Algemene Contractvoorwaarden voor het

Algemene
Contract­
voorwaarden
voor het (Post)Vervoer van
Poststukken 2014
Inhoud
1. Definities
3
2. Toepasselijkheid voorwaarden
4
3. Ingangsdatum, duur en beëindiging van de Overeenkomst
5
4. Wijziging Postwet en uitvoeringsregelingen
6
5. Productgroepen en tarieven
7
6. Aanbiedingslocaties en kortingen
8
7. Betalingsvoorwaarden
9
8. Geheimhoudingsverklaring
10
9. Overige bepalingen
11
Uitgave Koninklijke PostNL B.V., ‘s-Gravenhage
Handelsregister KvK Haaglanden 27124700
Artikel 1
Definities
l.Postvervoer:
het geheel van handelingen dat tegen vergoeding wordt
verricht om poststukken af te leveren, zoals gedefinieerd
in de Postwet 2009;
m.Productspecifieke Bijlage(n):
De bijlage(n) bij de Overeenkomst waarin datgene is
neergelegd wat geldt voor de betreffende Dienst.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.Algemene Contractvoorwaarden:
deze Algemene Contractvoorwaarden voor het (Post)
Vervoer van Poststukken;
b.Dienst:
het vervoer van Poststukken inclusief het verrichten van
diensten aanverwant aan dit Postvervoer;
c.Groene Post:
Het compenseren van CO2 uitstoot voortvloeiend uit het
vervoeren van Poststukken;
d.Hulpmiddelen:
Zakken, bakken(karren) en rolcontainers van PostNL voor
het vervoer van Poststukken;
e.Klant:
de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met PostNL
een Overeenkomst heeft gesloten;
f.Dochtermaatschappij:
een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a, boek 2,
Burgerlijk Wetboek;
g.Overeenkomst:
de Overeenkomst tot het verrichten van Diensten tussen
PostNL en de Klant inclusief de bijlage(n) daarbij en
eventuele daaruit voortvloeiende of nadere overeenkomsten betreffende het Postvervoer van Poststukken;
h.Partijen:
PostNL enerzijds en Klant anderzijds;
i.Partij(enpost):
een aantal Poststukken met hetzelfde Afzenderadres,
dat gezamenlijk en gelijktijdig aan KoninklijkePostNL B.V.
ter Postvervoer wordt aangeboden op dezelfde locatie
en met hetzelfde product wordt verzonden, tegen gelijke
bezorgsnelheid, en dat door Koninklijke PostNL B.V. ter
Postvervoer wordt geaccepteerd tegen een tarief per stuk
dat anders is dan het Enkelstukstarief. Partijen Poststukken,
met uitzondering van Partijen Poststukken Gemengd
mogen de gewichtstrap van het product niet overschrijden;
j.PostNL:
de PostNL Groepsmaatschappij(en) die onderhavige
Algemene Contractsvoorwaarden van toepassing heeft/
hebben verklaard op de Dienst;
k.PostNL Groepsmaatschappij:
een groepsmaatschappij van PostNL N.V., zoals bedoeld
in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
3
Artikel 2
Toepasselijkheid voorwaarden
2.1Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen, zijn deze Algemene Contractvoorwaarden van toepassing op de Overeenkomst.
2.2Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart
de Klant dat hij de op de Overeenkomst van toepassing
verklaarde algemene (betalings-)voorwaarden, productspecifieke voorwaarden, brochures en regelingen ter
beschikking heeft gekregen, daarvan kennis heeft
genomen en deze aanvaardt. De meest recente
documenten zijn tevens beschikbaar via postnl.nl.
2.3Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan PostNL
de in de Overeenkomst van toepassing verklaarde
algemene (betalings-)voorwaarden, productspecifieke
voorwaarden, brochures en/of regelingen en tarieven
wijzigen. Indien PostNL hiertoe overgaat, zal zij daarvan
tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding van de
wijziging mededeling doen door een algemene kennisgeving en/of door een mededeling daarvan aan de
Klant.
4
Artikel 3
Ingangsdatum, duur en beëindiging van de
Overeenkomst
3.1De Overeenkomst geldt steeds voor een daarin vastgestelde bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Na afloop van deze bepaalde tijd wordt de
Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een
bepaalde tijd van één jaar, tenzij een Partij haar met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
tegen het einde van de bepaalde tijd bij aangetekende
brief heeft opgezegd.
3.2Partijen hebben het recht de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang
door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien
zich één van de onder a tot en met d omschreven
omstandigheden voordoet:
a.de andere Partij is meer dan 7 dagen in verzuim in de
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst;
b.de andere Partij heeft surséance van betaling
aangevraagd of er is surséance van betaling verleend;
c.de andere Partij heeft zijn faillissement aangevraagd
of is in staat van faillissement verklaard;
d.de andere Partij heeft de vrije beschikking over zijn
vermogen verloren.
3.3PostNL kan artikel 3.2 ook inroepen tegen een Klant
indien de in artikel 3.2 onder a, b, c, of d bedoelde
omstandigheid intreedt met betrekking tot één van de
Dochtermaatschappijen en/of Groepsmaatschappijen
van de Klant en tegen een Dochtermaatschappij en/of
Groepsmaatschappij van de Klant indien een in artikel
3.2 onder a, b, c, of d bedoelde omstandigheid intreedt
met betrekking tot de Klant.
3.4Bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst vóór
afloop van een kalenderjaar gelden onverminderd de
bepalingen over verrekening als genoemd in artikel 5.
5
Artikel 4
Wijziging Postwet en uitvoeringsregelingen
I n geval van een wijziging van de Postwet 2009 en/of de
daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen of in geval van een
dwingend besluit of uitspraak of anderszins van een daartoe
bevoegde autoriteit kan PostNL de Overeenkomst eenzijdig
dienovereenkomstig aanpassen en/of wijzigen. In verband
daarmee zal PostNL de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen van deze aanpassingen en/of wijzigingen, alsmede
omtrent de datum van inwerkingtreding daarvan.
6
Artikel 5
Productgroepen en tarieven
PostNL geeft over het jaarvolume per productgroep
Jaarvolumekorting. De productgroepen zijn:
- Partijenpost Buszendingen Binnenland;
- Partijenpost Buszendingen Buitenland;
- Partijenpost Belzendingen Buitenland.
binnen de betreffende producten gerealiseerde jaarvolume
over het afgelopen kalenderjaar alsmede op basis van het
verwachte jaarvolume voor het komende kalenderjaar.
Indien tijdens een kalenderjaar blijkt dat de op basis van het
vorige lid bedoelde prognose van het jaarvolume niet correct
is, is PostNL gerechtigd de jaarvolumekorting te hanteren, die
gerelateerd is aan de gewijzigde prognose van het jaarvolume,
oftewel het daadwerkelijk gerealiseerde volume.
Na afloop van een kalenderjaar, dan wel na beëindiging van
deze Overeenkomst, maakt PostNL een vergelijking tussen
het geprognosticeerde jaarvolume en het daadwerkelijk
gerealiseerde jaarvolume. Slechts bij overschrijding van de
bovengrens van de geldende jaarvolumeklasse met tenminste
1% dan wel onderschrijding van de ondergrens van de
geldende jaarvolumeklasse met tenminste 5%, geldt dat
debitering dan wel creditering plaatsvindt.
Hoe hoog het te crediteren dan wel te debiteren bedrag is
wordt berekend door middel van een procentuele correctie.
Valt het gerealiseerde jaarvolume in de naast hogere
jaarvolumeklasse dan ontvangt de Klant een positieve
procentuele correctie (van 0,5% - 1%) over het netto
gefactureerde jaarbedrag van de desbetreffende producten.
Valt de gerealiseerde jaarvolume in de naast lagere
jaarvolumeklasse dan ontvangt de Klant een negatieve
procentuele correctie (van 0,5% - 1%) over het netto
gefactureerde jaarbedrag van de desbetreffende producten.
Wanneer het gerealiseerde jaarvolume niet in de naast
gelegen jaarvolumeklasse valt maar in een nog hogere of
lagere jaarvolumeklasse dan geldt dat nog hogere of lagere
correctiepercentage. PostNL streeft er naar eventuele
verrekening plaats te laten vinden op de factuur over de
maand februari van het volgende kalenderjaar.
De Productgroep Partijenpost Buszendingen Binnenland
bestaat uit:
- Partijen in de formaten Klein, Groot en Bijzonder;
- Partijen Periodieken;
- Partijen Gemengd;
- Antwoordzendingen busstukken;
- Frankeermachine busstukken.
Universele dienstverlening, zoals vermeld in de Postwet 2009,
valt niet binnen de Productgroep Partijenpost Buszendingen
Binnenland.
De Productgroep Partijenpost Buszendingen Buitenland
bestaat uit:
- Priority in de formaten Klein, Groot en Bijzonder;
-Standard Direct Mail, in de formaten Klein, Groot en
Bijzonder;
- Priority Gemengd;
- Antwoordzendingen busstukken.
De Productgroep Partijenpost Belzendingen Buitenland
bestaat uit:
- Priority Pakjes;
- Partijen Aangetekend;
- Priority Pakjes Extra;
- Antwoordzendingen belstukken;
- Mailbags.
Over het totale jaarvolume per productgroep geldt
jaarvolumekorting. Dit houdt in dat de korting is gerelateerd
aan het jaarvolume dat de Klant in een kalenderjaar binnen
deze productgroepen realiseert. Indien het minimale
jaarvolume voor de productgroep Binnenland van 50.000
stuks om in aanmerking te komen voor jaarvolumekorting
niet wordt gehaald, dan gelden de standaardtarieven zoals
vermeld in de brochure ‘Tarieven’ van PostNL (laatste
versie). Voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar dan wel
vooraf-gaande aan de aanvang van deze Overeenkomst
tijdens een kalenderjaar stelt PostNL na overleg met de
Klant de jaarvolumeklasse vast waarin de Klant valt voor het
nieuwe kalenderjaar, respectievelijk voor de resterende
maanden van het lopende kalenderjaar op basis van het
door de Klant
7
Artikel 6
Aanbiedingslocaties en kortingen
Korting Machinale Verwerking Antwoordzendingen
Antwoordkaarten of -enveloppen tot en met 50 gram die
geschikt zijn voor machinale verwerking door PostNL, komen
in aanmerking voor een korting van 5% op het geldende tarief.
Deze korting geldt voor volumes vanaf 25.000 stuks per maand
per antwoordnummer. De voorwaarden waaraan antwoordzendingen moeten voldoen om geschikt te zijn voor machinale
verwerking bij PostNL, staan vermeld in de brochure
‘Vormgeven van Postzendingen’ (laatste versie).
Tenzij in deze Overeenkomst de aanbiedingslocatie expliciet
is vermeld, geschiedt het aanbieden van partijenpost op
maandag tot en met vrijdag tijdens de openstelling op één
van de door PostNL aangewezen Business Balies.
Kortingen Partijenpost Buszendingen Binnenland
De onderstaande kortingen zijn van toepassing op producten
binnen de productgroep Partijenpost Buszendingen
Binnenland.
Plaatskorting Grote Partijen
Indien aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan,
is een plaatskorting van 1% op het geldende tarief van
toepassing.
-Aanlevering van een partij geschiedt tijdens openingstijden
van de Business Balie van een sorteercentrum
buszendingen;
-Aanlevering van een partij geschiedt op een expliciet in
deze Overeenkomst vermelde door PostNL aangewezen
Business Balie van een sorteercentrum buszendingen;
-De partijgrootte binnen de productgroep Partijenpost
Buszendingen Binnenland is minimaal 25.000 stuks.
-De Klant heeft niet al een (Tijd-)Plaatskorting
voortvloeiend uit een voor 2013 tot stand gekomen en
nog geldende Overeenkomst.
In dat geval geldt gedurende de duur van deze Overeenkomst
de Plaatskorting Grote Partijen niet.
KIX®-korting
De KIX® is een streepjescode die informatie bevat (onder
andere de postcode), waarmee PostNL de Poststukken efficiënter automatisch kan verwerken. Om voor de additionele
KIX®-korting van 0,5% op het geldende tarief in aanmerking
te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
-De KIX® is volgens de brochure ‘Technische specificaties
KIX®’ (laatste versie) op ieder Poststuk aangebracht.
-Het jaarvolume binnen de productgroep Partijenpost
Buszendingen Binnenland is minimaal 50.000 stuks.
8
Artikel 7
Betalingsvoorwaarden
oor de betaling van de in de Overeenkomst genoemde
V
Diensten zijn, tenzij hiervan in de Overeenkomst dan wel in de
voorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke Dienst
is afgeweken, de Betalingsvoorwaarden voor op rekening
verrichte diensten van toepassing zoals opgenomen in de
brochure “Betalingsvoorwaarden PostNL” (laatste versie).
9
Artikel 8
Geheimhoudingsverklaring
8.1PostNL en de Klant verplichten zich over en weer aan
derden geen vertrouwelijke informatie betreffende
de inhoud van de Overeenkomst, elkaars bedrijven en
bedrijfsprocessen beschikbaar te stellen (behoudens
indien de verstrekking noodzakelijk is in verband met
enig wettelijke verplichting daartoe), tenzij voorafgaand
aan de wederpartij schriftelijk toestemming is gevraagd
en is verkregen of tenzij in de Overeenkomst anders is
overeengekomen.
8.2Indien PostNL werkzaamheden die betrekking hebben
op haar dienstverlening of op haar interne bedrijfsprocessen uitbesteedt aan een andere partij, dan
wordt deze partij niet als derde in de zin van dit artikel
beschouwd. PostNL zal in dat geval aan dergelijke
partijen een vergelijkbare geheimhoudingsverplichting
opleggen.
10
Artikel 9
Overige bepalingen
9.1.De Overeenkomst komt in de plaats van de tot de datum
van ingang van de Overeenkomst bestaande schriftelijke
en mondelinge overeenkomsten tussen PostNL en de
Klant met betrekking tot de in de Overeenkomst
genoemde Diensten.
9.2.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
PostNL is het de Klant niet toegestaan de Overeenkomst
en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
tussentijds over te dragen aan een andere rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon. PostNL is
gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen
aan een andere tot de PostNL-groep, in de zin van
artikel 2:24b BW, behorende onderneming.
9.3.De Klant is voor haar Dochtermaatschappijen en/of
Groepsmaatschappijen jegens PostNL hoofdelijk
aansprakelijk voor de tijdige en behoorlijke uitvoering
van de Overeenkomst door haar Dochtermaatschappijen en/of Groepsmaatschappijen .
9.4.
PostNL behoudt zich het recht voor om in geval van
een Overeenkomst met ‘Groene Post’ op individueel
Klantniveau af te zien van het verdubbelen van de
zogenoemde CO2 bijdrage indien de jaarlijkse totale
kosten van het verdubbelen (van alle deelnemende
Klanten) van Groene Post voor PostNL meer bedragen
dan EUR 100.000,00. Indien een Klant deelneemt aan
‘Groene Post’, wordt deze deelname ieder jaar
stilzwijgend verlengd.
hieruit voortvloeiende kosten bij de Klant in rekening te
brengen, en/of ontstane schade op de Klant te verhalen.
9.6.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen,
prevaleren de bepalingen uit de romp van de Overeenkomst boven de toepasselijke Algemene Contractvoorwaarden, de Productspecifieke Bijlage(n), de
algemene (betalings-)voorwaarden, brochures en/of
regelingen en prevaleren de Algemene Contractvoorwaarden boven de Productspecifieke Bijlage(n),
de algemene (betalings-) voorwaarden, brochures
en/of regelingen.
9.7.Alle in deze Algemene Contractvoorwaarden en in
de Overeenkomst genoemde tarieven en bedragen
zijn vermeld exclusief de daarover eventueel
verschuldigde BTW.
9.8.PostNL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene
Contractvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
9.9.Indien enig artikel van de Overeenkomst nietig mocht
zijn of vernietigd mocht worden, zal dat artikel geacht
worden te zijn vervangen door een tussen Partijen
overeen te komen bepaling die zo dicht mogelijk
de intentie benadert die Partijen beoogden bij het
redigeren van het nietige of vernietigde artikel en
zullen de overige artikelen van de Overeenkomst
onverkort van kracht blijven.
9.10.Op de Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
9.5.
PostNL kan aan een Klant Hulpmiddelen ter beschikking
stellen. In een dergelijke geval blijven deze Hulpmiddelen eigendom van PostNL. De Klant verkrijgt
deze in bruikleen. De Klant zegt toe deze Hulpmiddelen
zorgvuldig te behandelen en ze alleen voor doeleinden
te gebruiken waarvoor ze zijn verstrekt. PostNL kan
op ieder moment verzoeken deze Hulpmiddelen te
retourneren. De Klant zal hier binnen 10 werkdagen
gehoor aan geven. Indien de Overeenkomst met PostNL
wordt beëindigd, retourneert de Klant de Hulpmiddelen
binnen 5 werkdagen na de beëindiginghsdatum. Indien
PostNL de Hulpmiddelen niet binnen de genoemde
termijn retour ontvangt, dan wel de Hulpmiddelen
beschadigd retour ontvangt, is zij gerechtigd om de
9.11.Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst
ontstaan, geschillen over het ontstaan daarvan
daaronder begrepen, zullen worden beslecht door
de rechter te ’s-Gravenhage.
9.12.Overeenkomsten waarop deze Algemene Contractvoorwaarden van toepassing zijn blijven van kracht
als de rechtsvorm van PostNL wordt gewijzigd.
9.13.De Algemene Contractvoorwaarden zijn ook beschikbaar via postnl.nl. Zij worden tevens op verzoek gratis
verstrekt door PostNL Business Service 088 868 68 68.
11
Juli 2014
Meer weten?
Bel 088 868 68 68 of kijk op postnl.nl