Cultuur+Educatie 39

Cultuur+Educatie 39
jaargang 14 | 2014 | nr. 39
jaargang 14 | 2014 | nr. 39
In hoeverre kan onderzoek bijdragen aan beter
muziekonderwijs? Die vraag staat centraal in het
thematische deel van deze Cultuur+Educatie. Na
een inleidende beschouwing van Elisa Kupers en
Peter Mak over de zin en onzin van evidence-based
onderwijs ofwel didactiek geschraagd door en
gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen volgen
drie artikelen over recent onderzoek naar muziekeducatie. Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van
Geert doen verslag van hun onderzoek naar het proces
van ‘scaffolding’ in individuele vioollessen: hoe leert
een muziekdocent beginnende leerlingen vaardigheden aan en hoe past hij zijn ondersteuning aan aan
het niveau van de leerlingen? Bert van Oers en Anouk
Visée hebben de interactie tussen muziekdocent en
groepsleerkracht onderzocht tijdens muziekprojecten
in de klas. Ze beschrijven hoe met kleine, maar doelgerichte ingrepen de groepsleerkracht een actievere
en centralere rol krijgt en blijvend iets opsteekt van
de samenwerking. Karolien Dons ten slotte verkende
de methodiek van creatieve muziekworkshops in
verzorgingstehuizen en beschrijft welke competenties
een muziekdocent daarvoor in huis moet hebben.
In het eerste artikel buiten het themadeel beschouwen Anje Ros en Anouke Bakx het begrip excellent leraarschap vanuit diverse invalshoeken. Het
nummer besluit met een essay waarin Barend van
Heusden en Eelco van Es, op basis van hun ervaringen
binnen het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel,
pleiten voor een helder onderscheid tussen visie
en theorie, anders gezegd tussen engagement en
kritische distantie.
3
99999
Cultuur+Educatie
Cultuur+Educatie
Tijdschrift over onderzoek naar leren, lesgeven
en overdracht in kunst en cultuur
Inhoud
4Redactioneel
Thema: Muziekeducatie: de relatie tussen onderzoek en praktijk
8
Evidence-based onderwijs in muziekeducatie:
de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk
Peter Mak en Elisa Kupers
Bert van Oers en Anouk Visée
24
Muziekpedagogische professionalisering van
basisschoolleerkrachten
45
Scaffolding in de individuele muziekles
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert
Creatieve muziekworkshops met ouderen in
verzorgingshuizen
61
Karolien Dons
Overige bijdragen
79
Hoe word je een excellente leraar?
Anje Ros en Anouke Bakx
Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming
in cultuuronderwijs
Barend van Heusden en Eelco van Es
93
106Colofon
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Redactioneel
4
Ships that pass in the night, and speak each other in passing,
Only a signal shown and a distant voice in the darkness;
So on the ocean of life we pass and speak one another,
Only a look and a voice, then darkness again and a silence
(H.W. Longfellow, 1874)
Over onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk bestaan vele clichés en stereotypen. Bijvoorbeeld dat van de onderzoeker die wel eventjes van achter zijn
bureau zal vertellen hoe de wereld in elkaar steekt en dan hoeft de leraar
alleen maar te doen wat hij zegt en alles komt goed. Of dat van de leraar die
bij elk onderzoeksrapport denkt: ja maar míjn klas is anders, dus hier heb ik
niks aan. Zoals in alle clichés schuilt ook in deze zowel zin als onzin.
Ja, de onderzoeker is geneigd over alle hoofden heen te staren en het grote
geheel te zien en ja, de professional in de praktijk ziet alleen het hier en nu.
Zo beschouwd zijn ze als Longfellows schepen in de nacht, beide varend op
dezelfde grote oceaan, maar ieder in een eigen richting, met slechts af en toe
wat signalen over en weer.
Longfellows beeld bevalt me beter als metafoor voor onderwijsonderzoek
en –praktijk dan dat van de ivoren toren als gedoodverfde behuizing voor
wetenschappers. Het verbeeldt beter dat er geen sprake is van één boosdoener, maar van twee partijen die telkens weer, om uiteenlopende redenen,
langs elkaar varen, elkaar in het voorbijgaan wel kond doen van hun aanwezigheid, maar het is toch meer elkaar tegenkomen dan elkaar ontmoeten.
Het bevalt me ook beter dan het beeld van de kloof – die twee partijen die
welhaast doelbewust ieder aan een andere kant van het ravijn staan te kijken
naar elkaar. Het varen op de oceaan, dobberen misschien wel, is beweeglijker
en dynamischer en daarmee wendbaarder. En misschien ook wel omdat voor
stuurmanskunst zowel theoretische kennis als praktisch handwerk vereist is.
Die wendbaarheid en stuurmanskunst kun je benutten om elkaar werkelijk
te ontmoeten en een aanleiding te vinden om samen op te varen.
De wereld van onderzoek naar en praktijk van cultuuronderwijs samen
op laten varen is waar het bij Cultuur+Educatie om draait. In dit nummer
nemen we dat heel expliciet ter hand. Het themadeel is gewijd aan de relatie
tussen onderzoek naar en onderwijs in muziekeducatie. Anders geformuleerd: wat is de relevantie van wetenschappelijke bevindingen voor het
didactisch handelen van muziekdocenten?
Het themadeel opent met een beschouwing van Elisa Kupers en Peter
Mak over de zin en onzin van evidence-based onderwijs ofwel didactiek
geschraagd door en gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Idealiter
geeft onderzoek inzicht in wat wel en niet werkt in de klas. De auteurs
laten zien dat dit in de praktijk vaak lastiger ligt, bijvoorbeeld omdat de ene
praktijk de andere niet is en onderwijssituaties talloze variabelen tellen. Dat
betekent niet dat leraren onderzoeksrapporten ongelezen terzijde kunnen
5
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
schuiven, wel dat ze deze kritisch moeten beoordelen op relevantie en
waarde voor de eigen praktijk.
Küpers en Mak beschrijven verschillende soorten onderzoek, van self
study tot en met grootschalig empirisch onderzoek, en kijken specifiek naar
de relevantie van drie recente studies naar muziekeducatie. Deze studies
komen vervolgens zelf uitgebreid aan bod in de overige drie bijdragen aan
het themadeel.
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert doen verslag van hun
onderzoek naar ‘scaffolding’ in individuele vioollessen van beginnende
leerlingen. De kern van scaffolding is dat de docent een leerling ondersteunt
bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid totdat de leerling de vaardigheid
beheerst en dat de docent daarna deze ondersteuning geleidelijk afbouwt. De
docent moet goed kijken naar leerlingen en zich telkens afvragen hoe ver ze
gevorderd zijn en hoeveel ondersteuning ze nodig hebben. Om dit proces in
beeld te krijgen hebben de onderzoekers lessen van een en dezelfde muziekdocent aan vier leerlingen nauwkeurig geobserveerd en geanalyseerd.
Daaruit bleek onder meer dat de scaffoldingpatronen inderdaad per leerling
verschillen.
Een tweede recent onderzoek naar muziekeducatie is dat van Bert van
Oers en Anouk Visée. Zij hebben de interactie tussen muziekdocent en
groepsleerkracht onderzocht. Steeds vaker werken beide docenten tijdens
muziekprojecten in het basisonderwijs samen, maar deze samenwerking
draagt niet altijd bij aan de muziekdidactische professionalisering van de
groepsleerkracht. Van Oers en Visée hebben met drie casussen onderzocht
wat de voorwaarden zijn om te zorgen dat dit wel het geval is. Ze laten zien
hoe met kleine, maar doelgerichte ingrepen de groepsleerkracht een actievere en centralere rol krijgt.
In een derde studie ten slotte verkent Karolien Dons een nieuwe doelgroep binnen muziekeducatie: ouderen in verzorgingshuizen. Vaak blijven
muzikale activiteiten voor hen beperkt tot samen liedjes zingen of luisteren
naar muziek. Dons onderzocht wat er nodig is om meer uitdagender activiteiten voor deze doelgroep te realiseren. Ze verkende in twee casussen de
mogelijkheden en methodiek van creatieve muziekworkshops in verzorgingstehuizen en beschrijft welke competenties een muziekdocent daarvoor
in huis moet hebben.
Naast het themadeel telt dit nummer wederom twee losse artikelen.
In hun bijdrage beschouwen Anje Ros en Anouke Bakx het begrip excellent leraarschap, door hen zelf gedefinieerd als ‘zeer goed leraarschap’,
vanuit diverse invalshoeken. Dat levert een brede waaier aan vaardigheden
en eigenschappen op waarover een leraar die wil excelleren zou moeten
beschikken. Ze concluderen dat geen enkele leraar dat allemaal in huis kan
hebben en dat excellentie daarom een opdracht voor het hele team en de
hele school moet zijn.
6
In de tweede niet-thematische bijdrage blikken Barend van Heusden en
Eelco van Es terug op Cultuur in de Spiegel. Ze constateren dat er in het
cultuureducatieve veld misverstanden en verwarring zijn ontstaan over de
theoretische basis van dit onderzoeksproject. Het zwarte boekje van Van
Heusden (2010) was niet bedoeld als visiedocument over waar het met het
cultuuronderwijs in Nederland naar toe moet, maar een poging een theorie
te formuleren over wat cultuuronderwijs is. Dat mag een verwaarloosbaar
onderscheid lijken, maar de auteurs maken duidelijk dat visie en theorie
wezenlijk andere concepten zijn. Om cultuureducatie met kwaliteit te realiseren, zo betogen ze, is zowel visie als theorie nodig, zowel engagement als
kritische distantie.
Hun essay prikkelt en daagt uit tot reactie – de auteurs roepen daar zelf
ook expliciet toe op. En dat juichen we als redactie toe. Cultuur+Educatie is
idealiter niet alleen een podium waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten,
maar ook een platform voor discussie over die theorie en praktijk, om beide
aan te scherpen en op koers te houden.
Marjo van Hoorn
hoofdredacteur
7
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Evidence-based
onderwijs in
muziekeducatie:
de relatie
tussen onderwijsonderzoek en
onderwijspraktijk
Peter Mak en Elisa Kupers
Als inleiding op het themadeel gaan we in dit artikel
in op de zin en onzin van ‘evidence-based onderwijs’
en, daarmee samenhangend, op de relatie tussen
(muziek)educatief onderzoek en de (muziek)educatieve praktijk.
8
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
De roep om ‘evidence-based’ onderwijs wordt steeds luider. Docenten dienen
hun didactisch handelen te baseren op ‘proven methods’ ofwel bewijs uit
empirisch onderzoek over een causaal verband tussen specifiek handelen
van de docent en betere leerprestaties (Van Braak, Vanderlinde & Aelterman 2008;
Biesta 2007). Tegelijkertijd moet, zo stelde de commissie-Dijsselbloem in 2008,
de invoering van de ‘evidence-based’ benadering ongelukken voorkomen
bij het zonder voorafgaand onderzoek zomaar invoeren van grootschalige
onderwijsvernieuwingen als het studiehuis of het vmbo. Voordat je beleid
uitzet, moet je eerst op basis van onderzoek weten wat wel en niet werkt, zo
redeneren de voorstanders van de ‘evidence-based’ benadering (Ros 2008).
Ook op het gebied van muzikale vorming en muziekonderwijs zijn voorbeelden te vinden van het grootschalig implementeren van nieuwe projecten
zonder dat van te voren op kleine schaal is onderzocht of de beoogde doelen
worden waargemaakt. Een recent voorbeeld is het project Kinderen Maken
Muziek, waarin kinderen van de basisschool de kans krijgen om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Waarbij we overigens
niets af willen doen aan de relevantie van dit project, zeker in deze tijd,
waarin het muziekonderwijs zowel binnen- als buitenschools het zwaar te
verduren heeft.
De discussie over evidence-based onderwijs hangt nauw samen met de
vraag naar de relevantie van onderzoek voor de onderwijspraktijk. Daarom
gaan we ook dieper in op de relatie tussen het onderwijsonderzoek en de
-praktijk. Is er sprake van een kloof of een afstemmingsprobleem? Daarbij
bespreken we ook mogelijke maatregelen om de afstand te overbruggen, met
vooral aandacht voor de sleutelrol van de onderwijsgevende in het onderzoeksproces. We eindigen met een korte introductie van de drie muziekeducatieve onderzoeken die elders in dit nummer worden besproken.
Evidence-based onderwijs
Vanaf de introductie van het fenomeen evidence-based medicine in de jaren
negentig van de vorige eeuw is het idee ‘evidence-based’ omarmd in diverse
sectoren, zoals de zorg, de hulpverlening, het onderwijs en de landbouw
(zie ook Kirschner 2009). De gemeenschappelijke noemer van evidence-based
practice is, dat professionals hun handelen baseren op interventies waarvan
de effectiviteit is vastgesteld door wetenschappelijk onderzoek (zie ook Groot &
Maassen van den Brink 2009). Ook in het onderwijs heeft dit concept, aangeduid
als evidence-based teaching, evidence-based education of op zijn Nederlands
evidence-based onderwijs, ingang gevonden.
In de meest strikte zin gaat het om bewijs over de effectiviteit van
een aanpak of methode die verkregen is uit empirisch onderzoek waarin
een experimentele en een controlegroep zijn vergeleken en waarbij leerlingen willekeurig (at random of aselect) aan een van beide groepen zijn
9
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
toegewezen (randomized controlled trials, ook wel de ‘gouden standaard’
van evidence-based onderwijs genoemd, zie Biesta 2007). Alleen dan is er echt
zekerheid over de causale samenhang tussen een onderwijsmaatregel en het
leren van leerlingen.
De gedachte achter evidence-based onderwijs lijkt sympathiek. Zo kunnen docenten hun handelen wetenschappelijk legitimeren aan hun leidinggevenden en subsidiënten en, zo is het idee, krijgen leerlingen het onderwijs
dat voor hen het meeste rendement oplevert. Maar er zijn ook critici van
de strikte evidence-based benadering. Zij plaatsen kanttekeningen bij de
haalbaarheid en daarmee relevantie van deze vorm van onderzoek voor
de onderwijspraktijk. Het idee van honderd procent causaliteit, zo stellen
ze, is een illusie, omdat iedere onderwijssituatie unieke kenmerken heeft
die van invloed kunnen zijn op de werking van de aangetoonde bevinding.
Bovendien: wat je wint aan hardheid van bewijs, verlies je aan de reikwijdte
van je onderzoek. ‘In het onderwijs heb je te maken met de persoon van de
docent en met groepen leerlingen, daar kun je hooguit spreken van waarschijnlijkheden: in bepaalde situaties onder bepaalde omstandigheden
zou er dit kunnen gebeuren’, aldus Gravemeijer en Kirschner (2007). Harde
bevindingen uit onderwijsonderzoek zijn dus niet zo maar te implementeren in iedere onderwijsomgeving. Biesta (2010) wijst op een vergelijkbaar
probleem bij kennis over onderwijskundig handelen verkregen door experimenteel onderzoek, namelijk dat wat in het verleden gewerkt heeft, geen
garantie biedt dat het in die omstandigheden ook zal werken in de toekomst.
Daarmee diskwalificeert hij dergelijke kennis, die kan worden ingezet om te
komen tot weloverwogen beslissingen over hoe te handelen in
onderwijssituaties, niet. Hij waarschuwt er wel voor om daarop blind te
varen.
In veel gevallen is een dergelijk onderzoeksdesign ook niet haalbaar of
wenselijk. Niet alleen is het moeilijk om voor dit soort kostbaar en tijdrovend
onderzoek voldoende financiële middelen te verwerven (zie ook Van Braak,
Vanderlinde & Aelterman 2008), er kleven dikwijls ook ethische problemen aan.
Zo is het niet in alle gevallen goed te verantwoorden om leerlingen willekeurig toe te wijzen aan een experimentele of controlegroep met mogelijke
gevolgen voor de te realiseren leerwinst. Een fenomeen dat de resultaten
bovendien kan beïnvloeden is dat docenten die een nieuwe methode gaan
uitproberen (en dus deel uitmaken van de experimentele groep) veelal
gemotiveerder zijn dan docenten die gevraagd worden met de vertrouwde
methode te werken (de controlegroep).
Onderwijsonderzoek volgens de gouden standaard is alleen zinvol als
men harde vragen kan stellen. Werkt de nieuwe aanpak en is ze beter dan
de bestaande aanpak? Een dergelijke vraag is alleen goed te beantwoorden, beter nog, te verantwoorden, als bekend is waarom de nieuwe aanpak
(beter) zou werken. In vooral nieuwe onderwijspraktijken is onbekend welke
variabelen ertoe doen. In deze gevallen levert exploratief, meer beschrijvend
10
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
onderzoek meer informatie op over mogelijke werkzame bestanddelen.
Hard en zacht bewijs
Vormen van onderzoek die ‘zachtere’ vormen van bewijs leveren zoals action
of practicioner research en self study staan dichter bij de onderwijspraktijk
(Boei & Willemse 2013). Een beperking van dit type onderzoek is dat bevindingen sterk situatiegebonden zijn en zich niet zonder meer laten generaliseren.
Onderzoekers van het Maastrichtse Top Institute for Evidence Based
Education Research onderscheiden verschillende gradaties van bewijsvoering, ondergebracht in de kennispiramide (zie Ros 2008), met onderin het
zachtste en bovenin het hardste bewijs. Het zachtste bewijs is de praktijkkennis van docenten, gebaseerd op wat wel en aanslaat bij hun leerlingen.
Om te weten of lokale praktijkkennis ook werkt in andere situaties (bij
andere docenten en leerlingen) is onderzoek nodig in de vorm van bijvoorbeeld een pilot, een gevalsstudie, een cohortstudie of ontwikkelingsgericht onderzoek. Een nog weer sterkere vorm van bewijsvoering biedt
quasi-experimenteel onderzoek waarbij met een experimentele en een
controlegroep bekeken wordt of bijvoorbeeld een nieuwe aanpak beter
werkt dan een bestaande. Ten slotte is er het echte experimenteel onderzoek,
de randomized controlled trial, met aselecte verdeling van leerlingen over
de experimentele dan wel de controlegroep. Met deze vorm van onderzoek
zijn causale verbanden aan te tonen tussen de onderzochte variabelen en
levert daardoor het hardste bewijs of een interventie effectief is. Daarmee is
niet gezegd dat het ‘hardste’ onderzoeksbewijs altijd het meest relevant is
voor de onderwijspraktijk. Het antwoord daarop is afhankelijk van de vraag
wat relevant is voor de onderwijspraktijk zelf en het stadium waarin de
onderwijsontwikkeling verkeert. Zo is een veelbelovende onderwijsaanpak
in eerste instantie meer gebaat bij een goede procesbeschrijving (in de vorm
van een good practice of casestudie) om kinderziektes eruit te halen dan bij
een effectonderzoek waarbij die aanpak al in een vroeg stadium vergeleken
wordt met een concurrerende aanpak.
Biesta (2007, 2010) wijst in dit verband op een aantal beperkingen bij het
toepassen van wetenschappelijke kennis in concrete onderwijsleersituaties.
Als belangrijkste kritiekpunt voert hij aan dat voor het onderwijskundige
handelen de centrale vraag niet is wat in een bepaalde situatie de meest
effectieve manier van handelen is, maar wat zinvol is. De vraag wat zinvol
onderwijs is, wordt bepaald door de normen en waarden die wij daaraan
toekennen. De vraag ‘wat werkt’ is voor hem altijd ondergeschikt aan de
vraag ‘wat wenselijk is’ in een bepaalde situatie (Biesta 2010). Waarom is
muziek belangrijk in het curriculum en wat willen we onze leerlingen op dit
punt meegeven?
Een andere kanttekening is de bruikbaarheid van wetenschappelijk
11
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
onderzoek voor de onderwijspraktijk. De relatie tussen onderwijsonderzoek
en -praktijk is veel complexer en genuanceerder dan vaak wordt verondersteld, aldus Van Braak, Vanderlinde en Aelterman (2008). Resultaten uit
wetenschappelijk onderzoek naar het didactisch handelen van musici zijn
zelden zonder meer direct toepasbaar in concrete lessituaties, workshops
en projecten. In de regel is er een vertaalslag nodig om wetenschappelijke
bevindingen toe te passen in concrete onderwijssituaties. Dat heeft te
maken met de hiervoor al genoemde unieke kenmerken waardoor de ene
onderwijssituatie niet te vergelijken is met de andere en je te maken hebt
met wisselende variabelen als de leeftijd van de leerlingen, het milieu waar
ze uitkomen, het soort onderwijs wat ze volgen, de onderwijsvisie van de
school en het culturele schoolklimaat. In de vertaalslag van onderzoek naar
lespraktijk speelt de docent een bepalende rol. Hij moet alle factoren wegen
en bepalen hoe hij de bevindingen uit onderwijsonderzoek integreert in zijn
didactisch handelen.
Een minder radicale invulling van het begrip evidence-based ligt daarom
voor de hand. Maes, Clarebout, De Fraine, Smits en Vanderhoeven (2012)
pleiten samen met Davies (1999) ervoor om naast kennis uit onderwijsonderzoek ook de eigen praktijkkennis van docenten als essentiële bron voor
het onderwijskundig handelen te erkennen. Deze meer gematigde invulling
wordt ook wel evidence-informed onderwijs genoemd.
Maes en collega’s (2012) noemen drie criteria om na te gaan of onderzoeksresultaten zinvol zijn voor de onderwijspraktijk:
· Praktijkrelevantie: gaat het om onderzoek dat daadwerkelijk van belang is voor de onderwijspraktijk en sluit het aan bij de waarden en normen daarvan?
· Toereikendheid: gaat het om evidentie afkomstig uit een enkel onderzoek
of zijn er meer onderzoeken die de bevindingen staven?
· Bewijskracht: gaat het om degelijk onderzoek dat voldoet aan de wetenschappelijke criteria?
Bij het hanteren van deze criteria is er geen voorkeur naar onderzoekstypes
of –vormen (actieonderzoek of experimenteel onderzoek, kwantitatief of
kwalitatief, interventie-onderzoek of beschrijvend onderzoek).
Andriessen (2014) onderscheidt in zijn model Drie niveaus van onderzoekend vermogen twee begrippen: relevantie en grondigheid. Relevantie
staat voor de reikwijdte van de onderzoeksresultaten. De resultaten kunnen
relevant zijn voor de specifieke situatie die is onderzocht, voor het vakgebied in het algemeen en/of voor de wetenschap. Voor grondigheid refereert Andriessen aan het begrip ‘rigor’ van Schön (1991): ‘Basisvoorwaarde
is hierbij dat er een duidelijke ketting van bewijsmateriaal (‘chain of
evidence’) ten grondslag ligt aan de uitspraken die op basis van het onderzoek worden gedaan.’ Het niveau van grondigheid is gebaseerd op kenmerken als gebruikte literatuur (vakliteratuur, wetenschappelijke literatuur
12
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
– nationaal of internationaal), bewijskracht (theoretisch, empirische indicaties of causaal getoetst) en omgang met rivaliserende verklaringen (vooral in
geval kwalitatief onderzoek). De criteria die Maes en collega’s (2012) noemen
en de niveaus van onderzoekend vermogen van Andriessen (2014) zijn goed
in elkaar te passen en bieden een raamwerk om onderwijsonderzoek op
zowel wetenschappelijke criteria als praktijkrelevantie te beoordelen.
Kloof onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk
Willen docenten bevindingen uit onderwijsonderzoek kunnen gebruiken,
dan moeten ze de relevantie daarvan voor hun onderwijspraktijk nader
onder de loep nemen. Die relevantie is niet vanzelfsprekend. De verhouding
tussen onderwijs-onderzoek en -praktijk wordt dikwijls als problematisch
ervaren. Mensen uit het werkveld (docenten, lerarenopleiders en docentenbegeleiders) zijn vaak slecht op de hoogte van de resultaten van onderwijsonderzoek. Bovendien ervaren ze die resultaten als weinig relevant voor hun
handelen (Maes et al. 2012).
In zijn column ‘Evidence based onderwijsonderzoek, of anders niet’
typeert Haan (2013, p. 15) de situatie als volgt:
‘Ik vermoed dat beide werelden geen probleem ervaren. Onderwijs en
onderzoek gaan hun eigen goddelijke gang en willen niets met elkaar
te maken hebben. Docenten volgen de wetenschap niet en vinden dat
wel prima zo. Ze kunnen toch zelden iets leren van onderzoek voor hun
eigen praktijk. Wetenschappers halen tegelijkertijd hun neus op voor
de Nederlandse klaslokalen. Zij mikken op publicaties in internationale
tijdschriften en daarvoor zijn gegevens uit andere landen net zo goed.’
Ook Van Braak, Vanderlinde & Aelterman (2008, p. 7) zijn deze mening
toegedaan:
‘Universitaire onderwijsonderzoeksgroepen produceren voornamelijk
onderzoek waarvan de resultaten in de eerste plaats bedoeld zijn voor
collega’s binnen de internationale onderzoeksgemeenschap, niet zozeer
voor de lokale onderwijsgemeenschap. Voor universiteiten primeert
kennisvermeerdering op praktijkverbetering.’
Maar in een andere publicatie nuanceert Van Braak dit harde oordeel. Samen
met Broekkamp, Vanderlinde en Van Hout-Wolters (2009) is hij van mening
dat de relatie tussen onderwijsonderzoek en -praktijk vaak te problematisch wordt voorgesteld. Dit komt vooral doordat mensen uit de praktijk
verwachten dat onderzoek een rechtstreekse bijdrage zou moeten leveren aan die praktijk, terwijl die relatie veelzijdiger kan zijn. Behalve ‘wat
13
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
werkt’-principes kan onderzoek ook onderwijsmethodes, concepten en algemene theoretische modellen opleveren. Dat kan men beschouwen als relevante opbrengsten, want ze beïnvloeden immers de manier waarop docenten
denken over hun werk en hoe zij uiteindelijk handelen (zie ook Broekkamp & Van
Hout-Wolters (2006)).
Het beeld van de universiteit als ivoren toren doet ook geen recht aan het
toegepaste, vaak derdegeldstroom, onderwijsonderzoek aan universiteiten.
Instituten als bijvoorbeeld het Amsterdamse Kohnstamm Instituut (verbonden aan de Universiteit van Amsterdam) of het ITS (verbonden aan de
Radboud Universiteit) doen onderzoek naar onderwijs, opleiding, opvoeding
en jeugdzorg, waarbij gestreefd wordt naar een combinatie van toegepast en
fundamenteel onderzoek. Ook naar cultuur- en kunsteducatie verrichten universiteiten praktijkgericht onderzoek. In dit tijdschrift wordt daar regelmatig
over gepubliceerd, zoals in dit nummer de artikelen van Van Oers en Küpers.
Een voorbeeld is ook het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel van Barend
van Heusden, dat beide werelden van fundamenteel en toegepast onderzoek
verbindt door een theoretisch kader en een raamleerplan voor een doorlopende leerlijn geïntegreerd cultuuronderwijs te ontwikkelen (Van Heusden
2010).
Met deze nuanceringen en tegenvoorbeelden worden de potentiële
bedreigingen in de afstemming tussen onderwijsonderzoek en -praktijk
echter niet weggenomen. Maes en collega’s (2012) noemen de volgende
bedreigingen:
· Onderzoekers richten zich vooral op fundamenteel onderzoek waarvoor gemakkelijker financiering is te vinden dan voor praktijkgericht
onderzoek; bovendien kunnen ze de resultaten van dergelijk onderzoek
publiceren in Engelstalige vaktijdschriften die hoog op de ranglijst staan.
· Onderzoek levert weinig eenduidige, relevante of bruikbare resultaten
op voor de praktijk; de antwoorden zijn niet pasklaar of zonder meer
toepasbaar.
· Onderzoekers gebruiken technische en complexe taal; docenten worden
niet gesteund in het vertalen van de resultaten naar de klaspraktijk.
· Het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk vraagt tijd en
middelen, die er vaak niet zijn.
In een bredere opvatting over onderwijsonderzoek zou onderzoek niet
enkel gericht moeten zijn op kennisvermeerdering, maar ook op praktijkverbetering. Dat vraagt om vertaling van de bevindingen uit onderzoek in de
vorm didactische handreikingen gesteld in voor docenten begrijpelijke taal,
het samenstellen van educatieve materialen en het maken van overzichtsartikelen. Een stap verder is implementatieonderzoek waarbij de bruikbaarheid van die bevindingen in concrete onderwijssituaties wordt onderzocht
en de praktische toepassingen, gekoppeld aan specifieke kenmerken van
de onderwijsleersituatie, op effectiviteit en bruikbaarheid worden getest.
14
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
Hierbij kunnen de lectoraten in het hoger beroepsonderwijs een belangrijke
intermediairsfunctie vervullen. Lectoren en docentonderzoekers, samen deel
uit makend van de kenniskring van een lectoraat, zijn in staat die brugfunctie
te vervullen.
De sleutelrol van de docent
Docenten vervullen een sleutelrol in het proces van onderwijsvernieuwing
en het gebruik van kennis uit onderwijsonderzoek. Sinds een aantal jaren is
onderzoek een belangrijk aspect van de lerarenopleidingen. Afgestudeerde
hbo’ers dienen te beschikken over onderzoekend vermogen. Deze eis is voor
het eerst geformuleerd in de nota Kwaliteit als opdracht (2009, p. 17) van de
toenmalige HBO-raad:
‘In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice en tot innovatie.’
Reflectie betekent hier terugkijken op het eigen handelen in de beroepspraktijk, signaleren wat er niet goed ging, dat proberen te verklaren vanuit
de kennisbasis (alle beschikbare praktijk- en wetenschappelijke kennis over
het domein waarin gewerkt wordt) en in diezelfde kennisbasis ook de uitgangspunten vinden voor een betere aanpak. Evidence-based practice betreft
het gebruiken van die kennisbasis om correct te handelen. Bij innovatie gaat
het om het ontwikkelen van nieuwe handelingen om de beroepspraktijk te
verbeteren.
In zijn dagelijks werk vaart de docent vooral op zijn praktijkkennis.
Praktijkkennis is daarbij te beschouwen als een conglomeraat van overtuigingen en kennis, voor een belangrijk deel tot stand gekomen door
opleiding, ervaringen en traditie (Maes et al. 2012). Dit wordt ook wel kennis met een kleine k genoemd. Wetenschappelijke kennis (kennis met een
grote K) kan het praktijkdenken van docenten versterken en valideren. In
de reflectie op het eigen handelen speelt wetenschappelijke kennis een
rol bij het vormgeven van het didactisch handelen en bij het bepalen wat
wel en wat niet gewerkt heeft en waarom. Deze wetenschappelijke kennis
kan de eigen referentiekaders, overtuigingen en ervaringen bevestigen en
versterken, ter discussie stellen, uitdagen en wijzigen. In de lerarenopleidingen zouden opleiders dit aspect van het beroep kunnen versterken door
in reflectieopdrachten studenten hun eigen praktisch handelen te laten
koppelen aan wetenschappelijke inzichten. Deze reflectie betreft zowel de
voorbereiding van het educatief handelen als de evaluatie ervan en, in het
verlengde daarvan, het formuleren van verbeteracties. Belangrijk is dan wel
dat wetenschappelijke kennis toegankelijk en bruikbaar is gemaakt voor de
15
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
onderwijspraktijk. Dat kan door het overzichtelijk, eenvoudig en begrijpelijk
aan te bieden, bijvoorbeeld zonder jargon, onduidelijk en vaag taalgebruik
en ingewikkelde zinsbouw. In dat geval spreekt men van secundaire onderzoeksrapportage (samenvatting dan wel vertaling van onderzoek voor een
breder publiek), naast de primaire onderzoeksrapportage ofwel de originele
verslaglegging van afzonderlijke studies of reviewstudies, Gewoonlijk ontbreken de financiële middelen voor secundaire rapportage en wordt dit overgelaten aan intermediaire partijen als uitgeverijen, educatieve ondersteuners
en bevlogen docenten die kennis omzetten in educatieve materialen.
Onderwijslectoraten dragen ook bij aan de vertaling van bevindingen
uit wetenschappelijk onderzoek naar praktisch handelen. Een voorbeeld
hiervan is het onderzoek van Mak (2011a), die binnen het lectoraatsproject
Muziekles voor Ouderen op basis van literatuurstudie didactische handreikingen ontwikkelde voor het aanleren van instrumentale vaardigheden aan
ouderen (lectoraat Lifelong Learning in Music). Docenten beproefden deze
handreikingen vervolgens op bruikbaarheid in de lespraktijk (voor een verslag
van dit onderzoek, zie www.lifelonglearninginmusic.org).
Daarnaast bieden goede overzichtsstudies, vaak te vinden in handboeken over een bepaald onderwerp, hulp om wetenschappelijke kennis in
te bedden in praktijkkennis. Samen vormen ze de kennisbasis van waaruit
de docent handelt en vorm geeft aan zijn professionele ontwikkeling.
Docentonderzoek
Er zijn aanwijzingen dat het zelf doen van onderzoek, zelfstandig of samen
met professionele onderzoekers, bij docenten en aankomende docenten de
kloof tussen theorie en onderwijspraktijk verkleint (Van Braak, Vanderlinden
& Aelterman 2008; Zwart, Korthagen & Lunenberg 2008). Uit onderzoek van
Blumenreich en Falk (2006) blijkt dat als studenten van de lerarenopleiding
uitgedaagd worden hun eigen praktijk te onderzoeken, ze de bestudeerde
theorie beter begrijpen en ook beter kunnen koppelen aan hun eigen praktijk
(zie Boei & Willemse 2013). Voorwaarde is wel dat het onderzoek van de docenten geënt is op hun eigen onderwijs- en lessituatie en gekoppeld is aan de
persoonlijke interesse. Hoe dichter het onderzoek bij de educatieve praktijk
van de docent staat, hoe groter zijn belangstelling is (Van Braak, Vanderlinden &
Aelterman 2008).
De kunstvakopleidingen (opleidingen Muziek en Docent Muziek) en de
daaraan gekoppelde lectoraten kunnen een belangrijke rol spelen in het
ontwikkelen van een onderzoekende houding bij hun studenten en het
verwerven van onderzoeksvaardigheden. Het onderzoek dat zij verrichten
is doorgaans kleinschalig en sluit aan bij vragen uit de praktijk (Haanstra
2013; Hoogeveen 2013). Het richt zich vooral op onderwijssituaties waarin de
docenten later werkzaam zullen zijn: de binnen- en buitenschoolse educatie.
16
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
Dergelijk onderzoek levert een directe bijdrage aan het handelen in de
praktijk. Door het onderzoek in te bedden in een van de onderzoeksthema’s
van een lectoraat wordt een bijdrage geleverd aan bredere kennisontwikkeling waardoor de verworven kennis beter te generaliseren valt. Aangezien de
onderzoeksvaardigheden bescheiden zullen zijn (studenten worden immers
primair opgeleid tot bijvoorbeeld (docerend) musicus) passen daar ook
bepaalde vormen van onderzoek bij. Hun professionele kennis ontstaat niet
vanuit theorieën en gesystematiseerde ervaringen van anderen, maar vanuit
de eigen praktijkervaringen (zie Ponte 2012). Vormen van onderzoek die zich
goed lenen voor deze groep zijn ‘self study’ (ook wel eerste persoons-actieonderzoek genoemd (McNiff & Whitehead 2011, p. 12), ‘practitioner research’ of
actieonderzoek en ‘ontwerp-gericht onderzoek’.
Self study nodigt professionals uit om te reflecteren op de eigen praktijk
en de assumpties waarop die praktijk berust, waarbij een koppeling wordt
gemaakt met een daartoe geschikte theorie (Boei & Willemse 2013). De professional onderzoekt zijn eigen praktijk om deze beter te kunnen begrijpen. Zijn
eigen professionele ontwikkeling staat hier centraal.
Bij actieonderzoek staat het begrijpen van de eigen praktijk vooral in het
teken van het systematisch verbeteren ervan. De vraagstelling is afkomstig
uit de eigen beroepspraktijk. Bij deze vorm van onderzoek zijn doorgaans
meer professionals betrokken, in de vorm van een community of practice.
Professionele onderzoekers kunnen deel uitmaken van de community en
de andere deelnemers ondersteunen bij hun onderzoek. Door samen te
reflecteren op een aspect van de beroepsuitoefening, vervolgens met een
verbetering te komen, die uit te voeren en te evalueren komen deelnemers
uiteindelijk, na één of meermalen deze cyclus te hebben doorlopen, tot
een bevredigende oplossing. Aangezien het hier gaat om een aspect van de
beroepsuitoefening dat meer professionals belangrijk vinden, gaat het niet
alleen om de persoonlijke ontwikkeling, maar leveren de onderzoekers ook
een bijdrage aan de kennisontwikkeling over de beroepsuitoefening.
De derde vorm van onderzoek, ontwerpgericht onderzoek, is een veelbelovende onderzoeksstrategie om de kloof tussen onderwijsonderzoek
en -praktijk te overbruggen (Van Braak, Vanderlinden & Aelterman 2008; zie ook
Hoogeveen 2013). Bij deze vorm van onderzoek werken onderzoekers en
professionals nauw samen om met een ontwerpmethodiek tot praktijkverbetering te komen. Professionals worden bij alle fases van het onderzoek
betrokken: het formuleren van de vraagstelling, de keuze van het onderzoeksontwerp tot en met het interpreteren van de uitkomsten en het formuleren van praktische aanbevelingen. Door implementatie van de onderzoeksbevindingen expliciet deel uit te laten maken van het onderzoek worden
concrete verbeteracties uitgevoerd en geëvalueerd (Hoogeveen 2013). Deze
onderzoeksvorm doorbreekt de hiërarchische relatie tussen de onderzoeker
en de professional en draagt bij aan zowel theorievorming als verbetering
van de praktijk. Doordat alle betrokkenen deze manier van onderzoek doen
17
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
als positief ervaren, zou hiermee een kentering teweeg kunnen worden
gebracht in de perceptie van docenten over onderzoek.
Drie onderzoeken
Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat docenten de aansluiting
tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk als problematisch ervaren.
Tegelijk bestaat er brede consensus over de mogelijkheid van en de noodzaak om de aansluiting tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te
verbeteren aldus Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006).
Hoewel de roep om evidence-based onderwijs steeds luider wordt,
blijkt de relatie tussen onderzoek en praktijk complex te zijn. Bevindingen
uit onderzoek zijn niet zonder meer één-op-één toe te passen in concrete
onderwijssituaties. Het varen op bevindingen uit onderwijsonderzoek kan
bijdragen aan effectief didactisch handelen, maar alleen na zorgvuldige
afweging door de docent. Hij moet de bevindingen interpreteren en bepalen
in hoeverre deze van toepassing zijn op de eigen onderwijssituatie (zoals
type leerlingen) en aansluiten bij zijn onderwijsdoelen, onderwijskundige
uitgangspunten en praktijkkennis.
Docenten doen zichzelf tekort door alleen af te gaan op bevindingen
uit experimenteel onderwijsonderzoek volgens de ‘gouden standaard’ en
relevante uitkomsten uit onderwijsonderzoek met een zachtere bewijsvoering te negeren. Vaak kan het zinvoller zijn het om te werken volgens
evidence-informed onderwijs, waarbij de docent kennis uit onderzoek (van
actieonderzoek tot en met experimenteel onderzoek) weegt op toepasbaarheid, relevantie en bewijskracht en zijn eigen praktijkervaring spiegelt aan
wetenschappelijke kennis. Ideaal is de situatie waarin onderwijsgevenden
in learning communities samen met collega’s en professionele onderzoekers
reflecteren op de waarde van onderzoek voor de (eigen) onderwijspraktijk,
waarbij ze uitgaan van de vragen die in die praktijk leven en ze zelf nieuwe
praktijkkennis genereren (zie ook Ten Brummelhuis 2009).
De drie artikelen uit het themagedeelte van dit nummer zijn rapportages
van bevindingen uit recent onderzoek naar muziekeducatie (muzikale professionalisering van groepsleerkrachten, creatieve muziekworkshops voor
ouderen in verzorgingstehuizen en scaffolding in individuele muzieklessen).
Het zijn drie voorbeelden van praktijkgericht onderzoek die zich in de
kennispiramide op het tweede niveau bevinden: het zijn gevalsstudies waarbij is gekeken of lokale kennis werkt in verschillende onderwijssituaties. Ze
leveren geen keiharde, generaliseerbare kennis op, maar wel inzichten en
bewijsvoering voor evidence-informed onderwijs. De opgedane kennis is
vooral indicatief: de richtlijnen bieden houvast wanneer docenten dezelfde
uitgangspunten en condities hanteren als die onderzocht zijn.
18
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
Bewijskracht
Als we kijken naar de drie criteria om na te gaan of bevindingen uit onderwijsonderzoek als evidentie voor de onderwijspraktijk kunnen gelden,
kunnen we concluderen dat alle drie onderzoeken ieder op hun eigen manier
relevant zijn voor de onderwijspraktijk, Het onderzoek van Bert van Oers en
Anouk Visée levert handreikingen op om een doelgerichte interactie tussen muziekdocenten en groepsleerkrachten te bevorderen en daarmee de
motivatie en vaardigheid van laatstgenoemden om zelfstandig muzieklessen
te geven aan hun leerlingen, te vergroten. Het onderzoek van Karolien Dons
levert bruikbare inzichten op voor andere musici die soort-gelijke creatieve muziekworkshops aan ouderen willen geven. Het onderzoek van Elisa
Küpers, Marijn van Dijk en Paul van Geert is meer fundamenteel van aard
en levert inzichten op voor de muzikale lespraktijk die nader onderzocht
moeten worden.
Naast relevantie is toereikendheid een belangrijk criterium: berusten
de inzichten op een enkele studie of op meer studies? De interventie in
het onderzoek van Van Oers en Visée is gebaseerd op de Situated Learning
Theory van Lave en Wenger (1991). Het feit dat ze hun interventie onderzochten binnen drie verschillende muziekeducatieve projecten maakt de bevindingen sterker en meer generaliseerbaar naar andere leeromgevingen. De
door Dons onderzochte workshoppraktijken zijn gebaseerd op een conceptueel kader (Mak 2011b) waarin de methodische aspecten van het geven van
creatieve muziekworkshops zijn gecombineerd met de muziekgeragogische
principes van Hartogh en Wickel (2008). Het onderzoek van Küpers, Van Dijk
en Van Geert ten slotte sluit aan bij talrijk onderzoek naar het fenomeen
scaffolding in onderwijssituaties.
Het derde criterium betreft de wetenschappelijke grondigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd. In alle drie onderzoeken zijn kwalitatieve
methoden van dataverzameling en analyse gebruikt. Het gaat bij elk om
diverse methoden van dataverzameling: verschillende vormen van observatie en interview, leerverslag en logboek. De data zijn gecodeerd volgens
de principes van open en closed coding (met vooropgestelde categorieën).
In de onderzoeken van Oers en Visée, en Küpers, Van Dijk en Van Geert is
de codering gedeeltelijk door een tweede beoordelaar gedaan, zodat een
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kon worden bepaald. De laatste auteurs
hebben de data bovendien kwantitatief geanalyseerd, waarbij de verschillen
in de interactiepatronen van de verschillende leerlingen statistisch getoetst
werden.
De kloof overbrugd?
Een volgende vraag is in hoeverre deze drie onderzoeken de kloof tussen
onderwijsonderzoek en -praktijk bevestigen dan wel verkleinen. Anders
gezegd: leveren de drie onderzoeken wel of geen bruikbare resultaten op
voor de onderwijspraktijk?
19
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Twee van de drie onderzoeken hebben concrete onderwijspraktijken als
uitgangspunt. Ze leveren indicaties op voor hoe de onderzochte interventies
in min of meer gelijke omstandigheden vorm kunnen worden gegeven. Bij
Van Oers en Visée gaat het zoals eerder vermeld om betere en doelgerichtere
interactie tussen de muziekdocent en de groepsleerkracht en bij Dons om het
geven van creatieve muziekworkshops aan ouderen in verzorgingstehuizen.
Deze onderzoeken, uitgevoerd aan respectievelijk een universiteit en binnen een lectoraat, weerleggen het cliché dat onderwijsonderzoek, en vooral
universitair onderzoek, weinig concrete resultaten voor de onderwijspraktijk
zou leveren. Daarmee ontkennen we zeker niet de problemen rond de implementatie van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk, want uiteraard
behoeven ook deze bevindingen nog een praktische vertaalslag. Het derde
onderzoek is, zoals vermeld, meer fundamenteel van aard. Het in dit nummer
besproken onderzoek onderdeel van het promotieonderzoek van Küpers is
minder toegankelijk voor onderwijsgevenden. Bovendien vraagt de vertaling
van de bevindingen over de instrumentale muziekles meer uitwerking.
Naast handreikingen voor de praktijk, het onderzoek van Küpers, Van
Dijk en Van Geert meer indirect, dragen de drie onderzoeken ook bij aan
theorievorming op hun gebied. Vervolgonderzoek waarbij de praktijksituatie
wordt gevarieerd, zal de theorie rijker maken en meer generaliseerbaar naar
nieuwe, niet onderzochte onderwijscondities. Grootschaliger experimenteel
onderzoek zou causaal bewijs kunnen leveren voor welke aspecten van de
interventie cruciaal zijn.
De kloof tussen onderwijsonderzoek en -praktijk kan worden overbrugd
door de bevindingen uit onderzoek te vertalen en door docenten zelf onderzoek te laten doen, zelfstandig of samen met professionele onderzoekers. In
de onderzoeken van Van Oers en Visée, en Dons waren de muziekdocenten
en workshopgevers betrokken bij het onderzoek. Vooraf kregen ze informatie over het onderzoek: het doel ervan en wat er van hen verwacht werd. Hun
interventies maakten de betrokkenen meer bewust van wat ze deden en wat
er gebeurde in de onderwijssituatie. Door docenten een actieve rol te geven
in het onderzoek wordt bevorderd ze de interventiemaatregelen ook uitvoeren zonder aanwezigheid van de onderzoekers.
20
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
Peter Mak is onderwijskundig adviseur aan het Prins
Claus Conservatorium van de
Hanzehogeschool Groningen.
Daarnaast maakt hij als senior
onderzoeker en lid van de
kenniskring deel uit van het
lectoraat Lifelong Learning in
Music (onderdeel van het kenniscentrum Kunst & Maatschappij,
eveneens Hanzehogeschool
Groningen).
Elisa Kupers is postdoctoraal onderzoeker aan
de Universität Bremen
(afdeling Muziekwetenschap
en Muziekpedagogiek) en
universitair docent aan de
Rijksuniversiteit Groningen
(afdelingen Orthopedagogiek
en Onderwijskunde).
21
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Literatuur
Andriessen, D. (2014). Onderzoekend
vermogen en afstuderen in het hbo.
Powerpoint presentatie Hanze
Research Day, 29 januari 2014.
Biesta, G. (2007). Why “what
works” won’t work. Evidencebased practice and the democratic
deficit in educational practice.
Educational Theory, 57(1), 1-22. doi:
10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x
Biesta G. (2010). Why ‘what works’
still won’t work. From evidence-based
education to value-based education.
Studies in Philosophy & Education,
29(5), 491-503.
Blumenreich, M. & Falk, B. (2006).
Trying on a new pair of shoes: Urban
teacher-learners conduct research
and construct knowledge in their own
classrooms. Teaching and Teacher
Education, 22, 864-873.
Boei, F. & Willemse, M. (2013).
Onderzoek in de lerarenopleiding.
Cultuur+Educatie, 13(37), 8-18.
Braak, J. van, Vanderlinde, R. &
Aelterman, A. (2008). De wisselwerking tussen onderwijsonderzoek
en onderwijspraktijk: De rol van de
lerarenopleiding. Tijdschrift voor
Lerarenopleiders, 29(4), 5-12.
Broekkamp, H. & Hout-Wolters, B.
van (2006). De kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.
Een overzichtsstudie van problemen,
oorzaken en oplossingen. Amsterdam:
Vossiuspers UvA.
Broekkamp, H., Vanderlinde, R.,
Hout-Wolters, B. van & Braak, J. van
(2009). De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk
verkend in Nederland en Vlaanderen.
Pedagogische Studiën, 86(4), 313-320.
22
Brummelhuis, A. ten (2009).
Praktijkgerichte kennisontwikkeling.
In S. Peterink, A.L. van der Vegt & S.
Beekhoven (Eds.), Ideeën over het
Bewijs voor Onderwijs. Een debat over
de (on)mogelijkheden van evidence
based onderwijs in de praktijk (pp.
17-20). (Sardes Speciale Editie 7).
Utrecht: Sardes.
Davies, P. (1999). What is evidencebased education? British Journal of
Educational Studies, 47(2), 108-121.
doi: 10.1111/1467-8527.00106
Gravemeijer, K.P.E. & Kirschner, P.A.
(2007). Naar meer evidence based
onderwijs? Pedagogische Studiën,
84(6), 463-472.
Groot, W. & Maassen van den Brink,
H. (2009). Onderwijs werkt niet?
In S. Peterink, A.L. van der Vegt & S.
Beekhoven (Eds.), Ideeën over het
Bewijs voor Onderwijs. Een debat over
de (on)mogelijkheden van evidence
based onderwijs in de praktijk (pp. 5-8).
(Sardes Speciale Editie 7). Utrecht:
Sardes.
Haan, F. (2013). Evidence based
onderwijsonderzoek, of anders niet.
Onderwijsinnovatie, 15(2), 15.
Haanstra, F. (2013). Academisch
docentschap in het hbo.
Cultuur+Educatie, 37, 27-36.
Hartogh, T. & Wickel, H.H. (2008).
Musizieren im Alter: Arbeitsfelder und
Methoden. Mainz: Schott.
HBO-raad (2009). Kwaliteit als
opdracht. Den Haag: HBO-raad.
Heusden, B. van (2010). Naar een
doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.
Groningen/Enschede: Rijksuniversiteit
Groningen/SLO.
Hoogeveen, K. (2013). Praktijkgericht
onderzoek met en door docenten.
Cultuur+Educatie, 13(37), 44-54.
Peter Mak en Elisa Kupers | Evidence-based onderwijs in muziekeducatie
Kirschner, P.A. (2009). Evidence based
onderwijs: waar gaat het nou over?
In S. Peterink, A.L. van der Vegt & S.
Beekhoven (Eds.), Ideeën over het
Bewijs voor Onderwijs. Een debat over
de (on)mogelijkheden van evidence
based onderwijs in de praktijk (pp.
9-12). (Sardes Speciale Editie 7).
Utrecht: Sardes.
Zwart, R., Korthagen, F. & Lunenberg,
M. (2008). Becoming a scholarly teacher
educator. The contribution of self-study
research to the learning of teacher
educators. Paper gepresenteerd op de
jaarlijkse conferentie van de American
Educational Research Association, New
York.
Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated
Learning. Legitimate peripheral
participation. New York: Cambridge
University Press.
Maes, F., Clarebout, G., De Fraine, B.,
Smits, D. & Vanderhoeven, J.L. (2012).
Evidence-based education. Over
ons onderzoek en/in Vlaanderen.
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(1),
12-19.
Mak, P. (2011a). Creative Music
Workshops for Elderly People. Towards
a Conceptual Framework. Second draft.
Internal publication. Hanzehogeschool
Groningen: Lifelong Learning in Music.
Mak, P. (2011b). Versnelling uitvoeringstempo: didactische handreikingen voor de instrumentale muziekles
aan ouderen. Groningen/Den Haag:
Research Project ‘Healthy Ageing
through Music & the Arts HAMA).
McNiff, J. & Whitehead, J. (2011). All
you need to know about action research.
Londen: Sage Publications.
Ponte, P. (2012). Onderwijs en onderzoek van eigen makelij. Onderzoek
met en door leraren. Den Haag: Boom
Lemma Uitgevers.
Ros, B. (2008). Het beste bewijs?
Discussie over wetenschappelijk
verantwoord onderwijs? Didactief,
38(8), 4-8.
Schön, D. (1991). The reflective
practitioner: How professionals think
in action. Farnham: Arena Ashgate
Publishers.
23
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Muziekpedagogische
professionalisering
van basisschoolleerkrachten
Bert van Oers en Anouk Visée
Professionalisering van leerkrachten is een van de
speerpunten in het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit. Dit artikel beschrijft een explorerend onderzoek naar professionalisering binnen projecten waarin
leerkrachten samenwerken met muziekdocenten.
Onderzocht is hoe interacties tussen muziekdocent
en leerkracht doelgerichter kunnen worden en hoe
leerkrachten een actievere en centralere rol kunnen
innemen in deze muziekprojecten.
24
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
In een gemeenschappelijk advies uit 2012 over cultuureducatie in het primair onderwijs benadrukken de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur dat
cultuureducatie in het hart van het onderwijs hoort. De raden stellen echter
vast dat cultuureducatie een marginale plek heeft in het curriculum en pleiten daarom voor permanente inspanningen voor handhaving en verbetering
van de kwaliteit. Als een van de oorzaken wijzen ze op de rol van de leerkrachten. Zij vormen de spil, maar missen vaak de specifieke professionaliteit om cultuureducatie op hoog niveau te kunnen realiseren. Leerkrachten
missen vaak de handvatten en voelen zich niet deskundig genoeg om dit
deel van hun taak te volbrengen, aldus beide raden (Onderwijsraad & Raad voor
Cultuur 2012, p. 24).
Professionalisering van leerkrachten is een van de speerpunten in het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016). Voorheen werd het
schoolse aanbod verrijkt met aanbod van diverse culturele instellingen. Maar
daarmee verwerven groepsleerkrachten nog niet de competenties om zelf in
de eigen klas lessen te verzorgen die de kunstzinnige vorming van leerlingen zowel receptief (belevend) als productief (creatief, uitvoerend) – ondersteunt.
Bovenstaande geldt onverkort voor alle kunstdisciplines in het curriculum van het primair onderwijs. In dit artikel beschrijven we ons onderzoek1
naar het muziekonderwijs, dat vooral is gericht op de problematiek van de
muzikale professionalisering van de groepsleerkracht in het primair onderwijs. Meer kennis over de mogelijkheden tot muzikale professionalisering zal
op langere termijn een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het
muziekonderwijs op de basisschool.
We hebben interacties onderzocht tussen de muziekdocent en de groepsleerkracht binnen muziekeducatieve projecten in diverse Nederlandse
basisscholen. We wilden weten hoe die interacties geactiveerd en benut
kunnen worden voor verdergaande professionalisering van de basisschoolleerkracht, in de veronderstelling dat deze daardoor beter toegerust wordt
om zelfstandig en regelmatig muzieklessen te geven in de klas. Binnen het
hier besproken onderzoeksproject hebben we alleen kunnen kijken naar
de leeropbrengsten bij de groepsleerkrachten zelf, zoals die in de muziekprojecten zichtbaar kunnen worden gemaakt. De veronderstelling is dat die
opbrengsten uiteindelijk hun weerklank moeten kunnen vinden in hun werk
in de klas en daar leiden tot verbeterde condities om leerlingen voortdurend
in gevarieerde ontwikkelende muziekactiviteiten te betrekken.
1. Het onderzoek is uitgevoerd door Anouk Visée (MSc) onder supervisie van
hoogleraar Bert van Oers op de Vrije Universiteit van Amsterdam, Afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek. Het onderzoek kon plaats-
vinden met subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Eindrapportage (Visée & van Oers 2013) is te vinden op
http://hdl.handle.net/1871/43996. De hierna volgende tekst is hoofdzakelijk op deze rapportage gebaseerd.
25
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Achtergrond van het onderzoek
Voor kwaliteitsverbetering van muziekonderwijs op de basisschool,
zoals beoogd in het programma Muziek in Ieder Kind van het Fonds voor
Cultuurparticipatie, gaan scholen vaak samenwerkingen aan met muziekscholen. Een muziekproject op de school wordt uitgevoerd onder leiding van
een muziekdocent of uitvoerend musicus (in het vervolg gezamenlijk aan te
duiden als ‘muziekdocent’) in samenwerking met groepsleerkrachten. Het
kan bijvoorbeeld gaan om projecten waarin leerlingen kennismaken met verschillende muziekinstrumenten, ervaring opdoen met het bespelen ervan en
eventuele affiniteiten kunnen ontdekken met een instrument waarop ze zich
verder zouden willen bekwamen. Maar het kan ook gaan om zang- of koorprojecten waarin leerlingen actief kunnen participeren onder leiding van een
muziekdocent. De leerkracht neemt daar meestal ook aan deel, maar in vele
gevallen vanuit een observerende rol, eventueel de muziekdocent ondersteunend in de klassenorganisatie of management van de groep (Van Schilt-Mol
2012). In veel gevallen zijn er weinig specifieke voorzieningen getroffen om
de leerkracht optimaal te laten leren van een dergelijk project. Het leerproces van de groepsleerkracht (voor zover zich dat daadwerkelijk voordoet)
berust dan meestal op de veronderstelling dat leren zonder actieve participatie plaats kan vinden, vooral door te kijken naar een rolmodel.
In ons eigen vooronderzoek (Visée & Van Oers 2013) hebben we bij een
aantal (later specifiek te benoemen) muziekprojecten kunnen vaststellen dat
groepsleerkrachten niet altijd actief deelnemen aan de muziekprojecten in
hun klas en zich beperken tot organisatorische maatregelen. De uitvoering
van het project leggen ze dan vrijwel volledig in handen van de muziekdocent. Een nadere kwalitatieve analyse van de activiteiten van de groepsleerkracht bracht ook enkel opvallende en terugkerende samenhangen (’patronen’) aan het licht in verschillende dimensies van de activiteiten van de
leerkrachten.
Het eerste patroon is de samenhang tussen motivatie en handelen: wanneer leerkrachten, bijvoorbeeld door positieve ervaringen met muziekles
geven in het verleden, zeer gemotiveerd waren om te leren van een muziekdocent, vond muziekinhoudelijke interactie tijdens de muziekles plaats,
vooral als de muziekdocent rekening hield met de leerkracht en in staat was
om voor hem leerdoelen te formuleren.
Een tweede opvallend patroon was dat leerkrachten en muziekdocenten
tijdens het lesgeven weinig ruimte namen om te communiceren over het verdelen van praktische zaken of het afstemmen van pedagogisch handelen. Dit
ging spontaan en zonder veel interactie. De gedachte was dat dit soort zaken
niet tijdens, maar na de les besproken zou moeten worden. Dat gebeurde
echter ook nauwelijks, omdat hier weinig tijd voor bleek te zijn. In de praktijk was het voor de leerkrachten (behalve bij het project Zing Zo!) niet altijd
duidelijk welke rol ze moesten innemen tijdens de lessen, noch waarop ze
26
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
zouden moeten letten in het handelen van de muziekdocent om daar zelf
beter van te worden in het geven van eigen muzieklessen. Op grond van deze
bevindingen hebben we voor verdergaand onderzoek besloten om de interacties tussen leerkracht en muziekdocent doelgericht te begeleiden om na te
gaan wat voor effect dit zou hebben op de leeropbrengsten en motivatie van
de leerkrachten. Onze onderzoeksvraag luidde:
Wat is het effect van de doelgerichte interacties tussen groepsleerkracht
en muziekdocent op de gerapporteerde (muzikale) leeropbrengsten en
motivatie van de leerkrachten.
De veronderstelling achter deze vraag wordt onder meer ondersteund door
onderzoek van Nieuwmeijer (2013). In haar onderzoek kon zij eveneens
vaststellen dat samenwerking tussen groepsleerkracht en muziekdocent
niet zonder meer vanzelfsprekend is, ook al zijn beiden in de klas aanwezig.
Volgens Nieuwmeijer heeft een geïsoleerde interventie door een muziekdocent in een kleuterklas nauwelijks effect op de kwaliteit van het vrije
muzikale spel van kinderen, terwijl een interventie waarin muziekdocent en
groepsleerkracht samenwerken aan de invulling van het muziekonderwijs
significante effecten opleverde op de sociale interacties tussen de kleuters en
tot langere en meer diverse muzikale activiteiten leidde.
In de hiernavolgende beschrijving van ons onderzoek gaan we eerst
nader in op het theoretisch kader van onze onderzoeksvraag, dat ook de aanpak van de interventie (het bevorderen van doelgerichte interacties) verder
onderbouwt. Daarna beschrijven we de aanpak en opzet van ons onderzoek
en belichten we de uitkomsten en conclusies.
Theoretisch kader
Professionalisering
De cruciale betekenis van de kwaliteit van de leerkracht voor de kwaliteit van
het onderwijs wordt wereldwijd al lange tijd onderschreven. Shulman (1986)
benadrukte dat die leerkrachtkwaliteit afhangt van zijn inhoudelijk kennis
van de discipline die onderwezen wordt (wát moet onderwezen worden?) én
van zijn pedagogische kennis en vaardigheden (hóe moeten we dit onderwijzen?). Hij introduceerde daartoe het begrip ‘pedagogical content knowledge’.
Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar professionalisering in uiteenlopende domeinen. Het is inmiddels duidelijk dat professionalisering van
leerkrachten een complex proces is dat niet louter kan bestaan uit het overdragen van instructiemethoden (Fullan 1993). Het is een langdurig leerproces
dat berust op interacties met deskundigen, vooral op het terrein waarop de
leerkracht zich wil verbeteren. Op basis van een reviewstudie naar effecten van professionaliseringsinterventies laten Van Veen, Zwart, Meirink en
27
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Verloop (2010) zien dat het effect van korte, doelgerichte nascholingscursussen in het algemeen weinig effectief is. Professionalisering blijkt het meest
effectief wanneer dit berust op actief leren in samenwerking met andere
professionals (Van Veen et al. 2010, p. 23).
Op grond van deze inzichten gaan we van de veronderstelling uit dat
actief en samenwerkend leren en de verbinding tussen inhoudelijke kennis
en pedagogische kennis en vaardigheden ook van belang is bij professionalisering van leerkrachten ‘on the job’.
Participerend leren
Onderzoek van de afgelopen decennia (zie bijvoorbeeld Lave & Wenger 1991) heeft
laten zien dat actief samenwerkend leren het meest succesvol verloopt als
dit leren gesitueerd is in de praktijk waarvoor men leert, waarbinnen de
lerende ondersteuning krijgt van experts in die praktijk. In veel gevallen zijn
de lerenden onervaren nieuwkomers, maar ze kunnen ook experts zijn die
vanuit verschillende expertises als nieuwkomer aan elkaars praktijk gaan
deelnemen (Edwards 2011).
Actief samenwerkend leren komt binnen professionalisering van leerkrachten voor muziekeducatie echter nog weinig voor. Veelal neemt muzikale
professionalisering de vorm aan van korte cursussen buiten schooltijd. In het
algemeen blijkt echter dat deze vorm van professionalisering niet alleen impopulair is, maar ook niet altijd effectief (Meewis & Ros 2012; Van Veen et al. 2010).
Actief samenwerkend leren veronderstelt volgens de Situated Learning
Theory van Lave en Wenger (1991), dat deelnemers worden erkend als
legitiem (geaccepteerd). De lerende vertrekt daarbij vanuit een aanvankelijk perifere positie (deelname is nog minimaal en sterk gebaseerd op het
waarnemen van de gebeurtenissen of het uitvoeren van ondergeschikte deeltaken), maar evolueert door het leren van nieuwe kennis en vaardigheden
naar een meer zelfstandige uitvoering van de betrokken activiteit.
Deze theorie van legitimate peripheral participation kan dienen als een
beschrijving van de deelname van de groepsleerkracht aan de les van de
muziekdocent. Ook daar hebben we te maken met (in dit geval) twee experts
die verschillende typen kennis en kunde inbrengen in een gezamenlijke
praktijk. Lave en Wenger wijzen erop dat het leren door deelname samenhangt met de betekenis (relevantie) van de nieuw te leren kennis en vaardigheden voor de gezamenlijke activiteit en van de aard van de interacties
tussen de deelnemers (zie ook Wenger 1998).
In principe kunnen we binnen deelname aan een praktijk drie vormen
van leren onderscheiden: leren door observatie (door naar mededeelnemers
te kijken), leren door instructie en dialogisch leren.
Het observerend leren is binnen het kunstonderwijs waar performance
centraal staat een belangrijke manier van leren (zie Van Hoorn 2012). Bij observerend leren is het volgens Bandura (1986) de bedoeling dat de lerende door
het bekijken van het gedrag van een model algemeen geldende regels afleidt
28
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
uit de gemodelleerde voorbeelden en deze regels leert toepassen in vergelijkbare of relatief nieuwe situaties (zie ook Groenendijk 2012). Daarbij is het
belangrijk, aldus Bandura, dat leerlingen hun aandacht vestigen op de relevante aspecten van het voorbeeldgedrag (Groenendijk 2012, p. 10). Dit principe
wordt binnen de algemene leerpsychologie wel aangeduid als ‘oriëntatie’
(zie Gal’perin in Van Parreren & Carpay 1980, p. 39 e.v.). Voor het leren van nieuwe
handelingen is het van belang dat de leerling weet waarop hij zich moet
oriënteren om tot een volwaardige uitvoering van de handeling te komen en
(daarmee) de betreffende handeling in zijn volwaardige vorm zelfstandig te
leren beheersen.
Leren door directe instructie is in veel complexe praktijken onmisbaar
om efficiënt elementaire vaardigheden te leren of de benodigde informatie te
krijgen om in de praktijk mee te kunnen doen. In veel gevallen (zoals bij het
leren van het notenschrift of het leren hanteren van opnameapparatuur) is
het efficiënt om leerlingen dit via directe instructie aan te leren. Instructie is
in feite een manier om de oriëntatie van leerlingen te sturen op die kenmerken die essentieel zijn voor de uitvoering van een bepaalde handeling
(Arievitch & Haenen 2005; Van Parreren & Carpay 1980, hoofdstukken 3 en 4).
Dialogisch leren ten slotte berust op uitwisseling van informatie, ideeën
of probleemoplossingswijzen door deelnemers aan een praktijk om gezamenlijk de betekenis daarvan uit te werken en te benutten. Vooral experts
bespreken vaak begrippen en oplossingswijzen met elkaar om hun ideeën
aan te scherpen en er beiden wijzer van te worden. Ook hier moet aan speciale condities voldaan worden om die dialogen optimaal te laten verlopen.
Anne Edwards (2011) heeft in haar onderzoek naar communicatie tussen
professionals in een gezamenlijke praktijk laten zien dat het succes daarvan
in hoge mate afhankelijk is van de bereidheid en vaardigheid van de betrokkenen om te achterhalen wat de ander precies drijft en belangrijk vindt in
zijn handelen.
Het onderzoek
In ons onderzoek wilden we meer te weten komen over de interacties tussen
groepsleerkrachten en muziekdocenten in de klas, en vooral of deze via speciale maatregelen te optimaliseren zijn, zodat er meer leeropbrengsten zijn
en de groepsleerkrachten blijvend gerichte motivatie vertonen.
Gezien de complexiteit van klassensituaties, de relatief geringe kennis over de vorming van pedagogical content knowledge op muzikaal vlak
en de diversiteit aan mogelijk bepalende dimensies (onafhankelijke variabelen zoals motivatie en ervaring van betrokkenen, pedagogische visies
van de leerkrachten en financiële facilitering) hebben we besloten dat een
quasi-experimenteel onderzoek niet opportuun is. We hebben gekozen voor
casestudies, waarbij weliswaar geen generalisatie mogelijk is, maar die wel
29
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
een dieper inzicht kunnen geven in relevante variabelen en hun mogelijke
samenhang. Voor de exploratie van complexe situaties waarover relatief
weinig voorkennis bestaat, zijn casestudies een bij uitstek geschikte onderzoeksmethode (Yinn 1989). In casestudies worden natuurlijke situaties
intensief bestudeerd, zonder reducties voor experimentele controle.
Het onderzoek betrof drie casestudies die één belangrijke doelstelling
deelden: leerlingen in contact brengen met muziek, actieve muziekbeleving
en –beoefening. Het ging om wat Yinn (1989) een multiple casestudie noemt.
In multiple casestudies moeten de betrokken cases ook op enkele belangrijke
dimensies van elkaar verschillen om de kans te vergroten dat door onderlinge contrasten nieuwe relevante aspecten aan het licht kunnen komen. In
onze studie lagen deze contrasten in de verschillende soorten muziekprojecten, de verschillende achtergronden en leservaring van de muziekdocenten
en de verschillende groepen en soorten scholen van de leerkrachten.
Deelnemers
Aan het onderzoek (2012-2013) namen leerkrachten en muziekdocenten
deel die betrokken waren bij drie al lopende muziekeducatieve projecten
in Amsterdam, Utrecht en Zaandam. Van elk project deden één leerkracht
en één muziekdocent mee, drie duo’s in totaal. De deelnemende docenten
en leerkrachten werden op voordracht van de projectleiders uitgekozen.
Hieronder geven we van elk project een korte typering.2
Zing Zo!
De Muziekschool Amsterdam (voortaan MA) wil met Zing Zo! (in het vervolg ZZ) het gefragmenteerde aanbod van muziekprojecten terugdringen
en werken aan lange leerlijnen binnen het muziekonderwijs. In het schooljaar 2011-2012 werkten er in Amsterdam zo’n twintig basisscholen met de
ZZ-methode. ZZ richt zich enkel op zangonderwijs. Vanaf september 2011
krijgen alle groepen 1 en 2 van de betrokken basisscholen zangonderwijs
van een vakdocent muziek, dit breidt zich elk jaar met twee groepen uit. De
methode is gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden en kennis die
de leerlingen aan het einde van de basisschool moeten bezitten. Projectleider
Hans van de Veerdonk licht toe: ‘De leerlingen moeten uiteindelijk zoveel
knowhow hebben dat ze makkelijk tweestemmig kunnen zingen, noten
kunnen lezen en keuzes kunnen maken welke stijl muziek ze leuk vinden; ze
moeten in het laatste jaar hun eigen muziektheaterproductie kunnen maken.’
MuziekRoute
De MuziekRoute (voortaan MR) is een muziekeducatieproject van het
2. De informatie over de projecten komt voort uit interviews met de projectleiders in februari 2012, evaluatieverslagen en de toenmalige websites. De beschrijvingen zijn ontleend aan Visée & van Oers (2013).
30
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). In oktober 2011 is UCK begonnen
met het verzorgen van muziekonderwijs op vier bassischolen van verschillende signatuur in de Utrechtse wijk Overvecht, een wijk die de afgelopen
jaren veelvuldig in het nieuws is geweest vanwege sociale problematiek. De
vier scholen die met de MR werken zijn via een selectieprocedure uit een
groter aantal scholen gekozen door een onafhankelijke commissie en werken
met de methodiek van de Vreedzame school3. De groepen drie krijgen zangles, de groepen vier instrumentles naar keuze.
Het doel van de MR is ‘het uitdragen van een visie op muziekeducatie en
een andere manier en methodiek die aansluiten bij de wijk’, om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met creativiteit en de kans te geven
talent te ontwikkelen. De methode is minder gericht op het ontwikkelen van
specifieke muzikale kennis en vaardigheden bij de leerlingen (zoals bij ZZ),
maar meer op een kennismaking met muziek en het ontdekken van talenten.
MR voorziet in een scholingsproject voor de leerkrachten.
Muziek maakt School!
‘Dat alle kinderen in Poelenburg in ieder geval één keer in hun leven in
aanraking komen met wat het betekent om muziek te maken, hoe het voelt
om bijvoorbeeld een snaarinstrument te bespelen [..] en hoe heerlijk het
is om muziek te maken’, verwoordt projectleider Gertru Smit-Pasveer de
doelstelling van Muziek maakt School! (voortaan MmS). Toch komen de
muziekdocenten van MmS ‘geen kunstje doen in de klas’, maar willen ze dat
muziek geïntegreerd wordt in het curriculum en net zo belangrijk wordt
gevonden als rekenen en taal. In 2012 en 2013 wordt het project ingezet op
vier scholen: een protestants-christelijke, islamitische, rooms-katholieke en
een openbare basisschool. De scholen zijn door FluXus, het centrum voor de
kunsten in Zaanstad, benaderd om mee te doen met het project en reageerden enthousiast. De groepen 5 en 6 van de participerende scholen krijgen
zowel zang- als instrumentles van FluXus-docenten.
Interventie
Doel van de interventie was om met kleine aanpassingen binnen de muziekprojecten een actievere en authentieke vorm van leren bij de leerkrachten
teweeg te brengen. De deelname van de leerkracht verandert idealiter in die
periode van een perifere naar een meer centrale positie, als gevolg van de
activering en oriëntaties op relevante punten. Om dit te bewerkstelligen hebben we naast observerend leren ook dialogisch leren en instructie ingezet.
In vier muzieklessen beoogden we vooral de leerkrachten een actieve rol te
laten innemen in de lessen en hen zo meer betrokken te maken bij hun eigen
3. Een compleet lesprogramma met de focus op democratisch burgerschap en sociale competenties waar ook muziekdocenten in dit geval mee moeten leren werken.
Meer informatie via: www.devreedzameschool.nl
31
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
leerproces. Zo ging de leerkracht in de eerste muziekles de muziek-docent
doelgericht observeren. Om dit observeren te sturen hebben we een observatieschema ontworpen met verschillende domeinen van de muziekles (zie bijlage). We vroegen de leerkracht expliciet op de muziekdocent te letten en te
achterhalen hoe de muziekles in elkaar zat en wat hem opviel, verwonderde
of deed denken aan de eigen muziekles. De lijst bood niet alleen een kader
voor de oriëntaties van de leerkracht, maar kon zo wellicht ook voorkomen
dat de leerkracht teveel gericht bleef op de leerlingen.
Daarnaast moesten de leerkracht en muziekdocent in dialoog (een
gesprek of via de mail) vooraf leerdoelen voor de leerkracht opstellen. We
vroegen de leerkracht om te reflecteren op kennis en vaardigheden die hij
in de eigen muziekles miste en vervolgens na te denken over hoe hij deze
kennis en vaardigheden kon ontwikkelen met hulp van de muziekdocent.
De leerkracht kan dat immers zelf het beste inschatten. Om de leerkracht op
weg te helpen boden we een lijst4 aan met muzikale kennis en vaardigheden
die van pas komen in de zang- of vioolles. In de tweede, derde en vierde
muziekles deden de leerkrachten mee met de leerlingen en kregen zij van de
muziekdocent steeds meer kleine opdrachten die aansloten bij hun leerdoelen. Deze opdrachten hadden een instructiefunctie, maar dienden vooral
het dialogisch leren bij de leerkracht teweeg te brengen. Om de betrokkenheid van de leerkrachten te vergroten kozen we voor een kringopstelling
in de klas waarbij de leerkracht samen met de muziekdocent midden in de
kring ging zitten.
Na elke les was er mailcontact tussen leerkracht en muziekdocent. Het
was belangrijk om dat dezelfde dag nog te doen, zodat elementen en opvallende zaken uit de les nog vers in het geheugen lagen. Gekozen is voor
mailen, omdat mondeling overleg door tijdbeperkingen praktisch moeilijk
of onmogelijk leek. In Utrecht kozen leerkracht en muziekdocent er voor om
wél face to face te overleggen na de les. In de mail of het gesprek bespraken
ze de leerdoelen van de afgelopen les volgens een vast format, waardoor de
muziekdocent systematisch feedback kon geven na reflectie van de leerkracht. Feedback betrof onder meer taken of producten en de manier waarop
die waren uitgevoerd dan wel ontwikkeld. Ook was er feedback die meer
gericht was op het proces: waarom en hoe een leerdoel in dit geval behaald
was en wat er wel of niet goed ging in de les. Door dit overleg kregen onderzoeker en muziekdocent meer inzicht in het leerproces van de leerkracht.
Omdat we ook de muziekdocenten op weg wilden helpen bij het betrekken van de leerkracht in de muziekles, hebben we gekozen voor een gezamenlijk instructiemoment voor alle deelnemende muziekdocenten van de
drie projecten, gegeven door Hans van de Veerdonk (projectleider ZZ).
4. Ontwikkeld in samenwerking met Hans van de Veerdonk, artistiek leider van Zing Zo!, coördinator van de binnenschoolse projecten van de Muziekschool Amsterdam en onder andere docent vakdidactiek op het Conservatorium van Amsterdam.
32
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
In deze eenmalige instructie spraken de muziekdocenten over hun achtergrond, hun leservaringen en samenwerken met de groepsleerkracht, maar
ook over de verschillen tussen de projecten in professionalisering van de
groepsleerkracht. Verder hebben ze uitvoerig gebrainstormd over manieren
om de leerkracht bij de les te betrekken en waarom dit zo belangrijk is. Ook
in deze instructie wilden we, net als in de muzieklessen met de leerkracht,
proberen de muziekdocenten actief te betrekken en hen na te laten denken
over relevante situaties.
Instrumenten en data-analyse
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn binnen de drie
casestudies diverse data verzameld. De belangrijkste bronnen waren de
interviews met de leerkrachten over hun ervaringen, de observaties tijdens
de vier muzieklessen (opgenomen op video), leerverslagen (waarin leerkrachten
beschrijven wat ze geleerd hebben, volgens de methode van het Learner Report, zie De
Groot 1986) en de stimulated reflection interviews na afloop van de vier mu-
zieklessen aan de hand van filmbeelden uit de laatste muziekles. We introduceren deze term, omdat stimulated recall interviews bij voorkeur direct na
een gebeurtenis dienen plaats te vinden, terwijl er bij ons onderzoek meer
tijd zat tussen een gebeurtenis en een interview. Wel werd hun herinnering
(recall) aan de lessen en de reflecties daarop door de videobeelden gestimuleerd en ondersteund, zoals bij stimulated recall het geval is. Deze interviews
hielpen ons om motieven achter gedragingen te achterhalen, daarop te
reflecteren en zo de eigen interpretaties tijdens de observaties te toetsen.
De onderzoeksgegevens uit de verschillende bronnen zijn gecodeerd met
een vooraf opgestelde codelijst, gebaseerd op de onderliggende theorieën
(zie voor de details Visée & Van Oers 2013). Bij het opstellen van de codelijst zijn
we uitgegaan van bestaande theorie (gesloten codes), maar hebben we ook
geprobeerd om via inductie betekenis te verlenen aan dat wat uit de bestudeerde situaties naar boven kwam (open codes). De gesloten codes waren
codes over motivatie, interesse en self-efficacy (in dit geval: de inschatting
van leerkrachten over hun eigen vermogen om muziekles te geven). Ze waren
veelal beschrijvend van aard. De open codes bestonden vooral uit toelichtingen: bijvoorbeeld de verschillende redenen waarom participanten meededen
aan dit onderzoek. Het werken met gesloten en open codes is standaardpraktijk in de moderne kwalitatieve data-analyse (zie Strauss & Corbin 1994).
Vervolgens hebben we de gecodeerde data geanalyseerd met het kwalitatieve data-analyseprogramma Atlas.ti en vervolgens met Atlas-ti patroonanalyse gezocht naar patronen ofwel relatief stabiele samenhangen tussen
verschillende dimensies in een bepaald type situaties (vergelijk Terwel 2005).
Een patroon identificeert, verklaart of beschrijft de onderliggende verhoudingen van een terugkerend verschijnsel (Miles & Huberman 2004, p.69).
Voor de leerverslagen maakten we een codelijst waarin we onder meer
onderscheid aanbrachten tussen de soorten leerdoelen van leerkrachten en
33
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
hun redenen voor het wel of niet behalen van die leerdoelen in de muziekles.
Een tweede beoordelaar controleerde de analyses van de verschillende
databronnen door met de codelijsten 20% van de random gekozen data te
analyseren. De intercoder reliability (de verhouding tussen het aantal overeenkomsten op het totale aantal overeenkomsten en verschillen tussen onderzoeker en tweede
beoordelaar, zie Miles & Huberman 2004, p. 64) bleek voor de interviews 88%,
voor de leerverslagen 82,5 % en de observaties 80%. Deze percentages zijn
dermate hoog dat we er vanuit kunnen gaan dat het coderen systematisch
verlopen is.
Resultaten
De interventies bleken de oriëntatie van leerkracht en muziekdocent inderdaad te sturen, zodat er in de muziekles tijd en ruimte kwam voor professionalisering van de leerkracht. In de eerste interviews over de ervaringen
van de leerkrachten vertelden leerkrachten dat ze actiever betrokken te zijn.
Alle drie leerkrachten gaven zelf geen structurele muzieklessen aan hun
leerlingen en waren onzeker over hun muzikale kennis en vaardigheden. Ook
waren zij in mindere mate betrokken bij muziek in het algemeen; zo bespeelden ze zelf geen muziekinstrument, zongen ze niet in een koor of ensemble
of beschouwden ze muziek niet als hun hobby. De leerkrachten gaven langer
dan tien jaar les en wilden graag met hun klas zingen. In leerverslagen of tijdens observaties vertelde iedere leerkracht afzonderlijk, dat ze schroom hadden over of zich schaamden voor hun ontbrekende muzikale competenties.
Reflectie op de interventies
Instructie & kringopstelling
De korte instructie voor muziekdocenten hielp de muziekdocenten om de
leerkracht te betrekken bij de muziekles, maar heeft nog wat aanpassing
nodig. Zo vond de muziekdocent uit MR de instructie gedeeltelijk nuttig:
‘De instructie was meer georiënteerd op zang dan instrumentale les, maar
er waren dingen die toepasbaar zijn voor mij.’ Deze muziekdocent vertelde
tijdens het stimulated reflection interview dat ze door de instructie ‘aan’ was
gezet en dus gemotiveerder om de leerkracht bij de muziekles te betrekken.
Wat haar betreft had de instructie nog wel wat gerichter kunnen zijn, waardoor ze met meer praktische tips naar huis was gegaan.
Door de kringopstelling leek het vanzelfsprekender voor de leerkracht om
mee te doen in de muziekles. We zagen in alle gevallen dat de kringopstelling
ook na het beëindigen van het onderzoek, gehandhaafd werd.
Observatieformulier
De leerkrachten maakten in de eerste muziekles goed gebruik van het observatieformulier. Enkel observeren bleek voor hen echter een lastige opgave,
34
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
zo merkten we tijdens onze eigen observaties in de betreffende lessen.
Tussen het observeren door hielden de leerkrachten zich bezig met de orde
in de klas, ook al was de instructie dat ze zich afzijdig dienden te houden.
Zo vertelde de groepsleerkracht uit ZZ: ‘Kijken en schrijven vond ik lastiger,
ook omdat ik heel erg met de kinderen bezig ben.’ De leerkracht uit de MR
en de leerkracht uit MmS vonden het waardevol om de tijd te krijgen naar
de muziekdocent te kijken, vertelden ze in het stimulated reflection interview. In het MmS-project hebben de muziekdocent en leerkracht uitgebreid
besproken wat de leerkracht opviel in de les, waarna de muziekdocent haar
motieven achter bepaalde handelingen toelichtte.
Feedbackformulier/leerverslag
De leerkrachten vonden voornamelijk de manier waarop de muziekdocent
aanwijzingen gaf, doorslaggevend: daardoor ervoeren ze deze aanwijzingen
niet als kritiek, maar als nuttig. Zo stelde de ZZ-leerkracht uit Amsterdam:
‘De manier waarop [naam muziekdocent] het zegt is ook niet waardoor je
je aangevallen voelt.’ In dit geval gaf de muziekdocent via de leerlingen een
aanwijzing en dat is aldus de leerkracht ‘minder direct’.
Uit de analyse van de leerverslagen bleek dat leerdoelen gedeeltelijk
behaald werden en per leerkracht nogal verschilden. Het niet behalen van
leerdoelen weten de leerkrachten uit MmS en de MR voornamelijk aan hun
eigen tekortkomingen, niet aan bijvoorbeeld onduidelijke of ontoereikende
instructie van de muziekdocent. De leerkracht uit ZZ vertelde juist meer tijd
nodig te hebben om bijvoorbeeld te leren hoe je door grafische notatie op het
bord kinderen kunt laten variëren in hoog of laag zingen. Waren leerdoelen
wél behaald, dan schreven leerkrachten dat veelal toe aan de goede inzet
van de leerlingen of de muziekdocent en nauwelijks aan eigen groeiende
competenties.
Gevonden patronen
Patroon 1: Muziekinhoudelijke interactie ongeacht de aard van het project
Doelgerichte activering van interactie leidde tot actief en authentiek leren
en daarbij passende muziekinhoudelijke interactie tijdens de les, veelal
geïnitieerd door de muziekdocent.
Zoals hierboven beschreven waren leerkrachten actief betrokken bij de
activiteiten en hun eigen leerproces. Ze observeerden doelgericht, stelden
leerdoelen op en reflecteerden op hun leerproces in de leerverslagen. Ze
vertelden wat hun leerdoelen waren, of deze behaald waren en waardoor wel
of niet. Ook konden ze rol van de muziekdocent in dit proces benoemen en
vertellen welk leerdoel ze de volgende les wilden realiseren. Door leerkrachten zelf te laten bepalen welke muzikale kennis en vaardigheden zij graag
wilden ontwikkelen, ontstonden persoonlijke (authentieke) leerdoelen waar
de muziekdocenten tijdens hun muziekles op inspeelden. De leerdoelen van
35
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
de leerkrachten varieerden van heel specifieke doelen zoals het vasthouden
van een pulse (MR) en het interactief aanbieden van instrumenten aan de
leerlingen (ZZ) tot het zelf vertrouwd raken met een instrument (MmS). Uit
de observaties en leerverslagen bleek dat de leerkrachten uit MR en ZZ het
merendeel van hun leerdoelen hebben behaald. In MmS wilde de leerkracht
vertrouwd raken met de viool, maar daarvoor waren de drie lessen waarin
ze meespeelde op haar viool niet voldoende. Zo beschreef ze in haar laatste
leerverslag: ‘Het vertrouwd raken met de viool blijft moeilijk, het is ‘eng’
omdat de viool niet doet wat ik zou verwachten (ofwel: ik doe iets waardoor
de viool braaf een klank geeft die ik niet mooi vind).’ Wel ervoer de leerkracht dat de leerlingen positief reageerden op haar participatie in de les en,
zo vertelde zij later in een interview, dat dit haar heeft bewogen om voortaan
actief mee te doen in de muzieklessen.
Voor alle geobserveerde muzieklessen gold dat we meer interactie bij het
bespelen van een muziekinstrument of het geven van muziekles signaleerden dan praktisch gerichte interactie. Het betrof vooral aanwijzingen van de
muziekdocent aan de leerkracht en veel minder vragen van de leerkracht
hierover. Het initiatief kwam in alle gevallen vaker van de muziekdocent dan
van de leerkracht.
We kunnen concluderen dat in elke casestudie doelgerichte activering
van interactie leidde tot actief en authentiek leren en daarbij passende
muziekinhoudelijke interactie tijdens de les deze interactie werd veelal
geïnitieerd door de muziekdocent.
Patroon 2: Meer aandacht voor het hoe dan voor het waarom
Leerkrachten die actief betrokken werden bij de muziekles, hanteerden
instrumentele leerdoelen met daarbij passende leeropbrengsten
In het onderzoek werd zichtbaar dat leerkrachten voornamelijk een instrumentele leerhouding aannamen en daardoor eerder handelingen voor het
geven van muziekles van de muziekdocent imiteerden, dan zelf nieuwe handelingen gebaseerd op opgedane kennis en vaardigheden toevoegden aan de
muziekles. Met een instrumentele houding bedoelen we dat de leerkrachten
primair gericht waren op het verwerven van informatie om tot een foutloze
handeling te komen en niet om de achtergrond of redenen van een handeling
te achterhalen. Deze leerhouding betekende dat leerkrachten meer aandacht
besteedden aan het achterhalen hoe ze bepaalde muzikale handelingen (correct) moesten uitvoeren, dan waarom de muziekdocent deze handelingen op
een bepaalde manier uitvoerde of inzette tijdens de les. Hun oriëntatie in de
muziekles en tijdens gesprekken of mailwisselingen met hun muziekdocent
was gericht op instrumentele aanwijzingen van muziekdocenten.
Patroon 3: ‘Ik ben als het ware ‘aan’ gezet.’
Professionalisering van leerkrachten heeft tijd nodig maar als
36
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
leerkrachten door de muziekdocent actief betrokken worden bij de
muziekles, laat dat al gauw zijn sporen na.
De actieve deelname van de leerkrachten aan de muziekles heeft in een relatief kort tijdbestek gezorgd voor een bewustzijnsverandering bij zowel de
leerkrachten als de muziekdocenten. Zo vertelde de leerkracht uit MR tijdens
het stimulated reflection interview dat ze de oefeningen van de muziekdocent ook gebruikte als zij zelf muziek maakte met haar klas. Haar muziekdocent meldde ook na het onderzoek de leerkracht meer bij de muzieklessen
betrokken te hebben. Een actief betrokken leerkracht tijdens de muziekles
was niet alleen goed voor de ontwikkeling van leerkracht zelf, maar ook een
middel om leerlingen te enthousiasmeren en te motiveren. De muziekdocent
uit MmS vertelde bijvoorbeeld: ‘[Naam leerkracht] en ik hebben steeds meer
interactie gezocht, ik was me ervan bewust geworden dat dit een brug naar
de kinderen kon zijn.’ De leerkracht, die voor het onderzoek begon niet meespeelde op de viool tijdens de muziekles, vertelde over haar ervaring met
het actief meespelen: ‘[…] de interactie met de viool, als ik die wel had, was
leuker. Want de kinderen konden het […] echt aan mij uitleggen, terwijl ik
het in handen had, dat was veel leuker eigenlijk. Voor de kinderen, maar ook
voor mij om te zien hoe ze daarvan genieten.’ Deze actievere betrokkenheid
en positieve emotie (zoals uit bovenstaand voorbeeld) hebben een belangrijke verandering teweeggebracht bij deze leerkrachten en muziekdocenten.
Hierdoor raakten leerkrachten gemotiveerd om na de onderzoeksperiode
door te gaan met het bewerkstelligen van die actievere en gedeelde betrokkenheid. Professionalisering van leerkrachten heeft tijd nodig, maar als leerkrachten door de muziekdocent actief betrokken worden bij de muziekles,
laat dat al gauw zijn sporen na.
Conclusie en discussie
Met onze interventie hebben we getracht leerkrachten middelen in handen
te geven om doelgerichter te leren van de muziekdocent tijdens en buiten
de muzieklessen en om hun perifere positie geleidelijk aan om te zetten in
een centralere en actievere rol. Op grond van theoretische overwegingen
hebben we de observerende leerkracht meer sturing gegeven door dialoog
en instructies die pasten binnen de gezamenlijke lesactiviteit van de muziekdocent en groepsleerkracht. Onze eigen explorerende observaties hebben
enkele opvallende patronen kunnen blootleggen die zich lenen voor verder
onderzoek.
Uit de analyses van de interacties tussen leerkrachten en muziekdocenten in drie muziekprojecten blijkt dat doelgerichte interacties (met observatieformulier, dialogen en instructie) de deelname van de leerkracht aan
de muziekles actiever en gerichter maken. We zagen daarbij drie patronen:
37
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Allereerst hangt doelgerichte activering (richting geven) in de interacties
samen met de mogelijkheid om actief en authentiek leren bij de betrokken
leerkrachten op te wekken en daarbij passende muziekinhoudelijke uitwisselingen tijdens de les. Ongeacht de aard van het project (MR, MmS, ZZ), zagen
we bij alle leerkrachten en muziekdocenten muziekinhoudelijke interactie
die leidde tot verschillende soorten gerapporteerde leerwinsten. Het tweede
patroon was dat de leerkrachten voornamelijk instrumentele leerdoelen
kozen en meer gericht op het hoe van bepaalde muzikale handelingen dan
het waarom. Dit zou te maken kunnen hebben met hun onzekerheid over wat
nu precies de bedoelingen van het project waren. In de interviews vertelden de leerkrachten van MmS en MR bijvoorbeeld, dat ze eigenlijk te weinig
wisten over de bedoelingen van het muziekproject of de leerdoelen van de
muziekdocent. Zo vertelde de leerkracht uit MmS: ‘Nou ze [muziekdocent]
heeft er wel iets over gezegd aan de kinderen en daar zit ik dan bij en het is
vooralsnog ook heel erg mooi om te zien dat ze de kinderen laat kennismaken met de viool. […] Iets verder dan de kennismaking gaat het natuurlijk
wel, maar het specifieke doel heb ik er nog niet uit weten te filteren.’ In zulke
omstandigheden is het mogelijk dat leerkrachten de doelen zelf invullen als
het achterhalen hóe het moet. Voor de professionalisering is het van cruciaal
belang om deze instrumentele instelling te voorkomen of te doorbreken.
Hier kan het dialogisch samen leerdoelen opstellen die aansluiten bij de
zelfinschatting (‘self-efficacy’) van de leerkrachten en de bedoelingen van het
betreffende project een belangrijke rol spelen.
Het derde patroon was dat ondanks de korte duur van de interventies bij
zowel leerkrachten als muziekdocenten een bewustzijnsverandering plaats
vond: vooral leerkrachten vertelden dat ze meer gemotiveerd waren om
blijvend interactiever te participeren binnen de muzieklessen; muziekdocenten toonden zich meer bereid leerkrachten actief te blijven betrekken in de
lessen.
Dit onderzoek geeft door de kwalitatieve analyses van drie casestudies de
mogelijkheid om empirisch gefundeerde plausibele hypotheses op te stellen
over factoren die mogelijk van belang zijn bij het duurzame effect van interacties tussen muziekdocent en leerkrachten. De belangrijkste daarvan is de
hypothese dat richting geven aan de observaties binnen gezamenlijke activiteiten (door betekenisvolle instructies en dialogen) een positief effect heeft
op de muzikale leeropbrengsten en de motivatie. Verder geeft het onderzoek
reden om een hypothetische relatie te leggen tussen inzichten in de bedoelingen (van andere actoren in de gezamenlijke activiteit en van het project als
totaal) en leervragen en –houding die meer gericht zijn op achtergronden en
begrip (en dus minder instrumenteel gericht zijn).
De patronen konden ons tevens inzicht bieden in de uitdagingen voor
professionaliseringsprojecten voor leerkrachten in muziekeducatie. Daarmee
geeft het onderzoek ook eerste aanwijzingen hoe muziekeducatieve projecten versterkt kunnen worden door doelgericht aandacht te schenken aan
38
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
de ondersteuning van de leerkracht. Dit vergroot de kansen dat na afloop
van (gesubsidieerde) projecten nog steeds effecten zichtbaar blijven in het
muziekonderwijs, doordat de muziekpedagogische professionaliteit van
de leerkracht gegroeid is. Een volgende stap is nu om dit vermoeden in
een grootschaliger experimenteel onderzoek te testen. Voor een grondige
beantwoording van de vraag of met eventueel gevonden leerwinsten bij leerkrachten de muzikale ontwikkeling van leerlingen ook daadwerkelijk vooruit
wordt gebracht, zouden we uiteraard ook naar de muzikale ontwikkeling van
leerlingen moeten kijken. Binnen de kaders van dit project is dat helaas niet
mogelijk geweest.
Naast praktische beperkingen, heeft ons onderzoek ook principiële
beperkingen, die een gevolg zijn van het gekozen design (multiple casestudies) en de kleinschaligheid. In dit stadium is het doen van kwalitatieve
casestudies een onmisbare fase in de ontwikkeling naar dieper inzicht in
muziekeducatie, maar de uitkomsten daarvan moeten altijd terughoudend
beschouwd worden en zijn hooguit een stap in een langer traject. Het is in
dit soort onderzoek onmogelijk om aannemelijk te maken dat leerkrachten
door dit soort interventies ook blijvend meer geneigd zijn om zelfstandig
(gericht en vakkundig) muzieklessen te verzorgen. Dat vereist onderzoek
naar transfer en attitudeontwikkeling met een meer experimentele opzet
en gerandomiseerde selectie van deelnemers. In de praktijk van het onderwijsonderzoek zijn de voorwaarden voor zulk soort onderzoek kostbaar en
zeer moeilijk te realiseren. Voorlopig lijkt mixed methods onderzoek met
quasi-experimentele designs en embedded casestudies nog de belangrijkste
vervolgstap, maar dat betekent dat de generaliseerbaarheid voorlopig nog
met onzekerheden omgeven blijft.
39
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Bert van Oers is bijzonder
hoogleraar bij de Afdeling
Onderwijswetenschappen en
Theoretische Pedagogiek van de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Hij doet onderzoek naar spel als
context voor leren in het basisonderwijs. Hij publiceerde
onder meer: ‘Is it play? Towards
a reconceptualisation of
role-play from an activity theory
perspective.’ European Early
Childhood Education Research
Journal, 21(2), 185–198 (2013);
‘In the mood: een onderwijspedagogische kijk op muzikale
ontwikkeling.’ In R. Diekstra &
M. Hogenes (Eds.), Harmonie in
gedrag. De maatschappelijke en
pedagogische
betekenis van muziek (pp.
105–124). Uithoorn: Karakter
Uitgevers; en Dwarsdenken.
Essays over ontwikkelingsgericht
onderwijs (Van Gorcum, 2005).
Zie verder: www.bertvanoers.nl
Anouk Visée (MSc) deed onder
begeleiding van Bert van Oers
masteronderzoek aan de Vrije
Universiteit. Haar masterthese
verscheen in 2011: Sociaal
leren en het doceergedrag van
leerkrachten in het geven van
muziekles: Een case study.
40
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
Literatuur
Arievitch, I.M. & Haenen, J.P.P. (2005).
Connecting Sociocultural Theory and
Educational Practice: Galperin’s
Approach. Educational Psychologist,
40(3), 155-165.
Edwards, A. (2011). Building common
knowledge at the boundaries between
professional practices: Relational
agency and relational expertise in
systems of distributed expertise.
International Journal of Educational
Research, 50(1), 33–39.
Fullan, M.G. (1993). Change Forces:
Probing the depth of educational reform.
London: Falmer Press.
Groenendijk, T. (2012). Observatie
als didactisch principe. In M. van
Hoorn (Ed.), Observeren: een oud
principe in een nieuw jasje (pp. 8-21).
(Cultuur+Educatie 35). Utrecht:
Cultuurnetwerk Nederland.
Groot, A.D. de (1986). Begrip van
Evalueren. Den Haag: VUGA.
Hoorn, M. van (Ed.). Observeren:
Een oud principe in een nieuw jasje.
(Cultuur+Educatie 35). Utrecht:
Cultuurnetwerk Nederland.
Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated
Learning. Legitimate peripheral
participation. New York: Cambridge
University Press.
Meewis, V. & Ros, B. (2012).
Professionalisering kunstzinnige
oriëntatie: tussen droom en daad. In
M. van Hoorn (Ed.), Cultuureducatie:
een kwestie van onderwijskwaliteit
(pp. 74-92). (Cultuur + Educatie 33).
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2004).
Qualitative data analysis: an expanded
sourcebook. Thousand Oakes, CA.: Sage.
Nieuwmeijer, C. (2013). 1 + 1 = 3. The
positive effects of a synergy between
musician and classroom teacher on
young children’s musical play. London:
Roehampton University.
Onderwijsraad & Raad voor Cultuur
(2012). Cultuureducatie: leren, creëren,
inspireren. Den Haag: Onderwijsraad/
Raad voor Cultuur.
Parreren, C. van & Carpay, J. (1980).
Sovjetpsychologen over onderwijs en
cognitieve ontwikkeling. Groningen:
Wolters-Noordhoff.
Schilt-Mol, T. van (2012). Muziekles
op de Basisschool: meer en beter?
In T. IJdens, M. van Hoorn, A. van
den Broek & C. van Rensen (Eds.),
Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie
2012: doelen, middelen, effecten
(pp. 37-51). Utrecht: Fonds voor
Cultuurparticipatie.
Shulman, L.S. (1986). Those who
understand: knowledge growth in
teaching. Educational Researcher, 15(2),
4-14.
Strauss, A. & Corbin, J. (1994).
Grounded Theory Methodology:
An Overview. In N.K. Denzin & Y.S.
Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative
Research (pp. 273-285). Thousand
Oaks: Sage Publications.
Terwel, J. (2005). Analyse van kwalitatieve data: Patroonanalyse en de critical incident methode. Amsterdam: Vrije
Universiteit. [Intern paper afdeling
Onderwijspedagogiek].
Veen, K. van, Zwart, R., Meirink, J.
& Verloop, N. (2010). Professionele
ontwikkeling van leraren, een
reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Leiden: ICLON/
Expertisecentrum leren van Docenten.
Visée, A. & van Oers, B. (2013).
Daar zit muziek in…. Eindrapportage.
Amsterdam: Muziekschool Amsterdam.
41
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Wenger, E. (1998). Communities
of practice: Learning, meaning and
identity. Cambridge: Cambridge
University Press.
Yinn, R. (1989). Case study research.
Design and methods. London: Sage.
42
Bert van Oers en Anouk Visée | Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten
Bijlage Observatieformulieren
Observatieformulier voor leerkrachten Utrecht & Amsterdam
Datum
Naam
Hieronder vindt u vragen die u kunt proberen te beantwoorden tijdens het
observeren van de muziekdocent. Gebruik de nummers van de vragen om
aan te geven waar uw aantekeningen/antwoorden bijhoren.
N.B. Het is absoluut niet verplicht om de vragen te gebruiken tijdens de
observatie, u kunt ook blanco beginnen met observeren
1.Hoe begint de les? Is er een warming up en hoe gaat de warming up
precies?
2. Hoe leert de muziekdocent de leerlingen een lied aan? Welke stappen
kunt u onderscheiden?
3. Welke variaties brengt de muziekdocent aan tijdens het zingen?
Hard/zacht, tempo, bepaalde stem tijdens het zingen, solo’s
4.Hoe beweegt de muziekdocent met de leerlingen? Wordt er ook gezongen tijdens het bewegen? Mogen leerlingen verzinnen hoe er bewogen
wordt?
5.Hoe luistert de muziekdocent met de leerlingen?
6. Gebruikt de muziekdocent instrumentjes en hoe gebruikt hij deze?
7.Hoe reflecteert de muziekdocent met de leerlingen?
8. Op wat voor manier geeft de muziekdocent aan dat de leerlingen kunnen
beginnen met zingen, bewegen of ritmes maken?
9. Hoe maakt de muziekdocent gebruik van spelvormen tijdens de les?
10. Hoe wordt de les beëindigd?
43
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Observatieformulier leerkracht Zaandam
Datum
Naam
Hieronder vindt u vragen die u kunt proberen te beantwoorden tijdens het
observeren van de muziekdocent. Gebruik de nummers van de vragen om
aan te geven waar uw aantekeningen/antwoorden bijhoren.
N.B. Het is absoluut niet verplicht om de vragen te gebruiken tijdens de
observatie, u kunt ook blanco beginnen met observeren
1.Hoe begint de les? Is er een warming up en hoe gaat de warming up
precies?
2. Hoe leert de muziekdocent de leerlingen een lied aan? Welke stappen
kunt u onderscheiden?
3. Welke variaties brengt de muziekdocent aan tijdens het spelen?
Hard/zacht, tempo, bepaalde manieren van spelen, solo’s?
4.Hoe beweegt de muziekdocent met de leerlingen? Wordt er ook op houding gelet tijdens het spelen? Mogen leerlingen zelf bepalen of en hoe ze
bewegen tijdens het spelen?
5.Hoe luistert de muziekdocent met de leerlingen?
6. Gebruikt de muziekdocent zang en hoe gebruikt zij dit?
7.Hoe reflecteert de muziekdocent met de leerlingen?
8. Op wat voor manier geeft de muziekdocent aan dat de leerlingen kunnen
beginnen met spelen?
9. Hoe maakt de muziekdocent gebruik van spelvormen tijdens de les?
10. Hoe wordt de les beëindigd?
44
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
Scaffolding in
de individuele
muziekles
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert
In de onderwijspsychologie geldt scaffolding als
een effectieve manier van leren. De kern van
scaffolding is dat de docent een leerling ondersteunt
bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid totdat
de leerling de vaardigheid beheerst, en dat de docent
daarna deze ondersteuning geleidelijk afbouwt.
In dit artikel beschrijven we ons onderzoek naar
scaffolding in individuele vioollessen van beginnende
leerlingen. Daarbij hebben we gekeken naar hoe de
scaffolding-patronen verschillen tussen leerlingen
van dezelfde docent.
45
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
De term ‘evidence-based practice’ ofwel professioneel handelen op basis
van recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, vindt meer en meer
ingang binnen het onderwijs. Maar niet ieder onderzoek laat zich even
gemakkelijk vertalen naar de complexe realiteit van het (muziek)onderwijs.
In dit artikel pleiten we voor meer onderzoek gericht op concrete handelingen van de muziekdocent en –leerling, om zo meer zicht te krijgen op het
leerproces in het hier en nu van de muziekles. Niet alleen omdat hier de basis
wordt gelegd voor vooruitgang op langere termijn (zie Granic 2005; Steenbeek
& Van Geert 2013), maar ook omdat volgens ons resultaten uit dit type procesonderzoek docenten de meeste aanknopingspunten bieden om op hun eigen
handelen te reflecteren. Dit kunnen koppelen van resultaten uit onderzoek
aan de dagelijkse praktijk is immers een belangrijke voorwaarde voor
evidence-based dan wel evidence-informed practice (Maes, Clarebout, De Fraine,
Smits & Vanderhoeven 2012).
In dit artikel werken we een voorbeeld van dergelijk procesonderzoek
verder uit, namelijk ons onderzoek naar scaffolding in de individuele vioolles
(zie ook Küpers 2014; Küpers, Van Dijk & Van Geert, submitted). Na een toelichting
op het begrip scaffolding beschrijven we de opzet en bevindingen uit ons
onderzoek.
Scaffolding
De term scaffolding verwijst naar het Engelse woord ‘scaffold’ dat (bouw)
steiger betekent. Scaffolding is het proces waarbij de docent (of iemand
anders in de directe omgeving van het kind) tijdelijk ondersteuning biedt bij
het aanleren van een nieuwe vaardigheid die net buiten het huidige bereik
van de leerling ligt (Granott, Fischer & Parzialle 2002; Wood, Bruner & Ross 1976). Met
deze ondersteuning kan de leerling zich de nieuwe vaardigheid eigen maken.
Daarna bouwt de docent zijn ondersteuning geleidelijk af totdat de leerling het zelfstandig kan. Scaffolding is nauw verwant aan het concept ‘zone
van naaste ontwikkeling’ uit de theorie van Vygotsky (1978). Dit duidt het
verschil aan tussen wat een leerling zelfstandig en met behulp van anderen
kan, ofwel de ruimte tussen het actuele niveau van het kind en het niveau dat
het met hulp uit zijn omgeving kan bereiken. Die hulp kan afkomstig zijn van
een volwassene, zoals een leerkracht of ouder, maar ook van een ander kind.
Doordat er hulp wordt geboden, komt het kind tot een hoger niveau van
ontwikkeling.
Van de Pol, Volman en Beishuizen (2010) onderscheiden drie centrale
kenmerken van scaffolding. Het eerste kenmerk is contingentie ofwel het
aanpassen van de instructie aan het niveau van de leerling. Daartoe moet
de docent het niveau van de leerling op ieder moment in de les in de gaten
houden (het stellen van een diagnose) en het niveau van zijn instructies
daarop aanpassen. Op die manier biedt de docent hulp in de zone van naaste
46
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
ontwikkeling, waardoor de leerling in staat zou moeten zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Contingentie betekent daarmee ook dat het niveau van
de leerling en dat van de docent aan elkaar gekoppeld zijn; als de leerling
vooruit gaat, moet het niveau van de instructie mee veranderen (Van Geert &
Steenbeek 2005). Het is daarbij belangrijk dat er een optimale afstand bestaat
tussen het niveau van de leerling en dat van de docent, waarbij de docent de
leerling steeds een stapje voor is. Als de afstand te groot is, kan de leerling
het tempo van de docent niet bijhouden, maar als de afstand te klein is, leert
de leerling niets nieuws. Deze optimale afstand staat niet vast, maar kan verschillen voor bijvoorbeeld verschillende leerlingen van dezelfde docent. Het
tweede kenmerk is de overdracht van verantwoordelijkheid van de docent
naar de leerling en het derde, hieraan gekoppelde kenmerk is het geleidelijk
uitvagen van de ondersteuning van de docent. In dit artikel zullen we ons
vooral richten op contingentie, daar dit een centraal mechanisme van
scaffolding is.
Aangezien het niveau van de leerling en dat van de instructie van de
docent aan elkaar gekoppeld zijn, kan scaffolding niet van tevoren gepland
worden: de docent past zijn instructie telkens aan aan wat de leerling op
dat moment beheerst. Anders gezegd, scaffolding ontstaat in het hier en nu
van de (muziek)les. Deze interacties tussen de leerling en de docent kunnen gezien worden als de ‘bouwstenen’ voor leren en lesgeven op de lange
termijn (zie ook Granic 2005; Steenbeek & Van Geert 2013). Een docent ontwikkelt
bijvoorbeeld een eigen stijl van lesgeven, gebaseerd op jarenlange interacties met verschillende leerlingen. Omgekeerd heeft de ontwikkelde stijl van
lesgeven ook weer invloed op elke volgende les die de docent gaat geven.
Vanuit dit perspectief is het zinvol om te kijken naar de rol van individuele verschillen tussen docenten en leerlingen in scaffolding. Een eerste
belangrijke factor is de ervaring van de docent. In eerder onderzoek werd
vastgesteld dat ervaren docenten, in vergelijking met beginnende docenten,
beter in staat zijn om het huidige niveau van hun leerlingen vast te stellen en
vervolgens hun instructie hierop aan te passen (Meyer 2004; Borko & Livingston
1989). Ook de overtuigingen van de docent zijn van belang. Uit onderzoek
van Suk Lee, Baik en Charlesworth (2008) blijkt dat docenten die positief
stonden tegenover leerlinggecentreerd leren, meer leerden van een interventie gericht op het verbeteren van scaffoldingvaardigheden dan collega’s die
een meer directieve rol van de docent voorstaan.
Naar individuele verschillen tussen leerlingen bij scaffolding is veel minder gekeken. Ensing, Van Geert, Van der Aalsvoort en Voet (in press) vonden
dat de patronen in scaffolding sterk verschilden wanneer dezelfde docent
lesgaf aan verschillende leerlingen. Er was vooral een duidelijk verschil in de
mate waarin en de manier waarop de leerlingen hulp probeerden te krijgen
van hun docent: bij de ene leerling besloeg ‘hulpontlokkend’ gedrag 30% van
de interacties, bij de andere leerling maar 11%. Hulpontlokkend gedrag kan
betekenen dat de leerling expliciet om hulp vraagt, maar ook het vermijden
47
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
van de taak en herhaaldelijk fouten maken (hier is immers ook een reactie
van de leerkracht nodig om de leerling weer op het goede spoor te brengen).
Complexiteit en procesonderzoek
De continue wederzijdse aanpassing tussen leerling en docent zorgt ervoor
dat leerprocessen binnen de (muziek)les complex en vaak niet-lineair zijn
(Jörg, Davis & Nickmans 2007; Steenbeek & Van Geert 2013). Hoewel niemand zal ontkennen dat onderwijs een complex proces is waarin veel factoren op elkaar
inspelen, is die complexiteit zelden het onderwerp van onderzoek. De meeste
onderzoeken gaan uit van lineaire verbanden tussen min of meer stabiele
leerling- en docentkenmerken. Neem bijvoorbeeld het onderzoek van Pat
El, Tillema en Van Koppen (2012), waarin zij leerlingen vroegen om in een
vragenlijst aan te geven hoe vaak hun leraar constructieve feedback gaf en in
hoeverre ze zelf intrinsiek gemotiveerd waren. Er bleek een positief verband
te zijn: docenten die over het algemeen meer constructieve feedback gaven,
hadden gemiddeld gemotiveerdere leerlingen. De onderzoekers beschouwen
‘het geven van feedback’ daarmee als een stabiel kenmerk van de docent,
dat vervolgens een hogere motivatie van de leerling veroorzaakt. Daarmee
gaan ze voorbij aan het feit dat de leerling de docent ook beïnvloedt; er is
een wederzijds verband tussen het leren van de leerling en de feedback (en
andere aspecten van lesgeven) van de docent. Verder vindt dit soort onderzoek vaak plaats met vragenlijsten, waarmee we maar een beperkt inzicht
kunnen krijgen in wat er daadwerkelijk in de klas gebeurt, van moment tot
moment. Van Geert (1994, in Jörg, Davis & Nickmans 2007) stelt dat het ‘volstrekt
onduidelijk is wat leren en lesgeven inhouden op het niveau van concrete
handelingen en processen’. Meer kennis van deze leerprocessen (van zowel
leerlingen als docenten) op handelingsniveau is niet alleen wetenschappelijk
relevant, maar sluit ook nauwer aan bij de complexe alledaagse onderwijspraktijk, waardoor docenten de uitkomsten beter naar hun eigen handelen
kunnen vertalen.
Voor scaffolding in de muziekles betekent dit concreet dat er meer onderzoek nodig is naar de interactie tussen docent en leerling in het hier-en-nu,
met een nadruk op het meten van deze interactieprocessen over de tijd. Door
het uitvoeren van intensieve herhaalde metingen op microniveau kunnen we
niet alleen naar de inhoud van de scaffolding kijken, maar ook naar kenmerken van de structuur van de interactiepatronen over tijd. Bijvoorbeeld naar
intra-individuele variabiliteit ofwel de variatie binnen leerprocessen over
tijd. Leerprocessen verlopen soms in een keurig rechte lijn, maar veel vaker
met horten en stoten, met een bepaalde mate van variabiliteit over tijd (Van
Geert & Van Dijk 2002; Van Dijk & Van Geert, submitted).
Deze variabiliteit is lange tijd afgedaan als meetfout, maar langzaam komt
het besef dat de mate en de timing van de variabiliteit ons ook belangrijke
48
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
informatie over leer- en doceerprocessen kan opleveren. Binnen de ontwikkelingspsychologie krijgt intra-individuele variabiliteit steeds meer aandacht
als een belangrijke indicator van leer- en ontwikkelingsprocessen (Van Dijk
& Van Geert, submitted). In de complexe systeembenadering van ontwikkeling
(Thelen & Smith 1994; Van Geert 1994) wordt intra-individuele variabiliteit gezien
als een gevolg van het feit dat ontwikkeling ontstaat door interactie tussen
het kind en de directe (fysieke en sociale) omgeving. Maar die variabiliteit
is ook de motor voor ontwikkeling; doordat gedrag over de tijd fluctueert
ontstaat er flexibiliteit die nodig is om vooruit te gaan (Thelen & Smith 1994;
Van Geert & Van Dijk 2002; Van Dijk & Van Geert, submitted). Het meeste empirische
onderzoek naar de rol van variabiliteit laat zien dat er vaak een piek in intraindividuele variabiliteit ontstaat voorafgaand aan een transitie in de ontwikkeling, oftewel vlak voordat een kind iets nieuws leert. Uit een onderzoek
van Siegler en Svetina (2002) bleek bijvoorbeeld dat kinderen die een matrix
probeerden op te lossen, een piek in de variabiliteit van het aantal fouten
lieten zien vlak voordat ze een nieuwe strategie ontdekten om het probleem
aan te pakken. Het meeste onderzoek naar variabiliteit vond plaats in een
min of meer gecontroleerde laboratoriumsetting. Onderzoek naar variabiliteit in echte onderwijscontexten is nog relatief zeldzaam (Mainhard, Pennings,
Wubbels & Brekelmans 2012).
Onderzoek naar scaffolding in muzieklessen
In het algemeen vindt er nog weinig procesonderzoek plaats in onderwijscontexten. Bij observationeel onderzoek in klassen zijn de meetinstrumenten
vaak productgericht: onderzoekers inventariseren hoe vaak bepaald gedrag
van de docent of van de leerling voorkomt en relateren vervolgens deze kenmerken op globaal niveau aan elkaar, zonder dat ze kijken naar de structuur
en de aard van de interacties (Mainhard et al. 2012; Küpers, Van Dijk, McPherson &
Van Geert 2014).
In onderzoek naar muziekonderwijs is dit niet anders. West en Rostvall
(2003) bespreken mogelijke redenen voor dit gebrek aan onderzoek naar
interactieprocessen binnen de muziekles. Ten eerste zou dit voort kunnen
komen uit de vooronderstelling dat muzikaal talent min of meer aangeboren
is en dat de interactie met de omgeving dus minder relevant is. Ten tweede is
procesonderzoek theoretisch en methodologisch ingewikkelder. In de laatste
jaren is er echter steeds meer aandacht voor muzikale ontwikkeling als een
complex proces van continue interactie tussen de leerling en diens naaste
omgeving en dat levert nieuwe inzichten op (McPherson, Davidson & Faulkner
2012). West en Rostvall (2003) deden bijvoorbeeld onderzoek naar de interactie tussen muziekdocenten en leerlingen op muziekscholen in Zweden. Zij
signaleerden dat binnen deze interactie de docent vaak directief is, dat hij
weinig reageert op initiatieven vanuit de leerling en dat de interacties vaak
49
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
alleen gericht zijn op noot voor noot beheersing van de bladmuziek. Er is,
in andere woorden, weinig aansluiting tussen de leerling en de docent, een
belangrijke voorwaarde voor scaffolding. Volgens de auteurs kan dit gebrek
aan aansluiting bijdragen aan de hoge uitval op Zweedse muziekscholen.
Opzet van ons onderzoek
Concluderend: hoewel kennis van leerprocessen in het hier en nu onontbeerlijk is voor inzicht in muzikaal leren en voor de aansluiting met de praktijk,
is daar nog maar weinig onderzoek naar gedaan. De theorie van scaffolding
biedt een geschikt raamwerk om de interactie tussen muziekdocent en leerling verder te onderzoeken. Omdat scaffolding continue aanpassing van de
docent vraagt, is het interessant om te kijken of verschillen tussen leerlingen
(van dezelfde docent) een rol spelen bij het tot stand komen van verschillende
interactiepatronen over tijd. De hoofdvraag van ons onderzoek luidde dan ook:
Zijn er systematische verschillen tussen de scaffoldingpatronen binnen de
interacties van één viooldocent met verschillende leerlingen?
We keken hierbij zowel naar verschillen in (opeenvolgingen van) gedragingen als naar verschillen in langere patronen over tijd. Dat leidde tot de
volgende drie subvragen:
a
b
c
Zijn er verschillen in leerling- en docentgedrag?
Zijn er verschillen in de mate waarin de leerkracht zijn huidige niveau aanpast aan het huidige niveau van de leerling (contingente scaffolding)?
Zijn er verschillen in de structuur van de interacties binnen de les?
Aan ons onderzoek deden een viooldocent en vier van haar beginnende
leerlingen mee. De viooldocent was een ervaren docent, opgeleid in lesgeven volgens de Suzuki-methode. Volgens deze internationaal veelgebruikte
methode voor instrumentaal muziekonderwijs ligt de nadruk op het leren
spelen op gehoor alvorens er bladmuziek wordt aangeboden. Er wordt verder veel met herhaling gewerkt en kinderen kunnen al (zeer) jong beginnen
met muziekles (Suzuki 1969). De vier leerlingen (Adam, Milou en de zusjes
Daphne en Joyce) waren tussen 5 en 7 jaar oud bij de start van het onderzoek
en tussen de één en acht maanden bezig met muziekles. Voorafgaand aan
het onderzoek gaven de docenten en de ouders van de leerling toestemming
voor deelname.
Na afloop van het onderzoek (dat anderhalf jaar besloeg) vroegen we de
docent om de leerlingen globaal te beoordelen op muzikale vooruitgang op
een vijfpuntsschaal die liep van benedengemiddeld (1) tot bovengemiddeld
(5) (zie tabel 1).
50
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
Tabel 1. Leerlingkenmerken en beoordeling muzikale vooruitgang.
Naam Adam Leeftijd
5; 10
(Jaar; maand)
Aantal maanden les 1
Vooruitgang2
Daphne
Joyce
Milou
5; 1
7; 4
5; 11
3
1
3
8
2 5
* Vanwege de privacy van de leerlingen te waarborgen zijn andere voornamen gebruikt
De individuele vioollessen van de vier leerlingen werden gefilmd. In totaal
vonden er per leerling zeven video-opnames plaats, verspreid over anderhalf
jaar (bij Adam konden er maar vier opnames gemaakt worden, omdat hij
stopte met vioolles). Het videomateriaal hebben we vervolgens gecodeerd
(in het programma Observer, versie 10.5) met een systematisch codeersysteem, gebaseerd op de literatuur over scaffolding. Een aantal video’s is
bovendien onafhankelijk gecodeerd door een andere onderzoeker om de
interobservatorbetrouwbaarheid te bepalen. Deze bleek ruim voldoende
(zie Küpers, Van Dijk en Van Geert (submitted) voor meer details).
Vraag 1: Verschillen in leerling- en docentgedrag1
Hoe hebben we dit gemeten
Voor het meten van scaffolding zijn twee variabelen van groot belang: het
niveau van de leerling en het niveau van de opdracht van de docent. Het
niveau van de leerling is telkens gecodeerd in het licht van de opdracht en
het niveau daarvan in relatie tot de vorige opdracht. Iedere keer wanneer
de docent een opdracht geeft, codeerden we het niveau van deze opdracht
in relatie tot de vorige opdracht. De opdracht hoeft niet verbaal gegeven te
worden: ook als de docent iets voorspeelt dat de leerling moet naspelen, telt
dit als opdracht. Er zijn vier niveaus mogelijk:
· Vooruit: de opdracht is complexer dan de vorige opdracht, bijvoorbeeld wanneer de leerling meer dingen tegelijk moet doen. Zo kan de docent eerst vragen om een ritme op losse snaren te spelen en vervolgens
hetzelfde ritme op een toonladder.
· Achteruit: de opdracht is minder complex dan de vorige opdracht.
· Herhaling: de opdracht blijft op hetzelfde niveau als de vorige opdracht
1. De hier besproken resultaten presenteren we ook in een Engelstalig artikel, dat momenteel in behandeling is bij een wetenschappelijk tijdschrift (Küpers, Van Dijk & Van Geert, submitted). De geïnteresseerde lezer kan hier tevens meer details over de gebruikte analysemethoden vinden.
51
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
· Nieuwe taak: de docent vraagt de leerling iets heel anders te doen dan de vorige opdracht.
Dit codeersysteem is gebaseerd op de categorieën voor opdrachtniveaus van
Siebenaler (1997). Vervolgens beoordeelden we iedere keer wanneer de leerling deze opdracht uitvoerde of probeerde uit te voeren, het niveau van deze
poging. Hier zijn er drie codes mogelijk:
· Correct: de leerling voert de opdracht (nagenoeg) perfect uit.
· Deels correct: de leerling voert de opdracht deels correct uit, hij begint bijvoorbeeld goed, maar raakt halverwege in de war
· Incorrect: de leerling voert de opdracht grotendeels verkeerd uit, lijkt niet te begrijpen wat de bedoeling is of weigert de opdracht uit te voeren.
Wat hebben we gevonden
Er waren relatief weinig opdrachten die de leerlingen incorrect uitvoeren
(zie Figuur 1). Dit betekent dat deze docent haar opdrachten bijna altijd zo
kiest, dat ze binnen de zone van naaste (of zelfs huidige) ontwikkeling vallen.
Verder herhaalde de docent de opdrachten relatief vaak (zie Figuur 2).
We zagen inderdaad verschillen in de niveaus die de leerlingen tijdens de
les toonden. Milou, de leerling die bovengemiddeld vooruitging, voerde de
opdrachten van de docent vaker correct uit, vergeleken met de andere drie
leerlingen. Adam, die benedengemiddeld vooruitging en bovendien stopte
met vioollessen, heeft het laagste percentage correct uitgevoerde opdrachten.
Wat betreft de niveaus van de opdrachten die de docent tijdens de les gaf,
vonden we geen duidelijke verschillen tussen de lessen van de vier leerlingen.
Figuur 1. Gemiddeld percentage van de Niveau Leerling-categorieën per les,
afzonderlijk voor alle vier leerlingen.
% Correct
70
% Deels correct
% Incorrect
60
Percentage
50
40
30
20
10
0
52
Adam
Daphne
Joyce
Milou
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
Figuur 2. Gemiddeld percentage van de Niveau Docent-categorieën per les, afzonderlijk voor alle vier leerlingen.
% Nieuwe taak
% Vooruit
60
% Herhaling
% Achteruit
Percentage
50
40
30
20
10
0
Adam
Daphne
Vraag 2: Verschillen in contingentie
Joyce
Milou
Hoe hebben we dit gemeten
Door de gecodeerde opdrachten en uitvoeringen (onderzoeksvraag 1) over
tijd op een rij te zetten, ontstaat een beeld van de acties en reacties van leerling en docent binnen iedere muziekles. Deze interacties kunnen vervolgens
worden afgebeeld in een State Space Grid (SSG) (Lewis, Lamey & Douglas 1999).
Dit grid kan gebruikt worden om een interactie over tijd op twee dimensies
in kaart te brengen; in ons geval staat het niveau van de docent op de ene as
en het niveau van de leerling op de andere (zie figuur 3). Deze combinatie
van vier maal drie categorieën leidt tot een grid met twaalf cellen. Elk punt
in de SSG staat voor één actie van de leerling en de daaropvolgende reactie
van de docent (een punt in de cel linksonder betekent bijvoorbeeld dat de
leerling op dat moment een opdracht correct heeft uitgevoerd, waarna de
docent overging op een nieuwe taak. Met een SSG kunnen de kenmerken van
de interactiepatronen in kaart worden gebracht. De mate van beweging door
het grid is bijvoorbeeld een indicator van de intra-individuele variabiliteit in
de interactie binnen iedere les.
Op basis van de literatuur keken we welke opeenvolgingen in gedrag
konden worden beschouwd als contingente scaffolding. Het basisprincipe
daarbij is dat er een optimale afstand blijft tussen het niveau van de leerling
en de opdracht van de docent. Als de leerling een opdracht incorrect uitvoert, zou de docent de opdracht makkelijker moeten maken; als de leerling
de opdracht gedeeltelijk goed uitvoert blijft de docent op hetzelfde niveau
53
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
en wanneer de leerling een opdracht helemaal beheerst, kan de docent de
opdracht complexer maken of een nieuwe opdracht introduceren.
Docent
Nieuwe taak Vooruit
Herhaling
Achteruit
Figuur 3. Een voorbeeld van een leerling-docent interactie afgebeeld in een SSG.
De gemarkeerde cellen representeren contingente scaffolding.
Correct
Deels correct
Student
Incorrect
Wat hebben we gevonden
Voor alle leerlingen samen is er in 48.4% van de interacties sprake van contingente scaffolding. Dat betekent dat er in bijna de helft van de lestijd een
optimale afstand is tussen het niveau van de leerling en dat van de opdrachten. We hebben verder gekeken of er op dit vlak verschillen zijn tussen de
vier leerlingen. Dan blijkt dat in de lessen van Milou (de leerling met de
bovengemiddelde voortgang) het hoogste percentage contingente scaffolding
plaats vindt (53.8%, tegenover 44.5% bij Adam, 41.0% bij Daphne en 43.6%
bij Joyce). Verder hebben we nog preciezer gekeken waaruit deze contingente interacties dan bestonden en of er hierin verschil tussen de vier leerlingen te zien is. Na een deels correct uitgevoerde opdracht of een incorrect
uitgevoerde opdracht bleek er geen verschil tussen de vier leerlingen in de
reactie van de docent. Alleen na de correct uitgevoerde opdrachten zagen we
een klein verschil: de docent koos bij de drie benedengemiddeld presterende
leerlingen veruit het vaakst voor het herhalen van de opdracht, terwijl ze bij
54
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
Milou ook vaker voor een complexere of juist een minder complexe variant
van dezelfde opdracht koos.
Vraag 3: Verschillen in structuur van de interacties/variabiliteit
Hoe hebben we dit gemeten
Bij de laatste onderzoeksvraag ging het om verschillen in de structuur van de
scaffolding interacties, vooral de mate van variabiliteit. Op basis van de State
Space Grids (onderzoeksvraag 2) hebben we twee maten van variabiliteit
berekend. De eerste is dispersion, een maat voor flexibiliteit van de interactie.
Deze wordt berekend door te kijken in hoeverre de interacties verspreid zijn
over het hele grid (hoge mate van dispersion) of zich voornamelijk in een cel
of enkele cellen concentreren (lage dispersion). De tweede maat is entropie:
behalve met de spreiding van de interactie over het grid houdt entropie ook
rekening met de precieze volgorde van de interactie. Vergelijk bijvoorbeeld
de volgende twee interactiepatronen: a) Herhaling – Correct – Herhaling
–Correct – Herhaling – Correct; b) Herhaling – Correct – Vooruit – Incorrect –
Achteruit – Deels correct. Patroon a) heeft een hoge mate van voorspelbaarheid en daarmee een lage mate van entropie. Bij patroon b) is de leerlingdocent-interactie echter veel onvoorspelbaarder; dit patroon heeft een hoge
mate van entropie.
Wat hebben we gevonden
Wederom was er een verschil te zien tussen de interacties in de lessen van de
betere leerling Milou en de andere drie leerlingen. De interacties tussen de
docent en Milou hadden veel meer variabiliteit en waren onvoorspelbaarder.
Conclusies en implicaties voor de praktijk
Scaffolding is binnen de onderwijspsychologie een bekend principe van
effectief lesgeven. Met ons onderzoek wilden we nagaan of scaffolding ook
in individuele muzieklessen voorkomt. Omdat scaffolding dynamisch is
en tijdens de muziekles ontstaat, hebben we niet alleen gekeken naar het
gedrag van de docent en de leerling, maar ook naar de interactiepatronen.
Bovendien wilden we onderzoeken of er systematische verschillen bestaan
in de scaffolding-interacties van een en dezelfde docent met verschillende
leerlingen.
We signaleerden ten eerste dat er inderdaad verschillen bestaan in de
niveaus van de opdrachten die de docent geeft en de uitvoeringen daarvan
tussen de verschillende leerlingen. We zien vooral dat Adam, de leerling die
uiteindelijk stopt, minder dan de andere leerlingen in staat is om opdrachten
correct uit te voeren. Dat sluit aan bij eerder onderzoek (Costa-Giomi, Flowers &
55
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Sasaki 2005) waaruit bleek dat leerlingen die voortijdig stoppen tijdens de les
minder succeservaringen opdoen dan leerlingen die langer muziekles blijven
volgen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de docent in het algemeen
heel weinig opdrachten gaf die de leerlingen werkelijk niet konden uitvoeren. Door opdrachten te kiezen die de leerlingen in ieder geval deels
beheersen (anders gezegd, die in de zone van de nabije ontwikkeling liggen)
kunnen de leerlingen zowel nieuwe vaardigheden leren als voldoende
succeservaringen opdoen om niet ontmoedigd te raken. Een ander opvallende bevinding was dat de meerderheid van de opdrachten die de docent
gaf, herhalingen waren. Dat past bij het leren bespelen van een muziekinstrument: herhaling in de vroege fasen is belangrijk om de vereiste
complexe verzameling van vaardigheden te consolideren.
Als tweede zagen we dat onze docent inderdaad scaffolding toepast
in haar vioollessen. Als we de leerlingen vergelijken valt op dat er in de
lessen van Milou (die bovengemiddeld presteert) meer contingente
scaffoldingsequenties voorkwamen dan in de andere lessen. Haar bovengemiddelde prestaties kunnen het gevolg zijn van de contingente scaffolding,
maar we kunnen niet uitsluiten dat het verband ook andersom werkt: bij een
gevorderde leerling heeft de docent wellicht meer mogelijkheden om de taak
aan haar niveau aan te passen dan bij leerlingen die echt nog in de beginfase
zitten.
Ten slotte zagen we de interacties tussen Milou en de docent meer
intra-individuele variabiliteit vertoonden; ze waren flexibeler en onvoorspelbaarder, terwijl de interacties met de andere leerlingen wat meer volgens
vaste patronen verliepen. Zoals gezegd kan variabiliteit een belangrijke
functie hebben bij transities in het leren en de ontwikkeling van kinderen. De
precieze functie van variabiliteit hangt echter af van de timing en de context
(zie ook Küpers, Van Dijk & Van Geert, submitted en Van Dijk & Van Geert, submitted).
Een centraal gegeven van scaffolding is dat het niveau van de leerling en
dat van de docentinstructie constant veranderen. Daarom is het logisch dat
scaffolding gepaard gaat met veel variabiliteit; iets wat we ook terugzien in
onze onderzoeksdata. Aan de andere kant zijn er ook perioden nodig, vooral
bij beginnende leerlingen, waarin de nieuw aangeleerde vaardigheid wordt
geconsolideerd. We kunnen aannemen dat juist de consolidatie, waarbij de
docent het niveau van de opdracht bewust niet te veel verandert, gepaard
gaat met meer voorspelbare interactiepatronen. Daarom is het logisch dat
juist bij de minder gevorderde leerlingen, die waarschijnlijk langere perioden van consolidatie nodig hebben, de interacties wat voorspelbaarder en
minder variabel verlopen.
Uit eerder onderzoek blijkt dat scaffolding een belangrijk mechanisme
van leren en lesgeven is. Ons onderzoek bevestigt dat ook muziekdocenten
intuïtief scaffolding toepassen, hoewel er in de mate waarin ze dat doen,
nog wel ruimte voor verbetering is. De twee voorwaarden voor scaffolding
zijn dat de docent op elk moment het niveau van de leerling moet kunnen
56
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
vaststellen en dat hij zijn handelen daaraan weet aan te passen. Voor de diagnose van het niveau kan de docent bijvoorbeeld vragen hoe het oefenen thuis
ging en wat de leerling moeilijk vond, maar hij kan de leerling natuurlijk ook
goed observeren tijdens het voorspelen van een bepaalde opdracht, waaruit
blijkt welke aspecten van de taak de leerling al wel of nog niet beheerst. De
tweede voorwaarde betekent dat de docent de leerling telkens een taak aanbiedt die net boven het huidige niveau van de leerling ligt, om zo tot optimale
leerwinst te komen.
Een andere belangrijke bevinding uit ons onderzoek was dat verschillen tussen leerlingen in voortgang op de lange termijn verbonden zijn met
verschillen in scaffolding in de les, van moment tot moment. Die verschillen
houden waarschijnlijk verband met de verschillende behoeften die leerlingen in verschillende fasen van het leren bespelen van een instrument
hebben. Een leerling die veel vooruitgang heeft geboekt en in een wat meer
gevorderde fase is, heeft waarschijnlijk meer baat bij een relatief gevarieerde
interactie met de leerkracht, waarbij de opdrachten van de docent in niveau
ook snel vooruitgaat (en dus meer varieert). Bij leerlingen in de beginfase
is het belangrijk dat de basisvaardigheden voor het bespelen van het instrument (bij een strijkinstrument bijvoorbeeld het goed vasthouden van de
stok en het spelen van eenvoudige ritmes) veel aandacht krijgen en zo geautomatiseerd worden. Dat gaat samen met een wat minder variabele, meer
voorspelbare interactie waarbij het niveau van de opdracht (nagenoeg) gelijk
blijft en het niveau van de leerling daarmee ook.
In het onderzoek hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van videoobservaties. Hoewel hiermee de interactie tussen docent en leerling nauwkeurig te volgen is, missen we natuurlijk wel de overwegingen van een
docent voor een bepaalde beslissing (bijvoorbeeld om de opdracht moeilijker
of makkelijker maken). In de toekomst zouden video-observaties gebruikt
kunnen worden om de les met de docent te bespreken. Op die manier krijgen
we meer inzicht in de beweegredenen van de docent en ook geeft dit, mits
begeleid door een goede coach, de leerkracht weer handvatten om zijn
manier van lesgeven (specifiek de afstemming met de leerling) te verbeteren.
57
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Elisa Kupers is postdoctoraal
onderzoeker aan de Universität
Bremen en universitair docent
aan de afdeling Orthopedagogiek
en Onderwijskunde van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Haar promotieonderzoek ging
over sociaal gesitueerd leren in
individuele muzieklessen; haar
huidige werk richt zich onder
meer op de ontwikkeling van
creativiteit bij kinderen.
Marijn van Dijk is universitair
hoofddocent bij de afdeling
Ontwikkelingspsychologie van
de Rijksuniversiteit Groningen.
Ze heeft veel geschreven over
dynamische aspecten van de ontwikkeling van (jonge) kinderen
en is betrokken bij verschillende
projecten over interacties tussen
ouders en kinderen, en tussen
leerkrachten en kinderen op het
gebied van wetenschappelijk
redeneren, taalontwikkeling en
(muziek-)onderwijs.
Paul van Geert is hoogleraar
Ontwikkelingspsychologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij
heeft een centrale rol gespeeld bij
de toepassing van de Dynamische
Systeemtheorie in de ontwikkelingspsychologie, onder meer op
het gebied van (tweede) taalverwerving, cognitieve ontwikkeling
in leer- en onderwijscontexten,
sociale interacties en identiteit.
58
Elisa Kupers, Marijn van Dijk en Paul van Geert | Scaffolding in de individuele muziekles
Literatuur
Borko, H. & Livingston, C. (1989).
Cognition and Improvisation:
Differences in Mathematics
Instruction by Expert and Novice
Teachers. American Educational
Research Journal, 26(4), 473–498.
doi:10.3102/00028312026004473
Costa-Giomi, E., Flowers, P.J. & Sasaki,
W. (2005). Piano lessons of Beginning
Students who Persist or Drop out:
Teacher behavior, Student behavior and
Lesson Progress. Journal of Research in
Music Education, 53(3), 234–247. doi:
10.1177/002242940505300305
Dijk, M. van & Geert, P. van (submitted).
The nature and meaning of intraindividual variability in development
in the early life span (pp. 1–39).
Ensing, A., Geert, P. van, Aalsvoort, D.
van der & Voet, S. (in press). Learning
potential is related to the dynamics of
scaffolding. An empirical illustration
of the scaffolding dynamics of five
year olds and their teacher. Journal of
Cognitive Education and Psychology.
Geert, P. van & Dijk, M. van (2002).
Focus on variability: New tools to
study intra-individual variability in
developmental data. Infant Behavior
and Development, 25(4), 340-374.
doi:10.1155/2012/260403
Geert, P. van & Steenbeek, H.
(2005). The dynamics of
scaffolding. New Ideas in Psychology,
23(3), 115–128. doi:10.1016/
j.newideapsych.2006.05.003
Granic, I. (2005). Timing is everything:
Developmental psychopathology
from a dynamic systems perspective.
Developmental Review, 25(3-4),
386-407. doi:10.1016/j.dr.2005.10.005
Granott, N., Fischer, K.W. & Parzialle, J.
(2002). Bridging the unknown:
a transition mechanism in learning
and development. In N. Granott & J.
Parzialle (Eds.), Microdevelopment:
Transistion processes in development
and learning (pp. 131–156). New York,
NY: Cambridge University Press.
Jörg, T., Davis, B., & Nickmans, G.
(2007). Towards a new, complexity
science of learning and education.
Educational Research Review, 2(2), 145156. doi:10.1016/j.edurev.2007.09.002
Küpers , E. (2014). Socially situated
learning in individual music lessons.
Ongepubliceerde dissertatie,
Rijksuniversiteit Groningen.
Küpers, E., Dijk, M. van, McPherson,
G. & Geert, P. van (2014). A dynamic
model that links skill acquisition with
self-determination in instrumental
music lessons. Musicae Scientiae, 18(1),
17-34.
Küpers, E., Dijk, M. van & Geert,
P. van (submitted). Within-teacher
differences in one-to-one scaffolding
interactions in individual music
lessons.
Lewis, M.D., Lamey, A.V. & Douglas,
L. (1999). A new dynamic systems
method for the analysis of early
socioemotional development.
Developmental Science, 2(4), 457–475.
doi: 10.1111/1467-7687.00090
Maes, F., Clarebout, G., Fraine, B. de,
Smits, D. & Vanderhoeven, J.L. (2012).
Evidence-based education: Over
ons onderzoek en/in Vlaanderen.
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(1),
12-19.
Mainhard, M.T., Pennings, H.J.M.,
Wubbels, T. & Brekelmans, M. (2012).
Mapping control and affiliation in
teacher - student interaction with
State Space Grids. Teaching and
Teacher Education, 28(7), 1027–1037.
doi:10.1016/j.tate.2012.04.008
McPherson, G.E., Davidson, J.W. &
Faulkner, R. (2012). Music in our lives:
Rethinking musical ability, development
and identity. New York, NY: Oxford
University Press.
59
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Meyer, H. (2004). Novice and expert
teachers’ conceptions of learners’ prior
knowledge. Science Education, 88(6),
970–983. doi:10.1002/sce.20006
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society:
Development of higher psychological
processes. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Pol, J. van de, Volman, M. &
Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in
Teacher–Student Interaction: A Decade
of Research. Educational Psychology
Review, 22(3), 271–296. doi:10.1007/
s10648-010-9127-6
Wood, D., Bruner, J.S. & Ross, G. (1976).
The role of tutoring in problem
solving. Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 17(1), 89–100. doi:
10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x
Pat El, R., Tillema, H. & Koppen, S.W.M.
van (2012). Effects of formative
feedback on intrinsic motivation :
Examining ethnic differences. Learning
and Individual Differences, 22(4), 449–
454. doi:10.1016/j.lindif.2012.04.001
Siebenaler, D. J. (1997). Analysis of
Teacher-Student Interactions in the
Piano Lessons of Adults and Children.
Journal of Research in Music Education,
45(1), 6. doi:10.2307/3345462
Siegler, R.S. & Svetina, M. (2002). A
Microgenetic/Cross-Sectional Study
of Matrix Completion: Comparing
Short-Term and Long-Term Change.
Child Development, 73(3), 793–809.
doi:10.1111/1467-8624.00439
Steenbeek, H. & Geert, P. van (2013).
The Emergence of Learning-Teaching
Trajectories in Education: a Complex
Dynamic Systems Approach.
Non-Linear Dynamics, Psychology, and
Life Sciences, 17(2), 233-267.
Suk Lee, Y., Baik, J. & Charlesworth,
R. (2006). Differential effects of
kindergarten teacher’s beliefs about
developmentally appropriate practice
on their use of scaffolding following
inservice training. Teaching and
Teacher Education, 22(7), 935–945.
doi:10.1016/j.tate.2006.04.041
Suzuki, S. (1969). Nurtured by love.
New York: Alfred Publishing Co, Inc.
Thelen, E. & Smith, L.B. (1994). A
dynamic systems approach to the
development of cognition and action.
Cambridge, MA: The MIT Press.
60
West, T. & Rostvall, A-L. (2003).
A Study of Interaction and
Learning in Instrumental
Teaching. International Journal
of Music Education, 40(1), 16-27.
doi:10.1177/025576140304000103
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
Creatieve
muziekworkshops
met ouderen in
verzorgingshuizen
Karolien Dons
Creatieve muziekworkshops vormen een innovatieve
vorm van musiceren met ouderen in verzorgingshuizen. Sinds 2011 doet het lectoraat Lifelong Learning
in Music (Prins Claus Conservatorium/Kenniscentrum
Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen)
hiernaar onderzoek. Dit artikel beschrijft een praktijkgericht onderzoek dat meer onthult over de karakteristieken van deze workshops en over de benodigde
competenties voor betrokken musici.
61
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Instrumentale lessen starten tijdens je pensioen of zingen in een koor van
zeventigplussers is niet ongewoon. Ouderen tonen meer en tot op latere leeftijd behoefte aan muziekeducatie (Volz 2009) en dat geldt ook voor ouderen
in verzorgingshuizen. Musici spelen daarop in en zijn in verzorgingshuizen
op uiteenlopende manieren actief, van concertjes tot actief muziek maken
met bewoners. Creatieve muziekworkshops vormen een relatief nieuw terrein voor zowel deelnemers als musici, maar blijken beiden veel te kunnen
bieden.
Muziek kan bijdragen aan het welbevinden van ouderen. Luisteren
naar muziek helpt mensen, dus ook ouderen, om emoties te reguleren. De
belangrijkste motieven voor ouderen om naar muziek te luisteren zijn een
esthetische ervaring (omdat muziek mooi kan zijn), hedonisme (het brengt
me plezier) en het entertainende karakter van muziek (Laukka 2007).
Meer nog dan luisteren blijkt actief muziek maken ook veel te kunnen
betekenen voor ouderen. Door te musiceren vinden ze weer een manier om
contact te maken met zichzelf en anderen, omdat ze zich kunnen uiten via
muziek en ervaringen kunnen delen (Hays & Minichiello 2005). Een studie van
Gembris (2008) naar het welbevinden onder leden van amateurorkesten
voor senioren toonde aan dat muziek maken een gevoel van voldoening
en veiligheid brengt. De hoogst gewaardeerde aspecten van muziek waren
volgens deze studie: het geeft vitaliteit, het verhoogt kwaliteit van leven,
maakt blij en het helpt om contacten te leggen. Creatieve muziekworkshops,
als specifieke vorm van actief muziek maken, bieden deelnemers aanvullend
de mogelijkheid om zich creatief te uiten en met anderen tot een gezamenlijk
eindresultaat te komen (Gregory 2005).
Het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool
Groningen doet onderzoek naar deze nieuwe praktijk, waarbij we ons richten
op de musicus die als workshopleider aan de slag gaat met creatieve muziekworkshops voor ouderen in verzorgingshuizen. Met het onderzoek proberen
we de karakteristieken van een creatieve muziekworkshop met ouderen in
verzorgingshuizen in beeld te krijgen en na te gaan welke eisen dit stelt aan
onder meer materiaalkeuze en handelingsrepertoire van de workshopleider.
Doel is praktijkontwikkeling van professionele musici en het onderzoek is
daarom praktijkgericht: ‘onderzoek dat is geworteld in de beroepspraktijk en
dat bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk’ (VKO
n.d.). Binnen het lectoraat is gekozen om zo dicht mogelijk bij de natuurlijke
praktijk te blijven door te werken met pilots of bestaande projecten.
In dit artikel beschrijf ik eerst het theoretisch kader (wat is er uit de
literatuur bekend over het geven van creatieve muzikale workshops en het
werken met ouderen) en de opzet van het onderzoek. Vervolgens bespreek
ik de belangrijkste resultaten en verbind ik deze aan het theoretisch kader.
Ik besluit met een profielschets voor musici die in dit werkveld aan de slag
willen.
62
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
Kenmerken van en voorwaarden voor muzikale workshops
Een workshop kan worden gekarakteriseerd als een ‘korte intensieve
cursus voor een kleine groep, met een focus op probleemoplossing’
(www.webster-dictionary.org). De term wordt vaak geassocieerd met experiment,
creativiteit en groepswerk (Higgins 2008, 2012). In een creatieve workshop
komen mensen op een afgesproken plaats en tijd bijeen en werken ze samen
aan een (eind)product (Gregory 2004). Vergeleken met een ‘gewone’ workshop
kent de creatieve een vrij of improvisatie-element, waardoor deelnemers
de kans krijgen zichzelf te uiten. Dit leidt tot een gevoel van gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor zowel het proces als het product.
Zoals in elk collaboratief proces ligt de kern bij het gevoel van partnerschap,
waarbij ‘leiders’ en ‘deelnemers’ gelijkwaardig zijn. Teamwerk, respect en
wederzijdse steun worden gekoesterd (Gregory 2004).
Er is relatief weinig geschreven over hoe je een creatieve muziekworkshop uitvoert. Het werk van Gregory (2004) vormt hierop een uitzondering.
Hij geeft een uitvoerig overzicht van de praktische aspecten van het voorbereiden, geven en evalueren van dergelijke workshops. Gregory presenteert
vaste elementen van een creatieve workshop:
· Alvorens te starten neemt de workshopleider bij wijze van intake kennis van de context en de capaciteiten van de deelnemers.
· Een workshop begint met een warming-up, gewoonlijk in een cirkel, waarbij deelnemers elkaar kunnen zien. Doel is het oproepen van bewustzijn van zichzelf en elkaar en concentratie bij de deelnemers.
· Van te voren heeft de workshopleider materiaal ofwel backbone voor bereid als basis voor de sessie, zoals ritmische notatie, melodieën en
harmonieën of een thema. Dit materiaal wordt ingezet in oefeningen en daarbij verder uitgewerkt. Van belang hierbij is dat deelnemers ruimte krijgen om eigen ideeën in te brengen en samen bepalen of ze deze meenemen.
· De workshopleider stelt het muzikaal bewustzijn en luistervaardigheid van de deelnemers op de proef; vaak laat hij hen stukken memoriseren zonder hulp van geschreven notatie. Het workshopproces vergt een ander luistergedrag; in plaats van een focus op toonaard, modus of harmonie moeten deelnemers letten op het geluid of de stem als textuur en naar anderen luisteren als deze zich muzikaal uiten.
· Er is ruimte voor het ontdekken van klankkleur en een eigen geluid door het gebruik van instrumenten en/of zang. Voor musici met ervaring is dit een kans om nieuwe (technische of creatieve) horizonten te verkennen.
· Compositie en arrangeren zijn van belang om de identiteit en smaak van de deelnemers - individueel en als groep - te verankeren.
· Naast het backbonemateriaal en de gecomponeerde stukken heeft het eindproduct van de workshop vaak een improviserend en expressief karakter.
63
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
·
Workshopprocessen eindigen meestal in een presentatie. Het nemen
van ‘finale’ besluiten is een van de moeilijkste delen, waarbij deelnemers
proberen balans te houden tussen inclusiviteit – bewaken dat alle deelnemers eigenaarschap behouden - en artistieke kwaliteit. Nauwkeurige voorbereiding en evaluatie door deelnemers en workshopleider
zijn belangrijk. Het evalueren is vanwege mogelijke verschillen in redenen
voor deelname en in doelstellingen niet altijd eenvoudig, maar kan veel
op-leveren voor de ontwikkeling van de workshopleider.
Volgens Gregory draait het proces van de workshop om het creëren van
een omgeving waarin alle onderdelen met elkaar verbonden raken. Verder
noemt Gregory als randvoorwaarde een afgesloten ruimte waarbij deelnemers in een (halve) cirkel voldoende bewegingsvrijheid hebben.
Een creatieve muziekworkshop wordt geleid door een musicus met
specifieke persoonlijke, muzikaal-artistieke, leiderschaps- en managementvaardigheden (Renshaw 2010). De muzikale vaardigheden betreffen vooral
improvisatie, compositie en uitvoeren (Gregory 2004). Gregory (in Kors & Mak
2007, p. 75) definieert de workshopleider als ‘a multi-skilled musician who
can perform many roles, such as composer, arranger, facilitator, improviser,
performer conductor, teacher and catalyst’. Higgins (2012) presenteert de
creatieve workshop als een daad van ‘onvoorwaardelijke gastvrijheid’ (p. 137)
met als kenmerken vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid, waardoor het als een vorm van vriendschap (p. 161) kan worden beschouwd. De
muzikale identiteit van een workshopleider is daarom van groot belang voor
de workshop. Verder moet hij zich durven bewegen in de leefwereld van de
deelnemers. Renshaw merkt op dat er een balans moet worden gezocht: ‘De
primaire drijfveer is altijd artistiek, maar elk (workshop)project moet creatief beantwoorden aan de sociale, culturele, psychologische en fysiologische
behoeften van haar specifieke context’ (Renshaw 2010, p. 72). Flexibiliteit en
reflexiviteit zijn daarom belangrijk in dit werk. De doelen van een creatieve
muziekworkshop zijn doorgaans niet alleen muzikaal. Ze kunnen ook andere
zaken opleveren zoals nieuwe onderlinge contacten, geïnteresseerd raken in
iets nieuws, iets nieuws uitproberen, (zelf)vertrouwen ontwikkelen op een
nieuw terrein, zich beter of gezonder voelen. Persoonlijke groei staat daarin
centraal.
Principes bij het werken met (lerende) ouderen
Het geven van creatieve muziekworkshops aan ouderen in verzorgingshuizen is zoals gezegd een relatief onbekend terrein. Over het werken
met en muzikaal leren van ouderen in het algemeen is wel enige kennis
opgebouwd. Murray en Lamont (2012, p. 84) stellen dat community musicactiviteiten, waartoe creatieve muziekworkshops doorgaans worden
64
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
gerekend (Higgins 2012), een toewijding voor de gemeenschap vereisen en
enthousiasme om lokale levenskwaliteit te (willen) verbeteren.
De focus op het sociale in het werken met ouderen wordt soms een
muziekgeragogische aanpak genoemd (Hartogh & Wickel 2008; Boog & Burt-Perkins
2009). Daarbij worden de volgende principes en attitudes gepresenteerd voor
het vormgeven van muzikale activiteiten met ouderen:
1 Holistische kijk: ouderen worden erkend als experts van hun eigen wereld en zijn in staat om te leren zoals ze dat altijd hebben gedaan (in tegen-
stelling tot een infantiliserende of institutionaliserende kijk, of een focus op beperkingen die zorg vereist).
2 Op maat: rekening houden met de fysieke mogelijkheden van iedere deelnemer.
3 Biografische oriëntatie: kennis over de sociale en persoonlijke biografie van de oudere is nodig.
4 Gebaseerd op de competenties van ouderen.
5 Dialogische oriëntatie: De persoon die met muziek bezig is, is partner in een dialoog; dit is belangrijker dan de muzikale opdracht(en).
6 Validerende oriëntatie: communicatie met ouderen moet vertrekken
vanuit hun eigen wereld (hun realiteit) en de mogelijkheden en
karakteristieken daarvan.
7 Intergenerationele oriëntatie: ouderen appreciëren musiceren met andere generaties.
8 Cultuur-sensitief: oog hebben voor het feit dat er mensen van verschil-
lende culturen wonen in onze samenleving.
9 Sociale relaties: ouderen engageren zich vaak in muziek omwille van het sociale contact met anderen.
Gebaseerd op wat we weten over creatieve muziekworkshops en over het
muzikaal leren van ouderen, kunnen we het volgende model extraheren:
65
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Figuur 1. Context en opzet van creatieve muziekworkshops voor ouderen
Op maat
Institutionele
context
Holistisch
Cultuursensitief
Validerend
Sociaal
georiënteerd
Pedagogische
relatie
Workshoppraktijk
(Workshopleider en
oudere deelnemers)
Voorbereiding
R
Intake
U
Doelen
I Backbonemateriaal
M
Warming-up
T
E
Kern
Presentatie
Evaluatie
Biografisch
Intergenerationeel
Gebaseerd op
competenties
Maatschappelijke
context
Dialogisch
Het binnenste domein toont de elementen van creatieve muziekworkshops.
De middelste cirkel toont de specifieke aandachtspunten bij het werken
met ouderen, de muziekgeragogische principes (Renshaw 2010). De buitenste
cirkel verwijst naar de maatschappelijke en institutionele contexten. Deze
oefenen invloed uit op vorm en inhoud van de workshop, vooral op de keuze
van muzikaal materiaal of de marketing van de workshop. Voorbeelden zijn
perceptie door anderen (of de samenleving in het algemeen), de waarde van
muziek voor ouderen, de vraag of ouderen in staat zijn om nieuwe dingen te
leren, de manier waarop verzorgingshuizen zijn georganiseerd, het verzorgend personeel gekoppeld aan de workshop en de cultuur en dagelijks leven
in de huizen.
De onderzoeksopzet
Op basis van bovenstaand theoretisch kader vonden in 2011 en 2013
projecten met creatieve muziekworkshops plaats met ouderen in verzorgingshuizen. Door dit nieuwe werkveld was mijn onderzoek exploratief van
aard en vooral gericht op methodiekontwikkeling en daaraan gerelateerd de
benodigde competenties voor workshopleiders. De centrale vragen bij beide
projecten waren:
66
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
· Wat zijn de karakteristieken van creatieve muziekworkshops met
ouderen in verzorgingshuizen?
· Wat zijn de benodigde competenties voor de workshopleider?
Het project uit 2011 vond plaats in zes verzorgingshuizen in de provincies
Friesland, Groningen en Drenthe en bestond uit vier eenmalige sessies en
twee workshopseries van elk vier sessies. Elke sessie duurde anderhalf
tot twee uur. Een ervaren workshopleider die nog nooit met ouderen had
gewerkt, zorgde voor organisatie, ontwerp, implementatie en uitvoer van
de workshops. Via participerende observatie hebben we gelet op de voorbereiding en uitvoering van de workshops. Er zijn mini-interviews gehouden
met deelnemers, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Tijdens de vier sessies
zijn verder foto- en video-opnamen gemaakt. Ten slotte hield de workshopleider een logboek bij over wat er in de workshops gebeurde, over de
organisatie, voorbereiding, uitvoering en progressie en over zijn eigen rol.
Door zijn beschrijvingen en reflecties fungeerde de workshopleider als
co-onderzoeker.
Op basis van de bevindingen (beschreven in een tussentijds onderzoeksrapport) zijn in 2013 zes nieuwe workshops ontwikkeld in zes verzorgingshuizen in Friesland (Dons, Mak & Bisschop Boele, in press). Dit project werd geïnitieerd en gecoördineerd door Stichting MuzThinc (organisator van festival
CityProms Leeuwarden); het lectoraat Lifelong Learning in Music monitorde
de implementatie en verdere ontwikkeling van de workshops in de praktijk.
Een andere workshopleider werd aangesteld voor het ontwerp en uitvoering
van de sessies, met een aantal ondersteunende musici; een aanbeveling uit
het onderzoek van 2011. Deelnemers aan de sessies waren bewoners van het
verzorgingshuis en ouderen uit de directe omgeving (wijk).
We hebben onderzoeksdata verzameld door observatie van het gehele
proces, door zowel de routine alsook uitzonderlijke of onverwachte momenten te beschrijven. De veldnotities ter plekke zijn later verwerkt in een
observatieverslag. Verder hielden we interviews met de workshopleider
en assisterende musici met als centrale vraag: wat is er in de workshops
gebeurd en hoe verhoudt zich dit tot het handelen van de workshopleider?
Gekozen is voor een thematisch-interpretatieve analyse bij beide projecten. Daarbij zijn de tekstuele data geanalyseerd op basis van het theoretisch
kader over werken met (lerende) ouderen in een specifieke vorm van musiceren: de creatieve muziekworkshop. Foto- en video-opnamen hebben we
niet meegenomen in de (tekstuele) analyse, maar deden wel dienst als controlemateriaal. Resultaat is een uitgebreide beschrijving van de workshops
met een aantal algemene en karakteristieke thema’s over het uitvoeren van
creatieve workshops met ouderen in verzorgingshuizen.
67
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
De resultaten
Ik beschrijf de resultaten aan de hand van vijf thema’s die uit de analyse als
meest kenmerkend naar voren zijn gekomen.
Thema 1: Het creëren van een veilige omgeving
Een van de principes achter een succesvolle workshop is de vrijheid voor
deelnemers om zich te uiten. Het creëren van een veilige omgeving is daarbij
van groot belang. In beide projecten pasten de workshopleiders hun stijl
van communiceren aan de deelnemers in de groep. Zij probeerden voor hen
herkenbare en gangbare taal te gebruiken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is
het gebruik van de Friese taal. Maar ook meer impliciet probeerden de workshopleiders aan te haken bij de deelnemers. Zo begon een workshop telkens
met het vertellen van een verhaal dat verband hield met de leefwereld of
geschiedenis van de deelnemers. In het eerste project ging het bijvoorbeeld
over de glorie van de Zuiderzee en werd het verhaal verteld aan de hand van
een krantenknipsel met een foto als herkenbare en tastbare afspiegeling van
de tijd van toen. Daarna zette de workshopleider een lied in dat de sfeer van
toen opriep. In vrijwel alle gevallen begonnen de deelnemers spontaan mee
te zingen. Op deze manier kon de workshopleider contact maken met hen en
dat diende als veilige basis voor het vervolg van de sessie.
In het tweede project vertelde de workshopleider een persoonlijk getint
verhaal over de liefde en de band die tussen geliefden kan ontstaan. De leider
hoopte deelnemers hiermee te prikkelen zelf met een verhaal te komen en
hen zo betrokken te laten raken bij de workshop:
‘[…] Die twee mensen zijn heel bijzonder samen. […] Dat je dan zo’n vraag
stelt en dat die vrouw zegt ‘ja, dat klopt, inderdaad, je moet altijd aan
je relatie blijven werken”. […] Als je dat soort eerlijke, open antwoorden
krijgt, dan heb je blijkbaar iets geprikkeld in de setting waar je heel
eerlijk en open mag zijn. (tussentijds interview workshopleider project 2)
Daarna nodigt hij hen uit om samen te zingen.
‘Wat ze gewend zijn, is het zingen en dat gebruik ik dan in eerste instantie. Ik zorg dat ik liedjes heb die ze mee kunnen zingen. Dat ik eerst met
ze zing doe ik ook om een stemming te creëren en van daaruit ga ik de
koppeling maken naar instrumenten of improvisatie.’ (tussentijds interview workshopleider project 2)
De beide workshopleiders probeerden de gelijkwaardigheid van deelnemers
te bewaken in het contact. In het logboek van de leider in project 1 kwam
dit onderwerp regelmatig naar voren, omdat het lastig bleek de balans met
aandacht te bewaren, bijvoorbeeld als een deelnemer buitengewoon hard
68
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
op de trom sloeg of veel gepraat tussendoor. De workshopleider zocht hier
telkens naar een goed evenwicht tussen ingrijpen (om het participatieve en
collaboratieve te stimuleren) en zaken te laten gebeuren (in functie van de
gestelde muzikale doelen).
De workshopleiders deden er alles aan om serieus en authentiek contact
met de deelnemers te krijgen:
‘Het was duidelijk voor mij dat de activiteitenbegeleidster in [locatie] het
niet duidelijk had gemaakt, waardoor die mensen het gevoel kregen dat
er met hun gesold werd. Niet zomaar in een groepje geknald worden van
“dit is toch wel leuk voor u, nou hoppa”. Die keuze moeten ze zelf maken,
dat is belangrijk, als ik merk dat ze er geen zin in hebben, dan is dat
prima, dan kom je niet […] Betutteling ligt altijd heel snel op de loer […]
en dat is echt not done.’ (tussentijds interview workshopleider project 2)
Thema 2: Oudere deelnemers en hun biografie als aanknopingspunt
In beide projecten hielden de workshopleiders op verschillende manieren
rekening met de achtergrond en leefwereld van de deelnemende ouderen.
Zo besteedden ze veel aandacht aan de (muzikale) biografie en maakten ze
regelmatig ruimte voor het delen van en luisteren naar persoonlijke verhalen van deelnemers. In het eerste project schonk de workshopleider hier
aandacht aan aan het begin van de sessies of in de koffiepauze. Omdat mensen ook tijdens de sessies spontaan verhalen vertelden, en daar blijkbaar
behoefte aan bestond, kreeg het vertellen van verhalen in het tweede project
een vast plek. Hier begonnen de sessies telkens met een eigen verhaal
van de workshopleider rond een bepaald thema, waarna hij de deelnemers
uitnodigde om hun verhaal te delen:
‘Ik wil heel graag de mensen zelf prikkelen om met een verhaal te komen,
ook omdat ik het gevoel heb dat alle mensen vol verhalen zitten. Ze
hebben dingen meegemaakt en dat wil je kwijt, je wil het graag delen
met iemand. Dat is ook voor mij de insteek om te kijken van: je zit daar
in een verzorgingshuis op een bepaalde manier en wanneer leef je nog?
Je zit misschien bijna te wachten op het eind en wat zijn dingen waar je
nog leven in hebt, en heel vaak is dat toch in verhalen, om te vertellen en
om gehoord te worden, dat je contact hebt met mensen. Vandaar dat ik
steeds als insteek een prikkelend lied of een prikkelende vraag stelde
om antwoord te krijgen om vanuit daar terug te koppelen in de creatie.’
(tussentijds interview workshopleider project 2)
Het merendeel van de deelnemers zei een speciale band te hebben met
muziek, een aantal had ervaring met het bespelen van een instrument. De
workshopleider nam telkens een set percussie-instrumenten mee, waaronder ook een aantal keyboards. Voorkennis voor dit instrument was niet
69
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
nodig, de workshopleider had harmonisch bij het te spelen stuk passende
toetsen aangeduid met stickers, waarmee de deelnemer dan vrij aan de slag
kon.
Sommige deelnemers bleken nog actief een instrument te bespelen. Een
man bijvoorbeeld was een ervaren speler van het elektrisch orgel, dat hij als
autodidact met opnames heeft leren spelen. Deze man speelde geregeld in
de centrale hal van het verzorgingshuis, maar deed dat steeds minder, omdat
niet alle bewoners zijn spel op prijs stelden. In de workshopsessies speelde
hij op zijn instrument, wat muzikaal gezien volume bracht, maar hij gaf ook
kleine hints en instructies aan mededeelnemers, waardoor hij een in meer
opzichten een ondersteunende rol had, vooral voor de workshopleider.
Een deelnemer bracht bij de eerste sessie van een serieworkshop zijn
mondharmonica mee, maar had lang geaarzeld of hij wel zou komen omdat
muziek hem aan zijn overleden vrouw doet herinneren:
Daarop vertelt de deelnemer dat hij het moeilijk vindt om op het instrument te spelen, omdat zijn repertoire onlosmakelijk verbonden is aan
hun samenzijn. Vooral een bepaald lied, dat zij hem heeft geleerd, draagt
veel betekenis voor hem. Hij heeft sinds haar overlijden niet meer op het
instrument gespeeld. Daarna volgt het ontroerende verhaal over hoe ze
elkaar destijds op hun achttiende hebben leren kennen. Er wordt tijd
gegeven om het verhaal te vertellen, alle andere deelnemers luisteren
aandachtig. De deelnemer raakt ontroerd, ik zie tranen. Wanneer hij is
uitgepraat, dankt de workshopleider hem voor het verhaal. Na wat stiltes
en aarzelingen volgen nog verhalen van deelnemers over hoe men een
partner heeft leren kennen en soms daarna heeft afscheid moeten nemen.
Als men is uitgepraat, keert de workshopleider terug naar de deelnemer
met de mondharmonica en vraagt of hij dat welbepaalde lied misschien
wil laten horen, wat hij doet. Na afloop vraagt de workshopleider of hij
het nog een keer wil doen en of de andere deelnemers hem hierbij mogen
begeleiden met de percussie-instrumentjes. Zo geschiedt. Na afloop is het
muisstil. (observatieverslag sessie 1 workshopserie 1)
Thema 3: noodzaak van extra ondersteuners
Bij het opzetten van de projecten met de verzorgingshuizen bleek al gauw
dat in de meeste gevallen ondersteuning van een vrijwilliger of medewerker uit het verzorgingshuis nodig was. Ten eerste vervullen zij waar nodig
zorgtaken en springen ze bij mocht iemand hulp nodig hebben. Ten tweede
kunnen zij de workshopleider ondersteunen. De workshopleider en de workshopvorm zijn doorgaans nieuw voor ouderen. Door hun persoonlijke band
met de bewoners kan een vrijwilliger of verzorgende twijfelende bewoners
overhalen om toch deel te nemen; ook kunnen ze (non-)muzikale instructies
van de workshopleider nog eens herhalen of verduidelijken:
70
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
‘[Zij] is een positieve en behulpzame vrijwilliger, echt een steun. Ze
kon niet altijd de situatie oplossen als iemand de tel kwijt was, maar ze
probeerde altijd te helpen en was heel positief naar mij toe en naar de
deelnemers.’ (logboek workshopleider sessie 5 project 1)
Hoewel de workshopleider en de deelnemende verzorgende van tevoren
nauwelijks contact hadden, werkten ze op een non-verbale en natuurlijke
manier samen. Daarnaast namen vrijwilligers altijd deel, net als de oudere
deelnemers, aan het muziek maken. Vaak speelden zij een instrument (zoals
djembé of grote trom), daarbij een ondersteunend of maataanduidend
ritmisch patroon gevend.
In project 1 werd in de laatste workshopserie geëxperimenteerd met
deelname van twee ondersteunende musici. Bij project 2 deden bij drie van
de zes workshopseries musici mee naast de workshopleider. Voor beide
projecten werd hiervoor beroep gedaan op studenten uit de bachelorstudies
muziek of docent muziek van het Prins Claus Conservatorium. Reden voor
de inzet van deze musici waren de vraag vanuit de deelnemers naar meer
muzikale rijkheid en de vraag van de workshopleider om ondersteuning.
De studenten gaven een-op-een instructies die deelnemers (weer) op weg
hielpen: ‘het ritme gaat zo’, ‘hier is het akkoord’, ‘nu misschien wat zachter’
of ‘beter wat dichter bij de microfoon’. Deze aansturingen ontlastten de
workshopleider die zijn aandacht dan bij het sturen van het overkoepelende
(creatieve) proces kon houden. Het resultaat van een ondersteuner was
een andere dynamiek en sneller verloop van de workshop. Vrijwilligers of
deelnemers gaven ook wel eens kleine instructies, maar de muzikale ondersteuner maakte het verschil op muzikaal vlak.
Thema 4: fysieke en cognitieve beperkingen
Fysieke beperkingen komen bij ouderen zeer frequent voor, zoals stijve
spieren, traagheid, gespannen houding en visuele of auditieve beperkingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen verhinderde dit het spelen van een
percussie-instrument. De workshopleider hield bij het uitkiezen van instrumenten door deelnemers nauwkeurig rekening met ieders mogelijkheden
en ging hierover in gesprek met de deelnemers zelf. Leidend hierbij was dat
het produceren van geluid geen moeilijkheden of pijn mag veroorzaken voor
de deelnemers; de kwaliteit van de klank was secundair aan het comfort en
inclusiviteit in de groep.
Het beste is om voor aanvang van de workshop zicht te krijgen op beperkingen, maar dat lukte niet altijd. Zo kreeg de workshopleider uit project
1 vlak voor een eenmalige sessie te horen dat een van de deelnemers een
visuele beperking had. Fysieke belemmeringen kwamen in sommige gevallen
ook pas tot uiting tijdens het verloop van de sessie. Het volgende voorbeeld
illustreert hoe een deelnemer zich weet te redden uit een voor haar fysiek
lastige houding:
71
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Een deelnemer speelde de klankstaven bij het begin van de workshop,
maar kon zichzelf niet horen spelen en daarom switchte ze zelf naar de
koebel. Haar handen trillen echter en ze had moeite met de fijne motoriek
van de koebel. De deelnemer had zelf een oplossing hiervoor bedacht,
tegen de suggestie van de workshopleider in: ‘Als ik de koebel laat hangen
in mijn hand kan ik preciezer op de bel slaan met de stok in mijn ander
hand. Ik kan mijn bewegingen alleen op deze manier controleren.’
(veldnotities workshop 5 project 1)
Coördinatie tussen cognitieve en motorische functies speelt een grote rol in
de workshopactiviteiten. Door de verschillende acties is muziek maken een
uiterst complexe activiteit. De workshopleider was er alert op niet te veel te
eisen van de deelnemers.
Onthouden, van ritmische figuren of liedteksten, bleek lastig voor deelnemers. De workshopleider was zich ervan bewust dat informatieverwerking
bij ouderen meer tijd kan vergen. Ook kwam individuele instructie of herhaling van instructie voor, vooral bij ritmes en verschillende secties met elk een
ander ritme. Bij workshopseries herhaalde de workshopleider het materiaal
regelmatig en dat bleek een essentieel onderdeel van een sessie te zijn.
Om de beperkingen te baas te kunnen bleek humor zo nu en dan een
goed middel. De beide workshopleiders konden heel gewone zaken verdraaien naar komische situaties. Vaak had dit te maken met ouder worden
of gewone zaken uit het dagelijkse leven; om persoonlijke kwesties werd
nooit gelachen. Het vermogen om zowel ruimte voor een traan als een lach
te maken noemden deelnemers achteraf als een van de voornaamste kwaliteiten die zij apprecieerden bij de workshopleider.
Het selecteren en benaderen van oudere deelnemers was de taak van het
verzorgingshuis in kwestie. De enige muzikale voorwaarde was het fysiek
en mentaal in staat zijn om deel te nemen en bij te dragen aan het creatief
muziek maken in de workshop. Deze voorwaarden bleken in de praktijk niet
altijd makkelijk stand te houden, zeker bij de eerste sessies namen soms
bewoners deel met gevorderde vormen van dementie. Later en vooral bij
project 2 werd hier consequenter op toegezien.
Thema 5: centrale rol voor de workshopleider
De workshopleiders tonen een behoorlijke mate van doortastendheid; bij het
vertellen van een verhaal, mensen aan het woord laten, luisteren naar elkaar,
complimenten geven et cetera. Hij fungeert immers niet alleen als katalysator, maar bovenal als centrale en dus bepalende entertainer van waaruit de
workshop ontstaat en evolueert:
Als workshopleider ben ik ook entertainer, hier moet je je goed bewust
van zijn. Bij de eindpresentatie [bijvoorbeeld] moet je indruk maken
op het publiek, je moet de atmosfeer sturen en ervoor zorgen dat alle
72
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
deelnemers dit ook voelen op de een of andere manier. (logboek workshopleider workshop 3 project 1)
De verantwoordelijkheid om voortdurend beslissingen te nemen vergt van
de workshopleider een uiterst flexibele houding. Hij voert het werk integraal
uit; communicatieve, pedagogische en muzikale aspecten zijn tijdens het
leiden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit maakt het leiden van een
workshop tot een continu proces van wisseling van aandacht en besluitvormingen en stelt hoge eisen aan energie en leiderschap. Tegelijkertijd, zo
vertellen de workshopleiders, wordt een beroep gedaan op improvisatie en
durven loslaten:
Het was constant beslissingen nemen. Improviseren in activiteiten en
materiaal, reageren op zaken en resultaten van je acties verwerken. Ik
kan het het beste omschrijven als een rugzakje met materiaal, of een kast
met veel lades die je kunt openen wanneer je ze nodig hebt. Het draait
vooral om het vinden van balans tussen reageren en niet reageren;
sommige zaken moet je laten gebeuren. (logboek workshopleider eindreflectie project 1)
Lastige momenten zijn onvoorziene gebeurtenissen waarbij de workshopleider twijfelt tussen wel of niet reageren. Een voorbeeld is het bezoek van een
kleinzoon tijdens een sessie. Hij kwam de workshopruimte binnen en nam
achterin plaats, met de bedoeling de workshop als buitenstaander te volgen.
Zijn oma werd hierdoor echter voortdurend afgeleid en op een gegeven
moment vroeg ze haar kleinzoon om haar uit de ruimte te halen. Dit had een
relatief grote impact in de flow van de sessie en ook muzikaal viel er een
gat in de opbouw. De workshopleider verklaarde achteraf dat dit een van de
momenten is waarop je moet schakelen en even moet denken. In dit geval
koos hij uiteindelijk voor niet reageren, hij heeft dit laten gebeuren.
Voor beide workshopleiders was het de eerste keer dat zij met ouderen
in een creatieve muziekworkshop aan de slag gingen. Vooral in de loop van
het eerste project moest de workshopleider verwachtingen bijstellen, zoals
het verloop van de workshop en zijn muzikaal-artistieke verwachtingen. Het
merendeel van zijn voornemens werd niet uitgevoerd of verliep niet volgens
plan:
Je moet accepteren dat het niet zo snel meer gaat. Het draait nu meer om
iets maken met de tools die er nog zijn, en de energie die je hebt en krijgt
in het moment. Het plezier komt uit mensen laten voelen dat zij het stuk
hebben gecreëerd; dat ze het met elkaar hebben gecreëerd. (logboek
workshopleider eindreflectie project 1)
73
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Geduld en doorzettingsvermogen noemden de workshopleiders als karakteristieke vaardigheden bij het leiden van deze workshops.
Bij de workshopseries van zowel project 1 als 2 bleek het artistieke resultaat
anders, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van meer sessies en dus intensievere
samenwerking. Door de weken heen groeide de interesse en actieve participatie van de deelnemers. Ze stelden bovendien meer vragen, waardoor
achtergrondinformatie over de instrumenten of algemene muzikale aspecten
uitgebreider aan bod kwamen.
De input van deelnemers wordt ook bepaald doordat ze niet zo bekend
zijn met een workshop als activiteit en vorm. De workshopleider zal daarop
moeten anticiperen:
‘Ik denk dat [veel] te maken heeft met dat ze het niet gewend zijn om
helemaal uit de comfortzone te gaan. Zo van: we zijn al uit, het is wel
prima zo.’ (tussentijds interview workshopleider project 2)
Naar een benaderingswijze van creatieve muziekworkshops met
ouderen
De vijf thema’s schetsen een beeld van wat er bij creatieve muziekworkshops
voor ouderen in verzorgingshuizen allemaal komt kijken. Met deze resultaten kunnen we in antwoord op onze onderzoeksvragen de karakteristieken
van creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen beschrijven en in een profielschets de benodigde competenties voor een workshopleider beschrijven.
Karakteristieken van creatieve muziekworkshops
Uit de beide projecten blijkt dat de workshopsessies sterk worden gekleurd
door de mogelijkheden en de (fysieke en cognitieve) beperkingen van de
deelnemers. De inbreng van de oudere deelnemers lijkt op het eerste zicht
beperkt. Deze kenmerken doen de vraag rijzen of er wel sprake is van het
ontdekken van het eigen geluid en de creatie van gedeeld eigenaarschap.
Hoewel de workshopleider een vrij sturende rol lijkt te spelen, onderneemt
hij gerichte acties om gelijkwaardigheid te creëren en daarmee het gedeeld
eigenaarschap. Dit doet hij vooral door te kiezen voor een verhalende
toon en het creëren van ruimte voor deelnemers om spontaan biografische
elementen in te brengen. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor
een vertelling in muziek. De manier waarop deelnemers na afloop praten
over de sessies en de presentatie, doet vermoeden dat ze zich identificeren
met het proces en product en dat er dus wel degelijk sprake is van gedeeld
eigenaarschap.
Als we vanuit het theoretisch kader kijken naar de resultaten uit de twee
projecten, dan zien we dat vooral de muziekgeragogische aspecten in de
74
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
middelste cirkel sterk naar voren zijn gekomen in de analyse en een nadere
inkleuring hebben gekregen.
Beide projecten laten herhaaldelijk zien dat de workshopleider interesse
toont in de biografie van de deelnemers (biografische oriëntatie) om op die
manier connecties te maken als basis voor de workshop. Dit werd versterkt
door de dialogische interactie in het creatieve proces tussen de workshopleider en de ouderen en vrijwilligers. Het validerende karakter was vooral
aanwezig in de manieren waarop de workshopleider de gelijkwaardigheid
poogde te bewaren, door wel of juist niet te reageren.
Bij het werken met ouderen blijkt de omgang met beperkingen (op maat)
en inspelen op de competenties van ouderen het meest tekenend. Het blijkt
de kunst om de beperkingen te omzeilen en deze niet het karakter van de
workshop te laten beïnvloeden. Voorbeelden van oplossingen op maat zijn
het gebruik van stickers op het keyboard, communiceren met aanraking bij
mensen met een visuele beperking, de keuze voor een eenvoudige opzet en
het weglaten van het, door de beperkte mobiliteit logistiek veeleisende tussentijdse koffiemoment. Belangrijk hierbij is om ouderen niet te beschouwen
als mensen met beperkingen, maar mensen met eigen capaciteiten. Ze zijn
in staat te leren (holistische kijk). Soms kan er spanning zijn tussen de eigen
inbreng van de ouderen en de continue faciliterende rol van de workshopleider. Zoals blijkt uit de beide projecten bedenkt de workshopleider veel
oplossingen op maat, maar neemt hij hierdoor vaak als enige de beslissingen
en is er dus minder ruimte voor initiatief van de deelnemers.
Het is in beide projecten duidelijk geworden dat naast de muzikale motivatie de sociale setting van de creatieve muziekworkshop een grote aantrekkingskracht uitoefende op de oudere deelnemers. Onderling sociaal contact
tussen de deelnemers onderling was er vooral in het tweede project, waarbij
in vier sessies meer ruimte was gemaakt voor het vertellen van en luisteren
naar elkaars verhalen.
Cultuursensitieve en intergenerationele aspecten ten slotte waren minder
aan de orde in deze workshops. Veel van de vrijwilligers, verzorgend personeel, studenten en soms deelnemende familieleden waren (veel) jonger dan
de deelnemers, maar dit aspect vervulde geen functie in de workshops.
Profielschets voor de workshopleider
Onze analyse van beide projecten biedt een goede basis voor het opstellen
van een profielschets voor musici die creatieve muziekworkhops aan ouderen willen geven. We vatten onze bevindingen over de benodige competenties samen volgens de vier groepen die Peter Renshaw (2010) onderscheidt:
persoonlijke, artistieke, leiderschaps- en managementkwaliteiten.
Persoonlijke kwaliteiten
Als het gaat over centrale waarden die voor het werken met ouderen
belangrijk zijn, zijn er twee competenties die opvallen: respect en empathie.
75
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Daarnaast waarderen ouderen integriteit, authenticiteit en humor.
Interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden zijn uiteraard zeer
belangrijk voor elke workshopleider. Het vermogen om verbinding te
leggen met anderen staat hierbij voorop, gezien de diversiteit aan mensen
en persoonlijkheden die men kan tegenkomen in een groep. Ook het vermogen om successen te vieren en incasseringsvermogen voor als het iets
minder gaat, blijken van belang, met de kanttekening dat succes niet altijd in
de muzikale kwaliteit van het eindproduct ligt, maar eerder in het sociale of
communicatieve karakter van het totale proces.
Artistieke kwaliteiten
Uitvoerende vaardigheden op een instrument dat het geheel meer volume
en klank geeft zijn van belang. Ook zaken zoals improvisatievermogen en
muzikaal kunnen reageren op (ook niet-muzikale) ideeën van deelnemers
zijn belangrijk.
Leiderschapskwaliteiten
Een centrale sturende rol kwam uit de projecten naar voren als essentieel.
De workshopleider leidt, inspireert en stimuleert. Organisatievermogen,
probleemoplossend vermogen en besluitvaardigheid zijn belangrijk, mede
vanwege het soms onvoorspelbare karakter van de workshop.
Managementvaardigheden
Aspecten over projectmanagement zijn in dit artikel niet besproken. Maar
goede managementvaardigheden kunnen bijdragen aan dat het verloop van
de workshops minder onvoorspelbaar wordt. Zo is de keuze van de workshopruimte belangrijk, evenals een pragmatisch instelling. Ten slotte, gezien
het belang van de eindpresentatie voor deelnemers wordt van de workshopleider integriteit en gevoel voor samenhang bij het presenteren en programmeren verwacht.
In dit artikel is een nieuw werkveld en bijhorend beroepsprofiel geëxploreerd: dat van creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen. Betrokkenen in het werkveld kunnen de handschoen oppakken en
deze workshopvorm voor deze doelgroep verder ontwikkelen. Los daarvan
is een vervolgstap het aanbieden van adequate training voor musici. Gezien
de rijkheid van de leerresultaten voor de betrokken workshopleiders in dit
onderzoek zou ik willen adviseren om die training zoveel mogelijk in haar
natuurlijke omgeving, de praktijk, te laten plaatsvinden.
76
Karolien Dons | Creatieve muziekworkshops met ouderen in verzorgingshuizen
Karolien Dons is als docentonderzoeker en promovenda
verbonden aan het lectoraat
Lifelong Learning in Music en
het Prins Claus Conservatorium
van de Hanzehogeschool
Groningen. Ze doet momenteel
promotieonderzoek naar gedeeld
eigenaarschap in participatieve
muziekactiviteiten met kwetsbare
ouderen aan de Guildhall School
of Music and Drama in Londen.
77
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Literatuur
Boog, B. & Burt-Perkins, R. (2009).
Healthy Ageing through Music and
the Arts: a Conceptual Framework.
Groningen: Hanzehogeschool
Groningen/Lifelong Learning in Music.
Dons, K., Mak, P. & Bisschop Boele,
E. (in press). Leading Creative Music
Workshops with the Elderly: Exploring
a Double Balancing Act.
Gembris, H. (2008). Musical activities
in the third age. An empirical study
with amateur musicians. In A. Daubney,
E. Longhi, A. Lamont & D.J. Hargreaves
(Eds.), Musical Development and
Learning. Conference Proceedings 2nd
European Conference on Developmental
Psychology of Music (pp. 103-108).
Hull: GK Publishing.
Gregory, S. (2004). Quality and
effectiveness in Creative Music
Workshop Practice. Dissertation
Royal College of Art, London.
Gregory, S. (2005). The Creative Music
Workshop. A Contextual Study of
Its Origin and Practice. In G. Odam
& N. Bannan (Eds.), The Reflective
Conservatoire. Studies in Music
Education (pp. 279-300). Aldershot/
London: Ashgate/Guildhall School of
Music & Drama.
Hays, T. & Minichiello, V. (2005). The
meaning of music in the lives of older
people: a qualitative study. Psychology
of Music, 33(4), 437-451.
Hartogh, T. & Wickel, H.H. (2008).
Musizieren im Alter: Arbeitsfelder und
Methoden. Mainz: Schott.
Higgins, L. (2008). The Creative
Music Workshop: Event, facilitation,
gift. International Journal of Music
Education, 4(26), 326-338. doi:
10.1177/0255761408096074
78
Higgins, L. (2012). Community Music In
Theory and In Practice. Oxford: Oxford
University Press.
Kors, N. & Mak, P. (2007). Vocal
Students as Animateurs. A Case
Study of Non-Formal Learning. Royal
Conservatoire and Yo Festival Bus
Project. In P. Mak, N. Kors & P. Renshaw
(Eds.), Formal, Non-Formal and
Informal Learning in Music. Groningen/
The Hague: Research Group Lifelong
Learning in Music and the Arts.
Laukka, P. (2007). Uses of music and
psychological well-being among
the elderly. Journal of Happiness
Studies, 8(2), 215-241. doi: 10.1007/
s10902-006-9024-3
Murray, M. & Lamont, A. (2012).
Community Music and Social/Health
Psychology: Linking Theoretical and
Practical Concerns. In R. MacDonald,
G. Kreutz & L. Mitchell (Eds.), Music,
Health & Wellbeing (pp. 76-86). Oxford:
Oxford University Press.
Renshaw, P. (2010). Engaged Passions:
Searching for Quality in Community
Contexts. Delft: Eburon Academic
Publishers.
VKO, Valdiatiecommissie Kwaliteitszorg
Onderzoek (n.d.). Praktijkgericht
onderzoek. www.vkohogescholen.nl/
kwaliteitszorg/praktijkgericht-onderzoek, geraadpleegd op 18 maart 2014.
Volz, L. (2009). Senioren en actieve
kunstbeoefening: factsheet. Utrecht:
Kunstfactor.
Anje Ros en Anouke Bakx | Hoe word je een excellente leraar?
Hoe word je een
excellente leraar?
Anje Ros en Anouke Bakx
Wat een excellente leraar is en wat hij doet, hangt
af vanuit welk perspectief men kijkt naar excellent
leraarschap. In dit artikel beschrijven we vijf mogelijke perspectieven ofwel kijkkaders.
79
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Het is al vaak geschreven en bewezen: de kwaliteit van het onderwijs staat
of valt met de kwaliteit van de leraar (Hattie 2009; Jochems 2007). De kwaliteit van de leraar heeft meer effect op leerprestaties dan bijvoorbeeld de
klassengrootte, de schoolleider of de beschikbare financiën (Hattie 2009).
Het is daarom van belang dat er meer aandacht komt voor excellentie van
leraren. Ook het ministerie van OCW onderschrijft dat belang getuige de
Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs (Dijksma 2007) en het adviesverzoek
aan de Onderwijsraad over het bevorderen van excellentie onder leraren
(Onderwijsraad 2011).
Bevorderende maatregelen zijn echter niet altijd succesvol, zoals de
moeizame invoering van prestatiebeloning en het langzaam op gang komen
van functiedifferentiatie in het primair onderwijs laten zien. Mogelijk komt
dat omdat iedereen het begrip excellent leraarschap anders invult. Wij
definiëren het hier als ‘zeer goed leraarschap’, maar zelfs daarvan is geen
eenduidige definitie voorhanden, ook internationaal niet (e.g. Berliner 2004;
Waldrip & Fisher 2003; Palmer, Stough, Burdenski & Gonzales 2005).
De invulling van het begrip ‘zeer goed leraarschap’ wisselt naargelang de
bril of het perspectief van waaruit men het beschouwt. In dit artikel exploreren we vijf mogelijke perspectieven die elkaar naar de invulling van excellent
leraarschap weliswaar soms overlappen, maar elk net vanuit een andere
maat vertrekken. Achtereenvolgens passeren vijf maten de revue: leerprestaties van leerlingen, competenties van leraren, waardering van leerlingen,
lerend vermogen van de leraar en waarden en normen van de leraar.
Perspectief 1: De leraar is excellent … als de leerprestaties van
zijn leerlingen hoog zijn
Het eerste perspectief op excellentie van de leraar is dat excellentie af te
lezen valt aan de leerprestaties van zijn leerlingen. Er is veel onderzoek
gedaan naar welk lerarengedrag leidt tot hoge leerprestaties. Tabel 1 geeft
een overzicht van de didactische en pedagogische kwaliteiten die er volgens
onderzoek toe doen, onder meer op basis van een aantal meta-analyses
(Hattie 2009; Hattie & Timperly 2007; Marzano 2007; Ryan & Deci 2000; Scheerens 2008;
Veenman 1998).
80
Anje Ros en Anouke Bakx | Hoe word je een excellente leraar?
Tabel 1. Didactische en pedagogische kwaliteiten van leraren die samenhangen met
optimale leeropbrengsten van leerlingen (Bakx 2010, p. 30)
Gericht op de leeromgeving en het leerklimaat
•
•
•
•
•
•
realiseren van klimaat in de klas met positieve interacties (Scheerens 2008)
creëren van een veilig pedagogisch klimaat (Scheerens 2008)
motiveren van leerlingen (Ryan & Deci 2000)
inspanningen bevestigen en erkenning geven (Marzano 2007)
adequate afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen (Hattie 2009)
realiseren van een prestatiegericht klimaat (Scheerens 2008)
Instructiestrategieën gericht op het activeren van voorkennis, het aanbieden
en verwerken van leerstof
• zorgen voor een goed leerstofaanbod (o.a. Marzano 2007)
• onderwijzen van de leerstof in kleine stappen (Veenman 1998)
• herhaaldelijk korte tijd oefenen van vaardigheden in plaats van één keer een
lange tijd (Hattie 2009)
• identificeren van overeenkomsten en verschillen (Marzano 2007)
• afwisselen van onderwijsstrategieën (Hattie 2009)
• begeleide inoefening (Veenman 1998)
• aanbieden van veel en gevarieerde leerstof (Veenman 1998)
• voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken (Marzano 2007)
• vragen om een non-verbale representatie (Marzano 2007)
• leerling laten verbaliseren (Hattie 2009)
• drillen, herhalen en toepassen (Scheerens 2008)
• geven van huiswerk en oefening (Marzano 2007)
Instructiestrategieën gericht op leerstrategieën van leerlingen
• metacognitieve strategieën aanleren (Hattie 2009)
• zelfstudievaardigheden aanleren (Hattie 2009)
• leerstrategieën aanleren (Hattie 2009)
Instructiestrategieën gericht op controle en feedback
•
•
•
•
•
•
feedback geven (Hattie & Timperley 2007)
diagnostische toetsgegevens bespreken met leerlingen (Hattie & Timperley 2007)
doelen stellen en daar feedback aan verbinden (Marzano 2007)
leerlingen zichzelf laten beoordelen na afronding van een leeractiviteit
(Marzano 2007)
vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen (Marzano 2007)
evalueren van lessen (Hattie 2009)
81
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Deze lijst biedt handvatten voor excellent leraarschap. Er zijn echter wel
enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze opsomming. In de meta-analyses
zijn de diverse didactische en pedagogische kwaliteiten van leraren geïsoleerd onderzocht. Het is niet eenvoudig een leraar voor te stellen die alle
genoemde gedragingen in samenhang vertoont. Ook zijn de effectgroottes
van de afzonderlijke variabelen niet erg hoog. Bovendien is het bij veel variabelen de vraag hoe dit gedrag gerealiseerd kan worden in een klas van dertig
leerlingen.
Verder zijn de effectstudies vooral gericht op de relatie tussen het gedrag
van de leraar en de prestaties van leerlingen bij de vakken taal en rekenen.
De effecten op de prestaties bij kunstvakken of op het welbevinden van leerlingen zijn niet of nauwelijks onderzocht. Desalniettemin concludeert Hattie
(2009) dat goede leraren een actieve houding aannemen: zij leren leerlingen
leerstrategieën aan, formuleren leerdoelen met heldere criteria en expliciteren deze naar leerlingen, ze motiveren leerlingen en geven veel feedback en
zorgen voor betekenisvolle leerervaringen.
Hatties conclusie komt grotendeels overeen met de bevindingen van
Hetland, Winner, Veenema & Sheridan (2007) en Hetland (2008) naar de effecten
van beeldende vorming (Visual Arts Education) en die uit de reviewstudie van
Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin (2013) naar effecten van kunsteducatie.
Leerlingen leren meer als de leraar expliciet is in zijn lesgeven en feedback.
Hij moet leerlingen bevragen waarom ze iets op een bepaalde manier gedaan
hebben (‘waarom speelde je die passage snel?’, ‘waarom heb je deze kleuren
gebruikt?’) en hen expliciet uitnodigen om kritisch te zijn, dingen te durven en
zich uit te drukken. Juist ook in kunstlessen is het belangrijk om voor leerlingen te benoemen welke vaardigheden je hen wilt aanleren.
Perspectief 2: De leraar is excellent … als hij over de juiste
competenties beschikt
In het vorige perspectief vormden hoge leerprestaties van leerlingen de
maat van zeer goed leraarschap. In dit tweede perspectief is de leraar zelf de
maat: beschikt hij over de juiste competenties en voldoet hij aan de zogeheten bekwaamheidseisen? Uiteraard kan alleen een competente leraar de
prestaties van leerlingen bevorderen, maar het gaat ons zoals gezegd om het
perspectief en de maat die men als startpunt kiest om te werken aan zeer
goed leraarschap.
De bekwaamheidseisen beschrijven wat de leraar nodig heeft om goed
te kunnen functioneren in de onderwijspraktijk en waaraan hij moet voldoen alvorens het diploma van de pabo of lerarenopleiding te krijgen. De
bekwaamheidseisen zijn geoperationaliseerd in zeven competenties (Van der
Hoeven 2005):
82
Anje Ros en Anouke Bakx | Hoe word je een excellente leraar?
1
2
3
4
5
6
7
interpersoonlijke competentie
pedagogische competentie
vakinhoudelijke en didactische competentie
organisatorische competentie
competentie samenwerken met collega’s
competentie samenwerken met de omgeving
competentie reflectie en ontwikkeling
Deze competenties worden vanaf 2006 gebruikt, onder meer in de lerarenopleidingen en het personeelsbeleid van scholen. Bij de zogeheten herijking
bekwaamheidseisen zijn de competenties opnieuw verankerd, door ze te
verbinden aan drie basisconcepten: (1) vakinhoud; (2) vakdidactiek; en (3)
pedagogiek (Onderwijscoöperatie 2012). Deze herijking leidde vooral tot meer
aandacht voor de vakinhoud en kennisbasis van de leraar en tot een specificering naar onderwijssector (zie ook Ros & Bakx 2014).
De startende leraar moet over de zeven competenties beschikken. Voor
verdere professionalisering zijn er verschillende masteropleidingen voor
leraren: vakinhoudelijke masteropleidingen (de vroegere eerstegraadsopleidingen), specialistische masteropleidingen zoals de master special educational needs, masteropleidingen gericht op management en leiderschap, zoals
de master Educational Leadership en masteropleidingen gericht op excellent
leraarschap, zoals de masteropleiding Leren en Innoveren. Deze laatste masteropleiding vult daarbij excellentie vooral in als het voortdurend bezig zijn
met het onderbouwd en systematisch verbeteren van onderwijs in de eigen
school of instelling, het nemen van initiatieven en actief zoeken naar ontwikkelmogelijkheden binnen de school.
Specifiek voor kunstvakdocenten heeft het landelijk overleg van de
kunstvakdocentenopleidingen (KVDO) in opdracht van de HBO-raad per 1
juli 2011 een nieuw competentieprofiel ontworpen voor de docentenopleidingen in alle kunstdisciplines; dit vervangt de vier tot dan toe afzonderlijke
competentiesets in de kunstdisciplines. In 2012 en 2013 is dit nieuwe profiel
in samenspraak met het werkveld verder aangescherpt en is er ook een profiel voor de master kunsteducatie vastgesteld (KDVO 2013) en vanaf studiejaar
2013-2014 werken kunstvakdocentenopleidingen met dit profiel. Bovendien
zijn de kennisbases voor de diverse opleidingen vastgesteld.
De bacheloropleidingen in de kunstvakken leiden allereerst op voor een
volledige (eerstegraads) bevoegdheid in de kunstvakken beeldende kunst
en vormgeving, muziek, theater en dans. Hiervoor heeft het KVDO de zeven
algemene beroepscompetenties geherformuleerd tot vijf specifieke competenties voor kunstvakdocenten:
1 Artistiek competent
2 Pedagogisch en didactisch competent
3 Interpersoonlijk competent
83
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
4 Omgevingsgericht competent
5 Kritische reflectie en ontwikkeling
De masteropleidingen kunsteducatie zijn bedoeld voor verdere professionalisering zodat leraren in staat zijn het werkveld verder tot ontwikkeling te
brengen met onderzoek, beleid, management, samenwerking en ondernemerschap. Hiervoor gelden de volgende competenties:
1
2
3
4
5
Artistiek vermogen
Onderzoekend vermogen
Kunstpedagogisch en didactisch vermogen
Cultureel ondernemend vermogen
Vermogen tot kritische reflectie
Perspectief 3: De leraar is excellent … als leerlingen hem
waarderen
Een andere maat om zeer goed leraarschap aan af te meten is de waardering
door leerlingen. Een leraar kan goede leerprestaties bij zijn leerlingen realiseren, maar als ze bang voor hem zijn of niet graag naar school gaan, dan is
hij misschien toch geen goede leraar.
Onderzoek onder 3.086 leerlingen van in totaal 52 Nederlandse basisscholen heeft aangetoond dat leerlingen goed in staat zijn om te vertellen
wat zij van een zeer goede leraar verwachten (Bakx, Koopman, De Kruijf & Den
Brok, accepted). De leerlingen vulden de zogeheten leraarspin in, waarbij ze in
tien vakjes konden aangeven wat zij van een excellente leraar verwachten.
Figuur 1 toont een voorbeeld van een ingevulde leraarspin.
84
Anje Ros en Anouke Bakx | Hoe word je een excellente leraar?
Figuur 1. Voorbeeld van een ingevulde leraarspin (Bakx 2010, p. 36).
Wat is een goede juf of meester?
kan goed omgaan
met kinderen
moet goed zijn
in alle vakken
is streng
(als het nodig is)
geeft duidelijke
antwoorden op vragen
kan wel tegen een
grapje
een
Blije
t
poo
d
n
Duize
Een goede juf of meester
is
aardig ! ! !
moet beloftes nakomen
helpt als je iets
niet begrijpt
geef eeen een
duidelijke uitleg
is sportief
Analyse van de gegevens (ruim 22.500 ingevulde vakjes) resulteerde in een
set van 143 verschillende kenmerken die leerlingen belangrijk vinden voor
excellente leraren. Tabel 2 toont de top vijf.
Tabel 2. Top 5 van meest genoemde kenmerken van een excellente leraar volgens
leerlingen.
1
2
3
4
Kenmerk
Uitlegvaardigheden
Humor
Aardig
Behulpzaam
5 Niet te streng
Voorbeeld
De leraar legt goed uit
De leraar is grappig, maakt grapjes
De leraar is aardig tegen leerlingen
De leraar neemt tijd om leerlingen te helpen die (extra) hulp nodig hebben
De leraar is streng, maar niet té streng
85
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
De 143 genoemde kenmerken konden gegroepeerd worden in acht hoofdcategorieën (met 2,3% vallend in een restgroep):
Tabel 3. Kwaliteitscategorieën gebaseerd op door basisschoolleerlingen genoemde
kwaliteitsaspecten van zeer goede leraren
Kwaliteitscategorie
KwaliteitsaspectenPercentage
1Persoonlijkheid
2 Didactiek & Begeleiden
3 Gezag
4 Communicatie & Pedagogiek
5 Leuke dingen doen
6 Vakkennis (cognitief domein)
7 Creativiteit (doen en bekwaam)
8 Vakvaardigheid, incl. LO
9Resterend
Humor
Aardig
Uitleggen
Motiveren
(Beetje) streng
Boos indien nodig
Omgaan met
leerlingen
Luisteren
Leuke dingen doen (belonend)
Spelletjes
Alle vakken beheersen
(Heel) slim zijn
Creatieve vakken
Creatief
Duidelijk praten
Gymles kunnen geven
-
29,5
26,3
15,5
7,7
5,8
5,5
4,4
3,0
2,3
Total 100
Opvallend is dat leerlingen vooral de persoonsgerelateerde kenmerken
belangrijk vinden. De tweede en derde categorie – respectievelijk didactiek
en gezag - hebben te maken met het pedagogisch klimaat in de klas. Als het
aan de leerlingen ligt, is de excellente leraar een vriendelijke persoon die
een veilig, overzichtelijk en ‘vrolijk’ leerklimaat in de klas weet te realiseren.
Overigens is niet aangetoond of deze kenmerken ook daadwerkelijk samenhangen met beter onderwijs. Het is echter wel aannemelijk dat de kenmerken samenhangen met een positief leerklimaat voor leerlingen.
Haanstra, Van Strien en Wagenaar (2006) onderzochten de veranderende
lespraktijk in de beeldende vakken en de daarvoor benodigde deskundigheden van de docent. Daarbij beschrijft Van Strien (hoofdstuk 4) resultaten van
een interviewstudie onder 52 leerlingen uit de onderbouw vmbo/havo/vwo,
waarin leerlingen onder meer zijn gevraagd naar hun verwachtingen van
een goede docent beeldende vorming. De bevindingen komen in grote lijnen
86
Anje Ros en Anouke Bakx | Hoe word je een excellente leraar?
overeen met die van Bakx en collega’s. Zo vinden de leerlingen dat de docent
beeldende vorming ten eerste goed uitleg moet geven en dus didactisch
bekwaam moet zijn en verder moet zorgen dat het in de klas ordelijk en rustig is, maar ook gezellig en ontspannen. Ook Van Strien vond in haar onderzoek een lange lijst van persoonlijkheidseigenschappen die een goede docent
moet hebben, zoals vriendelijk, leuk, gezellig, enthousiast en niet chagrijnig.
Op basis van beide onderzoeken kunnen we concluderen dat volgens
leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs de volgende vaardigheden voor zeer goed leraarschap belangrijk zijn: didactische vaardigheden,
pedagogische kwaliteiten en vooral veel positieve persoonsgerelateerde
kwaliteiten.
Perspectief 4: De leraar is excellent … als hij een lerende
professional is
Uit bovenstaande blijkt al dat een excellente leraar iemand is die beschikt
over de vereiste beroepscompetenties, die een voor leerlingen prettig en
uitdagend leerklimaat realiseert en hen tot grote prestaties weet te stimuleren. In dit vierde perspectief draait het om de vraag of iemand niet alleen een
zeer goede leraar is, maar ook weet te blijven. Anders geformuleerd: is hij
een lerende professional?
Een professional bezit vakmanschap en gespecialiseerde kennis, vaardigheden en attitudes. Daarnaast heeft hij een bepaalde vrijheid ofwel professionele autonomie in de uitoefening van zijn vak. Hij heeft weinig aansturing
nodig en beslist zelf over welke activiteiten hij wanneer gaat uitvoeren.
Volgens Vermeulen, Klaeijsen en Martens (2011) is een professional iemand
die:
• kennis deelt zowel binnen als buiten de organisatie en met de
beroepsgroep
• kennis ontwikkelt samen met anderen in en buiten de organisatie en met
de beroepsgroep
• verantwoordelijkheid neemt en aflegt, zodanig dat autonoom handelen
in balans is met samenwerken aan het verwezenlijken van collectieve
ambities
• intrinsiek gemotiveerd is, plezier heeft in het werk en in het voortdurend
verbeteren en vernieuwen van de werkprocessen met het oog op efficiënter en effectiever functioneren
Ze concluderen dat leraren wel een aantal van deze kenmerken hebben, maar
niet aan alle kenmerken volledig voldoen. Zij ontwikkelen vaak weinig kennis
samen en er zijn grote verschillen in de mate waarin leraren voortdurend
streven naar verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. De Vries (2014)
87
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
heeft aangetoond dat leerlinggerichte leraren meer werken aan hun eigen
ontwikkeling dan vakgerichte leraren.
De professional heeft een innerlijke drive om zichzelf te ontwikkelen, wil
steeds beter worden in zijn vak en houdt nieuwe ontwikkelingen bij (Bakx,
Ros & Teune 2012). Daarvoor is kritische, onderzoekende houding, gericht op
zichzelf en anderen onontbeerlijk (Van der Linden, Bakx, Ros, Beijaard & Vermeulen
2012). Leraren met een kritische, onderzoekende houding stellen zichzelf
voortdurend de vraag of een bepaalde veronderstelling wel juist is en of hun
aanpak wel werkt bij alle leerlingen, en bespreken dit met collega’s. Zij verzamelen systematisch gegevens om daarmee hun aanpak te verbeteren. Zij
bevragen leerlingen bijvoorbeeld naar hun oplossingsstrategieën en observeren de wijze waarop ze samenwerken of een taak aanpakken of analyseren
toetsgegevens. Belangrijk daarbij is dat leraren bewust nagaan of de eigen
veronderstellingen of verwachtingen daadwerkelijk kloppen.
Als lerende en onderzoekende professional houdt de excellente leraar
bovendien de vinger aan de pols: wat is voor leerlingen essentieel om te
leren en op welke manier en via welke leeractiviteiten en werkvormen
kunnen we hen dat het beste leren? Dat vergt meer dan louter de lesmethode volgen. Leraren dienen zelf leeractiviteiten te (kunnen) ontwerpen,
waarmee ze optimaal kunnen inspelen op de behoeften van leerlingen en
waarbij ze gebruik van nieuwe mogelijkheden om leerlingen te laten leren.
Vaardigheden die daarbij komen kijken zijn doelgerichtheid, kennis van
leerlijnen, ontwerpvaardigheden, creativiteit en flexibiliteit (Bakx, Ros & Teune
2012). Daarnaast is een focus op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nodig en het vermogen om deze te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor beter onderwijs.
Schön (1983) spreekt in dit verband van ‘reflective practitioners’: zij
zijn niet louter uitvoerders van routinehandelingen, maar professionals
die op basis van allerlei informatie verantwoorde keuzes maken (Van Veen &
Meirink 2012). Hoyle maakte al in 1975 het onderscheid tussen de restricted
en extended professionals. De restricted professional is intuïtief, gericht op
de eigen klas en baseert zijn handelen meer op ervaring dan op theorie. Hij
let goed op de ontwikkeling van kinderen, is inventief en goed in klassenmanagement. Hij bekommert zich niet om theorie, vergelijkt zich niet met
andere leraren, ziet de eigen lesactiviteiten niet in een breder perspectief en
koestert de eigen autonomie. De extended professional daarentegen plaatst
zijn eigen onderwijs in een breder kader, werkt met anderen samen, evalueert zijn onderwijs systematisch en vergelijkt zichzelf met andere leraren.
Hij is geïnteresseerd in theorie en nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen,
leest vakliteratuur, neemt zijn eigen professionele ontwikkeling serieus en
wil zichzelf voortdurend verbeteren.
88
Anje Ros en Anouke Bakx | Hoe word je een excellente leraar?
Perspectief 5: De leraar is excellent … als hij deugt als persoon
Op basis van de voorgaande perspectieven weten we inmiddels dat een
excellente leraar een professional is met de juiste competenties om een voor
leerlingen prettig en uitdagend leerklimaat te realiseren en hen tot grote
prestaties weet te stimuleren en samen met collega’s het beste onderwijs
te ontwerpen. Een aspect van het beroep is daarmee echter nog buiten
beschouwing gebleven en dat is de voorbeeldfunctie van leraren. In dit vijfde
en laatste perspectief draait het om de morele vraag of de leraar deugt.
Les geven is een morele activiteit, in de zin dat het in dienst staat van de
realisering van een goed leven voor mensen stelt Sanderse (2013). Hij noemt
leraren die aandacht hebben voor de morele aspecten ‘leraren met karakter’.
Ze hebben de kwaliteiten en het oordeelsvermogen om hun leerlingen ook
moreel te vormen en bij te dragen aan hun karakterontwikkeling.
Men is er nog niet over uit welke deugden een leraar daartoe precies
moet beschikken. Te denken valt aan een leraar die oprecht, moedig, meelevend, respectvol, rechtvaardig en optimistisch is. In onderzoek van Van
Oudenhoven, Blank, Leemhuis, Pomp en Sluis (2008) is gevraagd welke
deugden leraren zelf belangrijk vinden. De meest genoemde zijn openheid/
respect, betrouwbaarheid, zorgzaamheid en nederigheid/bescheidenheid.
Dat leraren veel belang hechten aan dergelijke persoonlijke kwaliteiten blijkt
ook uit een Europees onderzoek naar de gepercipieerde kwaliteit van de
leraar (Timmering, Snoek & Dietze 2009). Uit alle antwoorden van docenten zijn
categorieën gemaakt en kwam de volgende top tien naar voren: (1) eerlijkheid, (2) geduld, (3) creativiteit, (4) begrip, (5) communicatieve kwaliteit, (6)
openheid, (7) empathie, (8) kennis, (9) humor en (10) consequent zijn. De
genoemde kwaliteiten zijn, op twee na, allemaal te karakteriseren als deugden. Opvallend is dat leraren zelf de pedagogisch-didactische kwaliteiten niet
noemen, terwijl onderzoek naar effectief lerarengedrag zich daartoe juist
vaak beperkt.
Conclusies
Het is duidelijk dat er verschillende invalshoeken zijn om naar excellent
leraarschap te kijken. De verschillende perspectieven leveren verschillende
beelden op en vragen om een diversiteit aan eigenschappen, attitudes, kennis en vaardigheden. Het is niet eenvoudig om aan alle geschetste beelden
gelijktijdig te voldoen, al was het maar omdat een leraar te maken heeft met
een dynamische context van twintig tot dertig jongeren met eigen karakters,
behoeften, mogelijkheden en fluctuerende stemmingen.
Scholen die willen werken aan zeer goed leraarschap doen er goed aan
een expliciete en weloverwogen keuze te maken voor het perspectief (of de
perspectieven) dat zij belangrijk vinden en dat aansluit bij de schoolvisie.
89
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Daarbij is het ook goed te beseffen dat de duizendpoot die van alle markten
thuis is weliswaar niet te vinden is, maar dat dat ook niet nodig is als scholen
de kracht van het team meer benutten.
Daartoe is het belangrijk om verschillen in kwaliteiten tussen leraren te
erkennen, te waarderen en te benutten. Nu nog heerst, vooral in het basisonderwijs, een gelijkheidscultuur, waarin het praten over excellentie van
leraren vaak wordt beschouwd als niet collegiaal. Hierdoor maken scholen
nauwelijks gebruik van aanwezige kwaliteiten en is er voor leraren ook geen
prikkel om extra te presteren (Onderwijsraad 2011). Expliciete waardering
voor iemands uitzonderlijke kwaliteiten, bijvoorbeeld door het toedelen van
bepaalde taken of materiële beloningen, kan leiden tot een betere taakverdeling en stimuleert leraren om zich verder te ontwikkelen.
Als leraren samenwerken, van elkaar leren, elkaars goede kwaliteiten
benutten en andere, minder ontwikkelde kwaliteiten, compenseren, dan
kunnen ze gezamenlijk goed onderwijs bieden. De intrinsieke motivatie
en passie voor het beroep en de drive om voortdurend zichzelf samen met
anderen te willen verbeteren en vernieuwen is daarvoor een belangrijke
basisconditie. Niet één excellente leraar, maar een goed samenwerkend, zich
voortdurend ontwikkelend team, is de basis voor goed onderwijs.
Anje Ros is sinds 2007 lector
Leren & Innoveren bij de Fontys
Pabo’s en academic director van
de masteropleiding Leadership
in Education. Daarnaast werkt
ze als senior onderzoeker bij
KPC Groep. Ze coördineerde hier
van 2003-2013 het Kortlopend
Onderwijsonderzoek.
Anouke Bakx is sinds 2010
lector Leren & Innoveren aan de
Fontys Pabo’s en academic
director van de masteropleiding
Leren & Innoveren.
90
Anje Ros en Anouke Bakx | Hoe word je een excellente leraar?
Literatuur
Bakx, A. (2010). Opbrengstgericht
werken in het basisonderwijs:
implicaties voor de kwaliteit van de
leraar. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
Bakx, A., Ros, A. & Teune, P. (2012).
Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen.
Bussum: Coutinho.
Bakx, A., Koopman, M., Kruijf, J. de &
Brok, P. den (accepted). Pupils’ views
on good primary school teachers.
Teachers and Teaching: Theory and
Practice.
Berliner, D.C. (2004). Describing the
behavior and documenting the
accomplishments of expert teachers.
Bulletin of Science, Technology and
Society, 24(3), 1-13.
Dijksma, S. (2007). Scholen voor
morgen. Op weg naar duurzame
kwaliteit van het primair onderwijs.
[Kwaliteitskader Primair Onderwijs].
Den Haag: Ministerie van OCW.
Haanstra, F., Strien, E. van & Wagenaar,
H. (2006). Docenten en leerlingen
over de lespraktijk beeldende kunst en
cultuur. Amsterdam: Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten.
Hattie, J. (2009). Visible learning. A
synthesis of over 800 meta-analyses
relating to achievement. Londen:
Taylor & Francis.
Hattie, J. & Timperley, H. (2007).
The Power of Feedback. Review of
Educational Research, 77(1), 81-112.
doi: 10.3102/003465430298487.
Hetland, L., Winner, E., Veenema, S. &
Sheridan, K. (2007). Studio Thinking:
The Real Benefits of Visual Arts
Education. New York: Teachers College.
Hetland, L. (2008). Het spoor van
vier onderzoeken. In M. van Hoorn
(Ed.), Gewenste en bereikte leereffecten van kunsteducatie (pp. 54-84).
(Cultuur+Educatie 23). Utrecht:
Cultuurnetwerk Nederland.
Hoeven, M.J.A. van der (2005). Besluit
van 23 augustus 2005, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor
leraren in het basisonderwijs, het
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en
voor docenten educatie en beroepsonderwijs, alsmede houdende aanwijzing van vakken voor bekwaamheid als
vakleerkracht in het primair onderwijs
(Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel). Staatsblad, 460.
Hoyle, E. (1975). Professionality,
professionalism and control in
teaching. In V. Houghton (Ed.),
Management in Education: The
management of Organisations and
Individuals. London: Ward Lock
Educational/Open University Press.
Jochems, W. (2007). Onderwijsinnovatie
als leidraad voor onderwijsresearch en
professionele ontwikkeling. Eindhoven:
TU Eindhoven, ESoE.
KDVO (2013). Competentieprofielen
2013: hbo bachelor kunstvakdocentenopleidingen en masteropleiding
kunsteducatie.
Linden, W. van der, Bakx, A., Ros, A.,
Beijaard, D. & Vermeulen, M. (2012).
Student teachers’ development of a
positive attitude towards research
and research knowledge and skills.
European Journal of Teacher Education,
35(4), 401-419. doi:10.1080/0261976
8.2011.643401
Marzano, R.J. (2007). Wat werkt op
school: research in actie. Vlissingen:
Bazalt.
91
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Onderwijscoöperatie (2012). Het voorstel bekwaamheidseisen. Geredigeerd
naar drie sets (primair onderwijs,
voortgezet onderwijs / beroeps- en
volwasseneneducatie, voortgezet hoger
onderwijs).
Onderwijsraad (2011). Excellente leraren als inspirerend voorbeeld. Den Haag:
Onderwijsraad.
Oudenhoven, J.P. van, Blank, A.,
Leemhuis, F., Pomp, M. & Sluis, A.F.
(2008). Nederland deugt. Groningen:
Rijksuniversiteit Groningen.
Palmer, D.J., Stough, L.M., Burdenski Jr.,
T.K. & Gonzales, M. (2005). Identifying
teacher expertise. An examination
of researchers’ decision making.
Educational Psychologist, 40(1), 13-25.
doi:10.1207/s15326985ep4001_2
Ros, A. & Bakx, A. (2014). Leraren en
motivatie. In A. Ros, J. Castelijns, A. van
Loon & K. Verbeeck (Eds.), Gemotiveerd
leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie (pp.106-127). Bussum:
Coutinho.
Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000).
Overview of self-determination
theory and the facilitation of intrinsic
motivation, social development, and
well-being. American Psychologist,
55(1), 68-78.
Sanderse, W. (2013). Leren met
karakter. Een deugdenbenadering van
de beroepsethiek van de leraar. Tilburg:
Fontys Hogescholen.
Scheerens, J. (2008). Een overzichtsstudie naar school- en instructie-effectiviteit. Enschede: Universiteit Twente.
Schön, D.A. (1983). The Reflective
Practitioner. How professionals think in
action. Bodmin: MPG Books Ltd.
Timmering, L., Snoek, M. & Dietze, A.
(2009). Identifying Teacher Quality:
structuring elements of teacher quality.
Paper presented at the ATEE conference 2009, Mallorca, August 2009.
92
Veen, K. van & Meirink, J. (Eds.) (2012).
Onderzoek in de school ter discussie:
doelen, criteria en dilemma’s. Leiden:
Universiteit Leiden.
Veenman, S. (1998). Leraargeleid
onderwijs: directe instructie. In J.D.
Vermunt & L. Verschaffel (Eds.),
Onderwijzen van kennis en vaardigheden. Onderwijskundig Lexicon, Editie
III (pp. 27-47). Alphen aan den Rijn:
Samsom.
Vermeulen, M., Klaeijsen, A. &
Martens, R. (2011). De lerende leraar.
Docentprofessionalisering in de praktijk.
Heerlen: Ruud de Moor Centrum.
Vries, S. de (2014). Student orientation
as a catalyst for career-long teacher
learning. Beliefs about learning
and teaching and participation in
learning activities by experienced and
student teachers in Dutch secondary
education. Proefschrift Rijksuniversiteit
Groningen.
Waldrip, B.C. & Fisher, D.L. (2003).
Identifying exemplary science teachers
through their classroom interactions
with students. Learning environments
Research, 6(2), 157-174.
Winner, E., Goldstein, T. & Vincent
Lancrin, S. (2013). Art for art’s sake?
The impact of arts education. Parijs:
OECD, Centre for Educational Research
and Innovation.
Barend van Heusden en Eelco van Es | Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs
Tussen waarheid en waarde:
over theorie- en
visievorming in
cultuuronderwijs
Barend van Heusden en Eelco van Es
Cultuur in de Spiegel is afgerond. Als eerste evaluatie
kunnen we stellen dat de theoretische basis van dit
onderzoeksproject zowel voor verheldering als voor
verwarring heeft gezorgd. In dit essay proberen we
een deel van die verwarring te verklaren en mogelijk
te verhelpen. Hierbij gaan we in op het cruciale onderscheid tussen theorie en visie. Dit onderscheid is naar
ons inzicht nog onvoldoende onderwerp van gesprek
in het cultuureducatieve veld en dat vertroebelt de
rol die verschillende soorten kennis kunnen spelen in
cultuuronderwijs.
93
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
1. 94
Waarom schrijven we dit essay? Uit onze ervaringen met het op 20 maart
2014 afgeronde onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel onder leiding van
Barend van Heusden blijkt dat er een belangrijk en hardnekkig misverstand
de ronde doet over de uitgangspunten en bedoeling van dit project. Mogelijk
hebben we dit zelf de wereld in geholpen door hier niet duidelijk genoeg
over te zijn. Velen die werkzaam zijn in en voor cultuuronderwijs blijken
het cognitieve theoretisch kader dat aan Cultuur in de Spiegel ten grondslag
ligt (Van Heusden 2010), op te vatten als een voorschrift voor het geven van
cultuuronderwijs. Maar, zo zullen we hier betogen, dat is het niet - of zo is het
niet bedoeld.
Het uitgangspunt van Cultuur in de Spiegel was niet om iets te willen met
cultuuronderwijs, om het een bepaalde richting op te sturen, maar om voor
alle betrokkenen bij dit project inzichtelijk te maken wat cultuuronderwijs
is, of, voorzichtiger geformuleerd, wat het vanuit ons theoretische, cognitieve
perspectief op cultuur zou kunnen zijn. We stellen in het onderstaande dat
deze verwarring niet uit de lucht komt vallen en dat het belangrijk is om haar
op te helderen. Er lijkt sprake van onduidelijkheid omtrent de precieze status
van dit theoretisch kader en, zo zullen we betogen, van een theorie in het
algemeen. Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over hoe theorie zich precies
verhoudt, of zou kunnen verhouden, tot andere vormen van kennis die in
het cultuuronderwijs een rol spelen. Hierdoor is er ook verwarring over het
precieze gebruik van een theorie in het vormgeven van cultuuronderwijs.
Om deze kwesties te verhelderen richten wij ons ter vergelijking en onderscheiding eerst op een specifieke vorm van informatie waar de theorie vaak
mee wordt verward: de visie. Dat deze verwarring ontstaat, zoals ook vaak
het geval was tijdens Cultuur in de Spiegel, is niet verwonderlijk. Zowel
theorie als visie worden hoofdzakelijk weergegeven in taal. Maar ze hebben,
los van deze overeenkomst, ook ieder een eigen, specifieke rol in de abstracte
benadering van cultuuronderwijs. Daarbij sluiten ze elkaar geenszins uit.
Inzicht in het precieze onderscheid tussen theorie- en visievorming lijkt ons
de basis te moeten vormen van de communicatie tussen een kennisinstelling
als de Rijksuniversiteit Groningen en een maatschappelijk, koersbepalend
segment als het cultuureducatieve ‘veld’.1 We gaan er voor het gemak van
uit dat de wederzijdse behoefte aan dergelijke communicatie voorlopig nog
blijft bestaan en schrijven dit stuk dus om ons verleden te duiden en onze
toekomst te verhelderen. We hopen hier, behalve ons eigen, ook een breder
belang mee te dienen. Als de status van theorievorming helder en in ieder
Dit wil niet zeggen dat kennis of theorievorming nu geen plaats heeft in cultuuronderwijs of dat een kennisinstelling, in ons geval is dat een universiteit, niet ook gestuurd zou worden door politiek en beleid. Het gaat ons erom dat een kennis-
instelling in de eerste plaats kennis over de praktijk zou moeten vergaren (en hier naar zou moeten streven), en dat culturele instellingen, steuninstellingen, beleidsmakers, docententeams, en anderen in de eerste plaats richting lijken te geven aan die praktijk.
Barend van Heusden en Eelco van Es | Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs
geval ook onderwerp van discussie wordt, dan kan men in het cultuureducatieve veld, of elders, op meer realistische gronden gaan bepalen of men met
theorieën als de onze wil blijven werken of niet. Vruchtbare samenwerking,
waarin alle partijen van elkaar weten wat ze precies te bieden hebben, daar
gaat het ons om. Vanuit onze theoretische, cognitieve benadering van cultuur
menen we hier iets zinnigs over te kunnen zeggen.2
Visie
Niet de theorie over, maar de visie op cultuuronderwijs lijkt in het cultuureducatieve veld de boventoon te voeren. Wat is een visie precies? Hier kunnen we vanuit een cognitieve theorie van cultuur een antwoord op geven.
Een visie is in de eerste plaats een bepaalde houding ten opzichte van de
werkelijkheid. Een visie is een manier om de dingen te lijf te gaan, niet fysiek
of met gereedschap, maar met taal. Een visie is een verwoording van wat je
wilt, van idealen en waarden, en eventueel ook van manieren waarop je die
idealen kunt, wilt of moet realiseren. Het gaat bij het formuleren van een
visie in de eerste plaats niet om een bepaalde logische argumentatie, maar
vooral om het uitdrukken van een waarde, een overtuiging, misschien zelfs
een gevoel, die alle richting kunnen geven aan het handelen.
Een vrij recente publicatie van Cultuurnetwerk Nederland, getiteld Zicht
op… de waarde van kunst- en cultuureducatie (Kommers 2010) geeft een
goed overzicht van dit soort ‘waarderende’ uitdrukkingen. De vorm van dit
document, de wijze waarop uitspraken over de waarde van kunst- en cultuureducatie zijn gerangschikt, zegt veel over de beoogde functie ervan. Deze
publicatie bevat geen lopend betoog, maar een reeks losse citaten van mensen met een bepaalde autoriteit die op een of andere wijze stellen dat kunsten cultuureducatie belangrijk zijn. Een dergelijke opsomming versterkt het
gevoel dat de lezer, die ook overtuigd is (of zou moeten zijn) van de waarde
van cultuuronderwijs, er niet alleen voor staat.
Wij menen te zien dat deze collectieve, waardegeladen houding jegens
cultuuronderwijs in het cultuureducatieve veld dominant is.3 Wanneer men
abstraheert van de praktijk, doet men dat vooral om te bepalen wat men nu
2.
3.
Wilt u reageren op dit stuk? Stuur uw reacties naar [email protected], onder vermelding van ‘Theorie en Visie’. Een eventuele polemiek die hierop volgt voeren wij graag op onze nieuwe website (URL wordt nog aangekondigd).
We gaan hier verder niet in op concrete voorbeelden. De waarderende houding laat zich kenmerken door een bepaalde vaart, een drang naar innovatie: het cultuur-
onderwijs moet immers gevormd worden naar een bepaalde collectieve wil. Dit gaat vaak gepaard met uitroeptekens en korte slogans om de eigen koers kracht bij te zetten. Kijkt u eens goed om u heen, we zijn benieuwd of u ziet wat wij zien. Overigens, zoals ook uit de rest van dit stuk moet blijken hebben we niets tegen een dergelijke houding. Integendeel we achten deze een noodzakelijke component in de organisatie van cultuuronderwijs.
95
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
eigenlijk met die praktijk aan wil vangen, en bij wie men zich in dit streven
moet aansluiten, of tegen wie men zich moet afzetten. Hierbij lijkt men er bij
voorbaat vanuit te gaan dát die praktijk van belang is en dat men dit belang
moet wensen te verdedigen.4 De manier waarop dat gebeurt, bepaalt de
eigen en gedeelde identiteit binnen het veld.
Maar los van deze interne dynamiek kunnen we ons natuurlijk wel
degelijk afvragen of cultuuronderwijs werkelijk van belang is. Een visie op
cultuuronderwijs geeft op deze vraag doorgaans geen antwoord. Dat is ook
moeilijk, want daarvoor zou je meer moeten weten over de precieze aard van
kunst- en cultuuronderwijs (en dus van ‘kunst’, ‘cultuur’ en ‘onderwijs’, stuk
voor stuk lastige begrippen) en misschien ook over de precieze aard van het
menselijke leven en de plaats van cultuuronderwijs in dat leven. En wiens of
wier belangen dienen we hier eigenlijk? Van het kind (en zo ja: wat betekent
dat dan precies, om de belangen van het kind te dienen)? Van de instellingen
die die belangen behartigen? Dergelijke vragen worden bij de presentatie
van een visie niet of nauwelijks gesteld, en met reden. Dergelijke vragen hebben in deze context geen functie.
Begrippen
Is dit erg? Zeker niet. Het is noodzakelijk dat organisaties werkzaam in en
voor cultuuronderwijs aan visievorming doen. Dat is precies hun taak: om
in grote lijnen het veld en het cultuuronderwijs een bepaalde richting op te
sturen en om het belang van cultuuronderwijs te verdedigen. Vanuit onze
cognitieve kijk op cultuur is een visie een vorm van conceptualisering, een
specifieke vorm van cognitief gedrag die gepaard gaat met een aantal principes die ook voor visievorming opgaan. Laten we deze eens kort bekijken.
Een visie is gebaseerd op en maakt gebruik van begrippen. Begrippen
hangen op hun beurt met elkaar samen en hebben betekenis: ze komen
nooit alleen voor, maar vormen samen een taalsysteem. Een taalsysteem
bestaat niet op zichzelf, het valt samen met een bepaalde vorm van cognitief
gedrag (cognitie gebruiken we hier in onze ruime opvatting van het woord:
een manier om de ervaring te bevatten). Een dergelijk betekenissysteem is
altijd een sociale constructie; het werkt groepsvorming in de hand. Met taal
(strikt genomen is dit de cognitieve functie van gesproken taal) ordenen we
de werkelijkheid zoals we die ervaren, we delen deze in in hokjes of categorieën. De structuur van een dergelijk systeem is afhankelijk van afspraken
4.
96
De opening van de laatste ‘Onderzoeksdag voor Cultuureducatie en Cultuurparticipatie’ (Tilburg, 25 november 2013) kan dit illustreren. Hier werd gesteld, en we parafraseren de eerste spreker, dat wij allen daar bijeen het eens waren (of moesten zijn) over het belang van cultuuronderwijs: precies dat belang stond niet ter discussie, omdat dit het publiek zou moeten verenigen.
Barend van Heusden en Eelco van Es | Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs
en het gebruik binnen een bepaalde gemeenschap. Zo zien we dat verschillende groepen mensen met hun eigen taal de werkelijkheid op verschillende
manieren indelen. De betekenissen die een dergelijk taalsysteem voortbrengt, zijn nooit waardevrij – ze drukken een waardesysteem uit, een ideologie, een keuze van een groep mensen om de werkelijkheid op een bepaalde
manier te willen zien en vorm te geven.
Meestal liggen er aan het gebruik van begrippen tegenstellingen ten
grondslag, die te herleiden zijn tot uitgangspunten van een gemeenschap als
goed/slecht en wij/zij. De basisvragen die een gemeenschap met een taalsysteem beantwoordt, zijn in de praktijk de volgende: waar zijn we vóór? Waar
zijn we tegen? Wat moeten we willen met zijn allen? Wat moeten we niet
willen met zijn allen? Wie hoort er bij onze club? Wie hoort er niet bij onze
club? Hoe kunnen we de belangen van onze club zo goed mogelijk uitdragen?
U ziet: dit zijn politieke, richtinggevende vragen. De politiek is dan ook de
arena waar visies en belangen vertegenwoordigd worden en tegen elkaar
worden uitgespeeld; hier is de gesproken taal het voornaamste instrument.
Uiteindelijk heeft elke cultuureducatieve organisatie met bepaalde belangen
in het ‘veld’ noodzakelijkerwijs te maken met dergelijke politieke keuzes en
uitspraken. Dit is ook logisch gezien de positie van instellingen en aanverwante organisaties in dit veld. Deze segmenten dienen de praktijk aan te
sturen: in dit geval is dat het cultuuronderwijs in en ook buiten de school. Als
we doelbewust willen handelen - en dat willen we vaak in het onderwijs - is
een visie die dat handelen vormgeeft onontbeerlijk: begrippen sturen ons
handelen, in het onderwijs zowel als elders.
Theorie
Met begrippen geven we betekenis aan de werkelijkheid. Relativisten houden
het hierbij en stellen dat we de wereld niet buiten onze eigen taal kunnen
kennen; onze waarneming en kennis van de wereld worden immers altijd
gekleurd door de ideologisch-talige ‘bril’ op onze neus. Anders gezegd:
wat wij voor kennis houden, is in werkelijkheid een kluwen van taalspelen
waar we nooit uit komen. Deze relativistische positie is uitermate populair
geweest in de cultuurwetenschappen vanaf de tweede helft van de twintigste
eeuw.
Maar als je de pretentie hebt een theoreticus te zijn en geen ‘pan-conceptualist’, dan ga je ervan uit dat de werkelijkheid (deels) kenbaar is, ook
al moeten we die kennis via begrippen verwerven. Wat is een theoreticus?
Of liever: wat doet een theoreticus? Theoretici houden zich bezig met
het kritisch nadenken over begrippen door ze te confronteren met de werkelijkheid die deze begrippen lijken te beschrijven. En die werkelijkheid is
nu juist dat wat zich aan onze wil en aan onze taal onttrekt, dat wat noodzakelijk is. Met theorieën proberen we uit te zoeken hoe de werkelijkheid echt
97
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
in elkaar zit en of de uitkomsten van dat onderzoek ons nu bevallen of niet:
we zullen het ermee moeten doen. Dit aanpassen van ons kennen en onze
begrippen aan de aard van de dingen zelf is de basis van het denken (binnen het kader van Cultuur in de Spiegel ook wel analyse genoemd). Theorie
is dus, net als visie, in de eerste plaats een bepaalde houding ten opzichte
van de wereld: ook theorie is iets wat mensen kunnen doen om zich staande
te houden. Maar terwijl visievorming ontstaat uit het te lijf gaan en willen
veranderen van de wereld, ontstaat theorievorming door afstand te bewaren
tot diezelfde wereld en de gedachten aan haar aan te passen.5
Over een visie op de wereld kun je, en moet je ook van mening verschillen. Er
zijn verschillende visies mogelijk, want mensen kunnen verschillende dingen
belangrijk vinden. Over de betekenis van begrippen zijn meningsverschillen al moeilijker te accepteren; je bent geneigd iemand te corrigeren die een
begrip ‘verkeerd’ gebruikt. Maar uiteindelijk kun je een begrip verschillend
gebruiken, zolang er binnen een bepaalde groep mensen maar overeenstemming bestaat over zijn betekenis. Bij theorie ligt dit anders. Theorie is uiteindelijk een poging is om iets universeel geldigs over de werkelijkheid te zeggen.
Anders dan visies, kunnen er op de lange duur dan ook geen verschillende
theorieën, die alle pretenderen waar te zijn, naast elkaar blijven bestaan.
Theorievorming dient ertoe om iets te ontdekken dat onafhankelijk is
van afspraken, van de wil van bepaalde groepen, van conventies, belangen en
waarden – in het kort, van taal. Taal en begrip zijn in theorievorming ondergeschikt aan waarheidsvinding. Het gaat theoretici (als het goed is) niet om
de vraag hoe we de wereld moeten benoemen, maar om de vraag hoe deze
wereld in elkaar steekt. In theorievorming poogt men de structuur van de
werkelijkheid te doorgronden. Of men hierin slaagt, is een tweede. En of dit
kennen ‘achter’ de taal überhaupt mogelijk is, is tot op de dag van vandaag
voer voor wetenschapsfilosofische discussies.
Het streven naar theoretisch denken, het zich losmaken van breed
gedragen overtuigingen (mythen) door deze kritisch te bevragen, is niet van
vandaag of gisteren. Deze beweging is van oudsher het streven van de filosofie geweest. Een klein uitstapje naar de oorsprong van dit vakgebied, waaruit
later ook onze moderne wetenschappen zijn ontstaan, kan de precieze aard
van hedendaagse theorievorming verhelderen. Vanaf de oudheid heeft het
theoretisch denken, de filosofie, zich over twee tradities verdeeld die tot op
de dag van vandaag van kracht blijven: het systematisch en het dialectisch
(of kritisch) denken. De archetypische oorsprong van beide denktradities
5. Deze twee bewegingen, waarin het geheugen de wereld opneemt en zich laat
opnemen in de wereld, vinden we al terug in het werk van de ontwikkelingspsycho-
loog Jean Piaget (1896-1980): hij noemt ze respectievelijk assimilatie en accommo-
datie. In het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel worden deze bewegingen onderscheiden als respectievelijk de motorische cognitie (waar ‘verbeelding’ en ‘conceptualisering’ onder vallen) en de sensorische cognitie (‘waarneming’ en ‘analyse’).
98
Barend van Heusden en Eelco van Es | Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs
6. vinden we in de dialogen van Plato (dialectiek) en de uiteenzettingen van
Aristoteles (systematiek).
De overgeleverde geschriften van Aristoteles bieden ons een synthese
van de antieke kijk op de samenhang van de kosmos. De natuurwetenschappen, waar ook de hedendaagse cognitiewetenschappen grotendeels onder
vallen, hebben in de vroegmoderne tijd deze traditie overgenomen en ze
lijken ook in onze huidige tijd dit systematische denken verder na te jagen.
In de natuurwetenschappen zoekt men naar de achterliggende (niet-waarneembare maar wel denkbare) structuur of wetten waaraan de fysische
wereld lijkt te beantwoorden.
Cruciaal in dit proces is de combinatie van speculatie en empirie. Karl
Popper (1963) heeft dit ideaal goed beschreven. Wetenschappers dienen te
speculeren over de ware aard van de werkelijkheid in de vorm van samenhangende theorieën. Uit deze theorieën dient men hypotheses af te leiden
die men vervolgens moet toetsen aan de empirische waarneming. Als uit de
waarneming blijkt dat de systematiek die men aanhangt niet klopt, dient
men deze systematiek te verwerpen. Dit is het principe van falsificatie.
Wetenschap zou, volgens Popper, uiteindelijk dus moeten draaien om het
aantonen van de onjuistheid van het eigen denken. 6
De basis van de wetenschap is dus de twijfel. Hier zien we een belangrijk verschil met het hanteren van visies, die juist drijven op verificatie en
herkenning binnen een bepaalde groep. Als men werkt binnen een visie,
dient men de richtlijnen en overtuigingen die deze visie voorschrijft te bevestigen. De fundamenten van de visie (de vraag of de eigen koers bestaansrecht
heeft) blijven binnen visies noodzakelijkerwijs buiten beschouwing. Stelt
men deze fundamenten wel ter discussie, dan begeven we ons in de richting
van theorie en weg van gemeenschappelijke overtuigingen.
Naast het systematische denken kunnen we van oudsher ook het dialectische
of kritische denken onderscheiden. De oervorm van dit type denken vinden
we in Plato’s dialogen, waarin Socrates de nietsvermoedende voorbijganger
ondervraagt op diens overtuigingen (diens visie op de wereld), om vervolgens na enig doorvragen met die voorbijganger tot de conclusie te komen dat
deze overtuigingen betwijfelbaar zijn, vaste grond missen. De uiteindelijke
conclusie van deze socratische gesprekken is onvermijdelijk dat men begint
te begrijpen dat het eigen kennen beperkt is. Ook in de dialectische traditie
wordt het denken, de theorievorming, dus gefundeerd op de twijfel – op het
niet-weten. Waar het systematische denken zijn plaats heeft gevonden in de
natuurwetenschappen, lijkt het kritische denken geconfisqueerd te zijn door
de hedendaagse geesteswetenschappen. In de geesteswetenschappen wordt
Thomas Kuhn bood rond dezelfde tijd van Poppers publicatie een versie van de wetenschapsgeschiedenis die een interpretatie van wetenschap als visievorming
toelaat (in The Structure of Scientific Revolutions (1962)). Daarna heeft Imre Lakatos succesvol gepoogd Poppers ideaal en Kuhns wetenschapsgeschiedenis te verbinden, zie bijvoorbeeld Lakatos’ The Methodology of Scientific Research Programmes (1978).
99
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
het verleden van de mens en zijn maaksels geïnterpreteerd en opnieuw
gedefinieerd in het licht van het heden (conceptualisering). De kritische
reflectie op deze en vroegere interpretaties, de dialectische theorievorming
in reactie op betekenisgeving, van ons gedeelde verleden vormt het hart van
deze disciplines.
Beide denktradities, zo willen we hier betogen, hebben het cultuureducatieve veld iets te bieden. De natuur- en cognitiewetenschappen kunnen
voorlopige, nog niet gefalsifieerde, theorieën aanleveren over de meest
aannemelijke ‘ware aard’ van cultuur, erfgoed, kunst, u noemt het maar. Het
‘theoretisch kader’ dat het uitgangspunt vormde van Cultuur in de Spiegel
betreft de neerslag van een dergelijke natuurwetenschappelijke theorie. De
geesteswetenschappen, op hun beurt, kunnen een kritische houding aanleveren waarmee men op beproefde wijzen de eigen visievorming en het gebruik
van begrippen onder de loep kan nemen. Vanuit deze benadering is het dus
niet per se nodig om kennis te nemen van een systematisch kader waarbinnen het eigen denken vorm moet krijgen. In de dialectiek volstaat het dat
men kritisch naar zichzelf gaat kijken, om vandaaruit de eigen vooronderstellingen te bevragen en deze eens grondig uit te schrijven. Hierbij is het
cruciaal dat men aan zichzelf durft te twijfelen.
Theorie en visie in cultuuronderwijs
We treffen bij het cultuuronderwijs in Nederland veel begrippen en visies
aan, die in een behoorlijk tempo de revue passeren. Begrippen kunnen in het
cultuureducatieve veld, net als elders, grofweg in twee richtingen worden
gebruikt: voor het vestigen van gemeenschappen (hier hebben we mooie
voorbeelden van: mensen scharen zich als vanzelf om 21ste-eeuwse vaardigheden, participatie, creativiteit, kwaliteit, deskundigheid, et cetera) of als
beginpunt van het denken, als een tijdelijke arbitraire ordening die grondig
aan de werkelijkheid en het denken wordt getoetst. Het risico van het toetsen
van het eigen taalgebruik aan kritiek en systematiek is dat je kunt ontdekken dat je begrip geen correspondent heeft – dat het niet verwijst naar een
aparte entiteit in de werkelijkheid.
Dit is mogelijk beangstigend. Het denken heeft een lange staat van dienst
in het omvergooien van heilige huisjes. Toch willen we hier pleiten voor
de aanwezigheid van theorie en twijfel in het cultuureducatieve veld. Deze
kunnen uiteindelijk in dienst staan van het verdedigen van het belang van
cultuuronderwijs en het bepalen van een koers. Theorie kan namelijk dienen
om begrippen, en daarmee de visies die uit begrippen volgen, nauwkeuriger
te maken en te toetsen op hun waarachtigheid. Neem de vraag wat we met
cultuuronderwijs willen. Voordat we die vraag groepsgewijs, institutioneel
gaan beantwoorden, moeten we eigenlijk ook inzicht hebben in wat cultuur en onderwijs (en erfgoed, kunst, enzovoort) eigenlijk voor ‘dingen’ of
100
Barend van Heusden en Eelco van Es | Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs
processen zijn. Visies zijn noodzakelijk in het verantwoord sturen van cultuuronderwijs, maar deugdelijke theorieën zijn dat uiteindelijk en met een
omweg ook. Hoe kunnen we bepalen wat we willen, als we niet precies weten
wat er te willen valt? Voor we het weten propageren we zaken waar we bij
nadere beschouwing helemaal niet achter staan, of erger nog, die als zodanig
niet eens bestaan.
Het consequent stellen van theoretische vragen, het vragen naar de precieze aard van cultuur en onderwijs, kan de eenheid van en eensgezindheid
in het cultuureducatieve veld ongetwijfeld versterken. Vertrekkend vanuit
of bewegend naar de theorie kunnen verschillende organisaties, die wat
visie en belangen betreft botsen, elkaar op een andere manier alsnog vinden.
Een theoretische houding bevordert dus in de eerste plaats de dialoog. Dit
wil niet zeggen dat iedere cultuureducator een theoreticus moet worden.
Integendeel. Met enkel theoretici komen we niet vooruit. Theoretici bepalen niet de koers en ze behartigen geen belangen; kortom, ze maken geen
vaart. Vruchtbaarder lijkt het ons om theorievorming op een of andere wijze
te verankeren in de organisatie van het cultuureducatieve netwerk. Zoals
elke school een icc’er in dienst heeft, zo zou elke culturele instelling (we
noemen maar een voorbeeld) een twijfelaar kunnen inhuren om het belang
en de aard van de eigen activiteiten te bevragen, en de noodzakelijkheid of
onzinnigheid van de eigen doelen vast te stellen. Dergelijke types zijn bij ons
welkom om zich te oefenen in de cognitief-culturele systematiek die we hier
ontwikkelen en in het uitschrijven en bevragen van de eigen vooronderstellingen omtrent de eigen werkpraktijk.7
Kennis is alleen bruikbaar als men zich bewust is van het soort kennis
waar men mee te maken heeft. In het netwerk dat zich in Nederland over cultuuronderwijs ontfermt, kunnen verschillende soorten kennis een rol spelen;
zowel de visie als de theorie hebben hier wat ons betreft een plaats.
Conclusie: Cultuureducatie met Kwaliteit
Vanuit het bovenstaande kunnen we bepalen wat Cultuureducatie met
Kwaliteit zou kunnen inhouden. Hierbij trekken we ons als ware theoretici even niets aan van de landelijke doelstellingen voor deze regeling - de
ruimte is ook beperkt - maar geven we een algemene en summiere analyse.
Er kan sprake zijn van een toenemende kwaliteit in cultuuronderwijs als
alle geledingen die zich met cultuuronderwijs bezighouden zich in toenemende mate bewust worden van hun eigen mogelijkheden en beperkingen.
Zelfbewustzijn (metacognitie) is hier een centraal begrip. De ware zelfkennis
geeft niet alleen aan wat men allemaal in huis heeft en weet, maar vooral ook
7. Beide activiteiten worden gecombineerd in onze Leergang Cultuuronderwijs,
waarvan de tweede jaargang inmiddels loopt.
101
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
wat men niet weet of waar men aan twijfelt.
Juist de erkenning van dit niet-weten is de basis voor samenwerking met
anderen, omdat we dan ook kunnen gaan bepalen waar deze niet-aanwezige,
maar mogelijk toch noodzakelijke kennis dan wel te halen is. Uiteindelijk
is een pleidooi voor de theoretische houding er ook een voor twijfel en
desoriëntatie (we laten het aan de lezer of deze zich met dergelijke praktijken
wil inlaten). Men moet hierbij bereid zijn om aan het bestaansrecht van de
eigen functie te twijfelen. De cultivering van deze, op het eerste oog weinig
productieve eigenschappen kan ertoe leiden dat mensen werkelijk naar
elkaar moeten gaan luisteren en door moeten vragen als ze iets niet begrijpen
– simpelweg omdat ze niet anders kunnen, willen ze werkelijk iets aan elkaar
hebben.
Het bovenstaande is een poging geweest om, in het verlengde van het
theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel, een discussie over dit zelfbewustzijn op gang te helpen. Een dergelijke discussie, waarin ieder zijn
mogelijkheden en tekortkomingen onder ogen ziet (wijzelf voorop) en deelt
met de ‘concurrentie’ zou een kwaliteitsslag van jewelste betekenen. We
beseffen dat dit, ook van onze kant, wel bij een ideaal zal blijven – maar het
lijkt ons een loffelijk streven.
102
Barend van Heusden en Eelco van Es | Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs
Barend van Heusden is hoogleraar Cultuur en Cognitie aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
Van 2009 tot 2014 was hij tevens
projectleider van het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel, dat
een stevige theoretische basis
poogde te geven voor cultuuronderwijs. Dit project is inmiddels afgerond. Van Heusden is
tevens eindverantwoordelijk
voor de Onderzoeksgroep
Cultuuronderwijs, die valt onder
zijn leerstoel en de Leergang
Cultuuronderwijs, een van de
vervolgtrajecten die zijn ingezet
na Cultuur in de Spiegel.
Eelco van Es is postdoctoraal
onderzoeker bij de vakgroep
Cultuur en Cognitie. Hij richt zich
sinds 2013 in het bijzonder op
cultuuronderwijs en is medeprojectleider van de Leergang
Cultuuronderwijs.
103
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Literatuur
Heusden, B. van (2010). Cultuur in de
Spiegel. Naar een doorlopende leerlijn
cultuuronderwijs. Groningen/Enschede:
Rijksuniversiteit Groningen/SLO.
Kommers, M-J. (red.) (2010).
Zicht op… de waarde van kunst- en
cultuureducatie: update april 2010.
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.
Popper, K. (1963). Conjectures and
Refutations. The Growth of Scientific
Knowledge. Londen: Routledge.
104
105
Cultuur+Educatie | jaargang 14 | 2014 | nr. 39
Colofon
106
Cultuur+Educatie
Cultuur+Educatie is hét tijdschrift over onderzoek naar
leren, lesgeven en overdracht in
kunst en cultuur. Het tijdschrift
maakt actuele inzichten uit
onderzoek toegankelijk.
Cultuur+Educatie verschijnt drie
keer per jaar
Kernredactie
Marjo van Hoorn
(hoofdredacteur)
Folkert Haanstra, Adri de Vugt
Redactieraad
Gudrun Beckmann, Thomas
De Baets, Koen van Eijck, Emiel
Heijnen, Rixt Hulshof-Pol, Edwin
van Meerkerk, Diederik Schönau,
Melissa de Vreede en Theo Witte.
Eindredactie
Zunneberg & Ros
Tekstproducties
Productiebegeleiding en
redactiesecretariaat
Miriam Schout
Vormgeving
Thonik, Amsterdam
Opmaak
Taluut, Utrecht
Drukwerk
Drukkerij Libertas, Bunnik
Uitgever
Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA)
Kromme Nieuwegracht 66
Postbus 452
3500 AL Utrecht
030 711 51 00
[email protected]
www.lkca.nl/cultuur+educatie
Abonnementen
Een abonnement kost € 37,50
per jaar (voor studenten/
aio's/oio's € 28,-). Een los
nummer kost € 12,95 (excl.
verzendkosten).
Aanvragen abonnement of
los nummer:
[email protected]
Informatie voor auteurs
Voorstellen voor artikelen
of essays t.a.v.:
[email protected]
Het LKCA is het landelijk kennisplatform voor educatie en
participatie in kunst en cultuur.
We dragen bij aan de kwaliteit
van praktijk en beleid door
kennis toegankelijk te maken, te
delen en te ontwikkelen.
We stimuleren de professionele
ontwikkeling van het veld door
ontmoeting en debat en we bieden advies bij vraagstukken op
het gebied van cultuureducatie
en cultuurparticipatie.
ISSN 1879 -8837
107