Keuzeblokcode KON-3 (Oncologie)

SAMEN VERDER NA KANKER –
TRANSMURALE ONCOLOGISCHE
NAZORG
Wat is het beste voor ‘de’ patiënt?
Carla M.L. van Herpen, internist-oncoloog
14-10-2014
Nazorg en controle na kanker
EXPERTISE
Wat wil de patiënt?
• Follow-up moet persoonlijk zijn
• Meer duidelijkheid t.a.v. de follow-up
• Veel patiënten staan positief tegenover taakverschuiving van
specialist naar verpleegkundig specialist
• Meer psychosociale zorg, vooral in de beginfase
Vintura met NFK enquête 160 patiënten
..en wat nog meer…
• Een vaste contactpersoon gedurende traject follow-up
• Het verminderen van het aantal ziekenhuisbezoeken
• Zo snel mogelijk de uitslag krijgen
• Telefonische uitslagen (ook in geval van slecht nieuws)
• Veel vragen kunnen digitaal worden beantwoord
‘De’ patiënt bestaat niet….
• Mammacarcinoom: adjuvant behandeld, 5-7 jaar
• Testiscarcinoom: meer kans op cardiovasculaire problemen
• Coloncarcinoom: stringente FU
• Hoofd-halscarcinoom: 3-5% per jaar kans op 2de primaire
• Niercarcinoom: bij solitaire metastase: langdurende overleving
• GIST: jarenlange overleving met targeted therapy
• Speekselkliercarcinoom: 40 soorten; bij 1 soort 30% kans op
hersenmetastasen
‘Meest voorkomende’ carcinomen
• Prostaatcarcinoom
• Longcarcinoom
• Coloncarcinoom
• Mammacarcinoom:
• Maar 25% is ‘rare’ breast cancer
• 21 verschillende soorten
Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. De NHG standaard
Vittoria et al. The Oncologist 2014;8:805
Wat is de ‘chronische fase’?
Begeleiding en ondersteuning
(generiek, psychosociaal, met comorbiditeit samenhangend of geriatrisch)
Preventie en
vroege
herkenning
Diagnostische
fase
Primaire
behandeling
• in opzet curatief
• niet-curatief
Chronische fase*
• nazorg
• nacontrole
- Chirurgie
- Radiotherapie
- Chemotherapie
- Hormonale
therapie
- Immunotherapie
Targeted therapy
Chronische fase start in behandelfase
Secundaire behandeling
Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn.
KWF signaleringsrapport 2011
- Revalidatie
- Re-integratie
- Maatschappelijke
participatie
- Gezondheidsbevordering
Ontslag uit
nacontrole
en nazorg
Terminale
fase
Wat is veranderd binnen oncologie?
• Targeted tijdperk, personalised therapy, pathway driven
• jarenlang therapie
• soms ook adjuvant
SONCOS: stichting oncologische
samenwerking (sinds 2012)
• Kwaliteit van zorg voor de patiënt met kanker
• algemeen deel: eisen voor een oncologisch centrum
• casemanager voor iedere patiënt
• over follow-up na initiële behandeling zijn afspraken
vastgelegd in de behandel- protocollen/zorgpaden
• er wordt deelgenomen aan complicatieregistratie door
alle betrokken specialismen
• tumorspecifiek deel
• 25% van de tumoren is een ’rare’ cancer
Veel geschreven, niet altijd met
patiënten
list isc
era
Gen cten
e
asp
Richtlijn
‘Oncologische
revalidatie’
he
569 referenties!
Richtlijn
‘Herstel na kanker’
Blauwdruk
‘Kanker en werk’
Richtlijn ‘Detecteren behoefte
aan psychosociale zorg’
Generalistische aspecten
van comorbiditeit
Specialistische
aspecten
Common
care pathway
Tumorspecifieke
richtlijnen
Individueel
nazorgplan
NHG-standaarden
Casemanagement
Patiëntinformatie
en -educatie
Zelfmanagement
Patië ntenpersp
ectief
Figuur 8: Oncologisch specialist (specialistische aspecten), huisarts (generalistische aspecten) en
patiënt (patiëntenperspectief) stellen gezamenlijk het individuele nazorgplan vast.
Andere richtlijnen (NVMO): korter, beter up-to-date
Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn.
KWF signaleringsrapport 2011
NHG-standpunt/opmerkingen
• ‘Besproken worden of een zorgplan nodig is’: dit moet er voor iedere
patient zijn; ook afzien van na-controles als dit zinloos is
• ‘Co-morbiditeit: interacties in behandelfase (verantwoordelijkheid
huisarts?) en ook medicatie…: dit zal iedere medisch oncoloog doen (ook
Karnofsky); interacties met andere geneesmiddelen is onze
verantwoordelijkheid
• Bestaande behandelplan moet vertrekpunt zijn: kan ook dat het bestaande
plan aangepast wordt op oncologische plan
• Mis samenwerking met SONCOS/mis gebruik van moderne ict
• Regionale ziekenhuis verantwoordelijkheid voor coördinatie oncologische
zorg: dat is lastig
Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn.
Goede nazorg: Wat is het beste voor
‘de’ patiënt?
•
Preventie/screening: HA (en specialist)
•
Diagnostische fase: specialist en HA
•
Behandelfase: specialist
• Nacontrole en nazorg? Anders: ja!
• In ziekenhuis via zorgpad met verpleegkundig specialist
• Bij huisarts?
• Combi?
•
Palliatieve fase: HA en specialist of specialist en HA
•
Terminale zorg: HA (en specialist)
Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn
Medisch Contact februari 2014