UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2014.
Aanwezig:
34 raadsleden
Luc Martens: burgemeester
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris
Declercq, José Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen;
Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem,
Annelies Carron, Tania Feys, Cyriel Ameye, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine
Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep
Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi
Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van
Coillie raadsleden.
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem.
Geert Sintobin, stadssecretaris.
AGENDAPUNT nr. 20 b)
Retributie op het gebruik van de recyclageparken.
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke afvalstoffen en van 28 januari
2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine
Ondernemingen;
Gelet op het Milieubeleidsplan van Mirom 2014 – 2019;
Gelet op het huishoudelijk reglement recyclageparken van heden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 betreffende de retributie op het
aanvoeren van grof vuil naar de recyclageparken;
Overwegende dat de recyclageparken opengesteld worden voor zowel huishoudelijke afvalstoffen
als voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Overwegende dat de door of op vraag van de stad ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in opdracht van de stad gerecycleerd, nuttig toegepast of
verwijderd worden;
Overwegende dat de kosten voor inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar
doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de kosten voor inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden
op de aanbieders via een gedifferentieerd retributiereglement;
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde retributie de stad toelaat het principe
“de vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming,
slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT, met algemene stemmen – 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke
Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer,
Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) – 5 onthoudingen
(Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Annelies Carron en Francis Reynaert)
Artikel 1
Voor een periode ingaand op 01.12.2014 en eindigend op 31.12.2015 wordt een retributie
geheven op het gebruik van de recyclageparken.
De retributie is verschuldigd door de aanbieder van de afvalstoffen.
Artikel 2
Toegang tot het recyclagepark
Toegang via e-ID of badge, volgens de voorwaarden zoals bepaald in het huishoudelijk reglement
recyclageparken.
De badge kost 5 euro.
Artikel 3
Bedrag van de retributie
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen die steeds gratis zijn, betalende
afvalstoffen met vrijstelling en betalende afvalstoffen zonder vrijstelling.
Artikel 3.1
Volgende afvalstoffen zijn steeds gratis (groene groep):
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
Elektrische kabels
Frituurolie
(niet toegelaten voor KMO’s)
Hol glas (glazen bokalen, flessen)
KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten,…) (niet toegelaten voor KMO’s)
Metalen
Papier en karton
PMD (verplicht in PMD zak)
Textiel
TL-lampen
(niet toegelaten voor KMO’s)
Artikel 3.2
Volgende afvalstoffen zijn betalend, maar met vrijstelling (oranje groep) :
Aarde
Asbestcement
Bloempotjes in plastic (KMO’s)
(verplicht in zak 300 L)
Bloempotjes in plastic
(Overige aanvoerders)
45,00 euro/1.000 kg
155,00 euro/1.000 kg
2.30 euro/zak
(= kostprijs van de zak)
185,00 euro/1.000 kg
Folies in plastic (KMO’s)
(verplicht in zak 300 L)
Folies in plastic
(Overige aanvoerders)
Gipsafval
Harde plastics/PVC
Houtafval
Krimp- en rekfolie
Landbouwfolie niet recycleerbaar
Landbouwfolie recycleerbaar
Niet recycleerbaar afval (geen aarde)
Piepschuim (KMO’s)
(verplicht in zak 1.500 L)
Piepschuim
(Overige aanvoerders)
Steenpuin
Tuinafval
Vlak glas
2.30 euro/zak
(= kostprijs van de zak)
185,00 euro/1.000 kg
145,00
155,00
55,00
60,00
185,00
145,00
50,00
euro/1.000 kg
euro/1.000 kg
euro/1.000 kg
euro/1.000 kg
euro/1.000 kg
euro/1.000 kg
euro/1.000 kg
2.30 euro/zak
(= kostprijs van de zak)
25,00 euro/1.000 kg
25,00 euro/1.000 kg
55,00 euro/1.000 kg
45,00 euro/1.000 kg
Artikel 3.3
Volgende afvalstoffen zijn betalend zonder vrijstelling (rode groep):
Brandbaar grofvuil (KMO’s)
Brandbaar grofvuil
(Overige aanvoerders)
205,00 euro/1.000 kg
143,75 euro/1.000 kg
Artikel 4
Vrijstelling oranje groep
Bij wijze van overgangsmaatregel geldt voor de maand december 2014 een onbeperkte
vrijstelling voor particulieren en verenigingen.
Vanaf 01.01.2015 geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje groep
(artikel 3.2) van 1.000 kg/jaar voor volgende categorieën:
 reglementair ingeschreven inwoners uit Roeselare.
 Reglementair ingeschreven vreemdelingen uit Roeselare.
 Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in Roeselare (vrijstelling in
functie van saldo van producent).
 Nabestaanden overledenen uit de gemeente Roeselare tot 90 dagen na datum van het
overlijden.
 Verenigingen aangesloten bij een erkende raad die over een eigen vast lokaal (hetzij in
eigendom, hetzij in huur) beschikken, in Roeselare.
De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin zijn de natuurlijke personen die een zelfde
referentiepersoon hebben in het bevolkingsregister.
De vrijstelling geldt per vereniging. De leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen die
jaarlijks worden doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen.
Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er nog eens 1.000 kg/jaar aangebracht worden tegen
een basistarief van 25 euro/1.000 kg.
Eens deze vrijstelling is opgebruikt dienen de aangevoerde afvalstoffen betaald te worden aan
het tarief, zoals vastgelegd in artikel 3.2.
Artikel 4.1
De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het
volgende jaar.
Artikel 4.2
Bij wijziging van de gezinssamenstelling blijft de vrijstelling toegewezen aan de
referentiepersoon. Nieuwe referentiepersonen krijgen een vrijstelling pro rata het resterende
jaar (naar boven afgerond op twaalfden).
Artikel 5
Algemene vrijstelling
Er geldt een algemene vrijstelling van betaling voor:
De diensten van de stad Roeselare, met uitzondering van de stedelijke basisscholen,
STAP en SASK
Het O.C.M.W. van de stad Roeselare, met uitzondering van het zorgbedrijf.
De politiezone RIHO
De brandweerzone Midwest
Artikel 6
Weging
Bij elke weegcyclus wordt een minimum nettogewicht van 5 kg. in rekening gebracht.
De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug volgens de Belgische wettelijke
bepalingen, waarvan het weegresultaat niet kan worden betwist.
De weegbrug heeft een nauwkeurigheid van 5 kg voor het weegbereik tot 15.000 kg en 10 kg
voor het weegbereik van 15.000 kg tot 30.000 kg.
Artikel 7
Betaling
Het bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil.
Voor KMO’s kan voorzien worden in maandelijkse facturatie onder de voorwaarden, zoals
bepaald in het huishoudelijk reglement recyclageparken.
Artikel 8
Bij niet-betaling van de retributie zal deze de invorderingsprocedure volgen en wordt het
afleveren van afvalstoffen ontzegd aan de aanbieder ervan.
Artikel 9
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17.12.2013 houdende de retributie op het aanvoeren van
grof vuil naar de recyclageparken wordt hierbij opgeheven met ingang van 01.12.2014.
Artikel 10
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aldus gedaan in openbare vergadering van 20 oktober 2014.
(get)Geert Sintobin
Stadssecretaris
(get)Bart Wenes
Voorzitter gemeenteraad
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Geert Sintobin
Stadssecretaris
Luc Martens
Burgemeester