Aan alle gemeenteleden en sympathisanten van de Hofkerk

Hofkerk:
Adres : Ganzenmarkt 9, 7571 CD Oldenzaal
Website : www.hofkerk-oldenzaal.nl
Aan alle gemeenteleden en sympathisanten van de
Hofkerk
Voor u ligt het informatieboekje 2013 van de Hofkerkgemeente in
Oldenzaal.
Kerken zijn nog altijd de grootste vrijwilligersorganisaties die er zijn.
De Hofkerk is daar geen uitzondering op. Ook bij ons zijn heel veel
vrijwilligers actief. Je kunt wel zeggen dat onze kerk levend wordt
gehouden door de tijd en energie die door al die mensen aan het
kerkenwerk wordt besteed, ieder naar zijn eigen vermogen en zijn
eigen voorkeur.
Dit boekje geeft u een overzicht van alle activiteiten die binnen de
Hofkerk worden ontplooid en is daarnaast bedoeld als wegwijzer naar
de mensen bij wie u met vragen en opmerkingen terecht kunt.
Ik hoop van harte dat dit boekje het komende jaar weer aan zijn doel
zal beantwoorden en zijn praktische nut zal bewijzen.
Judith Naber
Verbinding
Verbinding leggen met onszelf, de andere mens en met God. Dat is
een mooi algemeen doel van de kerk. Ook van onze Hofkerk. Hier in
Oldenzaal proberen we op kleine schaal, met een kleine groep die
verbindingen te zoeken, zodat wij niet alleen blijven met onszelf of
dichtslibben in onze eigen gedachten/zorgen/rijkdom.
In verbinding komen met God, met jezelf en de ander. Dat is een hele
levenskunst en ik zie de kerk als een unieke plek waar we met die
verbinding bezig zijn en die proberen te versterken. Dat doen we met
behulp van de bijbelse verhalen, met behulp van rituelen, gesprekken
in groepen en ‘van aangezicht tot aangezicht’.
Juist in een tijd waarin we elkaar op honderden manier kunnen
bereiken (facebook/twitter/ /mobiel etc.) blijkt er nog heel vaak ‘ruis
op de lijn’ te zitten tussen mensen onderling. Soms wordt de
verbinding zelfs keihard en bewust verbroken. Verkeerd verbonden
dus. En ook God is voor velen iets of iemand die onhoorbaar of
onbereikbaar is geworden. Wij mensen zijn vaak ‘doofstom’ (Markus
7:31-37).
Gevoelig worden voor elkaar en God. In verbinding komen. De ogen
en de oren openen. Daar zijn wij in de kerk mee bezig. Ik vind dat
een mooi doel om als vereniging (!) mee bezig te zijn. Dit boekje met
nummers en adressen is een handig en belangrijk begin om de
verbinding tussen elkaar tot stand te brengen.
Ik wens ons allen een goed kerkelijk seizoen toe, waarin we elkaar op
allerlei manieren zullen bereiken. Telefonisch, per mail, in onze
huizen en in onze harten.
Jan Bos
2
PREDIKANT
Ds. Jan Bos
Toorts 12
7577 BL Oldenzaal
E- mail: [email protected]
Tel. 516456
Opbeltijd voor niet-dringende zaken:
van 8.30 uur tot 9.00 uur.
KERKDIENSTEN
De diensten worden gehouden op zon- en feestdagen, ’s morgens om
10.00 uur in het kerkgebouw “Hofkerk” aan de Hofmeijerstraat/hoek
Ganzenmarkt.
Adres: Ganzenmarkt 9, 7571 CD Oldenzaal.
Tijdens de kerkdienst is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar een
nevendienst in de Bovenhof van de Hofkerk.
Voor de allerkleinsten is er een oppasdienst (crèche), in de
Keukenhof van de Hofkerk.
Na de kerkdienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te
drinken in de hal van de kerk of aan de grote tafel achterin de
kerkzaal. Voor de kinderen is er limonade.
Als u uw kind in een van de diensten wilt laten dopen wilt u dan
contact opnemen met ds. Jan Bos?
3
Kosteres:
Mevr. Ina Schollaardt-v.d. Bent
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Tel: 074-2782810
Email: [email protected]
Organist:
Dhr. René van Dijken
Harsseveldhoek 69
7546 BE Enschede
Tel: 053-4784609
Email: [email protected]
Website
Op de website van de Hofkerk staat veel informatie over onze
gemeente. Preekrooster, activiteiten, foto’s etc. U kunt hier ook de
teksten van de overdenkingen van Jan Bos nalezen. Neem eens een
kijkje of stuur een bericht voor de site naar de webmaster: Hans
Schollaardt ([email protected]) of naar Marjolijn
Zwolsman ([email protected]) of Rianke Lubberding
([email protected]). De twee laatstgenoemden houden
zich bezig met de presentatie van de Hofkerk op de website en op
facebook.
Vieringen in Scholtenhof
In het wooncentrum “Scholtenhof” wordt wekelijks een viering
gehouden. Deze vieringen vinden meestal plaats op de zaterdagavond
en beginnen om 19.00 uur. Ook worden er vieringen georganiseerd
samen met de R.K. kerk. Deze worden afwisselend gehouden op de
zaterdag- of op de vrijdagavond (aanvangstijden: zie De Hofstem of
de informatieborden in het wooncentrum).
4
Vier maal per jaar is er een Dienst van Schrift en Tafel waarin een
predikant voorgaat. De overige diensten worden verzorgd door een
groep vrijwilligers.
De vieringen zijn zowel bestemd voor de bewoners van Scholtenhof
als voor de leden van de Hofkerkgemeente. Iedereen is dus van harte
uitgenodigd!
Contactpersoon:
Wies Sanderman
Tel. 522271
KERKENRAAD
De kerkenraad vergadert ca. zes keer per jaar in de Keukenhof. Het
moderamen (dagelijks bestuur) vergadert tien tot twaalf maal per jaar
in de Bovenhof, bij voorkeur op de maandagavond.
Samenstelling kerkenraad
Voorzitter:
Judith Naber
Bolkskamp 43, 7576 GJ Oldenzaal
Tel. 510501, e-mail: [email protected]
Scriba:
Hanneke Bugter
Geelster 33, 7577 GG Oldenzaal
Tel. 518055, e-mail: [email protected]
Ouderlingen:
Magda van Elburg
Hunenborglaan 9, 7576 XR Oldenzaal
Tel. 517293, e-mail: [email protected]
5
Geziena Medema
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal
Tel. 531052, e-mail: [email protected]
Geeke Koster
Pastoriestraat 53, 7571 BB Oldenzaal
Tel. 510277, e-mail: [email protected]
Ria van Dijk-Dragt
Dauwnetel 10, 7577 AD Oldenzaal
Tel. 523147, e-mail: [email protected]
Jeugdouderling:
Bauke Post
De Zwaan 21, 7609 NB Almelo
Tel. 0546-824149, e-mail: [email protected]
College van kerkrentmeesters:
Albert Barelds
De Voortmors 10, 7595 AC Weerselo
Tel. 661051, e-mail: [email protected]
Janke Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Tel. 523013, e-mail: [email protected]
Herman Arends
Alleeweg 1, 7587 NC De Lutte
Tel. 551502, e-mail: [email protected]
Harm Medema
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal
Tel. 531052, e-mail: [email protected]
6
Diakenen:
Gerrit Dortland
Buiten Sociëteitstraat 1, 7573 EL Oldenzaal
Tel. 522636, e-mail: [email protected]
Jet Slinger-De Graaf
B.A.A. Engelbertinkstraat 82, 7577 JP Oldenzaal
Tel. 662093, e-mail: [email protected]
Harry Navis
Oberonlaan 10, 7577 JE Oldenzaal
Tel. 520410, e-mail: [email protected]
Andrea Schreurs
Erve Aarnink 5, 7577 NT Oldenzaal
Tel. 523221, e-mail: [email protected]
Bertha Frowijn
Emmastraat 14, 7573 BB Oldenzaal
Tel. 513886, e-mail: [email protected]
Anja Wolbers-Slingenberg
Bentheimerstraat 25, 7573 CW Oldenzaal
Tel. 291198, e-mail: [email protected]
René Dreierink
Harplaan 3, 7577 LP Oldenzaal
Tel. 533030, e-mail: [email protected]
De diaconie verleent concrete hulp aan mensen in nood, dichtbij in de
gemeente, in de stad en verder weg. Naast concrete hulp aan mensen
(geld/woninginrichting/vervoer etc.) organiseert de diaconie verschillende projecten waar geld wordt ingezameld voor een goed doel.
De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties in de
stad: de Wereldwinkel, de Voedselbank en Amnesty International.
7
Verder hebben zij ook zitting in het Pizo-overleg (Platform Informele
Zorg Oldenzaal) om een beter beeld te krijgen wat er nog meer op
hulpverleningsgebied in Oldenzaal gebeurt.
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:
Administrateur:
Dhr. G. Wellink
Burg. Tegelstraat 9
7574 ZX Oldenzaal
Tel. 513360, e-mail: [email protected]
Bankrek.
: 59.58.95.700
Postbankrek. : 275364
Beide rekeningen t.n.v. Hofkerk Protestantse gemeente
Oldenzaal.
Naast de vele vrijwilligers heeft de Hofkerk ook betaalde krachten
zoals de predikant, de koster en de organist. Kerkelijke gebouwen
hebben onderhoud nodig. Maar ook de koffie en thee na de eredienst,
de energierekening van het kerkgebouw en de kleurpotloden van de
kindernevendienst moeten betaald worden. Activiteiten voor jongeren
en ouderen kosten geld. En de kerk moet jaarlijks een verplicht
quotum afdragen van circa € 30,- per ingeschreven lid voor het
landelijke kerkenwerk. Voor een volledig beeld hiervan zie de
website: www.pkn.nl. Al deze kosten moeten we met elkaar bijeen
brengen, want de kerk krijgt geen subsidie. Om dit allemaal te
bekostigen vragen we elk jaar in januari van alle gemeenteleden via
de landelijke actie “Kerkbalans” een vrijwillige bijdrage.
Ledenadministratie
Voor het op orde houden van de kerkelijke administratie is het nodig
dat de kerk op de hoogte wordt gehouden van elke wijziging in uw
burgerlijke staat.
8
Bij verhuizing, huwelijk of andere wijzigingen in uw gezinssituatie
wordt u verzocht de kerk daarvan in kennis te stellen. U kunt deze
wijzigingen schriftelijk doorgeven aan:
Mevr. Caroline Pouyet
Aïdalaan 35, 7577 JB Oldenzaal
Tel. 853594, e-mail: [email protected]
PASTORAAT
In de Hofkerk proberen we elkaar op een goede manier in het oog te
houden en elkaar te ondersteunen in goede en kwade dagen.
Daarvoor kennen wij ouderlingen, pastorale werkers en
bezoekmedewerkers.
Voor de jeugd tot en met 18 jaar hebben we een jeugdouderling.
Voor alle mensen tussen de 18 en 75 jaar is een pastoraal team
gevormd van mensen die op bezoek gaan waar dat door ons of door
uzelf nodig wordt geacht. Aanspreekpunt voor deze groep is ds. Jan
Bos (tel. 516456).
Voor de gemeenteleden vanaf 75 jaar hebben we speciale
ouderlingen die bezoeken afleggen. Zij worden ondersteund door een
aantal bezoekmedewerkers die allemaal een vast aantal adressen
onder hun ‘hoede’ hebben.
Als wij nog geen contact hebben gezocht met u en u wilt wel contact
met ons, bel dan a.u.b. met ds. Jan Bos.
Bezoekmedewerkers categorie ouderen 75+
Ouderling: Mevr. Magda van Elburg
Wijk 1
De Essen
Wijk 2
De Meibree
Wijk 3
Mevr. A. de Kroon
Morslaan 168
512899
Mevr. J. Naber
(gedeelte)
Mevr. A. Engberts
(gedeelte)
Dhr. C. van Hemert
Bolkskamp 43
510501
Watertorenstraat 11
515169
G. Gezellestraat 54
517722
9
Graven Es
Wijk 4
ScholtenhoekKleies
Wijk 5
Stakenbeek
Wijk 6
Zoddenberg
Wijk 7
De Glinde
Wijk 8
Centrum
Wijk 9
De Hunenborg
Wijk 10
Het Vloedbeld
Wijk 11
De Elderink
Wijk 12
De Kampen
Dhr. A. Gommer
Hofmeijerstraat 14
510953
Mevr. J. Standhart
Fabritiusstraat 3
520916
Dhr. A. Ponsteen
Hengelosestraat 94
296981
Mevr. R. Schuurman
Mr. Troelstrastraat 2
521266
Mevr. J. Gommer
Hofmeijerstraat 14
510953
Mevr. J. Standhart
(gedeelte)
Mevr. M.E. Lantinga
(gedeelte)
Mevr. M. de Haan
(gedeelte)
Mw. M. de Haan
Fabritiusstraat 3
520916
Hunenbultweg 9
516520
Bolkskamp 74
519350
Bolkskamp 74
519350
Dhr. C. van Hemert
G. Gezellestraat 54
517722
Mw. J. Timmers
Dhr. A. Ponsteen
Dingeldeinstraat 25
Hengelosestraat 94
520477
296981
Bezoekmedewerkers Scholtenhof en aanleunwoningen:
Dhr. H.J. Meulenkamp
Mw. L.G. Sanderman
Mevr. M. Hofmeijer
F. v. Edenstraat 73
Engelbertinklaan 60
Oostwal 9-1
7576 BW
7577 JN
7571 CR
516617
522271
853177
Mevr. N. Boldingh - Dijke
Hunenborglaan 142
7576 XH
516457
10
Aanspreekpunt nieuw ingekomen gemeenteleden:
Frieda van Dijk
Tel. 514470, e-mail: [email protected]
Ouderling voor 18 – 35 jarigen:
Geziena Medema
Tel. 531052
Rouwpastoraat voor nabestaanden:
Geeke Koster
Tel. 510277
Jeugdouderlingen:
Bauke Post
Tel. 0546-824149
Aanspreekpunt voor Vorming & Toerusting en
aanspreekpunt voor pastorale projecten:
Joke Flokstra-Meems
Tel. 515473
DIACONIE
Administratief diaken:
Dhr. F.J.C. Woordes
Look 55, 7577 GK Oldenzaal
Tel. 522607, e-mail: [email protected]
Postbank rek. 843342
Bank rek. 59.55.23.544
Beide rekeningen t.n.v. Diaconie Hofkerk Gemeente Oldenzaal
Z.W.O.
Het plaatselijke werk voor Zending, Werelddiaconaat
Ontwikkelingssamenwerking wordt uitgevoerd door de diaconie.
en
11
Voorzitter:
Mw. A.J. Schreurs
Erve Aarnink 5, 7577 NT Oldenzaal
Tel. 523221, e-mail: [email protected]
Penningmeester:
Dhr. F.J.C. Woordes
Look 55, 7577 GK Oldenzaal
Tel. 522607, e-mail: [email protected]
Bank rek. 48.82.29.006
t.n.v. Zendingscommissie Hofkerk te Oldenzaal.
Ingezamelde postzegels en (ansicht-)kaarten t.b.v. de zending kunt u
inleveren bij: Dhr. H.J. Teunis, Dr. de Bruijnstraat 35, 7576 BJ
Oldenzaal, tel. 514243.
Hij zal voor verdere verwerking zorgdragen.
Collectebonnen
Iedereen die een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting invult, kan
giften aan kerkelijke instellingen, levensbeschouwelijke instellingen,
liefdadigheid instellingen, culturele instellingen, wetenschappelijke
instellingen en instellingen die het algemene nut beogen, van zijn /
haar inkomsten aftrekken, om zodoende tot een lager belastbaar
inkomen te komen. Achtergrond van deze aftrekregeling is dat de
overheid meer financiële armslag wil geven aan instellingen. Door de
aftrek zal men mogelijk meer schenken. Giften aan de kerk die onder
meer kunnen worden afgetrokken zijn de vrijwillige bijdragen bij de
Actie “Kerkbalans”. De giften moeten met een schriftelijk bewijsstuk
worden aangetoond.
Geld dat tijdens de kerkdienst in de collectezak wordt gestopt komt
niet in aanmerking voor aftrek. Dat is echter wel het geval met
collectebonnen. Deze vormen een gift en zijn aftrekbaar op het
moment van aankoop van het boekje.
12
Collectebonnen zijn er in boekjes met de volgende waarden:
25 bonnen van € 0,50 voor € 12,50
10 bonnen van € 1,00 voor € 10,00
De boekjes zijn te koop bij:
Mevr. F. Kamps-Zandbergen
H.M. Corwinstraat 6
Tel. 510974
Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21
Tel. 532182
De organisatie berust bij:
Dhr. H.H. Boldingh
Hunenborglaan 142
Tel. 516457
AUTODIENST
Voor personen die slecht ter been zijn, is er de mogelijkheid per auto
gehaald en gebracht te worden.
U kunt zich tot uiterlijk zaterdagavond 18.00 uur opgeven bij:
Mw. H.G. Arends-Bosink. Tel. 551502
GELUIDSOPNAME
Voor ouderen en zieken die niet in staat zijn de kerkdienst te
bezoeken, bestaat de mogelijkheid de dienst via een geluidsopname
te beluisteren in de week na de dienst.
Contactpersoon voor de geluidsband is:
Dhr. K.D. Meissner,
tel. 533743
b.g.g. Dhr. W. Valkema, tel. 516348
13
JEUGDRAAD
De jeugdraad is een bestuursorgaan, waarin groepen, die betrokken
zijn bij het jeugdwerk, vertegenwoordigd zijn. Dat zijn de
nevendienst, basiscatechese, crèche, Hofbrug en andere leden van de
jeugdraad.
De taken van de jeugdraad zijn:
 het uitvoeren van het beleid
 zorgdragen voor de continuïteit
 werven van medewerkers
 zorgdragen voor de financiën
 ontwikkelen van het jeugdwerk
De jeugdraad wil proberen om de jeugd, c.q. jongeren, op een leuke
en aantrekkelijke manier bij de kerk betrokken te houden. Tevens zet
de jeugdraad zich in om elk jaar ca. 2 jeugddiensten te houden.
Voorzitter:
Bauke Post
Tel. 0546-824149
De contactpersonen voor de diverse onderdelen zijn:
Crèche
vacature
Nevendienst
Anouk Brugging
Tel. 522630
Basiscatechese
Rijn van Wely
Tel. 519624
Opzet jeugdwerk:
Crèche:
Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is het mogelijk kinderen in
de leeftijd van 0 tot 4 naar de crèche in de Keukenhof te brengen. De
ouders kunnen dan in alle rust de kerkdienst bijwonen. Er zijn twee
leidsters die met de kinderen spelen en hun eventueel een
verschoning geven.
14
Kindernevendienst:
De kindernevendienst is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In de kindernevendienst wordt op hun niveau het verhaal van die
zondag verteld. De kindernevendienst werkt uit het blad "kind op
zondag", dat het Bijbelrooster volgt.
Iedere zondag is er een zondagskind. Dit kind mag in de dienst o.a.
de paaskaars aansteken en helpen met het collecteren.
Als de kinderen naar de middelbare school gaan, stromen ze door
naar de Hofbrug.
Indien nodig, kan de leiding van de kindernevendienst hulp vragen
aan de dominee bij het voorbereiden van de nevendienst.
Basiscatechese:
Dit is een vorm van catechese die erop gericht is dat de kinderen aan
het eind van een cyclus van 2 jaar die dingen weten en kunnen, die zij
nodig hebben om in een gemeente mee te doen.
Jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool worden hiervoor
uitgenodigd.
Hofbrug:
Elke eerste zondag van de maand komen in de Hofkamer een groep
jongeren samen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. De opzet van deze
Hofbrug is om de jongeren die een reguliere kerkdienst niet zien
zitten toch bij de kerk te betrekken.
Er wordt over allerlei onderwerpen gesproken die jongeren in deze
leeftijdscategorie bezighouden, niet alleen op kerkelijk gebied, maar
ook actuele onderwerpen komen aan bod.
Ook wordt er door deze jongeren één keer per jaar een speciale
Hofbrug-dienst gemaakt. Ze komen zelf met een thema en werken dat
dan, met behulp van de leiding, zelf uit. Ook op muzikaal gebied
dragen ze dan hun steentje bij.
Voor de groep 15 jaar en ouder zijn er gespreksavonden met jongeren
van de moskee eens in de maand op vrijdagavond. Aanspreekpunt
hiervoor is Bram Bos ([email protected]). Als je hiervoor
uitgenodigd wilt worden meld je dan bij hem.
15
WERKGROEP EREDIENST
In deze werkgroep houden we ons bezig met de planning en de
inhoudelijke vormgeving van de vieringen in de Hofkerk. We denken
na over andere manieren van vieren, muziek en communicatie in de
kerkdiensten en doen voorstellen aan de kerkenraad over de
invoering daarvan.
Leden van de werkgroep:
Jan Bos
Tel. 516456
René van Dijken
Miny Meijerink
Ina Schollaardt
Marit de Groen
Wiebe Valkema
Herman Breukink
OPENSTELLING HOFKERK
In de maanden mei tot en met oktober zal de Hofkerk elke
maandagmiddag open zijn. Tegelijk met de warenmarkt voor het
gemeentehuis staat de deur van de Hofkerk open van 13.00 tot 16.00
uur. Dit initiatief is genomen door een groep gemeenteleden van de
Hofkerk. Doel is om mensen in de gelegenheid te stellen even naar
binnen te lopen, stil te worden, koffie te drinken of te luisteren naar
muziek. Elke maandagmiddag is er ook een gastheer of gastvrouw
aanwezig om mensen te ontvangen. Er zijn flyers met informatie over
de kerk en teksten om over na te denken. Ook op enkele zaterdagen
(bijvoorbeeld
in
combinatie
met
de
brocanteof
streekproductenmarkt in de Palthetuin) zal de kerk open zijn. Een
spandoek met de tekst “De kerk is open” geeft aan wanneer de kerk
open is voor bezoek. Dit initiatief past in het beleid van de Hofkerk
om kerk te zijn voor alle mensen in de stad!
Contactpersoon: Hanneke Bugter, tel. 518055.
16
KLUSSENCLUB
Met uitzondering van de vakanties komt iedere maandagmorgen van
09.00 uur tot 12.00 uur een aantal vrijwilligers bij elkaar in de
kerkzaal van de Hofkerk voor het uitvoeren van diverse lichte
onderhoudswerkzaamheden in en aan de kerk. Deze bestaan uit
schilderen, timmeren, elektra, raamonderhoud en overige soortgelijke
werkzaamheden. Tevens wordt de tuin rondom de Hofkerk
onderhouden zoals snoeien, planten, grasmaaien e.d. De vrijwilligers
van de klussenclub dragen op deze wijze een steentje bij om de
onderhoudskosten zo veel mogelijk te beperken.
Contactpersonen:
Herman Arends
Tel. 551502
Herman Breukink
Tel. 511800
KERKBLAD “ DE HOFSTEM”
Iedere maand wordt het kerkblad uitgegeven, genaamd “De
Hofstem”. Het geeft informatie over kerkdiensten en maakt melding
van alle activiteiten die in de betreffende maand in onze gemeente
plaatsvinden. Het blad wordt geheel door vrijwilligers vervaardigd.
Door middel van vrijwillige bijdragen van de lezers wordt het blad
bekostigd. De kosten bedragen ongeveer € 17,50 per jaar.
Indien u het blad wilt lezen kunt u een proefnummer aanvragen bij:
Dhr. H.J. Teunis, Dr. de Bruijnstraat 35, 7576 BJ Oldenzaal.
Tel. 514243, e-mail: [email protected]
LECTOREN
De Hofkerk kent een groep van 7 lectoren. Elke zondag leest een van
hen de bijbeltekst voor in de dienst. Mensen die graag mee willen
doen in deze lectorengroep kunnen contact opnemen met de
predikant.
17
WERKGROEP BUITENHOF-AVONDEN
Deze werkgroep organiseert minimaal twee maal per jaar een
debatavond in de Hofkerk.
Dit debat vindt zijn inspiratie in het gelijknamige programma op TV.
Dit initiatief is vanuit de Hofkerk genomen om mensen uit de
Oldenzaalse samenleving met elkaar in contact te brengen rondom
levensbeschouwelijke, maatschappelijke, ethische of religieuze
thema’s. De werkgroep BuitenHof-avonden bestaat momenteel uit
zes personen die de thema’s bedenken en voor de publiciteit en de
organisatie zorgen. De groep zoekt nog versterking, dus wilt u
meedenken en -doen, meldt u dan aan bij Jan Bos of Joke Flokstra.
Leden van de werkgroep: Tonnie Harmelink, Joke Nieuwenhuis,
Mark Verschoor, Martin Poorthuis, Bob Verschoor, Jan Bos en Joke
Flokstra.
OECUMENISCHE CONTACTEN
In de raad van kerken zijn vertegenwoordigd de Rooms-katholieke
parochies, de Hofkerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk. De raad komt
twee maal per jaar bijeen. Onze gemeente wordt vertegenwoordigd
door de voorzitter van de kerkenraad en de predikant.
WERKGROEP “WERKEN OVER DE GRENS”
In de Hofkerk voelen we ons verbonden met mensen dichtbij en ver
weg. De werkgroep “werken over de grens” geeft handen en voeten
aan die verbondenheid. Wij organiseren een aantal speciale
activiteiten in de Hofkerk, waarmee we ons als kerkgemeenschap
inzetten voor mensen die buiten Nederland in armoede leven en wel
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op de eerste zondag in
maart is er, in samenwerking met de jongeren van de Hofkerk, een
speciale maaltijd in de kerk, waarvan de opbrengst bestemd is voor
een gezamenlijk gekozen project. Het afgelopen jaar was dat een
project van Dorcas (zie voor meer informatie over Dorcas:
www.dorcas.nl. )
Op de eerste zondag van november is er elk jaar aandacht voor de
voedselactie van Dorcas. Iedereen is van harte uitgenodigd om
18
voedingsmiddelen en geld te doneren. De voedingsmiddelen worden
verspreid door Dorcas onder hulpbehoevende mensen in Oost-Europa
en Zuidelijk Afrika. Met het geld bekostigt Dorcas de transporten
naar die landen. Het afgelopen jaar konden we wel 40 volle dozen
met koffie, thee, rijst, slaolie, bonen en nog veel meer, aan Dorcas
meegeven. Dit jaar hopen we nog meer te kunnen doen. Doet u mee?
Regelmatig verzorgen kerkleden samen met Amnesty International
presentaties in de kerk, bijvoorbeeld bij de maandelijkse
briefschrijfactie, op de eerste zondag van de maand. Op de eerste
zondag in maart, juni, september en december is er een stand van
Amnesty in de kerk. U kunt dan kaarten en cadeauartikelen kopen en
meedoen aan speciale acties.
Daarnaast steunen we als werkgroep een aantal projecten in het
buitenland. Sinds 2006 hebben wij het werk van 2 zendelingenBijbelvertalers in Papoea Nieuw Guinea geadopteerd. Nico en Elly
van Bodegraven vertalen de Bijbel in de taal van de Gizrra-mensen,
die wonen aan de zuidkust van Nieuw Guinea. Via De Hofstem
houden wij u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het
vertaalwerk en hoe het in zijn werk gaat. U kunt het werk van Nico
en Elly natuurlijk steunen, via de speciale collectes of met een
gebonden gift (gebruikt u hiervoor het gironummer van de diaconie,
Postbank 843342 of Rabobank 59.55.23.544 t.n.v. Diaconie Hofkerk
Gemeente Oldenzaal). Nico en Elly houden ons regelmatig op de
hoogte van hun werk en u kunt dat nalezen op onze website
www.hofkerk-oldenzaal.nl
In de komende jaren wil de werkgroep steeds meer activiteiten over
de grens ontwikkelen, waaraan mensen binnen en buiten de
gemeenschap van de Hofkerk deel kunnen nemen. Wilt u meedoen of
hebt u ideeën of suggesties, dan kunt u natuurlijk contact met ons
opnemen.
Contactpersoon Werken over de grens: René Dreierink, tel. 533030.
19
INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN
De Oecumenische Werkgroep Vorming & Toerusting stelt per
seizoen een ruim pakket groepsactiviteiten samen voor een groot
aantal vaak actuele onderwerpen. Zo zijn er gesprekskringen,
themabijeenkomsten, Bijbelgroepen. Nadere informatie kunt u
krijgen bij de predikant.
Leden van de werkgroep:
Anneke Deen
Arjen van Dijk
Gerard Kroezen
Rianke Lubberding
Fons Peters
Joop Huisman
Mirjam van Es
Jan Jacob Tiemersma
Joke Flokstra (tel. 515473
OECUMENISCH LITURGISCHE WERKGROEP
OLDENZAAL
Deze werkgroep houdt zich bezig met de planning en de inhoudelijke
vormgeving van oecumenische vieringen door het jaar heen.
Leden van de werkgroep:
Constance Janssen
Joop Breukel
Jan Grotenhuis
Theo Blokhuis
Ria van Dijk
20
Chr. Gem. Zangvereniging “Looft den Heer”
Ook het koor Looft den Heer heeft sinds jaar en dag een vaste plaats
in de Protestantse gemeente Oldenzaal. We laten ons inspireren door
het woord van God en hopen zo ons steentje bij te dragen tijdens
onze medewerkingen aan kerkdiensten in de Hofkerk.
Het koor is opgericht in december 1912 en is het oudste koor van
Oldenzaal. Ons repertoire bestaat voor een groot gedeelte uit
geestelijke liederen, zowel modern als klassiek. Ook lichtere werken
staan in onze index. We werken mee aan kerkdiensten, treden op in
verpleeg en zorgcentra in de regio. Ook op zangersavonden van de
Koninklijke Christelijke Zangers Bond laten we onze stemmen horen.
Om de onderlinge band te versterken, hebben we regelmatig een
ontspanningsavond of middag. Het aantal leden van ons koor is
momenteel aan de bescheiden kant. Bent u, als nieuwkomer of als
reeds gesettelde Oldenzaler, geïnteresseerd in ons koor, dan bent u
van harte welkom op maandagavond in de kerkzaal van de Hofkerk
op onze wekelijkse gezellige repetities. We repeteren van 20.00 tot
22.00 uur. In de pauze is er koffie of thee.
Werp af uw schroom en kom vrijblijvend een repetitie mee
maken!
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Chris Ballast, tel: 518159.
21
Stichting Cultureel Centrum De Hof
Sinds 1994 zorgt deze Stichting ervoor, dat het kerkgebouw ook voor
culturele doeleinden gebruikt wordt. Op deze manier is onze kerk een
“open gebouw” geworden en maken ook niet-protestanten kennis met
De Hofkerk. Het Stichtingsbestuur verhuurt het gebouw aan koren,
muziekgezelschappen en andere organisaties. Ook wordt onze zaal
gebruikt voor repetities van bijvoorbeeld het Weihnachtsoratorium en
de Mattheüs Passion. Daarnaast is CC De Hof sinds 2010 een
officiële trouwlocatie van de gemeente Oldenzaal: een uitstekende
locatie voor een burgerlijk huwelijk met veel bruiloftsgasten. Zelf
organiseert het Stichtingsbestuur o.a. het Bevrijdingsconcert en
nodigt men bijvoorbeeld een koor, zoals het Enschede’s Byzantijns
Kozakken Koor uit, om in onze zaal op te treden. De agenda van de
diverse evenementen wordt gepubliceerd in “De Hofstem”, in de
plaatselijke pers en uiteraard op onze eigen website
www.cultureelcentrumdehof.nl
Onze kerkzaal wordt terecht geroemd vanwege de uitstekende
akoestiek. Daarnaast kan onze beheerster, Ina Schollaardt, zorgen
voor heerlijke koffie, thee en andere dranken. Voor de huur van de
kerkzaal of kleinere zalen dient men contact op te nemen met Rijn
van Welij (liefst per e-mail: [email protected]).
Het Stichtingsbestuur bestaat uit 6 personen: Jaap Flokstra
(voorzitter), Rijn van Welij (secretaris en contactpersoon voor de
programmering), Loek Smidt (penningmeester), Wim van Beurden
(technische zaken), Harm Medema (publiciteit) en Kor Jolink
(beheer).
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit informatieboekje
berust geheel bij de kerkenraad.
22