Verslag 2014-12-17

Lindeboomstraat, 3 te 2150 Borsbeek
Verslag algm. vergadering + maandvergadering 17 december 2014
De werkende leden verzamelden in de bib om eerst van 19.00u. tot 19.15u. een korte
algemene vergadering (A.V.) te houden. Hoofditem: de nieuwe samenstelling van het
dagelijks bestuur. De herschikkingen zullen in het binnenhuisreglement opgenomen worden
en kunnen daar gelezen worden. Vanaf 01-01-2015 begint Frans Neyens dan als voorzitter
met dit nieuwe dagelijkse bestuur. Na een pioniersperiode van 2007-2014, een volgende fase
in het bestaan van het DocC Borsbeek. We zoeken uiteraard ook nog verder naar (externe)
geïnteresseerden die als actieve medewerkers willen meedoen aan ons heemkundig project.
Hierna ging van 19.15u. tot 20.15u. de gewone maandvergadering door en bespraken
we met de medewerkers de lopende projecten.
De instap in het project beeldendatabank AZURA(Antwerpse Zuidrand) zal vertraging
oplopen daar het AZURA-bestuur besliste met een nieuwe server te werken. Het heeft dus
geen zin om de oude werkwijze aan te leren. We wachten tot het nieuw systeem klaar is.
Naast dit project zou de gemeente Borsbeek ook meewerken aan de voorbereiding van de
aanvraag tot deelname aan een erfgoedconvenant met het Vlaamse niveau. Deze procedure
wordt on hold gezet. Minister voor cultuur, Sven Gatz, voorziet geen subsidies voor 2015.
Het gemeentebestuur nodigde op 28-11-2014 zijn vrijwilligers uit voor het vrijwilligersfeest in het JOC in Fort3. Frietjes en een drankje voor zij die er konden bij zijn.
Op 1/12 waren Heidi en Paul in het polyvalent zaaltje van de Bib toehoorders bij de
schitterende vertelling ‘Scrooge’ door Rob Vanderwildt. Jammer genoeg weer voor een veel
te schaars opgekomen publiek.
Johan Mortelmans gaf op 05-12-2014 om 14.00u een 1ste virtuele wandeling door
Borsbeek in Compostela voor een geïnteresseerd publiek van 56 mensen. Deze wandeling
werd georganiseerd door het Willemsfonds.
Op 07-12-2014 gingen Liebrecht met partner tezamen met Heidi en Paul in op de
uitnodiging van Toneelkring SJB voor de voorstelling van ‘Geen teddy’s in de hemel’.
Op 08-12-2014 vertegenwoordigden Liebrecht, Heidi en Paul het DocC Borsbeek op de
Fair Trade wijnproefavond.
Op 11-12-2014 woonde Paul met veel plezier bij de Mannenclub de voordracht over
‘Humor in het dagelijks leven’ bij.
Verder was er op zaterdag 13-12-2014 de jaarlijkse kerstmarkt die dit jaar in het park
doorging met wat minder licht dan anders. Misschien om de mensen reeds klaar te stomen
voor onze nationale elektriciteit black-out?
Op 14-12-2014 kon de koninklijke harmonie Vrede en Vermaak de mensen nog wat
oldies laten horen. Fusie met hun collega’s van Wommelgem is misschien te overwegen?
Tenslotte rest me nog iedereen een goed jaareinde en een vredevol 2015 te wensen en
iedereen te danken voor hun inzet en steun gedurende de zeven pioniersjaren. Frans Neyens
wens ik in ieder geval nog minstens zeven mooie uitbouwjaren met het DocC Borsbeek.
C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag 2014-12-17.doc
P. 1
/5
Lindeboomstraat, 3 te 2150 Borsbeek
Deelnemers en functie.(Aanwezigheid: 8/9 of 88,89%)
Bestuursleden:
Janssens, Walter
Verbist, Frans
Janssen, Paul
: voorzitter- secretaris
: ondervoorzitter
: penningmeester
()
()
()
: werkend lid
: werkend lid
: werkend lid
: werkend lid
()
()
(verontschuldigd )
()
: toegetreden lid
: toegetreden lid
()
()
Leden:
Desaever, Heidi
Schaltin, Liebrecht
Schouppe-Moons, Rita
Neyens, Frans
Toegetreden leden:
Niewold, Leo
Johan Mortelmans
Uitgenodigde(n): nihil
Besproken punten:
1.
2.
3.
De voorzitter-secretaris verwelkomt de aanwezige medewerkers.
Opening en afsluiten A.V. :
a. Nieuw dagelijks bestuur vanaf 01-01-2015:
i. Voorzitter: Frans Neyens.[nieuw mandaat]
ii. Ondervoorzitter: Frans Verbist.
iii. Secretaris- websitebeheerder: Heidi Desaever.[nieuw mandaat]
iv. Penningmeester: Paul Janssen.
b. Aanpassingen in het binnenhuisreglement
i. Dagelijks bestuur.
ii. Werkende leden.
iii. Goedkeuring door de AV met de voorziene meerderheid.
Besteding basistoelage en activiteitentoelage 2014 :
a. Situatie van het budget
i. Activiteitentoelage cultuurverenigingen 2014.
Het gemeentebestuur legde onze toelage vast in de begroting.
[Uitgaven zijn afgerekend en betaald!]
ii. Steun erkend documentatiecentrum Heemkunde Gouw Antwerpen.
[Op 01/12 kreeg Paul de bevestiging van de secretaris van de HKGA dat de
aanvraag nieuwe erkenningprocedure 2015 in behandeling wordt genomen]
b. Het kasverslag en mededelingen van de penningmeester.
i. De penningmeester geeft de financiële kassituatie.
[Lidgeld 2015 Heemkunde Gouw Antwerpen is betaald!]
4.
Behoeftebepaling en prioriteiten voor werkjaar 2013 :
a. Nuttige lectuur :
i. Heemkunde Gouw Antwerpen: gouwtijdingen op de website
http://www.heemkunde-gouwantwerpen.be/
ii. Eerste Wereldoorlog is hot, maar je krijgt een overkill aan informatie
en websites. Kijk op de overzichtsite: http://www.wegwijzerwoi.be/
C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag 2014-12-17.doc
P. 2
/5
Lindeboomstraat, 3 te 2150 Borsbeek
5.
6.
b. Planning deelname vergaderingen, studiedagen, (PR)activiteiten en colloquia
extra muros :
i. 12-01-2015: 14.00u vergadering werkgroep Hoveniers kelder bib!
ii. 29-01-2015: 20.00u vergadering cultuurraad in gemeenteraadzaal.
Boekhouding en inventaris patrimonium :
a. Patrimonium:
i. Aankoop van facsimile’s en digitale kopieën van oude historische
kaarten en luchtfoto’s waarop Borsbeek staat.
[Deze materialen blijven beschikbaar voor volgende expo’s!]
ii. Aankoop tweedehands ladenblok via uitverkoop bij de Zusters van het
arm kind Jezus.
[Dit materiaal ook opnemen in de inventaris DocC Borsbeek!]
b. Schenkingen en bruiklenen :
i. 26-03-2014: schenking serie luchtfoto’s(1948-1957-1969-1982-19861992) door Walter Janssens!
[Paul ontving beschrijving + waarde van de materialen van het NGI!]
ii. 17-04-2014: schenking Popp kaart (facsimile + digitaal) door Walter
Janssens.
iii. 15-12-2014: schenking vanuit het Secretariaat/ gemeentediensten
Borsbeek van diverse interessante fotomaterialen.
[Paul ontving materialen via Frans Neyens + document overgave/overname!]
iv. 17-12-2014: Louis Van Olmen bracht ons bureaumaterialen, waarvoor
dank Louis.
[Paul /Liebrecht kunnen de bruikbare fardes ter beschikking houden!]
Projecten in uitvoering :
a. Ledenwerving opvolging :
Naar aanleiding van de ontslagbrief van de voorzitter-secretaris hielden we
een korte AV met als hoofdpunt een nieuw dagelijks bestuur. Frans Neyens
neemt het voorzitterschap op. Heidi Desaever neemt de taken van secretariswebsite-updater op zich. Tijdens de komende weken kunnen zij zich
inwerken, digitale werkmappen / e-mail-mappen DocC Borsbeek aanleggen
en zich verder informeren bij de ontslagnemende voorzitter-secretaris. Paul
Janssen blijft zijn functie van penningmeester uitvoeren.
[We helpen Frans Neyens + Heidi Desaever bij hun nieuwe functies!]
b. Artikelenreeks in “Info Borsbeek”:
Dringend input van artikeltjes die onze zaak in de belangstelling zetten of
actueel zijn. Deze “voorraad” klaar houden voor snelle publicatie. Frans en
Heidi beginnen best nu al eens na te gaan hoe deze procedure verloopt en
wanneer de artikeltjes naar de communicatieambtenaar moeten overgemaakt
worden.
[De deadline: nieuw systeem, zie Info Borsbeek editie juni 2014! ]
c. Project websitebeheer: (Gestart op 26-04-2012 om 10.46u.)
Bezoekersaantal van onze website stabiliseert sinds 26-04-2012!
[Artikeltjes, maandverslagen, nieuwtjes in te voeren door Heidi eind december!]
C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag 2014-12-17.doc
P. 3
/5
Lindeboomstraat, 3 te 2150 Borsbeek
d. Project “Orale geschiedenis” :
De werkgroep hoveniers in Borsbeek met Leo, Frans Vlaeymans en Cel Van
Nuffelen is gestart! Het gebruik digi-recorder niet vergeten.
[ Interviews levende getuigen- Dit onderwerp gebruiken tijdens de 6de historische
zomerwandelingen in 2015?!]
e. Project informatieaanvragen en -vergaring :
i. 27-10-2014: infoaanvraag over Alfons Van der Auwera door Eric
Ceuppens van HK Heist-op-den-Berg. Paul bracht de aanvrager in
contact met Johan Mortelmans, die hem de gevraagde info bezorgde.
ii. 12-11-2014: info geleverd over Flor Pierré aan Eric Zwysen.
f.
Project 67ste jaarmarkt in 2015: op Pinkstermaandag.
Gebruik maken van de materialen / diaprojectie uit de expo 750jaar Borsbeek:
energie en tijd besparing zonder te veel inzet medewerkers DocC Borsbeek?
Liebrecht stelt voor ook weer een fotoherkenning te doen?
[Diaprojectie expo 750 jaar Borsbeek- TV schermen Den Jakob!]
g. Project “Historische zomerwandelingen” – 6de editie:
Volgende editie met nieuwe gids(en) en over de hoveniers in Borsbeek.
Mogelijk op zondag 26 juli 2015 en op 02 augustus 2015 start de 6de editie!
“Hoveniers en –bedrijven in Borsbeek”.
[De voorbereiding brochure zo vlug mogelijk starten- meedere gidsen?!]
h. Project OMD 2015:
OMD 2015 voorzien op 13-09-2015. Zie op de website:
http://sector.openmonumenten.be/thema/
Mogelijk thema: “Herbestemming”: onroerend erfgoed op zijn best, met
nieuwe invulling aangepast aan hedendaags gebruik.
[Pastorij als toekomstige locatie voor DocC Borsbeek?!]
i. Project “Borsbeek tijdens den Groote Oorlog” in 2014:
het DocC Borsbeek + W.H.K. “De Kaeck” intergemeentelijk project.
Het boek kan nog (bij)besteld worden via Shop My Book.com en niet via de
WHK “De Kaeck” zoals voordien!
j. Project hoveniers- en tuinbouwbedrijven in Borsbeek:
Erfgoed dat grotendeels verdwenen is en waarover we meer informatie willen
inwinnen. Ook op de militaire stafkaarten kunnen we de serres terugvinden!
Frans Neyens nam reeds contact met Leo Verhoeven die mogelijk nog veel
familiale info kan leveren en heeft ook contact met de gemeentesecretaris en
Bettina. Zij zegden hun administratieve steun toe!
[De werkgroep komt bijeen op 12-01-2015!!]
k. Project Weeskamer- Staten van sterfhuizen Borsbeek:
Frans Verbist bevestigt dat deze documenten uit 1767-1792 authentiek zijn en
vanuit het archief van Beveren komen.
[Frans Verbist bracht de materialen terug naar RAA te Beveren!]
C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag 2014-12-17.doc
P. 4
/5
Lindeboomstraat, 3 te 2150 Borsbeek
l. Project toekomst patrimonium en gebouw pastorie Sint-Jacobus:
de leden ontvingen het antwoord van het CBS.Ondertussen geen nieuws meer
ontvangen van het CBS of schepen Walter Kiebooms.
Er lijkt nu toch beweging in dit dossier te komen: Pater Filip zijn inboedel zou
verhuisd worden. Opletten dat de Assumptionisten geen erfgoed meenemen
dat van de kerkfabriek of de parochie is. Zo zijn er bijvoorbeeld de twee oude
schilderijen. Het dia- en fotomateriaal van pater Bruno kan eventueel
ingescand worden door DocC Borsbeek. Alle betrokken partijen dienen deze
zaak in het oog te houden zodat we weer geen materialen kwijt geraken zoals
onze obiit.
[Brief met antwoord ontvangen op 23-01-2014!]
m. Project virtuele wandelingen door Borsbeek:
Johan Mortelmans gaf op 05-06-2014 zijn 1ste volledige virtuele wandeling
door Borsbeek en dit in Compostela. Het Willemfonds was organisator.
[Johan zijn toespraak is opgenomen met de digirecorder- USB-kabeltje is zoek?!]
7.
Planning volgende vergadering:
Woensdag 28 januari 2015 - 19.00u.-21.00u.![=maandvergadering]
8.
Afsluiten van de vergadering.
a. De vergadering werd afgesloten op 17 december 2014 om 20.15u.
b. Het verslag van de vergadering: ga daarvoor naar: www.docc-borsbeek.be ,
rubriek “Downloads”.
Walter Janssens
voorzitter-secretaris
DocC Borsbeek
C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag 2014-12-17.doc
P. 5
/5