Medeklinker juni 2014

CHR. OPLEIDINGSSCHOOL
20 juni 2014
POSTBUS
Het vestigingsadres is u wel bekend, het postadres
is POSTBUS 51, 2220 AB Katwijk aan Zee. Wilt u
Aan de ouders en leerlingen,
post altijd naar het postbusnummer sturen?
Deze medeklinker komt een week later uit dan
WEBSITE & E-MAIL
gepland stond op de informatiekalender. We willen
Foto’s van leuke activiteiten en veel informatie
graag de groepsverdeling erin vermelden en aangezien
over onze school kunt u vinden op onze website:
met alle PCOK scholen de afspraak is gemaakt dat eind
juni de groepsverdeling aan ouders en leerlingen bekend www.coskatwijk.nl.
mag worden gemaakt, is de datum van de nieuwsbrief 20 Mailtjes kunt u sturen naar: [email protected]
juni i.p.v. 13 juni geworden. De zomer heeft zich op sommige dagen al van zijn beste kant laten zien, ondanks dat de echte zomer pas op 21 juni officieel begint.
De bleke wintergezichten zijn inmiddels veranderd in bruine gezichten. En de kleur oranje is op dit moment de meest hippe
kleur die je maar kunt bedenken. Oranje van de voetbal en van de hockey. Ze bezorgen en bezorgden ons spannende uren.
Achter de schermen werd hard gewerkt aan de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar en het resultaat hiervan kunt u in
deze Medeklinker lezen. Alle leerkrachten van de COS met een vaste aanstelling houden in het komende jaar baangarantie, iets
wat lang niet meer vanzelfsprekend is op alle scholen. In bepaalde provincies van Nederland loopt het aantal leerlingen zo
drastisch terug dat er zelfs scholen gesloten moeten worden.
We zijn dankbaar dat voor de komende twee jaar het aantal inschrij- BELANGRIJKE DATA
vingen van nieuwe kleuters al groot is. We zitten nagenoeg vol. Dat 23 juni
leerlingtevredenheidsonderzoek
geeft stabiliteit wat het formeren van de groepen betreft.
gr. 5 t/m 8
We adviseren u dan ook niet te lang te wachten met het inschrijven 24 juni
EHBO examen gr. 8
van uw zoon of dochter.
25 juni
informatiebijeenkomst voor de ouders
Eind mei werden er twee kleine kindjes geboren: SID, broertje van
van de gr. 8 over het schoolkamp
Mik en Liv en zoon van Nico en Anneloes Haasnoot werd geboren op 27 juni
schoolreis gr. 1 en 2 naar de Linnaeus25 mei, FLORINE, zusje van Julian en Sander en dochter van Jaap en
hof
Krijna Guijt werd op 27 mei verwelkomd. We feliciteren beide gezin- 30 juni
schoolreis gr. 3 en 4 naar Duinrell
nen van harte met hun grote geschenk en wensen ze heel veel ge1 juli
schoolreis gr. 7 naar Drievliet
luk met elkaar. We feliciteren juf Leonie die op donderdag 12 juni
officieel afstudeerde als leerkracht op de Hogeschool INHOLLAND.
2,3 en 4 juli
schoolkamp gr. 8 naar NoordwijkerNaast vreugde is er ook verdriet. In een aantal gezinnen van de COS
hout: gr. 1 en 2 vrij.
zijn zorgen om een ernstige zieke, werkeloosheid en om andere re- 7 juli
schoolreis gr. 6 naar het Dolfinarium
denen. Op de COS leven we mee met het gezin van Juf Jolanda v.d. 8 juli
kennismaking oudste kleuters in groep
Herik waar grote zorgen zijn over de gezondheid van haar man Rink.
3
We wensen iedereen die met verdriet en zorgen te maken heeft
8 juli
kennismakingsmiddag nieuwe kleuheel veel sterkte.
ters. Groep juf Lisette/juf Margriet ’s
In de afgelopen weken waren er weer veel gezellige activiteiten. We
middags vrij.
vierden vader- en moederdagfeest met o.a. een vossenjacht door de 9 juli
groep 7B brengt bezoek aan de KRB
buurt. De groepen 7 deden mee aan de kunstroute, de groepen 6
10 juli
groep 7A brengt bezoek aan de KRB
gingen op excursie naar het afvalbedrijf in Voorhout, alle kleuter10 juli
schoolreis gr. 5 naar het Dolfinarium
juffen vierden hun verjaardag en werden heel erg verwend en groep 11 juli
kennismaking oudste kleuters groep 3
8A won een voorstelling van Igor KrulSnor met de digitale Cash Quiz 11 juli
de leerlingen van groepen 1 t/m 7
Bank voor de klas 2014. Een aantal groepen deed mee aan de
krijgen het rapport mee.
Avondvierdaagse, de groepen 8 kregen een presentatie door een
14 juli
afscheidsfeest groep 8a
medewerker van het gehandicapten Platform over hoe je leeft wan- 15 juli
afscheidsfeest groep 8b
neer je gehandicapt bent en de groepen 4 kregen een presentatie
16 juli
zwemwedstrijden gr. 7
over een hulphond, verzorgd door Rivka Smit. In alle groepen deden 16 juli
laatste schooldag gr. 8
de kinderen keihard hun best op de Cito eind toetsen taal, rekenen/ 16 juli
schoonmaakavond gr. 1 en 2
wiskunde en spelling waarvan de resultaten op het zomerrapport te 17 juli
de zomerschoolkrant wordt uitgelezen staan.
deeld
In de komende weken gaan de kinderen op schoolreis of op schoolkamp, elk jaar weer een hoogtepunt om naar uit te kijken.
De komende schoolweken staan in het teken van de afronding van het schooljaar 2014-2015 en dit is tegelijkertijd de laatste
Medeklinker van dit schooljaar. Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen de zomerschoolkrant mee naar huis.
Mede namens het team wens ik u en jullie een mooi weekend toe en veel succes met de laatste 4 schoolweken voor de zomervakantie. Met een vriendelijke groet, Blondi van der Woude
PAGINA 2
AANMELDING NIEUWE KLEUTERS
Wacht u niet te lang met het aanmelden van uw toekomstige kleuter? Voor de komende twee jaar zitten we al nagenoeg vol. U kunt dagelijks aanmeldingsformulieren halen bij
Blondi.
HOOFDLUISCONTROLE
We bedanken de ouders die de leerlingen in het afgelopen
jaar zo trouw op hoofdluis controleerden. Mede dankzij u en
de ouders die thuis de hoofden van hun kind(eren) trouw
nakeken, bleef de melding van hoofdluis minimaal. Een compliment voor u allemaal.
STARTFEEST NIEUWE SCHOOLJAAR OP VRIJDAG 19 SEPTEMBER
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? We starten dan
op een gezellige manier het schooljaar 2014-2015 met ouders, leerlingen en team van 16.00 – 20.00 uur. Tijdens dit
startfeest wordt o.a. een dienstenveiling gehouden. De contactouders zijn daarover inmiddels bijgepraat door de oudercommissie. In de komende weken zullen de contactouders de ouders van hun groep benaderen over de dienstenveiling.
KLEUTERFIETSJES.
We brengen nogmaals het verzoek onder de aandacht om
geen kleuterfietsjes aan de voorkant van de school te zetten.
Op het schoolplein tegen de aula is een fietsenrek gereserveerd voor kleuterfietsjes. Ze staan daar beter beschermd
tegen diefstal en vandalisme.
EHBO EXAMEN LEERLINGEN
GROEPEN 8
Op dinsdag 24 juni doen alle leerlingen van de groepen 8 EHBO
examen.
SCHOOLREIZEN
De komende weken gaan de leerlingen op schoolreis/
schoolkamp. U krijgt van de groepsleerkracht een brief
waarin alle info staat over de schoolreis. Op woensdagavond
25 juni is er een informatieavond voor de ouders van de
groepen 8 over het schoolkamp: 19.30 – 20.30 uur.
We rekenen op uw komst.
vrijdag 27 juni groepen 1 en 2 Linnaeushof
maandag 30 juni groepen 3 en 4 Duinrell
dinsdag 1 juli
groepen 7
Drievliet
2, 3 en 4 juli
groepen 8
Noordwijkerhout
maandag 7 juli groepen 6
Dolfinarium
donderdag 5 juli groepen 5
Dolfinarium
LEERLINGTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Dit jaar is in de cyclus van 3 ( ouder- en leerkrachttevredenheidsonderzoek) het leerlingtevredenheidsonderzoek aan de
beurt. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen daarvoor
een digitale lijst in. Na de zomervakantie krijgen we de uitslag en zullen we een terugkoppeling geven in de eerste
Medeklinker van het nieuwe schooljaar.
MEDEKLINKER
KENNISMAKEN IN GROEP 3
De oudste kleuters die volgend schooljaar naar groep 3 gaan,
mogen een paar ochtendjes proefdraaien in groep 3. Deze
ochtenden staan gepland op dinsdag 8 juli en vrijdag 11 juli
na de pauze. De oudste kleuters die volgend jaar naar groep
3 gaan spelen, om alvast een beetje te wennen, een aantal
keer voor de zomervakantie buiten tijdens de pauze van de
groepen 3 t/m 8.
RAPPORT
Op 11 juli krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 hun
rapport mee naar huis. Wilt u het zo mogelijk voor de zomervakantie ondertekend weer op school inleveren? De leerlingen van de groepen 8 krijgen op woensdag 16 juli hun
rapport mee.
SCHOONMAKEN OP WOENSDAG 16 JULI
Aan het eind van een schooljaar is het kleutermateriaal echt
toe aan een schoonmaakbeurt. Mogen we een beroep doen
op alle ouders van de kleuters ? Met elkaar is deze klus zo
geklaard. Wanneer u deze avond verhinderd bent, wilt u
misschien de poppenkleertjes of de lego thuis schoonmaken? Er hangt t.z.t. een
brief op de deur van het lokaal waarop u zich aan kunt
melden. We zorgen voor
een overheerlijk kopje koffie
en thee. Vanaf 19.00 uur is
de school open.
HULP VAN OUDERS GEVRAAGD
Aan het eind van het schooljaar willen we de kasten in de
gemeenschapsruimten, toetsenborden en muizen in de computerlokalen e.d. een schoonmaakbeurtje geven.
Mogen we daarbij een beroep op u doen? Het is gezellig
wanneer u dat samen doet met een vriendin/andere moeder. Er wordt gezorgd voor een heerlijk kopje koffie.
Het kan gewoon onder schooltijd gedaan worden, dus wanneer u een uurtje over hebt, meldt u zich aan bij Paul (de
conciërge) ,bij Blondi of via de mail. [email protected]
Alle hulp is welkom. U kunt zich nu al aanmelden.
AFSCHEIDSAVONDEN GROEP 8A en 8B
Op maandag 14 juli is de afscheidsavond
van groep 8a (meester Arnaud Ouwehand) ,
op dinsdag 15 juli is de afscheidsavond van
groep 8b (meester Leen Remmelzwaal en juf
Michelle). U krijgt daarvoor een uitnodiging.
Woensdag 16 juli is de laatste schooldag
voor de leerlingen van de groepen 8. Ze nemen dan afscheid
van de leerkrachten met een bloem of een andere kleine
attentie en ze gaan alle klassen rond om afscheid te nemen
van alle leerlingen. Strooien met snoep is daarbij een oude,
maar nog steeds leuke, traditie.
PAGINA 3
GROEPSVERDELING
De groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar is niet “ zomaar” tot stand gekomen. We laten heel veel factoren meewegen en hebben met het team onderstaand besluit genomen. Hieronder kunt u lezen bij welke juf of meester uw kind
(eren) volgend schooljaar komt ( komen). De groepen 6 en 7
blijven in de dependance op het Abeelplein. We mogen ons
zeer gelukkig prijzen dat de COS een stabiel team met zeer
gedreven personeelsleden heeft. Voor het schooljaar 20142015 staan veel kleuters ingeschreven en daar zijn we heel
erg blij mee. We starten in september met 4 kleutergroepen,
in januari komt er een vijfde kleutergroep bij.
Aangezien twee jaar geleden veel kleuters pas na 1 oktober
op school kwamen, stromen er maar 40 leerlingen door naar
de groepen 3. Een te groot aantal voor één groep 3 , eigenlijk
te weinig om twee groepen drie te maken. Toch hebben we
voor het laatste gekozen en niet voor een combinatiegroep.
We kunnen deze leerlingen in ieder geval in groep 3 een stevige basis meegeven op het gebied van lezen , taal en rekenen. Dit heeft wel tot gevolg dat de kleutergroepen groot
zijn. Maar met onze zeer ervaren leerkrachten van de kleuterbouw en extra ondersteuning van juf Rim gaan wij dit vol
vertrouwen tegemoet.
De groepsverdeling ziet er als volgt uit:
Groep 2a
Groep 1b/2b
Groep 1c/2c
Groep 1d
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b
DE VERDELING VAN DE KLEUTERS OVER DE VERSCHILLENDE GROEPEN:
Groep 2A JUF JENNEKE en JUF DANIELLE
Kinderen van JUF KARIN : Iraysha , Marise , Loïs , Yenthe , Sem , Tess F. ,
Vince , Caroline , Aaron , Sem , Thijs , Emma , Troy, Doutzen , Rosalie ,
Tess de Vr. en Sven.
Kinderen van JUF HANNY EN JUF LINDA : Loïs, Dennis, Amber, Geert, Mees,
Judith, Lisa, Mathijs, Levi en Gijs
Groep 1B JUF KARIN
Kinderen van JUF MARGRIET/JUF LISETTE: Pepijn , Hailey , Siegfried , Bing ,
Raffael , Ruben , Eveline , Julia, Jayden , Mijs , Moreno en Juliet Stam.
Groep 2B JUF KARIN
Kinderen van JUF DANIELLE EN JUF JENNEKE: Sanne, Noortje, Inge, Judy,
Merel, Anna, Nathan, Fabienne, Mees, Mik, Marcus, Kees, Peter, Esmee,
Mirjam, Elise ,Leene, Stijn en Lars.
Groep 1C JUF HANNY EN JUF LINDA
Kinderen van juf LEONIE: Doutzen van D., Naomi ,Chris B., Joah Houwaard,
Marijn Haasnoot, Fiene , Fientje V. ,Mike, Katyusha, Babette Kuijt, Elisa ,Barliene,Lize Schaap, Gerben,Julia , Rachel en Pieter van Delft
Groep 2C JUF HANNY EN JUF LINDA
Kinderen van JUF MARGRIET/JUF LISETTE: Linn , Anouk , Tom , Stan van D., Rosalie, Sander , Lucas , Siko , Tijn, Silke, Cas , Evie , Kaj , Daniël , Sophia , Stan
Vooijs.
Groep 1D JUF MARGRIET EN JUF LISETTE
Kinderen van JUF LEONIE: Kyan ,Sil , Lizze de Vries,Joelle , Liv, Anna den H.
En de nieuwe kleuters die in juni t/m oktober 4 jaar worden.
ADV/ BAPO vervanging
juf Daniëlle (ma,di,do,vr) en juf Jenneke (do)
juf Karin
juf Hanny (di,wo,do)en juf Linda( ma,vr)
juf Lisette (ma,di,wo om de week)/ juf Margriet (wo om de week, do, vr)
juf Chantal (ma.di,wo) en juf Thelinde (do,vr)
(krijgt de oudste kleuters van juf Daniëlle/Jenneke en juf Karin)
juf Christine (ma.di.wo,vr.) en juf Susanne (do)
(krijgt de oudste kleuters van juf Hanny/juf Linda)
juf Jacqueline
(krijgt de groep van juf Chantal /juf Thelinde)
juf Nelleke (ma, di,wo) en juf Nicoline Smit (do,vr)
(krijgen de groep van juf Christine/Susanne)
juf Thea
juf Jolanda
(krijgt de groep van juf Jacqueline)
juf Geertje
juf Jolanda
(krijgt de groep van juf Nelleke/Nicoline)
juf Harrynette (ma,di,wo) en juf Jeanette (do,vr)
(krijgen de groep van juf Geertje)
juf Dillingh
juf Jolanda
(krijgt de groep van juf Thea)
meester v.d. Bent
juf Margreet
(krijgt de groep van juf Harrynette en juf Jeanette)
meester Smit
juf Margreet
(krijgt de groep van juf Dillingh)
meester Arnaud Ouwehand
(krijgt de groep van meester Smit)
meester Leen Remmelzwaal
(krijgt de groep van meester van der Bent)
Beschikbaar voor ICT:
Website:
Begeleiding zorgleerlingen:
Plusgroep:
Gym:
meester Pronk en juf Harrynette
juf Harrynette
juf Ada, juf Rim, meester Pronk, juf Joke Blokpoel, juf Blondi
meester Pronk , meester Arnaud Ouwehand en meester Jan de Lange
juf Ria
PAGINA 4
MEDEKLINKER
SCHOOLVAKANTIES 2013-2014
schoolkamp gr. 8
2,3 en 4 juligroep 1 en 2 vrij
Zomervakantie
21-07-2014 – 29-08-2014
Vrijdagmiddag 18 juli zijn alle groepen vrij.
Op 8 juli is de kennismakingsmiddag van de nieuwe kleuters
die na de zomervakantie op school komen. De groep van juf
Lisette en juf Margriet is deze middag vrij. Zij krijgen volgend
schooljaar de nieuwe kleuters t/m oktober.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn vrij tijdens de
schoolkampdagen van de groepen 8 op 2, 3 en 4 juli. De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn NIET vrij tijdens de schoolkampdagen.
SCHOOLVAKANTIES 2014-2015|
Herfstvakantie
20-10-2014 t/m 24-10-2014
Kerstvakantie
22-12-2014 t/m 02-01-2015
Voorjaarsvakantie
23-02-2015 t/m 27-02-2015
Pasen
03-04-2015 t/m 06-04-2015
Meivakantie
27-04-2015 t/m 08-05-2015
Hemelvaartvakantie
14-05-2015 t/m 15-05-2015
Pinkstermaandag
25-05-2015
Zomervakantie
13-07-2015 t/m 21-08-2015De
middag voor de kerstvakantie en de zomervakantie is er GEEN
school
HOERA VOOR DE JARIGEN IN JUNI
13-06
13-06
17-06
19-06
20-06
Evy van der Plas
Luc van der Plas
Niels Zwaan
Anouk Kuyt
Mees Guijt
5A
5A
4A
8A
5A
20-06
21-06
21-06
22-06
23-06
24-06
24-06
25-06
25-06
27-06
27-06
28-06
29-06
29-06
29-06
30-06
Tess de Vreugd
Evy Vlieland
Jaron Houwaard
Dennis de Kruijf
Roos van der Plas
Lester Visser
Rens Kraijenoord
Donna Heemskerk
Noah Kromhout
Sander Haasnoot
Willem van Duijn
Emma Krijgsman
Julian Guijt
Madeleine Heemskerk
Yvette Schoneveld
Thijmen Verdoes
1B
5A
3B
6A
6A
6A
4B
6A
2A
4B
7B
1B
4A
4A
4A
4B
JULI
01-07
01-07
03-07
04-07
05-07
07-07
07-07
07-07
09-07
09-07
09-07
10-07
11-07
15-07
16-07
18-07
Mariska Kuyt
Wouter Verdoes
Jeroen van Duijn
Simon Hoek
Stijn van Rijn
Eveline Haasnoot
Katie Schaart
Sophia Bras
Jaco Dijkhuizen
Nathan van der Zwart
Rutger van Duijn
Daniel van Duijn
Fleur van der Ster
Indi Anderson
David van Rijn
Lindsey Houwaard
6A
8A
2C
8A
3B
4A
2A
4B
6A
8B
8A
6A
6A
3B
8A
8B
PAGINA 5