Een woord vooraf - Koningin Beatrixschool

1
Een woord vooraf
Aan de ouders/ verzorgers van (nieuwe) leerlingen en leerlingen van de Koningin Beatrixschool.
Hierbij ontvangt u de schoolgids voor het jaar 2014 – 2015. In deze schoolgids presenteren wij u de
Koningin Beatrixschool. Wij vertellen wie wij zijn, wat wij doen, hoe wij de school ontwikkelen, welke
uitgangspunten wij hanteren en welke kwaliteit wij leveren. Het is als het ware de school in een
notendop. Deze schoolgids geeft een indruk op papier. Wilt u echt weten hoe onze school reilt en
zeilt, dan nodigen wij u van harte uit om eens te komen kijken. Dan kunt u in de praktijk zien, wat wij
op papier hebben beschreven.
Wij zijn een Christelijke school. Dat betekent voor ons dat Gods Woord en de Bijbel onze
belangrijkste inspiratiebron zijn. U ziet dat elke dag in de school tijdens de dagopening en sluiting,
maar ook aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan, groot en klein. Verder kunt u dit zien aan de
keuze van de activiteiten, lesmethoden en alles wat we in de school verder nog gebruiken. Dat
betekent niet dat alleen leerlingen met een Christelijke achtergrond welkom zijn op school. De school
staat open voor alle ouders en leerlingen die onze inspiratiebron respecteren en positief staan t.o.v.
de keuzes die we op grond van die inspiratiebron maken; dit blijkt uit de overeenkomst, die u bij
inschrijving van uw kind ondertekent.
Wij wensen u veel leesplezier.
De schoolgids kunt u ook vinden via onze website www.kbspapendrecht.nl
Met een vriendelijke groet,
namens het schoolteam,
Dhr. Hananja Witkamp,
directeur Koningin Beatrixschool,
September 2014
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
2
Inhoud
1.
De school ................................................................................................................................. 4
1.1 Koningin Beatrixschool ......................................................................................................... 4
1.2 Vereniging en Bestuur .......................................................................................................... 4
1.3 Management ......................................................................................................................... 5
1.4 Leerlingen aanmelden .......................................................................................................... 5
1.5 Schoolgids – Jaarkalender .................................................................................................... 5
1.6 Maandinfo ............................................................................................................................. 5
1.7 DigiDUIF................................................................................................................................. 5
2.
De identiteit van de school...................................................................................................... 6
2.1 Missie en Visie, Kernwaarden en Mission Statement ......................................................... 6
2.2 Schoolkeuze .......................................................................................................................... 8
3.
De organisatie van ons onderwijs ........................................................................................... 9
3.1 Aantal leerlingen................................................................................................................... 9
3.2 Jaargroepen .......................................................................................................................... 9
3.3 Schoolregels .......................................................................................................................... 9
3.4 Groepsverdeling 2014-2015 ................................................................................................. 9
3.5 Samenstelling van het team ............................................................................................... 10
3.6 Vervanging bij verlof van een leerkracht ........................................................................... 11
3.7 Lesuren ................................................................................................................................ 11
3.8 Het lesrooster ..................................................................................................................... 12
3.9 Kerndoelen .......................................................................................................................... 12
3.10 Actief burgerschap en sociale integratie ........................................................................... 12
3.11 Vervangende lessen ............................................................................................................ 13
3.12 Omgaan met de computer/ veilig internetten .................................................................. 13
3.13 Stagiaires ............................................................................................................................. 13
3.14 Buiten Schoolse Opvang/ Tussen Schoolse Opvang .......................................................... 14
3.15 Activiteiten buiten de schooltijden .................................................................................... 14
3.16 Sportevenementen ............................................................................................................. 15
3.17 Schoolreis of excursie ......................................................................................................... 15
3.18 Schoolkamp ......................................................................................................................... 15
4.
De leerlingen ......................................................................................................................... 16
4.1 Toelating nieuwe leerlingen ............................................................................................... 16
4.2 Passend Onderwijs ............................................................................................................. 16
4.3 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden ............................................. 18
4.4 Leerlingvolgsysteem ........................................................................................................... 19
4.5 1-zorgroute/ handelingsgericht werken ............................................................................ 20
4.6 Visie excellente leerlingen.................................................................................................. 21
4.7 Zorg voor het jonge kind.................................................................................................... 22
4.8 Plusklassen .......................................................................................................................... 22
4.9 Huiswerk ............................................................................................................................. 23
4.10 Verlenging schooljaar ......................................................................................................... 24
4.11 Pesten bij kinderen in de basisschoolleeftijd .................................................................... 24
4.12 Zorg voor jeugd ................................................................................................................... 25
4.13 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling .......................................................... 25
4.14 Schorsen / verwijderen van leerlingen .............................................................................. 25
4.15 De overgang naar het voortgezet onderwijs ..................................................................... 26
4.16 De leerlingenraad ............................................................................................................... 27
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
3
5.
Samenwerken met de ouders ............................................................................................... 27
5.1 Contact met de ouders ....................................................................................................... 27
5.2 De Ouderraad...................................................................................................................... 28
5.3 De Medezeggenschapsraad ................................................................................................ 28
5.4 Gebedskring ........................................................................................................................ 28
5.5 Kijkochtenden ..................................................................................................................... 28
5.6 Informatieplicht gescheiden ouders .................................................................................. 28
5.7 Klachtenprocedure ............................................................................................................. 29
5.8 Vertrouwenspersoon .......................................................................................................... 30
5.9 School Maatschappelijk Werk ............................................................................................ 30
5.10 Centrum Jeugd en Gezin ..................................................................................................... 30
5.11 Protocol Sociale Media ....................................................................................................... 31
5.12 Ouderbijdrage ..................................................................................................................... 31
6.
Kwaliteitsverbetering ............................................................................................................ 31
6.1 Terugblik 2013-2014 ........................................................................................................... 32
6.2 Plannen voor het cursusjaar 2014-2015 ............................................................................ 33
7.
Is de Koningin Beatrix een goede school? ............................................................................. 34
8.
School- en vakantietijden, huishoudelijke mededelingen .................................................... 34
8.1 Schooltijden en pleinwacht ................................................................................................ 34
8.2 Gymnastiek ......................................................................................................................... 34
8.3 Vakanties en vrije dagen .................................................................................................... 35
8.4 Documentatiecentrum ....................................................................................................... 35
8.5 Digitale schoolborden......................................................................................................... 35
8.6 Fietsen ................................................................................................................................. 35
8.7 Foto’s en fotograaf ............................................................................................................. 36
8.8 Nieuwjaarsreceptie/ informatieavond .............................................................................. 36
8.9 Hulpouders / vragenlijst ..................................................................................................... 36
8.10 Inzamelen batterijen en lege inktpatronen ....................................................................... 36
8.11 Verkeersexamen ................................................................................................................. 36
8.12 Zending/ goede doelen....................................................................................................... 36
8.13 Schoolmelk .......................................................................................................................... 37
8.14 School T- shirts .................................................................................................................... 37
8.15 Verjaardag ........................................................................................................................... 37
8.17 De schoolarts ...................................................................................................................... 37
8.18 De logopedist ...................................................................................................................... 37
8.19 Verlof aanvragen / leerplichtwet ....................................................................................... 38
8.20 Verzekering ......................................................................................................................... 39
8.21 Hoofdluis ............................................................................................................................. 40
8.22 Veiligheidsmaatregelen ...................................................................................................... 40
8.23 Ontruimingsplan ................................................................................................................. 40
8.24 Rampenplan ........................................................................................................................ 41
8.25 Sponsoring .......................................................................................................................... 41
8.26 Overige Buitenschoolse Opvang ........................................................................................ 41
9.
Namen, adressen en telefoonnummers................................................................................ 43
9.1 Directie en staf .................................................................................................................... 43
9.2 Schoolbestuur VCNO .......................................................................................................... 43
9.3 De Ouderraad...................................................................................................................... 43
9.4 De Medezeggenschapsraad ................................................................................................ 43
9.5 Externe personen ................................................................................................................ 44
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
4
1.
De school
1.1
Koningin Beatrixschool
Bezoekadres:
Van der Palmstraat 8
3351 HA Papendrecht
Tel: 078 – 6152256
e-mail:
[email protected]
website:
www.kbspapendrecht.nl
Postadres:
Postbus 106
3350 AC Papendrecht
Directie:
Directeur
Dhr. H. Witkamp
Onderbouwcoördinator: groep 1-4
Mevr. C. Tuinstra
Bovenbouwcoördinator: groep 5-8
Dhr. P. Dijkstra
1.2
Vereniging en Bestuur
Bestuur
De Koningin Beatrixschool gaat uit van de Vereniging
voor Christelijk Nationaal Onderwijs (VCNO) te
Papendrecht. De raad van beheer van de vereniging die
bestaat uit leden van de diverse Protestants-Christelijke
kerken in Papendrecht, is samen met de directeurbestuurder eindverantwoordelijk voor het beleid en het
functioneren van de school. Ook de Prins Constantijnschool, de Oranje-Nassauschool en de Prins
Florisschool te Papendrecht gaan uit van deze vereniging.
Visie
Het onderwijs op onze school stelt zich ten doel de Bijbelse visie op de wereld en de maatschappij
gestalte te geven. Daarom is ons motto: ‘Leren met hoofd, hart en handen’. De VCNO verzorgt
kwalitatief goed onderwijs. Dit onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen en volwassenen,
met vertrouwen in de toekomst. We werken en leven vanuit een Christelijke grondhouding waarbij
de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping in de praktijk wordt gebracht. Al ons handelen
en ons beleid is hierdoor geïnspireerd.
Grondslag
De grondslag van onze scholen is de Bijbel. We geloven dat deze de basis moet zijn voor het
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
5
opvoeden van onze kinderen en van ons handelen. Dit is vastgelegd in de statuten van onze
schoolvereniging.
Informatie
Meer informatie over de vereniging en het bestuur vindt u in de bestuursfolder (verkrijgbaar op
school), op www.vcnop.nl of via de directeur. Wij stellen het erg op prijs als u lid of begunstiger
wordt. De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar.
1.3
Management
De 4 scholen staan onder leiding van de directeur-bestuurder mevr. J.A. Rietveld, postbus 1259, 3350
CG Papendrecht. Tel: 078-6449960 E-mailadres: [email protected] De scholen worden geleid door
een schooldirecteur. Voor onze school is dit dhr. Hananja Witkamp. De dagelijkse gang van zaken is in
handen van de bouwcoördinatoren.
1.4
Leerlingen aanmelden
Voor het aanmelden van leerlingen kunt u een afspraak maken met één van de directieleden. U bent
ook van harte welkom na telefonische aanmelding tijdens de openweek van 9 t/m 13 februari 2015.
In de plaatselijke huis-aan-huisbladen, maandinfo en de internetsite wordt u daarover tijdig
geïnformeerd.
Als u al een kind op school heeft, kunt u een aanmeldingsformulier aan de leerkracht vragen om een
broertje of zusje op te geven. Tijdige aanmelding stellen wij op prijs i.v.m. het maken van de
groepsindelingen voor het volgende schooljaar.
1.5
Schoolgids – Jaarkalender
Voor ieder nieuw schooljaar ontvangt u de jaarkalender. De jaarkalender geeft een handig overzicht
van alle activiteiten die in de loop van een schooljaar plaatsvinden, aangevuld met andere
belangrijke informatie. Deze jaarkalender vindt u op onze website en via digiDUIF. Zo heeft u alle
wetenswaardigheden van de school een jaar lang binnen handbereik. Deze schoolgids is ook te lezen
via onze website. De schoolgids en de jaarkalender ontvangt u, net als alle andere informatie, ook
via digiDUIF.
1.6
Maandinfo
Elke maand verschijnt er een informatiebrief. Hierin staan alle activiteiten in en rond de school
vermeld. Ook extra vrije dagen en andere afwijkingen van de schooltijden staan er in vermeld. Op
deze manier willen we voorkomen dat er voor elke gelegenheid een briefje moet worden
meegegeven aan de leerlingen. De maandbrieven worden verspreid via ons communicatiesysteem
digiDUIF en wordt altijd geplaats op onze website www.kbspapendrecht.nl.
1.7
DigiDUIF
Met ingang van 1 september 2014 gaat de schriftelijke communicatie via digiDuif.
Ouders van onze school ontvangen een brief met een activeringscode voor digiDuif. Omdat de
schriftelijke communicatie via digiDUIF gaat lopen is het belangrijk dat u zich voor digiDUIF aanmeldt.
U kunt een account aanmaken via www.digiduif.nl (klik op ‘naar inloggen’). Vervolgens kunt u de
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
6
ontvangen activeringscode invoeren, nadat u op de groene knop ‘nieuwe connectie’ heeft geklikt.
Wanneer u eenmaal een account heeft en uw kind(eren) heeft geactiveerd, kunt u voor uw
smartphone en/of tablet de 'You connect' app downloaden. Zo heeft u digiDUIF ook op uw mobiel
en/of tablet.
2.
De identiteit van de school
2.1
Missie en Visie, Kernwaarden en Mission Statement
Missie:
De Koningin Beatrixschool staat voor kwalitatief goed onderwijs
gericht op de ontwikkeling van het kind, gebaseerd op
vertrouwen, veiligheid en een Christelijke identiteit.
De Koningin Beatrixschool is een Christelijke school die
basisonderwijs aanbiedt aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Ons doel
is het bieden van onderwijs op christelijke grondslag, afgestemd
op de mogelijkheden van de kinderen, zodat de capaciteiten van
kinderen zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. We accepteren verschillen tussen kinderen
en gaan positief en open met elkaar om. We werken binnen een duidelijke, veilige en stimulerende
leef- en werkomgeving voor kinderen, personeel en ouders. Hierbij gaan we uit van gezamenlijke zorg
en (zelf)verantwoordelijkheid en borgen van de doorgaande lijnen.
Visie:
Vanuit een Christelijke identiteit gaan wij voor:
 Een optimale aansluiting bij de onderwijsbehoeften van ieder kind;
 Open communicatie met alle betrokkenen in een goede sfeer;
 Het bevorderen van de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van het kind;
 Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van team en ouders;
 Een uitdagende omgeving waarin we van en met elkaar leren;
 Een blijvende schoolontwikkeling.
Kernwaarden:
 Vertrouwen
 Veiligheid
 Openheid
 Betrokkenheid
 Verantwoordelijkheid
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
7
Mission Statement:
Met zorg en verantwoording naar elkaar, maken we Christelijk onderwijs waar.
Samengevat in de volgende kernwoorden GOED DOEN
Belangrijk voor het kind en het onderwijs:
G =
Geborgen
O =
Ontdekkend
E =
Effectief
D =
Deskundig
Belangrijk in de omgang en communicatie:
D =
Duidelijk
O =
Open
E =
Eerlijk
N =
Natuurlijk
De methodes op onze school bieden stevige doorgaande lijnen, zijn actueel, voldoen aan de
kerndoelen en passen binnen onze Christelijke levensovertuiging.
De leerkrachten zijn vakbekwaam en kundig en werken met moderne technieken. Alle groepen zijn
voorzien van een digitaal schoolbord of touch screen. Computers worden bij diverse vakgebieden
ingezet onder coördinatie van een ICT-er. Het inzetten van computers ondersteunt het zelfstandig
leren en creëert een enorme mogelijkheid tot vergaande vormen van differentiatie en
individualisering.
Onze school kent een heldere organisatie en communicatiestructuur met goede relaties tussen de
verschillende geledingen.
Het beleid wordt geïnitieerd door de directie en vervolgens via de bouwcoördinatoren verder
doorgesproken. Team, M.R. en directie komen in goed overleg tot bepaalde beslissingen. De
vergaderingen lopen soepel en wij zorgen voor een open meningsvorming met inbreng van ieder
teamlid.
Wij luisteren naar elkaar en gaan mee met de mening van de meerderheid en volharden niet in onze
eigen mening. Besluiten worden altijd in overleg genomen en we bewaken de doorgaande lijnen
tussen de bouwen en de leerjaren.
Wij zijn gelijkwaardig aan elkaar, maar het is wel duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen van
de leerkrachten en de directie. Op onze school weet iedereen, ook de ouders, waar ze met hun
vragen of problemen terecht kunnen. Onze directie is bereikbaar op een centrale plek. Wij zijn open
en eerlijk tegen elkaar en proberen irritaties te voorkomen. Wij praten respectvol met elkaar en niet
over elkaar. De directeur bewaakt de grote lijnen en heeft vertrouwen dat teamleden zich houden
aan de gemaakte afspraken. Hierop durven we elkaar ook aan te spreken.
De directie zorgt voor de begeleiding van leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Ook
ondersteunen wij elkaar en stellen ons lerend op. Wij laten de collega’s bij elkaar in de lokalen kijken
en laten de ander onze ervaringen zien. Wij doen actief aan deskundigheidsbevordering en aan
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
8
team-teaching. In de vakken die we zelf niet zo beheersen maken we graag gebruik van de
kwaliteiten van de ander.
Deze duidelijkheid, betrokkenheid en heldere communicatie streven we ook na in de contacten met
de ouders. We informeren hen tijdens de informatieavonden en regelmatig via onze maandelijkse
digitale nieuwsbrief. We rapporteren regelmatig over de vorderingen van het/de kind(eren). Wij
willen laagdrempelig zijn en nodigen ouders graag uit om in ons onderwijs een actieve bijdrage te
leveren en om mee te praten op evt. inhoudelijke discussieavonden over onderwijs en de relatie met
de Christelijke levensbeschouwing. Ook hierin gaan we uit van wederzijds respect en acceptatie.
2.2
Schoolkeuze
Sommige ouders kiezen principieel voor een Christelijke school. Dat vinden we fijn. Er zijn ook ouders
die geen enkele kerkelijke of Christelijke achtergrond hebben, maar toch voor onze school kiezen.
Dat vinden we ook fijn, want we willen kinderen graag in aanraking brengen met Christelijke normen
en waarden, met het Evangelie. Uiteraard wordt van iedereen verwacht dat er aan alle activiteiten,
vieringen en lessen op school wordt deelgenomen. De ouders van de leerlingen worden bij de
inschrijving gevraagd een overeenkomst samen met een afsprakenlijst te tekenen, waarmee zij
verklaren bekend te zijn met de grondslag en de doelstellingen van de school en die te zullen
respecteren en te doen respecteren in alle facetten van het schoolleven.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
9
3.
De organisatie van ons onderwijs
3.1
Aantal leerlingen
Onze school heeft aan het begin van dit schooljaar ongeveer 470 leerlingen, verdeeld over 19
groepen. Waarschijnlijk zullen we begin 2015 met een instroomgroep starten.
3.2
Jaargroepen
De Koningin Beatrixschool werkt met jaargroepen. Dat betekent dat in elke klas leerlingen zitten van
ongeveer dezelfde leeftijd. De kleuterbouwgroepen zijn samengesteld uit groep 1 en groep 2
leerlingen. In 2014/2015 hebben we één combinatiegroep: 6/7.
Wij werken volgens het model van basis-, herhalings- en verdiepingsstof. De basisstof wordt aan alle
leerlingen aangeboden. Op grond van toetsgegevens krijgen sommige kinderen herhalingsstof en
anderen verdiepingsstof. Klassenmanagement neemt bij ons op school een belangrijke plaats in.
Hieronder verstaan wij zelfstandig werken van kinderen, het kiezen van andere taken wanneer zij
klaar zijn met hun werk, vrij, het geven van extra instructies aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit
alles valt onder de noemer handelingsgericht werken.
3.3
Schoolregels
Regels voor elkaar en met elkaar. Onderstaande 10 regels hebben we met elkaar afgesproken. We
hopen dat door het zo goed mogelijk naleven van deze regels een veilig schoolklimaat ontstaat voor
alle betrokkenen op onze school. Iedere regel staat 1 maand centraal in de school en is zichtbaar in
de hal.
Gouden regels voor leerlingen, leerkrachten en ouders in onze school
Wij, dat zijn leerlingen, leerkrachten en ouders:
 gaan respectvol met elkaar om.
Regels voor de school:
 Wij zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt.
 Wij zorgen met elkaar voor rust in en om de school.
 Wij houden met elkaar de school en de omgeving netjes.
Regels voor de klas:
 Wij zorgen er voor dat iedereen rustig zijn werk kan doen.
 Wij luisteren naar elkaar.
 Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de school en van de ander.
Regels voor de omgeving:
 “Stop” zeggen als iets niet goed gaat.
 Problemen lossen we pratend op.
 Ook op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.
3.4
Groepsverdeling 2014-2015
Groep 1A + 2A
Jo-Else de Groot/ Ilse Visser
Groep 1B + 2B
Marjolein Kwekkeboom/ Corinne van Loon
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
10
Groep 1C + 2C
Kitty de Jong/ Manon van der Plank
Groep 1D + 2D
Rosemarie Wisselink/ Greet van der Leij
Groep 1E + 2E
Marja Schox/ Margreet Matena
Groep 3A
Ida de Pagter/ Marianne van Uden
Groep 3B
Corrie Tuinstra/ Linda van der Linden
Groep 3C
Mariëlle Windhorst/ Ria van der Zalm
Groep 4A
Tanja Helmens/ Ellen Bikker
Groep 4B
Gerda Louwerens/ Marianne van Uden
Groep 5A
Arianne Klink/ Josefien Vogelaar
Groep 5C
Anneleen Heijkoop/ Marianne Dubois
Groep 6/7A
Sara Roth/ Larissa Dubbeldam (Lio)
Groep 6B
Teus van Dam
Groep 6C
Nils Vink
Groep 7B
Anneloes Lodder
Groep 8A
Kelly Verduin/ Piet Dijkstra
Groep 8B
Ilse Joan van Engelen/ Willy Koppenol
Groep 8C
Elise de Hoop
De groepen 6B en 6C zijn gehuisvest in het gebouw tegenover
de school (locatie hoek Jacob Catslaan/ Rembrandtlaan).
3.5
Samenstelling van het team
Er werken ruim 38 leerkrachten op de Koningin Beatrixschool.
De directeur geeft leiding aan het schoolteam, daarin bijgestaan
door de staf (bouwcoördinatoren en de zorgcoördinatoren). Zij
houden zich bezig met de managementtaken van de school.
De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de eigen
groep. Sommige leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. Zo is
de zorg voor leerlingen met speciale behoeften in handen van
de zorgcoördinatoren.
Gelukkig hebben wij ook een conciërge-echtpaar. Ze houden
zich bezig met een zeer gevarieerd takenpakket zoals kopiëren,
klussen, koffie en thee verzorgen enz.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
11
Naast een paar fulltimers, werken de meeste leerkrachten twee, drie of vier dagen. Verschillende
groepen hebben daarom twee leerkrachten. We proberen het zo te regelen dat er niet teveel
leerkrachten voor de groep staan. Dat kan door bepaalde omstandigheden (zwangerschap, ziekte
e.d.) niet altijd gerealiseerd worden.
3.6
Vervanging bij verlof van een leerkracht
De school beschikt gelukkig over enkele vaste collega’s die voor vervanging beschikbaar zijn. Het
wordt helaas steeds moeilijker om vervanging te vinden voor een leerkracht wanneer deze door
omstandigheden (ziekte, nascholingscursus, verlof, enz.) niet voor de groep kan. Wanneer er
vervanging nodig is, proberen we deze eerst intern te vinden, lukt dit niet, dan zal er breder naar een
oplossing gezocht worden. Binnen het team is een protocol opgesteld, waarin is afgesproken wie
wanneer voor vervanging ingezet kan worden. In dit protocol is er voor de zorgcoördinatoren, de
remedial teachers en de directie een maximum aangebracht, zodat ook hun werkzaamheden
doorgang kunnen vinden. De inzet is altijd om de lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
Helaas heeft de ervaring geleerd dat dit niet in alle gevallen meer mogelijk is. Is er echt geen
vervanging, dan wordt het noodplan in werking gezet. Wanneer pas op de dag zelf bekend wordt dat
een leerkracht niet aanwezig kan zijn, en als vervanging niet mogelijk is, dan zullen we proberen de
leerlingen te verdelen over de andere groepen. Lukt dit niet, dan zal altijd eerst telefonisch contact
worden opgenomen met de ouders/verzorgers, voordat de leerlingen naar huis worden gestuurd.
We sturen dus nooit zomaar kinderen de straat op.
 Weten we van tevoren dat een leerkracht niet aanwezig kan zijn en er is geen vervanging,
dan wordt tenminste één dag van tevoren een briefje meegegeven. U bent dan van tevoren
geïnformeerd en u kunt dan uw maatregelen treffen voor de opvang van uw kind(eren).
 Heeft u door omstandigheden echt geen opvang voor uw kind, dan kunt u altijd contact
opnemen met de school.
In geval van langdurige afwezigheid zal worden gezocht naar een oplossing, maar dit kan dan
b.v. ook inhouden dat niet alleen de groep van de betreffende leerkracht een keer geen les
krijgt, maar kan het ook gebeuren dat andere groepen er dan mee te maken krijgen.
Natuurlijk wordt u als ouders/verzorgers bij langdurige uitval van een leerkracht
geïnformeerd.
Het is voor u als ouders/verzorgers, zeker op dagen waarop u werkt, misschien ook handig om een
noodoplossing paraat te hebben voor het geval de lesuitval een keer uw kind(eren) betreft.
3.7
Lesuren
Het is wettelijk geregeld dat de leerlingen in 8 jaar de school voor 7520 uur bezoeken.
De groepen 1 t/m 4 gaan 920 uur per jaar naar school. Dit betekent een schoolweek met een vrije
vrijdagmiddag en ochtendtijden die gelijk zijn aan de bovenbouw.
De groepen 5 t/m 8 gaan 960 uur per jaar naar school. Vanaf de zomervakantie tot aan de
herfstvakantie en vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie heeft de bovenbouw ook op
vrijdagmiddag vrij.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
12
3.8
Het lesrooster
Elke groep heeft een eigen jaarplanning. Op een overzicht staat de verdeling van alle schoolvakken
die dat jaar aan de orde komen, hoeveel tijd er aan besteed wordt, door wie de lessen worden
gegeven, enzovoort.
Dit zijn de vak- en vormingsgebieden die bij ons op school in ieder geval voorkomen:
 Onderwijs in de Nederlandse taal, waaronder schrijven circa 5½ uur
 Lezen circa 2½ uur
 Onderwijs in de Engelse taal, groepen 1 t/m 8 circa ¾ uur
 Godsdienstige vorming circa 2½ uur
 Rekenen/ wiskunde circa 6 uur
 Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, bevordering gezond
gedrag circa 5 uur
 Verkeer circa ¾ uur
 Sociaal emotionele ontwikkeling circa ¾ uur
 Expressievakken circa 2½ uur
 Bewegingsonderwijs 1-1½ uur
3.9
Kerndoelen
De vak- en vormingsgebieden zijn beschreven in ons schoolplan. Voor elk vak zijn kerndoelen
vastgesteld. Bij de aanschaf van een nieuwe methode kijken wij goed of alle kerndoelen aan bod
komen. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle leerstof behandeld wordt. De
leerstof die in een bepaald schooljaar aan de orde komt, wordt tijdens een voorlichtingsavond voor
ouders toegelicht. Aan het eind van de basisschool hebben alle kinderen instructie gehad op de
verplichte leerstof. Sommige kinderen redden dat niet, terwijl anderen veel meer aankunnen.
Daarover leest u in hoofdstuk 4 meer.
3.10
Actief burgerschap en sociale integratie
Burgerschapsvorming is sinds 2006 verplicht in
onderwijsland.
Kinderen
moeten
volwaardige
democratisch burgers worden in onze samenleving.
Ook onze school vindt burgerschap belangrijk. De school is
een samenleving in het klein. In de klas en op het plein
wordt het kind geconfronteerd met processen,
gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de
‘echte’
samenleving.
Meningsverschillen,
ruzies,
pestgedrag, geweld, maar ook sympathie, samenwerking en inspraak. Op school kan gestimuleerd
worden om voor je mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten. Hij/zij leert
respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Op allerlei manieren zijn wij binnen
onze school bezig met dit aspect. Denkt u aan:
 Zelfstandig werken waarin kinderen geleerd wordt om keuzes maken;
 Sociale vaardigheidslessen;
 Staatsinrichting;
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
13




Aandacht voor andere culturen;
Lessenseries over de 2e wereldoorlog;
Stilstaan bij maatschappelijke thema’s;
Drama.
Actief burgerschap en sociale integratie is verweven in bijna alle lessen en gedurende de hele dag.
3.11
Vervangende lessen
Voor kinderen die langer ziek zijn, proberen we, zodra ze weer in staat zijn iets aan schoolwerk te
doen, een pakketje huiswerk samen te stellen om te voorkomen dat de achterstand op andere
leerlingen te groot wordt. Op deze manier blijft tevens de band met school bestaan. Om een en
ander goed te laten verlopen, rekenen we op uw medewerking. Een leerkracht kan niet beoordelen
wanneer uw kind tot huiswerk in staat is, daarom vragen wij u initiatief te nemen en om huiswerk te
vragen. Wanneer een gymles niet gevolgd kan worden, zorgt de school voor een vervangende les.
3.12
Omgaan met de computer/ veilig internetten
Elke groep heeft de beschikking over meerdere computers. Er wordt gewerkt met
computerprogramma’s die bij de lesmethodes horen. Veel van deze programma’s werken webbased.
Daarnaast maken kinderen ook gebruik van internet voor allerlei andere zaken, zoals het opzoeken
van informatie. Om het gebruik van internet veilig te laten verlopen, hebben we een
internetprotocol. De regels van het internetprotocol worden aan het begin van elk schooljaar met de
leerlingen van groep 5 tot en met 8 besproken, waarna het door elk van hen ondertekend wordt.
Mochten er leerlingen zijn die deze regels overtreden dan wordt dit door de leerkracht aan de
ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven. Het recht om van het internet gebruik te maken vervalt dan voor
bepaalde tijd.
3.13
Stagiaires
Jaarlijks begeleiden we meerdere PABO studenten. Met Hogeschool INHOLLAND uit Rotterdam/
Dordrecht hebben wij een samenwerkingscontract. Ook krijgen wij soms MBO studenten.
Het gebeurt ook dat er gedurende een jaar een stagiair van de Lage Waard binnen één van de
kleutergroepen aanwezig is. Lio-studenten (Leraar In Opleiding) worden in het 4e jaar van de Pabo
parttime ingezet binnen onze school. Zij krijgen groepsverantwoordelijkheid voor enkele dagen in de
week. Zij dragen samen met de leerkracht van de groep verantwoording voor de groep. Liostudenten worden benoemd d.m.v. een sollicitatieprocedure waarbij alle belanghebbende
geledingen betrokken zijn.
De lio-er maakt dan voor een jaar deel uit van het team, maar de groepsleerkracht blijft
eindverantwoordelijk. Dit schooljaar hebben wij 1 lio-er in ons team. Zij zal werkzaam zijn in groep
6/7A.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
14
3.14
Buiten Schoolse Opvang/ Tussen Schoolse Opvang
Buitenschoolse opvang (BSO)
Ontspannen na school
Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van
Wasko. De kinderen van de Koningin Beatrixschool worden voor- en na school
opgevangen in de school. Dat is voor ouders en kinderen makkelijk, prettig en
vertrouwd. Er worden vaak veel extra’s aangeboden zoals sport, drama, zang en
creatieve activiteiten. Daarnaast werken Wasko en de Koningin Beatrixschool nauw
met elkaar samen op het gebied van o.a. een dezelfde pedagogisch klimaat en
activiteiten.
Tussenschoolse opvang (TSO) | overblijven
Samen eten, samen spelen
Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (overblijven) op school.
Uw kind neemt zelf een lunch mee en de kinderen eten samen met pedagogisch medewerkers en
vrijwilligers van Wasko.
Kinderen die naar de voor- en/of naschoolse opvang van Wasko gaan, kunnen er ook voor kiezen om
gebruik te maken van de Wasko lunch: Wasko verzorgt de boterhammen, dekt de tafel en de
kinderen eten een zelf gesmeerde boterham met elkaar.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang of de peutergroep? Op
www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding. Via de ouder login kunt u uw
kind(eren) online aanmelden voor de TSO.
Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | [email protected] | 078 - 615 71 65
Over Wasko
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke
omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden,
stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning
met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!
3.15
Activiteiten buiten de schooltijden
In samenwerking met de Buiten Schoolse Opvang (BSO) van Wasko en Wijkplatform Westpolder
worden buitenschoolse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Aan het begin van het
schooljaar wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
15
3.16
Sportevenementen
In de vakanties worden er door de gemeente Papendrecht, in samenwerking met de
sportverenigingen, diverse sportactiviteiten georganiseerd voor de basisschoolleerlingen uit
Papendrecht.
Deze sportactiviteiten worden gecoördineerd door Co de Groot, sportcoördinator van de school. Het
meedoen kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers en voldoende begeleiding van de ouders.
De vakleerkrachten lichamelijke oefening organiseren voor de groepen 7 en 8 de jaarlijkse sportdag
op de sportvelden bij PKC.
3.17
Schoolreis of excursie
Jaarlijks wordt er een schoolreis georganiseerd voor de groepen 3 t/m 7 of een excursie rond een
bepaald thema. Ook de groepen 1 en 2 hebben hun jaarlijkse ‘uitje’. Over tijdstip en kosten wordt u
vroegtijdig geïnformeerd via de maandinfo of een aparte brief.
Voor het schooljaar 2014-2015 wordt een excursie georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. De
kosten voor een schoolreisje liggen gemiddeld rond de € 26,00 en voor een excursie rond de € 15,00.
3.18
Schoolkamp
Groep 8 gaat dit jaar 3 dagen op kamp naar Hattem. Het kamp vindt plaats van maandag 23 maart
t/m vrijdag 27 maart 2015. De hele week hebben we gereserveerd, zodat we in twee etappes het
kamp kunnen doen. Van 23 t/m 25 maart de eerste helft van groep 8 en van 25 t/m 27 maart de
tweede helft. Op woensdag 25 maart is de hele groep 8 bij elkaar. De reden van de twee etappes ligt
hem in het feit dat er anders te veel kinderen zijn voor de capaciteit van het kamphuis.
Voor het kamp zal een bijdrage gevraagd worden van € 60,00.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
16
4.
De leerlingen
4.1
Toelating nieuwe leerlingen
Voor alle scholen van VCNO Papendrecht is een beleidsstuk
‘Aannamebeleid’ opgesteld. Hierin staan de afspraken en
procedures die gelden voor de toelating van leerlingen. Het
bevoegd gezag heeft de uitvoering van het aannamebeleid
gemandateerd naar de directie van de school. De directeur
beslist in de meeste gevallen zelf over het verzoek van
toelating. Bij twijfel wordt de directeur-bestuurder om
advies gevraagd. Het volledig beleidsstuk ligt ter inzage in de
school.
Op school hebben we, naast het aannamebeleid VCNO
Papendrecht, nog enkele school specifieke punten
toegevoegd. Naast het inschrijfformulier krijgen de ouders
ook een entreeformulier waarop zij de ontwikkeling van hun kind kunnen aangeven. Zo kunnen wij,
in combinatie met het intakegesprek, de observatie in de klas en de eventuele overdracht van de
peuterspeelzaal / kinderdagopvang een beter beeld vormen over het ontwikkelingsniveau van het
kind. Eén van de richtlijnen is dat, wanneer een kind eenmaal als leerling van onze school is
ingeschreven, we deze in principe t/m groep 8 willen begeleiden.
Meerlingen worden, in overleg met ouders, zoveel mogelijk in verschillende groepen geplaatst. Wij
vinden dat het kind zich als individu mag ontwikkelen met een eigen ontwikkelingslijn.
Op het moment dat een kind bijna 4 jaar oud is mag hij/zij alvast vijf dagdelen onze school bezoeken.
Van tevoren krijgen het kind en de ouder(s) een uitgebreide rondleiding door de school. Het
eigenlijke wennen gebeurt in de klas waar het kind geplaatst wordt. Er wordt door de leerkracht op
toegezien dat het voor het kind zo aangenaam mogelijk verloopt. Op de dag dat het kind vier jaar is,
kan het tot onze school worden toegelaten.
Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht. Bij tussentijdse aanmelding volgt toelating na een intakegesprek en
navraag bij de school van herkomst. Argumenten als groepsgrootte, combinatiegroep en groepen
met veel probleemleerlingen zijn bepalend voor het wel/niet toelaten van leerlingen. De mening van
de groepsleerkracht wordt meegewogen. Bij overvolle kleutergroepen komen de nieuwe leerlingen
op een wachtlijst. We proberen wel zo snel mogelijk een nieuwe instroomgroep op te starten.
4.2
Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder
kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind
staat centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden.
De beste onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of
het speciaal onderwijs.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
17
De school heeft zorgplicht
Met de invoering van de wet Passend onderwijs melden de ouders hun kind aan bij de school die hun
voorkeur heeft. Deze school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod bieden. Kan de school
uw kind niet voldoende ondersteuning bieden, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een
andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs aan te bieden, die beter tegemoet kan
komen aan de onderwijsbehoeften van het kind.
Uw kind aanmelden bij een school naar keuze
De meeste ouders melden rond de 3de verjaardag hun zoon/dochter aan bij een school voor primair
onderwijs. U kunt met een van de directieleden van school een aanmeldingsgesprek voeren. Heeft u
in ons de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan meldt u uw kind minimaal 10 weken
(liefst eerder) voordat uw kind 4 jaar wordt aan door het inschrijfformulier in te vullen. Bij een
tussentijdse aanmelding (bijv. een verhuizing) doet u dit 10 weken voordat uw kind op school begint.
Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden.
Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding
doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie of adviezen, die u m.b.t. uw kind heeft gekregen
vanuit het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of kinderopvang. De school kan dan onderzoeken
welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft. Bij een verhuizing ontvangen we ook het
onderwijskundig rapport van de vorige school.
Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind
Binnen 6 weken na uw aanmelding doen we u een passend aanbod. Als we uw kind niet voldoende
zelf kunnen ondersteunen, zoeken we binnen diezelfde 6 weken een betere plek. We mogen deze
termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven bij ons op school, totdat
we een geschikte andere school hebben gevonden.
Schoolondersteuningsprofiel
Informatie over de onderwijsondersteuning die onze school biedt, kunt u vinden in het
ondersteuningsprofiel. Dit profiel kunt u bij ons op de website raadplegen.
Uw kind aanmelden bij een school naar keuze
Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde onderwijsondersteuning kan
geven, dan wordt – in overleg met u – gezocht naar een passende plek op een andere school in het
samenwerkingsverband. Deze school zal voldoende expertise hebben om voldoende tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. We houden zoveel mogelijk rekening met uw
voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis
en de school. Als u uw kind op tijd hebt ingeschreven en uw kind binnen de termijn van maximaal
tien weken nog niet is toegelaten, heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van
aanmelding.
Ontwikkelingsperspectief
Heeft uw kind bij plaatsing op onze school extra ondersteuning nodig en volgt hij of zij een afwijkend
onderwijsprogramma, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen.
Daarvoor stellen we in overleg met u (binnen 6 weken na inschrijving) het ontwikkelingsperspectief
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
18
op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. We gebruiken hiervoor ook de
medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en de behaalde
leerresultaten. Indien nodig wordt gekeken naar de thuissituatie en worden eventueel aanvullende
observaties en/of onderzoeken gedaan.
Indien u het niet eens bent met het beschreven perspectief, dan bespreekt u dit met de school.
Wanneer dit gesprek niet tot
overeenstemming leidt, kunt u een
second opinion aanvragen bij het
Samenwerkingsverband van
de
school. Blijkt het geschil niet
oplosbaar dan kunt een en ander
voorleggen
aan
de
geschillencommissie ‘toelating en
verwijdering’. Deze commissie
geeft binnen 10 weken een oordeel
aan het schoolbestuur.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met onze school
of ga naar
www.swv-drechtsteden.nl.
4.3
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden
Ons schoolbestuur is lid van het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09’.
Dat houdt in dat onze school met nog ongeveer 40 scholen samenwerken op het gebied van
onderwijskundige zorg. Uitgangspunt is dat leerlingen met succes de basisschool zullen doorlopen.
Sommige leerlingen hebben op het gebied van onderwijskundige zorg echter zeer speciale
begeleiding nodig, zoals de leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO). De Steenen Kamer te
Zwijndrecht en De Kameleon in Papendrecht zijn de twee SBO-scholen van ons
Samenwerkingsverband. Op deze scholen worden kinderen toegelaten die op grond van
ontwikkelingsproblemen tijdelijk of blijvend zijn aangewezen op overwegend orthopedagogisch
onderwijs.
De noodzaak van SBO voor kinderen wordt vastgesteld door het verstrekken van een
toelaatbaarheidsverklaring, die afgegeven wordt door de directeur van het Samenwerkingsverband
op advies van het ondersteuningsteam. De SBO-scholen stemmen het sociaal emotionele- en het
schoolse leren af op de individuele mogelijkheden van de kinderen (leerbaarheid, persoonlijkheid,
werkhouding en werkgedrag). Het aantal leerlingen per groep is klein en de onderwijsorganisatie is
afgestemd op de speciale behoeften van de leerlingen. De schoolgebouwen voldoen aan de
voorwaarden die gesteld mogen worden aan deze vorm van onderwijs. Aan deze scholen zijn
commissies van onderzoek en begeleiding (CvO&B) verbonden, die bestaan uit een orthopedagoog,
onderwijskundige, jeugdarts en een schoolmaatschappelijk werker. Deze commissies hebben een
onderwijsondersteunende taak tijdens het verblijf van de leerling op school. Aan de scholen zijn
tevens logopedisten verbonden.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
19
De scholen onderhouden intensieve contacten met (para)medici en instanties voor
jeugdhulpverlening. De schoolteams werken nauw samen met een medezeggenschapsraad en een
ouderraad. Zij onderhouden contacten met de ouders door middel van huisbezoek,
informatieavonden, rapportbesprekingen, schoolkrant, het maandelijks schooljournaal, presentaties
etc. Op ongeveer 12 jarige leeftijd hebben de leerlingen een niveau bereikt waarop zij over het
algemeen doorstromen naar het VMBO, al dan niet met leerwegondersteuning (LWOO), of het
Praktijkonderwijs.
Adressen:
De Steenen Kamer
Stenenkamer 34
3332 KP Zwijndrecht
078-6121709
[email protected]
www.sbodesteenenkamer.nl
4.4
De Kameleon
Noordersingel 1
3351 ED Papendrecht
078-6155444
[email protected]
www.kameleon.spon.nu
Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, leggen we regelmatig de resultaten vast. We
kijken hoe ver een kind is, waar we moeten bijsturen of van koers moeten veranderen. De
ontwikkeling wordt bijgehouden door middel van observatie en toetsing. In de hogere groepen
worden er ook schriftelijke overhoringen en repetities gegeven. In iedere groep wordt een leerlingdossier bijgehouden. Daarin worden van elke leerling de gegevens opgenomen over het gezin, de
leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, evt. huisbezoeken, speciale onderzoeken,
handelingsplannen en de toets- en rapport-gegevens van de verschillende jaren.
Hoe krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind?
 Tweemaal per jaar zijn er gespreksavonden. U krijgt daarvoor een uitnodiging.
 Voor de zomervakantie is er gelegenheid om, in specifieke situaties, een 10
minutengesprek aan te vragen.
 De groepen 3 t/m 8 hebben drie inloopmomenten, zodat u het werk van uw zoon/dochter
in kan zien.
 De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 ontvangen tweemaal een rapport met zowel cijfers,
letters als woorden en in november ontvangen de groepen 3 t/m 8 een tussenrapportage.
 De leerlingen van groep 1 ontvangen een rapport bij de overgang naar groep 2.
 Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, wordt u natuurlijk direct ingelicht.
Onze school hanteert een leerlingvolgsysteem. Naast de toetsen die bij de verschillende moderne
methodes horen, maken wij op onze school ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen die
ontwikkeld zijn door CITO.
Deze objectieve toetsen meten de leerresultaten van een kind op vaste tijdstippen in vergelijking met
de basisschoolleerlingen in ons land. Zij gaan over alle onderdelen op het gebied van lezen, taal en
rekenen en in groep 1 en 2 over de voorwaarden die nodig zijn om dit te gaan leren. Bovendien zijn
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
20
deze toetsen een instrument om storingen in de leerontwikkeling op te sporen en nauwkeurig te
omschrijven.
Zo kan er tijdig worden gekeken op welke manier we het best een kind verder kunnen helpen. De
gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd en daarna bewaard in het leerlingvolgsysteem.
4.5
1-zorgroute/ handelingsgericht werken
Op alle scholen binnen ons samenwerkingsverband is gestart met het invoeren van de 1-zorgroute,
ook wel handelingsgericht werken genoemd. Centraal uitgangspunt is dat in de scholen het accent
niet langer ligt op het denken in termen van problemen bij zorgleerlingen, maar meer in termen van
onderwijsbehoeften. Met andere woorden: wat heeft deze leerling nodig om het volgende
ontwikkelingsdoel te bereiken?
In de praktijk betekent dit dat de leerkracht twee keer per jaar in een groepsplan formuleert hoe hij/
zij de komende periode tegemoet wil komen aan de onderwijs-behoeften van de verschillende
leerlingen. Het opgestelde groepsplan wordt steeds besproken met de zorgcoördinator.
In het groepsplan maakt de leerkracht onderscheid tussen de A-, B- en C-groep. De B-groep bestaat
over het algemeen uit kinderen die het gewone onderwijsprogramma volgen. Voor de kinderen in de
C-groep wordt het reguliere aanbod aangepast op basis van de onderwijsbehoeften. Zo zijn er
bijvoorbeeld kinderen die extra hulp krijgen binnen de groep en in extreme gevallen buiten de groep.
Ook voor de A-leerlingen worden specifieke aanpassingen gedaan. Sommige kinderen uit de A-groep
mogen bijvoorbeeld minder van de gewone stof maken (die zij vaak toch al beheersen), zodat ze
meer tijd over houden voor uitdagende lesstof.
Naast de drie niveaugroepen is het incidenteel mogelijk dat een kind op een eigen leerlijn werkt. Dit
betekent dat meerdere vakgebieden voor deze leerling worden aangepast aan zijn of haar individuele
niveau. Ook hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.
Door de 1-zorgroute wordt er dus meer aandacht besteed aan de verschillen tussen leerlingen.
Kenmerkend hierbij is het proactieve karakter. Er wordt vooruit gekeken: wat zal deze leerling nodig
hebben om het komende doel te bereiken?
Voor u als ouder is het wellicht goed om te weten dat ouders
als een belangrijke partner gezien worden bij de 1-zorgroute.
Ouders zullen, waar nodig, betrokken worden in het
meedenken over de onderwijsbehoeften van hun kind.
Doordat alle scholen binnen het samenwerkingsverband
werken met de 1-zorgroute is het gemakkelijker om tot
uitwisseling en samenwerking te komen. Alle scholen spreken
immers dezelfde ‘taal’. Ook de samenwerking met
bovenschoolse partners zoals het ondersteuningsteam zal
hierdoor beter verlopen. Het ondersteuningsteam is een
overlegvorm
waarin
verschillende
professionals
(zorgcoördinator, leerkracht, schoolarts, orthopedagoge en
een schoolmaatschappelijk werkster) vragen beantwoorden
van leerkrachten en/ of ouders, over de zorg aan kinderen. De
taak van het ondersteuningsteam is om hen te adviseren over
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
21
hulp. Dit team komt 6 maal per schooljaar bij elkaar. Eén van de directeuren van de scholen zit deze
ondersteuningsteambijeenkomsten voor. Als de vraag niet in het zorgteam kan worden opgelost,
kunnen we naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaan voor het zgn. casuïstiek overleg. Hierin
zitten weer andere geledingen dan in het ondersteuningsteam. Vaste deelnemers zijn Jeugdzorg,
schoolarts, (school)maatschappelijk werk en Yulius. Op aanvraag kunnen er nog andere geledingen
aanschuiven. Voor het casuïstiek overleg kan ook iemand anders een aanmelding doen. Ook dit
gebeurt alleen met toestemming van ouders. U bent dus altijd op de hoogte van wat er speelt. Door
de wet passend onderwijs kunnen we vanuit het ondersteuningsteam ook een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs aanvragen, indien een leerling die
ondersteuning ook echt nodig heeft.
De 1-zorgroute zal op termijn dus leiden tot een verbetering van de zorg op het niveau van de groep,
de school en op regionaal niveau. Verder zijn we bezig met ‘1 stap verder met de 1-zorgroute’,een
verdieping op de 1-zorgroute gekoppeld aan de schoolopbrengsten. Wilt u meer lezen over de 1zorgroute? Meer informatie vindt u op de website www.1-zorgroute.nl.
4.6
Visie excellente leerlingen
Binnen VCNO Papendrecht vinden wij dat elk kind talent bezit en recht heeft op talentontwikkeling.
Voor alle kinderen en dus ook voor (hoog)begaafde leerlingen, de excellente groep, is het belangrijk
de best mogelijke leerresultaten te behalen.
Binnen VCNO Papendrecht gaan wij voor:
• Het stimuleren en helpen van de leerlingen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun
persoonlijkheid en mogelijkheden
• Het afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen waardoor de best mogelijke
resultaten worden gehaald
• Het stimuleren van de kwaliteiten/talenten
• Het regelmatig in contact brengen van excellente leerlingen met ontwikkelings-gelijken
• Een solide sociale basis en een emotioneel harmonische ontwikkeling
• Een specifieke benadering van de excellente leerlingen door op zoek te gaan en aan te
sluiten op hun eigen leerstijl
• Het stimuleren van de innerlijke gedrevenheid
Dat betekent dat wij binnen onze scholen:
• Binnen 2 maanden kleuteronderwijs leerlingen screenen op een ontwikkelingsvoorsprong
• 8 Jaar lang alert zijn op eventuele onderpresteerders en bij signalering trachten deze
leerlingen hun talenten opnieuw te leren gebruiken
• Excellente leerlingen zien als leerlingen met een hoge intelligentie, grote creativiteit en
een goede taakgerichtheid
• In de hele school (groep 1 t/m 8) werken met een onder-, midden- en bovenstroom
• Excellente leerlingen in de bovenstroom in de eigen groep extra uitdagende stof geven
op meerdere vakgebieden
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
22
•
•
•
4.7
Excellente leerlingen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten op aparte momenten met
gelijkgestemden (waar mogelijk een plusklas)
Het lesaanbod laten aansluiten op de leerbehoeften en interesses van de excellente
leerlingen
Excellente leerlingen naast een aanbod op groepsniveau ook aanbod op individueel
niveau geven om recht te doen aan de grote verscheidenheid
Zorg voor het jonge kind
In de groepen 1 en 2, de kleutergroepen, zijn de verschillen
altijd erg groot. De jongste kleuter heeft boven alles behoefte
aan veiligheid. Het maken van onderlinge afspraken en
samenspel behoort nog niet tot zijn bagage. De oudste kleuter
wil graag meedoen met de grotemensenwereld en heeft
interesse voor rekenen, schrijven en lezen. Je komt er het
ondernemende kind tegen dat ingaat op elk nieuw initiatief,
maar ook het stille, teruggetrokken kind dat steeds een duwtje
in de rug nodig heeft om tot initiatieven te komen. Kleuters
leren we zoveel mogelijk spelend een aantal vaardigheden aan,
zoals verfijning van de motoriek, het samen spelen, praten en
omgaan met leeftijdgenootjes. Deze vaardigheden ontwikkelen
zich verder naarmate de kleuter ouder wordt en daarnaast
worden oudste kleuters door middel van allerlei activiteiten
voorbereid op groep 3. We zorgen ervoor dat de kinderen
zoveel mogelijk kleuter mogen zijn. De hoeken krijgen een
steeds belangrijkere plaats. In de hoeken wordt een
leeromgeving gecreëerd die uitdaagt tot (taal)ontwikkeling, rekenontwikkeling en het contact met de
ander. Een uitdagende leeromgeving zal een belangrijk onderdeel worden van de
schoolontwikkeling.
De kring is vaak het vertrekpunt van iedere activiteit. Het onderwijs wordt gegeven aan de hand van
ankers. Binnen een anker, bijvoorbeeld ‘Er op uit’, worden allerlei leeractiviteiten ondergebracht, er
wordt getekend, geknipt, geplakt, maar ook aspecten die te maken hebben met het voorbereidend
rekenen, voorbereidend schrijven en lezen komen aan de orde.
De school maakt gebruik van de methode Schatkist. Deze methode is de voorloper van onze
aanvankelijke leesmethode Veilig Leren Lezen in groep 3. Via het observatie-instrument KIJK worden
de kleuters het hele jaar door gevolgd.
4.8
Plusklassen
Op de Koningin Beatrixschool werken we, voor leerlingen met een hogere begaafdheid, of voor
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, met een reuzengroep en plusklassen. In deze groepen
wordt extra uitdaging geboden.
De zorgcoördinator neemt, in overleg met de groepsleerkracht van de desbetreffende leerling, het
besluit of een leerling wordt geplaatst. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de ouders. Wij
vinden het belangrijk dat de leerlingen, binnen de eigen leeromgeving, gelijkgestemden kunnen
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
23
ontmoeten. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij taakgericht en gemotiveerd is. Het aanbod
in de reuzengroep en in de plusklassen is zeer breed.
De plusklassen komen eenmaal per week bij elkaar. De plusklas van groep 2 komt op dinsdagmiddag
bijeen o.l.v. juf Marja, de plusklas van 3/4 komt op maandagmiddag bijeen o.l.v. juf Ineke. De
plusklas van groep 5/6 komt op woensdagochtend bijeen o.l.v. juf Willy. De plusklas van groep 7/8
komt op maandagochtend bijeen o.l.v. juf Corry. De Reuzengroep, groep 1 en 2, komt op
dinsdagmiddag bijeen o.l.v. juf Marja.
In de Reuzengroep zitten voornamelijk kinderen die al aan groep 3 werk toe zijn. In het aanbod in de
plusklassen willen we de vaardigheden die vallen onder de 21st Century Skills een centrale plaats
geven.
21st Century Skills:
Gedurende dit schooljaar willen we ons toe gaan leggen op de gedachte van de 21st Century Skills. In
onze samenleving hebben de laatste decennia grote veranderingen plaatsgevonden die een enorme
invloed hebben op de manier waarop we leven, leren en werken. Onze samenleving is
getransformeerd van een landbouw- naar een industriële samenleving en daarna naar de huidige
kennis- of informatiesamenleving. Door de opkomst en de ontwikkeling vervagen grenzen en staat
het delen van kennis en communiceren voorop. Dit biedt kansen om samen te werken aan
problemen die creatieve oplossingen nodig hebben.
Ook het werken in een kennissamenleving is veranderd; er ontstaan andere soorten banen. Banen
waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking,
probleemoplossend vermogen
en creativiteit. Als gevolg hiervan
is het noodzakelijk dat leerlingen
de kans geboden wordt zich de
juiste vaardigheden eigen te
maken. Dit zijn vaardigheden die
vallen onder de 21st century
skills.
De
uitwerking
van
deze
vaardigheden ziet u in de lessen
terug in de vorm van: leren
communiceren, debatteren en
discussiëren,
netwerken,
informatie
verzamelen,
problemen oplossen, onderzoek
enz.
4.9
Huiswerk
Vanaf groep 4 wordt begonnen met huiswerk in de vorm van dictee en het leren van de tafels.
Langzamerhand wordt het huiswerk uitgebreid met andere vakken. In groep 7 en 8 wordt verwacht
dat de kinderen in het bezit zijn van een schoolagenda. Ook wordt er in groep 8 gewerkt met ‘piek’
weken. In deze weken zal er extra huiswerk worden gegeven ter voorbereiding op het Voortgezet
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
24
Onderwijs. Dit alles om de overgang naar het Voortgezet Onderwijs te vergemakkelijken. Boeken
moeten in een tas meegenomen worden.
4.10
Verlenging schooljaar
Zittenblijven is een beladen woord en daarom spreken wij van verlenging. Het komt een enkele keer
voor dat we afspreken kinderen een jaar extra de gelegenheid te geven om zich te ontwikkelen. Als
dit gebeurt, dan is dat in zeer nauw overleg met de ouders.
4.11
Pesten bij kinderen in de basisschoolleeftijd
Kinderen spelen met elkaar en daarbij komt nogal eens ruzie voor. Ruzie maken en oplossen hoort
erbij. Volwassenen hoeven zich daar meestal niet mee te bemoeien. Met vallen en opstaan leren de
kinderen hoe ze het beste met elkaar om kunnen gaan. Dat geldt al voor de jongste kinderen. Soms
gaat het de verkeerde kant op: dan gaat plagen over in pesten. In het Leerling Tevredenheid
Onderzoek kwam naar voren dat de meeste kinderen zich veilig voelen op school. Toch komt pesten
zo nu en dan voor op school. Daardoor werkt het het beste als de school het pestprobleem signaleert
en er iets aan doet. Het allerbelangrijkste wat de school kan doen is het pesten zoveel mogelijk
voorkomen. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan positieve groepsvorming. Zeker aan
het begin van het schooljaar worden er activiteiten gedaan met kinderen om de positieve
groepsvorming te stimuleren.
De school heeft met betrekking tot pesten beleid ontwikkeld en gaat uit van 5 sporen. Een korte
samenvatting vindt u hieronder:
 Steun bieden aan het kind dat gepest wordt: naar het kind luisteren en het probleem serieus
nemen en zoeken naar oplossingen.
 Steun bieden aan het kind dat zelf pest: met het kind bespreken wat pesten voor een ander
betekent, kinderen helpen om zich aan regels en afspraken te houden.
 De overige kinderen betrekken bij de oplossing van het pestprobleem: praten met de
kinderen over pesten en hun eigen rol daarbij, zoeken naar oplossingen met elkaar
 Het team steunen bij de aanpak van pesten: Informatie verschaffen over pesten als
algemeen verschijnsel en over het aanpakken van pesten in de eigen groep en de eigen
school. Werken aan een algemeen beleid van de school rond veiligheid en pesten waar de
hele school bij betrokken is.
 De ouders steunen: Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen. Informatie en
advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt. In
samenwerking met de school het pestprobleem aanpakken. Zo nodig ouders doorverwijzen
naar deskundige ondersteuning.
Digitaal pesten
De school hanteert in de groepen 5 t/m 8 een protocol voor het gebruik van internet op school. De
regels worden met de leerlingen die toegang hebben tot internet besproken en ondertekend.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
25
4.12
Zorg voor jeugd
In de regio Drechtsteden is het zorgsignaleringssysteem “Zorg voor Jeugd” ingevoerd.
Het zorgsignaleringssysteem is een samenwerking tussen de gemeente en een groot aantal zorg- en
onderwijsinstellingen.
Het zorgsignaleringssysteem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0
tot 19 jaar zo snel mogelijk te herkennen. Vervolgens wordt, indien twee of meerdere organisaties
hun zorgen over een jongere uit hebben gesproken, de coördinatie van hulpverlening georganiseerd.
Op deze manier kunnen signalen van risico’s bij jongeren in een vroeg stadium worden geregistreerd.
De ouder(s)/verzorger(s) worden in een nader gesprek met school voorafgaande aan de registratie in
de verwijsindex geïnformeerd.
4.13
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In het kader van huiselijk geweld, waaronder ook ouderenmishandeling en kindermishandeling, is de
school vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij signalen en of vermoedens van mishandeling volgens een 5stappenplan de signalen of vermoedens te onderzoeken.
Wat is de meldcode?
De meldcode is gebaseerd op 5 stappen en beschrijft
• Stap 1: in kaart brengen van signalen.
• Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
• Stap 3: gesprek met de cliënt
• Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling
• Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.
VCNO Papendrecht heef het beleid met betrekking tot de meldcode voor alle scholen vastgesteld. De
zorgcoördinatoren hebben van het AMK voorlichting gekregen over het omgaan met de meldcode.
4.14
Schorsen / verwijderen van leerlingen
Wanneer kinderen bij ons op school komen, gaan we er vanuit dat de kinderen hun basisschooltijd bij
ons afronden. Het kan zijn dat door omstandigheden een leerling geschorst of zelfs verwijderd moet
worden.
Voor alle scholen van VCNO Papendrecht is de procedure die leidt tot schorsing en/of verwijdering
beschreven in het document ‘Aannamebeleid’. In het document is een ‘Protocol schorsing en
verwijdering van leerlingen’ opgenomen. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig
ongewenst gedrag door een leerling of door ouders, waarbij psychisch- of lichamelijk letsel aan
derden is toegebracht.
Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van het ‘Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen’
binnen het aannamebeleid gemandateerd naar de directeur-bestuurder.
Er zijn drie vormen van maatregelen:
 Time out
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
26
Het voor enige tijd uit de groep plaatsen van een leerling. Dit kan zowel intern, op de eigen
school wordt een plaats gezocht, maar ook extern, door tijdelijke plaatsing op een andere
school.
 Schorsing
Bij een ernstig incident kan worden overgegaan tot schorsing. Een schorsing bedraagt
maximaal drie dagen en kan tweemaal verlengd worden. Gedurende een schorsingsperiode
kan een verwijderingprocedure worden opgestart.
 Verwijdering
Bij het meerdere malen voordoen van een
ernstig incident dat ingrijpende gevolgen heeft
voor de veiligheid en/of de onderwijskundige
voortgang van de school, kan worden
overgegaan tot verwijdering.
Het volledige document ligt op school ter inzage.
4.15
De overgang naar het voortgezet onderwijs
Als uw kind nu in groep 8 van de basisschool zit, dan zal
het volgend jaar naar een school voor Voortgezet
Onderwijs (VO) gaan. Er zijn veel soorten van VO.
Om kinderen wegwijs te maken is er een
oriëntatieproject bij CSG De Lage Waard. In november
bezoeken de leerlingen van groep 8 één van de
vestigingen van deze school. Na het bezoek aan de
school worden in de klas de ervaringen weer
uitgewisseld. Ouders ontvangen ook informatie d.m.v.
een kieskrant, een voorlichtingsavond, de open dagen, een onderwijsmarkt en vooral informatie van
de groepsleerkracht. Deze oriëntatie heeft nog niets te maken met een uiteindelijke keuze.
In februari bezoeken we de doe-dagen van De Lage Waard en het Griendencollege.
In de commissie Schoolkeuze VO wordt uiteindelijk het schooladvies bepaald. In november 2014
wordt een preadvies gegeven. Dit gebeurt na het drempelonderzoek. Dit onderzoek is vooral bedoeld
voor leerlingen die waarschijnlijk een Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) advies
gaan krijgen. Eventueel kan voor een leerling met een Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)advies ook nog een IQ- test plaatsvinden.
In februari vindt een gesprek met de ouders en het kind plaats over de definitieve schoolkeuze.
De resultaten van de ‘Eindtoets’ zullen, zoals u waarschijnlijk uit de media heeft vernomen, niet
meegerekend worden voor het VO.
Naar welke vorm van voorgezet onderwijs zijn onze leerlingen uit groep 8 de afgelopen drie jaar
heengegaan:
schooljaar 2011-2012
LWOO
VMBO
schakelklas/HAVO/VWO
4%
46%
50%
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
27
schooljaar 2012-2013
VMBO
schakelklas/ HAVO/ VWO
40%
60%
schooljaar 2013-2014
VMBO
schakelklas/ HAVO/ VWO
45%
55%
4.16
De leerlingenraad
Om de leerlingen meer te betrekken bij het ‘reilen en zeilen’ op school gaan we met ingang van dit
schooljaar een leerlingenraad optuigen. In de groepen 5 tot en met 8 worden
klassenvertegenwoordigers door middel van een stemming gekozen. De gekozen leerlingen mogen
namens hun klas deelnemen in de leerlingenraad.
Deze raad komt een aantal keren per jaar tijdens schooltijd bijeen onder leiding van de directeur. De
leerlingenraad bespreekt zaken die leerlingen belangrijk vinden en zelf aan mogen dragen. Zaken
zoals bijv. het schoolplein, de regels die op school gelden, problemen waar ze tegenaan lopen, maar
ook zaken die uit het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn gekomen. De besproken punten
worden meegenomen naar de stafvergadering. Er zal gekeken worden welke punten door de
leerlingen aangepakt mogen worden. Zo proberen we de betrokkenheid van onze leerlingen bij
allerlei schoolzaken te vergroten.
5.
Samenwerken met de ouders
5.1
Contact met de ouders
Dit is belangrijk, zowel voor u, als voor de school. Ouders van kleuters lopen vaak wat gemakkelijker
even de school binnen om een praatje te maken met de groepsleerkracht.
Er zijn dit jaar inloopmomenten voor groep 3 t/m 8. Drie keer in het jaar kunt u de schriften van uw
kind bekijken. In de jaarkalender vindt u de juiste data.
Maar ook voor de ouders van oudere kinderen behoeft de drempel van de school niet hoog te zijn.
Op de volgende manieren proberen we met u de contacten te onderhouden:
 U bent altijd welkom voor een
gesprek.
 Wilt u met een lid van de
directie spreken, maakt u dan vooraf
een afspraak.
 Er zijn gespreksavonden over de
vorderingen van uw kind. De resultaten
worden dan met u besproken. U krijgt
een uitnodiging.
 In de 3e week van het schooljaar
geven
we
nieuwjaarsrecepties/informatieavonden
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
28



5.2
, waar kennismaken met elkaar centraal staat en waar u enige informatie ontvangt.
Ieder maand verschijnt de maandbrief, vol nieuws en wetenswaardigheden. De maandbrief
kunt u lezen d.m.v. aanmelding via de website onder de knop Nieuwsbrieven, maar is ook te
lezen via www.kbspapendrecht.nl . Wilt u nog een papieren versie dan kunt u dat doorgeven
aan de leerkracht van uw kind.
Veel informatie kunt u vinden op onze website www.kbspapendrecht.nl
Telefonische informatie opvragen graag voor of na schooltijd.
De Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die allerlei activiteiten voor de leerlingen samen met
het personeel organiseren en coördineren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit Kerst, Sinterklaas,
voorleesontbijt, Paasmaaltijd, koningsfeest en het zomerfeest. Eén van de doelstellingen is ook om
zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. Zonder hulp van ouders kunnen we niet meer. Al
jaren hebben we hulp bij: speel- en leeractiviteiten, leesspelletjes, begeleiding van excursies,
bibliotheek, het leeghalen en weer vullen van de zandbak. U kunt zich voor allerlei activiteiten
opgeven middels een formulier dat u in de 1e schoolweek ontvangt via digiDUIF. De ondersteunende
werkzaamheden die de ouders voor de school verrichten vallen onder de verantwoordelijkheid van
de directie. In het najaar, tijdens de ouderavonden liggen de (financiële)jaarverslagen ter inzage.
5.3
De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid
van de school of het bevoegd gezag van onze schoolvereniging te maken hebben. Bijvoorbeeld: de
vakantieregeling, de inzet van het personeel, sollicitatieprocedures en instemmen met de inhoud van
deze schoolgids. De MR bestaat uit ouders en groepsleerkrachten. Sinds maart 1997 heeft VCNO
Papendrecht ook een GMR (een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin van iedere
school van VCNO Papendrecht 1 team- en 1 ouder MR lid vertegenwoordigd is. Deze GMR behandelt
zaken die voor alle VCNO scholen van belang zijn.
5.4
Gebedskring
Eén keer per maand komt een aantal ouders bij elkaar om te bidden. Zij vragen Gods hulp en Zijn
zegen voor de kinderen, directie, leerkrachten, personeel, activiteiten en alles rond onze school. U
bent van harte welkom om mee te bidden. In de maandbrief staat aangegeven waar en wanneer de
gebedskring bij elkaar komt.
5.5
Kijkochtenden
Dit schooljaar zijn er weer 3 kijkochtenden gepland voor de groepen 3 t/m 8. U bent op zo’n ochtend
vanaf half negen tot kwart voor negen van harte welkom in de klas van uw kind om zijn /haar werk te
bewonderen. De ochtenden zijn dit schooljaar gepland op 30-09-2014, 15-01-2015 en 12-05-2015.
5.6
Informatieplicht gescheiden ouders
In de wetgeving wordt aangegeven, dat de ouder die met het gezag over het kind belast is, de andere
ouder op de hoogte moet brengen van alle belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die
het kind betreffen.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
29
Daarnaast is er het recht op informatie voor de niet met het gezag belaste ouder. De betreffende
ouder dient daarvoor een verzoek om informatie in te dienen. Uitzonderingen op de plicht tot
informatieverstrekking:
 Indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op
informatie is beperkt.
 In gevallen dat de informatie, in verband met het beroepsgeheim, ook niet aan de
andere ouder wordt verstrekt.
 Als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de
school zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren).
Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur. Gescheiden ouders kunnen via onze
website overigens altijd op de hoogte blijven van activiteiten, maand- en nieuwsbrieven en ook
schoolfoto’s.
5.7
Klachtenprocedure
Voor de scholen van VCNO Papendrecht heeft het bevoegd gezag een klachtenprocedure opgesteld.
Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen, of het nalaten
daarvan, van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke
signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen
het bevoegd gezag en de school signalen die kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het
onderwijs en de goede gang van zaken op school.
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van
de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). De
genoemde klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders
terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Komt u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uit, dan kunt u contact opnemen
met de directeur-bestuurder. Is uw klacht dan nog niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u
contact opnemen met het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke
klachtencommissie. Er is op iedere school tenminste één contactpersoon die de klager verder kan
helpen met de klachtenprocedure. De officiële procedure ligt op school ter inzage.
Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag
aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie
schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar
aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het
advies van de klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen
zich daartegen verzetten. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde, de directeur
van de betrokken school en de klachtencommissie.
De vertrouwenspersonen op onze school zijn Ineke Vonk en Corry de Wit. Het spreekt vanzelf dat elk
gesprek ook vertrouwelijk wordt behandeld.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
30
5.8
Vertrouwenspersoon
Heeft u vragen en kunt u niet op school terecht met klachten of opmerkingen, dan kunt u een
gesprek aanvragen bij de vertrouwenspersoon (momenteel vacant), die door het schoolbestuur is
aangewezen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Adres en tel.nr. zie 9.5.
5.9
School Maatschappelijk Werk
Wat doet de School Maatschappelijk Werker (SMW-er) en voor wie? De SMW-er luistert en
adviseert. Als er problemen zijn met of rond een leerling, probeert de SMW-er, in gesprekken met de
leerkrachten, kind en ouders, een goed inzicht te krijgen in de problematiek en op basis hiervan de
betrokkenen te adviseren. Leerkrachten en ouders kunnen bellen voor advies en overleg en kunnen
een afspraak maken voor een informatief gesprek.
Het School Maatschappelijk Werk gaat ervan uit dat degene die om advies vraagt altijd zelf beslist
om iets met het advies te doen.
De maatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim en neemt nooit contact op met anderen,
zonder toestemming van de adviesvrager. De school vraagt alleen advies na toestemming van de
ouders/ verzorgers.
5.10
Centrum Jeugd en Gezin
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden
en opgroeien, wil daar meer over weten of is op
zoek naar advies. Dan is het prettig om met
iemand te kunnen overleggen. Dat kan met
familie, de buurvrouw of met vrienden.
Natuurlijk kan dat ook via het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) in Papendrecht. Goed om
te weten: Het CJG Papendrecht heeft een
inloopspreekuur voor ouders op dinsdag 13.00
tot 14.00 en donderdag van 13.30 tot 14.30. U
kunt terecht met diverse kleine vragen over uw kind van 0-4 jaar. U kunt ook gebruik maken van het
opvoedspreekuur. Dit is voor alle ouders van kinderen tussen 0 en 23 jaar. Mocht u dit willen dan
kunt u een afspraak maken met onze pedagogische adviseur.
Het CJG werkt nauw samen met verschillende organisaties om u te kunnen helpen en ondersteunen:
 Rivas
Zorggroep
(consultatiebureau,
jeugdgezondheidszorg
0-19
jaar,
(school)maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en kraamzorg)
 Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
 Yulius
 Primair Onderwijs Papendrecht
 Voortgezet onderwijs Papendrecht
 Speciaal onderwijs Papendrecht
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
31
Voor alle kinderen geldt dat het belangrijk is om een zo goed mogelijke ontwikkeling door te maken.
Het kan zijn dat u zelf hier geen antwoord op heeft. Dan is het belangrijk dat u toegang heeft tot
meer informatie en advies.
Op de website www.cjgpapendrecht.nl vindt u informatie, tips en adviezen voor opvoeders, jongeren
tot 23 jaar en professionals. Voor adres en telefoonnummer: zie 9.5.
5.11
Protocol Sociale Media
Sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit
de hedendaagse communicatie. Dit heeft het bestuur van VCNO Papendrecht doen besluiten een
protocol op te stellen voor het gebruik hiervan. De GMR heeft ingestemd met dit protocol.
In dit protocol staan duidelijke regels en afspraken m.b.t. de omgang en verantwoordelijkheden
omtrent het gebruik van sociale media voor alle betrokkenen bij VCNO Papendrecht, tevens staan de
sancties en eventuele gevolgen bij het niet opvolgen van dit protocol vermeld.
Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een
bijdrage leveren aan een positief imago van de school en de vereniging, maar je kunt met berichten
op sociale media ook de goede naam van de school en betrokkenen schaden. Het bestuur van VCNO
Papendrecht vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere
betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media. Het protocol is te downloaden van de
website van de school.
5.12
Ouderbijdrage
Onderwijs is gratis. Toch vraagt elke basisschool in Nederland aan de ouders een vrijwillige bijdrage.
Het geld komt ten goede aan de kinderen. De Ouderraad besteedt uw bijdrage in overleg met het
schoolteam voor: sinterklaas, kerstattentie, paasfeest, zomerfeest, excursies, etc.
De ouderbijdrage is door het schoolbestuur als volgt vastgesteld:
1 schoolgaand kind:
€ 22,50
2 schoolgaande kinderen:
€ 42,50
3 schoolgaande kinderen:
€ 60,50
Voor het 4e en volgende kind uit een gezin is geen ouderbijdrage verschuldigd. Voor een leerling die
in de loop van het jaar op school komt, kunt u betalen vanaf de maand van binnenkomst tot aan de
zomervakantie. U ontvangt hiervoor een brief van de penningmeester van de OR.
6.
Kwaliteitsverbetering
Op een aantal manieren werkt de Koningin Beatrixschool aan verdere kwaliteitsverbetering: gebruik
van goede methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de
leerlingen, het afnemen van vragenlijsten bij leerlingen, ouders en personeelsleden. We maken
hierbij veelal gebruik van het meetinstrument Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs
(WMKPO).
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
32
6.1
Terugblik 2013-2014
Het afgelopen cursusjaar is voor de Koningin Beatrixschool weer een intensief jaar geweest. Een
greep uit de zaken die aan de orde zijn geweest:
 Veel zorg aan (hoog)begaafde leerlingen buiten de klas. De plusklasleerkrachten zijn bezig
geweest om een meer doorgaande lijn in de plusklassen te creëren.
 Veel extra zorg aan (hoog)begaafde leerlingen in de klas.
 Invoering van de technisch leesmethode Estafette in de groepen 6 en 7
 Invoering van de begrijpend leesmethode Grip in groep 4.
 Er is gewerkt met een eigen samengestelde methodiek voor godsdienstonderwijs. Dit
hebben wij aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. De onderbouw zal deze methodiek
blijven gebruiken en de groepen 5 t/m 8 zullen de methode Kind op maandag hanteren vanaf
2014-2015.
 Er is een plan van aanpak gemaakt n.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek.
 Er is een plan van aanpak gemaakt n.a.v. een vragenlijst sociale veiligheid onder
leerkrachten.
 In het voorjaar is een leerlingtevredenheidsonderzoek en een sociale veiligheidslijst
afgenomen onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
 In het kader van kwaliteitszorg hebben de leerkrachten een quickscan ingevuld, dat input
levert voor ons nieuwe jaarplan.
 We hebben onderzoek gedaan naar een beter communicatiesysteem tussen school en
ouders. De heft geresulteerd in digDUIF dat m.i.v. 2014-2015 operationeel is.
 We hebben gesproken over een mogelijke peuterspeelzaal binnen de school.
 De schoolleiding heef een masterclass 1 stap verder met de 1-zorgroute gevolgd met als doel
om de 1-zorgroute/ handelingsgericht werken, nog effectiever in te zetten.
 Het team heeft een start gemaakt met de scholing Teach like a Champion. Een scholing die
leerkrachten allerlei technieken aanreikt om het leerkrachtgedrag te verfijnen, zodat de
kwaliteit van ons onderwijs nog beter wordt.
 Gericht werken aan het verhogen van onze (Cito) opbrengsten. In de Citolunchbijeenkomsten met de leerkrachten zijn de resultaten besproken.
 Er is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin we aangeven welke ondersteuning
we wel en welke we niet kunnen bieden als school. Dit profiel is terug te vinden via onze
website.
 Er is veel aandacht besteed aan Positieve Groepsvorming.
 Wijkgerichte activiteiten met de BSO; Viermaster en Kameleon in samenwerking met het
wijkplatform.
 We hebben veel computers vervangen, die niet meer aan de gestelde eisen voldeden.
 In november hebben we een sponsorloop gehouden voor de slachtoffer van de ramp op de
Filipijnen.
 Verder zijn er natuurlijk weer allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de schoolreis,
schoolkamp, kinderboekenweek, kinderpostzegels, Sinterklaasfeest, Kerstviering in de kerk,
voorleesontbijt, paasmaaltijd en paasviering, Koningsdag, musical, zomerfeest en afscheid
groep 8.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
33

Er is weer een goede samenwerking geweest met de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad!
Een aantal van deze ontwikkelingen zullen volgend jaar voortgang vinden.
6.2
Plannen voor het cursusjaar 2014-2015
Een greep uit onze plannen voor dit nieuwe cursusjaar:
 We gaan verder met de teamscholing Teach like a Champion
 Ouderbetrokkenheid zal een thema zijn, met een studiedag en een vervolg
 Invoeren van digiDUIF
 Opzetten van en werken met een leerlingenraad.
 Een vervolg geven aan 1 stap verder met de 1-zorgroute
 Dit schooljaar dient er weer een nieuw schoolplan opgesteld te worden met doelen voor de
komende 4 jaar.
 Onder de leerkrachten zal een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen worden.
 Onderzoeken hoe we tablets en/of chromebooks en plaats binnen ons onderwijs kunnen
geven.
 Borgen van de vorig schooljaar ingevoerde methoden.
 Een werkgroep zal zich gaan oriënteren op een nieuw taal/spellingsmethode.
 Een werkgroep zal zich gaan oriënteren op een nieuwe methode voor sociale ontwikkeling.
 We geven een vervolg aan School op Seef.
 We gaan onderzoek doen naar een ander digitaal schoolrapport.
 In de plusklassen zullen de 21st century skills als uitgangspunt gebruikt worden en zullen we
de doorgaande lijn verder afstemmen.
 Verdere invoering van Passend onderwijs.
 En uiteraard weer de vele activiteiten die georganiseerd zullen worden zoals;
kinderboekenweek, Sinterklaas, kerstvieringen, voorleesontbijt, paasmaaltijd en viering,
Koningsfeest, musical en afscheid groep 8, excursies en noem maar op.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
34
7.
Is de Koningin Beatrix een goede school?
Wij vinden uiteraard van wel. Kun je dat ook meten? Sommige dingen wel. Als je bijvoorbeeld wilt
weten, wat het niveau van onze school is op het gebied van rekenen, lezen of wereldoriëntatie, dan
kun je die toetsen. Zoals ongeveer 80 % van alle basisscholen doet ook onze school mee aan de
landelijke Cito-Eindtoets. In het afgelopen jaar scoorde onze school bij de Cito- eindtoets gemiddeld
534,4. Met de Cito-Eindtoets verantwoorden wij ons over ons onderwijs. Sommige scholen
verantwoorden zich met het Drempelonderzoek. Dat doen wij niet, maar we nemen deze wel af.
Zouden wij ons met het Drempelonderzoek verantwoorden, dan zouden wij een score van 536,4
gehaald hebben. Daaruit blijkt dat toetsen en afnames nogal eens kunnen verschillen.
Met het behaalde resultaat zijn we tevreden en is een goede afspiegeling van onze schoolpopulatie.
Minstens even belangrijk vinden wij de resultaten die kinderen vervolgens op het VO halen. De
meeste kinderen vervolgen hun opleiding op de CSG De Lage Waard. Naast goede contacten met die
school (en ook alle andere scholen voor VO in de regio) merken we dat onze leerlingen het over het
algemeen heel goed doen en dat stemt ons ook tot tevredenheid.
8.
School- en vakantietijden, huishoudelijke mededelingen
8.1
Schooltijden en pleinwacht
Onze schooltijden zijn: ’s morgens van 8.30u-12.00u en ‘s middags van 13.15u-15.15u. Op woensdag
duren de lessen tot 12.15u.
’s Morgens voor schooltijd van 08.15u-08.30u en ’s middags van 13.00u-13.15u is er pleinwacht op
het schoolplein.
Tot aan de herfstvakantie en na de meivakantie zijn op vrijdagmiddag de groepen 5 t/m 8 vrij. Groep
1 t/m 4 heeft alle vrijdagmiddagen vrij. Wij verzoeken u bij afwezigheid van uw kind door ziekte of
om andere redenen, dit telefonisch of schriftelijk tijdig te melden. Wij weten dan ook waar uw kind
is. Als u belt, doe dat dan tussen 8.15 uur en 8.30 uur of tussen 13.00 uur en 13.15 uur. Meldingen
graag doorgeven aan degene die de telefoon aanneemt.
8.2
Gymnastiek
Het gymrooster is als volgt: De groepen 1 en 2 krijgen gedurende de schoolweek op diverse tijden
gym in het gymlokaal in de school. Het is daarom handig als de gymschoenen (graag zonder veters,
maar met klittenband of elastiek) aan de kapstok in een tas hangen (zet u wel de naam van uw kind
er op). De groepen 3 en 4 krijgen gymnastiek van de groepsleerkracht in de Olympiaan. De groepen 5
t/m 8 maken gebruik van het nieuwe sportcentrum.
Groepen 3C en 4A:
Groepen 4B:
Groep 3A en 3B:
Groepen 5 t/m 8:
maandagmiddag
dinsdagmiddag
donderdagmiddag
woensdagochtend
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
35
Bij de gymlessen zijn i.v.m. de hygiëne gymschoenen (zonder zwarte zolen) verplicht. Het gebruik van
gymkleding raden wij sterk aan. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op de dag van de gymles
gemakkelijke kleding dragen, dan kost het omkleden niet zoveel gym tijd.
8.3
Vakanties en vrije dagen
Het vakantierooster voor de cursus 2014-2015 ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
20-10-2014 t/m 24-10-2014
Kerstvakantie
22-12-2014 t/m 02-01-2015
Voorjaarsvakantie
23-02-2015 t/m 27-02-2015
Paasweekend
03-04-2015 t/m 06-04-2015
Meivakantie
27-04-2015 t/m 08-05-2015
Hemelvaart
14-05-2015 t/m 15-05-2015
Pinksteren
25-05-2015
Zomervakantie
Vrijdag 10-07-2015 t/m 21-08-2015
Extra vrije dag voor alle groepen:
Woensdag 8 oktober 2014 (studiedag voor alle leerkrachten)
Donderdagmiddag 6 november 2014 (studiemiddag voor alle leerkrachten)
Woensdag 4 februari 2015 (studiedag voor alle leerkrachten)
Extra vrije dag voor de groepen 1 t/m 3:
Donderdagmiddag 23 april (studiemiddag voor de leerkrachten van deze groepen)
Wij wijzen u erop, dat de vakanties van andere scholen hiervan kunnen afwijken. Met name met het
Voortgezet Onderwijs zijn er meestal enkele verschillen met bovenstaand rooster! Verder raadplegen
ouders/verzorgers ook wel eens de site van het Ministerie. Hierop staan vakanties, maar ook deze
kunnen afwijken. Wij hanteren de schoolvakanties die voor de Drechtsteden door een werkgroep
worden opgesteld. Altijd de site van de school raadplegen of contact opnemen met de school!!
8.4
Documentatiecentrum
Op school is een documentatiecentrum aanwezig. De leerlingen uit diverse groepen maken hier
regelmatig gebruik van. Jaarlijks wordt een aantal boeken aangeschaft om het documentatiecentrum
op peil te houden.
8.5
Digitale schoolborden
De groepen 1 t/m 8 werken met een digitaal schoolbord of touch screen.
8.6
Fietsen
In verband met de beperkte ruimte vragen wij u uw kinderen zoveel mogelijk lopend naar school te
laten gaan. Als kinderen naar de gym moeten fietsen, is het vanzelfsprekend dat ze een fiets bij zich
hebben. Schade aan fietsen, die bij school wordt aangebracht, is voor eigen rekening. De school kan
zich hier niet voor verzekeren.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
36
8.7
Foto’s en fotograaf
Elk jaar komt in het voorjaar de schoolfotograaf op bezoek voor klassenfoto’s en portretten. Tijdens
diverse feestelijke gelegenheden en activiteiten worden er foto’s gemaakt. Ze zijn op onze website
(www.kbspapendrecht.nl) te bekijken en vaak op school te bestellen. Ouders die niet willen dat er
foto’s van hun kind(eren) op de website worden getoond, kunnen dat bij inschrijving middels een
formulier aangeven.
8.8
Nieuwjaarsreceptie/
informatieavond
In de 3e of 4e week van het
schooljaar is er weer de
mogelijkheid om kennis te
maken met de leerkrachten,
de ouders en kinderen van
de groep. Het motto van dit
moment is: bekend maakt
bemind. Er zal ook eventuele
mondeling
of
digitale
informatie verstrekt worden.
Op de kalender in digiDUIF
kunt u de juiste data vinden.
8.9
Hulpouders /
vragenlijst
Moeders en vaders in de school die een handje helpen zijn bijna niet meer weg te denken. De hulp
van ouders is nodig bij allerlei activiteiten: begeleiden van een groepje bij excursies, overblijven,
sport en spelmomenten, computerles, e.d. In de 1e schoolweek ontvangt u via digiDUIF een
intekenformulier.
8.10
Inzamelen batterijen en lege inktpatronen
Ook wij dragen ons steentje bij aan een schoon en beter milieu. Bij de hoofdingang staan
inzamelingstonnen waar de lege batterijen en inktpatronen in gedeponeerd kunnen worden. Iedere
kilo levert een aantal punten op. Hoe meer punten, hoe beter, want op deze manier sparen wij voor
heel mooie cadeaus.
8.11
Verkeersexamen
Op 16-04-2015 wordt in groep 7 het officiële schriftelijke verkeersexamen afgenomen. De wens is om
dit schooljaar ook mee gaan doen aan het praktijkexamen.
8.12
Zending/ goede doelen
Iedere maandagmorgen wordt in de groepen zendingsgeld opgehaald. Op deze manier steunen wij
diverse projecten en goede doelen. Via de maandbrief leest u waarvoor wij geld inzamelen.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
37
8.13
Schoolmelk
Als een kind in het afgelopen cursusjaar al schoolmelk dronk, gaat dat zonder tegenbericht van uw
kant het volgende cursusjaar gewoon door. Nieuwe melkdrinkers kunnen op school bij de conciërge
een aanmeldingsformulier krijgen, of aanmelden via: www.campinaopschool.nl.
Voor de betaling krijgt u van Campina een acceptgirokaart toegezonden. In het nieuwe schooljaar
wordt er door Campina alleen halfvolle melk en drinkyoghurt aangeboden.
Om vergeten en lekkende bekers te voorkomen is het handig om uw kind schoolmelk te geven maar
nog veel belangrijker zijn natuurlijk de voedingsstoffen die er in melkproducten zitten zoals eiwitten,
vitamines B1 en B12, calcium, fosfor, magnesium en zink! Vergeleken met bijvoorbeeld
(aanleng)limonade bevat melk de helft minder suiker. Een stuk vriendelijker voor het gebit van uw
kind, ook omdat melk, vergeleken met vruchtensap en andere dranken veel minder zuur bevat. De
eiwitten uit melk beschermen zelfs tegen tanderosie. Schoolmelk wordt één maal per week gekoeld
aangeleverd en op school direct in de koeling gezet. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.campinaopschool.nl
8.14
School T- shirts
De ouderraad heeft voor elke groep T-shirts. Deze kunnen worden gebruikt bij excursies, schoolreis
en andere activiteiten. De shirts worden op school uitgedeeld en weer ingenomen. De shirts zijn
eigendom van de ouderraad.
8.15
Verjaardag
De kinderen trakteren alleen in de eigen groep. Als ambassadeur voor ‘Ga voor Gezond’ vinden wij
het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten verstandig trakteren. De kinderen van groep 1 en 2
mogen voor de ouders een verjaardagswerkje maken. Geeft u dit tijdig door aan de leerkracht?
8.17
De schoolarts
De jeugdgezondheidszorg van de GGD hanteert een basispakket. Alle kinderen in ons land krijgen nu
dezelfde zorg, dit houdt in dat:
 Alle kinderen in groep 2 en hun ouders een uitnodiging krijgen voor een onderzoek door de
jeugdarts en de assistente.
 Alle kinderen in groep 7 en hun ouders uitgenodigd worden voor een verpleegkundig
onderzoek.
 Alle 9- jarigen worden gevaccineerd.
In groep 2 en groep 7 krijgen de kinderen een Groeiboek: een boekje waarin allerlei
wetenswaardigheden staan over groei en ontwikkeling van kinderen van een bepaalde leeftijd.
De GGD denkt met deze zorg de kinderen en hun ouders goed van dienst te kunnen zijn. Natuurlijk
kunt u altijd met uw vragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht.
8.18
De logopedist
De Logopedische Dienst Kring Sliedrecht verzorgt al meer dan 46 jaar de logopedische begeleiding
van kinderen in de Alblasserwaard en een deel van de Vijfheerenlanden. Door gemeentelijke
bezuinigingen heeft het bestuur van de logopedische dienst helaas besloten dat de logopedische
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
38
dienst per 1 januari 2014 stopt. De bedoeling is dat logopedisten nu via consultatiebureaus,
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, taal- en spraakproblemen bij jonge kinderen signaleren.
Voor eventuele behandeling zullen de kinderen worden verwezen naar vrijgevestigde logopedisten.
8.19
Verlof aanvragen / leerplichtwet
Het verzuim van de school wordt dagelijks door de groepsleerkracht bijgehouden. Met de collega’s
van de andere scholen en de leerplichtambtenaar hebben we afgesproken zoveel mogelijk één lijn te
trekken voor het geven van verlof, daarnaast zijn we ook gehouden aan de leerplichtwet. Hieronder
vindt u de verlofregeling zoals die officieel geldt. Het verlof moet schriftelijk aangevraagd worden en
u ontvangt een schriftelijk antwoord. Formulieren voor verlof zijn op school verkrijgbaar.
Ouders van groep 1 t/m 4 kunnen dit formulier opvragen bij de onderbouwcoördinator Corrie
Tuinstra en de ouders van de groepen 5 t/m 8 bij de bovenbouwcoördinator Piet Dijkstra.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Leerplichtwet
In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan,
zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren.
Extra verlof
U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:
 Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of
levensovertuiging. U moet dit minimaal twee dagen tevoren op school melden.
 Voor een aantal religieuze feestdagen wordt elk jaar een afspraak gemaakt:
voor Moslims: het Offer- en het Suikerfeest; voor Hindoes: het Divali- en het Holifeest;
voor Joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het
Paasfeest en het Wekenfeest. Als richtlijn geldt: één dag vrij.
Vakantieverlof
Dit is mogelijk als op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet
mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat
schooljaar. Vakantieverlof kan slechts één maal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste
tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe
schooljaar (werkgeversverklaring bij de aanvraag voegen).
Er mag beslist geen vrij worden gegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie
buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of een
lang weekend weg.
Verlof kan worden verleend als er gewichtige omstandigheden zijn
 Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor
zover dat niet buiten schooltijd kan.
 Een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. (1 dag of ten hoogste 2
dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten Papendrecht wordt gesloten).
 Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broer of zuster.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
39





Het overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. (van ouders ten
hoogste 4 dagen, grootouders, broers of zusters ten hoogste 2 dagen, (bet)overgrootouders,
ooms, tantes, neven en nichten, ten hoogste 1 dag).
Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes.
Bij 12½, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot
en met de vierde graad.
Bij verhuizing.
Bij ‘calamiteiten’, zoals brand (altijd in overleg).
Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de
beslissing moet zijn: is het verlof in het belang van het kind. Dat geldt ook voor verzoeken om extra
verlof op grond van gewichtige omstandigheden die hierboven niet genoemd zijn. Geen gewichtige
omstandigheden zijn bijvoorbeeld een verjaardag van een familielid, een nationale feest- of
gedenkdag van een ander land en vakantie.
In elk van de bovenstaande aanvragen, dus ook wanneer het een aanvraag voor meer dan 10
schooldagen betreft, geldt dat u verlof tenminste 6 weken van tevoren moet aanvragen bij de
directeur van de school. Dit i.v.m. beroepsmogelijkheden. Op school zijn hiervoor de formulieren
aanwezig. Als uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen
betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont een beslissing. De
aanvraag dient wel bij de bouwcoördinatoren van de school te worden ingediend. Tegen een
beslissing kan in beroep worden gegaan. Formulieren op school verkrijgbaar.
8.20
Verzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet
onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstand.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft
wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en
wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
40
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of
de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
8.21
Hoofdluis
Hoofdluis blijft bij tijd en wijle een probleem. Na iedere
vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.
Een aantal moeders van de Luizenbrigade voert deze actie uit.
De ouders van leerlingen met hoofdluis krijgen telefonisch
bericht van de onderbouwcoördinator. Wanneer uw kind
hoofdluis heeft, verzoeken wij u de leden van de werkgroep
Luizenbrigade niet aan te spreken, maar direct contact op te
nemen met de leerkracht van de school. De jassen worden op
school altijd in een luizencape opgehangen. Luizencapes
worden (bij inschrijving) te koop aangeboden voor € 3,50
maar zijn ook verkrijgbaar bij een drogisterij en de Rivas.
Achter in de schoolgids vindt u de standaardbrief ter
bestrijding van hoofdluis.
8.22
Veiligheidsmaatregelen
Op onze school zijn er leerkrachten die opgeleid zijn voor Bedrijfs Hulp Verlener, de BHV-er.
Zij kunnen eerste hulp bieden. Gebeurt er op school een ongelukje, dan handelen we als volgt:
 Is het niet ernstig, dan behandelen wij uw kind.
 Is het ernstiger, dan doen we eerst wat we zelf kunnen, vervolgens bellen wij de ouders of
het reserveadres. U gaat dan zelf met uw kind naar de huisarts/ tandarts enz..
 Is het ernstig dan gaan wij direct naar een huisarts of ziekenhuis en wordt u in de tussentijd
gebeld.
8.23
Ontruimingsplan
De school heeft een ontruimingsplan opgesteld. We oefenen twee keer per jaar, zodat de
leerkrachten en leerlingen weten wat ze moeten doen bij een ontruiming. Bij deze oefening wordt
tevens gekeken wat er nog verbeterd moet worden. In alle ruimten bevindt zich een
ontruimingsplan.
Daarnaast inspecteert de brandweer de school ieder jaar op brandveiligheid.
De school beschikt over 10 gediplomeerd BHV-ers. Meester Teus is hoofd BHV-er en tevens
preventiemedewerker.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
41
8.24
Rampenplan
De gemeente Papendrecht heeft alle inwoners informatie gegeven, wat er gedaan moet worden bij
een (naderende) ramp.
De drie grondregels van het rampenplan gelden ook voor onze school :
 Ga naar binnen.
 Sluit deuren en ramen.
 Zet radio of TV aan.
8.25
Sponsoring
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte
creëren middels onderwijsondersteunende activiteiten en allerlei nevenactiviteiten. Met dat
sponsorgeld kunnen allerlei extraatjes worden gedaan. Ons bestuur staat dan ook positief tegenover
sponsoring.
Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet de
sponsoring aan een aantal voorwaarden voldoen.
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school.
 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die
onze school aan het onderwijs stelt.
 Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal.
Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen,
personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties - waaronder de
Consumentenbond- hebben ondertekend. Om de sponsoring op onze school in goede banen te
leiden beschikt de school over een sponsorbeleidsplan. Ook dit plan ligt op school ter inzage.
Alle sponsoractiviteiten (boven een bepaald bedrag) die de school onderneemt behoeven de
goedkeuring van de door het bevoegd gezag ingestelde sponsorcommissie.
8.26
Overige Buitenschoolse Opvang
Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen wettelijk verplicht kinderopvang te regelen. De
scholen zijn echter niet verplicht de opvang zelf te verzorgen, maar kunnen het ook uitbesteden.
Als school hebben wij geen mogelijkheid om de kinderopvang zelf te verzorgen. Het ontbreekt ons
aan ruimte en aan kennis, daarom hebben we gezamenlijk met de andere organisaties voor primair
onderwijs in Papendrecht contact gezocht met de uitvoerende organisaties voor Kinderopvang in
Papendrecht. Dit heeft geleid tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met deze
organisaties voor kinderopvang.
De overeenkomst houdt in, dat wij ouders doorverwijzen naar de hieronder genoemde organisaties
en dat zij – en niet de scholen – verantwoordelijk zijn voor de kinderopvang. In deze overeenkomst is
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
42
ook opgenomen dat de organisaties voor kinderopvang zorgen voor voldoende plaatsen en variëteit
aan opvang voor leerlingen van de Papendrechtse basisscholen. Dit wil echter niet zeggen dat er
geen wachtlijsten kunnen voorkomen, maar organisaties hebben echter wel de verplichting uw
kind(eren) op korte termijn te plaatsen. Vroegtijdig aanmelden voorkomt teleurstelling.
De opvangorganisaties waarmee wij de overeenkomst hebben gesloten zijn:
Wasko (West Alblasserwaardse Stichting voor Kinderopvang)
Centraal bureau
Poldermolen 4
3352 TH Papendrecht
Tel: 078-6157165
www.wasko.nl
Gastouderbureau ‘Ziezo’
Regiovestiging Alblasserwaard
Adr. Heijnisstraat 4b
2957 AA Nieuw Lekkerland
Tel: 0184-681395
www.gobziezo.nl
Gastouderbureau ‘Kinderoase’
Kantoor
Venusstraat 89
3371 TN Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0900-9888 (toestelcode: 3105)
www.kinderoase.nl
Kinderopvang Papendrecht
Goudenregenstraat 15
3353 VA Papendrecht
Tel: 078-6425615
www.kinderopvangpapendrecht.nl
Stichting SWKGroep
www.swkgroep.nl
Deze organisatie is bezig een Sportief kindercentrum op te richten samen met PKC.
Via de website van swkgroep kunt u hier meer over lezen.
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
43
9.
Namen, adressen en telefoonnummers
9.1
Directie en staf
Directie
Directeur Koningin Beatrixschool
Dhr. H. Witkamp
Staflid
Onderbouwcoördinator groep 1-4
Mevr. C.J. Tuinstra
Staflid
Bovenbouwcoördinator groep 5-8
Dhr. P. Dijkstra
Staflid
Zorgcoördinator groep 1 t/m 4
Mevr. I. Vonk
Staflid
Zorgcoördinator groep 5 t/m 8
Mevr. C. de Wit
9.2
Schoolbestuur VCNO
Directeur-bestuurder VCNO Papendrecht:
Mevr. J.A. Rietveld
Tel: 078-6449960
9.3
De Ouderraad
Voorzitter: Mevr. J. van Campenhout
Secretaris: Mevr. M. Blokzijl
Emailadres: [email protected]
9.4
De Medezeggenschapsraad
Voorzitter MR: Dhr. S. Terhurne,
Secretaris: mevr. I. Vonk
Emailadres: [email protected]
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
44
9.5
Externe personen
Instellingen in blauw vlak zijn allen te bereiken onder hetzelfde telefoonnummer 078-6445200
Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden
Seringenstraat 16
3353 VJ Papendrecht
e-mail: [email protected]
Website: www.cjgpapendrecht.nl
: 078 – 6445200
Schoolmaatschappelijk werk
Mevr. M. Knoop
RIVAS zorglijn (24 uur bereikbaar)
Meer info: www.rivas.nl
: 078 – 6445200
: 0900 – 8440
Schoolarts
Seringenstraat 3
3353 VJ Papendrecht.
: 078 – 6445200
Logopedische dienst Sliedrecht e.o.
Veerweg 5d
3351 HB Papendrecht
: 078 – 6441660
Permanente Commissie Leerlingenzorg
Loket Papendrecht:
Noordersingel 1
3351 ED Papendrecht
: 078 – 6155444
Kringenrechtspraak en Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
: 070 – 3861697
2508 EH Den Haag
Telefoonnummer van 9.30u-15.00u bereikbaar.
Emailadres: [email protected]
Emailadres: [email protected]
www.kringenrechtspraak.org
www.klachtencommissie.org
Inspectie van het onderwijs
U kunt op de volgende manieren contact met de inspectie maken:
[email protected]
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs:
: 0800 – 8051
Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
meldpunt vertrouwensinspecteurs:
: 0900 – 1113111
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015
45
Landelijke informatie- en adviesdienst OUDERS & COO
Ouders met vragen over onderwijs (zoals overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp,
groepsgrootte, pesten, de ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap enz) kunnen op schooldagen
tussen tien en drie kosteloos bellen naar de informatie- en adviesdienst OUDERS & COO.
OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor Christelijk en oecumenisch onderwijs.
U kunt uw vraag tevens per mail stellen via www.ouders-5010.nl
Leerplicht
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Maria Montessorilaan 5a
3312 KJ Dordrecht
www.rblplus.nl
: 078-6398090
Vertrouwenspersonen VCNO Papendrecht
Vacant
Contactpersonen op de Koningin Beatrixschool betreffende de Klachtenprocedure
Mevr. I. Vonk en mevr. C de Wit. Zij zijn bereikbaar via school.
 0800-0432
De kindertelefoon:
Schoolgids Koningin Beatrixschool 2014-2015