Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Welkom in het schooljaar 2014-2015
Welkom op onze school! Voor u ligt onze schoolgids van dit schooljaar. Alle nieuwe ouders krijgen
deze gids. Geïnteresseerden kunnen de gids aanvragen of downloaden van onze website www.ksuariensschool.nl
De overheid vraagt van ons deze schoolgids te maken. De inhoud voldoet aan de eisen van het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Onze schoolgids is samengesteld door ons team. Onze
Medezeggenschapsraad heeft er mee ingestemd en ons bestuur heeft de gids goedgekeurd.
In onze schoolgids vindt u informatie over:
•
de schoolgegevens
•
de schooltijdenwet en schooltijden
•
wie we zijn en hoe we werken
•
wie er zorgen voor uw kinderen
•
de inhoud van ons onderwijs
•
de kinderen op de Ariënsschool
•
de rechten en plichten van ouders, verzorgers, leerlingen en school(bestuur)
Wijzigingen en actuele gegevens maken we gedurende het schooljaar bekend via onze nieuwsbrief,
onze website http://www.ksu-ariensschool.nl/ en via het informatiebord in de gang op school.
Ons activiteitenplan voor dit schooljaar, de urenberekening, vakanties en vrije dagen en verdeling van
tijd kunt u inzien bij onze schoolleider.
Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan bent u altijd welkom.
Ook opmerkingen en suggesties ontvangen we graag.
Ik wens u en uw kinderen een meesterlijk goed schooljaar toe!
Alice van Driel, schoolleider Ariënsschool
2
Schoolgids 2014-2015
INHOUDSOPGAVE
Ariënsschool 15DK
…………………………………………………………………………………………4
1 Schoolgegevens .............................................................................................................................. 5 2 Gegarandeerd aantal onderwijsuren ............................................................................................... 6 3 Wie we zijn en hoe we werken ........................................................................................................ 6 4 5 6 3.1 Kwaliteitszorg .......................................................................................................................... 7 3.2 Identiteit ................................................................................................................................... 7 3.3 De visie van de KSU ............................................................................................................... 7 3.4 Veiligheid en integratie ............................................................................................................ 8 3.5 Pedagogisch klimaat ............................................................................................................. 10 Wie zorgen voor de kinderen ........................................................................................................ 11 4.1 Het personeel ........................................................................................................................ 11 4.2 Samenstelling van het team .................................................................................................. 11 4.3 Vervanging bij ziekte ............................................................................................................. 12 4.4 Onze leerkrachten leren zelf ook ........................................................................................... 12 De inhoud van ons onderwijs ........................................................................................................ 13 5.1 Circuitmodel .......................................................................................................................... 14 5.2 VVE vroeg voorschoolse educatie ........................................................................................ 14 5.3 Opleidingsschool ................................................................................................................... 14 5.4 Academische opleidingsschool ............................................................................................. 14 5.5 Beknopte beschrijving van de onderwijsinhouden (de kerndoelen) ...................................... 14 De kinderen op de Ariënsschool ................................................................................................... 18 6.1 De aanmelding van leerlingen ............................................................................................... 18 6.2 Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ........................................................................ 19 6.3
Procedure bij aanmelding......................................................................................................... 19 6.4 Plaatsing ................................................................................................................................ 20 6.5 Ons leerlingvolg en zorgsysteem .............................................................................................. 21 6.6 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs .......................................... 23 6.7 Passend Onderwijs ............................................................................................................... 23 6.8 Welke resultaten halen wij ..................................................................................................... 24 7 Leerplicht wet ................................................................................................................................ 25 8 Schorsing en/of verwijdering van school ....................................................................................... 26 9 Bijzondere activiteiten ................................................................................................................... 27 9.1 Verkeersexamen ................................................................................................................... 27 9.2 Jeugdtijdschriften .................................................................................................................. 28 9.3 Schoolfotograaf ..................................................................................................................... 28 9.4 Eten en drinken ..................................................................................................................... 28 9.5 Brede school activiteiten ....................................................................................................... 28 9.6 BSA: Brede School Academie ............................................................................................... 28 3
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
9.7 Ruud van Nistelrooy Academie ............................................................................................. 28 9.8 Sportevenementen ................................................................................................................ 29 9.9 Schoolreizen en kamp ........................................................................................................... 29 9.10 Oud papier ............................................................................................................................. 29 9.11 Koffieochtend ........................................................................................................................ 29 9.12 Andere activiteiten ................................................................................................................. 29 9.13 Buitenschoolse opvang ......................................................................................................... 29 9.14 Tussen de middag ................................................................................................................. 30 10 De ouders en de school ............................................................................................................ 30 10.1 Medezeggenschap ................................................................................................................ 30 10.2 Ouderraad ............................................................................................................................. 30 10.3 Klachtenregeling .................................................................................................................... 31 10.4 Contactpersoon ..................................................................................................................... 31 10.5 Ouderbijdrage ........................................................................................................................ 32 10.6 U-pas ..................................................................................................................................... 32 10.7 Waardevolle spullen en schade ............................................................................................ 32 11 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014-2015 ....................................................................... 33 12 Belangrijke adres- en internetgegevens .......................................................... 35_Toc390336707 13
Bijlagen KSU…………………………………………………………………………………………. 39
Preventie schoolveiligheidsbeleid
Passend Onderwijs
Verlofregeling
Schorsing/verwijdering
Informatieplicht gescheiden ouders
Medezeggenschapsraad
Klachtenregeling
KSU organogram
4
Schoolgids 2014-2015
1
Ariënsschool 15DK
Schoolgegevens
De Ariënsschool staat onder bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De Stichting
draagt zorg voor 24 scholen, waaronder een speciale basisschool. Op de website van de KSU kunt u
nadere informatie lezen (www.ksu-utrecht.nl).
Het schoolbestuur wil alle kinderen en ouders in het voedingsgebied van de school de mogelijkheid
bieden om voor katholiek onderwijs te kiezen. Uiteraard liefst zoveel mogelijk in het eigen
schoolgebouw. Als het eigen schoolgebouw qua huisvesting van het aantal leerlingen ontoereikend is,
zal in overleg met gemeente en de verschillende schoolgeledingen (ouders, team en
Medezeggenschapsraad) gezocht worden naar een passende oplossing in een (school)gebouw in de
directe omgeving. De gemeente Utrecht hanteert daarbij een verwijzingsgrens van 1000 meter
hemelsbreed van de school.
De school ligt in de wijk Hoograven-Zuid. In mei 2013 hebben we ons nieuwe schoolgebouw aan de
Duurstedelaan in gebruik genomen.
Onze school vormt samen met de Sint Jan de Doperschool, de Blauwe Aventurijn, basisschool de
Hoge Raven, de Da Costaschool, welzijnsorganisatie Spelenderwijs Utrecht en kinderopvang KMN
kind & Co “de Brede School Hoograven”.
In ons gebouw zijn 2 gymzalen, 2 speelzalen, een ouderlokaal, de spelotheek en een eigen theater
gerealiseerd. Er is een groot activiteitenaanbod na schooltijd waar de kinderen gebruik van kunnen
maken om de ontwikkelingskansen te vergroten.
In de brede school is ook de voorschool “de vliegende beestenboel “ gevestigd. Alle kinderen vanaf
2,5 jaar zijn welkom op school. Op de voorschool wordt gewerkt met het programma ‘Puk en Ko’, een
voorloper van ‘Ik en Ko’ waar we in de kleutergroepen mee werken. Hierdoor is er een doorgaande lijn
gegarandeerd en is het voor de kinderen prettig omdat ze bij de overgang naar het basisonderwijs in
een vertrouwde omgeving blijven.
De voorschool valt onder verantwoordelijkheid van welzijnsorganisatie Spelenderwijs Utrecht.
5
Schoolgids 2014-2015
2
Ariënsschool 15DK
Gegarandeerd aantal onderwijsuren
Vanaf 1 augustus 2007 gelden voor basisscholen meer mogelijkheden om wijzigingen in de
schooltijden door te voeren. Scholen mogen o.a. langer dan 5,5 uur per dag les geven en het verschil
tussen onder- en bovenbouw komt te vervallen. Maximaal 7 keer per jaar kan een vierdaagse
schoolweek, buiten algemene feestdagen, ingeroosterd worden.
De school kan aan alle groepen hetzelfde aantal uren per jaar lesgeven. Alle leerlingen krijgen dan
minimaal 940 uur per jaar onderwijs. Een school mag er ook voor kiezen om het aantal uren in de
onder- en in de bovenbouw van elkaar te laten verschillen.
Wij hebben er in 2010, in overleg met de MR, voor gekozen om alle kinderen op 5 gelijke dagen naar
school te laten gaan. De groepen 1 t/m 8 gaan van 08:30 tot 14:15 naar school.
Wij garanderen hiermee, dat uw kind over acht jaar meer dan de vereiste 7520 uren onderwijs krijgt.
Aantal lesuren schooljaar 2014-2015
groep
daadwerkelijk te maken
groep 1 -8
985,5 uur
Schooltijden 2014-2015
groep 1 t/m 8
3
maandag
dinsdag
Woensdag
donderdag
vrijdag
08:30 – 14:15
08:30 – 14:15
08:30 – 14:15
08:30 – 14:15
08:30 – 14:15
Wie we zijn en hoe we werken
De Ariënsschool is een school midden in de wijk. We zijn een voorbeeldschool voor anderen. In iedere
groep werken 2 leerkrachten tegelijkertijd. Hierdoor is er veel aandacht en persoonlijke begeleiding
voor uw kind. We halen goede resultaten. Dankzij het continu-rooster zijn de kinderen de hele dag bij
ons. We zijn een school met veel rust en een geweldige sfeer!
6
Schoolgids 2014-2015
3.1
Ariënsschool 15DK
Kwaliteitszorg
We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs zorgvuldig. Dat is belangrijk. De KSU biedt ons
instrumenten om de kwaliteit die wij leveren nauwkeurig te volgen. Door middel van het
kwaliteitszorgsysteem “Integraal” zijn we in staat om een goed systeem van zelfevaluatie op te zetten.
We leggen verbindingen tussen kwaliteitsindicatoren en de vertaling naar schoolontwikkeling en
persoonlijke ontwikkeling.
Wij werken inmiddels met de kwaliteitsvragenlijsten op de volgende onderdelen: leerkrachten,
leerlingen, schoolleiding en ouders.
Op school proberen wij de kwaliteitskaart van de inspectie zoveel mogelijk te volgen. Wij richten ons
dan op de volgende kwaliteitsaspecten:
•
De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
•
De voorwaarden voor zorg voor kwaliteit zijn aanwezig.
•
Het leerstofaanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.
•
De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich de leerinhouden eigen te maken.
•
Het pedagogisch handelen van de leraren leidt tot een fysiek en psychisch veilige en
ondersteunende leeromgeving.
•
Het didactisch handelen van de leraren ondersteunt het leren van de leerlingen.
•
De leraren stemmen het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.
•
De leerlingen spelen een actieve en zelfstandige rol binnen de onderwijsactiviteiten.
•
De sfeer op school is veilig en ondersteunend voor de leerlingen.
•
De begeleiding is erop gericht dat de leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen.
•
De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen passende zorg.
•
De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat mag worden
verwacht.
•
De leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting.
3.2
Identiteit
Onze school is een katholieke school en staat open voor iedereen die onze grondslag respecteert en
accepteert.
3.3
De visie van de KSU
De KSU is een stichting die onderwijs verzorgt aan scholen die historisch gezien als katholiek te boek
staan. Inspiratie (bezieling) voor het pedagogisch-didactisch handelen vinden wij traditioneel bij het
voorbeeld, Jezus van Nazareth, zoals die in de bijbel beschreven staat.
7
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Er is erkenning en respect voor andere inspiratiebronnen omdat het gaat om waarden, die zonder
begrenzing van enig kerkelijk instituut als algemeen geldend worden beschouwd. Een katholieke
school noemt de bijbel echter als de meest belangrijke bron met respect voor en verdraagzaamheid
naar andere geloofsovertuigingen.
Op school vertalen we dit uitgangspunt als volgt:
•
De lessen ‘levensbeschouwing’ staan wekelijks op het lesrooster van onze school.
•
Wij werken met de methode Kleur.
•
Wij vieren de christelijke feestdagen en besteden aandacht aan islamitische feestdagen.
Zo bereiden we de kinderen voor op de maatschappij, waarin zij met allerlei opvattingen, normen en
waarden in aanraking komen.
In 2012-2013 hebben we twee hoofduitgangspunten uit de visie gehaald:
1. Leerlingen mogen en durven zichzelf te zijn.
2. Alle mensen zijn gelijk, met respect voor ieders verschillen.
Vanuit deze visie hebben we de methode “Kleur” gekozen om vorm te geven aan de inhoud ervan.
We leven in een maatschappij waarin veel verschillende culturen en religies samenkomen. Op de
Ariënsschool zie je een afspiegeling daarvan. De school werkt vanuit een Katholieke visie, waarin
ieder mens er zijn mag en de moeite waard is.
Wij vinden dat geloofsopvoeding vooral een taak is van de ouders. De school speelt daarin een
ondersteunende rol, met ruimte en respect voor kinderen en ouders die vanuit een ander geloof
invulling geven aan hun leven.
3.4
Veiligheid en integratie
Ouders vertrouwen hun kind aan onze school toe en verwachten dat de school toezicht houdt op de
veiligheid van hun kind. Dit geeft het personeel de plicht om zo veel als mogelijk is, toezicht te
houden.
De Katholieke Scholenstichting Utrecht, ons schoolbestuur, is juridisch eindverantwoordelijk voor
toezicht en veiligheid en mandateert de realisatie hiervan aan de schoolleiding. De schoolleiding van
de school is, samen met de rest van het team, verantwoordelijk voor het regelen van toezicht en
veiligheid.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het toezicht en de veiligheid van de leerlingen in
zijn/haar groep. Zowel gedurende de schooltijden als op enig ander moment dat de leerlingen
deelnemen aan activiteiten in schoolverband.
8
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Als de groepsleerkracht het toezicht overdraagt aan personen die geen onderwijsbevoegdheid
bezitten en/of niet zijn aangesteld bij de KSU (ouder, hulpverlener, zweminstructeur enz.) blijft hij/zij
verantwoordelijk voor het toezicht. Helaas is het nooit mogelijk alle risico’s uit te sluiten.
Om goed onderwijs te kunnen geven, vinden wij het belangrijk dat de leerkracht een relatie met de
leerlingen en ouders opbouwt. Daarnaast zorgt de leerkracht voor een veilige werkplek in de groep.
Wij bieden positiviteit, rust en regelmaat.
Om de sociale veiligheid van kinderen en personeel te waarborgen doen we het volgende:
•
Ieder jaar nemen we onder de kinderen, ouders en leerkrachten vragenlijsten af om sociale
veiligheid te meten. Wij zijn steeds op zoek naar maatregelen om de school en de omgeving nog
veiliger te maken. Hebt u hier ideeën over, laat het ons weten. We zijn er trots op dat onze
leerlingen meewerken aan een veilige school. Zo nemen onze leerlingen ook deel aan
wijkbijeenkomsten met als thema ‘Veiligheid’.
•
Ieder jaar doen de kinderen uit groep 7 mee aan een sociale vaardigheidstraining; ‘Kom op voor
jezelf!’, van de GG&GD. ‘Kom op voor jezelf!’ is een project waarin het vergroten van de
weerbaarheid van jongeren centraal staat. Tijdens ‘Kom op voor Jezelf!’ leren de kinderen op een
passende manier voor zichzelf op te komen met respect voor de ander.
•
Elke maandag is er een vaste schoolmaatschappelijk werkster bij ons op school.
De schoolmaatschappelijk werkster biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. Dit gaat
in overleg met juf Els of het zorgteam.
•
Ieder jaar wordt, volgens de richtlijnen van de ARBO, een plan van aanpak vastgesteld. En er
wordt volgens een vaste cyclus een risico-inventarisatie gehouden. Ieder jaar nemen vier
leerkrachten deel aan de cursus ‘Bedrijfshulpverlener’ (BHV) en er is een leerkracht bevoegd om
als interne vertrouwenspersoon op te treden.
•
Iedere leerkracht heeft een handleiding om vormen van kindermishandeling te herkennen.
Leerkrachten weten hoe te handelen als hier sprake van zou zijn.
•
Wij werken mee aan het programma van de Vreedzame wijk Hoograven.
Helaas worden er overal wel eens kinderen gepest. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te
voorkomen. Mocht u toch merken dat uw kind gepest wordt, of misschien zelf andere kinderen pest,
meldt u dit dan bij de leerkracht. Voor meer informatie, vanuit de KSU, zie bijlage 1: Preventie
schoolveiligheidsbeleid.
9
Schoolgids 2014-2015
3.5
Ariënsschool 15DK
Pedagogisch klimaat
Op school houden de kinderen, ouders & leerkrachten zich aan de volgende afspraken:
1. We spelen en werken samen en leren van elkaar.
2. We zorgen voor elkaar.
3. We zoeken zelf oplossingen, lukt dat niet dan helpt de juf of meester.
4. We gaan zorgvuldig om met alle spullen.
5. We doen rustig in de school.
6. We zorgen voor een schone school.
Elke afspraak of regel heeft alleen zin als wij met z’n allen werken aan een goed pedagogisch klimaat.
Binnen het team zijn duidelijke afspraken over aanwezigheid op de speelplaats, gang, trap en lokaal.
Er zijn ook afspraken over de inrichting van het lokaal en communicatie over en weer met de
leerlingen. Als school proberen wij een goede gastheer te zijn: ouders en kinderen mogen zich
welkom voelen.
In de groepen werken we met het programma “ kinderen en hun sociale talenten”. We gebruiken het
leerlingvolgsysteem “Kijk” en “Zien” op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
Onderwijs voor democratisch burgerschap zien wij als een levenslang leerproces. Gelijkheid,
solidariteit en sociale cohesie bepalen, zo veel mogelijk, ons denken en handelen.
De Ariënsschool is een “school in de wereld”. Dat betekent dat wij een school zijn waar de
leerkrachten en leerlingen respect hebben voor verschillen in uiterlijk, land van herkomst, geloof of
cultuur. Dit proberen we te bereiken door activiteiten te organiseren die dit bevorderen. Veel van deze
activiteiten doen we samen met de Paulusschool, een KSU school in de Utrechtse wijk Tuindorp,
zodat er ontmoeting plaatsvindt tussen kinderen met een andere culturele achtergrond.
Samen met onze identiteitsmedewerker van de Marnixacademie geven we vorm aan de
tussenkerndoelen op dit gebied. Kijk voor meer informatie over deze organisaties onder belangrijke
adressen.
10
Schoolgids 2014-2015
4
Ariënsschool 15DK
Wie zorgen voor de kinderen
4.1
Het personeel
Het schoolteam van de Ariënsschool is een betrokken team dat bestaat uit mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten. Het is een gemixt team door het verschil in ervaren en startende leerkrachten en door de
mix in leeftijd.
Het team staat onder leiding van de schoolleider Alice van Driel- de Jong.
De leerkrachten hebben naast hun lestaken in de groep ook enkele speciale taken. Els Rats is
bouwcoördinator, zij is een geschoolde middenmanager en verantwoordelijk voor het geven van
leiding aan een aantal groepen en groepsleerkrachten.
Joke Brouwer is taalspecialist, zij verzorgt extra taalondersteuning (woordenschat en begrijpend
lezen).
Elke groep heeft twee leerkrachten die zoveel mogelijk tegelijkertijd in de groep aanwezig zijn. Door
de dubbele bezetting krijgen kinderen veel persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding.
Er is een zorgteam geformeerd dat bestaat uit 3 leden; de schoolleider (Alice van Driel-de Jong), de
ib-er voor leerkrachten (Els Rats) en de zorgcoördinator leerlingen (Joke Vlaanderen).
Els Rats begeleidt daarnaast de Academische Opleidingsschoolstudenten en is vertrouwenspersoon.
De leerkrachten krijgen onderwijskundige ondersteuning van “Zien in de klas”. De schoolarts en
schooltandarts onderzoeken de kinderen volgens een vast schema. In groep 2 krijgen alle kinderen
een logopedische screening.
4.2
Samenstelling van het team
Clusterdirecteur KSU
:
Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard
Schoolleider
:
Alice van Driel- de Jong
Management team
:
Els Rats
Alice van Driel- de Jong
Zorgteam
:
Joke Vlaanderen
Els Rats
Alice van Driel- de Jong
11
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Leerkrachten
groep 1/2 Klein duimpje
:
Tim van der Voort/ Naima Moussaoui
groep 1/2 Roodkapje
:
Tim van der Voort/ Joyce Phillipi
groep 1/2 Sneeuwwitje
:
Aike Stevens/ Naima Moussaoui
groep 3
:
Merel Winkel / Ellis van Zetten
groep 4
:
Christine Schouwstra/ Sietske Rijke
groep 5
:
Anne Doornebal /Marieke Wardenier
groep 6
:
Matthijs Nieuwenhuijsen/ Birgit Benscheidt
groep 7
:
Mohammed Drissi/ Ingrid Dusamos
groep 8
:
Dorian van de Wetering/ Linda Vendrig
gym
:
Loes Rietveld
Onderwijsassistent
:
Naima el Moussaoui
Intern begeleider
:
Joke Vlaanderen
Conciërge
:
Roy Coats
(groepen 1/2)
4.3
Vervanging bij ziekte
In geval van ziekte wordt binnen het team een oplossing gezocht. Als een leerkracht langere tijd
afwezig is, zorgen we voor een geschikte vervanger van buiten de school. De KSU werkt samen met
uitzendbureau ASA. Samen zorgen we voor een geschikte gediplomeerde vervanger.
4.4
Onze leerkrachten leren zelf ook
Ook leerkrachten zijn nooit uitgeleerd. Daarom volgen zij jaarlijks een cursus of training. Het doel
hiervan is de vakbekwaamheid en deskundigheid te vergroten.
De leerkrachten moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen zoals die zijn omschreven in de wet op
de beroepen in het onderwijs (wet BIO). Om zich hierover te verantwoorden houden de leerkrachten
een bekwaamheidsdossier bij (portfolio). Elke leerkracht maakt een persoonlijk plan voor scholing.
Daarnaast verzorgen wij ook scholing voor het hele team.
12
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Het komende schooljaar hebben wij speciale aandacht voor:
•
Integrale taalaanpak (woordenschat, begrijpend lezen, krachtige taalomgeving) groepen 2/3/4
•
Signalering van meer getalenteerde leerlingen
•
Implementatie van de nieuwe methode voor rekenen
•
Verdieping in 21 century skills voor leerkrachten
•
Onderzoek als middel om tot kwaliteitsverbetering te komen
•
Cultuureducatie, schoolspecifiek cultuurplan
•
Verdere invoering Vreedzame wijk
•
Ouderbetrokkenheid
Meestal vindt de scholing plaats buiten schooltijd, soms is dit onder schooltijd. De kinderen hebben op
de studiedagen van leerkrachten vrij. U krijgt hierover ruim op tijd bericht in de jaarkalender en via het
Ariënsnieuws, onze nieuwsbrief.
5
De inhoud van ons onderwijs
Bij de keuze en aanschaf van nieuwe methoden is ons uitgangspunt dat deze aan de in de kerndoelen
beschreven eisen voldoen. Daarnaast vinden we het belangrijk om de leertijd te benutten.
Binnen ons onderwijs hebben we een aantal activiteiten waar wij ons op richten:
•
De sociaal-emotionele ontwikkeling
•
De zintuigelijke-motorische ontwikkeling
•
De cognitieve ontwikkeling (kennis gebieden)
•
De creatieve ontwikkeling
•
De lichamelijke ontwikkeling
•
De culturele ontwikkeling
•
De godsdienstige / levensbeschouwelijke ontwikkeling, waarbij we de kinderen voorbereiden op
onze multiculturele samenleving.
Wij kiezen er bewust voor om veel tijd te besteden aan taal, lezen en rekenen. Wij vinden het
belangrijk dat de kinderen een goede basis op deze leergebieden krijgen. Veel kinderen krijgen meer
zelfvertrouwen als zij op deze leergebieden goed scoren. Daarnaast is er ook nog voldoende ruimte
voor creatieve vakken, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en kunstzinnige vorming.
Wij proberen de ontwikkeling van onze leerlingen gedurende 8 jaar optimaal te laten verlopen, zoveel
mogelijk in een opgaande lijn. Wij accepteren, dat kinderen zich verschillend ontwikkelen.
Wil je voor iedere leerling zorg op maat geven, dan moet je rekening houden met de verschillen in
capaciteiten. Dit betekent dat wij kunnen differentiëren naar inhoud, hoeveelheid en tempo.
13
Schoolgids 2014-2015
5.1
Ariënsschool 15DK
Circuitmodel
Een werkvorm die we hanteren is: “het circuitmodel”. Hierbij wisselen de leerlingen in groepjes op een
vaste tijd van opdracht. Ze kunnen gedurende een half uur aan een opdracht werken. Daarna gaan
ze naar een opdracht van het volgende vakgebied. Alle leerlingen doen dezelfde vakgebieden, maar
de leerkrachten geven op twee verschillende vakgebieden aangepaste instructie. Deze instructie is
afgestemd en aangepast aan het niveau van de groepjes. Vaak werken wij op deze momenten met
een dubbele bezetting van 2 leerkrachten in de groep.
Een tweede vorm is “zelfstandig werken”. Leerlingen werken aan een of meer opdrachten, met of
zonder medeleerlingen en zonder hulp van de leerkracht.
De leerkracht bemoeit zich op dat moment niet met iedere leerling. Dan is er sprake van uitgestelde
aandacht. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandige werken de gelegenheid om bepaalde leerlingen
extra hulp of instructie te geven.
5.2
VVE vroeg voorschoolse educatie
De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in Vroeg Voorschoolse Educatie. In de
brede school is de voorschool “De vliegende beestenboel” gevestigd. Alle kinderen vanaf 2 ½ jaar
zijn welkom. Veel kinderen uit de VVE groep stromen door naar groep 1 van de Ariënsschool.
5.3
Opleidingsschool
Vanaf 2009-2010 zijn we een geaccrediteerde opleidingsschool. Dat betekent dat we voldoen aan de
voorwaarden en criteria om studenten professioneel op te leiden op de werkplek. We hebben daar de
vereiste expertise voor in huis, zoals een interne coach en geschoolde mentoren.
5.4
Academische opleidingsschool
De Ariënsschool is een academische opleidingsschool. Dat wil zeggen dat we schoolontwikkeling en
innovatie verbinden met praktijkonderzoek. Daarnaast nemen we de verantwoordelijkheid voor de
scholing en het opleiden op de werkplek van (nieuw) personeel. Als academische opleidingsschool
vormen we voor het onderwijsveld een kenniscentra voor onderwijsinnovatie en strategische
personeelsontwikkeling. In 2012 hebben we het keurmerk Academische opleidingsschool behaald.
Voor meer informatie http://www.academischebasisschool.nl
5.5
•
Beknopte beschrijving van de onderwijsinhouden (de kerndoelen)
Nederlands (mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing)
Lezen
Bij de kleuters worden de leesvoorwaarden geoefend zoals: luisteren, verschillen kunnen horen en
zien, begrippenkennis enz. Belangrijk hulpmiddel is de methode ‘Ik en Ko’.
14
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Wij werken volgens het Utrechtse Taalcurriculum (2 tot 8 jaar) zodat risicoleerlingen snel in kaart
gebracht kunnen worden en er interventies kunnen worden gedaan.
Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen (nieuwste
versie). Hoewel dit een klassikale methode is, wordt er rekening gehouden met individuele verschillen
tussen kinderen.
Vanaf groep 3 worden de leerlingen minimaal twee keer per jaar getoetst om hun leesniveau vast te
stellen. Dit gebeurt in januari en in juni. Er wordt getoetst met de DMT en AVI toets van CITO. Deze
toets geeft aan waar de leerling op dat moment is in zijn leesontwikkeling.
Hierbij wordt aangegeven in welke groep het kind zit met daarachter een M of een E. De M staat voor
midden in het jaar en de E voor het eind van het jaar.
Zo kan de leerkracht in januari en juni zien of uw kind voldoende vooruit gaat of dat er extra hulp nodig
is. Kinderen die al meer kunnen lezen, krijgen boeken op hun niveau aangeboden.
In alle groepen werken we met een leescircuit. Dit houdt in dat de kinderen minimaal 1 dag in de week
op een vast tijdstip een half uur lezen. Er worden verschillende soorten boeken en teksten
aangeboden. Dit bevordert het leesplezier en brengt de kwaliteit van het lezen omhoog.
Vanaf groep 4 tot en met groep 8 gebruiken we de leesmethode Leesestafette.
Voor begrijpend lezen hebben we de methode Tekstverwerken.
Taal en taalbeschouwing
In de voorbereidende fase (groep 1 en 2) is het van belang kinderen plezier te laten krijgen in het
omgaan met taal. We werken veel aan taalexpressie, begrijpend luisteren en woordenschat. Ook in
groep 3 wordt er, naast het leren lezen, veel aandacht besteed aan woordenschat. Vanaf groep 4
werken we met de methode ”Taalactief” voor taal en spelling.
We werken van groep 1 t/m 8 met de methodiek “met woorden in de weer” om de kinderen structureel
volgens een vaststaande aanpak nieuwe woorden aan te leren.
Schrijfonderwijs
Bij het voorbereidende schrijven wordt na de grove motorische ontwikkeling aandacht besteed aan de
fijne motoriek, samen met o.a. schrijfhouding en penvoering.
De leerkrachten van de kleuterbouw hebben de cursus “Schrijfdans” gevolgd. In deze methode wordt
vooral “groot” en op muziek gewerkt. Vanaf groep 3 werken wij met de methode “Handschrift”. In
groep 4 wordt begonnen met het schrijven met de vulpen.
In de bovenbouw krijgen kinderen opdrachten om werkstukken te maken en is er aandacht voor zaken
als poëzie en stijlopdrachten. Alle kinderen in de bovenbouw schrijven met methodisch schrift.
15
Schoolgids 2014-2015
•
Ariënsschool 15DK
Rekenen en wiskunde (wiskundig inzicht en handelen, getallen en bewerkingen, meten en
meetkunde)
In groep 1 en 2 maken wij gebruik van het programma uit “Ik en Ko” rekenen en gecijferd bewust zijn.
Vanaf groep 3 tot en met groep 8 werken de kinderen met “Pluspunt”. Wij maken ook gebruik van het
software deel en de hulpmiddelen (digiborden, i-pads) en materialen die Pluspunt biedt om te kunnen
werken en differentiëren.
•
Oriëntatie op jezelf en de wereld
In de kleutergroepen werken wij met projecten en thema’s. De vakgebieden aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde en wereldoriëntatie hebben aparte leergangen. Er wordt binnen deze
vakgebieden gebruik gemaakt van educatieve programma´s van schooltelevisie en de computer. In
groep 3 werken we met thema’s die aansluiten bij Veilig Leren Lezen.
Groep 4 tot en met 8 werken met de methode natuniek (natuur en techniek), speurtocht
(geschiedenis) en de blauwe planeet (aardrijkskunde).
•
Cultuur en kunstzinnige educatie
Dit is een verzamelnaam voor vakken, die de creatieve, motorische, zintuiglijke en muzikale
ontwikkeling bevorderen. Daaronder vallen drama, tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en
muziek. De groepen bezoeken een museum, bekijken een voorstelling en krijgen les van een
vakdocent in de klas. In creacircuits wordt tijd besteed aan de verschillende kunstdisciplines.
Tijdens de brede school activiteiten is veel aandacht voor drama, sport, dans en bijzondere activiteiten
als bijvoorbeeld fotografie.
•
Bewegingsonderwijs
Voor de kleuters hebben wij een aparte speelzaal waar zij dagelijks gebruik van maken. De andere
groepen maken gebruik van de gymzaal.
Juf Loes is de vakleerkracht voor gym die een deel van het aanbod van de lessen verzorgd. Groep 4
gaat elke week zwemmen. Wij nemen aan verschillende sportactiviteiten buiten de school deel.
•
Engels
Groep 7 en 8 krijgen bij ons op school Engelse les. Het accent ligt daarbij op de interactie, het spreken
en luisteren, de mondelinge taalvaardigheid, schrijfoefeningen en eenvoudige leesoefeningen.
16
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Met behulp van cd´s en het digitale schoolbord wordt er voor kinderen op een aantrekkelijke manier
een basis gelegd voor het Engels in het vervolgonderwijs. De instructie wordt in het begin in het
Nederlands gegeven.
•
ICT: computergebruik/digitale schoolborden
We besteden aandacht aan het gebruik van de computer. Onze school is uitgerust met voldoende
ICT apparatuur. We beschikken over een netwerk van computers.
In de groepen 1/2 werken ze met twee computers, touch screen en i-pads. In de overige groepen
hebben minimaal 4 computers om mee te werken. Ook hebben we een computerwerkplek ingericht op
de gang waar een halve klas tegelijk kan werken.
Voor alle groepen is er aangepaste software en wordt er gewerkt met goede educatieve sites zoals
kennisnet en rekenweb.
We hebben op school een internet filter die ervoor zorgt dat kinderen niet op ongeschikte sites kunnen
komen. Binnen de school is een ICT-er en I-coach aanwezig die leerkrachten begeleidt. Zijn taak is
om iedereen op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en hij blijft zoeken naar
verbeterde aan- en invulling voor onze school.
Wij kunnen ons voorstellen, dat u hier meer over wilt weten en hoe u hier bijvoorbeeld thuis mee om
kunt gaan. Wij zijn altijd bereid om u hier bij te helpen, mocht u hulp nodig hebben.
In alle groepen werken we met een digitaal schoolbord of touchscreen. Hierop zijn tal van
toepassingen mogelijk, zoals het bekijken van interactieve filmpjes, het geven van instructie en het
doen van leuke en leerzame opdrachten . De leerkrachten krijgen hulp van de I.C.T er om zo effectief
mogelijk met het digibord om te gaan.
•
Lijst met gebruikte methoden:
* Taal/lezen
Groepen
Ik en Ko
1-2
Taalrijk
1-2
Veilig leren lezen
3
Taalactief
4 t/m 8
Taal actief spelling
4 t/m 8
Tekstverwerken (begrijpend lezen)
4 t/m 8
Leesestafette (technisch lezen)
4 t/m 8
* Schrijven
Schrijfdans
1 t/m 2
Handschrift
3 t/m 8
17
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
* Rekenen/wiskunde
*
Ik en Ko
1 t/m 2
Pluspunt
3 t/m 8
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Ik en Ko
1 t/m 2
Natuniek/ de blauwe planeet/ speurtocht
3 t/m 8
De wereld rond
3 t/m 8
Klaar over
3 t/m 8
* Kunstzinnige oriëntatie
Tekenvaardig/ Handvaardig/Beeldvaardig/Muziek
1 t/m 8
“Moet je doen”
1 t/m 8
Real English
7 en 8
* Engels
* Bewegingsonderwijs
Van Gelder en Stroes “basislessen”
3 t/m 8
Op onze school hebben wij de beschikking over een zeer uitgebreide orthotheek. Dit is een
verzameling boeken en methoden waarin je achtergrond informatie kunt vinden over gedrag,
werkhouding, leerproblemen en extra uitdagend materiaal. De leerkrachten kunnen hierdoor zeer snel
een probleem bij een kind aanpakken of extra uitdagende leerstof vinden.
6
De kinderen op de Ariënsschool
6.1
De aanmelding van leerlingen
Ouders die mondeling informatie over de school en of een rondleiding willen kunnen een afspraak
maken. Ons telefoonnummer is 030-2880642. We spreken dan een dag en tijd af. U kunt ook een mail
sturen naar [email protected]
Als u voor onze school kiest kunt u na de rondleiding of op een later tijdstip komen inschrijven. Joke
Vlaanderen zal de inschrijving verzorgen. Het inschrijfformulier wordt door de ouders en de school
ingevuld.
Kinderen die op ‘latere’ leeftijd naar onze school komen, worden samen met de ouders voor een
gesprek uitgenodigd met de schoolleider Alice van Driel en/of de intern begeleider Joke Vlaanderen.
Met de vorige school wordt contact opgenomen in verband met de gegevens van uw kind. We kunnen
op deze manier een beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van uw kind en daar zo goed mogelijk
aan tegemoet komen.
18
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Wanneer uw kind vier jaar wordt en voor het eerst naar de basisschool gaat, heeft het eerst een
gewenningsperiode nodig. Samen met juffrouw Aike (leerkracht groep 1/2 en VVE coördinator), kijken
we hoe uw kind het beste kunnen opvangen.
Dankzij de samenwerking met de voorschool ‘De vliegende beestenboel’ is al veel over de kinderen
bekend. Regelmatig is er contact tussen de leidsters van de voorschool, de VVE coördinator en de
leerkrachten van groep 1.
Door ondertekening van het inschrijfformulier onderschrijven de ouders de identiteit van de school en
gaan zij akkoord met de deelname van hun kind aan door de school georganiseerde activiteiten.
Tevens verklaart u geen bezwaar te hebben tegen het gebruik door school van foto’s of filmmateriaal
van uw kinderen in de nieuwsbrief, website of andere publicaties van de school.
6.2
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
Beginsituatie
De Ariënsschool heeft een positieve intentie om tot integratie te komen en heeft ervaring met de
opvang. Op onderwijskundig gebied hebben wij geen specifieke orthodidactische – en
orthopedagogische expertise. Bij elke aanmelding maken wij een zorgvuldige afweging.
6.3
Procedure bij aanmelding
Bij een eerste kennismaking maken wij gebruik van een vragenlijst met toelatingscriteria. Bij de
toelatingsvraag maken wij een eigen afweging. De volgende criteria worden gehanteerd:
Ten aanzien van de leerling:
•
Beheerst de leerling de minimumdoelen met betrekking tot zelfredzaamheid en gedrag die
men gezien zijn/haar leeftijd en ontwikkeling zou mogen verwachten?
•
Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling en kunnen wij na deze te hebben vastgesteld
hier als school aan tegemoet komen?
•
Heeft de leerling extra hulpmiddelen nodig, als dit zo is, zijn deze in school aanwezig of
kunnen deze aangeschaft worden (eventueel met behulp van aanvraag leerling gebonden
budget)?
•
Zijn er aanpassingen nodig aan het gebouw en is hier mogelijkheid voor?
19
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Ten aanzien van de leerkracht:
•
Heeft de leerkracht voldoende expertise om de leerling in de groep te kunnen begeleiden?
•
Hoe is de samenstelling van de groep en is eventuele extra aandacht in de groep te
garanderen voor de nieuwe leerling?
Ten aanzien van ouders:
•
Zijn ouders bereid toestemming te verlenen voor extra onderzoek of hulp door externen?
Binnen de KSU vinden we dat gewone basisscholen ook plaats moeten bieden aan verstandelijk
gehandicapte kinderen. In deze situatie hangt het altijd van allerlei factoren af wat er mogelijk is.
Met name de pedagogische benaderbaarheid en de sociale aanpassing spelen een bijzondere rol.
Waar mogelijk zal extra formatie worden aangevraagd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
Ouders die een kind met een handicap willen aanmelden, kunnen hiervoor contact zoeken met de
schoolleider. Bij de aanmelding wordt onder andere gekeken of verwacht mag worden dat het team
deze leerling kan begeleiden, tegemoet kan komen aan de extra zorg, de veiligheid en het onderwijs
proces voor alle leerlingen gewaarborgd blijft.
Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht hangt af van de mogelijkheden die er op de school
zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die de mogelijkheden kunnen doen veranderen.
Hiervoor is het belangrijk regelmatig overleg te hebben en tussenevaluatie momenten te creëren.
6.4
Plaatsing
Wanneer tot plaatsing van een leerling wordt besloten, zijn de volgende zaken van belang:
Ten aanzien van de leerling
De leerling moet zich veilig voelen in de groep en op school.
Indien de leerling speciale onderwijsbehoeften of begeleiding nodig heeft zullen we dit vast leggen in
het groepsplan of in een individueel handelingsplan.
Ten aanzien van de leerkracht
De leerkracht maakt een groepsplan. Het groepsplan bevat duidelijk omschreven doelen en zal
regelmatig geëvalueerd worden. Indien nodig wordt er een individueel handelingsplan of een
ontwikkelperspectief geschreven.
Evaluatie is van belang om te beoordelen of er voor de betreffende leerling, binnen de school, nog
voldoende mogelijkheden aanwezig zijn (dit wordt besproken met de schoolleider en intern
begeleiders).
20
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Ten aanzien van de ouders
De ouders en de leerkracht voorzien elkaar van goede informatie.
Het vervolgtraject wordt voortdurend besproken en eventueel bijgesteld.
Ten aanzien van de schoolleider en intern begeleider
De genoemde experts dragen zorg voor zaken als scholing van leerkrachten en het onderhouden van
contacten met externe deskundigen (zie ook zorgstructuur).
Bij elke aanmelding wordt door middel van deze aandachtspunten nagegaan of uw kind mogelijk
specifieke zorg vraagt bij het volgen van onderwijs.
Dit is van groot belang, omdat u immers verwacht dat de school deze zorg kan bieden. Daarnaast
doen we dit omdat de school gelegenheid moet hebben om vast te stellen of de gewenste zorg
daadwerkelijk geboden kan worden.
Veel kinderen worden op vroege leeftijd aangemeld. Mocht in de periode na aanmelding pas duidelijk
worden dat uw kind specifieke zorg nodig heeft, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.
Zo kan er in goed overleg onderzocht worden welke (on-) mogelijkheden er zijn om uw kind op onze
school onderwijs te laten volgen.
6.5 Ons leerlingvolg en zorgsysteem
Wij werken met ParnasSys. Dit is een uiterst functioneel en compleet programma. Hierin zijn
Leerlingadministratie en LeerlingVolgSysteem in één geïntegreerd geheel gebundeld.
Het volgen van de ontwikkeling doen wij volgens een toetskalender. In deze kalender hebben wij
vastgelegd wanneer en met welke instrumenten wij de ontwikkeling van uw kind meten.
Wij gebruiken de volgende instrumenten:
•
Gedurende de kleuterperiode wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en in kaart
gebracht met hulp van de methode “Kijk!”
•
Vanaf groep 3 werken met het leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling “Zien”
•
Methodegebonden toetsen
•
Cito toetsen volgens afspraken in Utrecht
•
DLE toetsen
•
AVI, nieuwste versie
•
Overdrachtsformulieren voor de volgende groep
21
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Met de uitkomsten van de toetsen en observaties willen wij ons onderwijs zo goed mogelijk
aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Deze zorgverbreding is
niet alleen gericht op kinderen met leerproblemen, maar ook op kinderen die meer aankunnen dan het
normale programma.
Om een goed beeld van uw kind te krijgen worden dan ook observaties en registratieformulieren
bijgehouden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding. Met u wordt
de thuissituatie besproken en delen wij ervaringen over het gedrag van uw kind.
Ook leggen wij collegiale bezoeken af om een breder beeld te krijgen en om een eventuele hulpvraag
beter te formuleren.
De groepsleerkracht heeft de eindverantwoordelijkheid voor de zorg van uw kind. Er vindt regelmatig
overleg plaats tussen de leerkracht en intern begeleider tijdens leerlingbesprekingen.
De leerlingbesprekingen zijn aan het begin van het jaar vastgelegd en staan onder leiding van de
zorgcoördinator, Joke Vlaanderen. Wij kijken naar zowel leerproblemen, leeruitdagingen als naar
gedrag of motivatie. De leerkrachten bereiden de leerlingbesprekingen volgens een vast protocol voor.
Drie maal per jaar krijgt uw kind een rapport, zodat u op de hoogte blijft van de prestaties van uw kind.
In 2012-2013 zijn we gestart we met ons vernieuwde transparante rapport.
Naar aanleiding van de leerlingbesprekingen en de rapportage vinden ook gesprekken met ouders
plaats. De leerkracht kan u uitnodigen voor een gesprek; maar als u vragen heeft, is het verstandig
om ook zelf meteen naar de leerkracht van uw kind te gaan met uw vraag.
Als blijkt dat de ontwikkeling van uw kind niet goed verloopt, dan wordt een handelingsplan opgesteld.
Samen met de intern begeleider en of externe leerlingbegeleider stelt de groepsleerkracht dan een
plan op om uw kind vooruit te helpen. Uw hulp zal daarbij soms gewenst zijn.
In de zorg voor individuele leerlingen onderscheiden we 4 fasen:
1. Signaleren (het opsporen van risicoleerlingen).
2. Diagnosticeren (het doen van nader onderzoek).
3. Vaststellen van het plan van aanpak en geven van speciale begeleiding.
4. Evaluatie van de effecten van de speciale begeleiding en vaststelling hoe we verder gaan.
Ook leerlingen die een aangepast programma nodig hebben, omdat ze de groepsleerstof makkelijk
aankunnen, vallen onder deze zorg. Volgens een vast schema worden de leerlingen besproken, door
de leerkracht en intern begeleider, in een groepsbespreking. Indien nodig wordt het besproken in het
zorgteam. De leerkrachten blijven te allen tijden verantwoordelijk voor de leerlingen en worden
ondersteund door de zorgcoördinator, schoolleider en de externe leerlingbegeleider.
22
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Het betrekken van ouders bij de aanpak van zorgleerlingen vinden we belangrijk en vanzelfsprekend.
We regelen dit als volgt:
• we praten over deze leerlingenzorg tijdens het aanmeldingsgesprek
• we nemen altijd contact op over de gesignaleerde problemen
• indien mogelijk worden ouders actief betrokken bij de hulp
• we bespreken in sommige gevallen de problemen met een externe deskundige
• we begeleiden de ouders bij een eventuele verwijzing
Als uw kind tussentijds de school verlaat, geven wij een onderwijskundig rapport mee ten behoeve
van de nieuwe school. Het onderwijskundig rapport wordt altijd met de ouders doorgesproken.
6.6
De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht werken met een zelfde
werkwijze om de aansluiting met het vervolgonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen: de POVO
procedure. De procedure wordt in september of oktober met de ouders van groep 8 individueel en in
een ouderavond besproken. Voor de verwijzing van de leerlingen naar een bepaald niveau zijn een
aantal factoren bepalend. In de eerste plaats zijn de toets scores van groep 6,7,8 belangrijk.
Daarnaast wordt er gekeken naar de werkhouding en het gedrag van de leerling.
De school verzorgt, samen met de ouders, de inschrijving op een school voor Voortgezet Onderwijs.
De leerkrachten van groep 8 begeleiden de ouders en de leerlingen in de keuze van een passende
school op het voortgezet onderwijs.
6.7
Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus is de wet Passend Onderwijs van kracht. Wij maken deel uit van het
samenwerkingsverband van alle scholen uit de stad Utrecht, inclusief scholen voor speciaal
basisonderwijs. Gezamenlijk proberen we de leerlingen, met een aangepaste leerweg, binnen het
gewone basisonderwijs te houden. We kunnen ondersteuning, begeleiding of advies vragen bij het
samenwerkingsverband Utrecht primair onderwijs.
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een belangrijk
instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra
ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.
In de stad Utrecht is door het nieuwe samenwerkingsverband PO Utrecht Stad een ‘Standaard voor
de Basisondersteuning’ uitgewerkt en vastgesteld.
Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, aan de hand van een zelfevaluatie- instrument
(format Q3 profiel), in beeld gebracht in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, waar nog
verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil onderscheiden.
23
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen:
1. de rapportage van het zelfevaluatie-instrument;
2. een analysedocument.
In het analysedocument geeft de school aan
- in welke mate zij voldoet aan de standaard voor de basisondersteuning;
- hoe en op welke termijn zij acties gaat ondernemen om eventuele hiaten aan te vullen;
- welke extra ondersteuning de school kan bieden.
Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hiermee voldoen wij aan de Utrechtse
Standaard voor de Basisondersteuning.
Wanneer dit niet lukt en een leerling toch verwezen moet worden naar het SBO, zal de stedelijke
vastgestelde procedure gevolgd worden.
Dat houdt in:
1. toestemming vragen aan ouders voor een onderzoek door de externe leerling begeleider
2. uitvoering van het onderzoek naar de leer/gedragsproblemen
3. verslaglegging van het onderzoek en nabespreking met ouders en leerkracht
4. insturen van gegevens naar de Toelaatbaarheidscommissie ( TLC)
5. na toestemming voor verwijzing, het regelen van een afspraak met een speciale basisschool
6. bezoek ouders aan een speciale basisschool met de leerkracht of zorgcoördinator
7. inschrijving op het speciaal basisonderwijs
Verwijzingen voor leerlingen met een visuele beperking of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
gaan niet via de toelaatbaarheidscommissie. Hiervoor gelden andere procedures.
Voor meer informatie vanuit de KSU, zie bijlage 2: Passend Onderwijs.
Voor meer informatie zie ook de website van het Samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl
6.8
Welke resultaten halen wij
De resultaten van ons onderwijs worden op de volgende manieren gemeten:
•
observatie gegevens
•
methode onafhankelijke toetsen
•
toetsen uit de methoden
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen en houden de gegevens en resultaten van de kinderen
bij in een digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys.
24
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
De resultaten van de kinderen van onze school liggen op het te verwachten niveau. De resultaten van
de Cito-toetsen geven wij voor een groot deel door aan het monitoringsysteem van de Gemeente
Utrecht. Deze uitslagen worden vergeleken met andere scholen uit de wijk en de rest van de stad
Utrecht. Volgens de rapporten voldoen wij meer dan wat van ons verwacht mag worden. We scoren
boven het niveau van scholen met een soortgelijke populatie.
Zoals wij al eerder vermeldden, worden de resultaten altijd met de ouders besproken. Het
inspectierapport over onze school is te downloaden via www.onderwijsinspectie.nl.
De resultaten van onze school bij de Cito-eindtoets:
Jaar
Landelijk gemiddelde
Gecorrigeerde schoolscore Ariëns
2014
534,6
534,1
2013
534,7
534,6
2012
535,1
535,3
Schooltype
VSO/LWOO-zorg
Internationale kopklas
Vmbo-k, vmbo-b, LWOO
Vmbo-t
Havo
Vwo
7
2011-2012
2012-2013
4,3%
34,8%
30,4%
17,5%
13%
2013-2014
12,5%
40,9%
40,9%
13,6%
4,6%
56,2%
18,8%
12,5%
Leerplicht wet
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft de
regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen vastgesteld. De schoolleider van de school is
verplicht zich te houden aan de verzuimregeling. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden bij de
ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste een maand en/of een geldboete van maximaal € 2.500,--.
Dit geldt voor de ouders/verzorgers die de wet overtreden, maar ook voor de schoolleider, die de wet
overtreedt.
Bij ieder verzoek om verlof dient u een verlof aanvraag formulier in te vullen bij de schoolleider.
25
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:
•
In geval van ziekte (artikel 12)
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven
aan de leerkracht. Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt ook voor een bezoek van uw zoon
of dochter aan huisarts, tandarts of specialist. In het laatste geval vragen wij u dringend om die
bezoeken zoveel mogelijk te plannen buiten de lesuren.
•
Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13)
In het geval dat verplichtingen, die te maken hebben met levensovertuiging of godsdienst,
noodzakelijk zijn heeft uw kind recht op verlof. Dit verzoek tot verlof moet minstens een week van te
voren aangevraagd worden.
•
Vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13A)
In principe kan door de schoolleider geen verlof verleend worden. Er is echter een regeling voor
uitzonderingsgevallen. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers
met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde schoolvakanties op
vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de
specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de
schoolvakantie kan worden opgenomen.
•
Wegens andere gewichtige omstandigheden (artikel 14)
In alle andere situaties beslist de schoolleider of het verlof wordt toegekend.
Voor meer informatie, vanuit de KSU, zie bijlage 3: Verlofregeling leerlingen.
8
Schorsing en/of verwijdering van school
Het zou voor kunnen komen dat wij genoodzaakt zijn een leerling te schorsen en/of van school te
verwijderen.
Schorsing is aan de orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet
optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling
kan bijvoorbeeld zijn het herhaald negeren van een schoolregel, diefstal of mishandeling.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de school concludeert dat de relatie
tussen de school, de leerling en de ouders onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot schorsing of
verwijdering zal met veel zorg genomen worden en in overleg met het schoolbestuur.
26
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Bij het herhaald negeren van schoolregels en ander wangedrag worden ouders uitgenodigd voor een
gesprek. Indien geen verbetering optreedt, stuurt de school een schriftelijke waarschuwing naar de
ouders/ verzorgers van de leerling met de mededeling dat er bij geen verandering wordt overgegaan
tot schorsing.
Voor het schorsen van leerlingen hanteert de school de volgende richtlijnen:
•
Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en
de groepsleerkrachten;
•
De school deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit staat
vermeld: de redenen tot schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en eventuele andere
genomen maatregelen;
•
De school kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde tijd;
•
De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat
deze een achterstand oploopt;
•
De school stelt de inspectie en de leerplichtconsulent in kennis van de schorsing en de redenen
daarvoor.
•
In het leerling-dossier is terug te vinden welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan
gedaan heeft en de correspondentie met de ouders.
Mocht er na de schorsing opnieuw sprake zijn van ernstig wangedrag, dan zal de school overgaan tot
verwijdering van de leerling. Als er sprake is van een onherstelbare relatie tussen leerling, ouders en
school kan de school overgaan tot verwijdering van een leerling.
Indien de ouders zich niet kunnen vinden in het besluit van de school kunnen zij gebruik maken van
de klachtenregeling zoals die door de KSU wordt gehanteerd en ter inzage ligt op school.
Voor meer informatie, vanuit de KSU, zie bijlage 4: schorsing en verwijdering.
9
Bijzondere activiteiten
9.1
Verkeersexamen
In groep 8 worden het schriftelijk- en het praktijkexamen voor verkeer afgenomen. Het is een goede
voorbereiding, omdat uw kind het jaar daarop een school voor voortgezet onderwijs bezoekt. Vaak
gaan zij dan met de fiets naar hun nieuwe school. Om aan het praktijkexamen deel te kunnen nemen
heeft uw kind een verkeersveilige fiets nodig.
27
Schoolgids 2014-2015
9.2
Ariënsschool 15DK
Jeugdtijdschriften
Aan het begin van het schooljaar kunt u uw kind abonneren op een of meerdere jeugdtijdschriften. U
krijgt hierover bericht via de groepsleerkracht.
9.3
Schoolfotograaf
In het voorjaar komt de schoolfotograaf. Er wordt een pasfoto, eventueel een familiefoto en een
groepsfoto gemaakt. U bent vrij om de foto’s af te nemen en we verplichten u tot niets.
9.4
Eten en drinken
In het kader van gezond gedrag is er de schoolafspraak dat alle kinderen als ‘tussendoortje’ fruit
meenemen. De kinderen krijgen ‘s morgens de gelegenheid om het meegebrachte fruit op te eten.
In de lunchpauze eten de kinderen met de leerkracht in de klas.
9.5
Brede school activiteiten
Een aantal keren per jaar krijgen de kinderen de gelegenheid om zich voor naschoolse activiteiten op
te geven. Dit is een aanbod op het gebied van sport of cultuur. Samenwerken, omgaan met materiaal,
vergroten van het zelfvertrouwen, ontwikkelen van motoriek, taal en talentontwikkeling zijn
achterliggende doelen. Opgeven gaat via de leerkracht. De activiteiten staan onder leiding van
deskundigen van buiten de school. De activiteiten maken onderdeel uit van de Brede School sinds
november 2009. Informatie over de Brede School, zie www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven.
9.6
BSA: Brede School Academie
Sinds januari 2013 is er een mogelijkheid voor talentvolle leerlingen in Hoograven om deel te nemen
aan de Brede School Academie. Leerlingen uit groep 6,7 en 8 krijgen 2x in de week, na schooltijd een
extra onderwijsaanbod op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat.
9.7
Ruud van Nistelrooy Academie
Dit schooljaar gaat de Ruud van Nistelrooy Academie van start. Een aantal leerlingen uit groep 6,7, en
8 kunnen deelnemen. Gedurende 1 middag per week, na schooltijd, krijgen de kinderen de
gelegenheid hun talenten te ontwikkelen.
28
Schoolgids 2014-2015
9.8
Ariënsschool 15DK
Sportevenementen
Wij doen mee aan verschillende sportevenementen in de wijk. De begeleiding wordt door de
leerkrachten verzorgd. Mocht er extra hulp nodig zijn, dan benaderen we ouders.
9.9
Schoolreizen en kamp
Ieder jaar gaan de groepen 1 t/m 7 een dagje uit. Het doel is om er samen met de kinderen een
gezellige dag van te maken. Groep 8 gaat een paar dagen op kamp. Voor de te maken kosten vragen
wij een bijdrage. Voor de schoolreis € 15,- en voor het kamp € 25,-. Mocht u in het bezit zijn van een
U-pas dan vervallen deze kosten.
9.10 Oud papier
De kinderen van groep 8 zamelen oud papier in, samen met de andere scholen in de brede school.
De opbrengst hiervan komt ten goede aan het schoolgebouw en de schoolomgeving.
9.11 Koffieochtend
6x per jaar is er een koffieochtend voor ouders. In deze bijeenkomsten is het doel, naast gezellig
samenzijn, om op sommige onderwerpen (onderwijs en opvoeding) wat dieper in te gaan. Regelmatig
worden er mensen uitgenodigd die rondom een thema iets vertellen.
9.12 Andere activiteiten
Elk jaar komen er verschillende evenementen door de hele school terug. Hiervoor verwijzen we u naar
de jaarkalender en we houden u op de hoogte via het Ariënsnieuws.
9.13 Buitenschoolse opvang
Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang heeft u als ouder u de keuze uit twee
kinderopvangaanbieders in de wijk, namelijk KMN Kind&Co en Ludens. U kunt rechtstreeks contact
opnemen of anders via de school.
29
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
9.14 Tussen de middag
Dankzij ons continurooster, kunnen de kinderen de hele dag bij ons op school blijven. Alle kinderen
eten gezellig samen met de juf of meester een broodje.
10
De ouders en de school
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk, dat ouders en team met regelmaat overleg
voeren. Hiervoor zijn mogelijkheden via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR).
Eens in de drie jaar vragen wij alle ouders om mee te werken aan de oudervragenlijst. Zo peilen we
de wensen, behoeften en tevredenheid van ouders. Wij proberen zoveel mogelijk met de resultaten
rekening te houden.
Voor informatie over informatieplicht aan gescheiden ouders, vanuit de KSU, zie bijlage 5.
10.1 Medezeggenschap
De school heeft een Medezeggenschapsraad. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de
schoolleider of de voorzitter van de MR. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het
reglement. Wij hopen dat u met vragen, problemen, ideeën of andere zaken zo snel mogelijk naar ons
toekomt, zodat wij hier meteen over kunnen praten.
De scholen van de KSU hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men
onderwerpen bespreekt die voor alle scholen van belang zijn.
Ook de bevoegdheden van de GMR zijn nauwkeurig vastgelegd. Ook voor de GMR worden ouders
gevraagd. Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u contact opnemen met de schoolleider.
Voor meer informatie, vanuit de KSU, zie bijlage 6: Medezeggenschapsraad.
10.2 Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste mensen. Zij bieden steun aan activiteiten waarbij de
leerkrachten hulp kunnen gebruiken. Ook denken zij mee of geven adviezen.
De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Inlichtingen kunt u krijgen bij de voorzitter
van de O.R.
30
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
10.3 Klachtenregeling
Mocht u onverhoopt klachten hebben over het onderwijs zoals dat aan uw kind wordt gegeven, of
mocht er sprake zijn van een conflict met een leerkracht, dan proberen we eerst met de betrokkenen
(ouder en leerkracht) een oplossing te vinden. Wordt de klacht niet naar tevredenheid verholpen, dan
kunt u zich wenden tot de schoolleider. Deze zal met u de klacht bespreken en proberen op te lossen.
Zij kan u eventueel ook verwijzen naar de clusterdirecteur van de school. Die is te bereiken op het
bestuurskantoor van de KSU (zie adressenlijst in bijlage bij deze schoolgids). Daarkunt u zich ook
vervoegen als de klacht de schoolleider betreft. Het bestuur van onze school heeft op
alle KSU scholen een model ‘Klachtenregeling’ ter inzage.
Indien u niet bij de schoolleiding terecht kunt met uw klacht (bijvoorbeeld omdat de klacht
juist de schoolleiding of het schoolbestuur betreft), dan kunt u behalve bij de clusterdirecteur van de
KSU, uw klacht ook voorleggen aan:
Het landelijk Bureau Klachtencommissie,
Postbus 82324,
2508 EH DEN HAAG
Tel: 070-3925508 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).
Voor meer informatie, vanuit de KSU, zie bijlage 7: De klachtenregeling.
10.4 Contactpersoon
Intern contactpersoon
Vanuit het Ministerie van Onderwijs is vastgelegd dat scholen verplicht zijn een reglement en
klachtenprocedure rond seksuele intimidatie te hebben. Seksuele intimidatie is seksueel gerichte
aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander gedrag, dat opzettelijk of onopzettelijk kan zijn.
De gedragingen, waarbij sprake is van machtsongelijkheid, vinden plaats binnen of in samenhang met
de onderwijssituatie en worden door degene die ze ondergaat als ongewenst ervaren.
Klachten binnen de school over seksuele intimidatie kunnen leerlingen, ouders en personeel melden
bij de interne contactpersoon. Wij hebben daarvoor juf Els Rats aangesteld.
Het is niet de bedoeling dat de interne contactpersoon een eventuele klacht van leerling, ouder of
leerkracht zelf gaat behandelen. De interne contactpersoon zorgt voor de eerste opvang en zal de
klager of klaagster begeleiden naar externe instanties, die daarvoor zijn aangewezen.
Extern vertrouwenspersoon
De KSU heeft drie externe vertrouwenspersonen, te weten:
•
De heer E.Olijkan
•
Mevrouw M. Pruis, Mevrouw H. Hoorneman
31
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Zij zijn in dienst van CED/groep, Tolakkerweg 153, 3738 LJ Maartensdijk, tel.: 0346-219777.
Er is ook een landelijke vertrouwensinspecteur die ouders kunnen benaderen bij ernstige klachten
omtrent seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering of ernstig fysiek (dan wel geestelijk) geweld
op school. Deze speciale inspecteur is te bereiken op tel: 0900-1113111.
Meer informatie omtrent klachten kunnen ouders vinden op www.geschillencies-klachtencies.nl of op
de website van de KSU onder het kopje “handige informatie”.
10.5 Ouderbijdrage
Wij vragen aan de ouders een vrijwillige bijdrage van € 20 voor 1 kind. Bij 2 kinderen betaalt u
€ 36,50, bij 3 kinderen € 50 en bij elk volgend kind € 12,50. Uw kind krijgt een briefje mee met het
vriendelijke verzoek om uw bijdrage mee te geven. U kunt het uiteraard ook zelf op school komen
betalen of storten op rekening 41.44.04.955. van de KSU Ouderraad Ariënsschool. Wij begrijpen dat
het voor u soms beter uitkomt om in gedeelten te betalen. Neemt u hier over contact op met juf Els.
Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt om extra dingen bij vieringen en activiteiten te betalen.
Een lid van de ouderraad beheert de opbrengsten en uitgaven van de ouderbijdrage. De begroting en
eindafrekening worden met de schoolleider doorgesproken en bij de MR op de agenda gezet.
10.6 U-pas
Als de kinderen een U-pas hebben hoeft er geen ouderbijdrage en schoolreisgeld betaald te worden.
Aan het begin van ieder schooljaar dient u de U-pas bij de groepsleerkracht in te leveren. Er wordt
dan een kopie van de pas gemaakt waarmee de school geld van de gemeente kan krijgen om
activiteiten voor de kinderen te kunnen betalen.
10.7 Waardevolle spullen en schade
Het kan voorkomen dat een kind eigen of andermans spullen kwijtraakt of kapot maakt. De
leerkrachten zijn altijd bij de kinderen, maar kunnen niet altijd alles voorkomen. De school kan
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ons advies; geef kinderen geen waardevolle spullen mee
naar school. Kinderen, die toch met dure spullen als MP3 speler of mobiele telefoon, naar school
komen, kunnen deze spullen tijdelijk door de leerkracht laten bewaren.
U bent als ouder verantwoordelijk voor de schade die uw kind aan anderen veroorzaakt. Het is
daarom verstandig als u voor uw gezin een W.A. verzekering afsluit. De leerkrachten en ouders die
helpen zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd.
Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve scholieren ongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering dekt (deels) de financiële schade die gevolg is van letsel voortvloeiend uit een ongeval.
32
Schoolgids 2014-2015
11
Ariënsschool 15DK
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014-2015
VAKANTIE
EERSTE DAG
LAATSTE DAG
Herfstvakantie
20 oktober 2014
24 oktober 2014
Kerstvakantie
19 december 2014 (vanaf 12.00) 2 januari 2015
Krokusvakantie
23 februari 2015
27 februari 2015
Goede vrijdag/ Pasen
3 april 2015
6 april 2015
Tulpvakantie
27 april 2015
8 mei 2015
Hemelvaart
14 mei 2015
15 mei 2014
e
2 Pinksterdag
25 mei 2015
Zomervakantie
10 juli 2015 (vanaf 12:00)
23 augustus 2015
Studiedagen voor het team (alle kinderen zijn dan vrij)
Dinsdag
30 september 2014
Vrijdag
7 november 2014
Maandag
8 december 2014
Woensdag
11 februari 2015
Donderdag
2 april 2015
Dinsdag
26 mei 2015
Donderdag
2 juli 2015
33
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Kamp en schoolreisjes
Kamp groep 8
3/4/5 juni 2015
Schoolreisje groep 1-2
20 mei 2015
Schoolreisje groep 3-4-5-6-7
13 mei 2015
34
Schoolgids 2014-2015
12
Ariënsschool 15DK
Belangrijke adres- en internetgegevens
Ariënsschool
Adres
Duurstedelaan 18
3525 AR Utrecht
Telefoon
030-2880642
Voorschool ‘De vliegende beestenboel`
Contactpersoon
Ilham Gartite
Telefoon
06-53384693
Schoolleider
Alice van Driel- de Jong
Clusterdirecteur
Mogens Domela
Telefoon
030-2880642
E-mail
[email protected]
Website
http://ariensschool.ksu-utrecht.nl
De Ariënsschool maakt deel uit van de stichting KSU, Katholieke scholen Stichting Utrecht
Postbus 9001, 3506 GA Utrecht, 030-2642080
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 46A, 3563 AV Utrecht
In bijlage 8: organogram KSU
http://www.ksu-utrecht.nl/
35
Schoolgids 2014-2015
Welzijnsorganisatie Spelenderwijs
Ariënsschool 15DK
www.spelenderwijsutrecht.nl
(VVE)
SMW
www.jes030.nl
KMN Kind & Co, kinderopvang
http://www.kmnkindenco.nl/
Ludens, kinderopvang
http://www.ludens.nl/
GG&GD, Schoolarts
Marion Hartman
Bezoekadres: ’t Goylaan 75, Utrecht
030-2863300, optie 1
Zien in de klas
www.zienindeklas.nl
Schooltandarts, Tandwiel
http://www.tand-wiel.nl/site/?page=praktijkinfo
Brede school Hoograven
http://www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven
EDUNIEK/CED
www.CEDgroep.nl
Spring
www.burospring.nl
HU
www.hu.nl
Vooruit
www.vooruit.nl
Brede school Hoograven/
www.bredeschoolutrecht.nl
Vreedzame wijk Hoograven
Informatie voor ouders
www.nko-50tien.nl of telefoon: 0800-5010
Onderwijsgids Primair Onderwijs
www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/publicaties-pb51,
Samenwerkingsverband
www.swvutrechtpo.nl
36
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
37
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Formulier vaststelling schoolgids
Formulier vaststelling schoolgids
School:
Ariënsschool
Adres: Duurstedelaan 18
Postcode / Plaats: 3525 AR, Utrecht
Brinnummer: 15 DK
Handtekening
clusterdirecteur/schoolleider:
Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van de Ariënsschool
voor de periode 2014 – 2015 vastgesteld.
Plaats:
Utrecht, 21 juli 2014
Naam:
J. van der Klis
Functie:
Voorzitter College van Bestuur
Handtekening:
38
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid
Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een
schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle
teamleden en wordt door hen uitgedragen.
De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden maar zijn ook opgenomen in de
schoolgids en op de schoolwebsite.
Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij:
-
het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren,
-
het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.
Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen
en ruimten.
Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een
veilig pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt
gaan worden (Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk
voor is. De doelen worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de
incidentenregistratie en de veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en
personeel.
Protocol medische handelingen
Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren
last krijgt van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect
gestoken worden of van een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe
hij/zij moet handelen
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste
diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet.
De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te
overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een
eenvoudig middel (‘paracetamolletje’) geholpen is.
Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om
toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.
Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het
toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te ondertekenen.
Wanneer dit formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan
moet dit door een collega bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd
alsnog het toestemmingsformulier te ondertekenen.
39
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)[1] om hun
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen
per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld
aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie).
Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken.
Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk.
Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij
onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het
formulier volledig invullen en ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van
de schoolleiding en de leerkrachten verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten
wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.
In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er
door ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische
handelingen te verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan gedacht worden aan het geven van sondevoeding.
Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde
handicap of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met
leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt
daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het
psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins
mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van medische handelingen
(voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG worden verantwoordelijkheden
aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.
Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het
volgende besloten:
Alle medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van
de stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG.
Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of
een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen
reden van zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken.
Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol hygiënisch
handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’.
Bron: KSU
[1]
Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoeld
worden. 40
Schoolgids 2014-2015
Bijlage 2
Ariënsschool 15DK
Passend onderwijs
Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag
gerealiseerd kan worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht
PO, de tijd neemt om de nieuwe procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel
zichtbaar (de toelaatbaarheidscommissie), andere regelingen lopen nog twee jaar door (de
overgangsregeling Rugzakleerlingen). Voor meer informatie kunt u terecht op de website
van het samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl
Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de
ondersteuning waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling
nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig?
Ambities & Uitgangspunten
Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich
zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente aan
een zorgvuldige voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de transitie zorg
voor de jeugd. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van
kind en gezin, door niet te problematiseren, maar juist te versterken waar nodig. Op kleine
schaal wordt er geëxperimenteerd met het sneller en dichterbij inzetten van generalistische
ondersteuning, door een inschatting te maken van de context van kind, gezin en school, en
vervolgens aan te sluiten bij wat nodig is. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan.
Figuur 1 – Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs verbonden
De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk overeen:
1. Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden.
2. Steun waar nodig:
a. Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en ontwikkeling
van het kind:
- Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern begeleider(s).
- Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht.
41
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
b. Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, zoveel
mogelijk door één (generalistische) ondersteuner.
3. Speciaal als het moet: inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding en/of
specialistische zorg vanuit een afgestemd onderwijszorgarrangement.
De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Het is de bedoeling
dat er soepele overgangen zijn, snel en goed communicerende generalisten, die de regie
nemen met het gezin, maar als dat nodig is, ook meer gespecialiseerde werkers kunnen
raadplegen en betrekken.
SWV Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt.
Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Als het
dan niet lukt met een leerling is een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen
en weinig bureaucratie van belang. Anders gezegd: wanneer een leerling dreigt vast te
lopen, moet deze zo snel mogelijk worden geholpen. Hierbij ligt de nadruk op wat het kind
nodig heeft.
Sterke basis
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een
model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven.
Dit model gaat uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers
realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met kernpartners
(schoolmaatschappelijk werk/buurtteam jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg en
leerplicht), deze basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning is vastgelegd
in de Utrechtse Standaard.
Steun waar nodig
Wanneer extra ondersteuning nodig is dan kan die met behulp van (keten)partners worden
geboden. Het SWV speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de samenwerking binnen
de keten doelmatig in te richten en er naar te streven dat de kwaliteit van deze
ondersteuning hoogwaardig is. Anderzijds doordat zij de ondersteuning toekent in de vorm
van een arrangement. Hierbij wordt van scholen een inhoudelijke onderbouwing (aanvraag)
gevraagd. ‘Wat heeft het kind nodig?’ staat daarbij centraal.
Speciaal als het moet
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale
onderwijsvoorzieningen (SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO
vindt plaats bij het SWV.
Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen
Om de visie in de praktijk vorm te geven, worden de volgende gemeenschappelijke
uitgangspunten gehanteerd:
De opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. We stellen
ons de vraag: wat heeft een positief effect op het kind?
• We richten ons op de wisselwerking en afstemming tussen kind, gezin en school. Vanuit
zowel hulpverlening als onderwijs kijken we naar het kind en zijn/haar context en de
onderlinge interacties. Maatwerk is standaard.
42
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
•
We sluiten aan bij het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en
leerkracht(en) doen ertoe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen bieden wat het
nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen?
•
Er wordt integraal samengewerkt tussen jeugdhulpverlening en onderwijs. Outreachend,
preventief en curatief. Voor zover mogelijk dichtbij en generalistisch.
•
Er wordt systematisch, doelgericht en transparant gewerkt. Opbrengsten worden
systematisch geëvalueerd.
•
We praten niet óver maar mét kind en ouders. We maken samen met de ouders
afspraken over de ondersteuning die aansluit bij vragen en mogelijkheden van kinderen,
gezinnen en hun omgeving.
Veranderingen
Het aantal kinderen met ondersteuningsvragen in het SWV Utrecht PO is al een flink aantal
jaren stabiel. In vergelijking met landelijke cijfers, worden in Utrecht relatief weinig kinderen
verwezen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daaruit kun je afleiden dat
veel problemen van leerlingen op de eigen school worden opgelost, ondanks dat de
problemen van kinderen in Utrecht niet anders zijn dan in andere grote steden. Het nieuwe
SWV streeft er naar deze goede resultaten te behouden.
Feitelijk betekent dit dat er voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen na 1 augustus
2014 niet zo veel verandert. Alleen de besturen van de scholen krijgen te maken met een
grote (financiële) verandering. De middelen die zij voorheen kregen voor ondersteuning van
leerlingen gaan vanaf 2014 naar het SWV.
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.
Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed
mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt
nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs verwezen worden.
De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de
wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede
onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school ( eventueel met extra ondersteuning in de
klas), op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over
de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Het doel van Passend Onderwijs is: het huidige systeem optimaliseren, de kosten in de hand
houden en het aantal thuiszitters terugdringen.
Samenwerkingsverbanden (SWV)
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin scholen
gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Er zijn nu ook al
43
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
samenwerkingsverbanden van scholen (Weer Samen Naar School); deze worden in het
nieuwe systeem per regio samengevoegd. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen er
andere taken bij.
Situatie vóór Passend Onderwijs
WSNS
Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS)
ontstaan. Basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften
binnen het reguliere onderwijs opvangen. Basisscholen gingen investeren in de ontwikkeling
van leerkrachtvaardigheden om zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. Ook
deden de interne begeleiders hun intrede. Deze IB’ers ondersteunen leerkrachten in het
bieden van goede begeleiding aan kinderen met speciale zorgbehoeften.
SWV RK/AB, PC en SPO
In de stad Utrecht zijn in de jaren ‘90 drie WSNS verbanden (SWV RK/AB, PC en SPO)
opgericht. Ieder WSNS maakte zijn eigen beleid om de zorg voor de kinderen op hun
scholen zo goed mogelijk te organiseren, maar er werd ook samengewerkt. Voorbeelden van
die samenwerking zijn het gezamenlijk zorgplan en de ontwikkeling van de Utrechtse
Standaard in 2012. In de Utrechtse Standaard is vastgelegd wat het niveau van
basisondersteuning moet zijn op iedere Utrechtse basisschool. Het feit dat de besturen in
Utrecht het hier over eens zijn, is een belangrijke mijlpaal waarop het
samenwerkingsverband voort kan bouwen. Deze mijlpaal kon ook worden bereikt omdat in
Utrecht het handelingsgericht werken al jaren een speerpunt is.
Bron: KSU
44
Schoolgids 2014-2015
Bijlage 3
Ariënsschool 15DK
Verlofregeling leerlingen
Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor
vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt
voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de
vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding
maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken
van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld in onze schoolkalender.
Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan
bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een
officieel verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de leerkracht en dient bij
de schoolleiding ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort gevallen toestemming voor het
extra verlof.
Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld
worden. Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle
ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden.
Bron: KSU
45
Schoolgids 2014-2015
Bijlage 4
Ariënsschool 15DK
Schorsing en verwijdering
Inleiding
De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in
artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel zegt: ‘De beslissing over
toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag’. In dit geval: (de
voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende clusterdirecteur
gemandateerd heeft.
De schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van zodanig
wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school
ernstig wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
- een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of
overmatig veel verzuim);
-
een bedreigende houding van een leerling ten opzichte van een leerkracht, een medeleerling, een (hulp)ouder of de school.
Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het
onderwijs aan andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering
volgen.
Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering
1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het
gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in tijdens de leerlingbespreking c.q. bij de schoolleiding.
2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er
wordt een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het Zorgplatform) kan worden ingeschakeld voor
overleg en een nader onderzoek.
4. De ouders zijn en worden door de school diverse malen uitgenodigd voor een gesprek
met als doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de
school zijn hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de IB’er aanwezig.
5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen,
afhankelijk van het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de
Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg.
6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met
ouders en benaderde instanties.
46
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
7. De schoolleider informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt - waar nodig het College van Bestuur op de hoogte van de voortgang.
8. Bij onvoldoende aanpassing van het wangedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw
uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of
clusterdirecteur.
Procedure schorsen en verwijderen
Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd (variërend van een
dag tot maximaal een week) geschorst worden. De leerling werkt thuis aan een
huiswerktaak. Aan de ouders wordt schriftelijk meegedeeld dat, als eerste signaal, schorsing
gaat plaatsvinden en daarna eventueel verwijdering. De brief wordt door de clusterdirecteur,
namens het College van Bestuur, ondertekend.
In de brief wordt genoemd:
- de reden voor schorsing/verwijdering;
-
de voorgeschiedenis (reeds genomen stappen/afspraken);
-
de duur van de schorsing;
-
afspraken;
-
de wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen vier weken bij de
clusterdirecteur;
-
huiswerktaak.
1. Verschillende - al eerder betrokken - instanties worden hierover ingelicht:
-
het College van Bestuur van de KSU;
-
de inspectie van het onderwijs;
-
de afdeling leerplicht van de gemeente.
2. Met de ouders, en zo mogelijk ook met de leerling, wordt besproken welke stappen
ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de toekomst te voorkomen. Dit
wordt schriftelijk vastgelegd en in het leerlingendossier bewaard.
3. Definitieve verwijdering gebeurt door de clusterdirecteur na het horen van school en
ouders. De ouders worden schriftelijk, per aangetekende brief, op de hoogte gebracht
van het besluit. Daarbij worden zij erop gewezen dat tegen dit besluit binnen zes weken
schriftelijk bezwaar mogelijk is bij het bevoegd gezag van de school, namelijk bij het
College van Bestuur van de KSU.
4. Indien tegen de beslissing schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, hoort het College van
Bestuur de ouders en neemt, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar, een
besluit. Het besluit van verwijdering wordt direct aan de leerplichtambtenaar gemeld. Ook
de inspectie van het onderwijs wordt met opgave van reden schriftelijk in kennis gesteld
47
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
en geïnformeerd over het verloop van de procedure. De school heeft als plicht een
andere school of instelling te zoeken. Lukt dit niet binnen acht weken dan kan het
College van Bestuur toch tot definitieve verwijdering overgaan.
5. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden.
Verwijdering van een leerling kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van een van de
ouders. Bij de belangenafweging dient in dat geval rekening te worden gehouden met het
feit dat de leerling zelf geen verwijt treft.
6. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een
lange weg afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het onderwijs
binnen een groep zeer ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele andere
mogelijkheid meer ziet hierin een kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen
school en ouders zo verstoord is dat de school zich niet meer in staat acht de leerling op
verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te begeleiden.
Samengevat:
- Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur.
-
Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt
echter wel op prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt.
-
Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan
Leerplicht gemeld te worden.
-
De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider.
De school levert input aan het College van Bestuur voor de brief die verstuurd wordt naar
ouders en in cc aan Leerplicht en aan de inspecteur (onderbouwing van schorsing,
begin- en eindtijd, afspraken over huiswerk meegeven, nakijken en beoordelen, hoe
contact onderhouden wordt met ouders). Het secretariaat van de KSU maakt en verstuurt
de brief die voldoet aan de wettelijke beroepsprocedures.
-
De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving VO.
-
Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling
vrijstelling gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de
leerplichtambtenaar. Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd
wordt met alle betrokkenen en dat alle procedurele verplichtingen rond een schorsing
nagekomen worden.
-
In het format voor de schoolgids is een standaardtekst opgenomen over de procedure
van schorsen en verwijderen.
Bijgevoegd een bijlage van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ARTIKEL 40.
48
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Bijgevoegd een bijlage van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ARTIKEL 40.
WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS (WPO)
Tekst zoals deze geldt op 21 januari 2013
Volgende actualisering: juli 2013
4. Leerlingen
Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen
1. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De
toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8
van de Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke
bijdrage van de ouders.
2. Toelating van leerlingen afkomstig van een school voor speciaal onderwijs, een school voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs, alsmede overgang van een leerling naar een dergelijke school of instelling, vindt slechts
plaats in overeenstemming met de ouders.
3. Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat de
permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband waarvan de speciale school
voor basisonderwijs deel uitmaakt, heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op een zodanige school
noodzakelijk is. Indien de permanente commissie leerlingenzorg, bedoeld in de eerste volzin, heeft
bepaald dat plaatsing van de leerling op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is,
wordt de leerling toegelaten uiterlijk met ingang van het eerste van de volgende tijdstippen: de eerste
dag na de voor de school geldende zomervakantie, de eerste dag na de voor de school geldende
kerstvakantie dan wel 1 april.
4. De toelating tot een speciale school voor basisonderwijs wordt niet geweigerd op de grond dat de
leerling niet is aangewezen op het onderwijs van een speciale school voor basisonderwijs, indien de
permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband waaraan de speciale school
voor basisonderwijs deelneemt heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op een speciale school
voor basisonderwijs noodzakelijk is. De toelating van een leerling van een basisschool tot een
speciale school voor basisonderwijs van het samenwerkingsverband waaraan de basisschool
deelneemt wordt voorts niet geweigerd op denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling
weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school zullen respecteren.
5. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft
zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht
naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige
volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
6. Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare school
bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van
het bezwaarschrift is verstreken.
49
Schoolgids 2014-2015
Bijlage 5
Ariënsschool 15DK
Informatieplicht aan gescheiden ouders
Inleiding
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen
aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan,
met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die
verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen
omgangsregeling is.
In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke leerkracht
wordt daardoor geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan deze
informatieverstrekking kan, mag of moet meewerken.
Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het belang
van het kind wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een niet-verzorgende
ouder voelt vaak een grote behoefte om op de hoogte te worden gehouden van de
ontwikkelingen van het kind.
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat
beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de
andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit
niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van
informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. Daarover
gaat onderstaande procedure.
Procedure
Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan
van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit;
van de gezagsrelatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind.
Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders en de relevante passages uit het
ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter bij de school bekend.
Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen onder
overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben
behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school
houden. Ook in dit geval zijn de adresgegevens van beide ouders bij de school bekend.
1. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de
school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich
primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.
2. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van
artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag over het kind verplicht om de
andere ouder, die niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen van gewichtige
aangelegenheden en te raadplegen over te nemen beslissingen met betrekking tot het
kind.
50
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar wettelijke
verantwoordelijkheid.
3. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie
door de school. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen verzorgers en nietverzorgers.
4. Wanneer welke informatie verstrekken?
Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op
zijn/haar verzoek? Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling.
A. Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over het kind
In geval van (mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste:
- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten
van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling;
-
uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel
activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
-
verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het
kader van diens schoolloopbaan;
-
inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het
leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen
verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit
onderscheid niet te maken is.
B. Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over
belangrijke feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat te gaan om
de volgende zaken:
rapporten,
- informatie rond schoolkeuze,
-
informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,
-
specifieke problemen
tenzij:
- de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou
worden verstrekt ( zie artikel 377c BW) of
-
het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek
om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan
verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6.
51
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Uitnodiging voor een ouderavond
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders.
In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen
een week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek worden ingediend bij de
schoolleider voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig
georganiseerd kan worden).
5. Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn
In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van
de leerling is, zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de
huisarts, psycholoog. Met het oog op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar
de rechter gaan, is een onafhankelijk advies een vereiste.
6. Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder
Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.
De school heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder,
ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.
52
Schoolgids 2014-2015
Bijlage 6
Ariënsschool 15DK
Medezeggenschapsraad
Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit
de oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De
schoolleiding woont, indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn
openbaar en kunnen dus door u bijgewoond worden. (Dit graag van tevoren even aan de
secretaris melden).
De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de continuïteit te
bevorderen is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in hetzelfde schooljaar te
beëindigen.
De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak
de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school.
Ook moet zij ageren tegen elke vorm van discriminatie op school.
De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en
daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding.
Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de
MR, over andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd
door de raad gegeven.
De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit
verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen,
maatregelen of onderwijskundige vernieuwingen op school.
De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom
graag uw mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken
en zal elk jaar zijn eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in
de notulen en op de website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk
benaderen.
De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR),
bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij
stemmen of geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed
zijn.
Bron: KSU
53
Schoolgids 2014-2015
Bijlage 7
Ariënsschool 15DK
De klachtenregeling
Klachten op school, hoe los je ze op?
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden
problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan
met de betrokkenen of een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er
dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de
klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem
op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle
partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang
en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel
gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in
gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een
advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen
van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.
1. Grijp snel in
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand
loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan
de hand is. Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien.
2. Spreek de juiste persoon aan
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind.
Als dat niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de
clusterdirecteur.
3. Neem de tijd
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een
afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel
dat de leraar ook andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar
dagen kan plaatsvinden.
4. Wees duidelijk
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit
wat uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op
papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren.
5. Bedenk een oplossing
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden
opgelost. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een
oplossing vinden waar u beiden achterstaat.
54
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
6. Leg afspraken vast
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel
over ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het
ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo’n verslag
kan handig zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen.
Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon
Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de
contactpersoon die iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u
adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u
vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een
conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de
vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.
De contactpersoon voor onze school is Els Rats.
Hij / zij is ook te bereiken via telefoonnummer 030-2880642.
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:
Miriam Pruis, Hanneke Hoorneman en Ed Olijkan, 0346 219 777, werkzaam bij
de CED-groep.
Vertrouwensinspecteur
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering,
ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een
vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt
u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep
doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school
wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De
vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 0900-1113111.
De klachtenregeling
Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de
klachtenregeling van de KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl
Contact- en vertrouwenspersoon
De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij
bespreekt de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel.
Hij of zij zal, als u dat wilt proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen.
De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht,
bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens de zitting.
U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een
jurist of een andere deskundige.
55
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Klacht opstellen
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk
omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen
meerdere personen. Stel dat u met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt
gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen.
Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan
het tegengaan van pesten.
Als het mogelijk is moet u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of
getuigenverklaringen.
Klachtencommissie
Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en
klachtencommissies Katholiek Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in
behandeling wordt genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen,
gebeurt dat niet.
Uitspraak
Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden
gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook
te lezen. Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de
verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht
wel of niet gegrond is. De commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur,
waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat
naast zich neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. De school moet de MR en de inspectie
laten weten wat er met de uitspraak en advies wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en
het advies ook te lezen.
Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen
nog een afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft
gedaan. Dat maakt het makkelijker om weer samen verder te gaan.
U bent het er niet mee eens
Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar
maken tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie.
Als u vindt dat de school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u
opnieuw een klacht indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie,
dan kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur.
Algemene tips voor ouders
Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel
tot roddelen.
- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.
-
Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee
lastig te vallen.
-
Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen.
56
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt:
Bureau van de Klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
telefoonnummer
070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
telefaxnummer
070-3020836
e-mail
[email protected]
Meer informatie treft u aan op www.geschillencies-klachtencies.nl.
57
Schoolgids 2014-2015
Ariënsschool 15DK
Bijlage 8 Organogram
58