Ontwerp nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten

Ontwerp nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten
2013-2020 van datum en KLG kenmerk
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 11, eerste lid, van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten,
Gelet op artikel 16.24 van de Wet milieubeheer,
Met inachtneming van Besluit nr. 2011/278/EU van de Europese Commissie van 27 april
2011 (PbEU L 130) tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling
voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten;
BESLUIT:
Aan degene die een inrichting drijft, die is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage
1, wordt toegewezen voor elk kalenderjaar binnen de periode 2013 tot en met 2020, het in
die bijlage voor de betrokken inrichting voor dat kalenderjaar vermelde aantal
broeikasgasemissierechten.
Aan degene die een inrichting drijft, die bij de Europese Commissie is gemeld voor uitsluiting
van het systeem van handel in broeikasgasemissierechten en die als zodanig in bijlage 1 is
aangemerkt, wordt toegewezen voor elk kalenderjaar binnen de periode 2013 tot en met
2020, het in bijlage 1 voor de betrokken inrichting voor dat kalenderjaar vermelde aantal
broeikasgasemissierechten, onder de voorwaarden, genoemd in artikel 16.24, tweede lid,
onder c, van de Wet milieubeheer.
De toelichting, de lijst van de kosteloze toewijzing (bijlage 1) en de bedrijfsspecifieke bijlage
(bijlage 2) maken deel uit van dit besluit.
Dit besluit wordt aangehaald als: Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten
2013-2020.
Ingevolge artikel 16.30, vierde lid, van de Wet milieubeheer wordt dit besluit bekendgemaakt
door kennisgeving in de Staatscourant. Daarnaast zal een afschrift van dit besluit worden
toegezonden aan de inrichtingen die in dit besluit zijn opgenomen.
’s-Gravenhage,
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op het bepaalde in artikel 16.30 van de Wet milieubeheer vindt de voorbereiding van dit besluit
plaats volgens de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbesluit
wordt gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een
ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. De periode van terinzagelegging vangt aan de dag
na publicatie van de kennisgeving van het ontwerpbesluit in de Staatscourant.
1
Toelichting
1. 1 Algemeen
In het nationaal toewijzingsbesluit 2013-2020 (hierna: het besluit) is opgenomen de jaarlijkse
kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten aan inrichtingen die deelnemen aan het
Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (hierna: ETS) voor de periode
2013-2020. Tevens is in dit besluit aangegeven welke inrichtingen op grond van artikel 27
van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten bij de Europese Commissie zijn
gemeld voor uitsluiting van het systeem (opt-out).
In deze toelichting en de bijlagen wordt inzicht gegeven in de berekening van de kosteloze
toewijzing aan de inrichtingen die onder het ETS vallen.
Het emissiehandelssysteem
Het ETS is op 1 januari 2005 in de Europese Unie van start gegaan en kent tot op heden
twee handelsperioden (2005-2007 en 2008-2012). Het ETS vloeit voort uit de EG-richtlijn
handel in broeikasgasemissierechten (hierna: de richtlijn).1 De richtlijn is laatst gewijzigd door
richtlijn 2009/29/EG2 en is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (hierna: de Wm), het
Besluit handel in emissierechten en de Regeling monitoring handel in emissierechten (hierna:
de Regeling monitoring).
Bedrijven hebben op basis van het ETS de volgende verplichtingen. De onder het ETS
vallende inrichtingen moeten over een emissievergunning beschikken (artikel 16.5 Wm). De
broeikasgasemissies dienen te worden gemonitord (artikel 16.6 Wm) en te worden
vastgelegd in een jaarlijks emissieverslag (artikel 16.12 Wm). Over de jaarlijkse emissies van
een inrichting moet eenzelfde hoeveelheid emissierechten worden ingeleverd (artikel 16.37
Wm).3
De in dit besluit kosteloos toegewezen emissierechten zullen jaarlijks worden bijgeschreven
op de rekening die de inrichting aanhoudt in het register voor handel in
broeikasgasemissierechten (artikel 16.35, eerste lid, Wm).
Veranderingen derde handelsperiode
In de derde handelsperiode worden grondige systeemwijzigingen doorgevoerd ten opzichte
van de vorige twee handelsperiodes, met als voornaamste kenmerk een sterke Europese
harmonisatie. Zo is er voor de periode 2013-2020 één emissieplafond en één
nieuwkomersreserve voor de hele EU vastgesteld. Ook wordt een aantal nieuwe sectoren en
gassen onder de reikwijdte van het ETS gebracht.
Ten aanzien van de verdeling van emissierechten wordt het veilen als de preferente
methode aangemerkt. In tegenstelling tot voorgaande jaren, komen niet alle activiteiten in
aanmerking voor kosteloze toewijzing van emissierechten. Voor het opwekken van
elektriciteit ontvangt een inrichting in het algemeen geen kosteloze toewijzing (artikel 16.28
Wm). De activiteiten die wel in aanmerking komen voor een kosteloze toewijzing, krijgen het
eerste jaar 80% van de berekende rechten kosteloos toegewezen en de daaropvolgende
jaren een steeds lager percentage (artikel 16.27, eerste lid, Wm), tenzij het bedrijfstakken
1
Richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003
tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L
275).
2
Richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de
Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L140).
3
Wetsvoorstel herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (Kamerstukken I 2011/12, 32 667, A).
2
betreft die geacht worden bloot te staan aan een risico op koolstoflekkage (hierna: carbon
leakage). Deze krijgen wel alle jaren een kosteloze toewijzing van 100% (artikel 16.27,
tweede lid, Wm). Carbon leakage doet zich voor als het risico bestaat dat de industrie of de
productie zich verplaatst naar buiten de grenzen van de Europese Unie. De bedrijfstakken
die geacht worden bloot te staan aan een risico op carbon leakage staan op de ‘carbon
leakage-lijst’.4
Daarnaast vindt de kosteloze toewijzing op een Europees geharmoniseerde wijze plaats. In
de richtlijn zijn voorschriften opgenomen om het kosteloos toewijzen van emissierechten te
harmoniseren (artikel 10bis). Deze voorschriften betekenen een belangrijke wijziging in de
berekeningswijze in vergelijking met de vorige handelsperioden. De toewijzing vindt zoveel
mogelijk plaats aan de hand van Europese productbenchmarks. Deze zijn gebaseerd op de
CO2-emissies van de 10% meest efficiënte inrichtingen per sector in Europa in 2007 en 2008
en op de gegevens omtrent best beschikbare technieken in een sector.
1.2 Opt-out
Op grond van artikel 27 van de richtlijn heeft een lidstaat de mogelijkheid om inrichtingen die
aan de voorwaarden van dat artikel voldoen, aan te melden voor uitsluiting van het ETS (optout) als aantoonbaar is dat andere beleidsmaatregelen zijn getroffen die tot een vergelijkbare
reductie van broeikasgasemissies leiden ten opzichte van opname in het ETS.
Het opnemen van opt-out inrichtingen in dit besluit is noodzakelijk, omdat jaarlijks wordt
beoordeeld of de desbetreffende inrichtingen nog voldoen aan de voorwaarden voor de optout. Indien bedrijven niet meer voldoen aan de opt-out criteria (bijvoorbeeld omdat zij meer
emitteren dan 25.000 ton CO2-equivalenten), worden zij weer opgenomen in het ETS. In dat
geval zullen de in het toewijzingsbesluit vermelde emissierechten alsnog worden
toegewezen voor de resterende jaren van de handelsperiode.
Vereveningssysteem glastuinbouw
Op grond van de artikelen 15.50a t/m 15.54 (titel 15.13) van de Wm is in Nederland een
systeem van kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw in werking. Naar het
oordeel van Nederland kan dit vereveningssysteem gezien worden als een equivalente
maatregel. Gelet hierop heeft Nederland individuele tuinbouwbedrijven met emissies die in
de jaren 2008, 2009 en 2010 lager waren dan 25.000 ton CO2-equivalenten en waarvan het
opgestelde thermische vermogen lager is dan 35 Mw aangemeld voor een opt-out.5 In bijlage
1 zijn de desbetreffende inrichtingen als zodanig aangemerkt.
Indien de Europese Commissie het voorstel voor een opt-out niet verwerpt, zullen de
emissierechten van de in dit besluit opgenomen opt-out bedrijven op grond van artikel 16.24
Wm niet worden toegewezen. De Europese Commissie zal naar verwachting in de eerste
helft van 2012 een beslissing over de opt-out nemen.
4
Besluit van de Commissie 2010/2/EU van 24 december 2009 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn
2003/78/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden
geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico (PbEU L1).
5
Brief aan de Europese Commissie van 22 september 2011. Te vinden op de website van de Nederlandse
emissieautoriteit: www.emissieautoriteit.nl.
3
1.3 De bijlagen
De bij dit besluit behorende bijlagen:
Bijlage 1: Lijst met inrichtingen en de kosteloze toewijzing
In bijlage 1, onderdeel van dit besluit, is de lijst met de kosteloze toewijzing van de
individuele inrichtingen per jaar opgenomen. Het betreft alle inrichtingen die op 30 juni 2011
beschikten over een vergunning op grond van artikel 16.5, eerste lid, van de Wm of die
op grond van overgangsbepaling artikel III van het wetsvoorstel herziening EG-richtlijn
handel in broeikasgasemissierechten6 geacht werden op die datum over een vergunning te
beschikken.
Bijlage 1 bevat voor alle inrichtingen de volgende gegevens:
- Het unieke NIM-identificatienummer, voor de notificatie aan de Europese Commissie
- De aantallen broeikasgasemissierechten die elk kalenderjaar in de periode 20132020 kosteloos worden toegewezen per inrichting
Voor zover van toepassing bevat bijlage 1 ook de volgende gegevens:
- Het vergunningnummer
- Karakterisering als elektriciteitsopwekker
- Karakterisering als aangemeld bij de Europese Commissie voor uitsluiting van het
systeem op grond van artikel 16.24, tweede lid, onder c, van de Wm (opt-out)
Bedrijfsspecifieke bijlage: bijlage 2
Bijlage 2 is een bedrijfsspecifieke bijlage die een samenvatting geeft van alle relevante
gegevens en de uitgevoerde berekeningen waarop de kosteloze toewijzing is gebaseerd.
Tevens dient bijlage 2 de uitgangssituatie bij de start van de nieuwe handelsperiode vast te
leggen. Op grond van de situaties omschreven in de artikelen 16.34a tot en met 16.34c van
de Wm kan de kosteloze toewijzing voor de inrichting gedurende de handelsperiode worden
gewijzigd.7 Dit kan naar aanleiding van een verandering in de carbon leakage-status van een
bedrijfstak of deeltak, gehele of gedeeltelijke beëindiging van de werking van een
(sub)installatie, een significante wijziging in de capaciteit van een (sub)installatie, of indien er
sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens ten behoeve
van de berekening van de kosteloze toewijzing. Om te kunnen beoordelen of en zo ja, welke
aanpassing van het toewijzingsbesluit nodig is, bevat bijlage 2 een aantal gegevens die de
uitgangssituatie aan het begin van de handelsperiode vastleggen.
De volgende gegevens zijn in ieder geval vastgelegd in bijlage 2:
-
Initiële capaciteit van de subinstallatie (indien bekend)
Het aantal subinstallaties
Het activiteitenniveau van de subinstallatie
Het aantal emissierechten per subinstallatie zonder correctiefactoren
2. Berekening kosteloze toewijzing per inrichting
2.1 Inleiding
De berekening van de kosteloze toewijzing is geschied overeenkomstig hoofdstuk 16 van de
Wm en Besluit nr. 2011/278/EU van de Europese Commissie van 27 april 2011 tot
6
Kamerstukken I 2011/12, 32 667, A.
Voor meer informatie over wijziging van de kosteloze toewijzing tijdens de handelsperiode, zie de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (Kamerstukken II
2010/11, 32 667, nr. 3, blz. 24-29).
7
4
vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de
geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10bis van
Richtlijn 2003/87/EG (hierna EU-uitvoeringsmaatregelen)8. Ten behoeve van een uniforme
toepassing van de EU-uitvoeringsmaatregelen zijn door de Europese Commissie en de
lidstaten negen ‘Guidance documenten’ (richtsnoeren) opgesteld.9 Daarnaast heeft de
Europese Commissie een lijst van vragen en antwoorden gepubliceerd10 en een helpdesk
voor de lidstaten opgericht.
2.2 Gegevensverzameling
Alle inrichtingen die per 1 januari 2013 onder het ETS vallen en op 30 juni 2011 over een
emissievergunning beschikten, of die op grond van overgangsbepaling artikel III van het
wetsvoorstel herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten11 geacht worden
over een dergelijke vergunning te beschikken op die datum, hebben op grond van artikel
34bd van de Regeling monitoring gegevens aangeleverd bij de Nederlandse emissieautoriteit
(NEa) ten behoeve van de berekening van de kosteloze toewijzing. De gegevens zijn
aangeleverd met gebruikmaking van een standaardformulier.12 Emissievergunninghouders
hadden hierbij de keuzemogelijkheid om de gegevens per inrichting in te dienen of de
inrichting, met het oog op de berekening van de toe te wijzen emissierechten, op te delen in
broeikasgasinstallaties en per broeikasgasinstallatie gegevens aan te leveren.13
Voor de berekening van de kosteloze toewijzing is alleen gebruik gemaakt van gegevens die
op grond van artikel 34bi van de Regeling monitoring zijn geverifieerd.
2.3 Kosteloze toewijzing van nul
Een aantal inrichtingen is opgenomen in dit besluit met een toewijzing van nul. De reden
daarvoor verschilt. Een aantal inrichtingen heeft op het standaardformulier aangegeven dat
zij niet voor kosteloze toewijzing van rechten in aanmerking (willen) komen. Het betreft
bijvoorbeeld inrichtingen die uitsluitend elektriciteit opwekken en geen kosteloze toewijzing
kunnen ontvangen. In Bijlage 1 is opgenomen wanneer een inrichting als
elektriciteitsopwekker is aangemerkt. Andere inrichtingen hebben te kennen gegeven geen
gegevens aan te leveren, omdat zij verwachten per 1 januari 2013 niet meer onder het ETS
te vallen.
Een beperkt aantal bedrijven heeft in het geheel geen gegevens aangeleverd. Gezien de
vele variabelen die de kosteloze toewijzing bepalen en het feit dat door de toewijzing op
basis van benchmarks de relatie tussen kosteloze toewijzing en historische emissie
ontbreekt, is het zonder gegevens niet mogelijk een reële inschatting te maken van de
kosteloze toewijzing. De betreffende inrichtingen zijn meerdere malen gerappelleerd en
gewezen op het feit dat zonder gegevens geen kosteloze toewijzing gaat plaatsvinden. Het
berekenen van de toewijzing zonder dat daaraan (geverifieerde) gegevens ten grondslag
liggen, zou bovendien in strijd zijn met de EU-uitvoeringsmaatregelen (artikel 8, vierde lid).
Daarom krijgt ook deze groep bedrijven een toewijzing van nul.
8
PbEU L130
De Guidance documenten zijn te vinden op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm en de website van de Nederlandse
emissieautoriteit: www.emissieautoriteit.nl
10
De Q&A’s zijn te vinden op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm
11
Kamerstukken I 2011/12, 32 667, A.
12
Het standaardformulier is te vinden op de website van de Nederlandse emissieautoriteit:
www.emissieautoriteit.nl
13
Artikel 34bd, derde tot en met vijfde lid, van de Regeling monitoring.
9
5
De inrichtingen waarvoor geen gegevens zijn aangeleverd via het standaardformulier
ontvangen geen bedrijfsspecifieke bijlage 2, omdat bijlage 2 een samenvatting is van het
standaardformulier.
2.4 Berekening kosteloze toewijzing
De wijze waarop de berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten dient plaats
te vinden, is opgenomen in artikel 10 van de EU-uitvoeringsmaatregelen. De berekening
wordt hieronder op hoofdlijnen beschreven.
De berekening van de kosteloze toewijzing behelst de volgende stappen:
1. Het bepalen van de van toepassing zijnde benchmarks in de inrichting (paragraaf 2.4.1)
2. Het onderverdelen van de inrichting in subinstallaties (paragraaf 2.4.2)
3. Het berekenen van de toewijzing per subinstallatie (paragraaf 2.4.3)
4. Het toepassen van de correctiefactor voor carbon leakage op subinstallatieniveau
(paragraaf 2.4.4)
5. Het aggregeren van de toewijzing per subinstallatie tot toewijzing voor de inrichting en het
toepassen van de lineaire of uniforme correctiefactor op inrichtingsniveau (paragraaf 2.4.5)
2.4.1. Stap 1: bepalen van de benchmarks in de inrichting
Het uitgangspunt van de richtlijn is dat de toewijzing zoveel mogelijk wordt bepaald op basis
van productbenchmarks. Het is echter niet mogelijk om voor alle typen producten een
‘productbenchmark’ te bepalen. Daarom zijn er in de EU-uitvoeringsmaatregelen alternatieve
benchmarks opgenomen voor het gebruik van warmte en de inzet van brandstoffen. Indien
ook deze benchmarks niet van toepassing zijn, wordt de toewijzing berekend op basis van
de historische procesemissies (de procesemissiesbenadering). De drie benchmarks en de
procesemissiesbenadering worden in de volgende voorkeursvolgorde toegepast:14
1. Productbenchmark: de toewijzing wordt berekend op grond van de hoeveelheid
geproduceerd product;
2. Warmtebenchmark: de toewijzing wordt berekend op grond van de hoeveelheid
geconsumeerde meetbare ETS-warmte15 en in geval van levering van warmte aan een nietETS-deelnemer, op grond van de hoeveelheid geëxporteerde meetbare warmte;
3. Brandstofbenchmark: de toewijzing wordt berekend op grond van de hoeveelheid
geconsumeerde brandstoffen;
4. Procesemissiebenadering: de toewijzing wordt berekend aan de hand van de historische
emissies en/of de emissies in samenhang met de nuttige toepassing van afvalgassen
geproduceerd buiten een productbenchmark.
In een inrichting kunnen meerdere benchmarks van toepassing zijn als niet voor alle door
een inrichting geproduceerde producten een productbenchmark is vastgesteld, of als er
processen worden gevoerd die deels buiten de definitie van de processen van de
productbenchmark vallen.
14
EU-uitvoeringsmaatregelen, overweging 12.
ETS-warmte is warmte die geproduceerd is binnen een inrichting die onder het ETS valt. Warmte die
geproduceerd is met elektrische boilers valt niet onder dit begrip (artikel 3, sub c, van de EUuitvoeringsmaatregelen).
15
6
2.4.2 Stap 2: onderverdeling van de inrichting in subinstallaties
Om de kosteloze toewijzing voor de inrichting te kunnen berekenen, wordt de inrichting
ingedeeld in subinstallaties als bedoeld in artikel 34bb van de Regeling monitoring.
Subinstallaties worden in eerste instantie onderscheiden op basis van de verschillende
benchmarks zoals beschreven in paragraaf 2.4.1. De volgende subinstallaties kunnen op
grond van artikel 6 van de EU-uitvoeringsmaatregelen worden onderscheiden: een
productbenchmark-subinstallatie, een warmtebenchmark-subinstallatie, een
brandstofbenchmark-subinstallatie en een procesemissies-subinstallatie.
Daarnaast kan de carbon leakage-status bij de onderverdeling van belang zijn in geval er
geen sprake is van een productbenchmark-subinstallatie. Voor een productbenchmarksubinstallatie is in de EU-uitvoeringsmaatregelen aangegeven of al dan niet sprake is van
een risico op carbon leakage. De andere subinstallaties kunnen worden onderverdeeld op
basis van de carbon leakage-status van de producten die binnen de subinstallatie worden
geproduceerd aan de hand van de carbon leakage-lijst. Het kan dus voorkomen dat binnen
een inrichting bijvoorbeeld een carbon leakage warmtebenchmark-subinstallatie en een niet
carbon leakage warmtebenchmark-subinstallatie worden onderscheiden.
2.4.3 Stap 3: berekening van de toewijzing op subinstallatie-niveau
Het aantal emissierechten per subinstallatie, uitgezonderd procesemissie-subinstallaties, is
berekend door de desbetreffende benchmark te vermenigvuldigen met het historische
activiteitenniveau van die subinstallatie. Voor een beperkt aantal benchmarks gelden
daarnaast nog bijzondere rekenregels (artikelen 11 en 12 EU-uitvoeringsmaatregelen).
Het historische activiteitenniveau is de hoeveelheid geproduceerd product, de hoeveelheid
geconsumeerde en/of geproduceerde warmte of de hoeveelheid geconsumeerde brandstof,
bepaald als mediaan over de voor de inrichting gekozen basisperiode 2005-2008 of 20092010 (artikel 9, eerste lid, EU-uitvoeringsmaatregelen). De basisperiode voor het berekenen
van de mediaan van het activiteitenniveau is voor alle subinstallaties in een inrichting
dezelfde. Het activiteitenniveau wordt bepaald aan de hand van geverifieerde gegevens
aangeleverd door de bedrijven (artikel 34bd Regeling monitoring).
Het aantal berekende emissierechten voor een procesemissie-subinstallatie is op grond van
artikel 10, lid 2b iii, van de EU-uitvoeringsmaatregelen bepaald op 97% van de historische
emissie over de gekozen basisperiode. In geval er sprake is van het nuttig toepassen van
afvalgassen in een procesemissie-subinstallatie gelden specifieke rekenregels (indien
benutting van het afvalgas geen onderdeel is van een productbenchmark).16
Indien een subinstallatie in de periode van 1 januari 2005 tot 30 juni 2011 een significante
wijziging heeft ondergaan (bijvoorbeeld een uitbreiding van de capaciteit), is deze
verandering met een speciale in de EU-uitvoeringsmaatregelen omschreven regel (artikel 9,
negende lid, EU-uitvoeringsmaatregelen) verdisconteerd in de berekening van de
emissierechten. Ook indien een installatie minder dan twee jaar in werking was, zijn de
emissierechten voor de subinstallaties op een andere manier berekend (artikel 9, zesde lid,
EU-uitvoeringsmaatregelen).
2.4.4 Stap 4: toepassen factoren op subinstallatie-niveau
De carbon leakage-blootstellingfactor is toegepast op de berekening per subinstallatie.
16
Guidance document 8, te vinden op: www.emissieautoriteit.nl
7
Artikel 16.27, eerste lid, van de Wm bepaalt dat subinstallaties die niet zijn opgenomen in de
carbon leakage lijst, een kosteloze toewijzing van 80% van de berekende rechten in 2013
krijgen en dat per kalenderjaar een gelijkmatige stapsgewijze vermindering tot een 30%
kosteloze toewijzing van de berekende rechten in 2020 plaatsvindt. Deze stapsgewijze
vermindering wordt berekend door het toepassen van de carbon leakage blootstellingfactor
uit bijlage 5 bij de EU-uitvoeringsmaatregelen.
Voor subinstallaties waar sprake is van een risico op carbon leakage is voor elk jaar van de
handelsperiode 2013-2020, 100% van de berekende emissierechten toegekend.
De carbon leakage-lijst wordt in 2014 herzien. Als de carbon leakage-lijst wordt gewijzigd
door de herziening, zal dit besluit ook aanpassing behoeven (artikel 16.34a Wm). In dit
toewijzingsbesluit is uitgegaan van de huidige carbon leakage-status voor de gehele periode
2013-2020.
In een incidenteel geval wordt de zogenaamde huishoudencorrectiefactor (artikel 10, derde
lid, EU-uitvoeringsmaatregelen) toegepast. Deze correctiefactor is alleen van toepassing op
een warmtebenchmark-subinstallatie waarvan de geproduceerde warmte wordt
geconsumeerd in huishoudens en waarvan de berekende kosteloze toewijzing voor 2013
lager is dan de mediaan van de emissies in de periode 2005-2008.
2.4.5 Stap 5: berekening op inrichtingsniveau en toe te passen factoren
Na toepassing van de relevante correctiefactoren op subinstallatie-niveau, kan door het
optellen van de berekende emissierechten per subinstallatie de kosteloze toewijzing per jaar
voor de gehele inrichting worden berekend.
Om de totale toewijzing voor de inrichting te kunnen berekenen, dient bepaald te worden of
een correctiefactor van toepassing is.
Lineaire correctiefactor (artikel 16.26 Wm)
Voor inrichtingen die als elektriciteitsopwekker zijn aangemerkt, wordt de kosteloze
toewijzing per jaar met een standaard lineaire factor (1,74%) verminderd. Een
elektriciteitsopwekker krijgt nooit emissierechten kosteloos toegewezen voor het opwekken
van elektriciteit, maar wel voor het opwekken van warmte of koeling door een
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling of door stadsverwarming (artikel 16.24, derde lid,
Wm).
Een elektriciteitsopwekker is een inrichting die netto elektriciteit heeft geproduceerd om aan
derden te worden verkocht en waarin geen van de in de richtlijn in bijlage I genoemde
activiteiten worden uitgevoerd, behalve het verbranden van brandstof.17 In het onderhavige
besluit is de factor toegepast op de wijze zoals beschreven in Guidance document 2 en in
het standaardformulier.18
De uniforme correctiefactor (artikel 10bis, vijfde lid, van de richtlijn)
De Europese Commissie stelt deze factor alleen vast als het totaal van de kosteloze
toewijzing van alle lidstaten het vastgestelde maximum (het zogenoemde industrieplafond),
overschrijdt. Indien de Europese Commissie voor de derde handelsperiode een uniforme
correctiefactor vaststelt, wordt de jaarlijks berekende kosteloze toewijzing per inrichting
aangepast. Deze factor kan per kalenderjaar verschillen.
17
Artikel 3, sub u, van de richtlijn. De definitie van elektriciteitsopwekker wordt nader uitgewerkt in Guidance
paper to identify electricity generators (18 maart 2010), te vinden op: www.emissieautoriteit.nl
18
Het Guidance document en het standaardformulier zijn beide te vinden op: www.emissieautoriteit.nl
8
Aangezien deze factor op dit moment niet is vastgesteld, is deze factor in dit ontwerp niet
toegepast. Op grond van artikel 16.30a Wm zal het nationale toewijzingsbesluit worden
aangepast als de Europese Commissie een uniforme correctiefactor vaststelt.
3. Zienswijze, notificatie aan de Europese Commissie en beroep
Bekendmaking
Van het onderhavige ontwerpbesluit wordt mededeling gedaan door kennisgeving in de
Staatscourant en publicatie op het internet via de website van de NEa:
www.emissieautoriteit.nl. Het ontwerp ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage
bij de NEa. Een afschrift van dit ontwerpbesluit is toegezonden aan de inrichtingen die in dit
besluit zijn opgenomen.
Zienswijze
Gelet op het bepaalde in artikel 16.30 van de Wm vindt de voorbereiding van dit besluit
plaats volgens de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Gedurende een periode van zes weken wordt een ieder de gelegenheid gegeven op het
ontwerpbesluit zijn zienswijze kenbaar te maken (artikel 16.30, tweede lid, Wm). De periode
van terinzagelegging vangt aan de dag na publicatie van de kennisgeving van het
ontwerpbesluit in de Staatscourant. Na verwerking van de inspraakreacties wordt het besluit
vastgesteld en bekendgemaakt via kennisgeving in de Staatscourant. Het definitieve besluit
wordt tevens toegezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal.
Terinzagelegging
Op grond van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 10, eerste lid,
onderdeel c, en artikel 10, vierde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur worden de
standaardformulieren en de samenvatting van de standaardformulieren zoals vervat in de
bedrijfspecifieke bijlage (bijlage 2) niet ter inzage gelegd. De gegevens die door bedrijven
zijn verstrekt ten behoeve van de berekening van de kosteloze toewijzing zijn vertrouwelijk
meegedeeld aan de overheid. In de bedrijfsspecifieke bijlage staan gegevens waarmee
concurrenten inzicht kunnen krijgen in productievolumes, energieverbruik en
brandstofverbruik op subinstallatie-niveau. Analyse hiervan kan voor concurrenten
waardevolle informatie opleveren over de prijsopbouw van producten of processen. De
concurrenten leren daarmee namelijk de sterke en zwakke punten van het betreffende bedrijf
kennen en kunnen door prijsmanipulaties van een concurrerend product hierop anticiperen.
Daarbij moet bedacht worden dat een aantal bedrijven (raffinaderijen, staal, chemie) op een
mondiale markt opereert, waardoor niet alleen de Europese verhoudingen maatgevend zijn
voor de concurrentiekracht van de bedrijven. In het licht van deze overwegingen wordt aan
de bescherming van het bedrijfsbelang een zwaarder gewicht toegekend dan aan het
algemene belang van openbaarheid van milieu-informatie. Dit is in lijn met hoe de Europese
Commissie en andere lidstaten omgaan met deze gegevens.
Notificatie aan Europese Commissie
Het definitieve besluit wordt op grond van artikel 16.30 Wm toegezonden aan de Europese
Commissie. Daarnaast worden op grond van artikel 15 van de EU-uitvoeringsmaatregelen
aanvullende gegevens genotificeerd.
De Europese Commissie heeft de bevoegdheid op grond van artikel 11, derde lid, van de
richtlijn de genotificeerde gegevens te weigeren. Dit houdt in dat de Europese Commissie de
genotificeerde gegevens beoordeelt en wijzigingen kan voorstellen. Wanneer het besluit
wordt aangepast naar aanleiding van de door de Europese Commissie voorgestelde
wijzigingen, dan wordt het nationale toewijzingsbesluit opnieuw vastgesteld op grond van
artikel 16.30a, tweede lid, van de Wm. Mocht naar aanleiding van de beoordeling van de
Europese Commissie het besluit niet worden aangepast, dan wordt daarvan mededeling
gedaan in de Staatscourant (artikel 16.30a, eerste lid, van de Wm).
9
Beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door belanghebbenden tot zes weken na de
dag waarop in de Staatscourant een mededeling is gedaan als bedoeld in artikel 16.30a,
eerste lid, Wm, dan wel met ingang van de dag na die waarop het gewijzigde nationale
toewijzingsbesluit overeenkomstig artikel 16.30a, derde lid, tweede volzin, in verbinding met
artikel 16.30, vierde lid, Wm, in de Staatscourant is bekendgemaakt. Beroep kan worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA, Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht tegen
het ontwerp van het toewijzingsbesluit.
10