Muziekeducatie op Maat vanaf 1-8- 2014

Muziekeducatie op Maat vanaf 1-82014
Inhoudsopgave
Inleiding .......................................................................................... 2
Visie ................................................................................................ 3
Doelstellingen .................................................................................. 3
Resultaten ....................................................................................... 4
Uitgangspunten Muziekeducatie op Maat .............................................. 5
Inrichting van de muziekeducatie ........................................................ 6
Inleiding............................................................................................................................................ 6
Muziekeducatie voor de groepen 1 tot en met 4.............................................................. 7
Muziekeducatie voor de groepen 5 tot en met 8............................................................ 10
Concertthema’s............................................................................................................................ 13
Docenten en dirigentschap ..................................................................................................... 13
Organisatie en communicatie ........................................................... 15
Projectcoördinatie ....................................................................................................................... 15
Communicatie .............................................................................................................................. 15
Randvoorwaarden voor succes .............................................................................................. 15
Begroting 2014-2018 Indicatief ........................................................ 17
Bijlage ........................................................................................... 18
Inleiding
Op initiatief van de Oud-Vossemeers’ Muziekvereniging (OVM) is in 2011
in samenwerking met de drie basisscholen gestart met het muziekproject
Samen Muziek Maken is Vet Cool (SMMIVC). Een initiatief dat met name
financieel ondersteund werd door Kinderen Maken Muziek (KMM). Het
muziekproject is in het eerste jaar uitgevoerd met de leerlingen van groep
5, 6, 7 en 8 van de basisscholen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs
tot 14 jaar. In het tweede jaar is ook de muziekles voor de groepen 3 en 4
opgestart. Het uiteindelijke doel was/is om een doorlopende leerlijn
muziekeducatie (inclusief groep 1 en 2) te ontwikkelen en implementeren
in het basisonderwijs in Oud Vossemeer.
Met ingang van 1 december 2013 kan SMMIVC geen beroep meer doen op
de financiële middelen van KMM. Nieuwe partners zijn gevonden in de
gemeente Tholen en de Zeeuwse Muziekschool. Partijen zijn enthousiast
om met de basisscholen en OVM een doorstart te gaan maken. De wijze
waarop de samenwerking gestalte gaat krijgen wordt in dit document
beschreven.
Visie
Muziek en cultuureducatie zijn cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling
van een kind. Behalve het eigen maken van muziek en cultureel erfgoed
vindt persoonlijke – en cognitieve (verbeelding en creativiteit)
ontwikkeling plaats. Muziek op Maat vindt deze ontwikkeling cruciaal voor
de ontwikkeling van het kind in een maatschappij die steeds
internationaler wordt. Muzieklessen stimuleren naast emotionele en
muzikale intelligentie ook algemene vaardigheden; samen muziek maken
vraagt veel van hun concentratie en doorzettingsvermogen en leert
kinderen op een andere manier samen te werken. Ook hun grove en fijne
motoriek wordt gestimuleerd.
Muziekeducatie op Maat ontwikkelt en implementeert in eerste instantie
een doorlopende leerlijn op maat op de drie basisscholen van Oud
Vossemeer. Een goed evenwicht wordt gezocht tussen (het zijn) de
mogelijkheden van de basisschool en de integrale samenhang (de
inhoud). Een goede infrastructuur wordt geboden voor in eerste instantie
muziekeducatie. Verbreding naar cultuureducatie is wenselijk. De
doorlopende leerlijn wordt voortgezet in het Voortgezet Onderwijs door
middel van de samenwerking in deze met het Rijksscholengemeenschap.
Muziek- en (deels) cultuureducatie in het basisonderwijs wordt verzorgd in
coproductie tussen OVM en de Zeeuwse Muziekschool. Dit wordt
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
In samenwerking met de plaatselijke verenigingen zoals de
toneelvereniging, zangverenigingen, vrijwilligers en Stichting Vosmeer
komen uitvoeringen tot stand. Op deze wijze kan verbreding en binding
met lokale culturele activiteiten en verdieping in het cultureel erfgoed
plaatsvinden.
Doelstellingen
De volgende doelstellingen onderschrijven we met onze muziekeducatie
voor de leerlingen:



De leerlingen hebben plezier in muziek;
De leerlingen leren samenwerken;
De leerlingen worden gestimuleerd in hun cognitieve en persoonlijke
ontwikkeling;

De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed van OudVossemeer en met muziek- en cultuuruitingen behorende bij de huidige
tijd.
Ook onderschrijven we een tweetal onderwijskundige doelen, te weten:


Inzicht in methodieken en de bruikbaarheid ervan bespreken en
promoten;
Deskundigheidsbevordering op muzikaal niveau van leerkrachten en
schoolleiding.
Tenslotte onderschrijven we met onze muziekeducatie de volgende twee
maatschappelijke doelstellingen:



Behoud cultuur, leefbaarheid en tradities in Oud Vossemeer;
Overdraagbaarheid in de gemeente Tholen
De (unieke) samenwerking tussen de drie basisscholen van Oud
Vossemeer.
Resultaten
Gekoppeld aan de doelstellingen, willen we de volgende resultaten
bereiken:
1. De resultaten zullen zichtbaar worden in de vorm van een jaarlijks
optreden (muzikaal, musical), de inhoud en de samenwerking
daarbinnen;
2. De resultaten worden zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld een
cultuureducatiespel;
3. Resultaten worden zichtbaar in de vorm van ondersteuning lokale
culturele activiteiten;
4. Resultaten worden zichtbaar in de vorm van instroom in OVM;
5. Inzicht leeropbrengsten per individuele leerling a.d.h.v. rapportages;
6. Inzicht leeropbrengsten bestaande “muziek” methoden;
7. Deskundigheidsbevordering leerkrachten en schoolleiders;
8. Verbetering kwaliteit muziek- en cultuureducatie.
Uitgangspunten Muziekeducatie op Maat
Om aansluiting te vinden bij de leerdoelen en resultaten zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd:














De muzieklessen zijn onderdeel van het curriculum/ beleidsplan van de
school. Het thema en het muzikaal programma wordt afgestemd met
de scholen;
De muzieklessen worden aangeboden via school omdat via onderwijs
ieder kind bereikt wordt;
De muziekeducatie is gericht op actieve muziekbeoefening die aansluit
bij de belangstelling en het ontwikkelingsniveau van de leerling;
De muzieklessen sluiten aan bij de omvang en de structuur van
desbetreffende basisscholen;
De muzieklessen sluiten aan op de overige lessen (bv. Roosevelt of
ritmisch rekenen) en dragen bij aan het versterken van het
leerrendement ervan ;
De lessen van groep 1 tot en met 8 worden bij voorkeur bovenschools
verzorgd;
Er worden voor groep 1 tot en met 8 20 muzieklessen op jaarbasis
aangeboden waarbij de lessen tweewekelijks op de vrijdag
plaatsvinden. Dit ivm eenduidigheid, structuur en continuïteit. Jaarlijks
worden de data voor de muzieklessen met de schooldirectie van
desbetreffende scholen afgestemd;
Er vindt jaarlijks minimaal één presentatiemoment plaats aan het einde
van het schooljaar. Daarnaast wordt aangesloten bij activiteiten (bv.
Kerstmis, Sint Nicolaas) op school;
Schooldocenten sluiten bij voorkeur met hun muzieklessen aan op het
aanbod van Muziek op Maat met als doel dat er een co-creatie tot stand
komt;
Schooldocenten kunnen indien gewenst hun deskundigheid bevorderen;
Op iedere basisschool wordt hetzelfde muziekaanbod gedaan en
uitgevoerd;
Er wordt opbrengstgericht gewerkt op basis van de leerdoelen
(muzikale leerlijn) en resultaten worden op vooraf afgesproken wijze
inzichtelijk gemaakt;
Het muziekaanbod is logisch opgebouwd en de samenhang is duidelijk
zichtbaar en objectiveerbaar;
Het muziekaanbod is met nadruk een coproductie tussen de gemeente
Tholen/ Zeeuwse Muziekschool, Oud Vossemeers’ Muziekvereniging en
de drie basisscholen;

Toneelvereniging, zangvereniging, Stichting Vosmeer worden op ad hoc
basis betrokken. De inhoud van het thema bepaalt de betrokkenheid.
Inrichting van de muziekeducatie
Inleiding
Muziek op Maat heeft voortdurend oog voor de wijze waarop lesvormen en
methodiek aansluiten bij de manier waarop kinderen en jongeren leren en
ontwikkelen.
Centraal staat: Muziek maken is plezier maken en is de belangrijkste
kwaliteit van het muziekonderwijs van Muziek op Maat.
-
De leerling en de muziek staan centraal. Docenten ‘stemmen af’ op
hun leerlingen: op hun aanleg, hun ambitie en hun omgeving.
Graadmeter voor succes is de beleving en waardering van de leerling
en de mate waarin deze gemotiveerd is.
Leerlingen beleven tijdens muzieklessen en optredens het plezier van
musiceren. Zij raken gemotiveerd zowel door hun muzikale
ontwikkeling als door de beleving daarvan samen met anderen.
Waarom een doorgaande leerlijn?
Muziek op Maat heeft een doorgaande leerlijn1 ontwikkeld voor de groepen
1 tot en met 8. Voor kinderen is het van belang dat hun ontwikkeling
ononderbroken is. Doordat de leerlijn vanaf groep 1 in de basisschool
verweven is worden de kinderen vanaf dat moment bewust van de
muziekcultuur die in hun school leeft. Zij zien de kinderen vanaf groep 4
op djembe en cajun spelen en de kinderen vanaf groep 5 op een ander
instrument spelen. De opbouw is er niet alleen op papier maar ook
zichtbaar voor de kinderen. Kerndoelen dragen eraan bij dat er in de
ontwikkeling van kinderen sprake is van een doorgaande
(ontwikkeling)lijn.
De doelen van Muziek op Maat sluiten aan op de door de Overheid
vastgestelde kerndoelen voor muziek binnen het basisonderwijs. Hierover
staat het volgende beschreven:
1
Wikipedia geeft over de leerlijn de volgende samenvatting: “een leerlijn is in het onderwijs in Nederland een
uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die
omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen.[1][2] Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die
op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.
Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas en ook wat behandeld moet zijn alvorens een
volgende stap kan worden gezet. De invulling van de leerlijnen kan sterk verschillen per school.”
”Kerndoelen zijn globale beschrijvingen van belangrijke
onderwijsinhouden. Op hoofdlijnen geven ze een omschrijving van het
onderwijsaanbod. De kerndoelen bevatten geen details en geen
voorbeelden. De kerndoelen geven aan wat in elk geval aan alle kinderen
moet worden aangeboden in de periode waarop zij het basisonderwijs
bezoeken. Scholen hebben de vrijheid zelf specifieke keuzes te maken en
eigen didactische invullingen te kiezen”.2
De kerndoelen primair onderwijs zijn vastgelegd in de Stichting Leerplan
Ontwikkeling en het betreft onderstaande:
 Kerndoel 12
Nederlands
 Kerndoel 13
Engels
 Kerndoel 34 en 37
Oriëntatie op jezelf en de wereld
 Kerndoel 54, 55 en 56
Kunstzinnige oriëntatie.
Op basis van bovenstaande kerndoelen dient in de muzieklessen
aandacht besteed te worden aan :
 Klank – vorm – betekenis
 Instrument bespelen
 Zingen
 Luisteren
 Vastleggen
 Bewegen





En aan:
Reflectief vermogen
Receptief vermogen
Onderzoekend vermogen
Creërend vermogen
Vermogen zich te presenteren.
Muziekeducatie voor de groepen 1 tot en met 4
In de onderbouw wordt begonnen met algemene muzikale vorming ter
voorbereiding op het leren bespelen van een muziekinstrument. In dit
onderdeel worden de beginsituatie en de hoofddoelen voor groep 1 t/m 4
beschreven. Daarna wordt voor de groepen 1 en 2 en voor de groepen 3
en 4 aangegeven middels welke methode en in welke vorm gewerkt gaat
worden.
Beginsituatie
De groepen zullen een diverse samenstelling hebben van leerlingen met
en zonder kennis en ervaring op het gebied van muziek. Daarom wordt in
groep 1 begonnen bij het begin c.q. niveau 0 of wel zij hebben geen
2
Bron: SKVR Leerlijnen cultuureducatie
enkele kennis en/of vaardigheid met muziek. Vanaf deze groep wordt
gericht gewerkt aan muzikale doelen die per leerjaar zijn omschreven en
een doorgaande leerlijn vormen tot en met groep 8.
Hoofddoelen groep 1 tot en met 4
Aan het einde van groep 4 zijn de volgende hoofddoelen bereikt:
 Leerlingen kunnen 32 liedjes in verschillende stijlen en uit verschillende
culturen correct zingen;
 Leerlingen kunnen eenvoudige ritmische en melodische speelstukken
uitvoeren;
 Leerlingen kunnen geconcentreerd en gericht luisteren;
 Leerlingen kunnen instrumenten auditief en visueel herkennen en
benoemen;
 Leerlingen kunnen vrij -, improviserend - en choreografisch bewegen
op muziek;
 Leerlingen kunnen een vioolsleutel en enkele noten schrijven in een
traditionele notenbalk;
 Leerlingen kunnen een grafische notatie ontwerpen en uitvoeren;
 Leerlingen kunnen liedjes, speelstukken en bewegingen presenteren;
 Leerlingen kunnen praten over en reflecteren op muziek.
Groep 1 en 2 groepsgewijs (bovenschools) les in de vorm van
muziekonderwijs:
Kleuters luisteren met hun gehele lichaam. Zien, horen en voelen wordt
aangesproken.
Streefdoelen:
- Ervaren van klankbronnen;
- Ervaren van verschil in klankduur, klankhoogte, klanksterkte, tempo;
- Ervaren van sfeer en emotie in muziek.
Methode:
- Zing-es mee;
- Moet je doen;
- Fraai Lawaai;
- Liedjes Leerorkest;
- MuziekLerenLezen;
- Meestersinmuziek;
- Schoolbordportaal;
- Eigen bewerkingen/ lesplannen.
Techniek/ werkvorm:
- kennismaking met lichaamspercussie;
- kennismaking met klapspelletjes;
- door middel van bewegen ervaren van maat, tempo en dynamiek;
-
eenstemmige, korte en ritmisch / melodisch eenvoudige liedjes
verbonden met een thema (school of jaarthema muziekproject) of
onderwerp.
Muzikaal aanbod:
Voor groep 1 en 2 tweewekelijks (20 lessen van 30 minuten per
schooljaar) les. De lessen worden in de ochtend bovenschools verzorgd in
groepjes van 6 tot maximaal 9 leerlingen. Aan het einde van het
schooljaar vindt een gezamenlijk optreden plaats.
Groep 3 en 4 groepsgewijs (bovenschools) les in de vorm van
muziekonderwijs
Een kind in groep 3 en 4 onderzoekt in deze fase van muzikale
ontwikkeling de expressieve mogelijkheden van muziek.
Streefdoelen:
- Kennis van klankduur, ritme en tempo;
- Kennis van klankhoogte: toonhoogte en melodie;
- Kennis van klanksterkte;
- Herkennen en produceren van couplet, refrein, wisselzang,;
- Zorgvuldig omgaan met instrumentarium;
- Weergeven van klank op papier;
- Het lezen, benoemen en spelen van de notatie van hele, halve en
kwartnoot en bijbehorende rusten binnen de omvang van een kwint;
- Verkenning van instrumentarium van slagwerkinstrumenten
Methode:
- MuziekLerenLezen;
- Fraai Lawaai;
- Moet je doen;
- Eigenwijs;
- De worstelhop;
- Rythme suite van het Leerorkest;
- Elena; muziekwerk van het Leerorkest;
- Grafische notatie (de Olifantenmars, Cello en Mieke heeft een
lammetje);
- Traditionele Notatie;
- Project “Geen Noten”;
- Eigen bewerkingen/ lesplannen.
Techniek/ werkvorm:
- Lichaamspercussie;
- Eenvoudige begeleiding spelen op de djembe en cajun;
- Eenvoudige improvisatie op de djembe en de cajun;
-
Spelen van tegenstellingen: wel spelen – niet spelen, sterk-zacht,
hoog-laag, snel-langzaam;
Tegenstellingen in muziek ervaren dmv lichamelijke bewegingen.
Muzikaal aanbod:
Voor groep 3 en 4 tweewekelijks (20 lessen van 30 minuten per
schooljaar) les in de vorm van het project “Geen noten” (zie bijlage). De
lessen worden bovenschools verzorgd in groepjes van minimaal 6 tot
maximaal 9 leerlingen. Gedurende het schooljaar wordt een ensemble
gevormd. Aan het einde van het schooljaar vindt een optreden plaats.
Muziekeducatie voor de groepen 5 tot en met 8
De muziekeducatie van de groepen 5 tot met 8 sluit aan op de lessen van
de groepen 1 tot en met 4. Hier wordt het repertoire wel uitgebreid en het
accent komt voor groep 5 te liggen bij het leren bespelen van de blokfluit
en de groepen 6 tot en met 8 op het leren bespelen van een
muziekinstrument, zoals slagwerk, alt saxofoon, hoorn, bariton,
trombone, trompet of bugel).
Hoofddoelen:
Aan het einde van groep 8 zijn in ieder geval de volgende hoofddoelen
bereikt:
 Leerlingen kunnen 32 liedjes correct zingen. Deze liedjes zijn zowel
eenstemmig als ook meerstemmig en solo en komen uit verschillende
stijlen en culturen;
 Leerlingen kunnen speelstukken en begeleidingen uitvoeren op
instrumenten;
 Leerlingen kunnen geconcentreerd en gericht luisteren;
 Leerlingen kunnen instrumenten auditief en visueel herkennen en
benoemen;
 Leerlingen kunnen vrij -, improviserend - en choreografisch bewegen
op muziek;
 Leerlingen kunnen muziek noteren;
 Leerlingen kunnen eenvoudig improviseren en componeren;
 Leerlingen kunnen een presentatie vormgeven;
 Leerlingen kunnen praten over en reflecteren op muziek;
 Leerlingen kunnen een blaasinstrument bespelen binnen de omvang
van een octaaf of een slagwerkinstrument;
 Leerlingen kunnen samenspelen in ensemble – en/of orkestvorm;
 Leerlingen kunnen een eenvoudige partij van blad spelen;
 Leerlingen kunnen luisteren naar elkaar en reageren op een dirigent.
Groep 5 en 6 groepsgewijs (bovenschools) instrumentale les
De leerling van groep 5 en 6 onderzoekt voornamelijk de vorm, muzikale
structuren zoals contrast en variatie, in muziek. Luistervermogen en
vormbesef wordt verder ontwikkeld. Een kind kan steeds langere lijnen en
meerdere lagen in muziek ontdekken.
Streefdoelen:
- Kennis van klankduur, klankhoogte, klanksterkte en klankkleur;
- Herkennen, benoemen en produceren van couplet, refrein, canon en
herhaling;
- Goede motoriek en speelhouding op het instrument;
- Spelen van eenvoudige ritmische en melodische lijnen;
- Zorgvuldig omgaan met instrument;
- Op de juiste manier het instrument verzorgen;
- Herkennen van bas- en vioolsleutel;
- Kennismaken met notenmateriaal in de notenbalk.
Methode:
- Blokfluitmethode ; Blokfluitfeest van uitgeverij De Toorts
- Project “Samen Muziek Maken Geblazen” van….. (zie bijlage);
- MuzieklerenLezen;
- Essential Elements 2000uitgeverij De Haske / Hal Leonard;
- Eigen bewerkingen/ lesplannen.
Techniek/ werkvorm:
- Beheersing van de klank op het instrument;
- Exploreren op het instrument;
- Bewustzijn van toonhoogte, dynamiek en kwaliteit;
- Lezen van noten op de notenbalk in relatie tot greep op het
muziekinstrument binnen de omvang van een kwint;
Muzikaal aanbod:
Voor de leerlingen van groep 5 wordt blokfluitles in een module van 10
lessen aangeboden. Ook wordt onderstaand aanbod gedaan voor groep 5:



Kennismaking met de diverse blaasinstrumenten en slagwerk
overeenkomstig het instrumentarium van een fanfare;
Zelfstandig deelproject Samen Muziek Maken Geblazen onder leiding
van OVM en in samenwerking met docenten basisonderwijs. Dit
deelproject bestaat uit 10 lessen. Dit deelproject sluit af met een
slotpresentatie op een vrijdagmiddag, waarbij kinderen met een
eigengemaakt (ritme-)instrument mee kunnen spelen met een lied van
het voor die gelegenheid door OVM samengesteld projectorkest.
Kinderen kunnen deelnemen aan een talentenblokfluitgroep
Voor de leerlingen van groep 6 wordt slagwerk -, hoorn -, trompet -,
bugel -, trombone- , bariton- en saxofoon les aangeboden. De lessen
vinden groepsgewijs plaats in groepjes van minimaal 6 tot maximaal 9
leerlingen. De groepen worden bovenschools samengesteld. In het
lopende les jaar van groep 5 wordt een kennismaking met deze
instrumenten gerealiseerd. Kinderen kunnen aansluitend ook via OVM
buitenschools kennismakingslessen volgen.
Er worden per schooljaar voor groep 5 en 6 minimaal 20 muzieklessen
van 30 minuten verzorgd. Aan het einde van het schooljaar vindt een
gezamenlijk optreden plaats.
Groep 7 en 8 groepsgewijs (bovenschools) instrumentale les;
Een leerling van groep 7 en 8 is zich in deze fase van muzikale
ontwikkeling bewust van gedachten en gevoelens t.a.v. muziek(cultuur).
Een kind kan zich identificeren met (beroemde) musici en muziekwerken.
Streefdoelen:
- Kennis van klankduur, klankhoogte, klanksterkte en klankleur;
- Produceren van contrast, variatie en herhaling;
- Verschillende stijlen en emoties in gespeelde muziek herkennen;
- Beheersen van meerstemmig spelen; ritme en melodie;
- Samenwerken in groep;
- Verantwoording dragen voor een instrument;
- Op de juiste manier een instrument verzorgen;
- Benoemen van verschillen in instrument;
- Lezen en benoemen van noten op de notenbalk ( in relatie tot greep op
het muziekinstrument) binnen de omvang van een octaaf.
Methode:
- Essential Elements 2000uitgeverij De Haske/ Hal Leonard;
- MuziekLerenLezen;
- Eigen bewerkingen/ lesplannen.
Techniek/werkvorm:
- Beheersing van de klank op het instrument;
- Verkennen van het instrument;
- Bewustzijn van toonhoogte, dynamiek en kwaliteit;
- Beheersing van noot - greep associatie op het blaasinstrument;
- Goede motoriek en speelhouding op het instrument;
- Spelen van ritmes en eenvoudige melodische lijnen.
Muzikaal aanbod:
Voor groep 7 en 8 wordt slagwerk -, hoorn -, trompet -, bugel -, trombone
-, bariton- en saxofoonles aangeboden. De lessen worden bovenschools
uitgevoerd in groepjes leerlingen van minimaal 6 en maximaal 9
leerlingen. Er worden per schooljaar minimaal 20 muzieklessen van 30
minuten verzorgd. Aan het einde van het schooljaar vindt een gezamenlijk
optreden plaats.
Concertthema’s
Ieder schooljaar wordt een thema/ muziekgenre behandeld. De thema’s
worden in overleg met de samenwerkingspartners vastgesteld. De thema’s
worden gerelateerd aan de schoolthema’s, aan het zijn en de geschiedenis
van Oud Vossemeer (Roosevelt, smidsklokje, muziek- cultuurspel).
In onderstaande tabel een voorstel:
Schooljaar
Schooljaar 2014 - 2015
Schooljaar 2015 - 2016
Schooljaar 2016 - 2017
Schooljaar 2017 - 2018
Thema
[email protected]
[email protected] (ihkv 600 jarig bestaan
Oud Vosmeer)
[email protected]
[email protected]
Vanwege de doorlopende leerlijn, streven we naar continuïteit en
vooruitgang. Daarbij willen we niet uit het oog verliezen wat er telkens het
jaar ervoor gebruikt is als muziekmateriaal. Een liedje van bijvoorbeeld
het themafeest in 2014 kunnen we ook in 2018 ten gehore brengen.
Docenten en dirigentschap
De lessen worden bij voorkeur verzorgd in een coproductie tussen OVM en
de Zeeuwse Muziekschool.
De leerlijn is onder meer opgesteld om de docenten houvast te bieden bij
het vormgeven aan de muzieklessen.
Continuïteit en samenhang is van belang. Van belang is tevens om
langlopende relaties aan te gaan met de docenten om zo de rust en
continuïteit te bewaken. De docenten die in het muziekproject participeren
moeten eerst en vooral plezier hebben in het werken met kinderen, zich
kunnen verplaatsen in hun leefwereld en daarop aansluiten. De docenten
moeten plezier van de leerling in muziek centraal stellen. Dat bepaalt de
kwaliteit van het muziekproject.
De les wordt bij voorkeur opgebouwd middels een voor de leerlingen
herkenbaar format. Op hoofdlijnen ziet de lesopbouw er als volgt uit:
-
introductie op de les (welkom, huiswerk, warming up);
herhaling van geleerde stof ( individueel en samen voorzingen, - spelen
en feedback);
kerndoel ( nieuw lesmateriaal, theorie, vaardigheden etc.);
herhaling van het aangeleerde ( individueel en samen voorzingen, spelen)
reflectie en
de afronding ( evaluatie) van de les.
Een format lesopbouw en lesbeschrijvingen wordt aan desbetreffende
muziekdocenten aangereikt ten behoeve van de kwaliteit ( eenduidig en
herkenbaar voor de leerlingen) van de muzieklessen. Het format is een
kader waar de muziekdocent bovenal zijn/ haar eigen professionele
invulling aan kan/ mag geven.
Voor en na de muziekles vindt een kort overleg plaats tussen de
muziekdocenten en de muzikaal leider van het project. Dit om de
continuïteit en de kwaliteit van het muziekproject te borgen. Op deze
wijze kunnen snel en adequaat interventies plaatsvinden indien dit
noodzakelijk blijkt.
De lessen van de groepen 1 tot en met 8 worden verzorgd door zowel
docenten van OVM als externe vakdocenten.
Het dirigentschap bij uitvoeringen valt onder de verantwoordelijkheid van
OVM. Het dirigentschap wordt ingevuld door de muzikaal leider van het
muziekproject.
Organisatie en communicatie
Projectcoördinatie
De coördinatie en de projectleiding ligt in handen van OVM. Indien daar
aanleiding toe is kan een Stichting opgericht worden om het Muziekproject
onder te brengen.
Voor het project is zowel een stuurgroep als een creatieve werkgroep
geïnstalleerd
In
-
de stuurgroep nemen zitting:
De projectleiding
Vertegenwoordiging OVM
Vertegenwoordiging basisonderwijs
In
-
de creatieve werkgroep participeren:
Mevrouw de Witte
Mevrouw Potappel
Mevrouw de Gronckel
Mevrouw Bijleveld
Mevrouw Verhees ( secretaris OVM)
Communicatie
Voor het welslagen van het project is een goede communicatie
afstemming cruciaal.
Interne communicatie
Er wordt 3 keer per schooljaar middels een nieuwsbrief gecommuniceerd
met de muziekdocenten, de schooldirectie en de ouders/ leerlingen.
Externe communicatie
Regelmatig wordt het muziekproject onder de aandacht gebracht van de
regionale en provinciale media.
Randvoorwaarden voor succes
Om het muziekproject Muziek op Maat tot een succes te maken, moeten
de volgende randvoorwaarden (h)erkend worden:
-
Goede projectstructuur in de vorm van een stuurgroep en
werkgroepen;
-
-
Vaste (grote) groep vrijwilligers (gegenereerd uit OVM, ouders van
leerlingen en belangstellenden) die de muziekeducatie faciliteren;
Structurele inbedding in het primair onderwijs;
Creatief partnerschap tussen onderwijs, gemeente, ZMS en OVM
waarin voor lange tijd samengewerkt wordt ten behoeve van de
(creatieve) ontwikkeling van de leerling;
Gezamenlijk zorgen voor de financiële afdekking door de
projectpartners biedt grotere kansen bij mogelijke financiers
Muziekaanbod dicht bij de leerling. Laagdrempelig en betaalbaar;
Een gedeelde visie en aanpak van de projectpartners (inclusief ouders/
dorpsbewoners) zodat eenieder trots is op wat de leerlingen presteren;
Medezeggenschap en eigenaarschap van de leerling zodat
muziekeducatie echt iets van henzelf is;
Centraal stellen van de ontwikkeling van de leerling.
Begroting 2014-2018 Indicatief
Muziekles/ - docenten:
Muziekles groep 1
20 lessen van 30 minuten
en 2
Muziekles groep 3
20 lessen van 30 minuten
en 4
€
6.000,00
€
6.000,00
Muziekles groep 5
en 6
20 lessen van 30 minuten
€ 18.000,00
Muziekles groep 7
en 8
Twee optredens
20 lessen van 30 minuten
€ 18.000,00
€
6.000,00
Materiaal:
Instrumenten
Onderhoud instrumenten
Aanschaf lesmateriaal
Aanschaf lessenaars
Drukwerk (rapportages, toegangskaartjes, flyers)
€
€
€
€
€
5.000,00
1.750,00
500,00
500,00
1.500,00
Huur lesruimten:
Odeon
Gymzaal
Dorpshuis de Vossenkuil
€
€
€
250,00
900,00
800,00
€
2.500,00
Onvoorzien