Budget 2014. Exploitatiebudget

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 mei 2014
Verslag van de deputatie
Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé
Agenda nr. 3/1
Telefoon: 03 240 52 48
Budget 2014. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn,
Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel
0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal
economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring.
Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid

Project stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen (deelbudget
100.000 EUR)
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen stelt zich als doel om
de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en te verhogen.
Daarom lanceerde POM Antwerpen in 2008 een project waarbij financiële
ondersteuning wordt geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, die
concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’.
Verenigingen of groeperingen van ten minste vijf bedrijven, die gevestigd zijn op
een bedrijventerrein in de provincie Antwerpen, konden in het kader van dit project
een voorstel indienen.
Dit project toont aan dat bedrijven en lokale overheden ook duidelijk de
meerwaarde van onderlinge samenwerking inzien. Het project ‘duurzame acties’
werkt in vele gevallen als een katalysator. De financiële steun die POM Antwerpen
nu biedt, vormt voor bedrijven zeker een aanzet om de geplande samenwerking
daadwerkelijk op te starten en/of verder uit te bouwen.
Gelet op het succes dat het project vorig jaar had, wil POM Antwerpen een nieuwe
projectoproep lanceren eind mei/begin juni 2014 aan de verenigingen van
bedrijventerreinen en de 70 gemeentebesturen van de provincie Antwerpen.
De financiering van deze projectoproep wordt verrekend op het budgetjaar 2014.
Voorgesteld wordt om voor het project stimuleren duurzame acties op
bedrijventerreinen een bedrag van 100.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM
Antwerpen.
 Project Talentenstroom (deelbudget 20.000 EUR)
In 2012 werd Talentenstroom opgericht, een sectorale werkwinkel ‘haven en
logistiek’ waarmee VDAB (provincie Antwerpen) en de Stad Antwerpen een betere
afstemming bewerkstelligen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zij doen
dit in samenwerking met de sectororganisaties (Alfaport en CEPA), het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; de vormingsfondsen (Logos en SFTL),
opleidingscentra (OCHA, RTC Antwerpen), onderwijspartners en de provincie
Antwerpen (provinciebestuur, Havencentrum Lillo en POM Antwerpen).
‘Talentenstroom’ richt zich tot werkzoekenden, werknemers, werkgevers, leerlingen
en scholen. Uit de studie speerpuntsectoren van de Universiteit Antwerpen in
opdracht van het provinciebestuur blijkt dat de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt
ook in de logistieke sector problematisch is. POM Antwerpen initieerde in het
verleden verschillende initiatieven (verspreiding lespakketten, studiewijzers,
organisatie lerarendagen) die vandaag in de werking van talentenstroom vervat
zitten. De continuering van deze initiatieven wordt op deze wijze verzekerd.
Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenstroom’
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken.

Project Jonge Haven (schooljaar 2014-2015) (deelbudget 20.000 EUR)
De Antwerpse haven is de belangrijkste motor van de economie in de provincie
Antwerpen. De toekomstige arbeidsmarkt en de huidige mis-match tussen vraag en
aanbod in de havensectoren is één van de grootste uitdagingen die de Antwerpse
haven moet overwinnen in het komende decennium.
Het project Jonge Haven wil daarom jongeren motiveren om een opleiding richtingof job in de Antwerpse haven te zoeken. De primaire doelstelling van het project zal
zijn om het inhoudelijk aanbod omtrent de beroepskansen in de haven (in alle
subsectoren, zowel logistiek als industrieel) te verweven in het algemene aanbod
van het Havencentrum Lillo en zodoende een exponentieel groter doelpubliek te
bereiken. Ook zal er intensief worden ingezet op kwaliteitsverbetering van de
bestaande op maat opgestelde excursies, in nauwe samenwerking met de
structurele partners Talentenstroom en Talentenfabriek.
Het Havencentrum Lillo zal zich in eerste instantie richten op de secundaire scholen
(1° of 3° graad) op het grondgebied van de provincie Antwerpen en ook op de
provinciale onderwijsinstellingen. De programma’s
die Jonge Haven aanbiedt
(‘Haven vol Techniek’; ‘Haven vol Uitdagingen’ en ‘Haven vol Beroepen’), komen
tegemoet aan een reeks eindtermen van het secundair onderwijs. Het aanbod van
Jonge Haven wordt tijdig naar de scholen gecommuniceerd, zodat zij dit reeds in
hun planning voor het schooljaar 2014-2015 kunnen opnemen. Daarnaast worden
ook andere doelgroepen (leerkrachten, ouders en bedrijven) bereikt via specifieke
evenementen en communicatie via verschillende media.
Het voorgestelde subsidiebedrag van 20.000,00 EUR zal worden aangewend om de
loon- en werkingskosten te bekostigen van een projectmedewerker (op B-niveau)
van het Havencentrum Lillo.

Project Feest van de Innovatie 2014 – Kempense Innovatieraad (deelbudget
10.000 EUR)
De Kempense Innovatieraad (KIR) stelt zich tot missie om Kempense bedrijven en
organisaties maximaal toegang te geven tot innovatie-initiatieven door deze
overzichtelijk kenbaar te maken en door te fungeren als overlegforum voor nieuwe
initiatieven. De KIR bestaat momenteel uit volgende kernpartners: VOKA Kempen,
VKW Kempen, Thomas More Kempen, VITO, SCK-CEN, het Agentschap
Ondernemen, Innovatiecentrum provincie Antwerpen, Innotek, SPK, Flanders DC en
Provincie Antwerpen (Kamp C en DEIS). RESOC Kempen ondersteunt KIR als
geassocieerd lid.
De KIR organiseert tweejaarlijks een Feest van de Innovatie. Via het Feest van de
Innovatie wenst de KIR ondernemers te inspireren over hoe innovatie bij KMO’s
kunnen zorgen voor business succes. Verder wil het Feest van de Innovatie een
netwerkmoment creëren rond innovatie en hoe daarmee om te gaan. De
aanwezigheid van de KIR-leden biedt verder de mogelijkheid om bedrijven actief
met elkaar of met andere stakeholders in contact te brengen. Het is aldus een sterk
kanaal om het KIR-netwerk kenbaar te maken en de versnippering in het landschap
van intermediairen – die door ondernemers soms wordt ervaren - te verminderen.
Het Feest van de Innovatie vindt dit jaar plaats in de Kuub van de Warande op 26
september 2014, met als centraal thema (Duurzame) Zorg en Welzijn en
Levenslang leren. Tijdens het event zullen er ook Innovatie-awards worden
uitgereikt (binnen categorie profit en non-profit) om bedrijven te waarderen die
resoluut gekozen hebben voor innovatie. Tevens wordt de KIR-promofilm op het
event in première vertoond.
Voorgesteld wordt om voor het Feest van de Innovatie 2014 van de Kempense
Innovatieraad (KIR) een bedrag van 10.000 EUR ter voorzien ten behoeve van
VOKA-Kamer van Koophandel Kempen – als lid en vertegenwoordiger van de KIR.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 april 2014.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan POM Antwerpen
(project stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen), vanuit het
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget
2014 ingeschreven onder budgetsleutel 0590/64900000 (ramingsnummer
2014000345).
Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project
Talentenstroom), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal
economisch beleid’ van het budget 2014 ingeschreven onder budgetsleutel
0590/64900000 (ramingsnummer 2014000831).
Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan APB Havencentrum Lillo
(project Jonge Haven schooljaar 2014-2015), vanuit het verdeelkrediet
‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2014
ingeschreven onder budgetsleutel 0590/64900000 (ramingsnummer 2014000831).
Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan VOKA-Kamer van
Koophandel Kempen (project Feest van de Innovatie 2014 – Kempense
Innovatieraad), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal
economisch beleid’ van het budget 2014 ingeschreven onder budgetsleutel
0590/64900000 (ramingsnummer 2014000816).