14-445 - Gemeente Venlo

Raadsvoorstel
GEMEENTEBESTUUR
onderwerp
team GEDIR
steller R Bruijnzeel
doorkiesnummer +31 77 3596929
raadsnummer 2014
collegevergadering
d.d.
raadsvergadering
d.d.
fatale termijn
programma
portefeuillehouder
Nieuwe programmastructuur
21
21 januari 2014
26 februari 2014
e-mail [email protected]
registratienummer 14-445
datum 15 januari 2014
26 februari
Dienstverlening
J. Teeuwen
Voorstel om te besluiten
De volgende nieuwe voorlopige programma-indeling in de volgende twaalf programma’ s vast
te stellen als uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2015-2018.
01 Bestuur en Publieke dienstverlening
02 Openbare orde en Veiligheid
03 Participatie
04 Zorg & welzijn
05 Onderwijs & Jeugd
06 Economie en Toerisme
07 Sport
08 Cultuur
09 Stedelijke Ontwikkeling
10 Verkeer en Bereikbaarheid
11 Wonen en Leefomgeving
12 Algemene middelen
Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris
de burgemeester
Willemien Meijering
Antoin Scholten
Raadsvoorstel
Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)
Het afgelopen jaar hebben we flinke stappen gezet in het verbeteren en vereenvoudigen van
de bestuurlijke planning- en controlproducten. Het komende jaar staat in het teken van het
doorvoeren van de lange termijn verbeteringen en vereenvoudigen. Dit betreft in de eerste
plaats het vaststellen van een nieuwe programmastructuur voor de Programmabegroting
2015-2018. De verbeteringen in de bestuurlijke planning- en controlcyclus worden in nauw
overleg met de Auditcommissie vormgegeven, die hiervoor een werkgroep in het leven
geroepen heeft. Hierin hebben naast de drie raadsleden uit de Auditcommissie ook de
wethouders Teeuwen en Van den Beucken zitting.
De raad wordt verzocht om in te stemmen met een voorlopige nieuwe programmastructuur in
twaalf programma’ s dat met ingang van 2015 zal worden gehanteerd. De nieuwe programma
indeling zal de komende maanden door de organisatie verder worden uitgewerkt in een
nieuwe doelenboom, een nieuwe productenboom en hierop gebaseerde kritieke prestatie
indicatoren (kpi’ s). Het is daarom van belang dat de raad nu instemt met de voorlopige
programma indeling zodat deze structuur verder kan worden uitgewerkt. Bij het vaststellen
van de Programmabegroting 2015-2018 stelt de inmiddels aangetreden nieuwe raad feitelijk
de nieuwe structuur en verdere uitwerking hiervan definitief vast. Nog voor de zomer zal de
nieuw raad het inmiddels verder uitgewerkte voorstel opnieuw voorgelegd krijgen.
Bijlagen
Nr.
Naam
Datum
..
2
Raadsvoorstel - onderbouwing
Onderbouwing
Algemene toelichting
1.
Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)
Vaststellen van de programmastructuur op basis waarvan door de Raad jaarlijks middelen
worden gealloceerd in de Programmabegroting en waarover door het College
gerapporteerd wordt in de voortgangsrapportage en de Jaarstukken.
2.
Relatie met programma
Alle programma’ s. Betreft in feite nieuwe voorlopige indeling van de programma’ s te
hanteren vanaf 2015.
3.
Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)
Betere sturing en inzicht in de voor de gemeente Venlo relevante thema’ s en vraagstukken
4.
Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)
De huidige programma indeling in vijf programma’ s wordt als te abstract ervaren.
Daarnaast is het lastig om hier als raad op (bij) te sturen. In de afgelopen jaren is er daarom
door de raad aanvullende informatie gevraagd om het door de raad gewenste inzicht op
alsnog te kunnen verkrijgen. In het kader van het verbetertraject rond de bestuurlijke
planning- en controlcyclus wordt gewerkt aan een verbeter- en
vereenvoudigingsprogramma van de bestuurlijke p&c-producten. Hierover is de raad in het
voorjaar van 2013 geïnformeerd en is de raad akkoord gegaan met dit traject. De
Auditcommissie is nauw betrokken bij de uitwerking van de voorstellen.
In de Programmabegroting 2014-2017 zijn al verbetermaatregelen doorgevoerd waardoor
de opbouw helderder is en de begroting beter leesbaar is geworden. Overtollige bijlagen,
waaronder die met subproducten waarmee de ambtelijke organisatie werkt zijn geschrapt.
De wat ingrijpender veranderingen – waaronder een voorstel voor een nieuwe
programmastructuur – staan gepland voor de Programmabegroting 2015-2018. De eerste
stap hierin is het instemmen met een voorlopige programma indeling die als basis zal
dienen voor de verdere uitwerking en verbetering van de Programmabegroting 2015-2018.
Raadsvoorstel - onderbouwing
5.
Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er
reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden
gemaakt?)
Inleiding
Het afgelopen jaar hebben we flinke stappen gezet in het verbeteren en vereenvoudigen
van de bestuurlijke planning- en controlproducten. Genoemd kunnen worden een volledig
nieuwe opzet van de Kadernota 2014, een flinke face-lift van de Programmabegroting 20142017 en volledig vernieuwde voortgangsrapportages in de vorm van een VoRap met
rapportagedatum 30/6 en een FinRap met als rapportagedatum 30/9. Dit waren de
zogenaamde korte termijn verbeteringen. Het komende jaar staat in het teken van het
doorvoeren van de lange termijn verbeteringen en vereenvoudigen. Dit betreft in de eerste
plaats het vaststellen van een nieuwe programmastructuur voor de Programmabegroting
2015-2018. Daarna zal de opzet van de nieuwe Programmabegroting 2015-2018 en de
opzet van de nieuwe Productenraming 2015 inclusief nieuwe sturingsinformatie zijn beslag
krijgen in zijn definitieve vorm. Tot slot zal de inrichting van de financiële administratie
drastisch worden herzien en daarmee vereenvoudigd. De verbeteringen in de bestuurlijke
planning- en controlcyclus worden in nauw overleg met de Auditcommissie vormgegeven,
die hiervoor een werkgroep in het leven geroepen heeft. Hierin hebben naast de drie
raadsleden uit de Auditcommissie ook de wethouders Teeuwen en Van den Beucken
zitting.
Voorlopige programma indeling als basis voor verdere uitwerking in Programmabegroting
De raad wordt verzocht om in te stemmen met een voorlopige nieuwe programmastructuur
in twaalf programma’ s dat met ingang van 2015 zal worden gehanteerd. De nieuwe
programma indeling zal de komende maanden door de organisatie verder worden
uitgewerkt in een nieuwe doelenboom, een nieuwe productenboom en hierop gebaseerde
kritieke prestatie indicatoren (kpi’ s). Het is daarom van belang dat de raad nu instemt met
de voorlopige programma indeling zodat deze structuur verder kan worden uitgewerkt. Bij
het vaststellen van de Programmabegroting 2015-2018 stelt de inmiddels aangetreden
nieuwe raad feitelijk de nieuwe structuur en verdere uitwerking hiervan definitief vast. Nog
voor de zomer zal de nieuw raad het inmiddels verder uitgewerkte voorstel opnieuw
voorgelegd krijgen.
De nieuwe programmastructuur
Er is binnen de werkgroep van de Auditcommissie de afgelopen maanden uitgebreid
gediscussieerd over een wenselijke en duurzame nieuwe indeling van de
programmabegroting. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het huidige voorstel voor twaalf
programma’ s, min of meer op basis van een klassiekere thematische programma indeling.
Een indeling die over het algemeen binnen de meeste gemeenten in tal van variaties en met
lokale accenten wordt gehanteerd. Een indeling die ook beter te matchen valt met de
sturingsbehoefte van de raad en de wijze waarop de nieuwe ambtelijke organisatie – in een
drietal domeinen – is vormgegeven..
Het voorstel voor een nieuwe programma indeling ziet er als volgt uit.
4
Raadsvoorstel - onderbouwing
Tabel 1: voorstel nieuwe voorlopige programmastructuur vanaf 2015
Programma's
01 Bestuur en Publieke dienstverlening
02 Openbare orde en Veiligheid
03 Participatie
04 Zorg & welzijn
05 Onderwijs & Jeugd
06 Economie en Toerisme
07 Sport
08 Cultuur
09 Stedelijke Ontwikkeling
10 Verkeer en Bereikbaarheid
11 Wonen en Leefomgeving
12 Algemene middelen
Om de raad enigszins een beeld te geven wat er binnen de nieuwe programma’ s valt zijn er
per programma een aantal hoofdpunten meegeven. Op deze wijze ontstaat er een
voorlopig beeld van de voorgestelde inhoud van de twaalf programma’ s. Deze duiding dient
dus alleen om een goed beeld te krijgen van de nog uit te werken thema’ s/hoofdpunten
binnen de programma’ s en is dus geenszins volledig, definitief of in beton gegoten. Pas na
de verdere uitwerking in College- en organisatieproducten kan hierover meer worden
gezegd. Dit zal nog voor de zomer het geval zijn, waarna dit voorstel opnieuw aan de raad
zal worden voorgelegd.
Hoofdpunten per programma:
01 Bestuur en Publieke dienstverlening
 Informeren, adviseren en verstrekken documenten aan burgers
 Ondersteuning College en Raad
02 Openbare orde en Veiligheid
 Regie voeren integrale veiligheid
 Dienstverlenende toezicht en handhaving
 Veiligheidsbeleving bevorderen
 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
03 Participatie
 Bevordering deelname arbeid en arbeidsmarktbeleid
 Inkomensvangnet
 Bevordering maatschappelijke participatie (o.a vrijwilligersbeleid, mantelzorg)
04 Zorg en Welzijn
 Gezondheidsbevordering
 Zelfstandig wonen (dak boven het hoofd)
 Opvangfuncties
5
Raadsvoorstel - onderbouwing
05 Onderwijs en Jeugd
 Jeugdzorg, jeugdhulpverlening en jeugdpreventie
 Voorschoolse opvang, primair en voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie
 Ontplooiing en talentontwikkeling
06 Economie en Toerisme
 Bevordering regionale Economie
 Bevordering vestiging bedrijven
 Bevordering toerisme en majeure evenementen
 Branding
07 Sport
 Sportstimulering
 Sportaccommodaties en voorzieningen
 Zwembad
08 Cultuur
 Bevorderen deelname aan culturele voorzieningen/amateuristische kunstbeoefening
 Regionaal cultureel voorzieningenniveau
 Recreatie
 Archeologie
09 Stedelijke ontwikkeling
 Realiseren stedelijke voorzieningen
 Bevorderen centrumstad
10 Verkeer en bereikbaarheid
 Verkeersveiligheid
 GVVP
 Verkeersvoorzieningen
11 Wonen en Leefomgeving
 Passende woonmilieus
 Schoon en heel
 Onderhoud natuur en landschap
 Water(systemen)
12 Algemene middelen
 Financiering
 Algemene middelen incl. belastingopbrengsten
Bijzondere aandachtspunten
6
Raadsvoorstel - onderbouwing
Bij de uitwerking in de twaalf nu voorgestelde programma’ s is in de werkgroep ook
uitgebreid gesproken hoe om te gaan met bijzondere thema’ s zoals die van de
Decentralisatieopgave. De vraag daarbij was op welke wijze de Raad hier zicht en grip op
kan houden binnen de context van de Programmabegroting.
Er is uiteindelijk niet gekozen voor een zogenaamd tijdelijk programma Decentralisatie
omdat daarmee de integraliteit van de overige structurele programma’ s in het geding is.
Immers, de uitvoering van de decentralisatie-opgave is nauw verbonden met de overige
beleidsvoornemens en overige financiële middelen binnen de thematische programma’ s.
Daarnaast zullen de hiervoor beschikbaar gestelde middelen op termijn indalen in de
structurele thematische programma’ s en zou een vergelijking over de jaren heen daarmee
lastig worden. Dit geldt ook voor mogelijke andere toekomstige opgaven of thema’ s.
Om toch aan de behoefte van de Raad op dat punt te kunnen voldoen wordt voorgesteld
om gebruik te maken van de mogelijkheden die de gemeentelijke regelgeving (het BBV) de
Raad op dit terrein biedt. Hiertoe zullen er binnen de drie programma’ s waar de
decentralisatie opgave neerslaat (“ Participatie” , “ Zorg en Welzijn” en “ Onderwijs en Jeugd” )
de decentralisatiemiddelen als “ prioriteit” worden aangemerkt en zal hiervoor binnen de drie
programma’ s een separaat budget beschikbaar worden gesteld. In een apart hoofdstuk of
paragraaf in de Programmabegroting zal vervolgens worden ingegaan op het thema
Decentralisatie en de hiermee verweven doelstellingen en financiële middelen die meelopen
binnen de drie genoemde programma’ s. Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid om
integraal op dit thema te verantwoorden (als ware het een programma) zonder de
duurzame programmastructuur los te laten.
6.
Wie zijn erbij betrokken?
De voorstellen zijn in overleg met de Auditcommissie opgesteld en zijn door de
Auditcommissie akkoord bevonden.
7.
Financiële paragraaf
Het voorstel heeft geen financiële consequenties. We zullen de budgetten door de
wijzigingen anders gealloceerd worden. De raad stemt hier pas mee in bij de vaststelling
van de Programmabegroting 2015-2018 in november van dit jaar.
8.
Risicoparagraaf (welke risico’ s spelen een rol bij de besluitvorming?)
Wel of geen risico
Juridische aspecten en wettelijk kader
Wel of niet
Niet
Financiële risico’ s en aspecten
Niet
Economische risico’ s
Niet
Maatschappelijke risico’ s
Niet
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade
Niet
Afbreukrisico’ s en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)
Niet
Overige strategische risico’ s
Niet
7
Raadsvoorstel - onderbouwing
Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico’ s)
Het vaststellen van een voorlopige nieuwe programma-indeling kent weinig risico’ s. Wel zou
de nieuwe raad bij het vaststellen van de Programmabegroting 2015-2018 kunnen besluiten
hiermee niet in te stemmen of hierin wijzigingen te willen aanbrengen. Daarom zal het
voorstel in een iets verder uitgewerkte vorm nog voor de zomer opnieuw aan de raad
worden voorgelegd.
9.
Vervolgprocedure voor de raad
De raad zal voor de zomer een verder uitgewerkt voorstel tegemoet kunnen zien. De raad
stelt met het vaststellen van de Programmabegroting 2015-2018 in november van dit jaar
de nieuwe programma indeling met doelen en budgetten definitief vast.
8
Raadsbesluit
GEMEENTEBESTUUR
onderwerp
team GEDIR
steller R Bruijnzeel
doorkiesnummer +31 77 3596929
raadsnummer 2014
raadsvergadering
d.d.
Nieuwe programmastructuur
21
26 februari 2014
e-mail [email protected]
datum 15 januari 2014
De raad van de gemeente Venlo;
gelezen het voorstel van het college van 21 januari 2014, registratienummer 14-445;
gelet op artikelen 149 en 186 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting Verantwoording
Provincies en Gemeenten (BBV);
overwegende dat de huidige programma indeling in een vijftal programma's te abstract wordt
bevonden en de raad op basis hiervan moeilijk kan (bij)sturen;
besluit(en) vast te stellen:
De nieuwe voorlopige programma-indeling in de volgende twaalf programma’ s vast te stellen
als uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2015-2018.
Programma's
01 Bestuur en Publieke dienstverlening
02 Openbare orde en Veiligheid
03 Participatie
04 Zorg & welzijn
05 Onderwijs & Jeugd
06 Economie en Toerisme
07 Sport
08 Cultuur
09 Stedelijke Ontwikkeling
10 Verkeer en Bereikbaarheid
11 Wonen en Leefomgeving
12 Algemene middelen
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2014.
De griffier
De voorzitter
Raadsbesluit
Geert van Soest
Antoin Scholten
10