Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen
NVLF, mei 2014
1
Inhoudsopgave
Inleiding............................................................................................................................................... 3
1.
Kwaliteitskringen............................................................................................................... 4
1.1 Wat is een kwaliteitskring......................................................................................................... 4
1.2 De organisatie van een kwaliteitskring................................................................................... 4
1.3 Wat komt in een kwaliteitskring aan bod................................................................................ 5
1.4 Jaarverslag................................................................................................................................. 6
2.
Kwaliteitskringbegeleider.............................................................................................. 8
2.1 Rol en verantwoordelijkheid van de kwaliteitskringbegeleider (KKB-er)............................ 8
2.2 Uitgangspunten voor de kwaliteitskringbegeleider.............................................................. 8
2.3 De training voor kwaliteitskringbegeleiders.......................................................................... 8
2.4 Ondersteuning KKB-ers door de NVLF..................................................................................... 9
3.Beheer en registratie van kwaliteitskringen door de NVLF..............................11
3.1 Voorwaarden voor inschrijving van de kring........................................................................11
3.2 Procedure aanmeldingen .......................................................................................................11
3.3 Procedure afmeldingen...........................................................................................................11
4.
Financiën..............................................................................................................................12
4.1 Vergoeding aan de KKB-er......................................................................................................12
4.2
Kosten deelname kring...........................................................................................................12
5. Instrumenten en methodieken.....................................................................................13
5.1 Kwaliteitsinstrumenten...........................................................................................................13
5.2 Korte verbetercyclus (KVC).....................................................................................................13
6.
Bijlagen.................................................................................................................................14
2
Inleiding
Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid nemen kwaliteitskringen een belangrijke plaats in. Zij hebben
een centrale functie bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.
Kwaliteitsbeleid is essentieel voor het beroep. Kwaliteit is een middel waarmee logopedisten zich kunnen
onderscheiden. Wanneer logopedisten reflecteren op het eigen handelen, systematisch werken aan verbetering, wordt de zorg beter. Wanneer zij deze aanpak ook nog goed weten over te brengen aan derden,
zijn zijzelf, patiënten, verwijzers en financiers hierbij gebaat.
Kwaliteitskringen maken intercollegiaal overleg mogelijk: intervisie, vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten. Allemaal factoren die voorwaarden zijn voor verbetering van de logopedische zorg..
De NVLF wil zoveel mogelijk logopedisten de gelegenheid geven met collega’s te werken aan kwaliteitszorg door in kwaliteitskringen actief te zijn.
Deze handleiding voor kwaliteitskringen is bedoeld om alle uitgangspunten, definities en regels op een
rijtje te hebben en is te gebruiken door kwaliteitskringbegeleiders (KKB-ers) en kringdeelnemers.
3
1.
Kwaliteitskringen
1.1 Wat is een kwaliteitskring
Kwaliteitskringen vormen de kern van de implementatie van het kwaliteitsbeleid. Zij maken niet alleen
intercollegiaal overleg mogelijk, maar ook vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten. De kwaliteitskring schept voorwaarden voor logopedisten om te reflecteren op het eigen handelen. Hieruit voortvloeiende inzichten (evaluatie) kunnen leiden tot veranderingen (verbeteringen) in de
geboden zorg.
1.2 De organisatie van een kwaliteitskring
Aantal deelnemers
De kwaliteitskring bestaat uit ongeveer 8-16 logopedisten. Wanneer het aantal van 16 deelnemers ruimschoots wordt overschreden, is splitsing van de kring noodzakelijk.
Ook kan het zijn dat de kring om uiteenlopende redenen het getal van 16 deelnemers niet haalt. Om
erkend te blijven, bestaat een kring uit minimaal 8 deelnemers. Bij een structurele onderbezetting (< 8
deelnemers) overlegt de kring met de NVLF. In uitzonderingsgevallen kunnen kringen met minder dan 8
deelnemers blijven bestaan.
Kringbegeleiding
De NVLF erkent een kring wanneer deze wordt begeleid door een opgeleide KKB-er (zie hoofdstuk 2).
Kringen zijn zelf verantwoordelijk voor de vervulling van deze functie door een van de deelnemers van
de kring. Wanneer de KKB-er voornemens is de functie te beëindigen, meldt de kwaliteitskring dit aan de
NVLF. Wanneer een half jaar na het aftreden van de KKB-er geen opvolger bekend is, blijft de kring niet langer geregistreerd. Wanneer er een kandidaat KKB-er is, die ingeschreven is voor de eerstvolgende training
voor KKB-ers, blijft de kring geregistreerd.In een overgangsperiode kan de kandidaat KKB-er ondersteund
en gecoacht worden door een beleidsmedewerker van de NVLF.
Deelname, aantal bijeenkomsten, punten
Een kwaliteitskring komt tenminste 12 uur per jaar bijeen. Dit aantal uren wordt over minimaal 4 en maximaal 6 bijeenkomsten verdeeld. Ieder kringuur levert aanwezige deelnemers 1 punt op voor registratie in
het Kwaliteitsregister Paramedici. Om betrokkenheid en continuïteit van kringleden te stimuleren, adviseert de NVLF een aanwezigheid van minimaal 75% aan te houden. De KKB-er houdt de aanwezigheid van
deelnemers aan de kring bij (zie document presentielijst voor kwaliteitskring op www.ikbenlogopedist >
kwaliteit > kwaliteitskringen). Dit overzicht wordt toegevoegd aan het jaarverslag en wordt jaarlijks naar
alle kringleden en naar de NVLF verzonden. Dit afschrift wordt door de KKB-er geparafeerd en geldt voor
de leden als bewijs voor het Kwaliteitsregister Paramedici.
Om afspraken en consequenties van het niet nakomen van deze afspraken vast te leggen, is het aan te
raden in een huishoudelijk reglement op te stellen. Een voorbeeld is te vinden op www.ikbenlogopedist.
nl > kwaliteit > kwaliteitskringen.
4
Tip
Het kan voorkomen dat een kringlid door omstandigheden een kringbijeenkomst niet kan bijwonen.
Door als kwaliteitskring zeven keer per jaar bij elkaar te komen bouw je een marge in om eenmalig
afwezig te zijn.
Accreditatie kwaliteitskring
Kwaliteitskring kunnen accrediatie aanvragen via www.accreditatie.nu. Een stappenplan voor het aanvragen van accreditatie voor de kwaliteitskring is te vinden op www.ikbenlogopedist > kwaliteit > kwaliteitskringen.
Samenstelling kwaliteitskring
Een kwaliteitskring bestaat uit logopedisten werkzaam in hetzelfde of verschillende werkvelden. Kringen
kunnen in subgroepen werken en ook kunnen dwarsverbanden met andere kwaliteitskringen ontstaan.
Voor de meeste werkvormen binnen de kring is gelijkwaardigheid een voorwaarde. Hiërarchische verhoudingen tussen kringdeelnemers (werkgever – werknemer) werken belemmerend voor werkvormen als intervisie. Het komt steeds vaker voor dat kringen worden opgezet binnen logopediepraktijken of binnen
instellingen. De NVLF adviseert deze kringen zeer sterk aan duidelijke afspraken te maken met de werkgever hierover. Bijvoorbeeld over de rol en positie van de werkgever in de kring, afspraken over deelname aan
de kring indien de logopedist bij een andere werkgever gaat werken.
Taakverdeling binnen een kring
De KKB-er houdt zich bezig met uitvoering van het kwaliteitsbeleid en is eindverantwoordelijk voor het
‘leerproces’ van de kring. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de kwaliteitskring en het is belangrijk dat de leden zich committeren aan door de kring vastgestelde doelen en jaarplannen. Andere deelnemers dan de KKB-er kunnen taken als voorzitter en notulist of ‘kartrekker’ van een
project op zich nemen.
Het is de taak van de NVLF randvoorwaarden te scheppen en KKB-ers en kringen de mogelijkheid te bieden
met behulp van kwaliteitsinstrumenten hun handelen te toetsen aan logopedische normen en criteria.
1.3 Wat komt in een kwaliteitskring aan bod
Een kring richt zich op een doelgerichte, methodische wijze met een groep collega’s op de verschillende
aspecten van het uitoefenen van het beroep. Kernbegrippen zijn hierbij: reflectie, het inventariseren en
analyseren van knelpunten, het maken van keuzes en resultaatgerichtheid. De kwaliteitscyclus of verbetercyclus neemt een belangrijke plaats in. Dit houdt in dat aan het bespreken van een onderwerp bij voorkeur een vervolgactie (verbeteractie) wordt gekoppeld. De NVLF vraagt aan kringen om doelstellingen te
formuleren, deze na afloop van het jaar te evalueren en de uitkomsten van de evaluatie in de plannen voor
het volgende jaar mee te nemen.
Naast de eigen keuzes en inbreng van de kringdeelnemers, levert de NVLF de KKB-ers input voor wat er in
de kwaliteitskringen aan de orde kan komen. Dit gebeurt voornamelijk via na- en bijscholing voor KKB-ers.
Binnen het kader van de kring is er ruimte voor allerlei werkvormen zoals intervisie, vakinhoudelijke of
vakoverstijgende verdieping, casuïstiek of gebruik van kwaliteitsinstrumenten.
5
De NVLF vindt het wenselijk dat kwaliteitskringen
zz
Een maal per jaar een kwaliteitsinstrument bespreekt en/of gebruikt.
zz
Jaarlijks een verbetercyclus doorloopt. Dit is een korte cyclus (KVC) onder leiding van de KKB-er.
Wat hoort niet in de kring thuis
Besprekingen in het kader van declaraties bij zorgverzekeraars, het maken van afspraken over en bespreken van het verspreidings- en vestigingsbeleid, het delen van concurrentiegevoelige informatie, CAO’s,
relatie met de werkgever en afdelingsoverleg, horen in principe niet op de agenda van de kwaliteitskring
thuis. Hoewel dit onder bijzondere omstandigheden niet altijd te vermijden zal zijn, is de kring niet bedoeld voor sociaal economische vraagstukken. De kringen zijn uitsluitend gericht op het gezamenlijk werken aan kwaliteit.
1.4 Jaarverslag
Jaarlijks schrijven kwaliteitskringen een jaarverslag. Dit verslag geeft de kwaliteitskringen zelf, maar ook de
NVLF inzicht in het functioneren van de kring en wat er in de kring aan de orde is geweest.
Het jaarverslag is daarnaast ook te gebruiken als middel ter profilering van de kring in de richting van
derden.
Opzet jaarverslag
Algemene gegevens
zz
Naam van de kwaliteitskring
zz
Registratienummer
zz
Naam KKB-er
zz
Oprichtingsdatum
Doelstellingen afgelopen cyclus
zz
Wat waren de doelstellingen voor het afgelopen jaar?
zz
Welke motivatie lag aan deze doelstellingen ten grondslag?
Middelen/activiteiten
zz
Beschrijving van de activiteiten en de wijze waarop de verschillende methodieken en kwaliteits-
instrumenten bij deze activiteiten zijn gebruikt.
Evaluatie
zz
Zijn de activiteiten volgens plan uitgevoerd? Zo niet, waarom niet.
zz
Zijn de gestelde doelen gehaald (resultaat)? Zo niet, waarom zijn de doelen gedeeltelijk / niet gehaald.
Contacten
zz
Zijn er contacten geweest met anderen?
zz
Wat was het doel van deze contacten?
6
Conclusie kwaliteitskring afgelopen jaar
zz
Wat zijn concrete resultaten van de bijeenkomsten?
zz
Wat hebben de deelnemers geleerd van de bijeenkomsten?
zz
Wat waren succesfactoren van de bijeenkomsten?
zz
Wat waren knelpunten van de bijeenkomsten?
Planning voor het volgende jaar (is basis voor het jaarplan voor het komende jaar)
zz
Wat zijn de doelstellingen voor het komende jaar? (concreet en evalueerbaar)
zz
Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
Bijlagen
zz
Presentielijst
zz
Producten van de kring
zz
Anders
Een uitwerking van deze opzet is te vinden op de website van de NVLF. (www.ikbenlogopedist.nl > kwaliteitskringen). Dit verslag kan door de KKB-er maar ook door een ander kringlid geschreven worden. Het
jaarverslag en de presentielijst wordt jaarlijks naar de beleidsondersteuner kwaliteit en deskundigheidsbevordering van de NVLFverzonden. Wanneer de kring behoefte heeft aan feedback op dit verslag, is het
wenselijk dit te vermelden en zonodig bij het verslag gerichte vragen toe te voegen. DeNVLF neemt ieder jaar een steekproef uit de ingezonden jaarverslagen. Er worden 25 jaarverslagen gelezen en hierover
wordt door de NVLF een evaluatie geschreven. In deze evaluatie komen de opvallendste punten uit de
jaarverslagen naar voren en worden algemene tips en adviezen gegeven aan alle kwaliteitskringen. Deze
evaluatie wordt jaarlijks naar alle KKB-ers gestuurd en op de website van de NVLF geplaatst.
Tip
Stel aan het einde van het kringjaar een jaarplan op voor het komende kringjaar met SMART-doelen.
Evalueer na elke bijeenkomst in welke mate het doel behaald is. Als dit direct wordt vastgelegd in de
notulen, ontstaat zo vanzelf de input voor het jaarverslag. De overige onderdelen kunnen in de laatste
bijeenkomst van het kringjaar besproken worden. Als er dan meteen iemand mee typt op een computer kost het schrijven van een jaarverslag relatief weinig tijd. Een andere optie is dat de KKB-er de vragen
uit het format jaarverslag voorlegt aan de kringleden via mail en zo input vergaart.
7
2.
Kwaliteitskringbegeleider
2.1 Rol en verantwoordelijkheid van de kwaliteitskringbegeleider (KKB-er)
De KKB-er is zelf deelnemer aan de kwaliteitskring. De KKB-er is gekozen en opgeleid (c.q. in opleiding)
om richting te geven aan de activiteiten van de kwaliteitskring. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit het
coachen en managen van de processen in de kring.
Dit houdt ook in dat taken aan andere kringleden gedelegeerd kunnen worden. De KKB-er is intermediair
tussen de NVLF en de kringleden en is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid
van de NVLF.
De kwaliteitskringbegeleider heeft de volgende verantwoordelijkheden
zz
Begeleiden en bewaken van de continuïteit van de kwaliteitskring.
zz
Inventariseren van wensen en behoeften van de kringleden.
Introduceren en implementeren van kwaliteitsbevorderende methoden en (nieuwe)
zz
kwaliteitsinstrumenten in de kwaliteitskring.
zz
Informeren van de kring over (nieuwe) criteria en procedures, die voor kringen, kringleden en KKB-ers gelden.
zz
Registreren van de deelname aan bijeenkomsten van de kring mede met het oog op de
verantwoording ten behoeve van de registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
zz
Opstellen van een jaarverslag en het verzenden ervan aan de NVLF.
zz
Onderhouden van contacten met de NVLF.
zz
Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid.
zz
Onderhouden van contacten met andere KKB-ers en kwaliteitskringen.
2.2 Uitgangspunten voor de kwaliteitskringbegeleider
Uitgangspunten voor uitoefening van de functie van kwaliteitskringbegeleider.
zz
De KKB-er is lid van de NVLF.
zz
De KKB-er wordt door de kringleden gekozen op basis van consensus.
zz
De KKB-er schrijft zich bij de NVLF in voor de training.
zz
Deelname aan de training voor KKB-ers is mogelijk als de (toekomstige) kring minimaal 8
leden bevat. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk in overleg met de NVLF.
zz
De KKB-er committeert zich aan het volgen van de volledige training en overlegt bij afwijkingen van deze regel met de NVLF.
zz
De KKB-er verbindt zich in principe voor tenminste 4 jaar aan de functie van KKB-er.
2.3 De training voor kwaliteitskringbegeleiders
De training voor kwaliteitskringbegeleiders vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de NVLF.
8
Doel van de training
Het doel van de training is kwaliteitskringbegeleiders te helpen de benodigde competenties te ontwikkelen. Een overzicht van competenties van kwaliteitskringbegeleiders, staat op www.ikbenlogopedist.nl >
kwaliteit > kwaliteitskringen.
In de training wordt enerzijds aandacht besteed aan kwaliteitsbeleid in het algemeen en dat van de NVLF
in het bijzonder, kwaliteitswetgeving, kwaliteitsinstrumenten, het werken met doelen en verbetercycli.
Anderzijds gaat het om kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het structureren en begeleiden van de
kringbijeenkomsten, zoals vergadertechnieken, groepsdynamica, het omgaan met kernkwaliteiten.
Duur van de training
De training omvat in totaal 2 aaneengesloten dagen inclusief avondprogramma en wordt minimaal één
keer per jaar aangeboden.
Inhoud van het trainingsprogramma
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
zz
Kwaliteitszorg in Nederland
zz
Kwaliteitsbeleid NVLF
Kwaliteitsinstrumenten NVLF
zz
zz
Het stellen van doelen in de kwaliteitskring
zz
Cyclisch verbeteren
zz
Kwaliteitsinstrumenten in relatie tot doelstellingen en verbetertechnieken
zz
Intervisie
zz
Inzicht in kernkwaliteiten en groepsprocessen
zz
Gespreks- en vergadertechnieken.
Studiebelastingsuren
Aan het volgen van alle onderdelen van de training voor kwaliteitskringbegeleiders worden 30 studiebelastingsuren (SBU’s) toegekend. Deze SBU’s tellen mee voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Eventueel niet gevolgde onderdelen worden op dit aantal SBU’s in mindering gebracht.
Voor de training wordt jaarlijks accreditatie aangevraagd.
Kosten training
De training en de daaraan verbonden reiskosten worden door de NVLF bekostigd.
2.4 Ondersteuning KKB-ers door de NVLF
De NVLF informeert haar leden over zaken die voor kwaliteitskringen relevant zijn. KKB-ers en andere
kringleden wordt daarom geadviseerd publicaties via de nieuwsbrief voor kwaliteitskringen en informatie
op de website te lezen.Vier maal per jaar ontvangen KKB-ers een nieuwsbrief van de NVLF. Tevens worden
KKB-ers geadviseerd lid te worden van de LinkedIn-groep Platform Kwaliteitskringbegeleiders Logopedie.
Dit platform is bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden kan via http://www.linkedin.
com. Zodra u bent ingelogd bij Linkedin ziet u in uw beeldscherm een zoekbalk staan. Deze zoekbalk staat
standaard op ‘People’ , maar kan u ook omzetten naar ‘Groups’. Dan kunt u zoeken naar de groep Platform
Kwaliteitskringbegeleiders logopedie en kunt u zich aanmelden voor deze groep.
9
Na- en bijscholing
De kwaliteitskringbegeleider neemt na de basistraining deel aan bijeenkomsten waarin na- en bijscholing
en uitwisseling van ervaringen centraal staan. Deze bijeenkomsten worden minimaal één maal per jaar
aangeboden. Thema’s zijn naast de toepassing van kwaliteitsinstrumenten en methoden, actuele onderwerpen binnen kwaliteitsbeleid of kwaliteitszorg en het omgaan met knelpunten die KKB-ers ervaren. De
NVLF beveelt KKB-ers sterk aan om jaarlijks aan de na- en bijscholing deel te nemen.
Coaching KKB-er
In de overgangsperiode waarin de kwaliteitskring zonder KKB-er wordt voortgezet, kan de kandidaat KKBer ondersteund en gecoacht worden door een beleidsmedewerker van de NVLF.
De ondersteuning en coaching is tijdelijk en gericht op het zelfstandig voortzetten van het kwaliteitsbeleid zoals is uitgezet in het jaarplan.
10
3.Beheer en registratie van kwaliteitskringen door de NVLF
3.1 Voorwaarden voor inschrijving van de kring
Er heeft tenminste 1 bijeenkomst van de kwaliteitskring plaatsgevonden. Tijdens deze oprichtings­
bijeenkomst is een naam voor de kwaliteitskring gekozen en zijn de data van de bijeenkomsten voor het
eerste jaar vastgelegd. Eén van de deelnemers heeft de rol van KKB-er op zich genomen met instem­ming
van de meerderheid van de deelnemers. Hij/zij heeft de training tot KKB-er gevolgd of staat op de wachtlijst om de training te volgen.
Wanneer de KKB-er zijn/haar taken neerlegt, kan een kring zonder gevolgen een half jaar zonder KKB-er
functioneren. Wanneer na die periode bij de NVLF geen opvolger bekend is, of er geen kringlid is ingeschreven voor de training, zal de NVLF met de kring contact opnemen. Wanneer geen oplossing gevonden
wordt, zal de kring niet meer als kwaliteitskring geregistreerd blijven. Vanaf dat moment kunnen er ook
geen punten voor het kwaliteitsregister aan kringdeelname ontleend worden.
3.2 Procedure aanmeldingen
zz De KKB-er meldt de oprichting van de kwaliteitskring door middel van het zenden van een ingevuld
formulier ter registratie van de kring aan de NVLF. Dit registratieformulier is te downloaden van de
website van de NVLF (www.nvlf.nl > Kwaliteit > Kwaliteitskringen). De NVLF kent de kring een nummer
toe en zendt dit ter bevestiging van de aanmelding aan de KKB-er.
zz (Kandidaat-) deelnemers melden zich persoonlijk aan bij de NVLF en de KKB-er. Aanmelding bij de
NVLF vindt plaats middels het aanmeldformulier op de website van de NVLF (www.nvlf.nl > Kwaliteit
> Kwaliteitskringen). Het nieuwe lid is zelf verantwoordelijk voor de verzending van het aanmeldformulier. De NVLF zendt vervolgens een bevestiging van aanmelding (met daarbij de vermelding van de
startdatum) aan de betreffende persoon en de KKB-er van de betreffende kring.
zz Deelname aan de kring is alleen mogelijk indien de deelnemer lid is van de NVLF
zz Elke deelnemer krijgt een aantekening van deelname aan de kwaliteitskring in de ledenadministratie.
van de NVLF. KKB-ers krijgen een aparte aantekening.
zz Persoonlijke mutaties (adres, werkkring) van kringleden worden door de betreffende deelnemer zelf
via het ledenportaal doorgevoerd. .
zz Logopedisten die een passende kwaliteitskring zoeken wordt aangeraden informatie in te winnen bij
collega’s in de eigen omgeving. Ook is het mogelijk om de kwaliteitskringoverzichten op de website
hierover te raadplegen. Wel moeten zij er rekening mee houden dat de NVLF niet exact op de hoogte
is van de inhoud en werkwijze van de kringen.
3.3 Procedure afmeldingen
zz Kringleden melden zich schriftelijk af bij zowel de NVLF als de KKB-er.
11
4.
Financiën
4.1 Vergoeding aan de KKB-er
KKB-ers krijgen uitsluitend reiskosten vergoed die samenhangen met de training voor kwaliteitskringbegeleiders en de na- en bijscholing KKB-ers. Er gelden jaarlijks vastgestelde maxima voor openbaar vervoer
en eigen vervoer.
4.2
Kosten deelname kring
NVLF-leden kunnen kosteloos deelnemen aan een of meer kwaliteitskringen
12
5. Instrumenten en methodieken
5.1 Kwaliteitsinstrumenten
De NVLF heeft de afgelopen jaren, veelal in samenwerking met externe instituten als het Kwaliteitsinstituut CBO en NPi (Nederlands Paramedisch Instituut) een aantal kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Maatschappelijke tendensen en vraagstukken, ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de (markt)positie van de
logopedist, de betaalbaarheid van de zorg en de contracten met zorgverzekeraars stellen steeds nieuwe
eisen aan het logopedisch handelen. Hierdoor zijn logopedisten in toenemende mate genoodzaakt hun
handelen te expliciteren en inzichtelijk te maken. Ook leggen logopedisten verantwoording af voor gemaakte keuzes.
Wie de term kwaliteitsinstrument hanteert, stuit al gauw op de begrippen richtlijnen, standaarden en protocollen. De overeenkomst tussen deze drie begrippen is dat zij als doel hebben m.b.v. het formuleren
van aanbevelingen de zorg voor patiënten te verbeteren. Elke beroepsgroep geeft andere nuances en
interpretaties aan de gebruikte termen. De NVLF heeft voor een aantal kwaliteitsinstrumenten (bijv. richtlijnen, standaarden en protocollen) definities opgesteld. Deze staan op www.ikbenlogopedist > kwaliteit
> kwaliteitsinstrumenten.
Normen en criteria die voor logopedisten relevant zijn, bestaan uit kwaliteitsinstrumenten, maar ook uit
wetgeving, beroepsspecifieke normen, methodieken en voorwaardenscheppende instrumenten. In het
document Methodieken, instrumenten en werkvormen voor kwaliteitskringen is een overzicht gegeven.
Dit document is te vinden op www.ikbenlogopedist.nl > kwaliteit > kwaliteitskringen. Hieronder volgt een
korte toelichting op de methodiek Korte verbetercyclus.
5.2 Korte verbetercyclus (KVC)
De korte verbetercyclus (KVC) biedt de leden van een kwaliteitskring de mogelijkheid om te praten over
de toepassing van normen en criteria in hun logopedisch handelen. De inzichten worden omgezet in een
daadwerkelijke verandering in de dagelijkse praktijk. De criteria van goede zorg zijn vooraf bekend.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt gekeken naar de verschillen tussen het eigen handelen en de criteria
en vervolgens naar wat nodig is om de verandering (verbetering) door te voeren. Een plan wordt gemaakt
(Plan). Na deze bijeenkomst worden de plannen uitgewerkt en individueel uitgevoerd (Do) en gemeten
(Study/Check). In de tweede bijeenkomst wordt geëvalueerd en worden vervolgstappen afgesproken
(Act).
13
6.
Bijlagen
zz
zz
zz
zz
zz
zz
Voorbeeld huishoudelijk reglement
Presentielijst voor kwaliteitskring
Competenties kwaliteitskringbegeleiders
Werkvormen in de kring
Opzet jaarverslag kwaliteitskring
Stappenplan aanvragen accreditatie voor de kwaliteitskring
14
Bijlage a
Voorbeeld huishoudelijk reglement
I. Algemeen
Dit voorbeeld is bedoeld om het maken van afspraken binnen de kring te ondersteunen. De kring kan dit
huishoudelijk reglement naar eigen inzicht gebruiken en aanpassen. Afspraken zijn per thema geordend.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Handleiding voor
kwaliteitskringen (NVLF 2013).
Het huishoudelijk reglement kwaliteitskring NVLF kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de
werkwijze, uitbreiding van de activiteiten of anderszins relevante herzieningen in het beleid en/of activiteiten van de kwaliteitskring als geheel. De wijziging moet voorgelegd worden aan de leden, zodat zij
daarover hun mening kunnen vormen en geven.
Elk jaar wordt het huishoudelijk reglement geëvalueerd door de kring en zo nodig aangepast of herzien.
Doelstelling
zz De kring formuleert doel/motto/missie (waarom komt deze kring bij elkaar en waar gaat het dan
over).
II. Organisatie
Leden
zz De kring bestaat uit minimaal 8 leden en maximaal 16 leden. Leden dienen lid van de NVLF te zijn. Bij
een structurele overschrijding wordt de kring opgesplitst in twee kringen. Bij een structurele onderbezetting wordt overlegd met de NVLF.
zz De ledenlijst is in bezit van alle leden.
zz De ledenlijst wordt bijgehouden door de KKB-er.
Nieuwe leden
zz Nieuwe leden melden zich zowel bij de NVLF als bij de KKB-er van een kwaliteitskring aan.
zz Aanmelding bij de NVLF vindt plaats middels het aanmeldformulier op de website van de NVLF (www.
ikbenlogopedist > kwaliteit > kwaliteitskringen). Het nieuwe lid is zelf verantwoordelijk voor de verzending van het aanmeldformulier.
zz NVLF-leden nemen kosteloos deel aan een of meer kwaliteitskringen.
zz Wanneer zich nieuwe leden aanmelden en het maximum aantal kringleden is bereikt, wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Voorbeelden zijn: splitsen van de kring of het aanleggen van een
wachtlijst.
Weigering leden
zz De kwaliteitskring heeft het recht nieuwe leden te weigeren, alleen met schriftelijke motivatie en gebaseerd op duidelijke regels. Weigering is toegestaan, indien het maximale aantal leden reeds is bereikt en/of de betrokkene eerder het lidmaatschap is opgezegd door de kwaliteitskring.
15
Beëindiging deelname kwaliteitskring
zz Kringleden melden zich schriftelijk af bij zowel de NVLF als de KKB’er.
Bijeenkomsten
zz Datum, tijdstip en locatie van vergaderingen worden jaarlijks vastgesteld. De minimale duur van de
totaalsom van de bijeenkomsten is 12 uur. In overleg wordt vastgesteld of dit in 4, 5 of 6 bijeenkomsten wordt bereikt.
zz Afmelding voor een kringbijeenkomst dient uiterlijk 24 uur van te voren bij de KKB-er of voorzitter
gemeld te worden. Indien meer dan 25 % van de leden zich heeft afgemeld, dient overlegd te worden
of de kringbijeenkomst doorgaat of opnieuw wordt gepland. Indien meer dan 50 % van de leden zich
heeft afgemeld, wordt een nieuwe bijeenkomst gepland. Een alternatieve datum wordt vastgesteld
door de KKB-er.
zz De aanwezigheid van kringleden op de kringbijeenkomsten wordt door de KKB-er genoteerd op een
presentielijst. Elk bijgewoond uur levert één studiebelastingsuur (punt) op voor het Kwaliteitsregister
Paramedici met een maximum van 12 punten per jaar. Kringleden ontvangen jaarlijks van de KKB-er
een afschrift van de presentielijst ten behoeve van hun dossier. Het afschrift van de presentielijst dient
door de KKB-er te zijn geparafeerd.
zz De kring maakt afspraken over de minimale aanwezigheid van leden op de bijeenkomsten en wat de
kring doet wanneer kringleden deze afspraken niet na (kunnen) komen.
zz De kring maakt afspraken over de kosten m.b.t. de organisatie van de bijeenkomsten.
zz Indien een kring bestaat uit logopedisten die tevens in een andere setting met elkaar overleg hebben
(bijvoorbeeld als afdeling in de intramurale zorg) of wanneer zij gezamenlijke andere belangen hebben (eerstelijnslogopedisten die allen een contract met dezelfde zorgverzekeraar hebben), maakt de
kring afspraken over de wijze waarop de verschillende overlegvormen gescheiden worden.
Besluitvorming
zz Bij besluitvorming binnen de kwaliteitskring dient een meerderheid van de leden akkoord te gaan.
Accreditatie aanvraag
zz De kwaliteitskring maakt afspraken over het wel dan niet aanvragen van accreditatie. Als besloten
wordt accreditatie aan te vragen, worden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten die een
aanvraag met zich meebrengt en wie de aanvraag verzorgt.
III. Verslaglegging
Jaarplan
zz De kring formuleert jaarlijks kringdoelstellingen en de wijze waarop zij deze doelstellingen wil behalen en beschrijft dit in het jaarplan. Het verbeteren van het paramedisch handelen staat hierbij
centraal.
zz De kring maakt afspraken over de flexibiliteit van het jaarplan. Op welke gronden kan de agenda van
de kring aangepast worden?
zz Het jaarplan wordt minimaal 5 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op de datum waarop het plan is
opgesteld.
16
Jaarverslag
zz De kring evalueert jaarlijks de mate waarin en de wijze waarop de doelstellingen behaald zijn en beschrijft dit in het jaarverslag.
zz De kring maakt afspraken over wie het jaarverslag schrijft. Dit verslag geeft de kwaliteitskringen zelf,
maar ook de NVLF inzicht in het functioneren van de kwaliteitskring en wat er in de kring aan de orde
is geweest.
zz De KKB-er is verantwoordelijk voor het verzenden van het jaarverslag naar de NVLF. Aan het jaarverslag wordt een kopie van de presentielijst van het afgelopen kringjaar toegevoegd.
zz Het jaarverslag wordt door de kwaliteitskring minimaal 5 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op de
datum waarop het verslag is opgesteld.
IV. Structuur
KKB-er
zz De kring wordt begeleid door de KKB-er. Dit is een kringlid dat de NVLF training voor KKB-ers heeft
gevolgd (of volgt).
zz De KKB-er blijft minimaal 4 jaar aan.
zz Het opvolgen van de KKB-er is een verantwoordelijkheid van de kring.
zz De KKB-er is verantwoordelijk voor de contacten met de NVLF.
zz De KKB-er bewaakt de procedure omtrent de aan- en afmelding van (nieuwe) leden.
zz De KKB-er bewaakt het gebruik van de door de NVLF vooropgestelde formulieren: formulier ter registratie van kwaliteitskring, aanmeldingsformulier, presentielijst, mutatieformulier en bewijs van deelname t.b.v. de registratie Kwaliteitsregister Paramedici.
zz De KKB-er draagt zorg voor de archivering van alle documenten die van belang zijn voor de kwaliteitskring.
zz Presentielijsten, notulen, agenda’s, producten en formulieren die onderdeel uitmaken van de kwaliteitskring worden minimaal 1 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op de datum waarop het is opgesteld. Tenzij de stukken onderdeel uitmaken van een nog niet afgesloten proces. Hierbij worden de
stukken minimaal 1 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op het afronden van het proces.
zz De KKB-er houdt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein van kwaliteitsbeleid
van de NVLF en bezoekt bij voorkeur de jaarlijkse bijeenkomst voor na- en bijscholing, georganiseerd
door de NVLF.
Kringleden
zz De kring is ervoor verantwoordelijk dat deze wordt begeleid door een KKB-er. Bij aftreden van de KKBer heeft de kring een half jaar de tijd om een nieuw kringlid als KKB-er aan te melden bij de NVLF. Wanneer een half jaar na aftreden van de KKB-er niemand is aangemeld, betekent dit dat de kring geen
aanspraak kan maken op registratie als officiële kwaliteitskring. Vanaf dat moment kunnen kringdeelnemers geen punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici ontlenen aan kringdeelname.
zz Kringleden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van ontwikkelingen in kwaliteitszorg en kwaliteitskringen, bijvoorbeeld via de website en de nieuwsbrief van de NVLF.
zz Voor de beantwoording van vragen die individuele kringleden hebben, is de KKB-er niet verantwoordelijk.
zz De kring maakt afspraken over de betrokkenheid van de kringleden bij de inhoud. Bijvoorbeeld over
het nakomen van afspraken en wat te doen wanneer een lid regelmatig de gemaakte afspraken niet
nakomt.
17
Voorzitter
zz De bijeenkomsten worden voorgezeten door een door de kring aan te wijzen voorzitter.
zz De voorzitter blijft minimaal 1 jaar aan.
zz Hierbij kunnen er afspraken gemaakt worden over de taken van de voorzitter en de frequentie waarin
er van voorzitter gewisseld wordt.
zz De kring maakt afspraken over de wijze waarop de KKB-er en de voorzitter met elkaar samenwerken.
zz De kring maakt afspraken over de wijze waarop de agenda tot stand komt en over de verzending van
deze agenda aan de kringleden en het vervangen van de voorzitter bij afwezigheid.
Notulist
zz De kring maakt afspraken over wie de rol vervult als notulist van de kwaliteitskring.
zz De notulist blijft minimaal 1 jaar aan.
zz De kring maakt afspraken over het verzenden en het bewaren van de notulen en het vervangen van
de notulist bij afwezigheid.
Penningmeester
zz De kring maakt afspraken over wie de financiën beheert.
zz De kring maakt afspraken over budget, het omslaan van kosten etc.
18
Bijlage b
PRESENTIELIJST VOOR KWALITEITSKRING
Naam kwaliteitskring
Nummer
Kwaliteitskringbegeleider
District
Jaar
Data bijeenkomsten
Naam deelnemer
Paraaf deelnemer per bijeenkomst
Bijzonderheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
19
Bijlage c
Competenties van kwaliteitskringbegeleiders
Competentiegebied: Groepsdynamiek
Rollen
Taken
Competenties
manager
voorzitter
coach
zz faciliteren van de samenwerking binnen de kring (teambuilding)
zz kringleden medeverantwoordelijkheid
geven, taken formuleren
zz leiding geven aan resultaatgericht
proces binnen de kring
zz begeleiden van de intrinsieke en
extrinsieke veranderingen waarmee
logopedisten te maken krijgen
zz voldoende (luister- en gespreks)vaardigheden en voldoende overtuiging
om gestructureerd sturing te kunnen
geven aan de kring
zz kennis en vaardigheden op het gebied
van veranderprocessen
Competentiegebied: Organisatie
Rollen
Taken
Competenties
manager
voorzitter
zz opstellen huishoudelijk reglement of
kringregels en bewaken criteria kring,
verdeling taken kring
zz jaarplanning
zz jaarverslag
zz registratie presentie i.v.m. Kwaliteitsregister
zz verwerking mutaties e.d. van de kring
zz financiële administratie
zz communicatie met de NVLF
zz leiding kunnen geven aan de dagelijkse organisatie van de kring
zz zorg dragen voor de planning, uitvoering en verantwoording van kringactiviteiten
Competentiegebied: Kwaliteitsinstrumenten/Kwaliteitsbeleid
Rollen
Taken
Competenties
manager
voorzitter
coach
trainer
zz uitvoering van het kwaliteitsbeleid van
de NVLF
zz communiceren van kwaliteitsbeleid
met de kring
zz onderhouden van adequaat contact
met NVLF
zz volgen na- en bijscholingsactiviteiten
voor kkb-ers
zz introductie kwaliteitsinstrumenten
zz implementatie kwaliteitsinstrumenten
zz kennis van kwaliteitsbeleid van de
NVLF en deze uitdragen
zz kennis kwaliteitsinstrumenten en deze
kunnen overdragen
zz kennis van kwaliteitscirkel en deze
kunnen toepassen op kwaliteitsinstrumenten
zz kennis van principes van implementatie en deze toepassen op kwaliteitsinstrumenten
20
Bijlage d
Werkvormen in de kring
Hieronder een overzicht van verschillende werkvormen die op verschillende momenten in de kring te
gebruiken zijn. Om een bewuste keuze te maken zijn er kolommen wel of niet gebruiken en een kolom
met de motivatie.
Activiteit
Wel
Niet
Waarom
(spontaan) Bespreken gang van zaken praktijk/afdeling/school
Onderwerpen kiezen ad hoc (toevallige keuze)
Onderwerpen kiezen n.a.v. inventarisatie interesses (sprokkelen)
Onderwerpen kiezen n.a.v. knelpunten
Onderwerpen kiezen n.a.v. evaluatie resultaten
Onderwerpen kiezen n.a.v. inbreng instelling
Onderwerpen kiezen n.a.v. inbreng NVLF
Kennisoverdracht passief, indirect (praten over scholing)
Kennisoverdracht passief (lezing bijwonen)
Kennisoverdracht actief (workshop)
Kennisoverdracht + plan van aanpak
Intervisie met adviezen aan probleeminbrenger
Intervisie met adviezen + reflectie (bijv. wat betekent de uitkomst
voor de hele groep?)
Intervisie met adviezen + reflectie + plan van aanpak
Intervisie zonder adviezen (wel met verhelderen probleem)
Casuïstiek met adviezen
Casuïstiek met adviezen + plan van aanpak
Korte verbetercyclus
Anders:
21
Bijlage e
Opzet Jaarverslag kwaliteitskring
Algemene gegevens
zz
Naam van de kwaliteitskring
zz
Registratienummer
zz
Naam KKB-er
zz
Oprichtingsdatum
Doelstellingen afgelopen cyclus
zz
Wat waren de doelstellingen voor het afgelopen jaar?
zz
Welke motivatie lag aan deze doelstellingen ten grondslag?
Middelen/activiteiten
zz
Beschrijving van de activiteiten en de wijze waarop de verschillende methodieken en kwaliteitsinstru
menten bij deze activiteiten zijn gebruikt.
Evaluatie
zz
Zijn de activiteiten volgens plan uitgevoerd? Zo niet, waarom niet.
zz
Zijn de gestelde doelen gehaald (resultaat)? Zo niet, waarom zijn de doelen gedeeltelijk / niet gehaald.
Contacten
zz
Zijn er contacten geweest met anderen?
zz
Wat was het doel van deze contacten?
Conclusie kwaliteitskring afgelopen jaar
zz
Wat zijn concrete resultaten van de bijeenkomsten?
zz
Wat hebben de deelnemers geleerd van de bijeenkomsten?
zz
Wat waren succesfactoren van de bijeenkomsten?
zz
Wat waren knelpunten van de bijeenkomsten?
Planning voor het volgende jaar (is basis voor het jaarplan voor het komende jaar)
zz
Wat zijn de doelstellingen voor het komende jaar? (concreet en evalueerbaar)
zz
Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
Bijlagen
zz
Presentielijst
zz
Producten van de kring
zz
Anders
22
Bijlage f
Stappenplan aanvragen accreditatie voor kwaliteitskringen
1. Inleiding
Deelname aan een kwaliteitskring levert maximaal 12 studiepunten op per jaar (ieder uur kringbijeenkomst levert 1 studiepunt op met een maximum van 12 studiepunten per jaar).
Vanaf 2008 is er de mogelijkheid om voor kwaliteitskringen accreditatie aan te vragen. Dit kan bij de Stichting
Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP). Het is een manier waarop logopedisten geaccrediteerde punten kunnen krijgen. Let op: het aanvragen van accreditatie voor de kwaliteitskring is
niet verplicht! Als er geen accreditatie wordt aangevraagd, verandert er verder niets.
Vanaf 2014 geldt voor kwaliteitskringen die accreditatie willen aanvragen dat hun aanvraag voor 1 april van het
betreffende kalenderjaar ingediend moet zijn. Wilt u bijv. accreditatie aanvragen over het kalenderjaar 2014 dan
dient u dit voor 1 april 2014 te doen.
Voor kringen die het schooljaar volgen geldt dat hun aanvraag voor 1 december binnen moet zijn van het betreffende schooljaar. Wilt u bijvoorbeeld accreditatie aanvragen over het schooljaar 2014-2015 dan dient u dit voor
1 december 2014 te doen.
Dit document beschrijft een stappenplan om accreditatie aan te vragen. Onderstaand (paragraaf 2) wordt ingegaan op de criteria waaraan de accreditatieaanvraag wordt getoetst. In paragraaf 3 wordt beschreven hoe een
kwaliteitskring accreditatie kan aanvragen, waarna in paragraaf 4 een stappenplan volgt. Op de website van de
NVLF -> Kwaliteit -> Kwaliteitskringen staat een handleiding van StADAP die het aanvragen van accreditatie makkelijker kan maken.
2. Criteria accreditatieaanvraag
Om de kwaliteitskring te voorzien van een kwaliteitskeurmerk zal de StADAP toetsen of de kwaliteitskring voldoet aan een aantal criteria. Onderstaand worden de criteria kort beschreven.
Inhoud
zz Het doel van de kwaliteitskring is beschreven.
De kwaliteitskring volgt bijvoorbeeld de doelstelling uit de handleiding kwaliteitskringen van de NVLF of
de kwaliteitskring legt het doel vast in een huishoudelijk reglement.
zz Er is vastgelegd welke methode gebruikt wordt.
Denk aan de korte verbetercyclus, intervisie, casuïstiek en de kwaliteitsinstrumenten zoals ontwikkeld dan
wel erkend door de NVLF. Geadviseerd wordt om aan te geven welke methode de kwaliteitskring gaat gebruiken voor welke bijeenkomst en met welk doel (jaarplan opstellen)
23
Verslaglegging
zz Het verbeteren van het paramedisch handelen staat centraal.
Dit kan blijken uit bijvoorbeeld de jaarplanning en de notulen.
zz Er is vastgelegd op welke manier deelname wordt geregistreerd en gearchiveerd. Denk aan de presentielijsten, de notulen en de jaarverslagen. Dit alles kan vastgelegd worden in bijvoorbeeld het huishoudelijk
reglement van de kwaliteitskring.
zz De vorm van verslaglegging is vastgelegd.
In de handleiding kwaliteitskringen wordt gesproken over presentielijsten, de notulen en de jaarverslagen.
Organisatorisch
zz Er is een kwaliteitskringbegeleider die geregistreerd staat bij de NVLF.
zz Jaarlijks komt de groep minimaal 4 keer bij elkaar. Dit betekent ook dat deelnemers die gedurende een kalenderjaar minder dan 4 bijeenkomsten hebben bijgewoond niet in aanmerking komen voor geaccrediteerde
punten.
zz De groep hanteert de handleiding kwaliteitskringen, zoals vastgesteld door de NVLF.
3. Hoe vraagt een kwaliteitskring accreditatie aan?
De aanvraag voor een kwaliteitskeurmerk kan voor een periode van één kalenderjaar worden aangevraagd.
Dit gebeurt digitaal. Een lid van de kwaliteitskring, bij voorkeur de kwaliteitskringbegeleider, vraagt via:
http://www.accreditatie.nu een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
Op de pagina ‘accreditatie overige activiteiten’ is een link naar PE-Online waarmee de kwaliteitskringbegeleider
naar de inlogpagina gaat van PE Online. Op deze pagina is een link aanwezig waarmee u een nieuw account kunt
aanvragen. In het vervolgscherm kunt u alle gegevens invullen. In uw rol als kwaliteitskringbegeleider kunt u bij
‘naam organisatie’ de naam van de groep invullen. Bij de contactpersoon vult u uw eigen gegevens in.
Na het klikken op de button OK bovenin het scherm krijgt u een bevestiging dat uw aanvraag voor login gegevens is verstuurd. Binnen enkele minuten ontvangen u op uw emailadres een bericht met de login gegevens.
Daarna kan de kwaliteitskringbegeleider accreditatie aanvragen. Voor meer informatie hierover zie ook de Handleiding van de StADAP over accreditatie aanvragen voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg en/of intercollegiale toetsing. Klik hier voor meer informatie.
Anno 2013 bedragen de kosten voor de aanvraag van accreditatie € 30,00 voor een periode van één jaar.
24
4. Stappenplan aanvragen accreditatie kwaliteitskring
zz Betrek de deelnemers van de kwaliteitskring bij het aanvragen van accreditatie door ze bovenstaande criteria
voor te leggen en te vragen of zij denken dat de kwaliteitskring in aanmerking komt voor accreditatie. Zo
niet, bespreek of de kwaliteitskring accreditatie wil aanvragen en maak zo nodig een lijst van actiepunten.
Vervolgstappen als de kring accreditatie wil aanvragen:
zz Bespreek voorafgaand aan de accreditatieaanvraag wie de aanvraag gaat indienen en in de loop van het jaar
de gevraagde documenten bijvoegt. Het betreft dan bijvoorbeeld de notulen van de bijeenkomsten maar
ook na afloop van het kalenderjaar het invoeren van de presentie van de deelnemers.
zz Bespreek voorafgaand aan de accreditatieaanvraag hoe de kosten voor de accreditatieaanvraag betaald
gaan worden.
zz Inventariseer met de hele groep wat het doel van de kwaliteitskring is en welke doelen de verschillende individuele leden van de kwaliteitskring hebben. Kijk of deze doelen overeenkomen.
zz Maak zichtbaar welke onderwerpen in de kring aan de orde komen en op welke wijze ze besproken worden.
Geadviseerd wordt om een jaarplan te maken dat vastgesteld wordt door de gehele kwaliteitskring.
zz Draag zorg voor een huishoudelijk reglement waarin alle praktische zaken zijn beschreven, zoals doel van
de kwaliteitskring, de wijze van verslaglegging (presentielijsten, notuleren bijeenkomsten, jaarplan, jaarverslag).
zz Draag er zorg voor dat uit de ingediende stukken (bijvoorbeeld het jaarplan) duidelijk naar voren komt wanneer welke methoden (korte verbetercyclus, intervisie, casuïstiek bespreking) ingezet worden.
Vervolgstappen als de kring geen accreditatie wil aanvragen:
Als een kwaliteitskring geen accreditatie aanvraagt, verandert er niets. Deelname aan de kwaliteitskring levert
dan gewone studiepunten op, met een minimum van 1 studiepunt per nuttig besteed uur en een maximum van
12 studiepunten per jaar.
Tips voor het aanvragen van accreditatie:
1. Bestudeer de hele handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal
overleg, intercollegiale toetsing (te vinden op www.accreditatie.nu onder accreditatie overige activiteiten)
alvorens u de informatie invult op www.accreditatie.nu.
2. Geef duidelijk aan voor welk jaar u een kwaliteitskeurmerk aanvraagt.
Dit kunt u doen op het moment dat u bij PE-online alle gegevens gaat invullen. Specifiek kunt u dit invullen bij cursusnaam: vul hier naast de naam van de kwaliteitskring ook het jaartal in waarvoor accreditatie
aangevraagd wordt.
Bijvoorbeeld cursusnaam: kwaliteitskring logopedisten Utrecht 2014.
25
3. Probeer bij de eerste aanvraag al zoveel mogelijk documenten toe te voegen aan de aanvraag. Als de
aanvraag namelijk onvolledig is, wordt de accreditatieaanvraag stilgelegd, totdat alle documenten toegevoegd zijn. Voor het kringjaar 2014 betekent dit dat de benodigde documenten zijn: jaarverslag 2013, jaarplan 2014 en het huishoudelijk reglement.
4. Voeg van alle kringdeelnemers hun NVLF-lidnummer toe. Als er NVLF-lidnummers ontbreken, is de aanvraag
onvolledig en wordt de accreditatieaanvraag stilgelegd, totdat alle NVLF-lidnummers toegevoegd zijn.
5. U dient altijd voor 1 april van het lopende jaar accreditatie aan te vragen:
Voorbeeld: een kwaliteitskring doet in in het najaar van 2012 of voorjaar van 2013 een aanvraag voor
2013. Dit betekent dat er nu alleen een jaarverslag 2012, een jaarplan 2013 en het huishoudelijk reglement
aangeleverd kunnen worden. De accreditatie geschiedt dan op basis van deze documenten en wordt op
voorlopige basis toegekend. Eind 2013 wordt beoordeeld of alle verslagen zijn toegevoegd, de planning is
gevolgd en er is geëvalueerd. Bij positieve bevindingen wordt de toekenning officieel.
Vanaf 2014 geldt dat de aanvraag vóór 1 april van het betreffende kalenderjaar binnen moet zijn.
6. Tijdens de toetsing van de aanvraag, wordt bij de NVLF nagegaan of de kwaliteitskringbegeleider en de
kringdeelnemers lid zijn van de NVLF. Tijdens de toetsing komt geregeld voor dat kringdeelnemers geen lid
zijn van de NVLF. Daarmee wordt niet voldaan aan één van de eisen die gesteld wordt aan een kwaliteitskring.
Alleen NVLF-leden komen in aanmerking voor punten.
26