de strategie voor een professioneel beheer / door Mello

Symposium:
Nieuwe inzichten in Hoogwaardig Openbaar
Vervoer
Assetmanagement als basis voor
beheerstrategie
Mello Lindner
De Bilt, 13 maart 2014
1
Nieuwe inzichten in Hoogwaardig Openbaar
Vervoer
Assetmanagement als basis voor beheerstrategie:
 Onze visie op assetmanagement
 Ontwikkeling beheervisie R-net in vogelvlucht
 Uw visie
2
Mello Lindner
Senior adviseur assetmanagement
Strategisch advies openbare ruimte en beheerorganisaties
Begeleiding taakstellingsonderzoeken
Gap-analyses op basis van ISO 55000: systematiek (beheer)organisaties
Projectleider – procesbegeleiding tunnelveiligheid
3
Assetmanagement: vraagstukken
Wat staat waar,
in welke staat,
levert welke prestatie
Regierol; ‘make/buy’
strategie t.a.v. technisch
beheer en operaties;
contract management en
wijze van samenwerken
Optimaliseren van
levensduur(-kosten),
risicogestuurd onderhoud
Professionalisering,
verandertraject,
certificering
Aantoonbaar ‘compliant’
zijn aan (o.m.) VGM
eisen; risicomanagement;
Flexibel programmeren
van (vervangings-)
investeringen
Verbeteren van de
bedrijfsdoelen en
systeem prestaties
Koppelen van contract
kpi’s aan SLA kpi’s en
bedrijfsdoelen;
meten van prestaties
Specificeren, ontwikkelen,
realiseren en integreren
van systeemvernieuwing
en -uitbreiding
Meer voor minder,
bezuinigen,
wijze van bekostiging
Beter benutten,
beïnvloeding gedrag
eindgebruiker
Goed huisvaderschap,
transparantie,
verwachtingen,
duurzaamheid,
omgevingsbewust
Haalbaarheid van een
ontwikkeling opgave;
optimaliseren van
cashflow en TCO
Waarderen, financieren
en risicobeheer van
portfolio / areaal
Betrouwbaarheid en
volledigheid van
stuurinformatie
Ontwikkelen en behouden
van kennis; innovatie
4
Sectoren, indeling naar type areaal
infrastructuur
gebieden
vastgoed
installaties
Wegen
Spoor
Vaarwegen
Buisleiding systemen
Energie (distr.) netwerken
Water (distr.) netwerken
Rioolstelsels
Dijkringen en keringen
Telecom netwerken
Havens en terminals
Luchthavens
Tunnels en bruggen
Sluizen, stuwen, gemalen
Openbare ruimte,
Bedrijventerreinen
Buitenruimte
Industrieterreinen
Sportterreinen
Natuurgebieden
Recreatiegebieden
Landelijk gebied
Landgoederen
Bodem systeem
Deltagebied
Water systeem
Polders
Steden en buurten
Kantoren
Woningen
Winkelcentra
Knooppunten, terminals
Bijzonder vastgoed
Energieproductie
Waterzuivering
Waterwinning
Proces industrie
Maak industrie
Olie & gas
Infra systemen
Gebouwinstallaties
Offshore
5
Bedrijfswaarden
Bedrijfsdoelen




Quality of Service, klanttevredenheid
Financiële prestaties
Risico profiel, aansprakelijkheden
Continuïteit




Wetten, procedures, vergunningen
VGM, technische normen
Transparant en integer bestuur
(Wettelijke) taken, regelgeving van autoriteit






Ambitie, reputatie
Maatschappelijke rol, regionale inpassing
Duurzaamheid
Goed huisvaderschap
Werknemer tevredenheid
Sociale innovatie
Beloftes nakomen
Compliance
Aantoonbaar voldoen
Value case
Waarde creëren
6
Rollen en belangen
Bestuur
Asset owner
Politiek, onderneming,
toezicht
Economisch, juridisch
Omgeving
Asset
manager
Publiek, milieu,
omwonenden,
bedrijvigheid
Organisatie, systeem,
informatie
Investeerder
Eigen vermogen,
vreemd vermogen,
subsidie, garantie
Eindgebruiker
(Directe)
belastingbetaler,
(interne) klant
Service
provider
Service
provider
Service
provider
(Her-)ontwikkelaar
Hard services
Soft services
7
Assetmanagement - organisatie
asset owner /
investeerder
asset
management
expertise
asset manager
beheer &
onderhoud
service provider
diensten
ontwikkelaar
data &
informatie
project manager
oplossingen
8
Verantwoordelijkheden
strategisch
tactisch
operationeel
9
Taken
zorgen voor prestatie van de investering
zorgen voor prestatie van het systeem
Exploitatie
Strategie
Primair proces en bekostiging
Waarde en cashflow planning
(Her-)ontwikkeling
Onderhoud
Beheer
AM plan
• optimaal
• integraal
• aantoonbaar
• aanstuurbaar
Publiekrechtelijke taken
Bedrijfsvoering
Configuratiemanagement
Omgevingsmanagement
Operaties
Control centre
Soft services
Data management
Customer service
Meerjarenbegroting
Planmatig onderhoud
Storingsdienst
Vernieuwing
zorgen dat de asset functioneert
zorgen voor de eindgebruiker
10
Assetmanagement - systeem
Assets
optimaliseren van
Kasstroom
prestatie
risico
kosten
Processen
11
Systeem
Assetmanagement - systeem
Assets
 voorzieningen die nodig zijn voor
realiseren van de primaire
bedrijfsdoelen
 optimaliseren van het
instandhoudingsproces van deze
assets
12
Assetmanagement - systeem
Systeem
 de kern(voor)waarden voor de
assetmanagement organisatie (NENISO 55000)
 methodiek
 uitgangspunten voor beleid en
beheer
 borging
 aantoonbaarheid
 taken en verantwoordelijkheden
13
Assetmanagement - systeem
Processen
 borging te leveren prestaties
 Service Level Agreements
 wijze waarop informatie beschikbaar
is voor alle stakeholders
 managen van risico’s en kansen
14
Assetmanagement - systeem
Kasstroom
 de waardering en de financiering van
de assets
 veiligheid
 beschikbaarheid
 gebruik
 financieel strategische afweging:
 vervanging
 uitbreiding
 (functionele) aanpassing
 afstoting van assets
15
R-net : ontwikkeling beheervisie
16
Assetmanagement - R-net
HOV Nederland
Prestatie-eisen
bestuur
Vervoerssysteem R-net
Concessie
-houder
Infrastructuur
Dienstregeling
Service
provider
17
R-net : ontwikkeling beheervisie





Objecten catalogus / NEN 2767 decompositie
Areaalstrategie
Beheervisie
R-net beeldkwaliteit catalogus
Beheerkostenmodel
18
R-net : objectencatalogus
Decompositie vaste objecten bushalte
Objectcode Objectsoorten
Perronvloer
(19000 x 2900 mm)
Platform
(22500 x 3000 mm)
Wachtruimte (1,55 m. 3 stramiens zonder voorzieningen)
Wachtruimte (1,80 m. 3 stramiens zonder voorzieningen)
Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,55 m.
Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,80 m.
Wachtruimte - voorwand
Wachtruimte - informatiedisplay
Wachtruimte - reclamedisplay (1,55 m, haaks op rijrichting)
Wachtruimte - bank
Wachtruimte - stasteun
Wachtruimte - zonnepanelen
Hekwerk, perron afscheiding glas
Hekwerk - bank bevestigd aan hekwerk
Bouwdelen
elementverharding (300x300x?mm)
blindegeleide tegels
opsluitbanden
wegdek
molgoot
constructie (staanders/dak)
fundering/bodemplaat
dak glasplaat
zijwand glasplat
constructie (staanders/dak)
fundering/bodemplaat
dak glasplaat
zijwand glasplat
funderingspoer
staanders
glazen panelen
zitting
19
Eenheid
Oppervlakte (m2)
Oppervlakte (m2)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Module (st)
Aantal (st)
R-net : areaalstrategie
Halte informatie
Haltenaam
Richting
Soort Halte
Alphen a/d Rijn Station
Schiphol
Knooppunt halte
Samenstelling halte (beide richtingen)
Type ondergrond Beheerder
veen
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Gemeente Alphen a/d Rijn
Kies beheerder…
Haltemeubilair
Perronvloer
Platform
Wachtruimte (1,55 m. 3 stramiens zonder voorzieningen)
Wachtruimte (1,80 m. 3 stramiens zonder voorzieningen)
Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,55 m.
Wachtruimte - uitbreidingsstramien 1,80 m.
Wachtruimte - voorwand
Wachtruimte - informatiedisplay
Wachtruimte - reclamedisplay (1,55 m, haaks op rijrichting)
Wachtruimte - bank
Wachtruimte - stasteun
Wachtruimte - zonnepanelen
Hekwerk, perron afscheiding glas
Hekwerk - bank bevestigd aan hekwerk
Hekwerk - stasteun
Hekwerk - afvalbak 65 lt bevestigd aan hekwerk
Hekwerk - reclamedisplay (parallel aan rijrichting)
Bank vrijstaand
Afvalbak 65lt vrijstaand
Reizigersinformatie (DRIS)
Perronlichtmasten 10 lux
Trap beton, breed 4 m., per 1 meter lengte
Fietsenstalling - 1 module/overkapping
Routeaanduiding pictogrammen
Kies objectsoort…
20
(o.b.v. te kie
Jaar van aanleg
Eenheid
Stand. R-net obj
Aantal
Kies onderhoudsniveau
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Kies jaartal…
Oppervlakte (m2)
Oppervlakte (m2)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Module (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Module (st)
Aantal (st)
Aantal (st)
Kies eerst objectsoort…
Ja
Ja
Ja
Nee
0
0
Ja
Ja
0
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Kies eerst objectsoort…
55,1
67,5
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
R-net : beheervisie
R-net Provincie Zuid Holland
Hoogwaardig openbaar vervoer
Comfortabel
Betrouwbaar
Hoge kwaliteit
actuele reisinformatie
veel comfort tijdens verblijf bij een halte
alles is heel, schoon en veilig
hoge mate van schikbaarheid van alle voorzieningen
veiligstellen van omgeving bij schade
correctieve maatregelen snel uitvoeren (binnen 24 uur)
Uitwerking beheervisie op hoofdlijnen
Object
Onderhoudsniveau
Kwaliteitsreferentie
Perronvloer
R-net
CROW
kauwgum
natuurlijk afval
Platform
R-net
A
B
geen oneffenheden
geen degeneratie van
verhardingsmateriaal
geen vervuiling
volledige gladheidsbestrijding
beperkte oneffenheden
geen degeneratie van
verhardingsmateriaal
zeer beperkt vervuiling
volledige gladheidsbestrijding
niet aanwezig, 0 stuks / m2
geen b lad- b loesemafval
b eperkt aanwezig, 1 stuks/m2
b eperkt b lad- b loesemafval
geen oneffenheden
21
R-net : Beeldkwaliteit catalogus
Kwaliteitsniveau afvalbak
Objectsoort
Beplakking en graffiti
Onderdeel schaalbalk
A+
A
B
Beeld
Afvalbak
Beschrijving
De afvalbak is niet
beplakt of beklad.
Kwantificering
Racisme/aanstootgevend
De afvalbak is beplakt
door grotere stickers of
affiches of is beklad
met een kleine tekening.
0 % per afvalbak
≤ 2 % per afvalbak
≤ 5 % per afvalbak
nee
nee
nee
Kwaliteitsniveau afvalbak
Objectsoort
De afvalbak is beplakt
met een enkele kleine
sticker en is niet
beklad.
Scheefstand
Onderdeel schaalbalk
A+
A
B
De afvalbak staat licht
scheef.
De afvalbak staat
duidelijk w aarneembaar
scheef.
Beeld
Afvalbak
Beschrijving
Kwantificering
De afvalbak staat
recht.
0 graden per afvalbak ≤ 1 graad per afvalbak ≤ 5 graden per afvalbak
22
R-net : Beheerkostenmodel
Maatregelen met eenheidsprijzen per objectsoort
Objectsoorten
Perronvloer
Oppervlakte (m2)
Maatregel
onderhoudsmonitoring
Onkruidbestrijding
Kauwgum verwijderen
Vegen verharding
Gladheidsbestrijding
Gedeeltelijk herstraten
Herstraten
Type
Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks
Groot
Vervanging
Eenheidsprijs zand
€ 3,50
€ 0,04
€ 2,00
€ 0,02
€ 0,01
€ 13,01
€ 20,08
Totale kosten per onderhoudsniveau perronvloer
23
Eenheidsprijs klei Eenheidsprijs veen
€ 3,50
€ 3,50
€ 0,04
€ 0,04
€ 2,00
€ 2,00
€ 0,02
€ 0,02
€ 0,01
€ 0,01
€ 13,01
€ 13,01
€ 20,08
€ 20,08
Eenheidsprijs klei/veen
€ 3,50
€ 0,04
€ 2,00
€ 0,02
€ 0,01
€ 13,01
€ 20,08
Assetmanagement – R-net
 catalogus en NEN decompositie
 areaalstrategie
Assets
optimaliseren van
 beheerkostenmodel
Kasstroom
prestatie
risico
kosten
Processen
24
Systeem
 beheervisie
 beeldcatalogus
Uw visie:
Is uw organisatie assetmanagement-proof?
 implementatie van assetmanagement in uw organisatie
 borging van beleid, processen en informatiemanagement
Is assetmanagement het antwoord op strategische
vraagstukken?
25
Informatie:
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Mello Lindner
Senior adviseur Assetmanagement
T +31 30 220 71 37
E [email protected]
26