Vereniging zonder winstoogmerk Léon Lepagestraat 4

BELGISCHE FEDERATIE DER BRANDSTOFFENHANDELAARS
Vereniging zonder winstoogmerk
Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
KBO 0450.415.837
OPROEPING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
I. Plaats, datum en uur van de Vergadering
De leden van de VZW Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (hierna BRAFCO)
worden vriendelijk uitgenodigd op de buitengewone Algemene Vergadering die zal
doorgaan op 14 oktober 2014 om
20u00 in het Auditorium Ubicenter, Philipssite 5
(ingang B – verdieping –1 ) 3001 Leuven.
Het Ubicenter ligt uitstekend bereikbaar op enkele minuten van de E40 Brussel-Luik en
van de E314 Hasselt-Leuven en aan de ring rond Leuven (Parkpoort) en kan gebruik
maken van een ondergrondse parkeergarage voor 1.200 wagens. Het station van Leuven
is binnen wandelafstand (1,2km).
II. Agenda
De volgende agendapunten zullen worden behandeld :
1. Wijziging van de statuten van BRAFCO:
Overeenkomstig artikel 8 van de VZW-wet van 27 juni 1921, en artikel 24 van de
statuten, worden de voorgestelde wijzigingen aan de statuten uitdrukkelijk vermeld in
de huidige oproepingsbrief.
Meerbepaald wordt een voorstel geformuleerd tot volledige wijziging van de statuten
conform Bijlage 1 en Bijlage 2 bij de huidige oproepingsbrief. Bijlage 1 werd op de
vorige vergaderingen reeds meegedeeld. Bijlage 2 betreft een geamendeerde versie
daarop zoals deze werd opgesteld na de verschillende juridische infoavonden na de
algemene vergadering van 4 februari 2014.
Het spreekt voor zich dat er over deze voorstellen en/of een mogelijke combinatie van
beide op de algemene vergadering nog verder gedebatteerd zal kunnen worden door
de aanwezige en vertegenwoordigde leden en er waar nodig nog aanpassingen
kunnen worden voorgesteld.
2.
Benoeming nieuwe Raad van Bestuur
De lijst van de kandidaat-bestuurders zal op 30 september e.k. op het intranet van de
Federatie (te bereiken via het ledenportaal op de website www.brafco.be) worden
gepubliceerd.
De nieuwe Raad van Bestuur zal worden gekozen conform het huidige reglement van
inwendige orde waarvan een kopie van de relevante passages daaruit wordt gevoegd
als Bijlage 3 bij de huidige oproepingsbrief.
3.
Varia.
Overeenkomstig artikel 8 van de VZW-wet van 27 juni 1921, en artikel 24 van de
statuten, moet bij een statutenwijziging tweederde van de leden aanwezig zijn en de
beslissing moet genomen worden met een meerderheid van tweederde van de
stemmen. Bij een wijziging van de doelstelling of ontbinding moet de beslissing
genomen worden met een viervijfde meerderheid, onverminderd de werking van art. 8
en 20 van de V.Z.W.-wet.
Om geldig te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, moeten de leden van
BRAFCO zich houden aan de voorschriften van de VZW-wet van 27 juni 1921.
De leden of hun afgevaardigden die verhinderd zijn om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere
persoon, die uiteraard lid moet zijn van de vereniging, en die houder is van een
bijzondere volmacht. Een model van dergelijke volmacht wordt als Bijlage 4 bij deze
oproepingsbrief gevoegd. Meerdere volmachten voor eenzelfde persoon kunnen
evenwel niet worden toegelaten.
De Voorzitter van de Raad van bestuur
Bijlage 1 : versie 1 ontwerp van gewijzigde statuten
Bijlage 2 : versie 2 ontwerp van gewijzigde statuten
Bijlage 3 : reglement van inwendige orde (relevante artikelen raad van bestuur)
Bijlage 4 : model van volmacht