Download - Gemeente Olst

Woensdag 9 april 2014
IJsselberi
chten
Op www.olst-wijhe.nl kunt u alle onderstaande berichten met achtergrondinformatie nalezen onder het ‘laatste nieuws’. Ook kunt zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief IJsselberichten. Ga dan naar www.olst-wijhe.nl en klik op de button ‘Nieuwsbrieven’.
Klantcontactcentrum
Olst-Wijhe
Website
E-mail
Post
Telefoon
www.olst-wijhe.nl
[email protected]
Postbus 23, 8130 AA Wijhe
14 0570 of 0570 - 568080
ma. t/m vr. van 08:15 tot 12:15
uur en van 13:00 tot 17:00 uur
Balies
De gemeente heeft op twee locaties balies. Op
beide locaties kunt u met al uw vragen terecht:
- Gemeentehuis Wijhe, Raadhuisplein 1
- Holstohus Olst, Jan Schamhartstraat 5b
Openingstijden balie gemeentehuis Wijhe
maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur
Openingstijden balie Holstohus Olst
- ma., di., do.
van 13:30 tot 16:30 uur
- wo.
van 13:30 tot 18:00 uur
- vr.
van 13:30 tot 15:30 uur
Uitnodiging hooravond 16
april over coalitieakkoord
De fracties CDA, Gemeentebelangen
Olst-Wijhe en de VVD willen graag
van de inwoners van Olst-Wijhe horen
wat zij belangrijk vinden, zodat ze deze
informatie kunnen gebruiken voor het
opstellen van het nieuwe coalitieakkoord.
Tijdens een hooravond op woensdag 16
april om 19.30 uur in het gemeentehuis
in Wijhe krijgt iedereen de kans om aan
de onderhandelaars onderwerpen aan te
geven die zij van belang vinden.
De hooravond vindt plaats op woensdag
16 april 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis
te Wijhe. De formateur Eddy van Hijum
treedt op als voorzitter. Elke inspreker krijgt
maximaal vijf minuten de gelegenheid het
woord te voeren. Daarna is er zo nodig kort
gelegenheid voor het stellen van vragen door
de onderhandelaars. De onderhandelaars
zullen deze avond alleen luisteren en vragen
stellen. Zij zullen geen standpunten innemen
of toezeggingen doen.
U kunt zich tot uiterlijk maandag 14 april
aanmelden voor deze avond via de gemeente
tel. 14 0570 of via [email protected]
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u de
onderhandelaars toch van informatie
voorzien? Stuur uw opmerkingen dan
voor 16 april naar de gemeente, t.a.v. de
informateur, Postbus 23, 8130 AA in Wijhe
of via [email protected]
Onderzoek naar ander beheer zwembad
De gemeente Olst Wijhe is samen met
de zwem- en andere (sport)verenigingen,
gebruikers en Plaatselijk Belang Wijhe
aan het onderzoeken op welke manier de
organisatie en het beheer van Zwembad
De Welters kan worden aangepast. Dit is
nodig, omdat de gemeenteraad in 2013 heeft
besloten dat er een bezuiniging van
€ 200.000,- moet plaatsvinden op de kosten
van Zwembad De Welters in Wijhe.
Uitgangspunten
Bij het onderzoek naar het toekomstigbestendig
maken van het zwembad wordt uitgegaan van
het volgende scenario:
• Het beheer en de exploitatie worden per
2016 overgedragen aan een (beheers)
organisatie, waarbij het beheer van
het zwembad volledig kostendekkend
plaatsvindt.
• De kapitaallasten en het groot onderhoud
blijven voor rekening van de gemeente
(€ 75.000, - per jaar).
Inspraak en werkgroep SPOC
Tijdens het proces van de heroverwegingen
2013 hebben inwoners, gebruikers en
verenigingen hun standpunten en ideeën laten
horen. Deze input wordt gebruikt bij het
huidige onderzoek en dit heeft geresulteerd
in de oprichting van de werkgroep SPOC. In
deze werkgroep zitten onder andere gebruikers
van het sportpark, Wijhe ’92, ATC Wijhe, de
zwemvereniging en Plaatselijk Belang Wijhe.
Individuele inwoners/gebruikers kunnen hun
ideeën inbrengen en/of invloed uitoefenen via
de vertegenwoordigers van de verenigingen die
onderdeel uitmaken van de werkgroep SPOC.
Rol werkgroep SPOC
De gemeente en de werkgroep onderzoeken
hoe het zwembad opengehouden kan worden,
rekening houdend met de uitgangspunten.
Samen bekijken ze verschillende mogelijkheden
voor de organisatie, het beheer en de
programmering. Dit alles wordt uitgewerkt
in een zogenaamde businesscase. Het
uitgangspunt is dat de gemeente en de
werkgroep samen tot een goed voorstel komen.
De werkgroep SPOC brengt een advies uit aan
het college van B en W.
Planning
In mei 2014 wordt de richting van de
businesscase duidelijk. In juni 2014 organiseert
de gemeente samen met de werkgroep SPOC
een informatieavond voor inwoners over
de voortgang van het onderzoek naar de
toekomstige exploitatie van het zwembad.
Daarna wordt de businesscase afgerond en
besproken in het college van burgemeester
en wethouders. De gemeenteraad beslist in
september 2014.
Raadsvergadering 14 april 2014
Op maandag 14 april 2014 vergadert de
gemeenteraad. Deze vergadering begint om 20.00
uur in de raadzaal te Wijhe. De vergadering bevat
zowel agendapunten waarover een besluit wordt
genomen (besluitvormend) als agendapunten
waarover een mening wordt gevormd
(opiniërend). Een toelichting op de te behandelen
agendapunten staat op de website gemeenteraad.
olst-wijhe.nl bij het onderdeel Vergaderschema.
Spreekrecht
Hoe het spreekrecht tijdens raadsvergaderingen is
geregeld kunt u lezen in de toelichting “Wanneer
kan ik inspreken en hoe doe ik dat” in deze Huis
aan Huis. In deze vergadering kunt u inspreken
over de agendapunten 9 tot en met 12 en over niet
op de agenda staande onderwerpen.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vragenronde raadsleden
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de
openbare raadsvergaderingen d.d. 25 en 27
maart 2014
6. Mededelingen
7. Ingekomen stukken
8. Voorstel tot het tijdelijk aanwijzen
van plaatsvervangend voorzitters besluitvormend
9. Voorstel tot vaststelling van de Verordening
tot eerste wijziging van het Reglement
van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente
Olst-Wijhe - besluitvormend
10. Voorstel tot het vaststellen van de gedragscode
politiek ambtsdragers - besluitvormend
11. Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Parapluplan Archeologie opiniërend
12. Versterking van het lokale armoedebeleid –
initiatiefvoorstel van de PvdA fractie
13. Sluiting.
´Wanneer kan ik inspreken en hoe doe ik
dat?’
De raadsleden en het college van burgemeester
en wethouders hechten veel waarde aan het
spreekrecht. Dus schroomt u niet om van deze
mogelijkheid gebruik te maken.
Het spreekrecht geldt voor:
- agendapunten waarover een besluit wordt
genomen en die nog niet eerder in de raad
behandeld zijn;
- agendapunten die meningvormend worden
besproken (opiniërend), dus zonder dat daarover
een besluit wordt genomen;
- agendapunten waar alleen informerend over
gesproken wordt;
- onderwerpen die niet op de agenda staan.
Het spreekrecht geldt niet voor:
- agendapunten waarover een besluit wordt
genomen en die eerder in de raad behandeld zijn;
- agendapunten over een besluit van een
bestuursorgaan waartegen bezwaar of beroep op
de rechter open staat of open gestaan heeft of
waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden
worden;
- benoemingen, keuzen, voordrachten of
aanbevelingen van personen;
- klachten.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan
moet u dat op de dag van de vergadering vóór 12
uur doorgeven aan de griffier, Bart Duursema via
telefoonnummer 14 0570. Het spreekrecht wordt
verleend direct bij aanvang van de vergadering.
Men richt zich enkel tot de voorzitter. Het is
niet de bedoeling dat er een discussie met de raad
ontstaat.
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad
en de raadsvergaderingen op:
http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl.
Agenda gemeente Olst-Wijhe
Hieronder vindt u een overzicht van
alle bijeenkomsten, kernenbezoeken,
buurtschouwen, openbare vergaderingen
en inloopavonden die de gemeente
organiseert:
10 april
14 april
17 april
Buurtschouw Wijhe delen 1 en 2,
kruispunt Langstraat/Molenbelt
Raadsvergadering 14-04-2014
Buurtschouw Boerhaar,
Logtenberg
Kijk voor meer bijeenkomsten, openbare
vergaderingen en inloopavonden van de
gemeente op www.olst-wijhe.nl.
Kijk voor meer activiteiten in de
gemeente, zoals feesten, evenementen etc.
op de portal van Olstenwijhe:
www.olstenwijhe.nl
Gemeentehuis Wijhe en
balie Holstohus Olst
gesloten op 18 en 21 april
Op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) en op
maandag 21 april (tweede Paasdag) is het
gemeentehuis in Wijhe gesloten. Ook de
balie van het klantcontactcentrum in het
Holstohus in Olst is dan gesloten.
Voor het vastleggen van een begrafenis
verwijzen wij u naar de website van
de gemeente, www.olst-wijhe.nl/
openingstijden.
Voor een geboorteaangifte kunt u de
eerstvolgende dag, dat de balies van het
klantcontactcentrum in Olst en Wijhe
weer geopend zijn, terecht.
Gele stippen op
de veilige routes
naar school
Op zaterdag 22 maart hebben vrijwilligers
van KBS St. Jozef uit Wijhe gele stippen op
de weg gezet om de veilige routes van en naar
hun school aan te geven. Dit gebeurde in het
kader van een gezamenlijk project tussen de
school, gemeente Olst-Wijhe en provincie
Overijssel. Met een intentieovereenkomst,
die op 5 februari 2014 ondertekend is
door wethouder Cor van den Berg en Titia
Claassen, directeur van KBS St. Jozef, is de
samenwerking tussen gemeente en school
vastgelegd. Doel van dit project is: kinderen
en ouders wijzen op eventuele risico’s in het
verkeer, veilige routes van en naar school
aangeven en kinderen eerder zelfstandig naar
school laten fietsen.
Woensdag 9 april 2014
IJsselberi
chten
Nieuws uit de kernen en buurtschappen
Buurtschouw Boerhaar op 17 april 2014
De buurtschouw op de Boerhaar vindt plaats op donderdag 17 april 2014. Als u punten
heeft die mee moeten worden genomen bij de buurtschouw, dan kunt u meelopen of uw
punten doorgeven aan de vakgroep Voorlichting en Communicatie t.a.v. Bep Koekkoek,
[email protected] We verzamelen om 09:00 uur voor restaurant Logtenberg.
U bent van harte welkom.
Gedurende het hele jaar is het mogelijk klachten door te geven aan het
klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 14 0570.
Brede Welzijnsinstelling voor Olst-Wijhe
Op woensdag 19 maart jl. heeft de
projectgroep Brede Welzijns Instelling haar
definitieve rapport ‘Op weg naar een brede
welzijnsinstelling in de gemeente OlstWijhe’ gepresenteerd. De vijf betrokken
uitvoeringsorganisaties (Stichting Kulturhus
Olst-Wijhe, Stichting Welzijn Olst-Wijhe,
Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel,
Stichting de Kern en Landstede Welzijn) geven
hiermee aan, dat ze de intentie hebben om
gezamenlijk als één brede welzijnsinstelling
vanaf 1 januari 2015 verder te gaan.
Bekendmakingen
Vergunningen en Handhaving
Omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Olst
- Oude Deventerweg 5t, het kappen van een berk,
activiteit het vellen van een houtopstand, ontvangen
op 26-3-2014.
Wijhe
- Wechterholt 27, het bouwen van een berging
voor landbouwmachine’s, activiteiten bouwen en
afwijken van bestemmingsplan, ontvangen op 253-2014.
- Tuurweide 16, het plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde, activiteit bouwen, ontvangen
op 27-3-2014.
- de Lange Slagen 23, het verlengen van de
carport, activiteiten bouwen en afwijken van
bestemmingsplan, ontvangen op 25-3-2014.
- Mandenmakershoek 10, het uitbreiden van de
woning, activiteiten bouwen en afwijken van
bestemmingsplan, ontvangen op 1-4-2014.
Inzage
Deze aanvragen kunt u inzien bij ons
klantcontactcentrum, locatie Wijhe. Tegen
aangevraagde omgevingsvergunningen met de
activiteit afwijken van bestemmingsplan kunt u van
10-4-2014 t/m 16-4-2014 schriftelijk zienswijzen
indienen bij burgemeester en wethouders.
Verlenging termijn beslissing aanvraag
omgevingsvergunning
Bij de volgende aanvraag is de termijn om te beslissen
met zes weken verlengd:
Wijhe
- Oranjelaan 10, het in gebruik nemen van een
pand als dagbestedingsplek, activiteit afwijken van
bestemmingsplan, ontvangen op 4-2-2014.
Ontwerp-omgevingsvergunningen
Olst
- Rijksstraatweg 105, het bouwen van een
schuur, activiteiten bouwen en afwijken van het
bestemmingsplan. Het plan ligt ter inzage van 10
april 2014 tot en met 21 mei 2014.
Zienswijzen
U kunt van 10 april 2014 t/m 21 mei 2014 schriftelijk
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
voorbereidingsprocedure)
Olst
- Oude Deventerweg 5t, het kappen van een
berk, activiteit het vellen van een houtopstand,
verzonden op 31-3-2014.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum
van verzending van de vergunning bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders.
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
Wijhe
- Herxen 25, het legaliseren van een kapconstructie
van de schuur, activiteiten bouwen en afwijken van
bestemmingsplan.
Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken, met
ingang van de dag na terinzagelegging (9 april 2014)
beroep indienen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.
Openbare welstandsvergadering
Het volgende welstandsoverleg vindt plaats op 14 april
2014 om 9:00 uur, locatie Wijhe.
Vastgesteld beleid
Bekendmaking beleidsregel
Het college deelt mee, dat in zijn vergadering van 25
maart 2014 de “Beleidsregels voor het verrichten van
zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal
gemeente Olst-Wijhe” zijn vastgesteld. De beleidsregel
treedt in werking op 10 april 2014.