140324KJ Dekkingsplan NHN 2015 versie 5 0

Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord
Versie: 5.0
Datum: 27 maart 2014
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
0 van 74
Dekkingsplan Noord-Holland Noord 2015
0. Overzicht
Samenvatting
Dit dekkingsplan 2015 geeft inzicht in de benodigde capaciteit voor de repressieve
slagkracht bij calamiteiten. Met als vertrekpunt, de foto van onze lokale brandweren
uit 2013, is onderzocht wat het samenvoegen van deze korpsen en de regionale
brandweer tot één brandweerorganisatie kan opleveren. Het bestuur wenst een
goede brandweerzorg voor onze burgers, welke efficiënt en robuust is.
Met dit dekkingsplan voldoet onze calamiteitenorganisatie, na vaststelling door het
bestuur, aan de eisen uit de wet Veiligheidsregio’s. Een tankautospuit met 6
manschappen wordt gehanteerd als standaard. Hiervan wordt alleen afgeweken als
er geen andere oplossingen zijn.
Het plan wijkt af van voorgaande dekkingsplannen. Eerdere versies waren een foto
van de bestaande situatie. In deze versie wordt een toekomstige brandweerorganisatie omschreven. De verwachte dekking in 2015 wordt gegeven op basis van
theoretische uitgangspunten. De verwachting is dat de praktische dekkingspercentages in 2015 niet veel afwijken van de berekende dekkingspercentages.
In dit dekkingsplan wordt gebruik gemaakt van de laatste positieve landelijke en
lokale ervaringen in het gebruik van voertuigen met een variabele bezetting zoals
TS4 en SIV2 (Snel Interventie Voertuig met een tweepersoonsbezetting). Ook de
sterke kanten van de huidige organisaties zijn verder verstevigd. Zo is er meer ruimte
voor de passie van onze vrijwilligers. Zij kunnen daardoor makkelijker als vrijwilliger
uitrukken in andere gemeenten. De doorgroeimogelijkheden voor jeugdbrandweerleden worden aanzienlijk verbeterd, evenals voor vrijwilligers die boven de
sterkte zijn. De werkzaamheden van personeel in beroepsdienst worden verbreed en
hun capaciteit wordt bewuster ingezet bij taken die specialistisch zijn of voor taken
waarbij de continuïteit van de paraatheid onvoldoende door vrijwilligers kan worden
gegarandeerd.
Uitvoeren van dit plan verlangt de komende jaren periodiek toetsen op haalbaarheid.
De gehanteerde garantiefactoren zijn minimaal en vragen continu aandacht, zodat de
beschikbaarheid van vrijwilligers voor de repressieve taken garanties biedt op de
gewenste uitruktijden.
Dit plan heeft voldoende aanknopingspunten voor het toekomstig management om
verder te bouwen aan een goede brandweerzorg in Noord-Holland Noord en voldoet
aan de volgende bestuurlijke uitgangspunten:
• Gestoeld op vrijwilligheid;
• Verbeteren binnen de huidige infrastructuur;
• Efficiënt, en zeker effectief;
• Een organisatie waar het prettig werken is;
• De brandweer heeft een sterk imago;
• Betrouwbaar en betaalbaar op tijd.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
1 van 74
Deeprojectgroep
werkwijze
operationele
organisatie
brandweer
De volgende personen hebben aan dit dekkingsplan gewerkt:
Ike Kortleven (voorzitter)
Herman Kuijt
Leo Doornbos
Kees Jong
Erik van Leeuwen
Paulien Korver
Daniël Kraijer
Sylvia Jonas
Inhoud
Dit document beschrijft de volgende onderwerpen.
Hoofdstuk
1. Over dit document
2. Inleiding en doelstelling
3. Dekkingsplan 2013
4. Verbeterplan 2014
5. Specialismen en grootschalig optreden 2013-2015
6. Dekkingsplan 2015
7. Dekkingsplan per gemeente
7.1 Gemeente Alkmaar
7.2 Gemeente Bergen
7.3 Gemeente Castricum
7.4 Gemeente Den Helder
7.5 Gemeente Drechterland
7.6 Gemeente Enkhuizen
7.7 Gemeente Graft de Rijp
7.8 Gemeente Heerhugowaard
7.9 Gemeente Heiloo
7.10 Gemeente Hollands Kroon
7.11 Gemeente Hoorn
7.12 Gemeente Koggenland
7.13 Gemeente Langedijk
7.14 Gemeente Medemblik
7.15 Gemeente Opmeer
7.16 Gemeente Schagen
7.17 Gemeente Schermer
7.18 Gemeente Stede Broec
7.19 Gemeente Texel
8. Resultaten regionaal
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
Pagina
4
6
10
13
16
19
26
27
30
33
35
37
39
41
43
45
47
50
53
55
57
60
62
65
67
69
71
2 van 74
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de aanleiding en doelstelling van dit document. In hoofdstuk 3
worden de belangrijkste uitgangspunten van de huidige situatie kort beschreven.
Hoofdstuk 4 beschrijft welke verbetermaatregelen in 2014 in gang gezet worden bij
verschillende gemeenten. In hoofdstuk 5 is de gewenste repressieve organisatie
2015 voor grootschalig optreden en specialistisch optreden beschreven. In hoofdstuk
6 staan de motivaties en conclusies beschreven, waarop de toekomstige situatie is
gebaseerd. In de tabellen in hoofdstuk 7 staan per gemeente de gewenste
repressieve organisatie in 2015 en de bijbehorende dekking omschreven.
In deze tabellen staan alleen de repressieve voertuigen vermeld. De voertuigen die
een functie hebben voor vakbekwaamheid of logistiek zijn hier niet vermeld en komen
in andere deelplannen van de regionalisering terug.
Erratum
maart 2014
Op 22 november 2013 heeft het Algemeen Bestuur het dekkingsplan 2015 versie 4.0
vastgesteld als uitgangspunt voor de begroting van de nieuwe organisatie. Er waren
drie onderwerpen die nog nader onderzocht of uitgewerkt moesten worden. Het gaat
hierbij om:
• De plaatsing van het natuurbrandbestrijdingsvoertuig in de post Bergen is
nader bekeken. Dit voertuig zal zoals eerder beschreven gestald worden in
de post Bergen. In tegenstelling tot versie 4.0 blijft de post Egmond aan Zee
de beschikking houden over een TS4x4. Dit is een zogenaamd
combinatievoertuig welke geschikt is voor de brandbestrijding in de
vakantiehuisjes op het strand bij Egmond.
• De verplaatsing van de hoogwerker van Heerhugowaard naar Schagen. Er
zal nader onderzoek te worden gedaan naar een alternatief voor de huidige
voertuigen. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek zal de
hoogwerker van Heerhugowaard vooralsnog niet verplaatst worden naar
Schagen.
• De inzet van brandweervaartuigen en de invulling van de hulpverleningstaken
op het water. Deze zullen nader uitgewerkt worden in een nog op te stellen
dekkingsplan water.
Bovenstaande punten zijn door het DB goedgekeurd.
Overige wijzigingen versie 5.0 ten opzichte van versie 4.0:
• In overleg met de voorzitter van de OR en een juridisch adviseur is ter
verduidelijking de formulering van een aantal uitgangspunten van het
dekkingsplan gewijzigd. Inhoudelijk zijn de uitgangspunten ongewijzigd
gebleven.
• In versie 4.0 van het dekkingsplan waren de kazernes en posten ingedeeld
op basis van het aantal stallingplaatsen. In versie 5.0 is de indeling
gebaseerd op de bezetting en functie van de kazernes en posten. Deze
indeling in S, M en L posten is nu in lijn met de indeling die in andere
inrichtingsplannen is gebruikt.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
3 van 74
1. Over dit document
Documentinformatie
Dit document:
• is behandeld in de vergadering van de projectgroep regionalisering
brandweer van 27 september 2013
• is behandeld in het commandantenoverleg op 3 oktober 2013
• is behandeld in de stuurgroep Regionalisering op 9 oktober 2013
• staat geagendeerd voor het overleg van het dagelijks bestuur op 8
november 2013
• aansluitend wordt het dekkingsplan ter instemming aangeboden bij de
• is door het Algemeen Bestuur op 22 november 2013 vastegesteld als
uitgangspunt voor de begroting van de nieuwe organisatie
• heeft op 20 januari 2014 onder voorwaarde de instemming gekregen van de
Bijzondere Ondernemingsraad Regionalisering Brandweer NHN
Doel
Het doel van dit document is:
• beschrijven van het dekkingsplan, situatie 2015
• beschrijven
van
regionale
en
gemeentegrensoverschrijdende
verbetermaatregelen
• beschrijven van een operationeel organisatieplan van specialismen en
grootschalig optreden
• als input te dienen voor de deelprojectgroep werkwijze beheersorganisatie
brandweer in het kader van de regionalisering
• als input en vertrekpunt te dienen voor het opstellen van een financiële
begroting voor de geregionaliseerde brandweerorganisatie
Voor wie
Dit document is bestemd voor het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord
TVB
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij dit document zijn:
Wie
Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord
Regionaal commandant
Deeprojectgroep werkwijze
operationele organisatie
TVB
Stelt het document vast
Is eigenaar van het document
Is opsteller van dit document
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
4 van 74
Andere
documenten
Dit document heeft een relatie met andere documenten. Onderstaand volgt een
overzicht.
Document
Relatie
Beleidsdocument variabele Is onderdeel van het oranje spoor binnen
voertuigen NHN
Brandweer 2.0. Betreft een uitwerking van een
drietal variabele voertuigbezettingen. De uitwerking
kan worden beschouwd als een “toolbox” voor het
dekkingsplan
Visie op specialismen en Is onderdeel van het oranje spoor binnen
grootschalig optreden
Brandweer 2.0. Betreft de uitwerking van een visie
op specialismen en grootschalig optreden. De
uitwerking maakt onderdeel uit van het operationeel
organisatieplan 2015
Operationeel
Dit document is op 5 juli 2013 vastgesteld door het
organisatieplan ‘Oranje
algemeen bestuur en geeft de kaders voor de
2013’
inrichting van dit dekkingsplan.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
5 van 74
2. Inleiding en doelstelling
Inleiding
De deelprojectgroep operationele organisatie binnen het project Regionalisering
Brandweer Noord-Holland Noord heeft in het kader van de regionalisering het
Dekkingsplan 2015 opgesteld. Dit dekkingsplan geeft aan hoe de operationele
(repressieve) organisatie van de brandweer vanaf 1 januari 2015 er uit ziet. Op basis
van dit plan, in aanloop naar de datum van regionalisering per 1 januari 2015, zullen
in vrijwel elke gemeente veranderingen in de operationele organisatie in gang worden
gezet.
In dit document staan de toekomstige opkomsttijden, dekkingspercentages en
maatregelen opgenomen van de vier repressieve taken van de brandweer, te weten:
brand, hulpverlening, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.
De huidige rode voertuigen die gebruikt worden voor ondersteunende taken, zoals
oefenen met tankautospuiten en logistieke werkzaamheden staan benoemd in andere
deelplannen van de regionalisering.
Voor het ontwerpen is in de eerste plaats gekeken naar het organiseren van de
noodzakelijke capaciteit, die nodig is voor een adequate uitoefening van de
brandweertaak volgens de voorwaarden van een dekkingsplan. Dit is inclusief alle
brandweertaken in het kader van grootschalig optreden binnen de regionale
crisismanagementorganisatie. De operationele basisbrandweerzorg is ingericht
volgens de bestaande geografische indeling en opereert als
één
brandweerorganisatie.
De consequentie van het toepassen van uniforme uitgangspunten voor één
repressieve organisatie betekent dat er verschillen zijn tussen de huidige en de
e
gewenste organisatie. Een voorbeeld hiervan is het uitgangspunt dat de 2
tankautospuit bijna altijd uit een andere kazerne komt. De meeste posten met twee
tankautospuiten hebben nu een aantal vrijwilligers boven de sterkte. Het bestuur
geeft de kaders aan waarbinnen het toekomstig management oplossingen realiseert.
Opdracht
Het bepalen van de noodzakelijke operationele brandweerorganisatie van de
veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die gestoeld is op vrijwilligheid, op zodanige
wijze dat een dekking ontstaat van een hoog niveau en elke burger van de
veiligheidsregio dezelfde hulp op tijd en van dezelfde kwaliteit kan verwachten. Deze
brandweer van veiligheidsregio Noord- Holland Noord kan daarnaast voldoen aan alle
operationele verplichtingen voor het uitvoeren van haar crisismanagementtaken bij
grootschalig en specialistisch optreden en is zo efficiënt mogelijk ingericht.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
6 van 74
Doelstelling
Het belangrijkste doel van dit document is het beschrijven van het dekkingsplan 2015.
Het dekkingsplan geeft de mate aan waarin de brandweer op tijd en met de juiste
mensen en middelen aanwezig kan zijn bij incidenten in het verzorgingsgebied.
In het Besluit veiligheidsregio’s liggen hiervoor de tijdnormen vast. Het dekkingsplan
wordt door de wetgever gezien als de kwaliteitsmeter van de brandweerzorg met een
borging voor het minimale zorgniveau. In het dekkingsplan geeft het bestuur van de
veiligheidsregio hieraan uiting door een expliciet en kenbaar besluit te nemen over
het repressieve zorgniveau in de regio en legt hierover verantwoording af aan de
deelnemende gemeenten, burgers en bedrijven.
Met het dekkingsplan 2015 stelt het bestuur de afwijkingen vast van de gestelde
opkomsttijden volgens het BVR (Besluit Veiligheidsregio’s). Dit besluit betreft de
volgende brandweereenheden:
• de basisbrandweereenheid (tankautospuit);
• de ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte (redvoertuig)
• de ondersteuningseenheid voor hulpverlening (hulpverleningsvoertuig)
• de regionale specialismen, o.a. ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en
incidentbestrijding op het water.
Dekkingspercentage
2015
In het kader van het BVR wordt het algemeen bestuur voorgesteld de volgende
dekkingspercentages vast te stellen:
• het dekkingspercentage voor de veiligheidsregio vast te stellen op 89,1% in de
periode DAG en 86,4% in de periode ANW (avond-nacht-weekend).
In een volgende fase worden de afwijkingen op de opkomsttijden uit het BVR
inzichtelijk gemaakt, dit is de vervolgopdracht. Hierbij wordt ook de koppeling naar de
compenserende maatregelen (brandveilig leven, preventie, voorlichting) gemaakt.
Deze elementen tezamen vormen het niveau van brandweerzorg.
Uitgangspunten
Het dekkingsplan 2015 geeft een weergave van het toekomstige niveau van dekking
voor al ons repressief materieel van het eerste uitrukvoertuig in de regio. Het
dekkingsplan is opgebouwd vanuit de volgende uitgangspunten:
Algemene uitgangspunten
• Onze regionale brandweer levert brandweerzorg die is ingericht op effectiviteit,
efficiëntie, kwaliteit en professionaliteit.
• De burger kan herkenbare, betrouwbare en betaalbare brandweerzorg volgens
gelijke uitgangspunten verwachten.
• Onze regionale brandweer in 2015 is één organisatie, die haar taken uitvoert voor
alle burgers in het verzorgingsgebied.
• Het streven is het repressief inzetten van al het personeel in dienst bij de
Veiligheidsregio NHN.
• Het werving- en selectiebeleid vrijwilligers wordt ingericht op het op tijd kunnen
zijn van de vrijwilliger op de kazerne. Huidige vrijwilligers die dit niet kunnen of
boven de sterkte zijn, kunnen er voor kiezen ingezet te worden voor de hybride
organisatie en/of kunnen zich aanmelden voor kazernering.
• De inbreng van vrijwilligers optimaliseren en de instroom van
jeugdbrandweerleden verbeteren door hybride bezetting.
• De bezetting van de hybride kazernes wordt op teamniveau ingevuld.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
7 van 74
Onze regionale brandweer hanteert het VIP-model (vrije instroom profiel),
ondersteund door two-way-paging.
• De uitruktijden zijn gebaseerd op de huidige praktijk of de theoretisch berekende
toekomstige uitruktijd. Dit laatste is noodzakelijk wanneer een gemeente bezig is
met verbeterplannen.
• Voor de grensgebieden wordt voor de basisbrandweerzorg, waar nodig, gebruik
gemaakt van een convenant met een aangrenzende veiligheidsregio.
Operationele uitgangspunten:
• De basisbrandweerzorg in de veiligheidsregio NHN wordt in beginsel uitgevoerd
met een basisbrandweereenheid (TS6) als bedoeld in artikel 3.1.2, eerste lid van
het Besluit veiligheidsregio’s. Afwijking van dit uitgangspunt zoals bedoeld in
artikel 3.1.5, eerste lid van het Besluit veiligheidsregio’s is maatwerk en wordt per
situatie/geval beoordeeld.
• Variabele voertuigbezetting wordt alleen toegepast in de vorm van een TS4 of
SIV2.
• TS4-eenheden krijgen bij opschaling een standaard TS (6 personen) binnen 12
minuten ter plaatse (bij gelijktijdige alarmering).
• SIV2-eenheden krijgen bij opschaling een TS binnen 10 minuten ter plaatse (bij
gelijktijdige alarmering).
• De dekking is gebaseerd op de ‘rust-situatie’, waarbij alle voertuigen in de posten
staan. Elke inzet kan invloed hebben op de dekking. Er wordt niet gerekend met
gelijktijdige incidenten. Uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn de posten in de
grote verstedelijkte gebieden met een hogere uitrukfrequentie, een groter aantal
objecten en 24-uurskazernering. Daarbij geldt voor Texel dat gezien de
eilandstatus en de langere wachttijd voor back-up vanaf het vaste land, extra
slagkracht ter plaatste noodzakelijk is.
• Posten zijn 24 uur per dag paraat. Gedurende het hele jaar mag een post
maximaal 2 dagen buiten dienst zijn door onvoorziene omstandigheden.
• Onze regio levert twee brandweercompagnieën.
• Bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt interregionaal
georganiseerd.
• De wijzigingen die ontstaan door het landelijk project Specialismen op Maat
(SOM) passen wij later in.
• Voor natuurbrandbestrijding gaat de veiligheidsregio NHN over tot aanschaf van
gespecialiseerd materieel.
• Het brandweeroptreden op of in de nabijheid van water wordt aanvullend op de
dienstverlening van ketenpartners georganiseerd.
• We werken met operationele grenzen, zodat de basiseenheid die het snelst hulp
kan bieden, gealarmeerd wordt.
• De hoogwerker, als bedoeld in artikel 3.1.3, tweede lid van het Besluit
veiligheidsregio’s, heeft de volgende functies:
o het redden van mensen en dieren op hoogte;
o ondersteuning van basisbrandweereenheden bij het blussen op hoogte;
o het verlenen van hulp op hoogte.
• Er wordt niet bepaald voor welke objecten een ondersteuningseenheid voor
redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is.
• De spreiding van het hulpverleningsvoertuig en de hoogwerker is afgestemd op
een maximale opkomsttijd van circa 18 minuten.
• In dit plan is gerekend met een meldkamerverwerkingstijd van 45 seconden. Dit
sluit aan op het ambitieniveau van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie.
De huidige meldkamerverwerkingstijd is gemiddeld 80 seconden.
• In dit plan is gerekend met de volgende uitruktijden:
o De TS6 in maximaal 5 minuten;
•
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
8 van 74
de TS4 in maximaal 4 minuten;
de SIV2 in maximaal 3 minuten;
de gedeeltelijk gekazerneerde eenheid in 3 minuten;
de volledig gekazerneerde eenheid in de periode DAG in 1:15 minuten en in
de periode ANW in 1:35 minuten.
De restdekking bij opschaling en gelijktijdigheid van incidenten wordt bewaakt
door de Algemeen Commandant Brandweerzorg, zodanig dat een maximale
opkomsttijd van 18 minuten gerealiseerd wordt.
De brandweerkazernes met volledige beroepsbezetting worden, bij een inzet
langer dan 15 minuten, herbezet om de dekking te herstellen.
De garantiefactor is minimaal 2,5 en maximaal 4,0. De gemiddelde garantiefactor
is 3,5. Dit is inclusief 10% opleidingsruimte.
De periode DAG is standaard van 07:30 tot 17:00 uur. De periode ANW is
standaard van 17:00 tot 07:30 uur. Lokale afwijkingen zijn mogelijk.
De operationele leiding is afgestemd op twee brandweercompagnieën.
o
o
o
o
•
•
•
•
•
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
9 van 74
3. Dekkingsplan 2013
Algemeen
Het dekkingsplan 2013 is op 5 juli 2013 bestuurlijk vastgesteld. Dit operationeel
organisatieplan Noord-Holland Noord is verdeeld in vier fasen.
fase I
nu
- huidige prestaties (foto)
- wijken en markante objecten te laat
- 3 regionale verbetermaatregelen
- variabele voertuigbezetting
- spreidingsplan GBO en specialismen
fase II
tot 2015
fase IV
in regionaliseringstraject
- ambitie
- lokaal verbeteren vanuit toolbox
- verbeteren binnen bestaande infrastructuur
- organisatie-aanpassingen
- lopende infrastructurele aanpassingen
- efficiencymaatregelen
- eventueel pluspakket
fase III
niet eerder dan 2015
- verbeteren buiten bestaande infrastructuur
De onderdelen uit fase I zijn vastgesteld en betreffen:
• huidige prestatie (foto) / wijken en markante objecten te laat:;
• drie regionale verbetermaatregelen;
• toepassen variabele voertuigbezetting;
• spreidingsplan GBO (grootschalig brandweeroptreden) en specialismen.
Bij het vaststellen is tevens opdracht gegeven om uitvoering aan fase II te geven.
Fase II staat in het teken van het verbeteren van de brandweerdekking binnen de
bestaande infrastructuur. De gemeenten in Noord-Holland Noord kunnen op basis
van de noodzaak om de brandweerdekking te verbeteren in 3 categorieën worden
ingedeeld:
categorie 1, brandweerdekking moet
verbeterd worden
categorie
2,
noodzakelijk
nadere
analyse
is
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schagen (voorheen
Zijpe)
Texel
Hollands Kroon
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Koggenland
Drechterland
Stede Broec
Medemblik
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
gemeente
10 van 74
categorie 3, toepassen
verbetermaatregelen
3
regionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Den Helder
Alkmaar
Hoorn
Schermer (voorheen cat. 1)
Heiloo
Graft De Rijp
Opmeer
Enkhuizen
Langedijk (voorheen cat. 1)
De gemeenten in categorie 1 moeten in samenwerking met de deelprojectgroep
operationele organisatie voor eind 2013 een plan opstellen om de brandweerdekking
te verbeteren. Voor de gemeenten in categorie 2 moet vóór eind 2013, in
samenwerking met de deelprojectgroep werkwijze operationele organisatie, nader
geanalyseerd worden op welke wijze de brandweerdekking verbeterd kan worden.
Voor de gemeenten in categorie 3 is het doorvoeren van de 3 regionale
verbetermaatregelen voldoende en zijn geen verdere verbetermaatregelen
noodzakelijk.
Fase IV was geen onderdeel van het operationeel organisatieplan “Oranje 2013”,
maar maakt in het kader van het regionaliseringtraject deel uit van het Dekkingsplan
2015.
Regionale
verbetermaatregelen
Om de brandweerdekking in Noord-Holland Noord te verbeteren, zijn op 5 juli 2013 in
het Dekkingsplan 2013 een drietal regionale verbetermaatregelen door het algemeen
bestuur vastgesteld. Deze zijn:
• operationele grenzen, zonder beperkingen;
• gekazerneerde tankautospuit Alkmaar over de gemeentegrens;
• realiseren van snellere meldkamerverwerkingstijd.
Deze algemene maatregelen zijn direct van invloed op de dekkingspercentages in de
gemeenten in Noord-Holland Noord.
Dekkingspercentage
In onderstaande tabel staan de dekkingspercentages zoals na het invoeren van de
drie regionale verbetermaatregelen:
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
11 van 74
Uitruktijden
In onderstaande tabel staan de uitruktijden van de brandweerposten over de periode
april 2011 t/m maart 2012. Er wordt onderscheid gemaakt in de dagsituatie en
avond/nacht/weekend-situatie. In verband met een tekort aan beschikbaar personeel,
staan een aantal posten in de DAG-situatie buiten dienst.
kazerne
DAG
ANW
kazerne
DAG
ANW
Alkmaar Centrum
1:15
1:39
Wieringerwerf
4:47
3:42
Koedijk
-
4:28
Heiloo
4:14
3:57
Oudorp
5:41
4:24
Dirkshorn
3:41
3:10
Bergen
4:16
4:01
Warmenhuizen
4:14
3:53
Egmond aan Zee
4:03
4:36
Blokker
-
4:25
Egmond-Binnen
-
5:01
Hoorn Oude Veiling
6:43
5:41
Groet
-
3:01
Hoorn Centrum
1:16
4:27
Schoorl
3:51
3:44
Avenhorn
4:45
4:02
Akersloot
4:43
4:42
Berkhout
2:53
2:26
Castricum
4:41
4:17
Obdam
4:19
3:44
Limmen
4:06
4:10
Ursem
5:23
3:59
Den Helder Centrum
1:49
2:24
Langedijk
4:42
4:46
Julianadorp
4:59
4:10
Abbekerk
4:52
5:11
Venhuizen/Hem
3:23
4:34
Andijk
5:59
5:48
Westwoud
3:35
4:30
Medemblik
5:38
5:50
Enkhuizen
4:35
5:06
Nibbixwoud
3:17
5:37
Graft de Rijp
3:57
3:22
Wervershoof
4:23
4:32
De_Noord
5:03
5:15
Wognum
5:59
4:49
Heerhugowaard
4:44
6:00
Opmeer
4:35
5:17
Breezand
4:25
3:48
Schagen
5:04
5:25
Den Oever
4:27
6:04
Stompetoren
6:14
4:20
Hippolytushoef
4:06
3:52
Stedebroec
5:10
5:17
Kleine Sluis
5:22
4:57
De Cocksdorp
5:31
5:38
Middenmeer
6:02
4:26
Den_Burg
5:54
6:38
Niedorp
4:17
5:00
Callantsoog
5:50
4:49
Slootdorp
3:46
2:54
Schagerbrug
5:08
4:57
Wieringerwaard
4:00
3:08
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
12 van 74
4. Verbeterplan 2014
Algemeen
Het huidige dekkingspercentage is voor een aantal gemeenten onvoldoende. Om die
reden zijn de gemeenten Hollands Kroon, Texel, Langedijk, Schermer,
Heerhugowaard en Schagen (post Zijpe) al in 2013 begonnen met
verbetermaatregelen. Bij de gemeenten Bergen, Castricum, Koggenland,
Drechterland, Stede Broec en Medemblik is men begonnen of staat men op het punt
om te beginnen met het nemen van verbetermaatregelen. Deze worden in 2014
geïmplementeerd. In dit hoofdstuk worden de verbetermaatregelen benoemd waar de
gemeenten uit kunnen kiezen.
Verbetermaatregelen
In alle gebieden waar verbetering nodig is van de huidige uitruktijden, wordt een
verbeterplan gemaakt. Het verbeterplan wordt ter goedkeuring aan de regionaal
commandant voorgelegd. De maatregelen uit de ‘toolbox’ kunnen hiervoor worden
gebruikt. De ‘toolbox’ is ontstaan uit bestaande en vaak al in een gebied
gerealiseerde verbeteringen die, afhankelijk van de lokale omstandigheden,
toepasbaar zijn.
De ‘toolbox’ bestaat uit de volgende onderdelen:
• Toepassen daguitruk;
• Volledige kazernering;
• Variabele voertuigbezetting;
• Two way paging;
• Variabele voertuigstalling;
• Rijtijd van vrijwilligers naar de kazerne verkorten;
• Uitruklocatie verplaatsen / toevoegen;
• Aanpassingen aan infrastructuur;
• Maximeren van de uitruktijd.
Toepassen
daguitruk
Voor een betere dekking tijdens de dagsituatie wordt personeel dat op de kazerne
werkt repressief ingezet. Dit verbetert de dekking en borgt de personele bezetting.
Volledige
kazernering
Invoering van volledige kazernering bekort de gemiddelde uitruktijd in de periode
DAG en ANW. De winst aan uitruktijd is meestal ongeveer 2 tot 4 minuten.
De volledige kazernering in Alkmaar en Den Helder bestaat uit het 24 uur lang
kazerneren van medewerkers.
Het levert operationele voordelen op door vrijwilligers te betrekken bij kazernering. De
participatie kan op verschillende manieren ingevuld worden. De meest voorkomende
vorm is dat een vrijwilliger een volledige dienst van 24 uur invult.
Roosters die structureel gebaseerd zijn op samenbrengen van beroepsmedewerkers
en vrijwillige medewerkers noemen we het hybride organisatiemodel.
Operationeel voordeel ontstaat door interactie binnen een dienst tussen beroeps en
vrijwilligers. Binnen de gekazerneerde situatie maken medewerkers kennis met
elkaars opvattingen en cultuur. Inzichten die ontstaan tijdens die interacties worden
binnen de operationele samenwerking toegepast.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
13 van 74
Variabele
voertuigbezetting
Het bestuur heeft besloten variabele voertuigbezetting in Noord-Holland Noord toe te
passen. De basisbrandweereenheid blijft in Noord-Holland Noord, conform artikel
3.1.2 van het BVR, bestaan uit de standaard TS met 6 personen, bestaand uit één
bevelvoerder, één chauffeur en vier manschappen.
Variabele voertuigbezetting in de vorm van een TS4 wordt toegepast als maatregel
ter verbetering van de brandweerdekking en/of in situaties waar de personele
bezetting ondermaats is. In plaats van 4, zijn er dan 2 manschappen.
Variabele voertuigbezetting in de vorm van SIV2 wordt toegepast in situaties waar de
brandweerdekking, ondermaatse personele bezetting en/of de bereikbaarheid met de
standaard TS of TS4 problemen kent.
De SIV2 wordt gelijktijdig gealarmeerd met en opgevolgd door een standaard TS of
een TS4. Mocht opschaling nodig zijn, dan moet een uitruk met variabele
voertuigbezetting altijd opgevolgd worden door opkomst van een standaard TS. De
oplossing ‘variabele voertuigbezetting’ in het ene gebied betekent dat, als gevolg
daarvan, vanuit aangrenzende gebieden de standaard TS moet komen. De bezetting
van de SIV2 wordt in NHN bemenst met een bevelvoerder en een chauffeur of twee
specifiek hiervoor opgeleide manschappen.
Voor het ontwerp van de Operationele Organisatie VR NHN voor het jaar 2015 heeft
de deelprojectgroep werkwijze operationele organisatie in overleg met de korpsen de
integrale afweging gemaakt wanneer de maatregel variabele voertuigbezetting wordt
toegepast. Geborgd is dat er een standaard TS (6 personen) in de kazernevolgordetabel staat bij opschaling.
Two way
paging
Two way paging is een verbeterde variant van de oorspronkelijke wijze van alarmeren
via een pager. Met ‘two way paging’ krijgt de drager van de pager inzicht in
beschikbaarheid van collega’s. Met dit type pager kan de drager via een
agendamodule kenbaar maken of de drager beschikbaar is. Op die manier weet het
systeem of er bij een alarmering zekerheid is dat de eenheid volledig bemenst wordt.
Variabele
voertuigstalling
Bij het gebruik maken van de ‘variabele voertuigstalling’ zijn medewerker en voertuig
aan elkaar verbonden binnen een geografisch gebied, in tegenstelling tot een
verbinding aan een post of kazerne. De variabele voertuigstalling is bijvoorbeeld
bijzonder geschikt voor de SIV2 binnen de basisbrandweerzorg.
Verkorten
rijtijd
vrijwilligers
Verkorten van de rijtijd van vrijwilligers verkort de uitruktijd. Oplossingen hiervoor
kunnen zijn:
• Organiseren van een parkeervergunning voor de privé-auto;
• Beschikbaar stellen van een bromscooter;
• Beschikbaar stellen van een kantoorwerkplek voor privé- of beroepsmatige arbeid
in of in de nabijheid van de kazerne.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
14 van 74
Uitruklocatie
verplaatsen /
toevoegen
Uitruklocaties hebben niet altijd de optimale ligging. Hier kunnen verschillende
oorzaken aan ten grondslag liggen, de maatschappij is immers continu in beweging.
Verplaatsen van een uitruklocatie kan soms helpen bij het oplossen van een
knelpunt. Vooral in gebieden die een sterke ontwikkeling doormaken, kan het
toevoegen van een post onontkoombaar zijn. Verplaatsen en toevoegen kunnen
situatieafhankelijk tijdwinst opleveren.
Aanpassingen
infrastructuur
Verbeteren van de infrastructuur verkort de opkomsttijd. Oplossingen hiervoor kunnen
zijn:
• Het plaatsen van verzinkbare palen in plaats van vaste of wegklapbare palen.
• Het toepassen van een installatie die de aansturing van verkeerslichten
beïnvloedt.
• Het aanpassen van de inrichting van wegvakken en/of kruisingen.
Maximeren
uitruktijd
Het meest gebruikte opkomstmodel is het VIP (Vrije Instroom Profiel). Kenmerkend
voor dit model is dat de garantie voor een uitruk binnen een tijdlimiet grenzen kent.
De praktijk leert dat het bezet krijgen van enkelvoudige functies, zoals die van
bevelvoerder of chauffeur soms lastig is. Een eenheid kan alleen uitrukken als deze
volledig bezet is. Een uitruktijd-knelpunt wordt opgelost als in de kwetsbare periode
een beroepskracht als ‘achtervang’ op de post aanwezig is. Eén of meerdere
beroepskrachten bekleden de uitrukfuncties na een van tevoren afgesproken
tijdverloop. Het gevolg is dat de hele eenheid tijdig uitrukt.
Dit opkomstmodel kan van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden en wordt om die
reden besproken in het Bijzonder Georganiseerd Overleg met de vakorganisaties in
het kader van de regionalisering van de brandweer in Noord-Holland Noord.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
15 van 74
5. Specialismen en grootschalig optreden 2013-2015
Inleiding
De specialismen en het grootschalig optreden wijzigen in de periode tussen
vaststelling van dit document en 2015 door beleidsontwikkelingen. Thans is nog niet
alle informatie, die tot in detail de situatie voor 2015 helpt schetsen, voorhanden.
Hierna volgen de uitgangspunten en de opmerkingen voor de verschillende relevante
onderwerpen. Het overzicht welke specialismen bij welke gemeente blijven, wordt in
hoofdstuk 7 aangegeven. Hierbij is zo min mogelijk gewijzigd ten opzichte van de
huidige situatie.
Brandweercompagnieën
en ondersteuningspeloton
Noord-Holland Noord levert nog steeds twee brandweercompagnieën. Eén
brandweercompagnie bestaat uit de volgende eenheden:
• 9x tankautospuit;
• 3x haakarmvoertuig;
• 2x hulpverleningsvoertuig;
• 2x WTS1000 (watertransportsysteem 1 km);
• 1x WTS2500 (watertransportsysteem 2,5 km);
• 3x PM ten behoeve van bediening WTS.
De eerste brandweercompagnie wordt op basis van vrije instroom gealarmeerd. De
tweede compagnie is een zogenaamde ‘voorbereide’ brandweercompagnie.
In een vervolgstap wordt vastgesteld welke eenheden deel uitmaken van de
voorbereide compagnie in geval van bijstand aan een buurregio.
Specialismen
De landelijke ontwikkeling van het project Specialistisch Optreden op Maat, afgekort
als project SOM, is nog gaande. Eind 2012 is een visierapport opgeleverd en
momenteel wordt gewerkt aan een strategische visie. Hierna zal het SOMimplementatieproject starten. In afwachting van de resultaten zijn de specialismen
gepositioneerd op de posten die daarvoor het meest in aanmerking komen in termen
van geschiktheid en organisatie.
Natuurbrandbestrijding
In de periode 2009 tot en met 2011 zijn er verschillende grote tot zeer grote
natuurbranden in Noord-Holland Noord geweest. Uit deze incidenten is gebleken, dat
het noodzakelijk is dat de brandweer in Noord-Holland Noord dient over te gaan naar
de aanschaf van gespecialiseerd materieel. Dit gespecialiseerd materieel wordt in
een later stadium specifiek beschreven. De hoofdlijn is dat er zes combinaties van
eenheden zullen zijn, die bestaan uit een verkenningsvoertuig en een terreinvaardig
blusvoertuig. Het materieel is verwerkt in de situatie van 2015.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
16 van 74
Brandweeroptreden op
het water
In Noord-Holland Noord zijn vier blusboten c.q. brandweerhulpboten beschikbaar.
Hiermee verzorgen ze reddingen op het water, vormen ze een aanvulling op de
oppervlaktereddingsteams en zijn geschikt voor de brandbestrijding op het water. De
search & rescue (SAR) taak is een verantwoordelijkheid van het kustwachtcentrum
en niet van de brandweer. Voor de uitvoering van de brandweertaken op het water
maakt de brandweer gebruik van opstapregelingen met de KNRM en/of
reddingsbrigade. De brandweer voorziet alleen in een boot als er geen organisaties
beschikbaar zijn om een opstapregeling te treffen.
Er wordt geadviseerd om de bestaande opstapregelingen en de bestaande boten te
handhaven en te onderzoeken of er nog meer gebruik gemaakt kan worden van
opstapregelingen. Brandweerboten zijn gestationeerd in:
• Castricum, Akersloot; in verband met incidenten op het Alkmaardermeer, NoordHollands kanaal en eiland de Woude;
• Langedijk; in verband met incidenten in het ‘duizend eilandenrijk’;
• Den Helder; in verband met incidenten in de havens en op het Noord-Hollands
kanaal;
• Hoorn; beschikt over een eigen SAR-boot met bluscapaciteit,
Voor de gemeente Hoorn is feitelijk geen eigen boot noodzakelijk, aangezien de
SAR-taken in principe worden uitgevoerd door de KNRM stations Wijdenes, Warder
en Marken. Voor de uitvoering van de brandweertaken op het water is een
opstapregeling met een KNRM station in de omgeving voldoende. Momenteel
onderzoekt de gemeente Hoorn de mogelijkheden om een KNRM station op te
richten en de SAR boot over te dragen aan de KNRM.
Bestrijding
van
ongevallen
met
gevaarlijke
stoffen
Momenteel wordt gewerkt om de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen
interregionaal te organiseren. Naar verwachting worden medio 2014 de eerste
concrete resultaten van deze samenwerking geïmplementeerd.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
17 van 74
Schuimblussing
In Noord-Holland Noord heeft iedere tankautospuit een minimale voorraad
schuimvormend middel ter beschikking. Voor incidenten waarbij meer schuim
noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van een schuimbluscontainer. Deze
staat gestationeerd in Langedijk en wordt met een haakarmvoertuig getransporteerd.
Daarnaast kan er over een container met een voorraad schuimvormend middel
worden beschikt dat in eigendom is van de NAM en is gestald bij brandweer Den
Helder.
De huidige schuimbluscontainer kan zijn taak niet volledig uitvoeren en de
inzetmogelijkheden zijn beperkt. De schuimbluscontainer wordt vervangen door een
schuimblusvoertuig. Voordeel hiervan is dat de inzetmogelijkheden van een dergelijk
voertuig groter zijn. Het voertuig is geschikt voor:
2
• bestrijden van een plasbrand van 1.500 m met schuim (dit komt overeen met de
plasgrootte bij lekkage van een gemiddelde tankwagen);
• blussen van voertuigbranden op A- en N-wegen;
• inzet als watertankwagen;
• inzet bij industriële brandbestrijding;
• uitvoeren van een grootschalige buitenaanval.
Het voertuig wordt gestationeerd in de kazerne van Opmeer. De opkomsttijd bedraagt
maximaal ongeveer 45 minuten.
Hulppompen
Op het eiland De Woude is een bluspomp beschikbaar voor de gemeenschap,
waarmee zij de inzet van de brandweer voorbereidt.
Sluiten stalling Specialistische eenheden die gestald zijn in de stallingen Hoorn ’80 en Nollenoor
Hoorn ’80 en
worden herplaatst. De locatie van deze eenheden wordt in een later stadium gekozen
Nollenoor
en is mede afhankelijk van de beschikbare stallingsruimte in de posten en kazernes.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
18 van 74
6. Dekkingsplan 2015
Inleiding
De deelprojectgroep heeft voor het ontwikkelen van de organisatie gebruik gemaakt
van het document ‘Oranje 2013’. Hierbij is de bestaande brandweerinfrastructuur in
de vorm van posten en kazernes als uitgangspunt gehandhaafd. Hier zijn een aantal
goede redenen voor:
• Posten en kazernes oprichten vergt grote investeringen;
• Het verplaatsen van posten vraagt een lange voorbereidingstijd, die voorbij
het jaar 2015 loopt. Die tijdsduur valt buiten de bestuurlijke opdracht voor dit
dekkingsplan.
In dit hoofdstuk is beschreven op basis van welke uitgangspunten de dekking per
gemeente in 2015 is opgebouwd. De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 7 per
gemeente weergegeven.
Dekking
De dekking wordt per gemeente uitgedrukt in een percentage. De historie laat zien
dat de verschillen tussen perioden ANW (avond-nacht-weekeinde) en DAG (overdag
tijdens ‘reguliere werktijden’) groot kunnen zijn.
Per gemeente wordt het percentage getoond in de perioden ANW en DAG. Het regio
percentage wordt getoond voor de perioden ANW en DAG.
Door de fusie tussen de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe tot
de nieuwe gemeente Schagen, zijn de dekkingspercentages voor de voormalige
gemeenten alleen voor 2013 bepaald. Het dekkingspercentage voor de gemeente
Schagen in 2015 staat daardoor niet in directe relatie tot het dekkingspercentage uit
2013.
De gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer fuseren per 1 januari 2015. Voor
een goede vergelijking tussen de jaren 2013 en 2015, zijn voor 2015 de
dekkingspercentages voor de afzonderlijke gemeenten vermeld, ook al bestaan deze
dan niet meer als afzonderlijke gemeente.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
19 van 74
Onderstaande tabel maakt het mogelijk de situatie uit 2013 te vergelijken met de
theoretisch voorspelde dekking in 2015. In hoofdstuk 7 staat per gemeente
beschreven welke verbeteringen in de jaren 2014 en 2015 moeten worden
gerealiseerd, zodat deze situatie aan het eind van 2015 wordt bereikt.
Het theoretisch dekkingspercentage is berekend door het invoeren van veel
parameters in het daarvoor beschikbare programma.
De belangrijkste parameters zijn de gekozen alarmerings- en uitruktijd.
Oranje 2013
MK: 45 seconden
gemeente
DP 2015
MK: 45 seconden
DAG
ANW
DAG
ANW
Alkmaar
85,50%
94,40%
99,10%
97,60%
Bergen
78,50%
88,90%
92,50%
92,00%
Castricum
91,60%
95,40%
98,60%
97,00%
Den Helder
80,20%
81,70%
95,00%
96,50%
Drechterland
73,90%
51,80%
78,20%
58,20%
Enkhuizen
80,00%
64,60%
91,50%
81,80%
Graft-De Rijp
71,80%
72,40%
72,70%
76,50%
Harenkarspel
67,40%
73,10%
Heerhugowaard
56,20%
27,30%
96,70%
Schagen
95,40%
Heiloo
66,40%
71,30%
90,10%
87,60%
Hollands Kroon
63,50%
66,50%
75,60%
78,00%
Hoorn
79,10%
63,20%
90,70%
83,70%
Koggenland
72,30%
86,90%
90,80%
90,90%
Langedijk
30,50%
28,60%
89,20%
87,50%
Medemblik
48,50%
46,90%
84,40%
80,40%
Opmeer
79,80%
59,70%
87,00%
87,60%
Schagen
63,20%
54,20%
74,00%
73,90%
Schermer
16,70%
42,40%
51,50%
54,80%
Stede Broec
47,20%
43,60%
93,80%
81,80%
Texel
17,50%
9,90%
74,90%
63,60%
Zijpe
25,70%
31,70%
Regio
67,80%
65,50%
Schagen
89,10%
86,40%
Operationele
kwaliteit
De functionarissen voor de basisbrandweerzorg zijn bekend met en voorbereid op de
lokale risico´s. De TS inclusief de complete uitrusting voldoet aan de huidige stand
van de techniek en is geschikt voor het bieden van basisbrandweerzorg. De SIV2eenheid wordt gelijktijdig gealarmeerd met de TS. Het uitgangspunt is dat de SIV2
enige tijd vóór de TS ter plaatse is en de inzet voor de TS voorbereidt. De SIV2slagkracht is aanvullend op de TS. Dat kan een TS4 of een standaard TS zijn.
Materieel en
materiaal
Materieel en materiaal worden zodanig beheerd en onderhouden, dat het zonder
aanvullende instructie, anders dan tijdens oefening en training, inzetbaar is.
Functionarissen
Alle functionarissen die deel uit maken van de standaardbezetting van een eenheid
voldoen aan de vakbekwaamheidseisen voor de betreffende alarmering.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
20 van 74
Alarmering
van
specialismen
Voor de bemensing van specialistische brandweervoertuigen wordt in beginsel uit
oogpunt van efficiency gebruik gemaakt van de bemensing van de tankautospuit. Als
een specialistische eenheid wordt ingezet, dan is het echter in vrijwel alle
omstandigheden onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van de inzetbaarheid en/of
opkomstsnelheid van andere eenheden, die bezet worden vanuit dezelfde
bemensing. Andersom geldt dit ook.
Als de kans op het verlies van inzetbaarheid en/of vertraging van de opkomst grote
risico’s in zich bergt, is voorzien in een aanvulling van de bemensing van een
kazerne. De organisatie wordt slank ingericht, waardoor is gekozen voor een
efficiënte aanvulling met een lagere garantiefactor.
In verhouding tot het aantal incidenten in onze regio, is het aantal incidenten met
specialismen laag en komt dit met een lage frequentie voor. Dit maakt de kans dat dit
type incident gelijktijdig in één gebied voorkomt klein en zijn de optredende
restrisico’s laag. Dit restrisico is, mede gezien de benodigde investeringen en
inspanning om ze verder te verkleinen, maatschappelijk verdedigbaar.
Opschaling of Bij de inrichting van de operationele organisatie is gerekend aan opschaling en de
gelijktijdigheid gelijktijdigheid van incidenten. Het aantal kazernes in Noord-Holland Noord is
van incidenten voldoende om grootschalig brandweeroptreden te borgen. De kazernes en posten
liggen voldoende dichtbij elkaar om bij opschaling of bij gelijktijdige incidenten tijdig
ter plaatse te zijn, waardoor de maximale wettelijke opkomsttijd van 18 minuten wordt
gerealiseerd.
Voor opkomst bij opschaling bestaan geen vastgelegde normen en is de tijdigheid
een professionele inschatting. De organisatie wordt slank ingericht, waardoor er in de
basis geen 2 tankautospuiten in een kazerne staan. Bij een gelijktijdig nieuw incident
komt een tankautospuit van een andere post of kazerne. Meestal wordt de basisnorm
dan overschreden. In verhouding tot het aantal incidenten in onze regio, is het aantal
gelijktijdige incidenten laag en komt dit met een lage frequentie voor. Dit maakt dat de
kans dat dit type incident gelijktijdig in één gebied voorkomt klein en zijn de
optredende restrisico’s wederom laag. Dit restrisico is, mede gezien de aanzienlijke
investeringen om ze verder te verkleinen, maatschappelijk verdedigbaar.
Bluswatervoorziening
De primaire waterwinning is momenteel vrijwel altijd een brandkraan. In de
duingebieden is vrijwel geen primaire waterwinning beschikbaar. De brandweer moet
om die reden secundair bluswater vaak over grote afstanden transporteren. Het
drinkwaterbedrijf PWN moet ten behoeve van de volksgezondheid steeds hogere
eisen stellen aan het plaatsen van brandkranen. Deze hogere eisen laten zich niet
combineren met een fijnmazig brandkranennet zoals de brandweer van oudsher kon
laten plaatsen. Deze en andere factoren hebben geleid tot een nieuwe visie op
bluswater. In de toekomst gaat de brandweer meer gebruik maken van eigen
bluswater. Dat extra bluswater komt beschikbaar door aanschaf van nieuw materieel,
bijvoorbeeld in de vorm van waterwagens. Deze waterwagens worden door de hele
regio ingezet in alle situaties waarbij extra bluswater is vereist. De huidige MSA’s
(motorspuitaanhangers) worden vervolgens afgestoten.
De brandweer blijft ook in de toekomst gebruik maken van secundaire
bluswaterbronnen, zoals oppervlaktewater en bluswaterriolen.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
21 van 74
Indeling
posten en
kazernes
De posten en kazernes zijn als volgt ingedeeld
• L (large); hoofdposten: Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Heerhugowaard
• M (medium); de posten: Castricum, Wieringerwerf, Medemblik, Den Burg,
Stede Broec, Schagen
• S (small); de overige posten
De L en M posten zijn de zogenaamde ruggengraatkazernes met een gegarandeerde
uitruk binnen 3 minuten en op sommige locaties met een één minuut uitruk. Deze
indeling van de posten sluit aan op de indeling zoals wordt toegepast in andere
inrichtingsplannen waaronder die van bedrijfsvoering.
Varianten in
De basiseenheid van de brandweer in Noord-Holland Noord is de TS6, een
blusvoertuigen tankautospuit bemenst door 6 personen. Variabele voertuigbezetting wordt toegepast
om op een efficiënte manier de dekking te verbeteren, problemen met personele
bezetting op te lossen of in verband met de bereikbaarheid van een gebied. Variabele
voertuigbezetting kent in Noord-Holland Noord de varianten TS4 en SIV2. Voordeel
van een TS4 is, dat deze aangevuld met 2 personen als volwaardige TS6
beschikbaar is. Een TS4 heeft dezelfde bepakking als een TS6. Een SIV2 is een klein
en snel inzetbaar voertuig dat in combinatie met een TS4 een eenheid vormt of
samenwerkt met een TS6 als vooruitgeschoven ‘post’. De bepakking van een SIV2 is
beperkt en afgestemd op de functie als vooruitgeschoven ‘post’.
De uitruktijd van een TS6 bedraagt bij een vrijwillige bezetting maximaal 5 minuten;
bij een beroepsbezetting is deze gesteld op maximaal 1:15 minuut in de DAG-periode
en 1:35 in de ANW-periode. Een TS4 heeft een maximale uitruktijd van 4 minuten en
de back up TS6 is maximaal na 12 minuten ter plaatse. Een SIV2 heeft een uitruktijd
van maximaal 3 minuten en de back up TS is na maximaal 10 minuten ter plaatse. Dit
zijn nu theoretisch gehanteerde uitgangspunten en op dit moment in de praktijk veelal
nog niet haalbaar. De komende tijd zullen hier nog verbeterslagen in worden
gemaakt.
Wanneer in een gebied een TS4 of SIV2 wordt toegepast, moet de opvolging van een
TS6 zijn gegarandeerd. Dit maakt het noodzakelijk om vooral overdag posten te
organiseren waar een TS is gegarandeerd. De spreiding van sterke posten is
zodanig, dat overal binnen de gestelde tijd een TS als back up ter plaatse is.
Uitgangspunten SIV2
Het snelle interventievoertuig wordt bemenst met een bevelvoerder en een chauffeur
of twee specifiek hiervoor opgeleide manschappen. Deze eenheid rukt zelfstandig uit
naar zeer kleine incidenten. Vanaf een klein incident rukt naast de snelle interventieeenheid altijd gelijktijdig een tankautospuit uit.
Alarmering en
opschaling
Bij een prioriteit-1-melding wordt de TS gealarmeerd, die het snelst hulp kan bieden.
Het is een standaard TS of een TS4, afhankelijk van de locatie van de melding.
Gelijktijdig met de TS wordt in vooraf gedefinieerde gebiedsdelen een SIV
gealarmeerd.
Opschaling gaat volgens de door de vastgestelde tabel met meldingsclassificaties en
opschalingen.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
22 van 74
Organisatie
vormen
De uitruk is in dit plan gebaseerd op verschillende organisatiemodellen.
Het VIP (vrije instroom profiel):
De operationele organisatie wordt in de regio Noord-Holland Noord vooral gedragen
door vrijwilligers. Het VIP-model biedt vrijwilligers de beste mogelijkheid te
participeren in de operationele organisatie en sluit maximaal aan bij de cultuur van de
organisatie. Het voordeel is dat het model de medewerkers de maximale vrijheid biedt
om andere maatschappelijke verantwoordelijkheden te combineren met de
brandweer.
De eenheid die georganiseerd is volgens het model VIP maakt gebruik van ‘two way
paging’.
Participatie repressief kantoorpersoneel:
Diverse posten hebben een te langzame uitruktijd in sommige perioden of te kort
beschikbaar personeel. Op vrijwel alle posten is één of meer kantoorwerkplekken
aanwezig. De oplossing voor het begrenzen van de uitruktijd is gevonden in inzet van
aanwezig repressief kantoorpersoneel. De uitruktijd van deze post is maximaal 3
minuten. Vrijwilligers die binnen 3 minuten kunnen uitrukken, worden aangevuld met
beroepspersoneel.
Het kazerneringsmodel:
In dit model zijn medewerkers volgens een rooster ingedeeld op uitrukfuncties. Zij
moeten in de tijd dat zij ingeroosterd zijn direct reageren op een alarmering. Dit model
begrenst de fysieke afstand tussen voertuig, medewerker en kazerne.
Het rooster voor kazernering wordt voor de TS4 en de HW in de steden Alkmaar en
Den Helder ingericht voor het gehele etmaal. De verwachting is dat deze situatie
vanaf 2015 eveneens noodzakelijk is voor Heerhugowaard.
Medewerkers in het kazerneringsmodel kunnen een beroepsaanstelling hebben of
een vrijwillige aanstelling. De combinatie van beide personeelsgroepen in de roosters
noemen we het hybridemodel. Het kazerneringsmodel zorgt voor volledige garantie
dat de eenheid na alarmering uitrukt en is van toepassing bij herbezetting van
kazernes.
Consignatie:
Het consignatiemodel is net als het kazerneringsmodel op roosters gebaseerd door
het indelen van medewerkers in een rooster. Het grote verschil is dat de
medewerkers ingeroosterd zijn tijdens de privé-situatie. In 2015 wordt het
consignatiemodel beperkt gebruikt. Het model wordt alleen gebruikt voor de duiktaak
en de piketten van officier van dienst, hoofdofficier van dienst, meetplanleider,
adviseur gevaarlijke stoffen en algemeen commandant brandweerzorg.
Garantiefactor
Het opkomstmodel VIP is gebaseerd op een overschot aan medewerkers voor de
operationele functies. Het opkomstmodel VIP kent namelijk geen harde verplichting
tot opkomst. De hoogte van de garantiefactor is locatiegebonden. De demografie
rondom de post, de infrastructuur, de leeftijdsopbouw, de opleiding en de andere
maatschappelijke verantwoordelijkheden van een bemensing van een post hebben
invloed op de garantiefactor.
De garantiefactoren in dit plan zijn afgestemd op de uitruk voor de
basisbrandweerzorg. De hoogte van de factor staat voor het aantal personen per
operationele functie.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
23 van 74
Hybride
organisatie
De regionale brandweer Noord-Holland Noord wil vrijwilligers maximaal betrekken bij
de uitruk. Het is de realiteit dat niet alles door vrijwilligers kan worden ingevuld. Vanuit
noodzaak tot dekking moeten repressieve medewerkers op diverse posten en
kazernes aanwezig zijn op de post of in de kazerne. Dit gegeven leidt dit tot de
volgende organisatie.
De kazernes Alkmaar-centrum en Den Helder-centrum hebben een beroepsploeg, die
volgens een basisrooster de gekazerneerde kern vormen. De roosterbezettingen zijn
niet 100% dekkend. De resterende roostercapaciteit wordt geleverd door vrijwilligers
vanuit een invalpoule. Deze roostercapaciteit is gelijk aan of groter dan wat deze
gemeenten op 31 december 2014 georganiseerd hadden. Het huidige gekazerneerde
beroepspersoneel behoudt hiermee volledig de huidige inbreng in de kazernering.
Diverse posten hebben beroeps dagdienstfunctionarissen op of in de nabijheid van
de uitrukpost. Deze uitrukorganisatie wordt voortgezet of versterkt door
beroepsmedewerkers met een dubbele functie (koude en warme taken) hiervoor in te
delen.
Bij kazernering wordt optimaal ingezet op vrijwilligers. Het is nog niet bekend hoeveel
vrijwilligers dit willen, maar er is zeker een potentieel. Oplossingen zoals het
aanbieden van flexibele kantoorruimte of andere beschikbare ruimte en faciliteiten
aan vrijwilligers behoort tot de mogelijkheden.
Formatie
De VIP-garantiefactor voor de operationele formatie is afgestemd op de eenheden
voor de basisbrandweerzorg. Posten waar naast een TS ook andere basiseenheden
operationeel zijn, zoals een HW of HV, hebben voor die eenheden een garantiefactor
4. Hierdoor is voldoende zekerheid dat beide eenheden zullen uitrukken na
alarmering. Voor sommige specialistische eenheden wordt geen extra formatie
toegekend. De waarschijnlijkheid dat gelijktijdige uitruk van al die eenheden
noodzakelijk is, is verwaarloosbaar klein.
De garantiefactor van een TS is afgestemd op de lokale behoefte, maar varieert van
2,5 als minimum tot 4 als maximum. Een garantiefactor van 3,5 (inclusief
opleidingsbehoefte) is het huidige gemiddelde.
Voor de HW en HV een garantiefactor van 4, bij een 2-persoonsbezetting, dus 8
personen. HW en HV kunnen springbemensing zijn, dus of de ene functie of de
andere.
Bij meerdere specialistische taken op een post, is voorzien in extra personeel. Een
TS-BT met verkenningseenheid levert bijvoorbeeld 4 extra formatieplaatsen op. De
WvD-taak heeft echter geen invloed op de formatie, het betreft hier slechts 2
personen die vanuit de massa worden gegarandeerd.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
24 van 74
Oud-leden
jeugdbrandweer
Oud-leden van de jeugdbrandweer kunnen niet altijd instromen naar een vrijwillig
korps. Dat kan het gevolg zijn van volledige formatiebezetting, of omdat het jeugdlid
op dat moment een woon-, werk- of studielocatie heeft die voor een functie bij de
brandweer een belemmering is. Deze jeugdige volwassenen worden, indien zij dit
wensen, ingezet voor kazernering op basis van een minimum beschikbaarheid.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
25 van 74
7. Dekkingsplan per gemeente
Algemeen
In dit hoofdstuk wordt per gemeente aangegeven wat de dekkingspercentages zijn in
2013. Deze percentages zijn inclusief de drie verbeteringen, die recent zijn ingevoerd.
Vervolgens wordt aangegeven aan welke verbetermaatregelen per gemeente wordt
gewerkt. Dit onderdeel komt niet bij elke gemeente voor. De gemeenten zonder
verbetermaatregelen in 2014 zijn: Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Schermer, Heiloo,
Graft De Rijp, Opmeer, Enkhuizen, Langedijk.
Vervolgens wordt aangegeven wat de gewenste repressieve situatie in 2015 moet
worden. Deze situatie is beschreven aan de hand van enkele organisatiekenmerken
en het materieel waarmee wordt uitgerukt.
Het gemeentelijk overzicht sluit af met een organisatieoverzicht. In dit overzicht staan
alle eenheden waarmee de bezetting van die posten en kazernes uitrukt.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
26 van 74
7.1 Gemeente Alkmaar
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Alkmaar beschikt over 3 locaties, met de volgende bijzonderheden:
Kazerne Centrum heeft een 24-uurs kazernering voor de TS4 en de HW. De
organisatievorm is hybride. De vrijwilligers, die vanuit alle drie de locaties uitrukken,
zijn georganiseerd volgens het VIP-model. In de periode DAG wordt niet uitgerukt
vanuit de locatie Koedijk.
De brandweerposten zijn:
• kazerne Centrum, met 3 TS’en, 6 dienstvoertuigen, 28 beroeps en 51 vrijwilligers
• post Koedijk, met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 24 vrijwilligers
• post Oudorp met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 21 vrijwilligers.
Dekking DAGsituatie
Het dekkingspercentage in de DAG-situatie is 99,1%.
Dekking ANW- Het dekkingspercentage in de ANW-situatie is 97,6%.
situatie
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente. De korpsleiding kiest ervoor om efficiency- en
verbetermaatregelen te nemen. Deze zijn:
• verhuizen van de post Oudorp naar de kazerne Centrum
• overdag uitrukken vanuit post Koedijk
• de huidige hybride kazernering in de kazerne Centrum versterken, door het
organiseren van een grotere inbreng van vrijwilligers.
Situatie 2015
Algemeen
De volgende wijzingen worden voorgesteld:
• afstoten van de stallingsruimte in Oudorp. De vrijwilligers van de post Oudorp
anticiperen op dit voornemen door in 2014 te verhuizen naar kazerne Centrum.
De gemeente Alkmaar fuseert vanaf 1 januari 2015 met de gemeente Graft-De Rijp
en de gemeente Schermer. Voor de vergelijking met de voorgaande jaren, wordt in dit
dekkingsplan het grondgebied van deze gemeente ook voor 2015 nog als aparte
gemeenten gepresenteerd.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
27 van 74
Organisatieprofiel
e
De kazernering wordt met het hybride model ingevuld voor de 1 TS en de HW op
kazerne Centrum. Alle overige operationele functies worden met het VIP-model
ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• kazerne Centrum (L)
• post Koedijk (S)
Centrum:
e
• 1 TS: DAG situatie: TS6 en ANW situatie: TS4, hybride bezetting combinatie van
beroepspersoneel en vrijwilligers
e
• 2 TS: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers
• HW: DAG en ANW situatie bezetting door beroepspersoneel
• HV: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
Koedijk:
• TS: DAG situatie: TS6 en ANW situatie TS6.
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 99,1%.
Kazerne uitruktijd DAG
Alkmaar - Centrum (24-uurs dienst)
Alkmaar - Centrum (vrijwillig)
Alkmaar - Koedijk
t
1:15
4:49
4:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
28 van 74
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 97,6%.
Kazerne uitruktijd ANW
Alkmaar - Centrum (24-uurs dienst)
Alkmaar - Centrum (vrijwillig)
Alkmaar - Koedijk
t
1:35
5:00
4:48
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
29 van 74
7.2 Gemeente Bergen
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Bergen beschikt over 5 brandweerposten, met de volgende
bijzonderheden:
• post Groet is in de periode DAG gesloten
• post Egmond Binnen is in de periode DAG gesloten.
De brandweerposten zijn:
• post Groet met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 17 vrijwilligers
• post Schoorl 1 TS, 3 dienstvoertuigen en 17 vrijwilligers
• post Bergen met 2 TS’en, 4 dienstvoertuigen en 31 vrijwilligers
• post Egmond aan Zee 1 TS, 3 dienstvoertuigen en 34 vrijwilligers
• post Egmond Binnen 1 TS, geen dienstvoertuigen en 8 vrijwilligers
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 78,5%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 88,9%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 2 gemeente. De volgende verbetermaatregelen worden door
deze gemeente genomen:
• tevens overdag uitrukken vanuit de post Groet
• de basisbrandweerzorg vanuit post Groet met een TS4 uitvoeren
• sluiten van post Egmond Binnen en het in gebruik nemen van de variabele
stalling SIV2
• slimmer organiseren van de uitrukploeg post Egmond aan Zee, zodat deze
sneller uitrukt.
Situatie 2015
Algemeen
De volgende wijzingen worden voorgesteld:
• tevens overdag uitrukken vanuit de post Groet herstellen
• de basisbrandweerzorg vanuit post Groet met een TS4 uitvoeren
• invoeren SIV2 in Egmond Binnen en afstoten TS
• slimmer organiseren van de uitrukploeg post Egmond aan Zee, zodat deze
sneller uitrukt.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
30 van 74
Organisatieprofiel
Alle overige operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Groet (S)
• post Schoorl (S)
• post Bergen (S)
• post Egmond aan Zee (S)
• de variabele post Egmond Binnen
Groet:
• TS: DAG situatie: TS4 en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
Schoorl:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• TS-BT + verkenning: DAG en ANW situatie: bezetting door vrijwilligers
Bergen:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• TS-BT + verkenning: DAG en ANW situatie: bezetting door vrijwilligers
Egmond aan Zee:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• Waterwagen: DAG en ANW situatie: bezetting door vrijwilligers
Egmond Binnen:
• SIV2: DAG en ANW situatie: bezetting door vrijwilligers
Organisatie
overzicht
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
31 van 74
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 92,5%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 92,0%.
Nadere
uitwerking
Naar aanleiding van een eerdere versie van dit dekkingsplan is nader onderzoek
gedaan naar de stallingplaatsen van de voertuigen ten behoeve van
natuurbrandbestrijding. Het resultaat van dit aanvullende onderzoek is dat de TS-BT
in de post Bergen gestald zal worden. De wijziging is dat de post Egmond aan Zee de
beschikking blijft houden over een TS4x4, een zogenaamd combinatievoertuig. Dit
voertuig is (deels) geschikt voor natuurbrandbestrijding maar met name geschikt voor
de brandbestrijding in de vakantiehuisjes op het strand nabij Egmond aan Zee.
Deze wijziging is in het DB besproken en akkoord bevonden.
Kazerne uitruktijd DAG
Bergen - Groet
Bergen - Schoorl
Bergen - Bergen
Bergen - Egmond aan Zee
Bergen - Egmond Binnen
Kazerne uitruktijd ANW
Bergen - Groet
Bergen - Schoorl
Bergen - Bergen
Bergen - Egmond aan Zee
Bergen - Egmond Binnen
t
4:00
3:33
4:13
4:14
3:00
t
3:26
3:54
4:03
5:00
3:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
32 van 74
7.3 Gemeente Castricum
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Castricum beschikt over 3 brandweerposten en een stallingsruimte
voor een hulppomp, met de volgende bijzonderheden:
• op het eiland De Woude is een stallingsruimte met daarin een pomp die
beschikbaar gesteld is aan dorpshulpverleners.
De brandweerlocaties zijn:
• post Akersloot met 1 TS, 1 blusvaartuig met trailer, 2 dienstvoertuigen en 23
vrijwilligers
• post Castricum 1 TS, 2 dienstvoertuigen en 29 vrijwilligers
• post Limmen met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 23 vrijwilligers, bij de haven wordt
een stalling gehuurd voor de boot.
• de stallingsruimte op De Woude met 1 hulppomp.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 91,6%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 95,4%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 2 gemeente. De volgende verbetermaatregelen worden door
deze gemeente genomen:
• beroepspersoneel werkzaam op de post Castricum rukt in de periode DAG mee
uit.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
De operationele functies worden in de DAG periode bezet door vrijwilligers in
combinatie met beroepspersoneel. Alle operationele functies worden met het VIPmodel ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Akersloot (S)
• post Castricum (M)
• post Limmen (S)
• de stallingsruimte De Woude (S)
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
33 van 74
Castricum:
• TS: DAG situatie: TS6, hybride bezetting door beroepspersoneel en vrijwilligers,
ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• Uitruktijd DAG situatie maximaal 3 minuten
• TS-BT + verkenning: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
Akersloot:
• TS: DAG situatie: TS6 en ANW situatie TS6
• uitruktijd DAG situatie maximaal 5 minuten (inzet TS4 is mogelijk)..
Limmen:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• uitruktijd DAG situatie maximaal 5 minuten (inzet TS4 is mogelijk).
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 98,6%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 97,0%.
Kazerne uitruktijd DAG
Castricum
Limmen
Akersloot
Kazerne uitruktijd ANW
Castricum
Limmen
Akersloot
t
3:00
5:00
5:00
t
4:26
4:36
3:58
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
34 van 74
7.4 Gemeente Den Helder
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Den Helder beschikt over 2 locaties, met de volgende bijzonderheden:
Den Helder Centrum heeft een 24-uurs kazernering voor de TS en de HW. De
organisatievorm is hybride. De vrijwilligers, die vanuit beide locaties uitrukken, zijn
georganiseerd volgens het VIP-model. De bijzonderheid is dat het KMB een gedeelte
van het verzorgingsgebied dekt vanuit hun kazerne op de Nieuwe Haven.
De brandweerposten zijn:
• Den Helder Centrum, met 2 TS’en, 2 dienstvoertuigen, 22 beroeps en 22
vrijwilligers.
• post Julianadorp, met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 19 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 80,2%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 81,7%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente. De gemeente kiest ervoor om efficiency- en
verbetermaatregelen te nemen. Deze zijn:
• werven van vrijwilligers voor Den Helder Centrum
• werven van beroeps voor Den Helder Centrum.
Situatie 2015
Algemeen
De bijzonderheid is dat het KMB een gedeelte van het verzorgingsgebied dekt vanuit
hun kazerne op de Nieuwe Haven.
Organisatieprofiel
De kazernering wordt met het hybride model ingevuld voor de TS en de HW. Alle
overige operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• Den Helder Centrum (L)
• post Julianadorp (S)
Centrum:
e
• 1 TS: DAG situatie: TS6 en ANW situatie: TS4, hybride bezetting combinatie van
beroepspersoneel en vrijwilligers
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
35 van 74
•
•
•
•
e
2 TS: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers
HW: DAG en ANW situatie bezetting door beroepspersoneel
HV: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers
specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
Julianadorp:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6.
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 95,0%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 96,5%.
Kazerne uitruktijd DAG
Den Helder Centrum (24-uurs dienst)
Den Helder Centrum (vrijwillig)
Julianadorp
Kazerne uitruktijd ANW
Den Helder Centrum (24 uurs dienst)
Den Helder Centrum (vrijwillig)
Julianadorp
t
1:15
5:00
4:00
t
1:35
5:00
3:32
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
36 van 74
7.5 Gemeente Drechterland
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Drechterland beschikt over 2 brandweerposten.
De brandweerposten zijn:
• post Venhuizen met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 22 vrijwilligers
• post Westwoud met 2 TS’en, 1 dienstvoertuig en 27 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 73,9%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 51,8%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 2 gemeente. Onderzocht wordt welke maatregelen noodzakelijk
e
zijn. De 2 TS van post Westwoud wordt afgestoten.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
Alle operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Venhuizen (S)
• post Westwoud (S)
Westwoud:
• TS: DAG situatie: TS4 en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
Venhuizen:
• TS: DAG situatie: TS4 en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
37 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 78,2%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 58,2%.
Kazerne uitruktijd DAG
Westwoud
Venhuizen
Kazerne uitruktijd ANW
Westwoud
Venhuizen
t
4:00
4:00
t
4:46
5:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
38 van 74
7.6 Gemeente Enkhuizen
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Enkhuizen beschikt over 1 brandweerpost.
De brandweerpost is:
• post Enkhuizen met 2 TS’en, 2 dienstvoertuigen en 42 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 80%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 64,6%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
De brandweerlocatie is:
• post Enkhuizen (S)
Enkhuizen:
• TS: DAG situatie: TS6 en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
• uitruktijd ANW situatie maximaal 5 minuten
• HW: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers
• specialismen: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
e
De 2 TS in Enkhuizen vervalt per 2015, dit in tegenstelling tot wat beschreven staat
in dekkingsplan 2011. Conform de nieuwe operationele uitgangspunten heeft de
e
2 TS in Enkhuizen geen toegevoegde waarde voor de dekking.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
39 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 91,5%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 81,8%.
Kazerne uitruktijd DAG
Enkhuizen
Kazerne uitruktijd ANW
Enkhuizen
t
4:25
t
5:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
40 van 74
7.7 Gemeente Graft De Rijp
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Graft-De Rijp beschikt over 1 brandweerpost.
De brandweerpost is:
• post Graft-De Rijp met 2 TS’en, 1 dienstvoertuig en 31 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 71,8%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 72,4%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente. De gemeente kiest ervoor om efficiency- en
verbetermaatregelen te nemen. Deze is:
• aanschaf van een SIV2 voor verbetering van de basisbrandweerzorg in de
historische kernen met smalle straten.
Situatie 2015
Algemeen
De gemeente Graft-De Rijp fuseert vanaf 1 januari 2015 met de gemeente Alkmaar
en de gemeente Schermer. Voor de vergelijking met de voorgaande jaren worden in
dit plan het grondgebied van de gemeenten ook voor 2015 nog als aparte gemeenten
gepresenteerd. Voorts heeft de gemeente Graft-De Rijp een convenant afgesloten
met de brandweer Wormerland. In dit convenant is afgesproken dat de post
Spijkerboor de basisbrandweerzorg verzorgt in de polder Starnmeer.
Organisatieprofiel
Alle operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocatie is:
• post De Rijp (S)
Graft-De Rijp:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• TS in combinatie met SIV2: DAG en ANW situatie: TS4, bezetting door
vrijwilligers (specifiek voor gebied met beperkte bereikbaarheid)
• SIV2: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
41 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 72,7%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 76,5%.
Kazerne uitruktijd DAG
De Rijp
Kazerne uitruktijd ANW
De Rijp
t
3:42
t
3:15
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
42 van 74
7.8 Gemeente Heerhugowaard
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Heerhugowaard beschikt over 2 posten, met de volgende
bijzonderheden:
• op de post Heerhugowaard wordt in de periode DAG uitgerukt door
beroepspersoneel in combinatie met gekazerneerde vrijwilligers.
De brandweerlocaties zijn:
• post Heerhugowaard met 2 TS’en, 6 dienstvoertuigen en 50 vrijwilligers en 15
beroeps in dagdienst
• post De Noord met 1 TS, geen dienstvoertuigen en 15 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 56,2%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 27,3%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 2 gemeente. De volgende verbetermaatregelen worden door
deze gemeente genomen:
• in de periode ANW gekazerneerd uitrukken vanuit de post Heerhugowaard
• faciliteiten voor 24 uur kazerneren aanbrengen.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
De operationele functies voor de standaard TS in de post Heerhugowaard worden in
de periode DAG bezet door beroepspersoneel in combinatie met vrijwilligers. Alle
overige operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Heerhugowaard (L)
• post De Noord (S)
Centrum:
e
• 1 TS: DAG situatie: TS6, hybride bezetting door beroepspersoneel en
vrijwilligers, ANW situatie: TS4, bezetting door vrijwilligers
e
• 2 TS: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers
• duiktaak: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
43 van 74
De Noord:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers (DAG situatie TS4
mogelijk).
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage is in de DAG situatie 96,7%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 95,4%.
Nadere
uitwerking
Naar aanleiding van dit dekkingsplan zijn vragen gesteld over de nut en noodzaak
van de verplaatsing van de HW van Heerhugowaard naar Schagen. Deze vraag heeft
ertoe geleid dat er een bredere discussie is ontstaan over de inzetmogelijkheden en
toepassing van de huidige hoogwerkers. Hierop is besloten om nader onderzoek te
doen naar een alternatief voor de huidige voertuigen. In afwachting van de
uitkomsten van dit onderzoek zal de HW van Heerhugowaard vooralsnog niet
verplaatst worden naar Schagen.
Deze wijziging is besproken in het DB en akkoord bevonden.
Kazerne uitruktijd DAG
Heerhugowaard - Centrum
Heerhugowaard - De Noord
Kazerne uitruktijd ANW
Heerhugowaard - Centrum
Heerhugowaard - De Noord
t
1:15
4:46
t
1:35
4:21
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
44 van 74
7.9 Gemeente Heiloo
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Heiloo beschikt over 1 brandweerpost.
De brandweerpost is:
• post Heiloo met 2 TS’en, 3 dienstvoertuigen en 40 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 66,4%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 71,3%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente. De gemeente kiest ervoor om efficiency- en
verbetermaatregelen te nemen. Deze zijn:
• versnellen van de uitruktijd in de DAG situatie door slimmer gebruik te maken van
aanwezig beroepspersoneel.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
Alle operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocatie is:
• post Heiloo (S)
Heiloo:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
45 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 90,1%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 87,6%.
Kazerne uitruktijd DAG
Heiloo
Kazerne uitruktijd ANW
Heiloo
t
4:01
t
4:11
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
46 van 74
7.10 Gemeente Hollands Kroon
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Hollands Kroon beschikt over 9 posten, met de volgende bijzonderheid.
• post Wieringerwerf rukt in de periode DAG uit met een TS4.
De brandweerlocaties zijn:
• post Anna Paulowna met 1 TS,1 dienstvoertuig en 16 vrijwilligers
• post Breezand met 1 TS, geen dienstvoertuig en 16 vrijwilligers
• post Den Oever met 1 TS, geen dienstvoertuig en 17 vrijwilligers
• post Hippolytushoef met 1 TS, geen dienstvoertuig en 14 vrijwilligers
• post Middenmeer met 1 TS, geen dienstvoertuig en 14 vrijwilligers
• post Slootdorp met 1 TS, geen dienstvoertuig en 16 vrijwilligers
• post Wieringerwaard met 1 TS, geen dienstvoertuig en 16 vrijwilligers
• post Wieringerwerf met 1 TS, geen dienstvoertuig en 14 vrijwilligers
• post Winkel met 2 TS’en, 2 dienstvoertuigen en 26 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 63,5%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 66,5%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 1 gemeente. De volgende verbetermaatregelen worden door
deze gemeente genomen:
• beroepspersoneel werkzaam op de post Wieringerwerf rukt in de periode DAG
mee uit
• de basisbrandweerzorg wordt vanuit de post Wieringerwerf in de periode DAG
verzorgd met een TS4.
Situatie 2015
Algemeen
De volgende wijzing wordt voorgesteld:
• in de DAG periode is in de post Wieringerwerf een TS6 gekazerneerd
• in de DAG periode wordt vanuit de posten Middenmeer en Slootdorp met een
TS4 uitgerukt.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
47 van 74
Organisatieprofiel
De operationele functies in de post Wieringerwerf worden in de periode DAG bezet
door beroepspersoneel. Alle overige operationele functies worden met het VIP-model
ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Anna Paulowna (S)
• post Breezand (S)
• post Den Oever (S)
• post Hippolytushoef (S)
• post Middenmeer (S)
• post Slootdorp (S)
• post Wieringerwaard (S)
• post Wieringerwerf (M)
• post Winkel (S)
Anna Paulowna:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers (uitruktijd DAG situatie
maximaal 5 minuten)
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
Breezand:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Den Oever:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Hippolytushoef:
• TS: DAG en ANW situatie: TS6, bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
Middenmeer:
• TS: DAG situatie: TS4, bezetting door vrijwilligers ANW situatie: TS6 bezetting
door vrijwilligers.
Slootdorp:
• TS: DAG situatie: TS4, bezetting door vrijwilligers ANW situatie: TS6 bezetting
door vrijwilligers.
Wieringerwaard:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Wieringerwerf:
e
• 1 TS: DAG situatie: TS6 bezetting door beroepspersoneel, ANW situatie TS6,
bezetting door vrijwilligers
• HV: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
Winkel:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
48 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 75,6%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 78,0%.
Kazerne uitruktijd DAG
Anna Paulowna / Kleine Sluis
Breezand
Wieringerwaard
Hippolytushoef
Den Oever
Slootdorp
Middenmeer
Wieringerwerf
Winkel
Kazerne uitruktijd ANW
Anna Paulowna / Kleine Sluis
Breezand
Wieringerwaard
Hippolytushoef
Den Oever
Slootdorp
Middenmeer
Wieringerwerf
Winkel
t
5:00
4:09
5:00
4:16
4:24
3:55
4:47
1:15
4:02
t
4:13
4:05
3:33
3:54
4:43
2:51
4:37
3:15
3:58
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
49 van 74
7.11 Gemeente Hoorn
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Hoorn beschikt over 3 brandweerposten, met de volgende
bijzonderheid:
• in de periode DAG wordt niet uitgerukt vanuit de locatie Blokker.
• in de periode ANW zijn de TS’en en HW georganiseerd door middel van een
consignatieregeling (3x TS 18 personen en 1x HW 2 personen)
De brandweerlocaties zijn:
• post Blokker met 1 TS, geen dienstvoertuig en 27 vrijwilligers
• post Hoorn met 1 TS, 4 dienstvoertuigen en 33 vrijwilligers en 19 beroeps in
dagdienst
• post Oude Veiling met 2 TS’en, geen dienstvoertuig en 33 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 79,1%. De periode DAG is momenteel
van 06:00 tot 18:00 uur.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 63,2%. Op zaterdagen is een
gekazerneerde bezetting aanwezig van 07:30 tot 17:00 uur. In deze periode wordt
voor de 2e TS personeel geconsigneerd.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente. De gemeente kiest ervoor om efficiency- en
verbetermaatregelen te nemen. Deze is:
• de SAR boot: momenteel wordt onderzocht of deze taak op termijn aan de KNRM
overgedragen kan worden.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
De operationele functies in post Hoorn worden in de DAG periode bezet door
beroepspersoneel in combinatie met vrijwilligers. Alle overige operationele functies
worden met het VIP-model ingevuld met uitzondering van een consignatieregeling
voor de duiktaak. In de ANW situatie worden alle functies ingevuld met het VIPmodel.
De brandweerlocaties zijn:
• post Blokker (S) met 1 TS
• post Centrum (L) met 1 TS
• post Oude Veiling (S) met 1 TS
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
50 van 74
Centrum:
• TS: DAG situatie: TS6 bezetting door beroepspersoneel in combinatie
vrijwilligers, ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
• DAG situatie: vrijwilligers vullen bezetting op post Oude Veiling aan
• HW: DAG situatie bezetting door beroepspersoneel in combinatie
vrijwilligers, ANW situatie bezetting door vrijwilligers
• duiktaak: DAG situatie bezetting door beroepspersoneel in combinatie
vrijwilligers, ANW situatie bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG situatie, bezetting door beroepspersoneel
vrijwilligers, ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
met
met
met
en
Oude Veiling:
• TS: DAG situatie: TS6 bezetting door vrijwilligers vanuit alle posten, ANW situatie
TS6, bezetting door vrijwilligers
• in DAG situatie heeft post Oude Veiling geen primair verzorgingsgebied, inzet
middels herbezettingsprocedure.
Blokker:
• TS: DAG situatie buiten dienst, personeel vult post Oude Veiling aan, ANW
situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Voor de gemeente Hoorn is feitelijk geen eigen boot noodzakelijk, aangezien de
SAR-taken in principe worden uitgevoerd door de KNRM stations Wijdenes, Warder
en Marken. Voor de uitvoering van de brandweertaken op het water is een
opstapregeling met een KNRM station in de omgeving voldoende. Momenteel
onderzoekt de gemeente Hoorn de mogelijkheden om een KNRM station op te
richten en de SAR boot over te dragen aan de KNRM.
Organisatie
overzicht
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
51 van 74
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 90,7%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 83,7%.
Nadere
uitwerking
De inzet van brandweervaartuigen en de invulling van de hulpverleningstaken op het
water zullen nader uitgewerkt worden in een nog op te stellen dekkingsplan water.
Kazerne uitruktijd DAG
Hoorn Centrum
Oude Veiling
Blokker
Kazerne uitruktijd ANW
Hoorn Centrum
Oude Veiling
Blokker
t
1:15
5:00
--
t
4:12
4:50
4:18
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
52 van 74
7.12 Gemeente Koggenland
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Koggenland beschikt over 4 brandweerposten.
De brandweerlocaties zijn:
• post Avenhorn met 1TS, geen dienstvoertuig en 22 vrijwilligers
• post Berkhout met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 18 vrijwilligers
• post Obdam met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 23 vrijwilligers
• post Ursem met 1 TS, geen dienstvoertuig en 18 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 72,3%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 86,9%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 2 gemeente.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
Alle operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Avenhorn (S)
• post Berkhout (S)
• post Obdam (S)
• post Ursem (S)
Avenhorn:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Berkhout:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
Obdam:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
Ursem:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
53 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 90,8%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 90,9%.
Kazerne uitruktijd DAG
Avenhorn
Berkhout
Obdam
Ursem
Kazerne uitruktijd ANW
Avenhorn
Berkhout
Obdam
Ursem
t
4:21
2:46
3:50
3:41
t
3:42
4:20
3:34
4:05
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
54 van 74
7.13 Gemeente Langedijk
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Langedijk beschikt over 2 brandweerposten, met de volgende
bijzonderheid:
• op het bedrijventerrein ‘De Mossel’ is in september 2013 een stallingsruimte met
1 TS in gebruik genomen, waar een gedeelte van de vrijwilligers vandaan gaat
uitrukken.
De brandweerlocatie is:
• post Langedijk ‘De Vroedschap’ met 1 TS, 3 dienstvoertuigen en 36 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 30,5%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 28,6%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente. De gemeente heeft in 2013 een verbetermaatregel
genomen. Deze is:
• realiseren van een 2e post op het bedrijventerrein ‘De Mossel’.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
Alle operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Langedijk ‘De Vroedschap’ (S)
• post Langedijk ‘De Mossel’ (S)
De Vroedschap:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (maximale uitruktijd is
5 minuten, inzet TS4 is mogelijk)
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
De Mossel:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
55 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 89,2%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 87,5%.
Kazerne uitruktijd DAG
Langedijk (locatie Vroedschap)
Langedijk (locatie Mossel)
Kazerne uitruktijd DAG
Langedijk (locatie Vroedschap)
Langedijk (locatie Mossel)
t
5:00
5:00
t
5:00
5:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
56 van 74
7.14 Gemeente Medemblik
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Medemblik beschikt over 6 brandweerposten.
De brandweerlocaties zijn:
• post Abbekerk met 1 TS, geen dienstvoertuig en 17 vrijwilligers
• post Andijk met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 20 vrijwilligers
• post Medemblik met 2 TS’n, 1 dienstvoertuig en 30 vrijwilligers
• post Nibbixwoud met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 20 vrijwilligers
• post Wervershoof met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 20 vrijwilligers
• post Wognum met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 20 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 48,5%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 46,9%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 2 gemeente. De volgende verbetermaatregelen worden door
deze gemeente genomen:
• de basisbrandweerzorg vanuit de post Abbekerk organiseren door uitruk van een
TS4 in de periode DAG
• werven van vrijwilligers voor de post Abbekerk.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
De operationele functies in Medemblik worden in de DAG periode bezet door
vrijwilligers in combinatie met beroepspersoneel. Alle overige operationele functies
worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Abbekerk (S)
• post Andijk (S)
• post Medemblik (M)
• post Nibbixwoud (S)
• post Wervershoof (S)
• post Wognum (S)
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
57 van 74
Abbekerk:
• TS: DAG situatie: TS4 en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Andijk:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (maximale uitruktijd is
5 minuten, inzet TS4 is mogelijk).
Medemblik:
• TS: DAG situatie: TS6 bezetting door vrijwilligers in combinatie met
beroepspersoneel, ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Nibbixwoud:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
Wervershoof:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (maximale uitruktijd is
5 minuten, inzet TS4 is mogelijk).
Wognum:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (maximale uitruktijd
DAG situatie is 5 minuten)
• HV: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 84,4%.
Kazerne uitruktijd DAG
Medemblik
Wervershoof
Andijk
Nibbixwoud
Wognum
Abbekerk
t
3:00
4:21
5:00
3:20
5:00
4:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
58 van 74
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 80,4%.
Kazerne uitruktijd ANW
Medemblik
Wervershoof
Andijk
Nibbixwoud
Wognum
Abbekerk
t
4:13
4:37
4:45
3:31
4:25
4:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
59 van 74
7.15 Gemeente Opmeer
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Opmeer beschikt over 1 brandweerpost.
De brandweerpost is:
• post Opmeer met 1 TS, 1 SIV4, 2 dienstvoertuigen en 29 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 79,8%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 59,7%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente.
Situatie 2015
Algemeen
Er wordt uitgerukt met een TS6.
Organisatieprofiel
Alle operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocatie is:
• post Opmeer (S)
Opmeer:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (maximale uitruktijd in
DAG situatie 4:30 minuut)
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
60 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 87,0%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 87,6%.
Kazerne uitruktijd DAG
Opmeer
Kazerne uitruktijd ANW
Opmeer
t
4:35
t
4:23
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
61 van 74
7.16 Gemeente Schagen
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Schagen beschikt over 5 locaties.
De brandweerlocaties zijn:
• post Callantsoog met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 17 vrijwilligers
• post Dirkshorn met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 21 vrijwilligers
• post Schagen met 1 TS, 4 dienstvoertuigen en 27 vrijwilligers
• post Schagerbrug met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 21 vrijwilligers
• post Warmenhuizen met 1 TS, 2 dienstvoertuigen en 19 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 63,2%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 54,2%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 1 gemeente (voormalig gebied gemeente Zijpe). De volgende
verbetermaatregelen worden door deze gemeente genomen:
• De basisbrandweerzorg in het gebied rondom de kern Petten versterken. Dit
gebeurt door inzet van een SIV2, die bemenst wordt door de bezetting van de
post Schagerbrug.
Situatie 2015
Algemeen
De volgende wijzing wordt voorgesteld:
• Beroepspersoneel werkzaam op de post Schagen rukt in de periode DAG mee
uit.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
62 van 74
Organisatieprofiel
De operationele functies in Schagen worden in de DAG periode bezet door
vrijwilligers in combinatie met beroepspersoneel. Alle overige operationele functies
worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Callantsoog (S)
• post Dirkshorn (S)
• post Schagen (M)
• post Schagerbrug (S)
• post Warmenhuizen (S)
Callantsoog:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (maximale uitruktijd
DAG situatie is 5 minuten, TS4 in DAG situatie mogelijk in combinatie met SIV2
Schagerbrug)
• specialistische taken: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
Dirkshorn:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
Schagen:
• TS: DAG situatie TS6, bezetting door vrijwilligers in combinatie met beroepspersoneel, ANW situatie; TS6 bezetting door vrijwilligers
• HV & HW: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
Schagerbrug:
• TS: DAG situatie TS4, ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (maximale
uitruktijd DAG situatie is 4 minuten)
• SIV2: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers (onderzoeken of stalling in
omgeving Petten haalbaar is).
Warmenhuizen:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
63 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 74,0%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 73,9%.
Kazerne uitruktijd DAG
Schagen
Dirkshorn
Callantsoog
Warmenhuizen
Schagerbrug
Kazerne uitruktijd ANW
Schagen
Dirkshorn
Callantsoog
Warmenhuizen
Schagerbrug
t
3:00
3:39
5:00
3:45
3:00
t
3:44
3:02
4:52
4:03
3:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
64 van 74
7.17 Gemeente Schermer
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Schermer beschikt over 1 brandweerpost, met de volgende
bijzonderheid:
• de post wordt verplaatst van het bedrijventerrein Stompetoren naar het dorp aan
de noordzijde van de Noordervaart.
De brandweerpost is:
• post Stompetoren met 1 TS, 1 dienstvoertuig en 21 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 16,7%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 42,4%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 3 gemeente. De gemeente kiest ervoor om efficiency- en
verbetermaatregelen te nemen. Dit betreft:
• verplaatsen van de post Stompetoren naar de noordzijde van de Noordervaart.
Situatie 2015
Algemeen
De gemeente Schermer fuseert vanaf 1 januari 2015 met de gemeente Alkmaar en
de gemeente Graft-De Rijp. Voor het vergelijk met de voorgaande jaren wordt in dit
plan het grondgebied van de gemeente ook voor 2015 nog als aparte gemeente
gepresenteerd.
Organisatieprofiel
Alle operationele functies worden met het VIP-model ingevuld.
De brandweerpost is:
• post Stompetoren (S)
Stompetoren:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (uitruktijd DAG situatie
is maximaal 5 minuten, inzet TS4 is mogelijk)
• specialistische taken: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
65 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 51,5%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 54,8%.
Kazerne uitruktijd DAG
Stompetoren
Kazerne uitruktijd ANW
Stompetoren
t
5:00
t
3:37
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
66 van 74
7.18 Gemeente Stede Broec
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Stede Broec beschikt over 1 brandweerpost, met de volgende
bijzonderheid: geen.
De brandweerpost is:
• post Grootebroek met 2 TS’en, 2 dienstvoertuigen en 39 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 47,2%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 43,6%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 2 gemeente. Onderzocht wordt welke maatregelen noodzakelijk
zijn.
Situatie 2015
Organisatieprofiel
De operationele functies worden in de DAG periode bezet door vrijwilligers in
combinatie met beroepspersoneel. Alle overige operationele functies worden met het
VIP model ingevuld.
De brandweerpost is:
• post Stede Broec (M)
Stede Broec:
• TS: DAG situatie TS6, bezetting door vrijwilligers in combinatie met beroepspersoneel, ANW situatie; TS6 bezetting door vrijwilligers
• HV: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
67 van 74
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 93,8%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 81,8%.
Kazerne uitruktijd DAG
Stede Broec
Kazerne uitruktijd ANW
Stede Broec
t
3:00
t
4:21
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
68 van 74
7.19 Gemeente Texel
Situatie 2013
Algemeen
De gemeente Texel beschikt over 2 brandweerposten.
De brandweerlocaties zijn:
• post Den Burg met 3 TS’en, 4 dienstvoertuigen en 43 vrijwilligers
• post De Cocksdorp met 1 TS, geen dienstvoertuig en 14 vrijwilligers.
Dekking DAG
situatie
Het dekkingspercentage in de DAG situatie is 17,5%.
Dekking ANW
situatie
Het dekkingspercentage in de ANW situatie is 9,9%.
Verbeterplan 2014
Algemeen
Dit is een categorie 1 gemeente. De volgende verbetermaatregelen worden door
deze gemeente genomen:
• werven van vrijwilligers voor de post Den Burg
• aanschaf van een SIV2 voor de kern De Koog
• werving van vrijwilligers voor bezetting van de SIV2.
Situatie 2015
Algemeen
De volgende wijzigingen worden voorgesteld:
• de variabele post De Koog met een SIV2 wordt opgericht.
Organisatieprofiel
De operationele functies in Den Burg worden in de DAG periode bezet door
vrijwilligers in combinatie met beroepspersoneel. Alle overige operationele functies
worden met het VIP model ingevuld.
De brandweerlocaties zijn:
• post Den Burg (M)
• post De Cocksdorp (S)
• variabele voertuigstalling De Koog
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
69 van 74
Den Burg:
• TS: DAG situatie TS6, bezetting door vrijwilligers in combinatie met
beroepspersoneel; ANW situatie, TS6 bezetting door vrijwilligers
• HW: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers
• specialistische taken: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
De Cocksdorp:
• TS: DAG en ANW situatie TS6, bezetting door vrijwilligers (uitruktijd DAG situatie
is maximaal 5 minuten, inzet TS4 is mogelijk)
• specialistische taken: DAG en ANW situatie, bezetting door vrijwilligers.
De Koog:
• SIV2: DAG en ANW situatie bezetting door vrijwilligers (maximale uitruktijd is 3
minuten, mogelijk inzet variabele voertuigstalling).
Organisatie
overzicht
Verwachte
dekking DAG
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de DAG situatie is 74,9%.
Verwachte
dekking ANW
situatie
Het verwachte dekkingspercentage in de ANW situatie is 63,6%.
Kazerne uitruktijd DAG
Den Burg
De Cocksdorp
De Koog (nieuw)
Kazerne uitruktijd ANW
Den Burg
De Cocksdorp
De Koog (nieuw)
t
3:00
4:35
3:00
t
5:00
5:00
3:00
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
70 van 74
8. Resultaten regionaal
Algemeen
In dit hoofdstuk is uitgewerkt wat de resultaten na de invoering van het huidige beleid
regionaal zijn. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het aantal
piketfunctionarissen en bijbehorend materieel in de repressieve situatie van 2015.
Resultaat
Het dekkingspercentage
Het gemiddelde dekkingspercentage in de regio, na invoering van het huidige beleid,
is:
• periode DAG 89,1% en periode ANW 86,4%.
Per gemeente varieert het dekkingspercentage van:
• periode DAG van 51,5% tot 99,1%, en
• periode ANW van 54,8% tot 97,6%.
Dit percentage is inclusief de bestuurlijk vastgestelde verbeterpunten uit het
dekkingsplan 2013.
Deze percentages zijn gebaseerd op een meldkamerverwerkingstijd van 45
seconden. De huidige meldkamerverwerkingstijd bedraagt 80 seconden. Dit scheelt
ca. 6% in het regionale dekkingspercentage. De lokale verschillen zijn groter.
De minister heeft veiligheidsregio’s met een dekkingspercentage van minder dan
50% opgeroepen tot verbetering van het dekkingspercentage.
De uitruktijd per post
De gemiddelde uitruktijd voor een tankautospuit met een bezetting van 6 personen
van een vrijwilligerspost is in de regio in de periode DAG 4:24 minuut en in de periode
ANW 4:15 minuut. Dit zijn reële tijden, het kan mogelijk sneller.
Door het nemen van organisatorische maatregelen kan de uitruktijd waar nodig
verkort worden. Daarnaast is de verwachting dat na invoering van de snelle
interventie-eenheden de gemiddelde uitruktijd per post daalt, omdat de tankautospuit
dan maar met 4 of 2 personen bezet wordt in plaats van met 6 personen. Voor een
TS4-variant is de uitruktijd maximaal 4 minuten, voor een TS6 maximaal 5 minuten en
voor een SIV2 maximaal 3 minuten.
Voor gekazerneerde medewerkers is gerekend met een uitruktijd in de periode DAG
van 1:15 minuut en in de periode ANW van 1:35 minuut Hierbij is nog onvoldoende
onderzocht of dit zonder financiële consequenties mogelijk is. Op dit moment worden
deze tijden nog niet altijd gehaald.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
71 van 74
Piketfuncties
Het aantal regionale piketten en piketfuncties blijft in 2015 ten opzichte van 2013
gelijk.
De functie van HOVD wordt daarnaast ingezet als een monotaak, maar kan ook
ingezet blijven worden als leider COPI en Informatiemanager van het COPI.
De piketfunctie meetplanleider is interregionaal ingevuld. Medio 2014 zal de
piketfunctie van AGS interregionaal (NW4) worden ingevuld.
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
72 van 74
DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014
73 van 74