Download PDF

Preek over 2 Korintiërs 12:9-11
- Schildwolde, 26 oktober 2014
- Kees van Dusseldorp
- 2e preek bij het jaarthema ‘Wat heeft God in je leven gedaan?’
- Nationale bijbelzondag
Liturgie
Mededeling overlijden
Ps.23:1
Votum en groet
Ps.148:1,5 [Wiekslag 5-8]
Wetslezing
Gz.176b (melodie Ld.301)
Gebed
Lezen: 2 Kor.12:5b-10
Klaagl.3:17-27
Ps.34:6,7
Preek: 2 Kor.12:9a
Ld.423
Gebed
Collecte
Ps.63:2
Zegen
1
Gemeente van Christus,
** God en een mislukt leven?
Ja, als je een geslaagd leven hebt, dan wil je God wel danken. Maar als je leven mislukt is?
Als alles op z’n pootjes terecht komt, dan prijs je God om zijn leiding. Maar als er geen
uitzicht is? Als je merkt hoe God je gebeden verhoort, dan kijk je verwonderd hoe dat
werkt. Maar als je maar blijft bidden en je ziet geen verandering?
Als je Jozef bent en je levensweg gaat van van slaaf naar minister-president, dan dank je
God. Maar als je Jeremia bent en je ziet hoe de stad van God, de tempel van God en het
volk van God wordt verwoest, ondanks al je preken en al je gebeden, hoe zou je dan
spreken van Gods hand? En als je Paulus bent en maar blijft bidden om verlossing van
een handicap, een doorn in het vlees, zonder dat er iets veranderd, hoe kom je er dan bij
om je daar niet alleen bij neer te leggen, maar er uiteindelijk zelfs blij mee te zijn?
‘Wat heeft God in jouw leven gedaan?’ Dat is de vraag van het jaarthema. Vorige week
gingen we op huisbezoek bij Jozef. Hij kon heel duidelijk aanwijzen wat God in zijn leven
had gedaan. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat hij God alleen maar danken
kon vanwege zijn macht en rijkdom. Zijn dankbaarheid werd gekleurd door besef van
Gods heilsplan met de wereld. En zijn dankbaarheid werd bewezen doordat Jozef ook
genadig was voor zijn broers. Maar toch lijkt het gemakkelijker om God te danken voor
zijn leiding bij je voorspoed, dan bij je tegenspoed.
Daarom gaan we vandaag op huisbezoek bij Paulus. Niet dat zijn leven mislukt was.
Maar Paulus maakt wel duidelijjk hoe hij heeft leren leven met pijn, onverhoorde gebeden en onvervulde verlangens. En niet alleen heeft hij ermee leren leven, hij heeft er
zelfs vreugde in leren scheppen. Hoe leer je Gods zorg belijden als je midden in de moeilijkheden zit?
** Jezus geeft antwoord
Als we bij Paulus op huisbezoek gaan, dan stuiten we op een woord van Jezus zelf. Jezus
heeft tegen Paulus gezegd: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Daarmee geeft
Jezus niet alleen antwoord op de vraag van Paulus. Jezus geeft ook een algemeen principe aan: ‘Mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Het is een antwoord op onze vragen
naar Gods zorg en Gods hand in ons leven.
Het is, denk ik, goed om eerst nog eens door te vragen naar de situatie van Paulus. In een
gesprek met iemand, of het nu een huisbezoek is of niet, is het altijd goed om door te
vragen. Paulus, wat heb je de Heer eigenlijk gevraagd?
Paulus vertelt: Ik word gekweld door een engel van Satan. Er is mij een doorn in het
vlees gestoken. Drie keer heb ik de Heer gesmeekt dat Hij mij van die duivelsknecht zou
bevrijden. Maar het is niet gebeurd.
Die doorn in het vlees is beroemd geworden. Maar tegelijk onduidelijk gebleven. Waar
had Paulus last van? Had hij een oogziekte, omdat hij elders schrijft dat hij grote letters
moest schrijven? Had hij last van migraine, omdat hij het heeft over een engel van Satan
2
die hem met vuisten sloeg? Had hij een spraakgebrek, omdat hij best vaak aangeeft dat
zijn performance niet geweldig is? Had hij last van zijn geweten door zijn verleden toen
hij volgelingen van Jezus had laten vermoorden vanwege hun geloof? Had hij problemen
met tegenstanders die het evangelie verkrachten? Dat zijn zo een aantal suggesties die
best reëel zijn. Ik geef ze door, zodat je beseft dat hij een echt probleem had. Zijn gebed
om ervan verlost te worden ging wel ergens over. Nog niet eens voor hemzelf, als wel
voor zijn dienst in het Koninkrijk. Paulus spreekt niet voor niets over de Satan, de grote
tegenstander van God. Hij voelde zich aangevochten, voelde zich beperkt, voelde zich
zwak. En hij smeekte de Heer indringend en langdurig om pijn weg te nemen. Driemaal!
Dat zijn drie intensieve gebedsdiensten geweest, of vastenperiodes.
En Jezus heeft hem antwoord gegeven: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want
kracht wordt zichtbaar in zwakheid’. Daarmee had Paulus antwoord. Maar daarmee
hebben wij ook een richtinggevend woord. Want Jezus geeft een algemeen principe aan:
‘Mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’
** een antwoord dat best vragen oproept
Ik ken mensen die zich ergeren aan dit antwoord van Jezus. ‘Mijn kracht wordt zichtbaar
in zwakheid.’ En er zitten best lastige dingen in. Het woord roept de nodige vragen op.
Dat vind ik tenminste wel.
Het klinkt zo vroom: Ik ben ziek, maar dat geeft niet, want ik ken Jezus Christus. Ik ben
gehandicapt, maar dat vind ik niet erg, want God houdt van mij. Ik heb al veel geliefde
mensen naar het graf gebracht, maar ik treur niet, want in weet waar mijn toekomst ligt.
Dan denk ik: dat gaat wel erg gemakkelijk. Alsof je geen verdriet mag hebben als je een
geliefde moet missen, alsof je niet kapot mag zijn van een tragisch ongeluk. Alsof je niet
ontzettend mag balen als je tegen beperkingen aanloopt van jezelf of van een ander.
Er zijn nog meer vragen. Van het woord van Jezus is ook wel misbruik gemaakt. Dat je
genoegen moet nemen met middelmatigheid. Wees niet te fanatiek, leg de lat niet te
hoog, want Jezus vind het prima als je christelijke levensstijl er een beetje gebrekkig uitziet. Je moet toch zwak zijn in je christelijkheid? Jezus vindt het prima als je nog een paar
zondige gewoonten aanhoudt, als je in onmin met je naaste blijft leven, als het allemaal
niet zo lukt als je graag wilt. Want dan blijkt alleen maar des te meer hoe groot zijn
kracht is. Dat is de wereld op zijn kop. Alsof je ruzies en afstand met anderen laat bestaan zodat Gods genade gaat stralen. Alsof je lekker dronken kunt worden om maar te
laten zien dat een christen ook een gewoon mens is. Zo werkt dat niet. Je maakt jezelf
toch ook niet extra ziek zodat de dokter meer eer van zijn werk heeft?
‘Mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Het woord van Jezus roept vragen op. Ten
diepste ligt onder die vragen, denk ik, ons onvermogen en onze onwil om echt kwetsbaar te zijn. We leven in een samenleving waarin je sterk moet zijn, een goede indruk
moet maken. Een samenleving waarin je je schaduwkanten moet verstoppen of moet
vergoelijken. Waarin je zo weinig mogelijk afhankelijk wilt zijn van anderen en zoveel
mogelijk controle wilt houden over je leven.
3
Paulus zegt: ‘Mijn Heer heeft gezegd dat zijn kracht in mijn zwakheid zichtbaar wordt.
Daarom ben ik blij dat ik zwak ben.’ Vragen genoeg bij zo’n uitspraak. Vragen bij het
woord van Jezus.
** maar ook een verlangen?
En toch. Roept het ook een verlangen op. Als Jezus zegt: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig’, dan klinkt daarin ook een heerlijke rust en vrijheid. Bevrijd van alle verplichting om te presteren. Rust om te aanvaarden wat niet goed gegaan is. Moed om ook
in donkere tijden vol te houden en met blijdschap te leven. Daar kan een mens naar verlangen.
Verlangen is een sterkere motivatie dan verplichting. Je kunt bij dit woord van Paulus
tegen elkaar zeggen: je moet je laten voorstaan op je zwakheid, je moet vreugde scheppen in je zwaheid, je moet genoeg hebben aan de genade van Jezus Christus. Maar met
dat moeten schiet je niet veel op. Pas wanneer je ernaar verlangt, zul je op zoek gaan
naar het geheim van dat leven met God. Dan begin je niet bij het resultaat van de weg die
Paulus afgelegd heeft, maar dan start je bij het begin.
Paulus vertelt wat hij geleerd heeft van Jezus Christus. Juist in de moeiten van zijn leven,
in de kwelling van de Satan, in de worsteling van het gebed. Hij vertelt het niet, zodat wij
elkaar er de maat mee nemen. Hij vertelt het om ons te winnen voor Jezus Christus.
In dit gedeelte van de brief gaat Paulus de discussie aan met zijn tegenstanders in Korinte. Paulus werd weggezet: hij zou onvoldoende uitstraling hebben, te weinig charisma en
eigenlijk maar een zwak figuur zijn, met al zijn beperkingen en al het lijden dat hij inmiddels meegemaakt had. Maar Paulus maakt duidelijk dat hij niet zelf gesolliciteerd
heeft om apostel te worden, maar dat God hem daartoe geroepen heeft. En dat hij door
alles wat hij meemaakt steeds meer aan Christus gelijkvorming wordt. Door zijn beperkingen wordt juist de kracht van Christus zichtbaar. Niet dat hij het daar gemakkelijk
mee gehad heeft. Maar hij heeft het wel leren zien.
Mag ik je verlangen daarop richten? Dat je leven op dat van Christus gaat lijken? Juist als
er in je leven veel beperkingen en lijden is. Dat in je leven de kracht van Christus zichtbaar wordt? Juist omdat niet jouw wens en wil wordt vervuld, maar die van Hem. Dat je
genoeg kunt hebben aan de genade van Jezus? Juist als je heel veel moet loslaten. Het
verlangen naar de Heer Jezus Christus, bij wie je vrijheid en je rust begint.
** niet zonder strijd
‘Wat heeft God in jouw leven gedaan?’ We kijken vanmorgen naar Gods zorg in de perioden dat het leven moeilijk is, dat de toekomst onzeker is, dat God afwezig lijkt. Gods
hand, als je leven mislukt lijkt, je gebeden niet verhoord worden en je hoop op herstel
wegsmelt. Het houdt Paulus sterk bezig. Intens vraagt hij de Heer om een oplossing. En
hij krijgt als antwoord: ‘Je hebt niet meer nodig dan te weten dat ik goed voor je ben. In
jouw zwakheid wordt mijn kracht zichtbaar.’
4
Het leren leven van Gods genade, dat gaat niet zonder strijd. Paulus en Jeremia getuigen
ervan. Maar ook David en Petrus. Hoeveel moeite ze ermee gehad hebben. Dat Gods
goedheid voldoende is om mee te leven, daar gaat een worsteling aan vooraf.
Voor de een is dat een strijd om de eigen wensen los te laten. Wat jij zo graag wilt, een
vriend, een gezond lichaam, contact met je broer, maar je krijgt het niet. Dat kost tijd. En
het mag tijd kosten. Waarin je het uiterste doet om je wensen uit te voeren. Tot God in je
het besef laat groeien dat je het moet loslaten. En dat je toch verder kunt leven.
Voor een ander is dat een strijd tegen eigen eer. Het idee dat je eigenlijk recht hebt op
een beetje geluk, op een beetje begrip, op een beetje ruimte. Een ander heeft dat ook,
waarom jij dan niet? Het steekt, je ziet vooral wat je niet hebt. Tot de Heer je oog geeft
voor wat Hij je wel geeft. En je daar dankbaar voor wordt. En milder voor een ander.
Voor een derde is dat een worsteling om je zwakheid te erkennen en je kwetsbaarheid te
laten zien. Jij bent niet die sterke gelovige. Je bent niet de persoon die een ander kan
overtuigen van de waarheid. Je hebt fouten gemaakt en bent mede-schuldig aan de verwijdering die er is ontstaan. Je wilt het niet weten, kijkt altijd naar anderen. Tot God je
ontdekt aan je trots. En je met een gebroken hart voor de Heer komt. Om zijn vrede te
ontvangen.
De Heer zegt, ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Het kost strijd om dat te ontdekken. Het kost tijd om je daaraan over
te geven. Misschien wel jaren.
** maar dan is het ook een kracht
Maar dan is het ook een kracht! Paulus die kan zeggen: ‘In mijn zwakheid ben ik sterk.
Want Christus schenkt mij kracht.’ Dat is zijn antwoord op de toezegging van de Heer: ‘Je
hebt niet meer dan mijn genade nodig.’ Het blijkt waar te zijn. Wie de worsteling kent
om zwakheid te erkennen, om wensen los te laten en het leven in Gods handen te leggen,
die krijgt vreden. En die ontvangt daarin bijzondere kracht.
Monniken hebben beloofd geen relatie aan te gaan. In de film ‘Des Hommes et des Dieux’
wordt aan een van de monniken de vraag gesteld: ‘Word je wel eens verliefd?’ Zijn antwoord: ‘Ja, en dat gaf veel verdriet. Maar toen kwam er een grotere liefde in mijn leven
en daaraan heb ik gevolg gegeven.’ De liefde van de Heer is hem genoeg.
Een goede kennis van mij heeft een homofiele geaardheid. Hij heeft het daar moeilijk
mee. Ook over de vraag wat Gods bedoeling met zijn leven is. Hij is tot de overtuiging
gekomen dat een relatie voor hem niet weggelegd is. ‘Is dat niet een heel eenzame weg?’
‘Ja soms heel erg eenzaam. Maar ik weet mij verbonde met mijn Heer. Mijn nee tegen een
relatie is ingebed in een groter ja voor mijn Heiland.’ Het geeft hem kracht om zijn weg
te gaan.
Afgelopen vrijdag stond er in de krant een openhartig artikel onder de titel: ‘Waarom ik
me nu toch heb laten steriliseren.’ Een christelijke vrouw vertelt van haar worsteling
met Gods wil en bedoeling met haar kinderloosheid. En ze schrijft: We hebben zoveel
gebeden om kinderen. Maar vanaf een bepaald moment begon ik te beseffen dat God ons
5
nooit kinderen beloofd had. Hij had ons enkel zichzelf beloofd. Ik ben een kind van God.
En daarin ligt iets veel groters dan in mijn onvervulde kinderwens.’ ‘Hij had ons enkel
zichzelf beloofd’. En dat bleek voldoende.
Indringende verhalen, over heel persoonlijke strijd. Soms een levenslange strijd. ‘Je hebt
niet meer dan mijn genade nodig.’ Het blijkt tegelijk een kracht. Het is waar: de genade
van Jezus Christus is voldoende. Je kunt ermee léven.
** je hebt niet meer dan mijn genade nodig
‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig.’ Misschien klinkt het nog een beetje als: Daar
moet je het dan maar mee doen. Blijkbaar is Gods genade genoeg. Maar dan heb je niet
geproefd wat Gods genade inhoud. Niet voor niets worden de genade van Jezus en de
kracht van Jezus door elkaar heen gebruikt. Genade is een kracht! Genade is bevrijding.
Genade is vrede met God. Genade is je toekomst. Genade is de Heer zelf.
Leven met Jezus Christus, uiteindelijk vervult Hij de honger en dorst in je hart. De verlangens van een mens komen tot rust in de genade van de Heer. Dat verandert je leven.
Hoe je omgaat met dingen die je overkomen. Ook met ziekte, met handicaps, met verdriet, met pijn, met onvervulde verlangens. Zijn liefde troost, heelt, bevrijdt en geneest.
Wat heeft God in jouw leven gedaan? Die vraag van het jaarthema gaat niet alleen over
de momenten dat alles bij elkaar kwam. Dat je je gezegend voelde door voorspoed en
geluk. Maar ook over wat je geleerd hebt in de perioden dat het stug en zwaar was. Dat
je je gezegend voelde door de genade en nabijheid van de Heer.
Heb je het moeilijk? Zoek je wanhopig naar een opening? Word je doodmoe van de pijn?
Zoek de Heer! Schuil bij Jezus Christus en vecht tegen de Satan. Laat het binnenkomen
dat Hij zegt: je bent mijn geliefd kind. Meer geliefd dan je durft te dromen. Buiten Jezus is
er geen genade. Maar in verbondenheid met hem is er Gods goedheid. Dat is een belofte!
Bij de Heer vind je de moed om de weg te gaan. En zelfs de vreugde omdat in jouw
zwakheid en pijn zijn kracht zichtbaar wordt.
Amen
6