Struinen - Amsterdamse Waterleidingduinen

nr. 83 | WINTER 2014
2 inhoud
struinen met Elly van Steijn 3
ABC van de AWD
Ingang
Zandvoortselaan
Struinen met
Elly van Steijn
Ingang
Oase
‘Fascinerend
wat ik als
vrijwilliger
allemaal te
weten kom’
Ingang
Panneland
Wintervacht
Ingang
De Zilk
Noordoosterkanaal
De Amsterdamse ­­
Water­leidingduinen ligt
aan de kust, ten zuiden
van Zandvoort
03 struinen met
Elly van Steijn
08panorama
Noordoosterkanaal
04 natuur en water
ABC van de Waterleidingduinen
10kinderpagina
Vogels voeren
07gespot
Geboren in het duin
11 mijn water
Schaatswater
12bewoners van
de AWD
Wintervacht
14uitgelicht
16activiteiten­kalender
Elly van Steijn (66) werkte tot voor
kort in de zorg. Na haar pensioen
besloot ze een keer deel te nemen
aan een vrijwilligersdag in de
Waterleidingduinen. Sindsdien is
ze èèn van de vaste krachten.
“Met een groep vaste vrijwilligers ben ik zo’n twee keer
per week actief in het natuurbeheer. We snoeien, maaien en hooien wat af. Ik vind het heerlijk om mee te helpen aan het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers.
Dat is een echte plaagboom die maar voortwoekert. Als
we die niet te lijf gaan, groeit het open duinlandschap
langzaam dicht.
In de natuur werken ontspant niet alleen, ik leer ook veel
nieuwe dingen. Hoewel ik in De Zilk ben geboren en mijn
voorouders zelfs nog in een boerderijtje op het Haasveld
woonden, besef ik iets te vaak dat ik eigenlijk weinig over
de natuur weet. In de vrijwilligersgroep zitten enkele
vogelaars, die juist overlopen van parate natuurkennis!
Als we op pad gaan met vaste krachten van Waternet of
een activiteit bijwonen, hoor ik ook veel nieuwe dingen.
Zo was er laatst een lezing over waterwinning en over het
nut van de schaapskuddes die hier grazen. Fascinerend
wat ik als vrijwilliger dan allemaal te weten kom. Waar
ik als vrijwilliger ook van kan genieten is kinderactiviteiten begeleiden. Bijvoorbeeld tijdens de houtvestdag of
tijdens de kerstevenementen.
Net als vroeger ga ik nog geregeld alleen de duinen
in. Het is een heerlijk gebied om doorheen te slenteren.
Meestal wandel ik zo’n anderhalf uur. Liefst wat
verder weg van de ingang. Dieper in het duin is het
altijd rustiger.”
Ook helpen met snoeien, maaien en hooien?
Kijk voor vrijwilligerswerk op waternet.nl/AWD
4 natuur en water
5
ABC van de
Waterleidingduinen
Archeologische vondsten bewijzen dat er in de duinen al zeker 5.000 jaar mensen wonen en
werken. Markante punten in het landschap zijn in voorbije eeuwen op naam gebracht door
boeren, vissers, jachtopzieners, burgers, notabelen en Waternet-medewerkers. Maar wat
betekenen al die cultuurhistorische plaatsbepalingen op oude en nieuwe wandelkaarten?
Verklarende woordenlijst van opvallende toponiemen.
A
C
G
werden begin negentiende eeuw
aangelegd ten zuiden van Zandvoort. Toenmalig duineigenaar
Jonkheer Willem Philip Barnaart
verpachtte akkertjes voor drie cent
per 15 vierkante meter. In de spiten rooitijd overnachtten de telers
in strohutjes. De duinaardappelen
waren van excellente kwaliteit.
Engeland was grootafnemer.
is de naam van een duintop waar
‘ramptoeristen’ op 2 januari 1855 het
gelijknamige radarstoomschip onder
water zagen verdwijnen.
Dankt zijn naam aan de plaatselijk
donkerbruine tot zwarte bodem.
Deze donkergekleurde zandgrond
heeft een venige oorsprong.
Vermoedelijk lag hier te midden
van strandwallen ooit een moeras.
Aardappelveldjes
B
Bergen
veel hoge duintoppen worden
op kaartmateriaal aangeduid als
‘berg’. Zo kennen we de Berg van
de Postpaal waar ooit een seinpost
stond, de Kijkberg en de Pollenberg
Cycloop
D
Duizendmeterweg
Ooit besloeg deze weg langs het
duizendmeterkanaal exact een
kilometer. De weg kreeg een kromming en werd later opgedeeld.
E
Eiland van Rolvers
Een eiland tussen waterlopen
dat ooit een weiland was van de
familie Rolvers, een boerenfamilie
die begin twintigste eeuw op deze
plek woonde en werkte.
Beukenlaan
Onder wandelaars een geliefde
laan met oeroude beuken bij ingang
Oase. De beuken zijn vermoedelijk
al aangeplant halverwege de 19e
eeuw.
F
Franse vlak
is mogelijk een herinnering aan
de plek waar Franse soldaten, na
de inname van ons land in 1795,
gelegerd waren.
Groot Zwarteveld
H
Haasveld
Toponiem dat als ‘Haechsvelt’ al
voorkomt op een kaart van 1746.
In de uitgebreide versie van Het
ABC van de AWD, van Gert Baeyens,
staat dat de naam niets van doen
heeft met hazen. Wel zou het een
verbastering kunnen zijn van een
oud woord voor ‘beek’. Het Haasveld was eeuwenlang in trek als
landbouwgrond.
I
IJzerenmannenvlak
Ontleent zijn naam aan een enorme
graafmachine die gebruikt is bij
de aanleg van het Schusterkanaal.
Deze baggermolen op het droge
had de bijnaam ‘ijzeren man’.
J
K
Vroeger werd in de AWD gejaagd
op groot en klein wild. Tal van
toponiemen verwijzen hiernaar.
Ook stropers hebben op oude en
nieuwe kaarten hun sporen nagelaten. Het Fazantenbos, Jantje’s
kuil en Astrid’s driftje verwijzen
naar de voormalige wildoogst.
Zo betekent het veelvuldig voorkomende ‘drift’, deel van een
jachtterrein.
Oude verbindingsweg voor
kerkgangers tussen De Zilk en
Vogelenzang.
Jachtgebied
Kerklaan
L
Luizenberg
Bij deze duintop vlakbij het Vliegermonument stonden vermoedelijk
de barakken van grondwerkers die
vanaf 1851 de waterleidingduinka-
nalen hebben gegraven.
De naam doet vermoeden dat de
hygiënische omstandigheden
destijds niet optimaal waren.
M
Museumduin
Een duin waar in 1940 door de
Duitse bezetter ondergrondse museumdepots zijn gebouwd voor de
opslag van geroofde kunstschatten.
Tweede wereldoorlog-sporen die
6 natuur en water
gespot 7
V
Vinkenbaan
Gerestaureerde oude vinkenbaan
uit 1856 van Aernout van Lennep. Een vinkenbaan was een
vanginrichting voor kleine vogels
in de Hollandse duinen, waar de
vogeltrek standaard langs komt. In
de 18e eeuw had ieder ‘buiten’ een
eigen vinkenbaan met vinkenbaanhuisje.
W
Waterdellen
in het duin nog zichtbaar zijn, zijn
talloze bunkers. Beroemd is het
bunkerdorp, een locatie van een
grote voormalige Duitse kustbatterij.
N
Noordoosterkanaal
Hoofdader voor de toevoer van
voorgezuiverd duinwater voor de
Oranjekom. Gegraven tussen 1932
en 1935.
O
Oranjekom
Verzamelvijver voor duinwater
waar de Prins van Oranje bij de
aanleg in 1851 de eerste spade in de
grond stak.
P
Paardenkerkhof
De naam verwijst mogelijk naar de
paardenbotten die aan het begin
van de negentiende eeuw zijn gebruikt om eigendomsgrenzen mee
af te bakenen.
R
Rozenwaterveld
Hoewel er volop duinroosjes
staan op dit veld, is het ‘rozen’
een verbastering van het plaatselijk gebruikte roosdomp, voor de
roerdomp die hier ooit in grote
aantallen voorkwam. Dit voormalige moeras met rietlandjes werd
later ontgonnen en in bedrijf
genomen als weidegrond.
S
Strontige pan
Duinpan vernoemd naar de plek
waar koeien destijds in grote
hoeveelheden hun vlaaien deponeerden.
Het woord ‘del’ komt, in combinatie
met andere woorden, geregeld
voor op oude en nieuwe duinkaarten. Een del is een laagte in het
duinlandschap, vaak verwijzend
naar een vochtige duinvallei.
Z
Zandvoortselaan
Oorspronkelijk Zandvoorterweg.
In 1920 is de laan geasfalteerd.
Een eeuw eerder was de weg zo
slecht dat Zandvoort nauwelijks
handel kon drijven en inwoners
als gevolg daarvan lange tijd in
armoede leefden. In 1828 was de
oude weg gereed en werd de kustplaats na aanleg van een badhuis al
snel een toeristische trekpleister.
T
Tilanuspad
Mevrouw Tilanus was lid van de
gemeenteraad van Amsterdam.
In februari 1922 stelde zij voor de
Waterleidingduinen open te stellen voor publiek, waartoe later dat
jaar werd besloten.
U
Excursies
Meer weten? Ga mee met de
excursie geschiedenis van het
duin op 10 januari of 12 maart.
www.waternet.nl/AWD
Uilenbossen
Favoriete plekken waar ransuilen
zich tot 1975 ’s winters ophielden.
Toen de havik de AWD ontdekte,
was het hier gedaan met deze
prachtige roofvogels.
Bron: Astrid, Barnaart en
Cycloop, het ABC van de AWD.
Uitgave van Genootschap
Oud De Zilck. Te koop
in het bezoekerscentrum.
naam:
Geboren in het duin
Wat doet u in de AWD?
bewoners in het duin. Het hele duin werd
verbo“Ik ben geboren in het duin en bezoek de plekden gebied. Ons huis is tijdens de oorlog afgeb
roken waar ik vroeger speelde,” vertelt mevrouw
De
ken. Ik ben hier na 1945 altijd teruggekeerd.
Met
Vries.” “Ons huis stond net naast de Zandvoort
selmijn man heb ik hier veel gewandeld.”
aan, tegenover de doktersdrift, bij een grote
kastanjeboom. Op de voorgevel stond mijn naam
‘Tootje’.
Wat vindt u zo bijzonder aan dit gebied?
De kastanjeboom is er nog en er liggen nog
altijd
“Mijn man en ik hadden een druk bestaan.
brokjes steen, vermoedelijk van het ouderlijk
huis.” Voor rust en ontspanning wandelden
we langs
Mevrouw De Vries straalt als ze op deze histo
rihet Noordoosterkanaal. Via de boogbruggen
ging
sche plek staat. Ze voelt aan de plakkerige
knoppen het terug naar de uitgang. Mijn
man leerde mij
van de kastanje en wijst naar de Stokmansb
erg,
steeds meer bomen en planten herkennen.
Samen
waar ze als klein meisje in de winter vanaf
sleede.
genoten we van de vele kleuren en de prach
tige
“Het is hier enorm veranderd. Vroeger groei
den
vergezichten. Vroeger plukten we bramen
rond
hier alleen lage struiken en veel bramen. Waar
nu
de Stokmansberg. En ik speelde er met de
buurtseringen groeien, stonden zo’n twaalf huize
n.”
kinderen. Nu kijk ik wel eens naar de top en
denk:
wat zou ik graag nog een keer naar beneden
willen
Komt u hier vaak
sleeën.”
“Toen ik twaalf was moesten wij evacueren
naar
Aerdenhout. De Duitsers wilden in de oorlo
g geen
8 Panorama Noordoosterkanaal
Noordoosterkanaal
Twee jaar geleden was er volop
winterpret in het duin. Dit is het
uitzicht vanaf de Stokmansberg op het Noordoosterkanaal.
Langs dit kanaal zijn vorig jaar
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Aan de andere kant van
de Stokmansberg ligt Natuurbrug Zandpoort, die ons duin
met Nationaal Park ZuidKennemerland verbindt.
9
mijn water 11
10 kinderpagina
Vogels voeren
In de winter scharrelen vogels minder makkelijk hun
voedsel bij elkaar. Insecten houden een winterslaap,
de meeste bessen en zaden zijn weggekaapt en
valfruit is door wormen opgegeten. Help vogels de
winter door!
Vogelhuisje knutselen
Strooi af en toe een handje vogelvoer in de tuin.
Of knutsel je eigen voerbakje. Vogelhuisjes maak je
eenvoudig van een schoongespoeld melk- of
sinaasappelpak. Je kunt ze beschilderen en het pak
met hulp van je ouders aflakken, zodat de verf niet
loslaat en het huisje waterdicht blijft. Wat vogelvoer
erin, ophangen in de tuin of op het balkon en geduldig wachten op de eerste vogels.
Petfles met pollepels
Je kunt ook een huisje maken van een petfles. Snij
zoals op de afbeelding vier kruisjes in de fles waar
een oude pollepel doorheen gestoken wordt. Zorg
er voor dat de steel van de pollepel iets schuin
omhoog steekt met de lepel op het laagste punt.
Boven de lepel maak je het gat in de fles wat groter
zodat het voer naar buiten op de lepel kan rollen. Vul
na het plaatsen van de pollepels de fles met vogelvoer, dop erop en touwtje eraan. Hang in een boom,
struik of aan het balkon en geniet van de vogeltjes.
Boom met pindakaas
Vogels zijn gek op zaden en noten maar in de winter
willen ze ook graag wat vet eten. Hierdoor krijgen ze
een vetlaagje onder de huid zodat ze niet zo snel
afkoelen in de vrieskou. In pinda’s zit veel vet.
Pindakaas zonder zout kun je op een tak smeren of
in een open bakje ophangen. Zijn vogels gek op!
Gaatjes voor vogelzaad
Gaatjes voor pollepel
‘Bij langdurige kou haalt
Waternet de IJsnota uit de kast’
Waternet zuivert drinkwater in de Amsterdamse
Waterleidingduinen, voert afvalwater af, houdt
het oppervlaktewater schoon en onderhoudt
dijken, sluizen en gemalen. In ‘Mijn water’ vertellen klanten van Waternet over het gebruik van
Amsterdams leidingwater.
Wie?
Bob Maas is onbezoldigd ijsmeester in Amsterdam.
Zodra Koning Winter de scepter zwaait, loopt Bob
zich warm voor ijspret in onze hoofdstad. Hij wordt
ingevlogen om overal de ijskwaliteit te meten.
“Iedereen klopt bij mij aan, van stadsdeel tot ijsvereniging. Hoe meer mensen iets willen organiseren, hoe leuker ik dat vind, want Amsterdam moet
bruisen.”
Wat(er)?
Water bevriest niet direct als de buitentemperatuur
onder het vriespunt duikt. Eerst moet het water zelf
kouder dan 0-graden zijn. Als dat zo is, komt Bob
in actie. Hij meet ijsdiktes en adviseert organisaties
zoals Waternet. Over ijsevenementen bijvoorbeeld,
want Bob houdt wel van een feestje. “Maar veiligheid gaat boven alles. Zo maakt een sneeuwlaag
het ijs koekerig en dus allesbehalve betrouwbaar.”
Waar?
De Amsterdamse grachten. In de winters van 2011
en 2012 werd daar volop geschaatst. “Dat was sinds
1997 niet meer voorgekomen. Dat het toen wel lukte,
was te danken aan Waternet, dat bij langdurige kou
de IJsnota uit de kast haalt. Dan gaat de Eenhoornsluis aan de Prinsengracht dicht, wat de stroming uit
het water haalt, zodat de grachten sneller bevriezen.
Voor ijspret moet er minstens 15 centimeter liggen.
Bij grote evenementen is crowd control belangrijk.
Want als er te veel mensen op het ijs staan, kan het
alsnog misgaan.” Als we sommige wetenschappers
mogen geloven, is er kans dat Amsterdammers de
komende jaren vaker op het ijs staan. Want de opwarming van de aarde zorgt volgens hen in onze streken
gek genoeg voor koudere winters door veranderende
luchtstromen. Bob: “Eerst zien, dan pas geloven.”
12 bewoners van de AWD
paspoort
Wintervacht
In het najaar maken veel dieren een wintervacht
aan. Die beschermt tegen barre kou en komt bij
sommige dieren zelfs in schutkleuren tevoorschijn. Ook de vaste bewoners en wintergasten
van de Waterleidingduinen doen van november
tot maart een andere jas aan.
Zaagbek
In de AWD is de grote zaagbek een echte wintergast. Vanuit hun Noord-Europese broedgebieden
zijn deze viseters in een nieuw verenkleed aan
komen vliegen. Vlak na de broedperiode gaan
zaagbekken in het hoge noorden in de rui. Hierbij
verliezen ze hun versleten slag- en staartpennen,
waardoor ze zeker een maand niet vliegen. Hun
nieuwe verenpak stoomt ze klaar voor de vogeltrek.
Ook is hun tooi warm en waterproof (vet) genoeg
om in topconditie te blijven in winterkou.
Vos
Aan het eind van de zomer verandert een vossenpels in een echte wintervacht. De dekharen worden
langer en de ondervacht wordt dikker. Doordat de
zaagbek
Nederlandse naam: Ree
Latijn: Capreolus capreolus
Schofthoogte: tot 75 cm
Gewicht bokken: tot ca. 30 kilo
Vindplaats: zeldzaam in het duin
dekharen overeind gaan staan lijkt een wintervos
altijd wat groter dan een zomervos. De wintervacht
groeit door tot in januari. Veel dekharen vertonen
in de winter aan het uiteinde witte ringen waardoor
de pels een lichter uiterlijk krijgt. Vooral op de
rug. Hierdoor past de vos prima in een kleurloos
winterlandschap.
Snoek
In zeeën rond de Noord- en Zuidpool maken vissen
antivrieseiwitten aan om in zeewater tot -1,9 graden
Celsius te overleven. In zoet water doen vissen iets
anders tegen de kou. Zo worden snoeken minder
actief, zodat ze geen energie verspillen die nodig is
om de wintermaanden door te komen. Ook hebben ze zich van voor- tot najaar flink vol gegeten
en een vetlaagje aangemaakt. Geen overbodige
luxe, want in water dat een groot deel van winterse dagen donker is, gaan vissen minder vaak
op jacht. In de AWD hebben vissen het trouwens
getroffen. Doordat het water altijd stroomt, vriest
het vrijwel nergens dicht en is er altijd voldoende
zuurstof aanwezig.
vos
Het Ree
Het ree is zeldzamer geworden in het duin,
maar wie er oog voor heeft en hier vaak genoeg
rondstruint, komt nog wel eens reeën tegen.
Meestal is het er maar één, want reeën leven
solitair. Alleen in de winter zoeken ze nog wel
eens elkaars gezelschap op. Net als veel andere
dieren hebben reeën een zomer- en winter-
vacht. De roestrood tot donkerbruin gekleurde
vacht verandert vanaf het vroege najaar in een
dikke lichtbruine tot grijze wintervacht. De haren
zijn dikker en vetter, zodat de vacht beschermt
tegen kou en nattigheid. De holle winterharen
geven een perfecte isolatie tegen extreme
temperaturen.
14 uitgelicht
15
Tip van boswachter Gerard
Mooie foto’s gemaakt?
Plaats ze op
waternet.nl/AWD
Vroeger had je nog echte
winters
Struinen staat dit keer vol historie. Verhalen over vroegere
bewoners en veldnamen die de geschiedenis van het duin
verbergen. Paardenkerkhof, Paradijsveld en de Renbaan zijn
namen uit het roemrijke verleden van de Waterleidingduinen.
Ik hoor van oud-medewerkers ook regelmatig interessante
verhalen over vroeger. Vaak vertellen ze over ‘de echte koude
winters’. Twee jaar geleden hadden we toch ook een behoorlijk koude winter! Dieren hoor je hier niet over. Die nemen
voorzorgsmaatregelen en handelen. Vogels zorgen voor een
dik verenpak of vertrekken naar warmere oorden. Zoogdieren
krijgen een dikke wintervacht en leggen een vetvoorraad aan.
Andere dieren slaan aan het hamsteren, zoals eekhoorns,
eksters en gaaien. Vleermuizen, hagedissen en padden
zoeken een veilig onderkomen voor hun winterslaap. In echt
strenge winters overleven de zwakke en zieke dieren niet. Dat
is een schifting van de natuur. Ik heb een trui aangetrokken
en handschoenen aangedaan. Het is kouder dan ik dacht.
Daarom haal ik ook maar mijn sjaal uit de fietstas en vervolg
mijn surveillanceronde. Brrrr…
Alleen nog pinnen
Vanaf maandag 5 januari 2015 kunt u alleen nog
pinnen bij de betaalautomaten van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het is dan niet meer
mogelijk om met contant geld te betalen. Bij het
bezoekerscentrum bij ingang Oase kunt u nog
wel gewoon met contant geld blijven betalen.
Excursies geschiedenis
van het duin
Werkzaamheden
Plaggen en uitdiepen
Elders zijn we druk met plaggen van dikke, kalkarme
vegetatielagen. Plaatselijk worden poelen uitgediept.
Op diverse plekken gaan we rasters vervangen of
verwijderen.
Hulp van vrijwilligers
Vrijwilligers van de maandag- en woensdagploeg
gaan ook hard aan de slag, ze helpen ons o.a. met
het verwijderen van prunus, open houden van stuifkuilen en het repareren van rasters.
Na een zeer zacht, bijna warm najaar is de winter
langzaamaan begonnen.
Amerikaanse Vogelkers verwijderen
In het Middenduin en ten zuiden van het Vliegersmonument wordt tot eind dit jaar nog volop gewerkt.
Grote delen van het terrein worden er vrijgemaakt
van Amerikaanse vogelkers (prunus), een woekerboom die het uitzicht wegneemt. Gelukkig krijgt het
duin nu ook in het noordelijk deel weer als vanouds
een open karakter, nu de grote prunus-zaadbomen
verdwijnen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van
het Europese LIFE+ project.
IJsrooster
Bij zwaar winterweer wordt het werkrooster aangepast.
Er is een ijsrooster opgesteld om de waterloop bij
duikers en U-bakken ijsvrij te houden. Als de vorst
invalt, kunnen collega’s van Waternet in Amsterdam
hun grondwerkzaamheden niet uitvoeren. In het
duin krijgen wij dan hulp uit Amsterdam bij het
snoeien en het verwijderen van prunus.
Lekkere zeereep
We hebben er een nieuw streekproductje bij. In het bezoekerscentrum kunt u binnenkort een
heerlijke zeereep kopen. Gemaakt
van muesli en chocola, de perfecte combinatie van gezond en
lekker.
Colofon
Struinen is een uitgave van Waternet
en wordt op verzoek gratis toege­zonden.
U kunt zich aanmelden via
[email protected]
Redactie: Afdelingen Bron & ­natuurbeheer en Communicatie, Waternet
Op 10 januari neemt de
boswachter u mee langs de
historie van het Renbaanveld, via
het Paradijsveld naar de plek waar
het in 1853 allemaal begon met
de dichter Jacob van Lennep uit
Amsterdam. Op 12 maart gaat de
excursie via boerderij Panneland
naar het Paardenkerkhof, en
ook hier eindigen we met koffie
bij Van Lennep. De AWD heeft
een enorm rijke historie, zie ook
pagina 4 en 6.
Artdirectie en ontwerp:
Lava.nl
Tekst:
Michel Verschoor
Aan deze Struinen werkten mee:
Miranda Kok, Gerard Scholten,
Peter Olijhoek, Saskia Voolstra
Fotografie: Alwin Slomp, Gerard Scholten,
Joop Hilster, Piet Broekhof, Elmer van der
Marel, Ron Offermans, Arie Griffioen,
Chris van Daalen
Tips voor de redactie:
[email protected]
Vogelenzangseweg 21
2114 BA Vogelenzang
16 activiteitenkalender Amsterdamse Waterleidingduinen
Aanmelden via www.waternet.nl/AWD
DEC
Zo 21
JAN
mei
Zo 4 / zo 18
ZA 10
Zo 11
Wo 14
Za 24
Wo 28
Lichtjeswandeling
Met marshmallows in het vuur, een zingende kerstboom en
een levende kerststal.
16:30
BC De Oranjekom
€2,50-
Wandeling met natuurgidsen
Geschiedenis van het duin (in busje)
Via Renbaanveld, door het Paradijs en op de koffie
bij Van Lennep
Wandeling voor vroege vogels met natuurgidsen
LIFE+ excursie: met busje langs werk in uitvoering
Wilde zwanen in het ‘verboden gebied’
LIFE+ excursie: met busje langs werk in uitvoering
13.00
BC De Oranjekom
ingang Zandvoortselaan
gratis
ingang Oase
BC De Oranjekom
ingang Zandvoortselaan
BC De Oranjekom
gratis
Wandeling met natuurgidsen
LIFE+ excursie: met busje langs werk in uitvoering
Wandeling voor vroege vogels met natuurgidsen
LIFE+ excursie: met busje langs werk in uitvoering
Hoe word ik boswachter? Voor kinderen van 8-12 jaar
13.00
BC De Oranjekom
BC De Oranjekom
ingang De Zilk
BC De Oranjekom
ingang Panneland
gratis
Wandeling met natuurgidsen
LIFE+ excursie: met busje langs werk in uitvoering
Cursus vogelgeluiden voor beginners
4 april en 2 mei andere starttijden
Wandeling voor vroege vogels met natuurgidsen
Geschiedenis van het duin (in busje)
Via boerderij Panneland naar Paardenkerkhof en op
de koffie bij Van Lennep
Workshop natuurfotografie voor beginners (vanaf 16 jr)
Fietsexcursie LIFE+: langs werk in uitvoering
13.00
BC De Oranjekom
BC De Oranjekom
ingang Oase
gratis
ingang Zandvoortselaan
ingang Panneland
gratis
BC De Oranjekom
BC De Oranjekom
€ 10,-
14:30
8:30
13:00
15:00
13:00
€ 10,-
gratis
€ 7,50
gratis
FEB
zo 1 / zo 15
wo 4
Zo 8
wo 18
Wo 25
MRT
mei
Zo 1 / zo 15
wo 4
zA 7
zo 8
Do 12
wo 18
vr 27
BC Bezoekerscentrum
13.00
8.00
13:00
15:00
13:00
7.30
7:00
16:00
7.00
13:00
Bij deze excursie is aanmelden nodig en geldt een maximum aantal deelnemers
Bezoekerscentrum De Oranjekom
1e Leyweg 6 (ingang Oase)
2114 BH Vogelenzang
Telefoon: 020 - 608 75 95
Dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur
En op alle feestdagen
Meer informatie en aanmelden
Op onze website vindt u meer informatie
over deze en andere excursies en
evenementen.
www.waternet.nl/awd
gratis
gratis
gratis
€ 7,50
gratis
gratis
€ 10,-
gratis
toegangskaartje altijd verplicht
Over Waternet
Waternet houdt zich als eerste organisatie
in Nederland bezig met de hele cyclus van
water: het schoonmaken en aanvoeren van
drinkwater, afvoeren van afvalwater en het
onderhouden van dijken en waterkeringen.