Kwartaalbericht KOEP maart 2014

Kwartaalbericht
31 maart 2014
Kempen Orange European
Participations
Profiel
...............................................................................
Kempen Orange European Participations (KOEP) belegt voor circa 50% in kleine tot middelgrote
Nederlandse en Belgische ondernemingen via Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) en voor
circa 50% in kleine en middelgrote Europese ondernemingen via Kempen European
Participations N.V. (KEP). Deze evenwichtige spreiding wordt verkregen door ruim 60% te
beleggen in KEP, waarbij KEP een belang heeft van circa 20% in KOP. KOEP streeft hiernaar door
het aanhouden van ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal van zowel KOP als van
KEP. KOP en KEP beleggen in aandelen van ondergewaardeerde smallcapondernemingen en
beogen een deelneming op te bouwen in deze ondernemingen (>5%). KOP en KEP stellen hun
portefeuille samen op basis van een ‘bottom-up’ beleggingsproces en positioneren zich als
betrokken langetermijnaandeelhouders in de ondernemingen waarin ze deelnemen. De
doelstelling van zowel KOP als KEP is om op de lange termijn een rendement te behalen, door
middel van een combinatie van koersresultaat en dividenden, van 10% per jaar.
Rendement
...............................................................................
De intrinsieke waarde van KOEP steeg in het eerste kwartaal met 1,2% naar € 91,37. Het aantal
geplaatste aandelen is met 23% toegenomen en zal het komende kwartaal stabiel blijven. De
Europese deelnemingen hebben in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan de Nederlandse
deelnemingen.
P erfo rma nce ¹
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 30
1 20
1 10
1 00
90
80
70
60
50
40
jun 06
jun 07
jun 08
jun 09
jun 1 0
ju n 11
jun 12
Bron: Kem pen Capital Management
maan d
3 maa nd
dit jaa r
2 0 13
20 12
2 01 1
1 j aar
3 jaar
3
5 ja ar
3
Fondsgegevens
Datum van oprichting: juni 2006
Status: open-end
Basisvaluta: euro
Beheerder: Kempen Capital Management N.V.
Kosten
OCF (verwacht): 1,12%
Verhandelbaarheid
Het fonds zal in beginsel elke eerste werkdag
van elk kwartaal participaties uitgeven tegen
de dan geldende intrinsieke waarde per
participatie vermeerderd met een opslag van
maximaal 0,5% ten gunste van het fonds. Het
fonds zal in beginsel elke eerste werkdag van
elk kwartaal participaties inkopen tegen de dan
geldende intrinsieke waarde per participatie
verminderd met een afslag van maximaal 1,5%
ten gunste van het fonds. Orders dienen iedere
derde werkdag voor het einde van november,
februari, mei en augustus voor 10.00 uur CET
te worden opgegeven. Inschrijving op de
participaties van het fonds is slechts mogelijk
door beleggers die bij eerste inschrijving
inschrijven voor minimaal € 100.000, danwel
door gekwalificeerde beleggers in de zin van
Artikel 1 van de Wet op het financieel toezicht.
Beheerteam
KOP: Joop Witteveen, Jan Willem Berghuis,
Michiel van Dijk, Floris Oliemans.
KEP: Mark McCullough, Rory Hamerson
jun 13
Kempen Orange Eur opean Par ticipations
P erf or man ce ²
Kerncijfers
IW per participatie: € 91,37
Aantal uitstaande participaties: 576250
Fondsomvang: € 52,6 mln
Aantal belangen: 2
Beleggingscategorie:
- Kempen European Participations: 61,6%
- Kempen Oranje Participaties: 38,4%
Euro valuta exposure: 100%
Laatst uitgekeerde dividend: € 1,85
Datum laatst uitgekeerde dividend: mei 2013
sind s sta rt ³
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fo nd s (n ett o)
¹ Geïndexeerde waarde
0,2 %
1, 2%
1 ,2%
2 6,6 %
² Op basis van intrins ei kewaarde
9 ,4%
-1 9,6 %
2 0,4 %
3 ,3%
20 ,9%
2,1 %
³ Op jaarbas is
Met ingang van 1 oktober 2013 is de fondsnaam gewijzigd van Kempen Oranje Participaties Secundo naar de huidige naam,
Kempen Orange European Participations. Tegelijkertijd is het beleggingsbeleid gewijzigd en wordt er behalve in Kempen Oranje
Participaties N.V. ook belegd in Kempen European Participations N.V.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Marktontwikkelingen
..............................................................................................................
De Nederlandse en Europese smallcapindices lieten een stijging zien van 5% tot 7%, beter dan de largecapindices. Het sentiment op de
aandelenbeurs was goed, versterkt door een lagere rente, die ondanks de onzekerheid en devaluatie van valuta’s uit enkele opkomende
landen lager was. Het economisch nieuws uit Nederland en Europa was overwegend positief, en ook het consumentenvertrouwen nam toe.
Enkele Zuid-Europese landen kenden een sterke exportgroei. De gerealiseerde bedrijfswinsten konden niet altijd voldoen aan de opgelopen
winstverwachtingen. We zagen vooral een duidelijke stijging van de meer cyclische waarden.
Het Duitse bedrijf 2G Energy was met een koersstijging van 26% de grootste stijger, op basis van nieuwe orders en een verdere doorbraak in
de VS. De internationaal georiënteerde Griekse onderneming Metka steeg bijna 19% door positief nieuws over (nieuwe) projecten. De van
oorsprong Duitse onderneming Washtec (autowasstraten en supplies) steeg 10% onder meer door een verhoging van de langetermijnmargetarget. In Nederland steeg Sligro met ruim 9% door goede winsten, de bijdrage van acquisities en nieuwe klanten.
De grootste daler was het Duitse QSC (-15,7%) door een lagere winsttaxatie voor dit jaar, gevolgd door Mekonomen (-10,7%) die tegenvallers
meldde bij haar Deense activiteiten. In Nederland zagen we een zwakke koersontwikkeling bij de retailers Beter Bed en Macintosh.
Kwartaalbericht
31 maart 2014
Kempen Orange European
Participations
Beleggingsbeleid
...................................................
Zowel binnen de Nederlandse deelnemingen (KOP), als de
Europese deelnemingen (KEP) zijn enkele belangrijke
wijzigingen aangebracht. Het belang in Unit4 is, na een
openbaar bod op de onderneming, geheel verkocht. Verder
zijn koop- en verkooptransacties verricht om de portefeuille te
optimaliseren en is gestart met de opbouw van nieuwe
deelnemingen om de opbrengst van Unit4 te herbeleggen. In
Europa hebben wij onze kleinere positie in het Finse PKC, na
een koersstijging, geheel verkocht. De bestaande positie in het
Duitse 2G Energy werd verder uitgebreid, terwijl wij onze
positie in de Britse retailer Dunelm hebben teruggebracht. De
belangrijkste beslissing was de realisatie van een nieuwe
deelneming in het Zwitserse Interroll.
Interroll
De nieuwe Zwitserse deelneming, Interroll, is de dominante
speler in de productie van systemen en componenten voor
transportbanden. De producten van Interroll zijn te vinden in
60% van alle supermarkten en 80% van alle luchthavens
wereldwijd. Interroll is een voorbeeld van een wereldwijde
onderneming met een hoog marktaandeel in haar niche. Zo
heeft de nummer twee wereldwijd, een Duitse onderneming,
maar eenvijfde van de omzet van Interroll. De positie van
Interroll wordt verder bevestigd door haar sterke klantenbasis.
Interroll levert onder andere aan wereldwijde bedrijven als
Amazon, UPS, VandeLande en Pepsi/Frito-lay. Mondiaal heeft
Interroll 23.000 klanten. Vanwege de sterke marktpositie,
uitstekende klantenbasis en technologisch leiderschap
verwachten wij dat Interroll verder in staat zal zijn om
winstgevend te groeien.
2G Energy
In gesprekken met 2G Energy werd onze positieve visie
bevestigd. Deze Duitse onderneming maakt compacte
installaties voor de energieopwekking voor toepassing in
bijvoorbeeld kantoorgebouwen. 2G Energy is bezig met een
doorbraak in de VS en maakte in het eerste kwartaal grote
orders bekend. 2G Energy profiteert van de trend richting
decentrale energieproductie in de VS. Dit wordt gedreven
door de lage gasprijs en de groei van duurzame energie. 2G
energy heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de
opbouw van productiecapaciteit in de VS. Deze
productiecapaciteit zorgt ervoor dat het bedrijf klaar is voor de
volgende groeifase, en dat dit gerealiseerd kan worden zonder
hoge additionele investeringen. Deze groeimogelijkheden zijn
ons inziens nog slechts beperkt verdisconteerd in het aandeel.
QSC
Deze Duitse ICT-servicedienstverlener kon niet aan de
hooggespannen verwachtingen voldoen. Na een winststijging
van 24% in 2013, heeft QSC een voorzichtige eerste
verwachting afgegeven voor 2014, lager dan de optimistische
vooruitzichten van enkele beleggers. Het verschil wordt
verklaard door meer investeringen in innovatieve ICT,
cloudproducten en personeel. Daarnaast is QSC actief in add-
on acquisities. De positieve trends naar uitbesteding van ICTdiensten en cloudcomputing gaan door en ondersteunen de
langetermijn-winstgevendheid. Onze gesprekken met QSC
bevestigen het verdere groeipotentieel.
Mekonomen
Mekonomen is actief in Zweden, Noorwegen en Denemarken
met een keten van garagebedrijven en winkels waarbij de
onderneming de levering verzorgt van goedkopere private
label auto-onderdelen, wat deze dienstverlening aantrekkelijk
maakt voor klanten. In het eerste kwartaal kon het bedrijf niet
aan de winstverwachtingen voldoen door een slechte
ontwikkeling in Denemarken. De markt stond onder druk
waardoor de prijzen daalden. De positionering in
Denemarken is aangepast met meer focus op de zakelijke
klant. Tegelijk heeft men een kostenbesparingsplan
aangekondigd, waarbij enkele niet rendabele garages en
winkels worden gesloten. De goede winstgevendheid blijft
bestaan en na gesprekken met Mekonomen blijven wij positief
over deze van oorsprong Zweedse onderneming.
Docdata
Docdata kwam gedurende het kwartaal met haar jaarcijfers
over 2013. Docdata heeft in 2013 een gezonde
winstgevendheid laten zien. Zoals verwacht, werd de omzet
in de tweede helft beïnvloed door de afbouw van een groot
contract met Zalando. Deze afbouw zal in 2014 en 2015
verder gaan. Hoewel dit impact zal hebben, blijft de
onderliggende e-commercemarkt sterk groeien Ook kan
Docdata de vrijgekomen Zalando-capaciteit inzetten om actief
nieuwe e-commerceklanten te werven en haar omzetbasis te
verbreden. De andere activiteit, IAI, actief in de
documentbeveiligingsmarkt, laat een duidelijk herstel zien.
Wij zien goede mogelijkheden voor verder langetermijngroei
voor Docdata.
Sligro
De foodservice-activiteiten lieten, ondanks de nog zwakke
marktomstandigheden, een goede performance zien. Voor het
zesde jaar op rij presteerde de divisie foodservice duidelijk
beter dan de markt. In januari kondigde Sligro twee kleine
acquisities aan, waarmee € 50 miljoen omzet wordt
toegevoegd bij foodservice en kon zij een grote klant
overnemen van de failliete concurrent De Kruidenier. De
foodretaildivisie, bekend van de Emté-formule, kon het herstel
van de eerste helft van het jaar niet continueren. Hoewel Emté
sneller groeide dan de markt, had de formule in de tweede
helft van het jaar last van prijsdruk die was ingezet door Albert
Heijn. Sligro keert een stabiel dividend uit en zal in de tweede
helft van 2014 beginnen met het uitkeren van een interimdividend.
Grontmij
Deze onderneming heeft aanhoudend last van de slechte
marktomstandigheden. Vooral de resultaten in Frankrijk staan
onder druk en verslechterden verder door het jaar heen.
Grontmij neemt kostenmaatregelen en voor Frankrijk staan
Kwartaalbericht
31 maart 2014
Kempen Orange European
Participations
“alle strategische opties” open. Deze extra maatregelen kan
Grontmij niet vanuit de normale bankfinanciering bekostigen.
Een combinatie van € 40 miljoen nieuw aandelenkapitaal en
betere kredietvoorwaarden geeft de onderneming de ruimte
om de noodzakelijke maatregelen te treffen. De
langetermijndoelstellingen van de onderneming blijven
gehandhaafd en wij zien buiten Nederland en Frankrijk goede
voortgang. Wij onderschrijven de langetermijndoelen en
hebben als een van de grootaandeelhouders deze transactie
ondersteund.
Waarderingen
Op basis van onze winsttaxaties voor 2015 handelt de KOEPportefeuille gemiddeld op ruim 14x de winst voor 2015.
Hoewel de actuele winsten in het eerste kwartaal van 2014
tegenvielen, zien wij bottom up goede mogelijkheden voor
hogere winsten in 2015 en 2016. De KOEP-portefeuille met 20
deelnemingen heeft voldoende mogelijkheden om het
nagestreefde rendement van 10% op jaarbasis op de lange
termijn te realiseren.
Top 5 hoogste bijdrage aan resultaat *
perf.
contr.
.......................................................................
Metka
18,7%
1,6%
Top 5 laagste bijdrage aan resultaat *
perf.
contr.
.......................................................................
QSC
-15,7%
-1,2%
2G Energy
26,1%
0,6%
Mekonomen
Washtec
9,8%
0,5%
Beter Bed
-7,2%
-0,5%
Sligro
9,3%
0,4%
Macintosh Retail
-9,6%
-0,4%
Dunelm
6,3%
0,4%
Ten Cate
-2,4%
-0,2%
Industr. Goederen & Diensten
6%
Detailhandel
6%
Beter Bed
DOCdata
6,4%
6,0%
QSC
Dunelm Group
Grontmij
5,9%
5,7%
5,5%
Constructie & Materialen
Interroll Holdi ng
Sligro Food Group
5,3%
5,0%
Overig
Tota al
Pers. & Huish. Goederen
7%
47%
Technologie
12%
Telecommunicatie
16%
-0,6%
Top 10 belangen
gewicht
. ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........
T en Cate
9,8%
Metka
9,4%
Sweco
8,3%
S ect ora llocatie
6%
-10,7%
Geografische a llocatie
. ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........
67,2%
Berekend excl usief li quiditeiten
Beleggingskarakteristieken
fonds
................................................................
6%
8%
Nederland
Aantal belangen
Duitsland
20
Dividendrendement
2,9%
Koers/winstverhouding
9%
Risico-analyse (ex-post)
50%
Zweden
Griekenland
Zwitserland
Engeland
sinds star t
. ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ .
Maximum historisch verlies
-25,7%
-63,9%
T racking err or
8,6%
9,6%
Informatieratio
0,1
-0,1
13%
14%
14,4
3 jaa r
De getoonde gegevens over Sectorallocatie, Geografische allocatie en Top 10belangen zijn samengesteld op basis van zogenaamde look through data. Dit houdt
in dat het een weergave is van de ondernemingen waarin indirect belegd wordt via
Kempen Oranje Participaties N.V. en Kempen European Participations N.V.
Beta
0,7
0,9
De getoonde gegevens in de tabel Risico-analyse (ex-post) zijn deels gebaseerd op
de historie van de voorloper van KOEP, Kempen Oranje Participaties Secundo (KOP
Secundo). KOP Secundo is per 1 oktober 2013 van naam gewijzigd en is ook in KEP
gaan beleggen.
* De gewichten en rendementen worden berekend op basis van de Modified Dietz methodiek. Bij deze methodiek wordt het rendement gecorrigeerd voor transacties gedurende de
verslagperiode. In geval van grote transactievolumes, kan deze methodiek andere resultaten opleveren dan een tijdsgewogen berekend rendement.
Kempen Orange European Participaties N.V. is voor het aanbieden van rechten van deelneming in dit fonds niet vergunningplichtig en staat daarom niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten.
Beethovenstraat 300 - 1077 WZ Amsterdam
-
T + 31 (0)20 - 348 8000
-
www.kempen.nl