kenmerk: 13479 onderwerp

Voorstel aan burgemeester en wethouders
Zaaknummer 13479
Onderwerp:
Beslissing op bezwaar inzake invordering dwangsom Meulunterseweg 16 Lunteren d.d. 19 november 2013.
Samenvatting/korte toelichting:
Bij besluit van 19 november 2013, kenmerk 2013H0038, is de verbeurde dwangsom van € 20.000,-- ingevorderd
van de heer J.H.C. Brandsen vanwege een geconstateerde overtreding op het perceel Meulunterseweg 16 in
Lunteren.
Hiertegen is op 2 januari 2014, ontvangen op 7 januari 2014 bezwaar gemaakt door de heer J.H.C. Brandsen.
Bezwaarde is van mening dat de gang van zaken bij de voorbereiding van de verschillende vergunningsaanvragen
en de bestemmingsplanwijziging, evenals de betrokkenheid van ambtenaren daarbij en de daardoor door hem
gemaakte (advies)kosten, betaalde bouwleges en de kosten van de bouw, redenen zijn om af te zien van
invordering van het dwangsombedrag.
De Commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren, omdat de door bezwaarde
genoemde zaken los staan van de handhavingsprocedure. Ook had bezwaarde zich rekenschap moeten geven
van wat de gevolgen zouden zijn als hij zijn bouwwerkzaamheden zou hervatten, zonder te beschikken over de
daarvoor vereiste vergunning. De commissie geeft mee dat het aan het college zelf is om al dan niet over te gaan
tot het matigen van de dwangsom.
Voorstel is om dit advies wel over te nemen, maar tevens ambtshalve over te gaan tot matiging van de dwangsom
tot € 10.000,--.
Financiële consequenties en wijze van dekking, incl. begrotingspost:
Bezwaarde heeft geen verzoek om vergoeding van de proceskosten gedaan.
Besluit:
1. Het bezwaar van de heer Brandsen ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit van 19 november 2013, kenmerk 2013H0038, in stand te laten;
3. het verschuldigde bedrag aan dwangsommen ambtshalve te matigen tot € 10.000;
4. betrokkene te informeren conform overgelegde conceptbrief.
Aldus besloten d.d. 29-04-2014