Uitnodiging KLO Reflectiesessie

Uitnodiging KLO Reflectiesessie
Zorgvuldig graven, een kwestie van DOEN
KLO Speerpunt Verantwoordelijkheid
19 november 2014
Geachte heer, mevrouw,
Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de reflectiesessie “Doen” die op 19
november van 9.00u tot 12.00u wordt gehouden in het Bouwhuis te Zoetermeer. De sessie
wordt georganiseerd door het Kabel en Leidingoverleg (KLO).
Wij nodigen u uit, omdat u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan deze sessie. Op het gebied
van graafschade beperking is al veel geregeld en afgesproken. Toch is er nog geen sprake van
een structurele daling en stellen we vast dat de onderlinge afspraken om graafschade te
voorkomen niet afdoende worden nageleefd. We laten met elkaar in de keten kansen liggen om
het voorkomen van graafschade gezamenlijk aan te pakken.
De reflectiesessie is de start van een heel traject om te bewerkstelligen dat alle partijen uit de
graafketen de richtlijn zorgvuldig graven (CROW 250) structureel naleven. Dat klinkt ambitieus,
maar wij zijn van mening dat zonder ambitie er onvoldoende verandering optreedt om het aantal
graafschades substantieel te laten dalen.
In de bijlage treft u een toelichting op dit KLO initiatief en het doel van de reflectiesessie. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij het KLO secretariaat [email protected]
Wij hopen dat u 19 november wilt meewerken om samen met de overige deelnemers uit de keten
opzoek te gaan naar stimulansen om te DOEN en gezamenlijk te werken aan het voorkomen van
graafschade.
Met vriendelijke groet,
Jan Peters
Voorzitter Kabel- en Leidingoverleg
Bijlage: toelichting reflectiesessie DOEN
KLO speerpunt Verantwoordelijkheid | 24 oktober 2014 | Pagina 1 van 5
Toelichting KLO Reflectiesessie
Zorgvuldig graven, een kwestie van DOENKLO
Speerpunt Verantwoordelijkheid
19 november 2014
Samenwerking in samen werken aan voorkomen van graafschade
Sinds 2008 is er de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Doel van de WION
is het voorkomen van graafschade bij grond- en of graafwerkzaamheden. Daarmee borgt de
overheid de publieke belangen, zoals veiligheid voor burgers, omgeving en milieu en voorkomen
van leveringsonderbreking. Maar om dit doel te bereiken is meer nodig dan alleen de WION:
(graaf)ketenpartners moeten ook samenwerken op allerlei vlakken.
Daarom is begin 2006 het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) opgericht. Hierin werken
netbeheerders, grondroerders en overheidsopdrachtgevers (de beheerders van de ondergrond)
samen om graafschade te voorkomen. Het KLO verbindt alle ketenpartijen met
vertegenwoordigers vanuit de verschillende koepelorganisaties om daadkrachtig te kunnen
samenwerken.
KLO 5 Speerpuntenprogramma (2014-2018)
Het KLO stelt een duidelijke ambitie en wil in de komende vier jaar (2014-2018), komen tot
minder dan 25.000 graafschades in 2018. Het KLO wil haar ambitie langs enkele hoofdlijnen, de
speerpunten, gaan uitwerken en hieraan meetbare subdoelstellingen en acties verbinden. De
speerpunten die het KLO voor de komende 4 jaar heeft benoemd zijn:
1. Verantwoordelijkheid
2. Graafinformatie
3. Zorgvuldig opdrachtgeverschap
4. Benchmark voorkomen graafschade
5. Gedragscode graafketen
KLO Speerpunt Verantwoordelijkheid
Om graafschade te kunnen voorkomen is samenwerking nodig tussen alle partijen in de
graafketen. De graafsector heeft hiervoor een richtlijn opgesteld en vastgelegd in de CROW
publicatie 250 “Richtlijn zorgvuldig graafproces”. De richtlijn beschrijft voor de gehele graafketen
per partij de verschillende taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden om zodoende te
komen tot een zorgvuldig graafproces
Op basis van onderzoek en ervaring is het KLO overtuigd dat het succes in het voorkomen van
graafschade mede wordt bepaald doordat alle ketenpartijen hun verantwoordelijkheid nemen en
vervolgens centraal stellen in de samenwerking met anderen. Doen we dat niet, dan hebben ook
KLO speerpunt Verantwoordelijkheid | 24 oktober 2014 | Pagina 2 van 5
regels en richtlijnen niet het gewenste effect. Met het speerpunt Verantwoordelijkheid wil het
KLO bereiken dat elke partij daadwerkelijk doet wat in de richtlijn CROW 250 is afgesproken,
verantwoordelijkheid neemt en elkaar hierop aanspreekt.
Doel van de reflectiesessie 19 november
De oplossingsrichting van het KLO speerpunt Verantwoordelijkheid is om met behulp van een
reflectiesessie de ketenpartijen te verbinden en in dialoog helder te krijgen wat nodig is om de
beschreven verantwoordelijkheid te nemen. Als bij iedereen een duidelijke noodzaak én een wil
om dit te veranderen, moeten we dit met elkaar gaan omzetten in daadkracht en gewoon Doen.
De centrale vraag tijdens de reflectiesessie is dan ook of iedereen in de keten zijn
verantwoordelijkheid daadwerkelijk kent en neemt zoals dit in de CROW 250 is afgesproken.
Doet iedereen wat met elkaar is afgesproken of niet? Waarom dan niet of zijn er belemmeringen
om iets niet te doen? Wat kan of moet iedereen hier aan doen? Hoe helpen we elkaar om de
richtlijn wel uit te voeren? Daarbij willen we verder kijken dan de standaard beeld dat partijen van
elkaar hebben. Door het starten van een dialoog willen we juist met ervaringsdeskundigen op
zoek naar oplossingen.
Wie nodigen we voor deze reflectiesessie uit?
Voor deze bijeenkomst wordt een groep ervaringsdeskundigen uitgenodigd, uit alle bedrijven
binnen de graafketen met een verantwoordelijkheid voor een deel van het graafproces:
 Grondroerders; de hoofd- en onderaannemer
 Feitelijk gravers; dat zijn de graaf machinisten en leden van het graafteam
 Netbeheerders; de afdeling netwerkregistratie en schadeafhandeling
 Opdrachtgevers; diegene bij de netbeheerder die het werk aanbesteden
 Initiatiefnemers/opdrachtgevers: gemeenten/RWS, afdeling Ruimtelijke Ordening,
initiatiefnemers van werken
 Gemeenten; beheerders ondergrond
 Ministerie Economische Zaken, toezichthouder Agentschap Telecom, Kadaster
De reflectiesessie wordt begeleid door Alfons van Marrewijk, bijzonder hoogleraar
Bedrijfsantropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is de afgelopen anderhalf jaar
nauw betrokken bij cultuurinterventies in de ondergrondse infrasector. Juist het 'doen wat
afgesproken, verantwoording nemen en elkaar aanspreken moeten volgens Van Marrewijk gezien
worden als de lastigste culturele praktijken binnen de sector.
Wat zijn de opbrengsten van de reflectiesessie?




Een uitwerking van de (max.) 5 belangrijkste belemmeringen in de keten waarom
bepaalde activiteiten, acties of verantwoordelijkheden uit de CROW p250 niet worden
gevolgd en niet tot het gewenste resultaat leiden om graafschade te voorkomen;
Een aanpak/oplossingsrichting om belemmeringen in de keten en op de interface tussen
ketenpartijen op te lossen;
Commitment van alle ketenpartijen om oplossingen te implementeren, te DOEN wat is
afgesproken en op alle niveaus in de keten VERANTWOORDELIJKHEID te nemen;
Het benoemen van pilots waar nieuw gedrag centraal staat.
Vervolg op de reflectiesessie
De reflectiesessie is echt succesvol als de inzichten van die dag verder worden uitgewerkt naar
concrete oplossingen. Hiervoor zullen meerdere werkgroepen worden opgericht, samengesteld uit
mensen die vanuit ervaring werkbare oplossingen kunnen uitwerken. En dat hoeven niet per
definitie de deelnemers van de reflectiesessie te zijn. Het is belangrijk dat de oplossingen op alle
niveaus van een bedrijf worden gedragen. Indien nodig zullen pilot projecten worden gedefinieerd
en geëvalueerd om de haalbaarheid van de oplossing te bewijzen. Het KLO ondersteunt, bewaakt
en voert regie over deze activiteiten.
KLO speerpunt Verantwoordelijkheid | 24 oktober 2014 | Pagina 3 van 5
Programma KLO reflectiesessie 19 november
Onderwerpen
Tijd
-
Inloop en koffie
8.30
-
Kaderzetting en introductie van programma.
Cultuurverandering en consequenties voor de sector.
Afgesproken waarde in de keten: Verantwoordelijkheid.
Vaststelling belemmerende thema’s bij graafschade: zijn ze compleet?
3 geeltjes geven om te scoren: 5 meest gescoorde items bekend maken.
5 groepen van 6-8 personen maken.
Uitleg wat we gaan doen.
9.00
-
Pauze + in orde brengen van de tafels.
10.00
-
5 meest gescoorde Uitwerken top 5 met behulp van een ronde tafel
werkaanpak, per thema 12 minuten discussie, daarna naar volgende tafel
met nieuw thema.
Per tafel een thema eigenaar om de discussie goed te kunnen voeren en
diepgang te verkrijgen.
Gemeenschappelijke terugkoppeling en bespreking van thema’s
Worden de uitgewerkte thema’s herkend?
Wat moet er aan gebeuren?
Zijn alle deelnemers bereid daaraan bij te dragen?
Afsluiting en plannen vervolgtraject.
Doel is minimaal 5 leden te werven die actief willen deelnemen in vervolg
pilots.
Lunch.
10.15
75
11.30
30
12.00
15
-
Duur
10
35
9.45
15
12.15
Een eerste aanzet: mogelijke belemmerende thema
We willen de sessie opgang helpen door alvast enkele belemmerende thema’s voor te leggen die
regelmatig terugkeren in tijdens discussies over dit onderwerp. De deelnemers aan de
reflectiesessie wordt gevraagd over deze thema’s en/of andere voor hen belangrijke thema’s na
te denken. Tijdens de sessie zullen alle thema’s worden geïnventariseerd en vervolgens worden
geprioriteerd.
5 Belemmeringen
Belemmering Opdrachtgever: Wijze van opdracht
Veel opdrachten zijn niet WION proof (op basis van CROW). Een opdrachtgever dient zich te
oriënteren in de bestaande situatie t.a.v. kabels en leidingen en dient op basis daarvan te
beschrijven wat er minimaal moet gebeuren om zorgvuldig te graven (denk aan proefsleuven,
E.V. etc). Is de opdrachtgever zich niet bewust van deze voorbereidende taak, weet hij niet hoe
hij hieraan invulling moet geven of wil hij hieraan geen gehoor geven. En als het dan goed
omschreven is, waarom blijkt het dan zo moeilijk om zorgvuldig te graven.
KLO speerpunt Verantwoordelijkheid | 24 oktober 2014 | Pagina 4 van 5
Belemmering Netbeheerder:
afwijkende situatie & onderzoek exacte ligging
Er zijn witte vlekken t.a.v. de ligging van sommige leidingen. Denk aan profielen van gestuurde
boringen en ontbreken van de huisaansluitingen in sommige straten/wijken. Op verzoek van de
grondroerders doen sommige wel en sommige geen moeite om mee te helpen de leidingen alsnog
te traceren. De rolverdeling over de aanwijsplicht van de netbeheerder versus de zoekplicht is
momenteel niet helder en de taakuitvoering van beide partijen wordt verschillend beoordeeld. Wat
ligt hieraan ten grondslag?
Belemmering Netbeheerder: Onvermijdelijke schades
Sommige schades zijn bijna onvermijdelijk: denk aan prehistorische kabels die bij het zien van het
daglicht spontaan het begeven. De schade is wel voor de grondroerder. Sommige netbeheerders
hebben afgesproken dat, indien bij het zorgvuldig graven toch een mantelschade ontstaat er geen
kostenverhaal zal zijn. Dat blijkt in de praktijk soms anders uit te pakken. Dit werkt
demotiverend/frustrerend om zorgvuldig te blijven graven. Grondroerders voelen dat zij de
netwerken verbeteren doordat de kabel zonder schuld kapot gaat. Een goed schadeafhandeling
stimuleert de doorwerking van de CROW tijdens het graafproces. Wat is nodig om dit landelijk
voor elkaar te krijgen?
Belemmering Netbeheerder/Grondroerder: Communicatie
Afspraak bevestigen: de grondroerder wil steeds vaker zien dat de afspraken met de
netbeheerder (ook als er volgens de netbeheerder geen extra maatregelen nodig zijn) schriftelijk
bevestigd worden. Dit bevordert de helderheid van communiceren, zeker richting een
onderaannemer. Wat moeten netbeheerder en grondroerder doen om dit voor elkaar te krijgen?
Belemmering Grondroerder/Feitelijk graver: Inhuur kundig
partners/personeel
Inhuur vraagt meer aandacht bij het voorkomen van graafschades. Uit de KIWA rapportages blijkt
dat het inhuren van "bedrijfsvreemd "personeel een belangrijke factor kan zijn voor het
veroorzaken van graafschades. Hoe zorg je ervoor dat bedrijfsvreemd of nieuw personeel direct
CROW P250 en dus WION proof handelen?
KLO speerpunt Verantwoordelijkheid | 24 oktober 2014 | Pagina 5 van 5