Een Kwalitatief Onderzoek Naar de Preventie van Eetstoornissen in

2014
Buro PUUR
Jeanine Anne Carlijn Stoeten
27 juni 2014
EEN KWALITATIEF
ONDERZOEK NAAR DE
PREVENTIE VAN
EETSTOORNISSEN IN DE
TOPSPORT
Eerste begeleidster: Dr. L. van Gemert-Pijnen
Tweede begeleidster: Drs. M.A. Koeneman
Extern begeleidster Buro PUUR: Drs. P. Bos
Juni 2014
Faculteit Gedragswetenschappen
Afstudeerrichting Gezondheidspsychologie
Universiteit Twente
Jeanine Anne Carlijn Stoeten (s1224395)
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
Bachelor scriptie Psychologie
Faculteit Gedragswetenschappen
Eerste begeleidster Universiteit Twente: Dr. Lisette van Gemert-Pijnen
Tweede begeleidster Universiteit Twente: Drs. Margot A. Koeneman
Extern begeleidster Buro PUUR: Drs. Patricia Bos
Enschede, juni 2014
ii
J.A.C. Stoeten
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
SAMENVATTING
Van alle psychiatrische stoornissen onder jongeren in Nederland kennen eetstoornissen de hoogste
morbiditeit. Vroege signalering van een eetstoornis is van wezenlijk belang omdat de kans op
genezing aanzienlijk groter wordt wanneer er snel wordt ingegrepen. In de wereld van topsporters
blijken eetstoornissen relatief vaak voor te komen door de preoccupatie met lichaamsgewicht en
omvang en de obsessieve neiging om steeds verder te gaan.
Door middel van literatuuronderzoek werd onderzocht wat er bekend is omtrent
eetstoornissen in topsport. Er werd daarbij gezocht naar literatuur over de rol die de coach speelt bij
eetstoornissen bij topsporters. Kwalitatief onderzoek door middel van open interviews heeft inzicht
gegeven in de ervaringen van topcoaches met eetstoornissen in topsport en de manier waarop zij
hun talenten daarin begeleiden. Interviews werden afgenomen onder vijf Nederlandse topcoaches
en twee topsporters die vertelden over de rol van de coach bij eetstoornissen in topsport. Dit
onderzoek is uitgevoerd binnen een vooraf gekozen theoretisch kader, waarop de interviewvragen
werden gebaseerd.
Uit het literatuuronderzoek bleek dat topsporters een verhoogd risico hebben op het
ontwikkelen van een eetstoornis. Patiënten met een eetstoornis worden vaak net als topsporters
gekenmerkt door eigenschappen als prestatiegerichtheid en perfectionisme. Tevens bleek dat
coaches invloedrijke personen zijn bij het sturen en begeleiden van topsporters. De attitude en het
gedrag van coaches hangt samen met de kans op het ontstaan van een eetstoornis bij een
topsporter. Uit de interviews kwam naar voren dat alle coaches ervaringen hebben met
eetstoornissen in topsport. Er zijn verschillende factoren die ten grondslag liggen aan het gedag van
de coach omtrent dit onderwerp, waarvan attitude en zelfeffectiviteit het meest genoemd werden
door de respondenten. Preventieve maatregelen werden nauwelijks genomen. Signaleren gebeurt op
veel verschillende manieren. De ene coach houdt zichzelf verantwoordelijk voor zaken omtrent
eetgedrag van sporters terwijl andere coaches deze taak uitbesteden aan specialisten binnen het
begeleidingsteam.
Coaches hebben invloed op gedachten en overtuigingen van een topsporter ten opzichte van
gewicht, lichaamsvorm en eten, zo bleek uit de literatuur. Uit de interviews bleek dat er mogelijk
sprake is van een discrepantie tussen de coachingstijl die coaches denken te hanteren en de
coachingstijl die zij daadwerkelijk hanteren tijdens het coachen omtrent voeding en gewicht. Deze
bleek vaak negatiever te zijn dan de coaches zelf veronderstelden.
iii
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
ABSTRACT
Of all psychiatric disorders among adolescents in the Netherlands, eating disorders know the highest
morbidity. Early identification of an eating disorder is essential because the chance of curing it is
significantly greater when action is taken quickly. In the world of elite athletes there is proof that
eating disorders are relatively common due to athletes preoccupation with body-weight, shape and
the obsessive tendency to go further and further.
Thorough literature was examined what is known about eating disorders in elite sports so far.
It was while searching for the role of the coach in eating disorders in elite athletes. Qualitative
research through open interviews gave insight into the experiences of coaches with eating disorders
in elite sports and the way they accompany their talents. Interviews were conducted under five
Dutch top coaches and two elite athletes who talked about the role of the coach in eating disorders
in elite sports. This research was conducted within a chosen theoretical framework, on which the
interview questions were based.
Elite athletes have an increased risk for the development of an eating disorder. Patients with
eating disorders often have, just like elite athletes, properties such as performance orientation and
perfectionism. Also found was that coaches are influential people in directing and guiding athletes.
The attitude and behaviour of coaches are related to the probability of the emergence of an eating
disorder in an elite athlete. The interviews revealed that all coaches have had experiences with
eating disorders in elite sports. There are several factors that underlie the behaviour of the coach on
this subject, whose attitude and self-efficacy were usually called by the respondents. Preventive
measures were hardly taken. Signalling is done in many different ways. One coach holds himself
responsible for matters concerning eating behaviours of athletes while other coaches outsource this
task to specialists within the staff.
Coaches have influence on thoughts and beliefs of an athlete on their weight, body shape
and nutrition, as evidenced by literature. The interviews revealed that there may be a discrepancy
between the coaching style coaches intend to apply and the coaching style they actually use while
coaching on nutrition and weight. This often proved to be more negative than the coach assumed.
iv
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
VOORWOORD
Dit onderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de Bachelor Psychologie, gevolgd aan de Universiteit
Twente te Enschede. Tijdens het volgen van deze Bachelor opleiding ben ik naast studeren vrijwel
iedere dag bezig geweest met het bedrijven van topsport. Volleybaltrainingen en wedstrijden op het
hoogste niveau van Nederland en trainingen met het Nationaal Team hebben vele jaren tot mijn
dagelijkse bezigheden behoord en horen dat tot op heden nog steeds. De afgelopen drie jaren is mijn
interesse in de psychologie gegroeid. Tijdens de opleiding kwam ik erachter vooral grote
belangstelling te hebben voor de neuropsychologie, gezondheidspsychologie en klinische
psychologie. Ook op sportief gebied herkende ik steeds meer psychologische aspecten en verbaasde
ik me soms over de geringe kennis die hierover beschikbaar is onder begeleiders en topsporters in zo
een professioneel klimaat. De ontwikkelde passie en ambitie voor psychologie en topsport wilde ik
graag combineren tijdens de Bachelor These. Toen ik in april 2013 een lezing bijwoonde van drs. Bos,
oprichtster van Buro PUUR, voelde ik me erg aangesproken tot haar werkwijze en manier van
benaderen. Buro PUUR richt zich op de preventie van eetstoornissen. Vervolgens heb ik op eigen
initiatief contact gezocht en een plan gemaakt om de omgang met eetstoornissen in de specifieke
wereld van de topsport te onderzoeken. Ik voel me bevoorrecht dat ik de unieke kans heb gekregen
om mijn passie en professie op deze manier met elkaar in verbinding te stellen. Het was een
leerzaam proces. Hoewel de opdracht intensiever en tijdrovender bleek te zijn dan ik verwachtte heb
ik met veel passie en plezier aan dit onderzoek gewerkt.
Tijdens het onderzoek ben ik begeleid door zowel Buro PUUR als de Universiteit Twente. Mijn
dank hiervoor gaat dan ook uit naar drs. P. Bos van Buro PUUR, voor het verschaffen van deze
mogelijkheid en de externe begeleiding de afgelopen maanden. Tevens wil ik dr. L. van Gemert
bedanken als eerste aanspreekpunt binnen de Universiteit Twente en drs. M.A. Koeneman als
tweede aanspreekpunt en steun van meet af aan. Tot slot wil ik papa, mama en Elsemiek bedanken
voor alles wat ze voor mij betekend hebben de afgelopen jaren. Ik ben trots op wat ik bereikt heb,
zonder jullie onvoorwaardelijke steun was dat niet gelukt.
Enschede, 27 juni 2014
Jeanine Stoeten
v
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING ......................................................................................................................................iii
ABSTRACT ................................................................................................................................................ iv
VOORWOORD ...........................................................................................................................................v
INLEIDING ................................................................................................................................................ 8
THEORETISCH KADER............................................................................................................................. 14
Bandura zijn sociale leertheorie ........................................................................................................ 14
Ajzen zijn Theory of Planned Behaviour ............................................................................................ 16
Coachingstijlen door Biesecker en Martz .......................................................................................... 18
METHODE .............................................................................................................................................. 20
Design ................................................................................................................................................ 20
Onderzoeksgroep en respondenten ................................................................................................. 21
Meetinstrumenten ............................................................................................................................ 23
Procedure ........................................................................................................................................ 233
Analyse .............................................................................................................................................. 24
Validiteit en betrouwbaarheid .......................................................................................................... 25
RESULTATEN .......................................................................................................................................... 27
1. Wat is een eetstoornis en waarom hebben topsporters een verhoogd risico op het ontwikkelen
van een eetstoornis? ......................................................................................................................... 27
2. Wat zijn de consequenties van eetstoornissen bij een topsporter en hoe beïnvloedt dit de
prestaties? ......................................................................................................................................... 31
3. Op welke manier kan een coach een eetstoornis bij topsporters het beste voorkomen of
begeleiden? ....................................................................................................................................... 32
4. Welke factoren van de coach zijn van invloed op het al dan niet ontwikkelen of in stand houden
van een eetstoornis bij een topsporter? ........................................................................................... 35
Conclusie resultaten literatuuronderzoek......................................................................................... 36
5. Wat doet een coach ter preventie en signalering van eetstoornissen en wanneer hij of zij
vermoedt dat een topsporttalent een eetstoornis (heeft) ontwikkeld en wat is zijn of haar
coachingstijl daarbij? ......................................................................................................................... 37
6. Welke ervaringen hebben topcoaches en topsporters uit verschillende sporttakken met
eetstoornissen en waar hebben zij behoefte aan? ........................................................................... 43
Conclusie resultaten interviews ........................................................................................................ 48
DISCUSSIE .............................................................................................................................................. 50
REFERENTIES........................................................................................................................................ 577
BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 60
Bijlage A: Toestemmingsverklaringformulier en informatiebrochure .............................................. 60
vi
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Bijlage B: Het interview ..................................................................................................................... 62
Bijlage C: Codeertabel topsporters – Codes & Quotes ..................................................................... 64
Bijlage D: Codeertabel topcoaches – Codes & Quotes...................................................................... 73
vii
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
INLEIDING
Bekende Nederlandse topsporters, zoals wielrenster Leontien van Moorsel en turnster Susanne
Beerepoot-Kappetein, hebben prachtige resultaten geboekt en lijken een glansrijke periode achter
zich te hebben. Maar de vele medailles die zij behaalden hebben een keerzijde. Zowel van Moorsel
als Beerepoot kampen tijdens hun professionele carrière met een eetstoornis, en met hen vele
andere topsporters. “Het werd een lange weg terug” schreef Leontien van Moorsel in haar boek ‘De
rit van mijn leven’. Beerepoot benadrukt hierbij de rol van de coaches, die sterke invloed kunnen
uitoefenen op hun talenten. “Turnen is natuurlijk een esthetische sport: als je net even wat meer
billen hebt ziet dat er gewoon niet uit, hoe graag ik ook zou willen dat het niet zo is. Maar het is niet
handig als je in je laatste ronde nog dubbel over de kop moet met ‘extra’ gewicht. De coaches willen
ook graag de touwtjes in handen houden en het draait allemaal om presteren. In de ‘normale’ wereld
wordt een verjaardag beschouwd als een feest met lekker eten, taart en snoep. Wij moesten
toentertijd trakteren op cadeautjes! Oftewel, eten werd door de coaches als slecht beschouwd”, aldus
Susanne Beerepoot.
Eetstoornissen in het algemeen
Eetstoornissen zijn grofweg onder te verdelen in drie verschillende soorten eetstoornissen. De
DSM-5 onderscheidt de Atypische Eetstoornis, ook wel Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven
genoemd, van de Eetbuistoornis (BED), Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa (5th ed.;
DSM–5; American Psychiatric Association, 2013). Van een eetstoornis wordt gesproken wanneer de
betrokken persoon voortdurend bezig is met eten en gewicht of lichamelijk voorkomen (Noordenbos
& Vandereycken, 2005). Van alle psychiatrische aandoeningen bij jongeren kennen eetstoornissen de
hoogste morbiditeit, aldus Noordenbos en Vandereycken (2005). Om deze reden is aandacht voor
preventie van groot belang, vooral onder risicogroepen in onze samenleving. Tevens kan de prognose
aanzienlijk worden verbeterd bij vroegtijdige herkenning. De typische eetstoornissen hebben
verschillende kenmerken, maar kunnen in verloop van tijd evolueren van het ene in het andere type
(Noordenbos & Vandereycken, 2005).
De gevolgen van een eetstoornis zijn ingrijpend. Anorexia Nervosa is de psychiatrische
stoornis met het hoogste sterftecijfer, dit zowel ten gevolge van suïcide als van de lichamelijke
complicaties van de vermagering (Noordenbos & Vandereycken, 2005). Er wordt geschat dat 45% van
de anorexia patiënten volledig herstelt, 33% verbetert en 20% een chronische stoornis ontwikkelt.
Ongeveer 0,5% van de behandelde patiënten met anorexia overlijdt aan de gevolgen van de ziekte.
Anorexia Nervosa is de psychische ziekte met de hoogste kans op vroegtijdige sterfte. De prevalentie
van eetstoornissen is moeilijk nauwkeurig te bepalen. Uit recente informatie blijkt dat onder
8
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
vrouwen van 15 tot 30 jaar in de Verenigde Staten de prevalentie van Anorexia Nervosa wordt
geschat op 0,5-1% (Abraham & Llewellyn-Jones, 2008). Voor de eetstoornis Niet Anders Omschreven
ligt de prevalentie zelfs rond de 12%, aldus Abraham en Llewellyn-Jones (2008). Waar de Anorexia
patiënt door sterke vermagering duidelijke lichamelijke signalen toont, doet een Boulimia patiënt dit
niet. Deze mensen hebben meestal geen extreem gewicht en de eetstoornis wordt daarom bij hen
vaak niet onderkent, mede doordat het voor de omgeving niet zichtbaar is. De meeste boulimia
patiënten gaan niet in behandeling en blijven zo jaren lang alleen met hun eetstoornis worstelen.
Naast de lichamelijke gevolgen van eetstoornissen zijn er ook psychosociale gevolgen die erg
ingrijpend kunnen zijn. Zo zonderen patiënten met een eetstoornis zich dikwijls af van de
buitenwereld. Door de stress die een eetstoornis met zich mee brengt en de obsessie met (niet) eten
wordt de kans op een sociaal isolement vergroot (Noordenbos & Vandereycken, 2005).
Uit onderzoek is gebleken dat er bepaalde risicogroepen genoemd kunnen worden welke een
verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van een eetstoornis. Volgens Noordenbos en
Vandereycken (2005) zijn dit vooral jonge meisjes en vrouwen tussen de 15 en 25 jaar oud die in een
omgeving leven waarin slankheid het lichaamsideaal is. In de wereld van balletdansers, modellen en
topsporters blijken eetstoornissen relatief veel voor te komen door de preoccupatie met het
lichaamsgewicht en lichaamsomvang. Over de etiologie van eetstoornissen is vooralsnog weinig
bekend. Wel is duidelijk dat eetstoornissen het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals
genetische factoren of sociale, culturele en familiare factoren. De geïsoleerde factoren op zich zijn
onvoldoende om een eetstoornis te veroorzaken, maar de ‘juiste’ combinatie van factoren kan hier
wel voor zorgen (Brandt-Dominicus, 2006).
Eetstoornissen in topsport
Volgens Brandt-Dominicus (2006) komen onder vrouwelijke topsporters relatief veel eetstoornissen
voor. Topsport is een makkelijk te hanteren begrip, maar wat daar precies onder valt is soms
moeilijker te bepalen. De definitie van het NOC*NSF beperkt zich op dit moment tot het hoogste
internationale niveau: Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en Olympische
Spelen. Echter zijn ook binnen Nederland vele sporters iedere dag uren lang intensief met hun sport
bezig. Ook dit wordt als topsport gezien tijdens dit onderzoek. Daarom wordt tijdens dit onderzoek
het begrip topsport gedefinieerd als: op het hoogste (inter)nationale niveau uitkomend, binnen een
erkend topsportprogramma.
De belangstelling voor de relatie tussen topsporters en eetstoornissen heeft geleid tot de
term ‘Anorexia Athletica’ (Thompson & Sherman, 1993). Topsporters en eetstoornispatiënten lijken
niet alleen op elkaar wat betreft hun afwijkende eetgedrag, maar ook vanwege een aantal
belangrijke psychische kenmerken zoals doorzettingsvermogen en de obsessieve neiging om steeds
9
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
verder te gaan. Ze laten zich daarbij door lichamelijke ongemakken niet tegenhouden, aldus BrandtDominicus in onderzoek voor het Trimbos Instituut (2006).
Uit een onderzoek van Munnikhof en Coumans (2000) bleek dat geïnterviewde sportartsen
schatten dat 10 tot 40% van de topsporters eetproblemen heeft en in extreme mate bezig is met
voeding en gewicht. Ook Sundgot-Borgen en Torstveit (2004) onderzochten de prevalentie van
eetstoornissen onder atleten. Zij vonden dat deze vele malen hoger ligt dan in de bevolking van niettopsporters. Onder atleten kampte 13,5% met een eetstoornis tegenover 4,6% van de personen in de
normale bevolking (Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004).
Eetproblemen werden vooral gezien bij topsporters die naast de grote prestatiegerichtheid
ook last hadden van een lage eigenwaarde, perfectionisme, psychische problemen en ervaringen met
seksueel misbruik. Vooral bij sporten waarbij veel waarde wordt gehecht aan een laag gewicht en
sporten waarbij sporters in gewichtsklassen worden ingedeeld, lijken topsporters kwetsbaar voor het
ontwikkelen van een eetstoornis. Ook bij sporten waar esthetische waarden belangrijk zijn komen
eetstoornissen relatief veel voor (Munnikhof & Coumans, 2000). Tevens kwam uit onderzoek naar
voren dat eetstoornissen significant vaker voorkomen bij vrouwelijke atleten dan bij mannelijke
(Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004).
Begeleiding, zoals coaches en sportartsen, kunnen een grote rol spelen bij het vroegtijdig
herkennen en ingrijpen wanneer een topsporter een eetstoornis ontwikkelt. Zo zijn er algemene,
individuele en omgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van verstoord
eetgedrag (de Bruin, 2010). Bij topsporters komen daar nog eens de sport specifieke risicofactoren
bij, zoals het sportmilieu met hoge focus op het lichaam, gewicht en vetpercentage of de weinig
verhullende kleding. Veel sporters en coaches zijn er tevens van overtuigd dat afvallen de
sportprestaties zal verbeteren. Volgens sportpsycholoog Karin de Bruin (2010) is deze overtuiging
uiterst hardnekkig, niet in de laatste plaats omdat er ook een kern van waarheid in zit. Volgens haar
zijn topsporters zich hyper bewust van hun lichaam en zorgen negatieve invloeden uit de sport, zoals
opmerkingen van coaches over hun lichaam, ervoor dat topsporters kwetsbaarder zijn voor het
ontwikkelen van een eetstoornis. Eetstoornissen leiden tot een verslechterde fysieke fitheid en
daarmee tot slechtere sportprestaties. Door een eetstoornis nemen de botdichtheid, spierkracht en
flexibiliteit af waardoor coördinatie en kracht- en duurprestatie verslechteren, aldus El Ghoch, Soave,
Calugi en Dalle Grave (2013).
De rol van de coach
Trainers en coaches zullen op hun hoede moeten zijn als het gaat om het gewicht en eetgedrag van
hun sporttalent. Zij moeten zich keer op keer afvragen of het eetpatroon van de sporter nog gezond
is en niet leidt tot prestatieverlies tijdens wedstrijden of trainingen (El Ghoch, Soave, Calugi en Dalle
10
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Grave, 2013). Hoewel veel topsportcoaches een diëtist kunnen raadplegen indien zij dat nodig
achten, is het van groot belang dat zij zelf voldoende kennis hebben over de signalen en preventie
van eetstoornissen. De coach is immers degene die dag in dag uit met het talent werkt en hem of
haar hierin kan en moet begeleiden. Topsporters voelen vaak zowel intrinsiek als extrinsiek druk om
slank te zijn en te blijven. Byrne en McLean (2002) stellen dat voornamelijk atleten die onder hoge
druk staan om slank te blijven een eetstoornis ontwikkelen. Daaruit kan worden afgeleid dat de
omgeving van de topsporter een grote rol speelt in zijn of haar eetgedrag, met misschien wel de
coach als invloedrijkste persoon.
Biesecker en Martz (1999) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van de manier van
coachen op sporters in relatie tot eetproblemen. Hier werden twee soorten coachingstijlen gebruikt,
de positieve en de negatieve stijl. De positieve stijl is coaching rondom het gewicht op een
persoonlijke en zorgzame manier. Daarbij vindt de coach de sporter als persoon altijd belangrijker
dan de prestatie die hij of zij levert. Bij de negatieve coachingstijl wordt vooral de prestatie en
gewichtscontrole benaderd en is minder aandacht voor de persoon zelf en zijn gevoelens en
gedachten. Sporters met een coach die een negatieve coachingstijl hanteert hadden meer angst voor
een negatief lichaamsbeeld, lieten meer dieetgedrag zien en waren bang om aan te komen
(Biesecker & Martz, 1999). Uit het onderzoek kwam naar voren dat de stijl van coachen een verschil
kan maken en soms zelfs de doorslag kan geven om een eetstoornis te ontwikkelen. Wanneer de
coach zijn sporttalent continu negatief benaderd over het gewicht zal dit eerder resulteren in een
eetstoornis bij de sporter dan wanneer deze positief gecoacht wordt, aldus Biesecker en Martz
(1999).
Het onderzoek en de opzet
Uit bovenstaande informatie blijkt dat een eetstoornis een ernstige psychiatrische aandoening is
waarvoor niet één oorzaak valt aan te duiden. Topsporters vormen een risicogroep voor het
ontwikkelen van een eetstoornis. De omgeving blijkt een grote rol te spelen bij de ontwikkeling van
een eetprobleem. In dit onderzoek willen we kijken naar de rol van coaches en begeleiders van
topsporters en topteams. Door middel van interviews bij coaches van topsporters willen we
proberen inzicht te krijgen in hun ervaringen en attitude rondom eetstoornissen in de topsport.
Daarmee kan een aanzet worden gegeven voor de verbetering van de preventie van eetstoornissen
in de topsport, aangezien de coach vaak het dichtst bij het sporttalent staat. Voorop staat de
gezondheid van het talent, die door een eetstoornis ernstig in gevaar kan worden gebracht. Ook voor
het verbeteren van de prestaties in topsport op zich is dit een zeer relevant onderwerp. Daarom is
het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige situatie om vervolgens duidelijke richtlijnen op te
kunnen stellen voor de praktijk.
11
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Door middel van analyse van de literatuurstudie en interviews willen we proberen de
onderzoeksvragen te beantwoorden:
A. Wat is er bekend omtrent coaching en eetstoornissen in topsport?
B. Op welke manier begeleiden topsport coaches hun sporters wat betreft (verstoord) eetgedrag? En
wat zijn hun ervaringen omtrent het onderwerp eetstoornissen in topsport?
De deelvragen die in dit verslag worden beantwoord staan hieronder. Na het beantwoorden van
deze deelvragen door literatuuronderzoek en interviews zullen deze met elkaar en de gekozen
theorie in verband worden gebracht.
Onderzoeksvraag A wordt beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Het
literatuuronderzoek richt zich op de deelvragen:
1. Wat is een eetstoornis en waarom hebben topsporters een verhoogd risico op het ontwikkelen van
een eetstoornis?
2. Wat zijn de consequenties van een eetstoornis bij een topsporter en hoe beïnvloedt dit de
prestaties?
3. Op welke manier kan een coach een eetstoornis bij topsporters het beste voorkomen of
begeleiden?
4.Welke factoren van de coach zijn van invloed op het al dan niet ontwikkelen of in stand houden van
een eetstoornis bij een topsporter?
Het kwalitatief onderzoek door middel van interviews richt zich op deelvraag 5 en 6. Hiermee wordt
onderzoeksvraag B beantwoord. Het gaat hier om de deelvragen:
5. Wat doet een coach ter preventie van eetstoornissen en wanneer hij of zij vermoedt dat een
topsporttalent een eetstoornis (heeft) ontwikkeld en wat is zijn of haar coachingstijl daarbij?
6. Welke ervaringen hebben topcoaches en topsporters uit verschillende sporttakken met
eetstoornissen en waar hebben zij behoefte aan?
Met de informatie uit de onderzoeksgegevens uit de interviews en de beschikbare literatuur willen
wij een handleiding ontwikkelen voor topsportcoaches en begeleiders: “Wat als mijn topsport talent
een eetstoornis is?”. Op deze manier wordt gestreefd naar het verkrijgen van een beter inzicht in de
rol van de coach bij de ontwikkeling van eetstoornissen onder topsporters. Verwacht wordt dat op
12
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
het gebied van vroegtijdige herkenning en preventie nog veel te winnen valt gezien de grote getallen
waarin eetstoornissen voorkomen onder topsporters. Verbetering begint bij bewustwording en een
meer handvaten omtrent deze problematiek. De praktische handleiding als eindproduct van dit
onderzoek kan een belangrijke eerste stap in de goede richting betekenen en zorgt voor meer
houvast voor topcoaches.
Opbouw van de These
In dit onderzoeksverslag is allereerst het onderzoek kort samengevat zodat de lezer op een snelle
manier een beeld kan krijgen van het verslag, de inhoud en de uitkomsten van het onderzoek. De
inleiding bestaat uit de aanleiding, probleemstelling en het duidelijk maken van het onderzoek en de
onderzoeksvragen en deelvragen. Vervolgens komen achtereenvolgend het theoretisch kader, de
onderzoeksmethoden en de resultaten aan de orde. Ten slotte wordt in de discussie besproken wat
er uit dit onderzoek kan worden opgemaakt en kunnen in de bijlagen de informatiebrochure, het
informed consent, het interview en gebruikte tabellen voor de analyse worden gevonden.
Omdat eetstoornissen voornamelijk bij vrouwen voorkomen wordt er in dit verslag meestal
gesproken in de ‘zij-vorm’. In de meeste gevallen had er ook ‘hij’ kunnen staan of had een andere
mannelijke vorm gebruikt kunnen worden.
De twee methoden die tijdens dit onderzoek worden gebruikt zijn literatuuronderzoek en
kwalitatief onderzoek door middel van interviews. Deze twee methoden worden onderbouwd door
en sluiten aan op de theorieën die in de volgende sectie, het theoretisch kader, worden beschreven.
13
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
THEORETISCH KADER
Bandura introduceerde de begrippen motivatie en gedrag en benadrukte sociaal leren. Het gaat hier
om leren in de natuurlijke omgeving van de lerende. De Theory of Planned Behavior van Ajzen (1991)
werd gebruikt om gedrag te voorspellen en te verklaren. Als derde werden de coachingstijlen van
Biesecker en Martz (1999) toegevoegd aan het theoretisch kader aangezien dit onderzoek goed
aansluit bij het huidige onderzoek en de specifieke rol van de coach benadrukt.
Bandura zijn sociale leertheorie
Bandura beschouwt het leren als een interactie tussen de omgeving, persoonlijke factoren en het
gedrag. In zijn theorie wordt nadrukkelijk gesteld dat mensen cognitieve wezens zijn die hun eigen
gedrag kunnen sturen. Dit betekent dat korte en lange termijn gevolgen een (de)motiverende
werking kunnen hebben op het gedrag van een individu. In het verlengde daarvan concludeerden
Campion en Lord (1982) dat het stellen van doelen gezien zou moeten worden als een dynamisch
proces tussen een individu en diens omgeving. Feedbackprocessen zijn volgens hem belangrijk bij het
monitoren en bijstellen van het gedrag. Daaruit kan in het kader van dit onderzoek worden
geconcludeerd dat de feedback die een topsporter van de coach ontvangt, van wezenlijk belang is
voor het bijsturen en monitoren van zijn of haar (eet)gedrag.
Toegepast op de materie eetstoornissen in topsport lijken we te kunnen stellen dat het
gedrag van een sporter met een eetstoornis deels afhangt van de feedback die hij of zij ontvangt van
de natuurlijke omgeving, de coach. Deze is in staat het gedrag van de sporter bij te stellen door de
feedback die hij zijn sporter geeft op zijn (eet)gedrag. Wanneer een coach zijn atleet aanmoedigt en
complimenteert bij gewichtsverlies, is het niet ondenkbaar dat het verstoorde eetpatroon daardoor
versterkt wordt.
In de theorie van het leren door Bandura (1971) wordt iemand gedreven door innerlijke
krachten of door omgevingsinvloeden. Psychologisch functioneren kan volgens Bandura (1971) het
beste begrepen worden in termen van continue interactie tussen gedrag en omgeving. Traditionele
theorieën over leren gaan zelfs zo ver dat ze gedrag beschrijven als een direct product van de
ervaren consequenties (Bandura, 1971).
Begrippen voor dit onderzoek
De begrippen die in dit onderzoek gebruikt worden uit de sociale leertheorie van Bandura zijn er vier.
We richten ons op zelf effectiviteit, locus of control, motivatie en feedback uit de theorie van
Bandura. Deze begrippen worden hieronder kort toegelicht.
Het begrip zelf effectiviteit is van grote invloed op de motivatie, zelfregulatie en op wat
14
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
iemand uiteindelijk bereikt (Bandura, 1977). Het gaat hierbij om (zelf)vertrouwen en het gevoel dat
in staat te zijn bepaald gedrag te vertonen. Wanneer een individu bepaald gedrag wil vertonen, blijkt
dat individuen met een hoge zelfeffectiviteit harder werken, eerder deelnemen, langer volhouden,
meer interesse tonen en uiteindelijk meer resultaat boeken. Een individu met een hoge
zelfeffectiviteit zal dus eerder en vaker daadwerkelijk het gedrag vertonen. Voor sporters en
sportcoaches is zelfeffectiviteit een belangrijk en herkenbaar begrip (Feltz, Short & Sullivan, 2008).
Ook de locus of control is een begrip waar Bandura invloed op uitoefende. Het gaat hierbij
om de verwachting van een individu om controle uit te oefenen op bepaalde krachten in hun leven
(Feltz, Short & Sullivan, 2008). Mensen die ervaren dat gebeurtenissen intern gecontroleerd kunnen
worden blijken meer vastbesloten te zijn over zichzelf en individuen die gebeurtenissen ervaren als
extern gecontroleerd denken in meer fatale gebeurtenissen waarop zij zelf geen invloed hebben
(Bandura, 1997). Zelf effectiviteit en locus of control zijn twee begrippen die dicht bij elkaar liggen.
Echter wordt er bij de locus of control geen rekening gehouden met hoe zeker iemand is over het
uitvoeren van een bepaalde taak of het vertonen van bepaald gedrag.
Een veelgebruikt begrip in de theorieën van Bandura is motivatie. Een belangrijk
sleutelwoord voor motivatie is volgens Bandura (1993) zelf effectiviteit. Motivatie wordt gevormd
door de verwachting dat bepaald gedrag een bepaalde uitkomst teweegbrengt en de waarde van
deze uitkomst, aldus Bandura (1993). De meeste vormen van motivatie worden cognitief
gegenereerd, dat wil zeggen door er bewust over na te denken en doelen te stellen en plannen te
maken. Motivatie en zelf effectiviteit hangen sterk samen en beïnvloeden elkaar (Bandura, 1993). Bij
motivatie gaat het om de wil om bepaald gedrag te vertonen of uit te voeren.
Feedback is volgens Bandura (1991) belangrijk voor het versterken van de motivatie om
bepaald gedrag te vertonen. Volgens Bandura (1986) stellen mensen zichzelf doelen naar aanleiding
van de feedback die zij ontvangen. Feedback kan ervoor zorgen dat een individu doelen hoger, gelijk
of lager gaat stellen dan wanneer zij dit zonder feedback zouden doen. Feedback kan leiden tot meer
of juist tot minder motivatie bij een individu om bepaald gedrag te vertonen (Bandura, 1986).
In dit onderzoek is Bandura als volgt gebruikt. Bij het interview is vraag 4 gebaseerd op het
begrip feedback uit de theorie van Bandura (1986). Vragen 6 en 7 zijn gebaseerd op het begrip locus
of control en zelf effectiviteit zoals hierboven is beschreven. Vraag 5 richt zich op motivatie.
Ook in het literatuuronderzoek werden onderzoeksgegevens gevonden die met feedback,
motivatie, locus of control en zelf effectiviteit in verband kunnen worden gebracht. De effecten
hiervan zijn terug te vinden in onderzoek van Bakker (2014), die net als Bandura stelt dat de
omgeving van grote invloed is. Door Bloks (2008) wordt het belang van motivatie onderschreven en
Martinsen, Bahr, BØrresen, Holme, Pensgaard en Sundgot-Borgen (2014) benadrukten het belang
van zelf effectiviteit bij eetstoornissen en de behandeling daarvan. Ook motivationele aspecten zoals
15
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
intrinsieke en extrinsieke motivatie en het stellen van doelen werd als belangrijk genoemd
(Martinsen et al., 2014). Feedback is volgens Vanderlinden (2005) van groot belang omtrent het
onderwerp eetstoornissen. Het bijsturen van storende gedachten belangrijk voor het beïnvloeden
van gedrag. Door het geven van feedback kan gedrag dus worden beïnvloed.
Ajzen zijn Theory of Planned Behavior
Volgens Ajzen (1991) wordt gedrag bepaald door attitude, subjectieve norm en ervaren
gedragscontrole. Hierdoor wordt gedrag een accuraat te voorspellen factor. Hoe dit zich verhoudt tot
de begrippen uit de theorie van Bandura wordt verderop besproken. De drie onderdelen van de
Theory of Planned Behavior (TPB) correleren onderling. Het verklaren en voorspellen van menselijk
gedrag is een moeilijke taak. Volgens Ajzen (1991) is cognitieve zelfregulatie een belangrijk aspect
van menselijk gedrag. Gedrag wordt voor een deel bepaald door algemene houding en
persoonlijkheidstrekken. Echter is de invloed op gedrag in specifieke situaties en specifieke context
goed te voorspellen en te verklaren, aldus Ajzen (1991). In het verlengde hiervan zien we het
onderwerp van dit onderzoek. De coach speelt in de context en omgeving van een sporter namelijk
een belangrijke rol, maar wordt ook zelf beïnvloed door zijn of haar omgeving.
Figuur 1: Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)
16
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Begrippen voor dit onderzoek
Een centrale factor in de Theory of Planned Behavior is de intentie van een individu om bepaald
gedrag te vertonen. Dit heeft te maken met motivationele factoren, die altijd nodig zijn om een
bepaalde actie te voltooien (Ajzen, 1991). Over het algemeen geldt dat hoe sterker de intentie is om
bepaald gedrag te vertonen, des te waarschijnlijker het is dat het gedrag ook daadwerkelijk vertoond
wordt. Het gedrag moet dan wel vrijwillig kunnen worden uitgevoerd.
De intentie om gedrag te vertonen wordt bepaald door drie verschillende factoren volgens
Ajzen (1991). Het gaat hier ten eerste om de attitude van de persoon ten opzichte van het specifieke
gedrag. De attitude bepaalt de intentie in ieder geval gedeeltelijk. Het gaat er hierbij om of de
persoon het gedrag in kwestie positief of negatief evalueert. Wanneer de attitude positief is neemt
de kans op bepaald gedrag toe, aldus Ajzen (1991). Wanneer een topsporter een positieve attitude
heeft ten opzichte van afvallen of minder eten, is de kans groter dat de intentie om af te vallen
uiteindelijk daadwerkelijk leidt tot eetgedrag dat daarvoor zorgt. Wanneer een coach een negatieve
attitude heeft omtrent preventieve maatregelen ter voorkoming van eetstoornissen bij sporters is de
kans groter dat de intentie om dit gedrag te vertonen laag is. De attitude van de coach omtrent het
onderwerp eetstoornissen in topsport is dus van belang omdat dit uiteindelijk invloed zal hebben op
zijn of haar gedrag.
Naast de attitude zijn er nog twee factoren die volgens Ajzen (1991) de intentie om bepaald
gedrag te vertonen bepalen. Het gaat hier allereerst om waargenomen gedragscontrole. Dit houdt de
waarschijnlijkheid in van het vertonen van bepaald gedrag en de hoeveelheid controle die de coach
hierover denkt te hebben. Hier horen ook de begrippen locus of control en zelf effectiviteit thuis,
waarnaar al eerder gerefereerd werd. Het gaat hier om het gevoel in staat te zijn zelf en op
succesvolle wijze bepaald gedrag te vertonen. Dit begrip komt ook terug in de theorie van Bandura
(1971) en hangt sterk samen met motivatie.
In de context van dit onderzoek is de laatste factor van de Theory of Planned Behavior de
subjectieve norm, die volgens Ajzen (1991) tevens invloed heeft op de intentie om bepaald gedrag te
vertonen. De subjectieve norm refereert naar de ervaren druk van belangrijke anderen om bepaald
gedrag wel of niet te vertonen. Hoe meer belangrijke anderen bepaald bedrag stimuleren en het als
positief labelen, des te groter wordt de kans dat een persoon dit gedrag gaat vertonen. Hier komt de
coach duidelijk in beeld. Wanneer sporters de indruk krijgen dat de coach afvalgedrag als iets
positiefs ziet, is de kans groot dat de intentie en motivatie om af te vallen bij hen wordt versterkt.
Ook de coach wordt beïnvloed in zijn gedrag door belangrijke anderen die hem aansturen in zijn of
haar taak. De druk die bij topsport komt kijken geldt voor de topsporter, maar zeker ook voor de
coach.
In dit onderzoek is de theorie van Ajzen als volgt gebruikt. In het interview is de theorie van
17
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Ajzen gebruikt in de vragen 4, 5, 6, 7 en 8. Vraag 8 gaat onder andere over de attitude. Vraag 6 en 7
gaan over waargenomen gedragscontrole uit de Theory of Planned Behavior. In de antwoorden op
vraag 3 kunnen we mogelijk het begrip subjectieve norm herkennen.
In het literatuuronderzoek is Ajzen als volgt terug te vinden. Het begrip attitude is terug te
vinden in onderzoek van Brandt-Dominicus (2006). In dit onderzoek wordt gesteld dat veranderingen
in attitudes moeilijk te bewerkstelligen zijn en minder lang blijven hangen. Het lijkt belangrijk dat een
coach in topsport een bewuste attitude heeft omtrent het onderwerp eetstoornissen in topsport,
waarbij hij zich bewust is van zijn invloedrijke rol. Volgens onderzoek van Reel (2013) maken coaches
vaak subjectieve opmerkingen met betrekking tot uiterlijk en gewicht, zonder dat deze ergens op
gebaseerd zijn. Druk vanuit de coach werd veel genoemd door topsporters als oorzaak om gewicht te
verliezen, aldus Reel (2013). De subjectieve norm is hier de druk die de coach, als belangrijk
sleutelfiguur, uitoefent op de topsporter.
Coachingstijlen door Biesecker en Martz
Biesecker en Martz (1999) hebben specifiek onderzoek gedaan naar de invloed van de manier van
coachen op sporters in relatie tot eetproblemen. Hier werden twee soorten coachingstijlen gebruikt,
de positieve en de negatieve stijl.
Begrippen voor dit onderzoek
De positieve stijl is coaching rondom het gewicht door de coach op een persoonlijke en zorgzame
manier. Bij de negatieve coachingstijl wordt vooral de prestatie en gewichtscontrole benaderd.
Sporters met een coach die een negatieve coachingstijl hanteert hadden in het onderzoek van
Biesecker en Martz (1999) meer angst voor een negatief lichaamsbeeld, lieten meer dieetgedrag zien
en waren bang om aan te komen.
Bij de atleten die op een persoonlijke en zorgzame manier gecoacht werden was
daarentegen het lichaamsbeeld positiever en werd minder dieetgedrag vertoond. Ook de angst om
aan te komen was kleiner. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de stijl van coachen een verschil
kan maken en soms zelfs de doorslag kan geven bij het al dan niet ontwikkelen van een eetstoornis.
In dit onderzoek is het onderzoek van Biesecker en Martz (1999) als volgt gebruikt. In het
interview richten vraag 2 en 5 zich expliciet op de coachingstijl van de geïnterviewde coach. Deze
coachingstijlen en beschrijving van voorbeelden werden nadien gelabeld als positief of negatief.
Tijdens het literatuuronderzoek werden naast het onderzoek van Biesecker en Martz (1999)
geen andere onderzoeken gevonden over specifieke coachingstijlen. Wel kwam uit het onderzoek
van Reel (2013) dat de rol van de coach één is van grote invloed. Uit onderzoek bleek dat de grootste
18
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
druk om gewicht te verliezen vanuit de sporter zelf kwam, maar druk vanuit de coach op de tweede
plaats werd genoemd (Reel, 2013). Ook liet onderzoek van Reel (2013) zien dat topsporters met een
eetstoornis veelal door hun coach aanbevolen worden te gaan diëten of van hun coach te horen
hadden gekregen dat ze te zwaar waren.
19
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
METHODE
De onderzoeksmethode die tijdens dit onderzoek gebruikt is bestaat uit twee delen, namelijk
literatuur onderzoek en interviews. Het doel was het inzichtelijk maken en verkennen van de rol van
de coach bij eetstoornissen in topsport. De eerste onderzoeksvraag werd beantwoord door middel
van literatuurstudie waarmee het probleem kon worden verkend en beschreven. Hierbij werd vooral
gekeken naar de stand van zaken in de wetenschap en wat er al bekend is omtrent dit onderwerp. De
keuze voor het afnemen van interviews vloeide voort uit de tweede onderzoeksvraag, waarbij de
nadruk meer lag op het verkrijgen van meningen en de ervaringen van coaches en topsporters.
Design
Het literatuuronderzoek is beschrijvend van aard. In relevante nationale en internationale literatuur
werd gekeken wat de huidige stand van zaken is omtrent eetstoornissen in topsport. Voorafgaand
aan het literatuuronderzoek werden een aantal termen vastgesteld die leidend waren tijdens het
doorzoeken van de beschikbare literatuur. Daarbij waren vooral eetstoornissen, topsport, coaches,
coachingstijlen, risico, preventie en begeleiding zoektermen die tot bruikbare literatuur leidden voor
het literatuuronderzoek. Op basis van het literatuuronderzoek konden topics worden geselecteerd
die samen met de theorieën als leidraad diende voor het opstellen van de interviews.
Het interview kan als beschrijvend gezien worden omdat het tracht het fenomeen
eetstoornissen in topsport te beschrijven. Ook is het interview deels verklarend omdat we
probeerden te verklaren hoe het komt dat verschillende coaches op verschillende manier met
eetproblemen in topsport omgaan. Ten slotte is het onderzoek ontwerpend van aard gezien de
handleiding die als eindproduct van het onderzoek moet dienen en moet zorgen voor verbetering
van de huidige situatie.
Om de ervaringen en beleving van de respondenten omtrent eetstoornissen in topsport te
achterhalen, is in dit onderzoek gekozen voor een open- of diepte interview in de vorm van een
tweegesprek. Kwalitatief onderzoek door middel van interviews is voor onderzoeksvraag B de meest
geschikte onderzoeksmethode om recht te doen aan de complexiteit van ervaringen en behoeftes
van de respondenten. Het doel van dit interview is het verzamelen van informatie uit mededelingen
van de geïnterviewde om zo de deelvragen en onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Het
inzicht dat hiermee werd verkregen werd onderbouwd door een deel literatuurstudie waarmee
aandacht werd geschonken aan de informatie die reeds beschikbaar is omtrent dit onderwerp.
Tevens dienden de beschreven theorieën als kader waarbinnen dit onderzoek gezien kan worden.
Deze theorieën zorgden voor een bepaalde denkrichting bij het verwerken van de data. De
literatuurstudie diende als achtergrondinformatie en een schets van de huidige stand van zaken in de
20
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
wetenschap en gaf daarmee antwoord op onderzoeksvraag A.
Onderzoeksgroep en respondenten
Voor dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in de ervaringen en meningen van coaches en begeleiders
van topsporters, maar ook in de ervaringen van topsporters over de rol van de coach. Respondenten
werden niet aselect gekozen maar geselecteerd omdat werd verondersteld dat zij met hun expertise
een waardevolle toevoeging konden zijn aan dit onderzoek in de breedte en diepte. We waren hierbij
opzoek naar respondenten met voldoende variatie, heterogeniteit en extreme gevallen zoals een extopsporter die zelf een eetstoornis heeft gehad en nu een coachende rol op zich neemt. Daarom is er
in dit onderzoek gekozen voor purposive sampling. Alle coaches die tijdens dit onderzoek werden
geïnterviewd coachen jonge vrouwen in de leeftijd tussen 12 en 30 jaar oud.
In dit onderzoek werden respondenten doelgericht geselecteerd. Topsport kan onder
worden verdeeld in verschillende takken. In een sport als turnen of volleybal zullen andere
omgangsnormen en waarden heersen dan in bijvoorbeeld taekwondo. Ook is het bijvoorbeeld
denkbaar dat topsporters in een sport als turnen meer of minder kwetsbaar zijn voor het
ontwikkelen van een eetprobleem dan topsporters uit bijvoorbeeld de volleybal wereld.
Verschillende sporten hebben mogelijk een verschillende mate van kwetsbaarheid. Ook zijn
verschillen in coachingstijlen en manieren van omgang tussen topsporter en coach mogelijk. Daarom
is het van belang de ervaringen van respondenten uit zo veel mogelijk takken van topsport te
verzamelen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie in de topsport
wereld. We hebben daarom gekozen voor drie coaches uit balsporten. Ook is er een coach
geïnterviewd uit een esthetische sport. Uit de literatuur bleek daarnaast dat eetstoornissen in
sporten met gewichtsklassen zeer veel voorkomen. Daarom vonden we het belangrijk ook de
ervaringen van sporters of coaches uit deze sporttak mee te nemen in het onderzoek. Er is daarom
een topsporter uit een gevechtsport geïnterviewd, een tak van sport waar gewicht essentieel is om
überhaupt mee te mogen doen in de gewenste klasse. Ten slotte is een coach en ex-topsporter uit
een duursport geïnterviewd. In totaal werden zeven respondenten geïnterviewd. Een interview
duurde gemiddeld 29 minuten. De duur van de interviews varieerde van 17 minuten tot 44 minuten.
Alle respondenten hadden de Nederlandse nationaliteit.
Bij het bepalen van de onderzoekspopulatie en de respondenten is onderscheid gemaakt
tussen twee groepen. Omdat we geïnteresseerd zijn in de rol van de coach, lag het voor de hand
topcoaches te bevragen over hun ervaringen met eetstoornissen bij hun toptalenten. Echter is het
ook interessant de kant van de topsporter te bekijken, en vooral hoe zij de rol van hun coach zien en
welke ervaringen zij hebben met coachingstijlen en coaching omtrent gewicht en eetgedrag. Daarom
21
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
zijn naast vier coaches ook twee (ex)topsporters gevraagd over hun mening en ervaringen. Eén van
de zeven respondenten (respondent 2) vertelt zowel vanuit haar ervaringen als coach als vanuit haar
ervaringen als ex-topsporter. Relevante gegevens over de respondentenzijn terug te vinden in tabel
1. De aard van de sport is daarbij op een algemene manier weergegeven omdat het relevant is te
weten uit welke sporttak de respondenten komen omdat verschillen tussen sporten mogelijk is.
Echter zal bij specifieke details over de sport de anonimiteit van de respondent bedreigd worden.
Daarom is er voor gekozen om de aard van de sport weer te geven, maar daarin niet specifiek aan te
geven om welke sport het gaat.
Tabel 1: Gegevens respondenten
Respondent
Rol
Sekse
Aard sport
1
Sporter op hoogste nationale niveau. Deze
Vrouw
Balsport
Vrouw
Duursport
Man
Balsport
Man
Esthetische
respondent heeft internationale toernooien
gespeeld met nationale selecties.
2
Ex-topsporter op internationaal niveau,
Olympisch Kampioen, ex-coach, en
ervaringsdeskundige op gebied van
Anorexia Nervosa.
3
Trainer en coach bij een Nationale Selectie
voor meiden jonger dan 20 jaar.
4
Trainer en coach voor jonge meisjes die
worden opgeleid voor (inter)nationale
sport
toernooien.
5
Trainer en coach van een team uitkomende
Man
Balsport
Man
Balsport
Man
Gevechtsport
op het hoogste niveau van Nederland.
6
Trainer en coach bij een Nationale Selectie
voor meiden jonger dan 20 jaar.
7
Topsporter op internationaal niveau.
22
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Meetinstrumenten
Tijdens het literatuuronderzoek werd gebruik gemaakt van de zoektermen die zorgden voor
relevante literatuur voor het beantwoorden van de eerste vier deelvragen. Aan de hand van de
begrippen uit beschikbare literatuur en de gekozen theorieën werd uiteindelijk het interview
opgesteld.
Tijdens het interview werd gebruik gemaakt van een half gestructureerd interviewschema.
Van tevoren waren tien vragen opgesteld die als richtlijn dienden tijdens het interview en die werden
onderbouwd door theorie. Omdat de interesse vooral ligt bij de ervaringen en meningen van de
respondenten, werd benadrukt dat het interview flexibel is en er geen vaste volgorde of structuur
gevolgd hoeft te worden tijdens de afname. Belangrijk was dat de geïnterviewde het idee kreeg dat
zijn of haar antwoord acceptabel en waardevol is. De onderzoeker luisterde goed en stelde relevante
vragen met betrekking tot dit onderzoek. Dit interview was half gestructureerd omdat de vragen en
antwoorden niet precies vast lagen van tevoren, maar de onderwerpen wel. Het gesprek werd
grotendeels bepaald door wat de respondent te vertellen had.
In het interview werd vraag 2 gebaseerd op de theorie over coachingstijlen. Met vraag 3
werden de ervaringen en de subjectieve norm van de respondent uitgevraagd. Vraag 4 ging over
feedback. Vraag 5 over motivatie en coachingstijl. Met vraag 6 werd in dit onderzoek zelfeffectiviteit,
locus of control en waargenomen gedragscontrole bekeken. Vraag 7 werd net als vraag 6 gebaseerd
op zelfeffectiviteit, locus of control en waargenomen gedragscontrole en vraag 8 op attitude. Vraag
1, 9 en 10 werden voornamelijk toegevoegd aan het interview om relevante achtergrondinformatie
over de respondent te achterhalen, de expertise van de respondent omtrent het onderwerp te
bepalen en ter afsluiting van het interview. Doel van deze vragen was tevens om de respondent op
zijn gemak te stellen tijdens het interview. Door middel van vraag 3 werd uitdrukkelijk gevraagd om
de eigen ervaringen van de respondent in verband met het beantwoorden van onderzoeksvraag B:
Op welke manier begeleiden topsport coaches hun sporters wat betreft (verstoord) eetgedrag? En
wat zijn hun ervaringen omtrent het onderwerp eetstoornissen in topsport?
Procedure
De termen waarnaar voornamelijk gezocht werd tijdens het literatuuronderzoek waren
eetstoornissen, topsport, coaches, risico, preventie en begeleiding. De gevonden literatuur gaf
antwoord op de deelvragen 1 tot en met 4. Na het literatuuronderzoek en het opzetten van het
theoretisch kader kon een nieuwe topiclijst worden opgesteld voor het formuleren van de
interviewvragen. De literatuurstudie moest samen met de theorieën grond bieden voor het opstellen
23
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
van het interviewschema. De topics die voornamelijk als achtergrond dienden voor de
interviewvragen waren coachingstijl, attitude, zelf effectiviteit, subjectieve norm, feedback,
waargenomen gedragscontrole en motivatie.
Voor het afnemen van de interviews werd ten eerste toestemming verkregen bij de
Commissie Ethiek van de faculteit Gedragswetenschappen binnen de Universiteit Twente. Alle
interviews vonden in een andere omgeving plaats. Het toestemmingsformulier werd getekend in
tweevoud, waarvan de respondent één exemplaar mocht houden. Tevens kregen zij een
informatiebrochure mee. Ten slotte werd uitgelegd dat de opname apparatuur enkel diende voor het
uittypen van het transcript en dat deze alleen gebruikt zouden worden voor wetenschappelijke
doeleinden. Verder werd de respondent verzekerd dat alle gegevens anoniem verwerkt worden in
het onderzoeksverslag.
Het eerste gedeelte van het interview bestond uit het oplezen van een vaste alinea tekst. Dit
is iedere keer en bij iedere respondent op dezelfde manier gedaan. Vervolgens werd de eerste vraag
gesteld en werden de vragen afgewerkt totdat er voldoende informatie verkregen was. De volgorde
van de vragen verschilde per respondent en werd grotendeels bepaald door het verhaal van de
respondent. Aan het eind van het interview werd iedere respondent bedankt voor de moeite en de
tijd die zij hadden vrijgemaakt voor medewerking aan het onderzoek. Nadat alle data was verzameld
kon deze worden gecodeerd en geanalyseerd.
Analyse
De interviews werden allereerst volledig uitgetypt in een transscript. Daarin is letterlijk terug te lezen
wat er tijdens het interview gezegd en gebeurd is. Vervolgens is aan de hand van de begrippen uit de
theorieën die bij het theoretisch kader genoemd worden een datamatrix gemaakt en werden de
interviews geanalyseerd en gelabeld. Door middel van de onderbouwing door quotes bij begrippen
uit de theorie konden vervolgens deelvraag vijf en zes beantwoord worden en daarmee ook de
tweede hoofdvraag. De volledige datamatrix met de codering en bijbehorende uitspraken door de
respondenten is terug te vinden in bijlage C en D. Persoonlijke gegevens zijn daarbij geanonimiseerd.
Tabel 2 geeft een voorbeeld van de analysetabel. In tabel 2 staan enkele quotes ter onderbouwing
van de codes die zich richten op coachingstijlen.
24
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Tabel 2: Voorbeeld codeerschema analyse
CODE
UITLEG
COACH
Dit gaat voornamelijk
- Co1: KenmerkenAlgemeen over de kenmerken van
een coach als persoon.
Hoe is hij en hoe gedraagt
hij zich. De uitspraken die
hierbij horen gaan niet
over een specifieke stijl
die positief of negatief te
noemen is.
QUOTES
Co1: “Hij is een rustige man die
goed over dingen nadenkt. Ook
erg gestructureerd. Ik weet niet of
hij heel sociaal zegmaar makkelijk
contact legt”.
Co1: “Hij laat niet heel extreem
gedrag zien tijdens het coachen.
Hij is technisch en wel rustig”.
De positieve stijl is
coaching op een
persoonlijke en zorgzame
manier. Er is hierbij dus
aandacht voor de
persoon zelf en niet
alleen maar voor de
prestatie en gewicht
(getalletje).
Co2: “Ik denk als iedere coach
gewoon kijkt naar de persoon zelf,
los van de prestatie, dan gaat het
niet gebeuren. Dan gaat het
gewoon niet gebeuren (…). Je
moet alles bespreekbaar maken”.
Bij de negatieve
coachingstijl is geen
aandacht voor persoon of
zorgzaamheid voor de
sporter. Het gaat bij deze
coachingstijl puur om de
prestatie en
gewichtscontrole.
Co3: “Voor de begeleiding was het
ook moeilijk. Zij hebben nooit iets
gezegd, ook omdat ik maar bleef
winnen”.
-
Co2: StijlPositief
-
Co3: StijlNegatief
Validiteit en betrouwbaarheid
De kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek wordt grotendeels bepaald door de validiteit en
betrouwbaarheid. Deze elementen zijn van belang voor een kwalitatief onderzoek.
Validiteit
Validiteit kan worden opgedeeld in interne en externe validiteit. De interne validiteit gaat over de
mate waarin redeneren binnen het onderzoek correct is uitgevoerd. Belangrijk hierbij is of de
uitkomsten geldig zijn voor de onderzochte groep respondenten. Tijdens dit onderzoek is de
procedure en manier van coderen uitvoerig beschreven en bijgehouden in tabellen en het transcript.
De invloed van zogenaamde onderzoeksartefacten is hierdoor zo klein mogelijk. Hierdoor is de
25
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
interne validiteit zo goed als mogelijk gewaarborgd.
De externe validiteit gaat over de mate waarin de onderzoeksgegevens te generaliseren zijn.
De vraag van generaliseerbaarheid richt zich op de vraag of de uitkomsten van dit onderzoek kunnen
worden verplaatst van dit onderzoek naar andere, vergelijkbare settings. Dit is bij dit onderzoek niet
relevant omdat er geen verzadiging optreedt in verband met het kleine aantal afgenomen interviews
en de diversiteit in de onderzoeksgroep. Met kwalitatief onderzoek met select gekozen en kleine
onderzoekseenheden is dit zelden het doel en is representativiteit moeilijk te bereiken. Echter is de
werving van respondenten door middel van purposive sampling een bewuste keuze in verband met
de externe validiteit. Door deze vorm van sampling worden zo veel mogelijk verschillende meningen
van verschillende respondenten en takken van sport ondervraagd. Daarbij is dus rekening gehouden
met de verscheidenheid in de populatie en is de externe validiteit zoveel mogelijk gewaarborgd door
het kiezen van een zo breed mogelijke doelgroep.
Betrouwbaarheid
Door te werken met theorieën en literatuur die middels een datamatrix als raamwerk voor het
interview dienen, is getracht de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten. Ook het feit dat de
afname van de interviews steeds door dezelfde interviewer werd gedaan komt de betrouwbaarheid
ten goede. Door een goede beschrijving van de procedure is de betrouwbaarheid in dit onderzoek
gewaarborgd. Op deze manier werd mogelijk gemaakt dat dit onderzoek stap voor stap op dezelfde
manier kan worden nagebootst en de herhaalbaarheid dus hoog is.
26
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
RESULTATEN
De eerste vier deelvragen worden beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Vervolgens
wordt in de laatste twee deelvragen gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek door middel van
interviews. Na deelvraag vier wordt een conclusie gegeven over hoofdvraag A. De conclusie die als
antwoord dient op hoofdvraag B is te vinden na deelvraag zes.
1. Wat is een eetstoornis en waarom hebben topsporters een verhoogd
risico op het ontwikkelen van een eetstoornis?
Eetstoornissen in topsport zijn niet zeldzaam. Uit diverse onderzoeken blijkt dat eetstoornissen
onder sporters vaker voorkomen dan eetstoornissen onder niet-sporters (Sundgot-Borgen &
Torstveit, 2004). Een eetstoornis kan de sportprestatie negatief beïnvloeden.
Een eetstoornis
Bij Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa staat de angst om dik te worden centraal. Dit resulteert in
een beperkt eetpatroon, eetbuien, overgeven, laxeren of overmatig bewegen. Bij de eetbuistoornis
worden regelmatig buitengewoon grote hoeveelheden in korte tijd verorberd (Bakker, 2014). Een
eetstoornis is meer dan een modeziekte die om het schoonheidsideaal draait, wat veelal in de media
wordt gesuggereerd. Volgens Bakker (2014) hebben patiënten bijna altijd een laag zelfbeeld. Ze zijn
daarbij vaak faalangstig, perfectionistisch en hebben weinig compassie met zichzelf. Het gevoel van
schaamte – voor eten en voor zichzelf – maakt dat vrouwen met een eetstoornis snel in een
isolement raken en moeilijk benaderbaar zijn voor anderen (Bakker, 2014). De meisjes of vrouwen
houden angstvallig hun eetstoornis voor zich, ervan overtuigd dat anderen het zullen veroordelen of
haar zullen dwingen om te veranderen.
Ook de invloed van een eetstoornis op de omgeving van de patiënt zijn vaak groot. Het hele
gezin lijdt eronder en vaak reageert de omgeving van patiënten met een eetstoornis met veel
onbegrip, bezorgdheid, machteloosheid of woede, aldus Bakker (2014). Bij het herstelproces is vooral
aandacht nodig voor het zelfbeeld, lichaamsbeeld, het omgaan met gevoelens en het opbouwen van
identiteit. Het is volgens Bakker (2014) vaak geen kwestie van een gebrek aan kennis, maar een
gebrek aan inzicht en begrip voor zichzelf waarmee de patiënten worstelen.
Drie vormen van eetstoornissen onder topsporters
Dat er bepaalde groepen in de bevolking meer risico lopen op het ontwikkelen van een verstoord
eetpatroon komt uit bijna ieder onderzoek naar voren. Volgens Bakker (2014) zijn er verschillende
subculturen wanneer het gaat over eetgedrag. Eén daarvan is de subcultuur waarbij het normaal is
27
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
zeer gezond of heel weinig te eten. Als voorbeeld noemt Bakker (2014) topsporters, voor wie het erg
belangrijk is om slank te zijn. Over het algemeen worden topsporters gezien als gezond en fit, maar
dat blijkt niet altijd waar te zijn (Siben, 2012). Gewicht en uiterlijk spelen vaak een grote rol,
waardoor het gevaar voor het ontwikkelen van een eetstoornis continu op de loer ligt, aldus Siben
(2012). De drie meest voorkomende eetstoornissen onder topsporters zullen hier besproken worden.
Het gaat om Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Anorexia Athletica (Siben, 2012).
Anorexia Nervosa komt in de algemene populatie vooral voor bij meisjes tussen 14 en 20
jaar. Ongeveer 0,3% van hen krijgt anorexia, aldus Bloks (2008). Een eetstoornis kan zich in
betrekkelijk korte tijd ontwikkelen, maar het kan ook een aantal jaren duren waarbij de patiënt
steeds enkele tekenen van een eetstoornis vertoont. De kern van Anorexia Nervosa is de
‘magerzucht’: het verlangen naar mager zijn en het controle hebben over eetgedrag en gewicht.
Anorexia Nervosa komt in alle lagen van de bevolking voor, hoewel er wel enkele risico groepen te
onderscheiden zijn zoals de modewereld of topsport (Bloks, 2008). Bij patiënten die leiden aan
Anorexia Nervosa lijkt er volgens Bloks (2008) vaak sprake te zijn van gebrekkige
identiteitsontwikkeling en autonomie. Anorexia Nervosa kent een lange geschiedenis, maar wordt
tegenwoordig beschouwd als psychiatrische ziekte waarbij er geen sprake is van één oorzaak, maar
van een samenspel van biologische, psychologische, sociale en maatschappelijke factoren. De
behandeling bestaat vandaag de dag uit een combinatie van verschillende therapieën, waarbij er
aandacht is voor motivatie, het opbouwen van het eetpatroon en herstel van het gewicht,
psychotherapie en lichaamsgerichte therapie (Bloks, 2008). Van alle patiënten die in behandeling
gaan herstelt 50% volledig; de kans op gedeeltelijk herstel is ongeveer 33%. De kans dat een patiënt
langdurige of chronische anorexia ontwikkelt is 20% (Bloks, 2008). Anorexia Nervosa is met 5-10% de
psychiatrische ziekte met het hoogste sterftecijfer. Patiënten kunnen komen te overlijden aan de
gevolgen van de ziekte, zoals totale uitputting, een hartstilstand of een infectie.
Boulimia Nervosa gaat net als Anorexia Nervosa gepaard met de heftige angst om dik te
worden. Het wordt gekenmerkt door een machtige en hardnekkige aandrang tot overeten, vaak
gevolgd door braken (Bloks, 2008). De drang om in korte tijd veel te eten, wordt beschreven als een
onbeheersbaar gevoel. Deze periodes worden afgewisseld met periodes van zeer weinig eten,
waardoor patiënten met Boulimia Nervosa vaak een normaal gewicht hebben. De prevalentie is
moeilijk te bepalen, omdat Boulimia vaak verborgen blijft door het uitblijven van extreem
gewichtsverlies. Het meest op de voorgrond staan bij Boulimia Nervosa de eetbuien, ook wel
vreetbuien genoemd. Deze gaan samen met het gevoel de controle over het eetgedrag volkomen
kwijt te zijn (Bloks, 2008). Na afloop voelt een patiënt zich vaak zwak of schuldig. Uit schaamte wordt
de stoornis vaak verborgen gehouden voor de buitenwereld, aldus Bloks (2008). Ongeveer 50% van
de patiënten met Boulimia Nervosa geneest. Van de overige 50% herstelt 25% gedeeltelijk en 25%
28
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
herstelt niet.
Anorexia Athletica is de derde vorm van een eetstoornis die veel en vrijwel uitsluitend
zichtbaar is onder topsporters. Deze vorm van Anorexia gaat gepaard met een obsessieve neiging tot
lichaamsbeweging, aldus Reel (2013). Anorexia Athletica is een populaire term om te refereren naar
eetstoornissen onder topsporters of atleten. Topsporters met Anorexia Athletica vertonen andere
tekenen en symptomen van eetstoornissen dan niet-topsporters met een eetstoornis. Zo is de calorie
inname van deze patiënten in verhouding tot hun lichamelijke activiteit laag en zijn zij lichamelijk
overactief, zelfs voor een topsporter (Reel, 2013). Zo zullen zij bijvoorbeeld extra trainen om
calorieën te verbranden of zullen zij zelfs door trainen wanneer er sprake is van ernstige blessures
waarbij rust noodzakelijk is (Reel, 2013).
De algemene kenmerken van patiënten met een eetstoornis die uit de literatuur
voornamelijk naar voren komen zijn perfectionisme, het hebben van een laag zelfbeeld, gebrekkige
identiteitsontwikkeling en autonomie en het streven naar controle (Noordenbos & Vandereycken,
2005).
The Female Athlete Triad
Een ander fenomeen dat bij onderzoek naar eetstoornissen bij topsporters vaak naar voren komt, is
the Female Athlete Triad. Onder de richtlijnen die al bestaan voor coaches met betrekking tot het
signaleren van eetstoornissen bij een sporttalent worden een aantal punten vaak genoemd. In een
onderzoek van Bonci (2009) wordt genoemd dat het uitblijven van menstruatie, snelle spierafname
en het overslaan van maaltijden aanwijzingen kunnen zijn voor verstoord eetgedrag. Coaches zouden
zich hiervan bewust moeten zijn voor een vroege signalering van een eetprobleem bij hun atleet,
aldus Bonci (2009). Sterk gerelateerd aan een eetstoornis is de Female Athlete Triad: deze refereert
aan drie onderling gerelateerde zaken omtrent de gezondheid van vrouwelijke atleten. De triade
bestaat uit onvoldoende calorie inname, verstoorde menstruatie en te weinig mineralen in de botten
(Bonci, 2009). Deze drie zaken kunnen verschillen in ernst. In de meest ernstige gevallen ontwikkelen
atleten met de Female Athlete Triad een eetstoornis, kunnen zij niet meer menstrueren gedurende
drie maand of meer en hebben zij een verhoogde kans op botbreuken. Alle drie de componenten
staan op zichzelf, maar zijn onderling aan elkaar gerelateerd (Bonci, 2009). Een atleet dient extra in
de gaten gehouden te worden wanneer zij één component van de triade vertoont. Bonci (2009)
stelde naar aanleiding van onderzoek een “Coach’s to do list” op (Figuur 2).
29
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Figuur 2: Coach’s to do list (Bonci, 2009)
Kenmerken van topsporters
De kenmerken die patiënten met een eetstoornis vaak vertonen zijn vooral perfectionisme, faalangst,
een laag zelfbeeld, gebrekkige identiteitsontwikkeling en autonomie. Topsporters leven in een
subcultuur leven waar ‘slank zijn’ als belangrijk en misschien zelfs als essentieel wordt gezien voor
het succesvol uitoefenen van de sport. Bij de ene tak van topsport is er sprake van esthetische
waarden, zoals in het turnen. In andere sporten is gewicht een rechtstreekse vijand waarvan zelfs
deelname aan wedstrijden af kan hangen. Topjudoka Gella Vandecaveye won twee keer goud op de
Olympische Spelen en worstelde met boulimia. De rode draad in haar carrière was, volgens eigen
zeggen, de strijd met de weegschaal. Zij onderschrijft het gevaar van sporten waarin wordt gewerkt
met gewichtsklassen: “Dwangmatig moeten afvallen voor die ene dag, die ene wedstrijd, telkens
opnieuw, 10 jaar lang.”.
Naast de eis die topsport stelt aan de sporter om slank te zijn en slank te blijven, lijken ook
andere aspecten zowel bij patiënten met een eetstoornis als bij topsporters veel voor te komen. Om
te beginnen met perfectionisme: de drang om alles goed te doen. Veel patiënten met een
eetstoornis zijn op veel vlakken perfectionistisch en hebben dus zeer hoge zelfopgelegde
standaarden. Daarbij komt dat patiënten met een eetstoornis vaak sterk prestatiegericht zijn
(Noordenbos & Vandereycken, 2005). Deze kenmerken die uit onderzoek typerend bleken te zijn
voor patiënten met een eetstoornis, zijn dikwijls belangrijke eigenschappen voor een topsporter.
30
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Zowel prestatiegerichtheid als perfectionisme kenmerken vaak de sporter die in staat is zichzelf tot
uitzonderlijke prestaties te brengen, aldus Noordenbos en Vandereycken (2005). Echter maakt dit
hem of haar tegelijkertijd extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van een eetprobleem.
2. Wat zijn de consequenties van eetstoornissen bij een topsporter en hoe
beïnvloedt dit de prestaties?
Eetstoornissen kunnen in het algemeen al verregaande en ingrijpende gevolgen hebben. Echter is
voor een topsporter het lichaam een kostbaar instrument dat hij of zij nodig heeft om goed te
presteren. De consequenties die een eetstoornis kan hebben op het leven van een topsporter en
diens prestaties, worden in deze deelvraag besproken. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen
lichamelijke en psychosociale consequenties.
Lichamelijke consequenties
Dat eetstoornissen het leven van een patiënt volledig veranderen is een gegeven. Maar voor een
topsporter heeft een eetstoornis specifieke ingrijpende gevolgen voor de gezondheid, maar zeker
ook voor de sportprestaties. Allereerst komt het veel voor dat meisjes met een eetstoornis
problemen krijgen met hun menstruatie. “Bij een te laag gewicht treedt een soort zelf beschermend
mechanisme op en stopt het lichaam met menstrueren. Het gevolg daarvan is dat de persoon tijdelijk
of blijvend onvruchtbaar wordt, omdat het lichaam in de bestaande conditie een zwangerschap niet
aan zou kunnen”, aldus Stichting Human Concern. Verder is een lichamelijke consequentie van een
eetstoornis die voor topsporters in het bijzonder schadelijke gevolgen kan hebben, het optreden van
botontkalking, ook wel osteoporose genoemd. Door het uitblijven van de menstruatie bij een
patiënte met een eetstoornis ontstaat op termijn een tekort aan oestrogeen, wat normaal gesproken
vrij komt bij de menstruatie en helpt bij de opbouw van botten (Vandereycken & Noordenbos, 2002).
Op lange termijn kan een eetstoornis dus zorgen voor minder sterke botten. Met de zware
lichamelijke belasting die topsport met zich mee brengt zijn dit consequenties die dramatische
gevolgen kunnen hebben voor een topsporter.
Een ander gevolg van een verstoord eetpatroon of beperkte voedselinname is volgens
Vandereycken en Noordenbos (2002) het trager worden van de hartslag en ademhaling en het dalen
van de bloeddruk. Het lichaam schakelt bij dalend gewicht en verminderde voedselinname over op
besparing in de stofwisseling. Hierdoor voelt de patiënt zich vaak duizelig, moe of lusteloos
(Vandereycken & Noordenbos, 2002). Uiteraard zijn dit voor alle patiënten met een eetstoornis
ernstige consequenties die de gezondheid in gevaar brengen. Echter wordt door topsport een groot
beroep gedaan op het lichaam van de sporter en wordt er veel van het lichaam gevraagd bij het
31
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
bedrijven van topsport. Het dalen van hartslag, ademhaling, bloeddruk en de daarmee gepaard
gaande gevolgen zoals duizeligheid zijn daarom vooral voor topsporters ernstige gevolgen die de
gezondheid in gevaar kunnen brengen en de sportprestaties zullen verslechteren. De inspanning die
topsport van een lichaam vergt, zal op den duur niet meer mogelijk zijn, aldus Vandereycken en
Noordenbos (2002).
Psychosociale consequenties
Comorbiditeit komt veel voor bij patiënten met een eetstoornis. Een geïntegreerde behandeling is
dan noodzakelijk en er moet bepaald worden of de eetstoornis op de voorgrond staat en of deze
prioriteit krijg of niet (Brandt-Dominicus, 2006). Naast de ernstige lichamelijke gevolgen die een
eetstoornis teweeg kan brengen, zijn er ook psychosociale consequenties die kunnen ontstaan door
een eetstoornis (Vandereycken & Noordenbos, 2002). Topsporters zijn het grootste gedeelte van de
dag bezig met hun sport en leven daardoor dikwijls een geïsoleerd leven. Verjaardagen, feestjes en
andere sociale aangelegenheden moeten vaak worden afgezegd voor trainingen en wedstrijden.
Daardoor komt de topsporter minder in contact met personen buiten de topsport omgeving. Van
patiënten met een eetstoornis is bekend dat zij zich vaak afzonderen van de mensen om hen heen
(Vandereycken & Noordenbos, 2002). Voor topsporters ligt deze afzondering meer op de loer dan
voor niet-sporters, omdat zij toch al een meer geïsoleerd leven leiden dan anderen.
Andere gevolgen van psychosociale aard zijn: perfectionisme, prestatiedrang, faalangst,
gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde en een sterke behoefte aan sociale acceptatie, aldus
Vandereycken en Noordenbos (2002). Deze factoren kunnen ook gezien worden als oorzaken voor
het ontstaan van een eetstoornis. Opvallend is dat dit ook factoren zijn die duidelijk in de
beschrijving van veel topsporters naar voren komen en zelfs erg belangrijk kunnen zijn bij het
succesvol uitoefenen van de sport op hoog niveau, bijvoorbeeld prestatiedrang.
Gezien de grote hoeveelheid tijd die topsport in beslag neemt, gaan veel andere
gebeurtenissen en ervaringen aan de sporter voorbij die voor een ander misschien als normaal
worden ervaren. Eén van de veelgenoemde oorzaken voor het ontwikkelen van een eetprobleem is
een gebrekkige identiteitsontwikkeling. Vooral bij sporters lijkt dit een belangrijk aspect, want: “wie
ben ik naast de topsporter?”.
32
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
3. Op welke manier kan een coach een eetstoornis bij topsporters het beste
voorkomen of begeleiden?
In Nederland zijn verschillende behandel- en preventie methoden ontwikkeld. Hoewel er veel
verschillende visies zijn op de beste manier om een eetstoornis te voorkomen of vroegtijdig te
signaleren, lijkt de coach een belangrijke rol te spelen in het bijsturen of versterken van storende
preoccupaties omtrent gewicht en lichaamsvorm (Vanderlinden, 2005). In deze deelvraag wordt
gekeken wat een coach kan doen om een eetstoornis bij zijn of haar atleet te voorkomen.
Preventie van eetstoornissen in het algemeen
De leeftijd waarop een persoon, en dus in nog grotere mate een topsporter, het hoogste risico heeft
op het ontwikkelen van een eetstoornis is tijdens de adolescentie. Vooral meisjes ervaren dan vaak
een snelle verandering van lichaamsomvang en vorm (Martinsen, Bahr, BØrresen, Holme, Pensgaard
& Sundgot-Borgen, 2014). In Nederland en omringende landen is in beperkte mate aandacht voor de
preventie van de ontwikkeling van eetstoornissen. Bij de behandeling van eetstoornissen is volgens
de studie van Martinsen et al (2014) veelal aandacht voor het vergroten van de eigenwaarde door
middel van het versterken van zelf effectiviteit. Zelfeffectiviteit bepaalt in hoeverre een persoon het
idee heeft om over de bekwaamheid te beschikken om een bepaalde handeling succesvol te
verrichten. Naarmate personen meer gevoel van zelfeffectiviteit hebben, zullen zij tevens meer
gemotiveerd zijn om een handeling te verrichten. Verder is volgens Martinsen et al (2014) veel
aandacht voor motivationele aspecten zoals intrinsieke versus extrinsieke motivatie en verschillende
soorten doelen die een patiënt voor zichzelf kan stellen.
Volgens Wilma Mathurin, projectmedewerker Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie,
zijn er over het algemeen twee vormen van preventie van eetstoornissen: primaire preventie en
secundaire preventie. Primaire preventie richt zich op de risicofactoren die bijdragen aan het
ontwikkelen van een eetprobleem, terwijl secundaire preventie als focus heeft om een (beginnende)
eetstoornis vroegtijdig te signaleren. Beide vormen van preventie zijn in topsport van wezenlijk
belang. Uit onderzoek naar het effect van preventieve interventies blijkt dat deze vooral leidt tot
verbeterde kennis van kenmerken en gevolgen van eetstoornissen bij coaches (Brandt-Dominicus,
2006). Veranderingen in attitude zijn veel moeilijker te bewerkstelligen en blijven vaak minder lang
hangen, aldus Brandt-Dominicus (2006).
Volgens het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zijn de behandeling van Boulimia
Nervosa, cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke psychotherapie bewezen effectief. Er zijn
tevens sterke aanwijzingen dat gezinstherapie effectief is in de behandeling van Anorexia Nervosa,
maar dat is nog niet bewezen effectief (Schouten, Oudhof, Zoon & van der Steege, 2012). Ook het
33
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
creëren van cognitieve dissonantie kan volgens Schouten et al (2012) werken. Meisjes en vrouwen
worden hier aangemoedigd hun innerlijke ideeën over hun ideaalbeeld uit te dagen en te
bekritiseren. Daardoor ontstaat cognitieve dissonantie die de meisjes vervolgens proberen op te
heffen. Deze vormen van preventie zijn voornamelijk toe te passen als het gaat om secundaire
preventie van eetstoornissen. Wanneer een atleet kwetsbaar lijkt of een coach vermoedt dat zijn of
haar topsporter een eetstoornis zou kunnen ontwikkelen of ontwikkeld heeft, zijn dit belangrijke
vormen van preventie om te voorkomen dat de stoornis meer ernstige vormen aanneemt.
Wat betreft de preventie van eet- en gewichtsproblemen blijkt de aanpak in Nederland lokaal
en ‘van onderaf’, waarbij in de maatschappij sterk de nadruk ligt op het rechtstreeks benaderen van
leerlingen in scholen met lesprogramma’s en gastlessen door ex-patiënten (Noordenbos, 2011). Wat
betreft de secundaire preventie richten de preventieprogramma’s zich vooral op bijscholing van
huisartsen jeugdartsen, schoolartsen en diëtisten, aldus Noordenbos (2011).
Preventie van eetstoornissen in topsport: wat kan een coach doen?
De coach heeft een grote invloed op zijn topsporter en streeft net als de sporter naar uitzonderlijke
prestaties. Sporters met een eetstoornis zijn een groot gedeelte van de dag bezig met hun
eetstoornis. Deze energie zouden ze ook kunnen gebruiken om hun sportprestaties te verhogen.
Tevens bleek uit onderzoek van Bonci (2009) dat spieren snel kunnen afnemen als gevolg van een
eetstoornis. Reden voor de coach of begeleider van de topsporter om te streven naar vroegtijdige
signalering van een (beginnende) eetstoornis, zodat de kans op genezing groot is. Kennis over
eetstoornissen onder sporters en coaches, herkenning en weten hoe er gehandeld moet worden
zorgt voor een goede reactie wanneer een atleet een verstoord eetpatroon dreigt te ontwikkelen of
al ontwikkeld heeft.
Wanneer er gekeken wordt naar de landelijke preventie van eetstoornissen bestaat deze in
Nederland vooral uit rechtstreekse benadering van risicogroepen (Noordenbos, 2011). Echter is er
weinig bekend over de primaire en secundaire preventie van eetstoornissen binnen topsport.
Aangezien dit een extra risicogroep is zouden extra preventieve maatregelen hier gepast zijn. Er lijkt
dus ruimte voor verbetering te zijn. Dit zou plaats kunnen vinden middels voorlichtingen aan atleten
en hun begeleiders waardoor het bewustzijn wordt vergroot.
Wanneer het bewustzijn bij een coach wordt vergroot, weet hij of zij beter wat een
eetstoornis inhoudt en waar op gelet dient te worden. Allereerst moet een coach zich beseffen dat
hij werkt binnen een wereld waar de kans op het ontwikkelen van een eetstoornis bij een topsporter
op de loer ligt. Volgens Sundgot-Borgen en Torstveit (2004) kampt meer dan 1 op de 6 vrouwelijke
topsporters met een eetprobleem. Naast het feit dat topsporters een risicogroep vormen, zou een
coach bewust moeten worden gemaakt van het feit dat er persoonlijkheidskenmerken zijn die de
34
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
kans op anorexia of Boulimia Nervosa mogelijk vergroten (van Wamel & Wassink, 2006). De
kenmerken die het meest genoemd worden zijn perfectionisme en een negatief zelfbeeld, aldus van
Wamel en Wassink (2006). Ook negatieve levensgebeurtenissen en negatieve ervaringen kunnen een
rol spelen bij het ontwikkelen van een eetprobleem. Als een coach een sporter in één van de
risicobeelden herkent, is dat een reden om diens (eet)gedrag nauwlettend in de gaten te houden.
4. Welke factoren van de coach zijn van invloed op het al dan niet
ontwikkelen of in stand houden van een eetstoornis bij een topsporter?
In de vierde deelvraag wordt gekeken naar factoren van de coach die van invloed zijn op het
ontwikkelen of in stand houden van een eetstoornis. De coach heeft grote invloed op zijn atleet. De
manier waarop hij of zij omgaat met de topsporter lijkt invloed te hebben op het al dan niet ontstaan
of voortduren van een eetstoornis.
Invloed van het gedrag van de coach
Coaches kunnen invloed uitoefenen op de gedachten, overtuigingen en attitude van een atleet ten
opzichte van gewicht, lichaamsvorm, eten en training (Reel, 2013). De rol van de coach is er één van
grote invloed volgens Reel (2013). Van de vrouwelijke topsporters met een gediagnosticeerde
eetstoornis werd 67% door hun coach aanbevolen te gaan diëten. Een andere studie toont aan dat
70% van de 42 onderzochte vrouwelijke turnsters met een eetstoornis van hun coach te horen had
gekregen dat ze te zwaar waren (Reel, 2013). Uit onderzoek onder kunstschaatsers bleek dat de
grootste druk om gewicht te verliezen vanuit de topsporters zelf kwam. Op de tweede plaats werd
druk vanuit de coach genoemd. Coaches zijn dus invloedrijke sleutelfiguren in het leven van een
topsporter. Atleten hebben er dan ook veel voor over om aan de verwachtingen van hun coach te
voldoen als het gaat om gewicht, uiterlijk en lichaamsvorm. Helaas maken coaches vaak subjectieve
opmerkingen met betrekking tot gewicht en uiterlijk, zonder dat deze gebaseerd zijn op juiste,
objectieve metingen, aldus Reel (2013). Het effect van zulke opmerkingen op hun sporttalenten kan
grote gevolgen hebben.
Storende preoccupaties omtrent het lichaam, het eten en gewicht zijn boosdoeners bij het
ontstaan en het in stand houden van zowel Anorexia als Boulimia Nervosa. Het bijsturen van
storende gedachten is belangrijk, aldus Vanderlinden (2005). Feedback van de coach is daarbij van
groot belang. Echter is gewichtsverlies in topsport in essentie vaak iets positiefs en wordt dit gedrag
door coaches vaak aangemoedigd. Het tegenovergestelde gebeurt dan: in plaats van het bijsturen
van de verstorende gedachten, worden deze juist versterkt. De gedachten van een sporter met een
eetstoornis hebben niet alleen te maken met eten, gewicht en voorkomen. Volgens Vanderlinden
35
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
(2005) zijn patiënten met een eetstoornis vaak perfectionistisch ingesteld en stellen zij zichzelf op
vele levensterreinen hoge eisen. Het is daarom niet raar om te bedenken dat topsporters
aanmoedigingen van hun coach vooral zien als een aanmoediging hun obsessieve (eet)gedrag voort
te zetten.
Conclusie resultaten literatuuronderzoek
De deelvragen uit bovenstaand literatuuronderzoek trachten antwoord te geven op onderzoeksvraag
A:
Wat is er bekend omtrent coaching en eetstoornissen in topsport?
Samengevat blijkt dat topsporters een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een
eetstoornis door de omgeving waarin zij zich bevinden. Tevens hebben patiënten veelal een laag
zelfbeeld, zijn ze faalangstig, prestatiegericht en perfectionistisch. Deze eigenschappen, vooral
prestatiegerichtheid en perfectionisme, zijn onder topsporters relatief veel voorkomende
eigenschappen. Onder topsporters zijn Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Anorexia Athletica de
meest voorkomende eetstoornissen. Ook komt onder topsporters The Female Athlete Triad voor, een
triade die refereert aan drie onderling gerelateerde zaken omtrent de gezondheid van vrouwelijke
atleten die kunnen wijzen op een (beginnende) eetstoornis. De triade bestaat uit onvoldoende
calorie inname, verstoorde menstruatie en het hebben van te weinig mineralen in de botten.
Eetstoornissen kunnen zowel lichamelijk als psychosociaal grote gevolgen hebben.
Lichamelijk zijn een verstoorde of uitblijvende menstruatie, onvruchtbaarheid en botontkalking
ernstige gevolgen van een eetstoornis. Ademhaling en hartslag worden trager waardoor een sporter
moe, duizelig en lusteloos wordt. Daarnaast hebben eetstoornissen vaak ingrijpende psychosociale
gevolgen. Zo leven veel patiënten met een eetstoornis een geïsoleerd leven en hebben zij een
gebrekkige identiteitsontwikkeling.
Coaches hebben een grote invloed in het leven van een topsporter. Een juiste attitude van
een topcoach is dan ook essentieel. Deze wordt gekenmerkt door een positieve, zorgzame en
persoonlijke stijl van coachen rondom gewicht waarbij storende preoccupaties bij de sporter door
middel van feedback worden bijgesteld. De coach laat daarbij subjectieve opmerkingen omtrent
lichaamsvorm en gewicht achterwege, en is zich bewust van zijn invloedrijke rol.
Zelfeffectiviteit lijkt belangrijk bij het bepalen van motivatie voor het vertonen van bepaald
gedrag. Motivatie kan zowel extrinsiek als intrinsiek zijn. Dit houdt in dat een coach gemotiveerd kan
zijn gedrag te vertonen vanwege zijn omgeving of vanwege zijn eigen, intrinsieke overtuigingen.
36
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Coaches zouden zich bewust moeten zijn van persoonlijkheidskenmerken die de kans op Anorexia of
Boulimia Nervosa vergroten, zoals perfectionisme en het hebben van een negatief zelfbeeld. Op die
manier kan een atleet die kwetsbaar is voor het ontwikkelen van een eetstoornis eerder opgemerkt
worden, waardoor preventie en vroegtijdige signalering kan worden verbeterd.
Coaches kunnen invloed uitoefenen op de gedachten en overtuigingen van een atleet ten
opzichte van gewicht, lichaamsvorm, eten en training. De coach heeft grote invloed op de sporter en
wordt gezien als belangrijke omgevingsfactor als het gaat om het uitoefenen van druk om gewicht te
verliezen. Storende preoccupaties omtrent het lichaam, eten en gewicht zijn boosdoeners bij het
ontstaan van een eetstoornis. Feedback van de coach is belangrijk bij het bijsturen van deze storende
gedachten.
De bovenstaande literatuurstudie is gebruikt voor de opzet van de interviews en
beantwoorden van de laatste twee deelvragen en de bijbehorende hoofdvraag. De begrippen uit de
theorie en literatuur vormen een raamwerk waaruit de interviewvragen konden worden opgesteld
en het interview kon worden geanalyseerd. Deze begrippen zijn te vinden onder het theoretisch
kader.
5. Wat doet een coach ter preventie en signalering van eetstoornissen en
wanneer hij of zij vermoedt dat een topsporttalent een eetstoornis (heeft)
ontwikkeld en wat is zijn of haar coachingstijl daarbij?
Deelvraag vijf richt zich op de vraag wat een topcoach doet ter preventie van eetstoornissen en de
signalering hiervan. Ook richt deze deelvraag zich op de coachingstijl die de coach daarbij hanteert.
De vragen die met het beantwoorden van deze deelvraag te maken hebben zijn interviewvraag 2, 4,
5, 6 en 7. Deze zijn gebaseerd op de begrippen zelf effectiviteit, coachingstijlen, waargenomen
gedragscontrole, feedback en motivatie.
Zelf effectiviteit
Het begrip zelf effectiviteit werd eerder besproken tijdens het theoretisch kader. Zelf effectiviteit is
in het licht van dit onderzoek en de afgenomen interviews opgedeeld in drie onderdelen. Het gaat bij
het beantwoorden van de vijfde deelvraag om uitspraken van respondenten die zich richten op zelf
effectiviteit van de coach als het gaat om de preventie en signalering van eetstoornissen door
coaches.
Bij zelf effectiviteit van de coach gaat het om de vraag of de coach zichzelf in staat acht op
een adequate manier om te gaan met eetstoornissen in topsport. Sommige respondenten hebben
een hoge zelfeffectiviteit op het gebied van preventie en signalering. Dit wil zeggen dat zij zichzelf
37
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
goed in staat achten op een effectieve manier eetstoornissen te voorkomen of vroegtijdig te
signaleren. Andere respondenten geven juist aan zichzelf niet of nauwelijks in staat te achten
eetstoornissen bij sporters te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Uit hun uitspraken over hun
acties omtrent preventie en signalering blijkt een lage zelf effectiviteit. Hierover worden onder
andere onderstaande uitspraken gedaan. Deze uitspraken geven twee uitersten weer van enerzijds
een respondent met hoge zelfeffectiviteit (citaat 1) en anderzijds een respondent met lage
zelfeffectiviteit op het gebied van preventie en signalering (citaat 2).
1. “Ik denk dat als je als coach kijkt naar de persoon zelf, los van de prestatie, dan gaat het [ontwikkelen
van een eetstoornis] gewoon niet gebeuren. Dan zal een topsporter geen eetstoornis krijgen”.
(Respondent 2 over coaching en zelf effectiviteit)
2. “Ik denk dat wanneer iemand anorexia heeft of daar gevoelig voor is, specialisten dat eerder in de gaten
hebben dan ik. Alle hulp is daarom welkom”. (Respondent 5 over coaching en zelf effectiviteit)
Bovenstaande uitspraken geven de verschillen aan tussen respondenten. De eerste quote komt van
een respondent met hoge zelf effectiviteit, de laatste quote van een respondent met een lage zelf
effectiviteit. De eerste respondent is zelf actief in het preventief handelen en signaleren van
eetstoornissen en acht zich daartoe goed in staat, de tweede laat dit liever over aan specialisten en
speelt daarin zelf geen actieve rol.
Over de preventie van eetstoornissen in topsport en het signaleren daarvan wordt door de
respondenten veelal aangegeven dat signaleren voornamelijk gaat via het monitoren van het
gewicht.
“Wij doen één keer in de week wegen. Zo kunnen we monitoren wat er gebeurd”. (Respondent 3 over
signaleren van eetstoornissen)
Ook geven een aantal respondenten aan te kijken naar hun talenten en hoe zij zich gedragen en hoe
zij eruit zien. De ene respondent heeft het gevoel hier meer controle over te hebben dan de andere
respondent. De respondenten met een hogere zelfeffectiviteit komen zelf meer in actie.
Respondenten met een lage zelfeffectiviteit schuiven de taak veelal af op specialisten omdat zij het
gevoel hebben niet voldoende kennis te hebben om hier adequaat mee om te gaan.
“Ik houd de curve in de gaten en ik kijk gewoon! Op een gegeven moment zie je een sporter breekbaar
worden en dan klopt er iets niet. Dat zie je heel snel dus dat houden we goed in de gaten”. (Respondent 4
over signaleren van eetstoornissen)
38
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Ter preventie van eetstoornissen blijken weinig maatregelen getroffen te worden door coaches.
Alleen respondent 6 vertelt dat zijn talenten een aantal workshops hebben waar een opbouw in zit,
waarin enige preventie herkent zou kunnen worden. Ook werd signalering vanuit andere topsporters
genoemd.
“Signalen komen meer vanuit de groep dan vanuit de begeleiding. Tenminste waar ik ervaring mee heb was
er nooit een coach die aan dit onderwerp aandacht gaf”. (Respondent 1 over signalering van eetstoornissen)
Coachingstijlen
De manier waarop een coach een sporter coacht kan van wezenlijk belang zijn voor het al dan niet
ontwikkelen van een eetstoornis, zo bleek uit eerder onderzoek van Biesecker en Martz (1999). De
uitspraken van de respondenten zijn ingedeeld in negatieve en positieve manier van coachen. Deze
indeling sluit aan op de negatieve en positieve stijl van coachen en het verband dat werd gelegd met
het ontwikkelen van een eetstoornis in eerder onderzoek (Biesecker en Martz, 1999).
1. “Mijn coachingstijl is vragend. Ik probeer dat ze hun eigen structuur ontdekken. Ik wil niet dat ik de
regels neerleg maar probeer ze samen te creëren”. (Respondent 4 over zijn coachingstijl)
2. “Voor de begeleiding en coaches was het moeilijk. Zij zeiden er niks van dat ik steeds lichter werd,
ook omdat ik maar bleef winnen”. (Respondent 2 die als topsporter zelf jaren leed aan anorexia,
over haar coach)
Bovenstaande voorbeelden van uitspraken geven twee extremen van coachingstijlen weer. Citaat 1 is
een voorbeeld van een positieve coachingstijl en de tweede uitspraak geeft een negatieve
coachingstijl weer. Veel respondenten gaven aan een persoonlijke band en communicatie met hun
talenten belangrijk te vinden. Opvallend was dat de twee respondenten die vertelden over de rol van
hun coach voornamelijk negatieve coachingstijlen rondom eetgedrag beschreven, wat gekenmerkt
werd door gewichtcontrole en monitoren van gewicht. Topcoaches zelf daarentegen beschreven
vooral stijlen die het meest weg hadden van een positieve, persoonlijke en zorgzame coachingstijl
waarbij het belang van de sporter boven de prestatie werd gesteld. Respondent 3 gaf bij het expliciet
vragen naar zijn coachingstijl aan dat hij een positieve stijl tracht te hanteren. Echter bleek uit
voorbeelden die hij later in het gesprek gaf dat dit niet altijd het geval was.
“Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat die meiden zo zwaar waren. Toen heb ik ze op de
weegschaal gezet voor de training en je moest afgevallen zijn anders ga je eerst op de fiets en dan pas
trainen”. (Respondent 3 over zijn coachingstijl)
39
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Waargenomen gedragscontrole
Waargenomen gedragscontrole gaat over de controle die de respondent ervaart over het eigen
gedrag. Nauw samenhangend hiermee is het begrip locus of control. Het gaat er hierom of gedrag of
gebeurtenissen ervaart worden als intern of extern gecontroleerd. Ook dit begrip kan worden
herkent in de antwoorden van de respondenten. Zowel uitspraken met hoge als lage waargenomen
gedragscontrole zien we terug in de data en hangen vaak samen met zelfeffectiviteit. Respondent 2
met een hoge waargenomen gedragscontrole of een interne locus of control zegt het volgende over
het voorkomen van eetstoornissen.
“Als coach kun je veel sporters behoeden voor problemen tijdens hun sportcarrière”. (Respondent 2 over
waargenomen gedragscontrole)
Een andere respondent (respondent 3) ervaart weinig controle over zijn eigen gedrag en heeft een
externe locus of control wanneer het gaat om de coaching van zijn sporttalenten.
“De sport schept een cultuur dat je heel dun moet zijn, want je moet kunnen springen. De technisch
directeur zette daar op een gegeven moment zo veel druk op dat ik er ook maar druk op ben gaan zetten.
Dat werkte
averechts”. (Respondent 3 over waargenomen gedragscontrole)
Feedback
Feedback
Wanneer een coach vermoedt dat een sporter een eetstoornis heeft ontwikkeld of aan het
ontwikkelen is, wordt er vaak feedback gegeven naar de sporter. Er wordt dan iets gezegd over de
signalen die de coach of het begeleidingsteam heeft opgevangen. Respondent 6 geeft bijvoorbeeld
aan dat er gesprekjes worden gepland bij sporters waarbij opvallendheden zijn omtrent het gewicht.
Sommige respondenten kozen ervoor om zelf feedback te geven aan de sporter over zijn of haar
eetgedrag. Andere respondenten gaven aan het geven van feedback rondom voeding en gewicht
over te laten aan een voedingsdeskundige of andere experts uit het begeleidingsteam, zoals een
fysiotherapeut. De manier waarop sporters feedback ontvangen lijkt dus te verschillen.
40
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Respondenten 1, 3 en 5 vertellen over het geven en ontvangen van feedback het volgende.
1. “Als speelsters te hoog zaten in hun gewicht werden die wel bij de coach geroepen en die zei dan
dat ze wel echt iets aan hun gewicht moesten doen. De coaches benadrukken dat je slank moet
zijn”. (Respondent 1 over haar tijd als topsporter en de feedback die zij ontving)
2. “Alles wordt geregistreerd met pasjes, wat die meiden eten. Tussentijds kan de voedingsdeskundige
dan feedback geven als ze denken van wacht eens eventjes…”. (Respondent 3 over feedback die zijn
sporters ontvangen)
3. “Volgens mij zeg ik daar […gewicht…] zelf niets over. Daar schakel ik bijvoorbeeld de fysio voor in.
Als de coach dat bespreekbaar maakt denken spelers vaak dat het een probleem is”. (Respondent 5
over het geven van feedback aan zijn sporters)
Motivatie
Bij motivatie gaat het om de redenen van de respondent om bepaald gedrag te vertonen of een
bepaalde overtuiging te hebben omtrent eetgedrag in topsport. Motivatie voor het vertoonde gedrag
is voor iedere respondent anders en wordt opgedeeld in extrinsieke en intrinsieke motivatie. De
meeste respondenten spreken over intrinsieke motivatie voor hun gedrag en coaching omtrent
eetstoornissen in topsport. Zij vertonen bepaald gedrag omdat zij dit zelf willen. Respondent 4 zegt
hierover het volgende.
“Ik ben één van de eerste coaches die het op deze manier doet, waarbij het welzijn van de sporter
bovenaan staat in plaats van de prestatie. Ik wil bewijzen dat het ook op deze manier kan”. (Respondent 4
over de manier waarop hij zijn talenten coacht en zijn motivatie daarbij)
In tegenstelling tot de intrinsieke motivatie waarover respondenten veelal spraken, zijn er ook
externe factoren die als motivatie kunnen dienen voor het gedrag van topcoaches. Hier blijkt dat de
omgeving ook een sterke motivatie kan zijn voor het vertonen van bepaald gedrag. Zowel de normen
en waarden die in de sport gelden als de mening van belangrijke anderen in de omgeving van een
topcoach kunnen ervoor zorgen dat een coach zich op een bepaalde manier gaat gedragen of een
bepaalde coachingstijl hanteert, zo blijkt uit onderstaande uitspraak van respondent 3.
“Ik ben er […gewicht verliezen bij sporters…] druk op gaan zetten met resultaatdoelen om af te vallen. Ik
heb me daarin laten leiden door mijn omgeving terwijl ik diep in mijn hart wist dat dit niet de manier was
hoe het moest”. (Respondent 3 over zijn motivatie voor het vertonen van zijn gedrag in het verleden)
41
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Concluderend
De meest genoemde coachingstijlen door de respondenten was de positieve coachingstijl. Deze richt
zich op persoonlijke en zorgzame coaching waarbij aandacht is voor de persoon. Echter noemden de
twee respondenten die vanuit hun rol als topsporter vertelden over hun coach en diens coachingstijl
veelal negatieve aspecten zoals vermijden van het onderwerp en gerichtheid op prestatie en gewicht.
Hieruit lijken we dus te kunnen opmaken dat coaches’ perceptie van hun stijl van coachen
overheersend positief is. Daarin lijkt een discrepantie te bestaan met het de vertoonde coachingstijl.
Het is tevens mogelijk dat de ervaring en beleving van de topsporter verschillen van die van de coach.
De respondenten schatten hun eigen coachingstijl mogelijk positiever in dan hoe deze uiteindelijk
over komt op de topsporter die gecoacht wordt.
Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat preventieve maatregelen voor het
voorkomen van eetstoornissen nauwelijks worden getroffen door coaches in topsport. Echter zijn de
meeste respondenten zich wel bewust van het gevaar en het feit dat signalen van een (beginnende)
eetstoornis vroegtijdig dienen te worden opgepikt. Vaak wordt het monitoren van gewicht of
groeicurve genoemd als middel om veranderingen in de gaten te houden. Opvallend is dat veel
respondenten volgens eigen zeggen een positieve coachingstijl hanteren, wat inhoudt dat zij
persoonlijke aandacht en zorgzaamheid belangrijk vinden. Echter lijkt de manier van signaleren en
preventieve maatregelen daar niet mee overeen te komen. De meeste respondenten signaleren aan
de hand van getallen en gewichtsbeheersing, wat meer thuis hoort in een negatieve coachingstijl
zoals deze wordt beschreven in de theorieën.
Wanneer een respondent vermoedt dat een sporter een eetstoornis (heeft) ontwikkeld
wordt vaak actie ondernomen. De manier waarop de respondenten feedback geven op het gewicht
en eetgedrag van sporters verschilt aanzienlijk. Er zijn respondenten die aangeven zelf feedback te
geven aan de sporter, maar er zijn er ook die deze taak uitbesteden aan een fysiotherapeut,
voedingsdeskundige of een ander persoon uit het begeleidingsteam. De motivatie voor het
beschreven gedrag verschilt per respondent. Er zijn zowel respondenten die intrinsiek gemotiveerd
zijn om bepaald gedrag te vertonen als respondenten die daarvoor extrinsiek gemotiveerd worden
door invloeden van buitenaf.
42
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
6. Welke ervaringen hebben topcoaches en topsporters uit verschillende
sporttakken met eetstoornissen en waar hebben zij behoefte aan?
Deelvraag zes richt zich op de vraag welke ervaringen topcoaches en topsporters hebben met
eetstoornissen in topsport. De onderliggende begrippen attitude en subjectieve norm spelen hierbij
een rol. Ook richt deze deelvraag zich op de behoeftes die topsporters en topcoaches hebben als het
gaat om het verbeteren van de huidige situatie.
Ervaringen
Tijdens de interviews vormden de ervaringen die de respondenten hadden omtrent eetstoornissen in
topsport veelal de leidraad van het verhaal. De ervaringen van de respondenten liepen sterk uiteen.
Bijna alle respondenten gaven aan wel eens in aanraking te zijn gekomen met eetstoornissen bij
topsporters en konden hier voorbeelden van noemen. Hieronder staan drie voorbeelden van
ervaringen van respondenten.
1. “Ik heb twee meiden gehad waarvan ik denk dat ze een eetstoornis hadden naar te veel eten. En
we hebben een meisje gehad die een beginnende eetstoornis had. Ze gebruikte laxeermiddelen en
duwde haar vinger in haar strot”. (Respondent 3 over zijn ervaringen)
2. “Het vetpercentage […van een sporter…] was terug gevallen van 20 naar 15 procent. Dat is echt
de vijf voor twaalf situatie. Het trainingsprogramma is toen aangepast”. (Respondent 6 over zijn
ervaringen)
3. “Wij hebben een speler gehad met boulimia, dat had behoorlijk impact op het team. Dat kwam
heel duidelijk naar voren tijdens een Europacup […Internationaal toernooi…] midweek. Dat meisje
was 17”. (Respondent 5 over zijn ervaringen)
Tijdens het interview werden een aantal ingrijpende ervaringen gedeeld. Echter waren er ook
coaches die van mening waren dat het beeld dat de buitenwereld heeft van eetstoornissen in
topsport nogal overdreven is. Respondent 4 gaf bijvoorbeeld aan te verwachten dat hij iedere dag in
aanraking zou komen met eetstoornissen bij topsporters. In de praktijk viel het hem volgens eigen
zeggen niks tegen. Hij ervoer weinig tot geen problemen rondom te zware of te lichte sporters.
Hetzelfde geldt voor respondent 7, die aangaf eigenlijk nog nooit stil te hebben gestaan bij het risico
van eetstoornissen bij topsporters. Hoewel deze respondent als topsporter zelf wel frequent in
aanraking is gekomen met extreem gedrag omtrent afvallen om een bepaalde gewichtsklasse te
43
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
halen, is volgens hem het onderwerp eetstoornissen nog nooit bespreekbaar gemaakt en komt het
volgens hem ook niet of weinig voor in zijn tak van sport. Wel gaf hij ook aan te denken dat het
misschien wel gecamoufleerd wordt.
Tijdens dit onderzoek werd één respondent geïnterviewd die tijdens haar topsport carrière
zelf jaren te kampen had met Anorexia Nervosa. Haar ervaringen en uitlatingen zijn daarom anders
van aard dan de ervaringen van de andere respondenten. Haar uitspraken daarover laten de impact
van een eetstoornis zien op een topsporter en diens welzijn.
1. “In de periode waarin ik te kampen had met anorexia was niks leuk. Ik heb gewoon geen moment
genoten. Ik heb het niet meegemaakt. Het is een verschrikkelijke periode geweest”. (Respondent 2
over haar ervaringen tijdens de periode waarin zij te kampen had met Anorexia Nervosa)
2. “Het enige wat ik dacht op het moment dat ik gehuldigd werd was oh nu moet ik een glas
champagne drinken en daar zitten zoveel kilocalorieën in dus ga ik nog maar even bij trainen. Zo
heb ik heel veel overwinningen gevierd”. (Respondent 2 over haar ervaringen tijdens de periode
waarin zij te kampen had met Anorexia Nervosa)
Subjectieve norm
De subjectieve norm is een begrip uit het theoretisch kader dat een herhaaldelijk terug komt tijdens
de interviews wanneer de respondenten vertellen over hun ervaringen met eetstoornissen in
topsport. De respondenten die zelf topsport bedrijven en voornamelijk vertellen over de rol van hun
coach deden weinig uitspraken waaruit bleek dat zij zich vergeleken met anderen of invloed van
belangrijke anderen voelden. De topcoaches daarentegen deden wel uitspraken over belangrijke
anderen in hun omgeving en over de subjectieve norm die topsporters volgens hen kunnen vanuit de
coach kunnen ervaren. Belangrijke anderen in de omgeving en de inschatting van hun norm door
coaches kunnen het gedrag beïnvloeden. Onderstaande uitspraken gaan over de subjectieve norm
die ervaren wordt door topcoaches.
1. “Ik loop hier rond en schaam me om mijn speelsters […te hoog gewicht…] naar collega’s van
andere sporten toe. En dan moeten wij zeggen dat we de crème de la crème van de sport zijn.
Toen ben ik er druk op gaan zetten”. (Respondent 3 over de subjectieve norm voor coaches)
2. “In de jurering merk je wel dat als je sporter er goed uit ziet dat wel helpt. Dat is officieel niet zo
maar…”. (Respondent 4 over de subjectieve norm voor coaches)
44
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Bovenstaande uitspraken gaan vooral over de invloed van de subjectieve norm op het gedrag van de
coach. De respondenten deden ook uitspraken over de invloed van belangrijke anderen uit de
omgeving van de topsporter op diens gedrag. Het gaat er hier om dat topsporters de coach zien als
belangrijk iemand in hun omgeving. De sporter gaat zijn daarom gedrag aanpassen op de subjectieve
norm van zijn of haar coach.
1. “Gewicht was altijd een moeilijk onderwerp. Als je te hoog zit als sporter in je gewicht durf je
het niet tegen de coach te vertellen en ga je erover liegen. Dan krijg je het slecht rapport
syndroom […het niet durven vertellen…] en gaat het de verkeerde kant op”. (Respondent 4
over de subjectieve norm voor sporters)
2. “Door allerlei druk van coaches halen sporters zich dingen in het hoofd. Dan denken spelers dat
het gewicht een probleem is”. (Respondent 5 over de subjectieve norm voor sporters)
Attitude
De attitude gaat over de houding van coaches en sporters ten opzichte van eetstoornissen in
topsport en het standpunt die zij over een bepaald onderwerp innemen. In deze deelvraag wordt
gekeken naar de behoefte en de ervaringen van topcoaches en topsporters met betrekking tot
eetstoornissen in topsport. Hun attitude daarbij is bepalend voor het al dan niet vertonen van
bepaald gedrag, zo bleek uit de theorieën die besproken werden binnen het theoretisch kader.
Attitude wordt in dit onderzoek opgesplitst in attitude omtrent het onderwerp
eetstoornissen in topsport en de rol van de coach daarin enerzijds. Anderzijds wordt in het licht van
deze zesde deelvraag beteken wat de attitude van de coach is wanneer hem of haar gevraagd wordt
naar de behoeften van de praktijk. De coaches geven aan het onderwerp vaak lastig te vinden en
voorzichtig zijn in het maken van opmerkingen omtrent voeding en gewicht. Een logisch gevolg van
deze afwachtende en onzekere attitude is dat coaches vaak niet het meest effectieve gedrag te
vertonen om met dit probleem om te gaan of het te voorkomen. Respondent 2 heeft zelf een
eetstoornis gehad en geeft aan hoe zij denkt over de rol van de coach in het geheel.
45
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
1. “Ik ben er heel voorzichtig in […het maken van opmerkingen omtrent gewicht…], soms
misschien wel te voorzichtig. Maar het is gewoon heel gevaarlijk, heel lastig omdat mensen zo
enorm kunnen doorslaan”. (Respondent 5 over zijn attitude omtrent eetstoornissen in
topsport)
2. “Topsport is heel hard. Het is zorgen dat je zelf blijft balanceren op een randje maar ik vind een
coach moet daar ook voor zorgen”. (Respondent 2 over haar attitude omtrent eetstoornissen
en de rol van de coach daarin)
Opvallend is dat de attitude van respondent 5 in bovenstaande uitspraak passief en voorzichtig is.
Eerder werden al eerdere uitspraken van deze respondent genoemd waaruit blijkt dat ook zijn
gedrag passief is. Deze respondent laat handelingen omtrent eetstoornissen liever over aan anderen
uit het begeleidingsteam. Hij neemt daarbij zelf geen actieve rol in. Zijn attitude en gedrag sluiten
dus op elkaar aan: voorzichtig, onzeker en passief. De attitude van respondent 2 is veel actiever. In
verdere uitspraken van deze respondent blijkt ook dat deze attitude terug te vinden is in concreet
gedrag, bijvoorbeeld in de gesprekjes die deze respondent als coach voert met topsporters.
De attitude omtrent het onderwerp eetstoornissen in topsport blijkt samenhang te vertonen
met de ervaringen die de respondent heeft. Het meest sprekende en opvallende voorbeeld hiervan is
misschien wel respondent 7. Zijn attitude en ervaringen sluiten goed op elkaar aan.
1. “Jij bent de eerste die hiermee komt. Dat was niet bij mij opgekomen, een mogelijke eetstoornis
naar aanleiding van het afvallen”. (Respondent 7 over zijn attitude omtrent eetstoornissen in
topsport)
2. “Ik heb geen ervaringen met eetstoornissen in topsport. Het wordt ook nooit bespreekbaar
gemaakt. Misschien wordt het wel gecamoufleerd”. (Respondent 7 over zijn ervaringen omtrent
eetstoornissen in topsport)
Bij iedere respondent hangt de attitude sterk samen met de gedragingen die genoemd worden in
voorbeelden vanuit de praktijk. Respondent 4 vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat een coach niet
oordeelt, maar een coachende rol vervuld. Op deze overtuiging past hij duidelijk zijn gedrag aan door
het gesprek aan te gaan met zijn topsporters, maar vooral met ze te praten zonder te oordelen. Zo is
bij iedere respondent een sterke samenhang tussen attitude en vertoond gedrag zichtbaar.
46
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Behoefte
Om te kijken naar verbeterpunten voor in de praktijk is tijdens dit onderzoek de respondenten de
vraag gesteld waar volgens hen behoefte aan is in de praktijk om de huidige situatie te verbeteren.
De meeste coaches gaven hierop een duidelijk antwoord dat varieerde van meer kennis over gevoel,
gedachten en gedrag van sporters tot betere voedingsdeskundigen en richtlijnen. Behoefte aan meer
specialisme, kennis en goede samenwerking binnen het begeleidingsteam werd genoemd door
respondent 3, 4, 5 en 6. Behoefte aan een handleiding of richtlijn werd genoemd door respondent 5
en 6.
1. “Bijna alle coaches coachen op gedrag. Terwijl wat er gebeurd is een gevolg van gedachten of
gevoel. Je moet dus kijken naar wat er in het hoofd om gaat en daar moeten wij als coaches heel
veel in verbeteren”. (Respondent 3 over behoefte in de praktijk)
2. “Er is behoefte aan specialisme, denk ik. Vaak moet die ene coach tien petten op doen, hij is alles”.
(Respondent 4 over behoefte in de praktijk)
3. “Als je een handleiding hebt maar ook weet hoe je iemand kan helpen en hoe je kan signaleren.
Want signalering is het belangrijkste en dat duurt vaak veel te lang”. (Respondent 5 over behoefte
in de praktijk
Respondent 1 gaf als topsporter aan dat het ook belangrijk is aandacht te besteden aan de groep
sporters eromheen. Signalen komen volgens deze respondent het meest vanuit de groep en volgens
haar zou hen meer handvaten geboden moeten worden over hoe zij daarmee om zouden moeten
gaan. Wel moet in acht worden genomen dat deze respondent een teamsport beoefent. Bij sporten
waar de topsporter voornamelijk individueel sport zullen andere sporters een minder grote rol
spelen. Respondent 2 en 7 deden geen expliciete uitspraken over waar de praktijk volgens hen
behoefte aan zou hebben.
Concluderend
Topcoaches zijn allemaal in meer of mindere mate in aanraking gekomen met eetstoornissen bij
topsporters. Respondent 1, die zelf topsport bedrijft, geeft aan in haar omgeving veel verstoord
eetgedrag opgemerkt te hebben bij mede topsporters. Respondent 2 vertelt tijdens het interview
over haar ervaringen tijdens de jaren dat zij topsport bedreef en kampte met Anorexia Nervosa.
Daaruit blijken duidelijk de ingrijpende gevolgen die een eetstoornis heeft op een topsporter en
47
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
diens leven. Respondent 7 was de enige respondent die geen ervaringen had met eetstoornissen in
topsport. Wel kwam hij veel extreem eetgedrag tegen, maar dit waren volgens eigen zeggen geen
echte stoornissen te noemen. Het risico van het ontstaan van eetstoornissen bij topsporters was bij
hem onbekend en werd niet bespreekbaar gemaakt in zijn omgeving.
Uit veel ervaringen van coaches bleek dat zij het moeilijk vinden een precies te achterhalen
welke problematiek er speelt en hoe zij hier grip op kunnen krijgen. Coaches tasten daarbij vaak in
het duister en geven aan niet goed te weten hoe zij hier op een adequate manier mee om kunnen
gaan. De manier waarop coaches handelen ter preventie, signalering en wanneer zij verwachten dat
een topsporter een eetstoornis (heeft) ontwikkeld lijkt af te hangen van hun attitude rondom dit
onderwerp. Sommige coaches houden veel controle over het (eet)gedrag van hun sporters omdat zij
denken hen daarbij te kunnen ondersteunen. Andere coaches zijn daarentegen van mening dat dit
een taak is voor specialisten die expert zijn op het gebied van voeding en eetgedrag. Deze coaches
hebben een meer passieve rol in de preventie en signalering van eetstoornissen. Ook de subjectieve
norm oftewel de inschatting van de norm van belangrijke anderen, lijkt het gedrag van sommige
coaches te beïnvloeden.
Uit de interviews komt vooral de behoefte aan specialisme, betere voedingsdeskundigen en
bruikbare richtlijnen naar voren. Al met al lijken de coaches op zoek te zijn naar meer houvast en
structuur tijdens het begeleiden van hun sporters omtrent eetgedrag en voeding.
Conclusie resultaten interviews
De bovenstaande deelvragen trachten door middel van de interviews antwoord te geven op
onderzoeksvraag B:
Op welke manier begeleiden topsport coaches hun sporters wat betreft (verstoord) eetgedrag? En
wat zijn hun ervaringen omtrent het onderwerp eetstoornissen in topsport?
Samengevat blijkt dat alle respondenten op één na ervaringen hebben met eetstoornissen in
topsport. Sommige respondenten hebben van dichtbij meegemaakt dat een talent uitviel vanwege
een eetprobleem, anderen hebben het meer van een afstand ervaren. Er zijn coaches die vinden dat
het aantal eetstoornissen in topsport meevalt en er zijn coaches die denken dat verstoord eetgedrag
een veel voorkomend probleem is in de wereld van topsport. Alle coaches geven aan het onderwerp
voorzichtig en weloverwogen te benaderen. Zij vinden het vaak moeilijk te bepalen hoe zij een talent
moeten aanspreken op diens voeding en gewicht. Ook de inschatting van de mening van belangrijke
anderen in de omgeving van de coach lijkt daar invloed op te hebben.
48
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Coaches begeleiden hun sporters op verschillende manieren rondom hun eetgedrag.
Sommige coaches besteden de taak uit aan specialisten binnen het begeleidingsteam, zoals een
voedingsdeskundige of een fysiotherapeut. Anderen gaan zelf het gesprek aan met hun sporter over
voeding. Het gedrag van de coach en de manier waarop hij of zij een topsporter begeleidt rondom
eetgedrag lijkt af te hangen van de attitude of overtuiging die hij heeft omtrent dit onderwerp. Ook
zelf effectiviteit, waargenomen gedragscontrole en motivatie lijken invloed te hebben op
gedragingen van de coach omtrent eetstoornissen in topsport. Hoewel in meer of mindere mate, alle
coaches geven aan het ‘een moeilijk stukje’ te vinden.
Vanuit het theoretisch kader en de bijbehorende begrippen hebben wede antwoorden van
de respondenten geanalyseerd. Opvallend was daarbij dat het model van Ajzen (1991) gedrag
bepaald werd door attitude, subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Deze begrippen
waren terug te vinden in de antwoorden van de respondenten en leken inderdaad samen te hangen
met het vertoonde gedrag door de topcoaches. Ook zelf effectiviteit, locus of control, motivatie en
feedback uit de theorie van Bandura (1971, 1993) leken het gedrag van de coach te beïnvloeden.
Daarbij hingen locus of control, waargenomen gedragscontrole en zelf effectiviteit samen. Feedback
is in dit onderzoek vooral gebruikt om te kijken naar de feedback die de coach geeft aan zijn sporter
omtrent eetgedrag en voeding. Deze verschilde van persoonlijke gesprekken met de sporter tot het
onthouden van elke vorm van feedback omtrent voeding en eetgedrag. De feedback die de coach op
zijn gedrag ontving kwam niet duidelijk in de interviews naar voren.
Bij het onderzoeken van de coachingstijlen naar aanleiding van onderzoek door Biesecker en
Martz (1999) werden een aantal opmerkelijke bevindingen gedaan. De meeste coaches omschreven
hun eigen coachingstijl als zorgzaam en persoonlijk. De persoon was volgens hen belangrijker dan het
gewicht, wat een positieve coachingstijl betreft zoals beschreven in het theoretisch kader. Echter
bleek uit de verhalen van de coaches over preventie en signalering van eetstoornissen dat coaches
zich vooral richten op het monitoren van gewicht en vetpercentages. De focus op gewicht en
prestatie valt volgens de Biesecker en Martz (1999) juist onder een negatieve stijl van coachen. Wel
moet erbij worden vermeld dat de meeste coaches bij opvallende resultaten naar aanleiding van de
metingen het gesprek aan gaan met hun sporttalent, wat weer getuigd van een meer persoonlijke en
positieve stijl van coachen.
49
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
DISCUSSIE
Dit onderzoek bestond uit een literatuurstudie. Deze vormde met het theoretisch kader de basis voor
het interviewschema. Zeven respondenten uit verschillende takken van topsport werden
geïnterviewd over eetstoornissen onder topsporters en de manier waarop hiermee om wordt
gegaan. Hoewel alle respondenten ervaring hadden met het onderwerp was er ook veel variatie te
ontdekken in de antwoorden.
Resultaten
In dit onderzoek werd tijdens het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag gebruik gemaakt
van een literatuurstudie. Daaruit bleek dat topsporters een risicogroep vormen voor het ontwikkelen
van een eetstoornis doordat zij vaak eigenschappen bezitten die ook veel voorkomend zijn bij
patiënten met een eetstoornis. Daarbij horen onder andere perfectionisme, prestatiegerichtheid en
het hebben van een laag zelfbeeld (Noordenbos &Vandereycken, 2005). Uit literatuur blijkt dat
vooral bepaalde soorten eetstoornissen bij topsporters voorkomen, zoals Anorexia Athletica
(Thompson & Sherman, 1993; Reel, 2013). Coaches blijken een belangrijke rol te spelen in het leven
van een topsporter en bij het al dan niet ontwikkelen van een eetstoornis bij hun sporttalent. Zij
kunnen invloed uitoefenen op de gedachten en overtuigingen van een atleet ten opzichte van het
gewicht, lichaamsvorm en voeding. Coachingstijlen feedback rondom voeding en eetgedrag bleek
een belangrijke voorspeller in de vraag of een atleet al dan niet een eetstoornis ontwikkelt
(Vanderlinden, 2005). Daarbij richt een positieve coachingstijl zich vooral op een persoonlijke,
zorgzame manier van coachen omtrent voeding en gewicht. De negatieve coachingstijl houdt zich
daarentegen meer bezig met gewichtsbeheersing en prestaties (Biesecker & Martz, 1999).
Naast de literatuurstudie bestond dit onderzoek uit het afnemen van interviews. Vijf
topcoaches en twee topsporters uit verschillende sporttakken vertelden tijdens een interview over
hun ervaringen met eetstoornissen in topsport en hun attitude en gedrag omtrent dit onderwerp. Uit
dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat coaches verschillen vertonen in de manier waarop zij
omgaan met eetstoornissen in topsport en de preventie en signalering hiervan. Ter preventie van
eetstoornissen worden over het algemeen geen maatregelen genomen. De coaches zijn zich veelal
bewust van de gevaren en de risicogroep waarmee zij werken. Opvallend is dat alle geïnterviewde
coaches ervaringen hebben met eetstoornissen in topsport en daarmee van dichtbij in aanraking zijn
gekomen. Veel coaches geven aan het een lastig onderwerp te vinden en zijn zoekende naar de juiste
manier om met voeding en eetgedrag om te gaan. Van de twee topsporters die tijdens dit onderzoek
zijn geïnterviewd had één respondent wel ervaringen met eetstoornissen en erkende zij het
probleem. De andere topsporter had geen ervaringen met het onderwerp en leek minder bewust te
50
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
zijn van het probleem dan alle andere respondenten.
Op het gebied van coachingstijl was opvallend dat de meeste coaches hun eigen stijl als
positief en zorgzaam beschreven, maar uitspraken over het eigen gedrag dit vaak tegenspraken.
Hierbij was een discrepantie zichtbaar tussen wat de respondenten dachten te doen en wat zij
daadwerkelijk deden. Volgens Biesecker en Martz (1999) wordt een positieve coachingstijl
gekenmerkt door een zorgzame en persoonlijke manier van coachen rondom gedrag. De meeste
coaches gaven expliciet aan in gesprek te treden met sporters en het belang van de sporter boven de
prestatie te stellen. In uitspraken over hun acties omtrent eetstoornissen bij topsporters leken de
meeste coaches juist een negatieve coachingstijl te hanteren door zich bij het signaleren van
eetstoornissen vooral te richten op gewichtsbeheersing en metingen. Cijfermatig bijhouden van
gewicht en prestaties hoort volgens Biesecker en Martz (1999) juist bij een negatieve stijl van
coachen. Tevens werd door de respondenten aangegeven dat zij behoefte hebben aan expertise,
duidelijkheid en richtlijnen voor het handelen omtrent eetstoornissen bij topsporters.
Betekenis van de resultaten
Opvallend was dat de respondenten allemaal, op één na, ervaringen hadden met topsporters en
eetstoornissen of verstoord eetgedrag. Al deze zes respondenten erkenden de risico’s en zochten
allen op hun eigen manier naar de ideale situatie. Daarbij werden voedingsdeskundigen en anderen
in de staf vaak aangehaald en werd het belang van specialisten onderschreven. Uit de uitspraken van
de respondenten kon worden opgemaakt dat ze een meer passieve houding aannemen wanneer zij
over minder zelf effectiviteit beschikken. Volgens Feltz, Short en Sullivan (2008) is zelf effectiviteit
een belangrijk begrip voor sportcoaches. Wanneer en individu bepaald gedrag wil vertonen, blijkt dat
individuen met een hoge zelf effectiviteit harder werken, meer interesse tonen en uiteindelijk meer
resultaat halen. Zelf effectiviteit is van grote invloed op motivatie en op wat iemand uiteindelijk
bereikt (Bandura, 1977). Het vergroten van de zelf effectiviteit van de coach lijkt dus van belang voor
het aannemen van een actieve houding. Hoewel veel coaches aangaven dat de taboe rondom
eetstoornissen aan het verdwijnen is, zoeken zij nog veelal naar de beste manier om problemen
omtrent voeding en gewicht te voorkomen en aan te pakken. Daaruit bleek ook dat coaches open
staan voor hulp bij het aanpakken van deze problematiek. Ter preventie van eetstoornissen bij
topsporters werd nog erg weinig gedaan, zo bleek uit dit onderzoek. Coaches waren vaker bezig met
signaleren dan met preventie. Signalering vond vaak plaats door het monitoren van gewicht of het
kijken naar de groeicurve van de sporter. Wanneer daarin opvallende veranderingen plaatsvinden
gaven de meeste coaches aan maatregelen te treffen. De frequentie waarmee coaches bezig waren
met het signaleren van een (beginnende) eetstoornis verschilde van geen vormen van signalering tot
wekelijkse metingen en gesprekken met voedingsdeskundigen. Uit de interviews kan worden
51
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
opgemaakt dat meer aandacht voor preventie wenselijk zou kunnen zijn om het ontstaan van een
eetstoornis bij een topsporter te voorkomen. De meeste respondenten gaven tevens aan onzeker te
zijn over de juiste vorm van signalering. Uit onderzoek van Noordenbos (2011) blijkt dat door
preventieve maatregelen of vroegtijdige signalering de kans op het voorkomen of snel herstellen van
een eetstoornis aanzienlijk wordt vergroot.
Ook bleken verschillen zichtbaar tussen verschillende takken van sport. Hoewel in dit
onderzoek geen extreme verschillen zichtbaar waren, werd wel duidelijk dat de bespreekbaarheid in
de tak van sport verschilde. Zo gaf de respondent uit een gevechtsport aan nooit te hebben
stilgestaan bij een mogelijke eetstoornis naar aanleiding van extreem afvallen. Dit is opvallend,
omdat juist in sporten waarbij de atleet een bepaald gewicht moet halen om deel te nemen de
sporters kwetsbaar lijken voor het ontwikkelen van eetproblemen (Munnikhof & Coumans, 2000).
Aanbevelingen
Uit de interviews bleek dat de respondenten weinig of geen ervaring hadden met preventieve
maatregelen omtrent eetstoornissen in topsport. Het creëren van cognitieve dissonantie bij de
sporter kan volgens Schouten et al (2012) werken. Meisjes en vrouwen worden hier aangemoedigd
hun innerlijke ideeën over hun ideaalbeeld uit te dagen en te bekritiseren. Daardoor ontstaat
cognitieve dissonantie, die de meisjes vervolgens proberen op te heffen. De coach zou deze
cognitieve dissonantie kunnen creëren bij zijn atleet door ze stil te laten staan bij hun ideaalbeeld en
dit te bekritiseren. Deze vorm van preventie is voornamelijk toe te passen als het gaat om secundaire
preventie van eetstoornissen. In de maatschappij ligt sterk de nadruk ligt op het rechtstreeks
benaderen van leerlingen in scholen met lesprogramma’s en gastlessen door ex-patiënten
(Noordenbos, 2011). Dit is een vorm van primaire preventie en zou ook kunnen worden toegepast
binnen de risicogroep van topsporters, bijvoorbeeld door middel van voorlichtingen van topsporters
die te maken hebben (gehad) met een eetstoornis. Hiermee kan gezorgd worden voor meer
bewustzijn onder zowel sporters als coaches. Uit onderzoek van Brandt-Dominicus (2006) blijkt
preventieve interventies vooral leiden tot verbeterde kennis van kenmerken en gevolgen van
eetstoornissen. Het is moeilijker blijvende veranderingen in attitude te bewerkstelligen, aldus
Brandt-Dominicus (2006). Toekomstig onderzoek zou zich daarom kunnen richten op manieren
waarop attitude blijvend kan worden beïnvloed. Op deze manier kan gezorgd worden voor een
betere attitude van coaches omtrent eetstoornissen.
Het signaleren van veranderingen in eetgedrag bleek uit de antwoorden van de
respondenten vooral plaats te vinden door metingen en het kijken naar het (eet)gedrag van sporters.
Volgens Biesecker en Martz (1999) is het echter vooral van belang op een zorgzame en persoonlijke
manier te coachen. Volgens Vanderlinden (2005) is het belangrijk dat storende preoccupaties
52
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
omtrent het lichaam, het eten en gewicht worden bijgesteld, omdat deze kunnen zorgen voor het
ontwikkelen of in stand houden van een eetstoornis. De rol van de coach is er daarbij één van grote
invloed, aldus Reel (2013). Hier lijkt in de praktijk nog ruimte te zijn voor verbetering: coaches
kunnen daarin een actievere rol spelen dan nu vaak het geval is. Dit zou ook weer samen kunnen
hangen met zelf effectiviteit, wat leek af te hangen van de motivatie en activiteit van de rol van de
coach. Hoe meer zelf effectiviteit een coach beschikt, des te actiever zijn gedrag lijkt te zijn. Deze
samenhang zou als uitgangspunt kunnen dienen voor toekomstig onderzoek.
Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een eetstoornis empathie, het begrepen voelen en
werken aan de ‘onderliggende problemen’ die vaak gepaard gaan met een eetstoornis als het meest
hulpvol hebben ervaren bij het oplossen van hun problematiek (Norré & Vandereycken, 1994).
Omdat de coach grote invloed heeft op zijn sporters, zou hij zich bewust moeten zijn van deze
vormen van hulpvol gedrag. Wanneer er afwijkend (eet)gedrag wordt vertoond door een sporter
weet de coach vaak niet hoe hij of zij kan reageren, zo bleek uit de antwoorden van de
respondenten. Vaak wordt de sporter doorgestuurd en houdt de coach zich afzijdig. Wellicht is
bewustwording van deze vormen van hulpvol gedrag, zoals het tonen van empathie, voor een coach
van belang voor het verbeteren van zijn gedrag in een dergelijke situatie. Door het bieden van
duidelijke richtlijnen en handvaten waaraan een coach zijn handelen kan ophangen, kan ook de zelf
effectiviteit worden vergroot. Uit de interviews bleek dat coaches met meer zelf effectiviteit een
actievere houding hadden richting de topsporter en zijn of haar eetgedrag.
Volgens Slagmolen, Kamphuis, Wigboldus, Probst & Vanderlinden (2009) is een gebrek aan
zelfwaardering een belangrijke oorzaak bij het ontwikkelen en voorduren van een eetstoornis. Uit
het onderzoek van Slagmolen et al (2009) bleek dat feedback de zelfwaardering van vrouwen kan
vergroten of verkleinen. Zij vonden dat vrouwen met een eetstoornis een negatievere zelfwaardering
hadden na negatieve feedback en een positievere zelfwaardering na positieve feedback. Ook dit is
een bevinding waarmee coaches van topsporters hun voordeel kunnen doen. Blijkbaar maakt het uit
op welke manier een sporter feedback ontvangt en heeft dit invloed op diens zelfwaardering. Op
deze manier kan een coach een sporter mogelijk meer of minder kwetsbaar maken voor het
ontwikkelen van een eetprobleem. Uit de interviews bleek dat coaches op verschillende manieren
feedback gaven aan hun sporters, variërend van geen feedback tot digitale feedback of persoonlijke
feedback door middel van het voeren van een gesprek. Ook gaven coaches indirect feedback door de
trainingsarbeid aan te passen aan het gewicht. Omdat in dit onderzoek niet is gekeken naar de
precieze inhoud van de feedback van coaches kan geen uitspraak worden gedaan over de invloed op
de zelfwaardering van de sporter. Echter zou toekomstig onderzoek zich hier wel op kunnen richten.
Volgens van Kralingen (2008) is als docent winst te behalen in het gedifferentieerd
begeleiden en coachen van studenten. Dit houdt in dat er gericht wordt gekeken naar de situatie van
53
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
de persoon. Alleen onder juiste condities is een bepaalde coachingsvorm efficiënt uit te voeren, aldus
van Kralingen (2008). Zo zijn er sturende, samenwerkende en instruerende coachingstijlen te
onderscheiden en hangen deze allemaal af van de kenmerken van degene die gecoacht wordt. Met
de inzichten die worden gegeven over verschillende stijlen van coachen in verschillende situaties en
bij verschillende personen zouden ook topcoaches van sporters hun voordeel kunnen doen. Zo zou
een samenwerkende coachingstijl het uitgangspunt kunnen zijn, maar zou een coach over kunnen
gaan op een meer sturende coachingstijl wanneer een atleet verstoord eetgedrag vertoond. Uit de
antwoorden van de respondenten bleek dat coaches vaak een bewuste stijl hebben waarmee zij hun
talenten coachen. Echter staat deze stijl vaak vast en werden weinig of geen alternatieven genoemd.
Er waren bijvoorbeeld geen coaches die aangaven hun coachingstijl aan de condities en situatie van
hun atleet aan te passen. Ook dit zou een interessant uitgangspunt kunnen zijn voor volgend
onderzoek. Zo zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de flexibiliteit die coaches vertonen
tijdens het coachen van hun sporter omtrent eetgedrag.
Sterktes en limitaties
In dit onderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen die achteraf gezien voor verbetering
vatbaar zijn. Tijdens het interview kwamen we erachter dat sommige interviewvragen op een andere
manier geformuleerd hadden moeten worden. Na het tweede interview is daarom nog een vraag
verwijderd omdat deze niet relevant bleek te zijn voor dit onderzoek en niet voldoende theoretisch
onderbouwd was. Uiteindelijk sluiten de theorie en de interviewvragen voldoende op elkaar aan om
dit onderzoek gedegen uit te voeren.
Vooral de begrippen locus of control en waargenomen gedragscontrole waren in mindere
mate te herkennen in de antwoorden van de respondenten terug te vinden. Ook waren enkele
begrippen moeilijk van elkaar te onderscheiden in de antwoorden, zoals waargenomen
gedragscontrole, locus of control en zelf effectiviteit. Tijdens het analyseren van de
onderzoeksgegevens sloot de theorie niet altijd even goed aan op de context van dit onderzoek.
Daardoor waren deze begrippen uit het theoretisch kader soms moeilijk in de antwoorden te
identificeren. Het verschil tussen een positieve en negatieve coachingstijl was bijvoorbeeld niet altijd
even duidelijk. Sommige respondenten gaven antwoorden die gedeeltelijk positief en gedeeltelijk
negatief gecodeerd konden worden. Echter heeft dit ook te maken met het open karakter van de
methode die hier gebruikt werd. Doordat de respondent veel vrijheid werd gegeven om te vertellen
over zijn of haar ervaring en mening, was het wellicht makkelijker geweest te coderen vanuit de tekst
dan vanuit de theorie.
Deze studie heeft zich beperkt tot de mening van Nederlandse coaches. Coaches en
topsporters in Nederland, of in een Westerse cultuur, gaan mogelijk anders om met eetstoornissen
54
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
dan in andere culturen. Daarom kunnen de bevindingen uit dit onderzoek niet worden
gegeneraliseerd naar andere culturen. Daarnaast zijn niet alle soorten sportcoaches ondervraagd. In
de niet ondervraagde sporttakken kunnen weer geheel andere omgangsnormen heersen omtrent dit
onderwerp.
Voorafgaand aan de dataverzameling werden respondenten geworven om deel te nemen
aan de interviews. Omdat we met dit onderzoek vooral geïnteresseerd waren naar de ervaringen en
verhalen van mensen die expert zijn op topsport gebied, kozen wij voor een selectie respondenten
waar zowel coaches als (ex)topsporters werden opgenomen. Juist door deze variatie van de
onderzoeksgroep en de verschillen in standpunt tussen coach en sporter kwam ook een grote
variatie in antwoorden aan het licht. Ook iteratie was te ontdekken, maar dan vooral tussen coaches
onderling. De geïnterviewde topsporters gaven dikwijls antwoorden vanuit een ander perspectief. Dit
biedt mogelijkheden voor verder onderzoek in de toekomst. Onderzoek zou zich daarbij kunnen
richten op de verschillen in perceptie tussen coaches en topsporters.
Tijdens dit onderzoek werd één respondent opgenomen die zowel topsport had bedreven,
zelf een eetstoornis heeft meegemaakt en ook de rol van coach op zich heeft genomen. Daardoor
vertelde zij soms vanuit haar perspectief als coach en soms vanuit haar perspectief als sporter met
een eetprobleem en de rol van haar coach daarbij. Dit maakt de verkregen data interessant en vormt
een waardevolle toevoeging voor dit onderzoek omdat het laat zien welke ingrijpende gevolgen een
eetstoornis kan hebben op het leven van een jonge topsporter. Ook haar rol als ervaringsdeskundige
en haar ervaring met topcoaches en begeleiding maakt dat tijdens dit onderzoek interessante
inzichten konden worden verkregen.
Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op goede kwaliteit, theoretische onderbouwing en
gedegen analyse van de interviews. Coaches gaven tijdens de interviews aan behoefte te hebben aan
duidelijke en concrete richtlijnen waaraan zij hun handelen kunnen ophangen. Dit is iets dat later
opgepakt kan worden als praktisch eindresultaat van dit onderzoek door middel van het ontwikkelen
van een handleiding. De kennis die is opgedaan tijdens dit onderzoek kan daarbij grond vormen voor
de informatie voor topcoaches.
Praktische implicaties
De praktische implicaties van dit onderzoek zullen voornamelijk worden toegepast in de vorm van
een handleiding: “Wat als mijn topsport talent een eetstoornis is?”. Samen met Buro PUUR, een
bureau dat zich inzet voor de preventie van eetstoornissen in het algemeen, zal gewerkt worden aan
het realiseren van een handzaam document dat verspreid kan worden in iedere topsport omgeving
waarin coaches werkzaam zijn. Deze handleiding kan zowel digitaal als per post verstuurd worden en
zal te downloaden zijn via internetsites, waaronder de website van Buro PUUR. Bij de invulling van
55
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
deze handleiding zal rekening worden gehouden met de resultaten van dit onderzoek. In Box 1 zijn
de praktische implicaties van dit onderzoek naar eetstoornissen in de topsport nog eens
weergegeven.
Box 1: Hoe nu verder?
● Opstellen van een informatiebrochure over eetstoornissen in topsport en de belangrijkste inzichten
omtrent dit onderwerp
● Richtlijnen opstellen voor het handelen van coaches die direct in de praktijk gehanteerd kunnen worden
● Adviespunten opstellen voor het verbeteren van preventie van eetstoornissen in topsport: eventueel als
deel van de handleiding
Box 1: Praktische implicaties van het onderzoek
56
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
REFERENTIES
Abraham, S. & Llewellyn-Jones, D. (2008). Eetstoornissen: De feiten. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum. doi: 10.1007/978-90-313-6538-8_4
Ajzen, I. (1991). Theory of Planned Behavior. Organizational behaviour and human decision
processes, 50(2), 179-211.doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th
ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Bakker, A. (2014). Wat een eetstoornis met je doet. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.
Bandura, A. (1971). Social Learning Theory. New York City: General Learning Coorporation.
Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational
Psychologist, 28(2), 117-148.
Bandura, A. & Cervone, D. (1986). Engagement of Self-Reactive Influences in Cognitive Motivation.
Organizational behaviour and Human decision processes, 38, 92-113. doi: 10.1016/07495978(86)90028-2
Biesecker, A.C. & Martz, D.M. (1999). Impact of Coaching Style on Vulnerability for Eating Disorders:
An Analog Study. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 7(3), 235-244.
doi: 10.1080/10640269908249289
Bloks, H. (2008). Eetstoornissen en overgewicht, herkenning behandeling beheersing. Amsterdam:
Uitgeverij Nieuwezijds.
Bonci, L. (2009). Sport nutrition for coaches. United Stated: Human Kinetics.
Brandt-Dominicus, J.C. (2006). Multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen, diagnostiek en behandeling
van eetstoornissen. Houten: Ladenius Communicatie BV.
De Bruin, A.P. (2010). Thin is going to win?: Disordered Eating in sport. International Journal of Eating
Disorders, 35, 597-600.
Byrne, S., McLean, N. (2002). Elite athletes: Effects of the pressure to be thin. Journal of Science and
Medicine in Sport, 5(2), 80-94.doi: 10.1016/S1440-2440(02)80029-9
Campion, M.A. & Lord, R.G. (1982). A control systems conceptualization of the goal-setting and
changing process. Organizational behaviour and Human performance, 30(2), 265-287. doi:
10.1016/0030-5073(82)90221-5
El Ghoch, M., Soave, F., Calugi, S. & Dalle Grave R. (2013). Eating disorders, physical fitness and sport
performance: A Systematic Review. Nutrients, 5(12), 140-5160.doi: 10.3390/nu5125140
Feltz, D.L., Short, S.E. & Sullivan, P.J. (2008). Self-Efficacy in Sport. Champaign: Human kinetics.
Human Concern (2014). Geraadpleegd op 1 juni 2014 van
http://www.humanconcern.nl/home/eetstoornis/gevolgen/
57
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Van Kralingen, R. (2008). Time management voor docenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. doi:
10.1007/978-90-313-7729-9_6
Martinsen, M., Bahr, M., BØrresen, L., Holme, R., Pensgaard, A.M. & Sundgot-Borgen, J. (2014).
Preventing eating disorders among young elite athletes: a randomized controlled trail.
Medicine and science in sport and exercise, 46(3), 435-447.doi:
10.1249/MSS.0b013e3182a702fc
Munnikhof, S., & Coumans, B. (2000). Eetstoornissen ... een probleem in de Nederlandse (top)sport?
Een inventariserend onderzoek naar eetproblemen/eetstoornissen in de Nederlandse
(top)sport en demogelijkheden voor preventie en zorg. Arnhem: Nederlands Olympisch
Comité - Nederlandse Sport Federatie.
Noordenbos, G. (2011). Preventie van eetstoornissen in Nederland: Een reactie. Psychopraktijk, 5(5),
33-34. doi: 10.1007/s13170-011-0074-9
Noordenbos, G. & Vandereycken, W. (2005). Preventie van eetstoornissen, een gewichtig probleem.
Mechelen: Kluwer.
Norré, J. & Vandereycken, W. (1994). Behandeling van eetstoornissen: wie bepaalt de doelstellingen?
Directieve Therapie, 14(4), 194-198. doi: 10.1007/BF03060090
Reel, J.J. (2013). Eating disorders, an encyclopedia of causes, treatment, and prevention.
Connecticut: Greenwood Publishing Group.
Schouten, R., Oudhof, M., Zoon, M. & van der Steege, M. (2012). Wat werkt in de hulpverlening aan
pubermeisjes? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Siben, M. (2012). Eetstoornissen in de sport, verhoogd risico voor topsporters. Geraadpleegd op 20
februari 2014 vanhttp://www.gezondheidsnet.nl/eetstoornissen/eetstoornissen-in-de-sport
Slagmolen, C., Kamphuis, J.H., Wigboldus, D., Probst, M. & Vanderlinden, J. (2009). De invloed van
positieve en negatieve feedback op het zelfvertrouwen van cliënten met een eetstoornis.
Directieve Therapie, 29(3), 212-226. doi: 10.1007/BF03087862
Sundgot-Borgen, J. & Torstveit, M.K. (2004). Prevalence of Eating Disorders in Elite Athletes Is Higher
Than in the General Population. Clinical Journal of Sport Medicine, 14(1), 25-32.
Thompson, R.A. & Sherman, R.T. (1993). Helping athletes with eating disorders. Champaign: Human
Kinetics.
Vandereycken, W. & Noordenbos, G. (Red.). (2002). Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de
Tijdstroom.
Vanderlinden, J. (2005). Storende preoccupaties en eetstoornissen: Help, ik ben te dik! Directieve
therapie, 25(2), 233-242.doi: 10.1007/BF03060386
Van Wamel, A. & Wassink, M. (2006). Landelijk basisprogramma eetstoornissen. Verkregen op 2-6-
58
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
2014 vanhttp://www.ggzrichtlijnen.nl/uploaded/docs/AF0660LandBasisprogramma
Eetstoornissen.pdf
59
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
BIJLAGEN
Bijlage A: Toestemmingsverklaringformulier en informatiebrochure
Toestemmingsverklaringformulier (informed consent)
Titel onderzoek: Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in topsport
Verantwoordelijke onderzoeker: Jeanine Stoeten
In te vullen door de deelnemer
‘Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het onderzoek,
zoals uiteengezet in de informatiebrochure ‘Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen
in de topsport’. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname
aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor
een reden hoef op te geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen met het interview. Ik begrijp dat
film-, foto, en videomateriaal of bewerking daarvan uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke
presentaties zal worden gebruikt.’
Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden
tot Jeanine Stoeten, student aan de Universiteit Twente (telefoon: 0611465829; email:
[email protected], 7556 ND Hengelo).
Begeleidster en eindverantwoordelijke van dit onderzoek binnen de Universiteit Twente is Dr. J.E.W.C. van
Gemert-Pijnen (telefoon: 053–489 6050; e-mail: [email protected]).
Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot de secretaris van de Commissie Ethiek
van de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente, mevr. J. Rademaker (telefoon: 0534894591; e-mail:[email protected], Postbus 217, 7500 AE Enschede).
Aldus in tweevoud getekend:
Datum …………………………… ……………………………………………………...
Naam proefpersoon …………………………………………………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………………
In te vullen door de onderzoeker
‘Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het
onderzoek naar vermogen te beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele vroegtijdige beëindiging
van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.’
Datum …………………………… ………………………………………………………
Naam onderzoeker ……………………………………………………………………….
Handtekening …………………………………………………………………………….
Deze persoon wenst wel/niet anoniem te worden verwerkt in het onderzoeksverslag.
60
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Informatie brochure ‘Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van
eetstoornissen in topsport’.
(plaats), (datum)
Informatiebrochure Vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie
Beste lezer,
In deze brief wil ik je informeren over het onderzoek waar je aan deel gaat nemen. Het onderzoek vindt
plaats in de vorm van een interview op de bovenstaande datum. In het onderzoek “Een kwalitatief
onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in topsport” worden een aantal vragen gesteld die
betrekking hebben op uw ervaringen in verband met eetstoornissen en coaching in topsport. Doel van dit
onderzoek is dan ook het vaststellen van de huidige situatie omtrent dit onderwerp. Uiteindelijk dient dit
onderzoek als uitgangspunt voor het ontwikkelen voor een handleiding voor coaches: “Wat als mijn
sporttalent een eetstoornis is?”. Hiermee wil ik, namens de Universiteit Twente en in samenwerking met
Buro PUUR, meer bewustwording genereren en handvaten voor coaches in topsport bieden over hoe zij
een eetstoornis kunnen voorkomen of hoe zij moeten handelen wanneer zij verwachten dat hun talent een
eetstoornis heeft ontwikkeld. Op deze manier kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de preventie en
betere omgang met eetstoornissen in topsport.
Indien u daarvoor toestemming geeft worden tijdens het interview geluidsopnamen en/of video opnamen
gemaakt. Deze worden gebruikt voor de uitwerking van het gesprek en de analyse ervan. Wanneer de
beelden of geluidsfragmenten op een andere manier gebruikt worden, zal dit enkel een wetenschappelijk
doel dienen.
Het interview zal ongeveer 1 uur in beslag nemen, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die u mij kunt
en wilt verschaffen. Na afloop van het onderzoek kunt u, indien gewenst, middels een debriefing over de
verkregen resultaten op de hoogte worden gesteld.
Met hartelijke groet,
Jeanine Stoeten, Universiteit Twente, Tel: 06-11465829, e-mail: [email protected]
61
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Bijlage B: Het interview
INTRODUCTIE
In dit onderzoek ben ik vooral benieuwd naar de rol die de coach speelt in eetproblemen in de
topsport. Omdat ik zelf al jaren sport op het hoogste niveau van Nederland, is dit een onderwerp
waar ik vaak mee in aanraking ben gekomen. De ene keer dichterbij dan de andere keer. De omgang
met eetgedrag en het geringe bewustzijn bij topcoaches is een sterke motivatie geweest om de
huidige situatie te willen verbeteren. Daarom voer ik dit onderzoek uit en hoop ik uiteindelijk een
handleiding te ontwikkelen waarmee meer bewustwording en kennis rondom deze problematiek
gegenereerd kan worden.
Dit onderzoek is semigestructureerd, wat wil zeggen dat ik een aantal vaste vragen heb die ik tijdens
het interview door wil lopen. Verder wil ik benadrukken dat ik geïnteresseerd ben in al uw ervaringen
omtrent eetstoornissen in topsport en de rol van de coach daarin. Laat u dus niet tegen houden door
de vragen en wees niet bang om iets uit te wijden tijdens uw verhaal.
Vraag 1
Kunt u zich kort voorstellen? Wat is uw rol in de topsport (geweest)?
Vraag 2
Hoe zou u uw coachingstijl in het algemeen beschrijven? Hoe zou u de coachingstijl van uw coach
omschrijven?
Vraag 3
Kunt u iets vertellen over de ervaringen die u heeft omtrent eetstoornissen in topsport? Welke rol
speelde de coach in deze gevallen?
Vraag 4
Zegt u wel eens iets over het eetgedrag van uw sporttalent of maakt u wel eens opmerkingen
omtrent voeding of gewicht? Zo ja, hoe doet u dat?
Vraag 5
Heeft u, bij het coachen omtrent het eetgedrag van uw sporttalent, voor een bewuste stijl van
coachen gekozen? Hoe ziet deze eruit?
62
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Vraag 6
Doet u als coach iets om eetstoornissen bij uw sporttalent te voorkomen en zo ja, wat?
Vraag 7
Waar let u op bij het vroegtijdig signaleren van een eetstoornis bij uw sporttalent?
Vraag 8
Wat vindt u moeilijk of waaraan is in uw beleving behoefte als het gaat om het voorkomen van een
eetstoornis of op een goede manier coachen van uw sporttalent?
Vraag 9
Heeft u nog verdere eigen ervaringen die u met ons wilt delen rondom het onderwerp “coaching bij
eetstoornissen in de topsport”?
Vraag 10
Als laatste wil ik graag weten hoe u dit gesprek heeft ervaren. Heeft u nog tips voor het verbeteren of
aanmerkingen hoe wij het onderzoek kunnen optimaliseren? Wat heeft u gemist?
Ik wil u heel erg bedanken voor uw medewerking en de tijd die u heeft vrijgemaakt voor dit
interview. Naar verwachting is het onderzoek in juni afgerond. Wanneer u benieuwd bent naar het
eindresultaat kan ik u het onderzoeksverslag opsturen.
63
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Bijlage C: Codeertabel topsporters – Codes & Quotes
TOPSPORTERS: Wat hebben zij te zeggen?
CODE
COACH
- Co1: KenmerkenAlgemeen
- Co2: StijlPositief
- Co3: StijlNegatief
UITLEG
Dit gaat voornamelijk
over de kenmerken van
een coach als persoon.
Hoe is hij en hoe gedraagt
hij zich. De uitspraken die
hierbij horen gaan niet
over een specifieke stijl
die positief of negatief te
noemen is.
De positieve stijl is
coaching op een
persoonlijke en zorgzame
manier. Er is hierbij dus
aandacht voor de
persoon zelf en niet
alleen maar voor de
prestatie en gewicht
(getalletje).
Bij de negatieve
coachingstijl is geen
aandacht voor persoon of
zorgzaamheid voor de
sporter. Het gaat bij deze
coachingstijl puur om de
prestatie en
gewichtscontrole.
64
QUOTES
Co1: “Hij is een rustige man die
goed over dingen nadenkt. Ook
erg gestructureerd. Ik weet niet of
hij heel sociaal zegmaar makkelijk
contact legt”.
Co1: “Hij laat niet heel extreem
gedrag zien tijdens het coachen.
Hij is technisch en wel rustig”.
Co1: “Heel direct. Die coach was
heel streng, dan werden we
gewoon gestraft. Dat was gewoon
heel eentonig, zo moet het en zo
gaan we het doen”.
Co2: “Iedereen is anders. Je moet
veel meer naar de persoon zelf
kijken, wat bij de persoon past.
Daar moet je naar luisteren en
daar moet je mee aan de slag. Als
coach zelf heb ik daarvan
geleerd”.
Co2: “Als je ziet dat iemand
gewoon last heeft dat ze
overgewicht hebben kun je een
plan afspreken (…) dan spreek je
een minimum gewicht af met
degene en daar gaan we never
nooit onder”.
Co2: “Ik denk als iedere coach
gewoon kijkt naar de persoon zelf,
los van de prestatie, dan gaat het
niet gebeuren. Dan gaat het
gewoon niet gebeuren (…). Je
moet alles bespreekbaar maken”.
Co2: “Een coach is een hele goeie
coach als hij ziet aan hoe iemand
fysiek en mentaal ervoor staat.
Dus dat is gewoon mensen
observeren (…) Jouw uitdrukking”.
Co2: “Communicatie is gewoon
heel erg belangrijk en hoe dat je
communiceert en niet alleen
zorgen dat ze fysiek in orde zijn
maar is er een mentaal probleem,
ja dat je dat ook met elkaar
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
oplost”.
Co2: “Mijn coachingstijl is
vragend. Ik probeer ze hun eigen
structuur te laten ontdekken. Ik
wil niet regels neerleggen maar
probeer dat samen met de sporter
te creëren”.
Co3: “Ergens denk ik altijd daar
kun je niet blind voor zijn. Als je
van zulke mensen de
vetpercentages meet en dat zit zo
onder het gemiddelde, dan vind ik
wel dat daar aandacht aan
geschonken moet worden en dat
gebeurd bij ons helemaal niet”.
Co3: “Als iemand onder het
gemiddelde zit vind ik dat daar
wel aandacht aan geschonken
moet worden, en dat gebeurd bij
ons helemaal niet. Het lijkt wel
een beetje op vermijden”.
Co3: “Voor de begeleiding was het
ook moeilijk. Zij hebben nooit iets
gezegd, ook omdat ik maar bleef
winnen”.
Co3: “Wat hij zegt heb je gewoon
te accepteren, want he knows”.
Co3: “Als jij 10 kilo moet afvallen
dan zegt hij dat heb ik vroeger ook
gedaan, dat is makkelijk. En hij
zegt trainen net zo lang tot jij
flauwvalt”.
Co3: “Alle anderen die bemoeiden
zich er niet echt mee. Meer zo
van: Ben je op gewicht? Ja? Nou
prima”.
ATTITUDE
- At1:
CoachOverOnderwerp
- At2: BehoefteCoach
- At3:
SporterOverOnderwerp
- At4: BehoefteSporter
Hierbij gaat het om de
attitude, oftewel de
houding, van de coach en
sporter ten opzichte van
eetstoornissen in
topsport en hun mening
over de behoeftes die er
volgens hen zijn bij het
verbeteren van de
situatie.
65
At3: “Ik sloot me er altijd een
beetje vanaf want ik heb best wel
een beetje een aversie tegen dat
hele begrip. Gewoon omdat ik er
gewoon met mijn hoofd niet bij
kan dat mensen niet eten. Ik word
daar altijd een beetje boos van.”
At3: “Topsport is heel hard. Het is
zorgen dat je zelf blijft balanceren
op een randje maar ik vind een
coach moet daar ook voor
zorgen”.
At3: “Je topsport carrière is een
stukje van je leven, maar je leven,
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
je lijf heb je heel je leven heb je
dat kei en keihard nodig”.
At3: “Jij bent de eerste die
hiermee komt. Dat was anders
niet bij mij opgekomen, een
mogelijke eetstoornis naar
aanleiding van het afvallen”.
At3: “Het is ook nooit
bespreekbaar gemaakt. Want ja
waarom? Het is gewoon je eigen
keuze. Ja jij moet afvallen. Ja
tuurlijk het beste zou zijn als je
niet piekt met afvallen maar ik
snap het wel. Want als jij al een
langere periode aan het afvallen
bent, dat belet ook je training.
Want je bent zegmaar zwak over
een langere periode”.
At4: “Coaches moeten zien als
iemand extreem buiten het
gemiddelde valt of alleen maar
afvalt. Dan kun je daar een keer
een gesprekje mee hebben”.
At4: “Ja wat ik wil delen is dat het
misschien voor de coaches wel
heel belangrijk is, maar ook voor
de groep die het signaleert. Dus
eigenlijk hun ook wat meer
handvaten bieden”.
ERVARINGEN
- Er1: Coach
- Er2: Sporter
Het gaat hier om alle
ervaringen die de coach
of sporter wil en kan
delen omtrent
eetstoornissen in
topsport.
66
Er2: “Bij Jeugd en Jong oranje
werd er heel erg op gehamerd in
de zin dat je echt vaak gewogen
werd en vet percentage werd
gemeten. Als mensen dan te
hogen zaten werden die bij de
coach geroepen. Een vriendin is
uiteindelijk terecht gekomen in
een eetprobleem”.
Er2: “Ik denk dat ze bij Jeugd en
Jong oranje heel erg benadrukken
zegmaar dat je echt slank moet
zijn, tot in het extreme toe”.
Er2: “Er wordt nooit wat mee
gedaan volgens mij. Dat stoort me
dan wel. Want iedereen valt het
op, iedereen heeft het erover
maar volgens mij is nooit iets
gezegd tegen de personen
zegmaar”.
Er2: “Coaches maken sporters niet
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
vaak mee met eten. En als we wel
eten voor een wedstrijd zit de
coaching altijd apart van de
speelsters dus die hebben dat
nooit door”.
Er2: “Misschien ook wel voor
coaching heel belangrijk maar ook
voor een groep, die het wel
signaleert. En waar dan vaak niks
mee gedaan wordt”.
Er2: “Het enigste wat ik dacht op
het moment dat je gehuldigd
wordt is niet van oh wat en fijn
gevoel hier heb ik alles voor
gedaan maar dan denk je allen
maar oh nu moet ik vanavond een
glas champagne drinken en daar
zitten zoveel kilocalorieën in dus
ga ik nog maar even bij trainen”.
Er2: “In de periode waarin ik te
kampen dat met anorexia (…) dan
is niks leuk. Ik heb gewoon echt
geen een moment genoten. Ik heb
de momenten niet meegemaakt”.
Er2: “Het is een verschrikkelijke
periode geweest. Ik zit wel vaak te
denken van… had iemand mij
eerder wakker kunnen schudden?
Ik vind een arts heeft ervoor
geleerd, die had het moeten
weten ook twintig jaar geleden,
dat het steeds slechter met mij
ging”.
Er2: “Voor hen (begeleiding) is het
ook moeilijk geweest omdat je
succesvol was. Maar qua eten
besodemieterde ik natuurlijk
gewoon de boel”.
Er2: “Op het moment dat je er
middenin zit denk je dit is mijn
leven. Ik moet gewoon leren leven
met dit eetprobleem. Want je
weet niet hoe je eruit moet
komen”.
Er2: “Eetstoornissen kwamen niet
echt voor, wel extreme vormen
van afvallen. Dat frequent en best
veel. Naar een toernooi pieken ze
met het afvallen”.
Er2: “Dan kun je functioneren
(tijdens die afval periodes) en
daarnaast doe je alleen maar
67
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
slapen en rusten en trainen. Daar
heb je dan net genoeg energie
voor”.
Er2: “Ja echt eetstoornissen is bij
mij niet zo bekend, maar
misschien wordt het wel
gecamoufleerd”.
ZELF EFFECTIVITEIT
- Ze1: Coach
- Ze2:
SporterMetEetstoornis
- Ze3:
PreventieEnSignalering
Dit gaat over de
maatregelen die worden
getroffen voor de
preventie van
eetstoornissen of het
vroegtijdig signaleren
hiervan en de
zelfeffectiviteit van de
coach. Dit wil zeggen: in
hoeverre de coach
zichzelf in staat acht om
bepaald gedrag effectief
en succesvol uit te voeren
en zijn inschatting
daarover. De uitspraken
die daarbij gaan over
preventie en signalering
zijn apart gecodeerd.
Ze2: “Ik denk ook niet dat als ik
mijn man niet was
tegengekomen, die mij als
persoon belangrijker vond dan de
topprestatie die werd geleverd, of
ik hier überhaupt nog gezeten
had. Dan had het misschien wel
tot de dood geleid”.
Ze2: “Ik ben gewoon fysiek heel
sterk en mentaal ook want
iedereen die anorexia heet is
mentaal heel sterk, anders houd je
het niet vol”.
Ze2: “Want op het moment dat je
middenin een eetstoornis zit denk
je dit is mijn leven. Ik moet leren
leven met dit probleem want hier
kom ik nooit meer uit”.
Ze2: “Ik denk dat als je als coach
gewoon kijkt naar de persoon zelf,
los van de prestatie, dan gaat het
gewoon niet gebeuren”.
Ze3: “Dat komt meer vanuit de
groep dan vanuit de begeleiding.
Ten minste waar ik ervaring mee
heb was er nooit een coach die
aan dit onderwerp aandacht gaf”.
Ze3: “Dan krijg je zo’n algemeen
advies, maar als je op een
gegeven moment zo lang in het
vak zit dan weet je wel wat goed
is en wat niet”.
Ze3: “Altijd de persoon
belangrijker vinden. Als het ten
koste gaat van de gezondheid, de
persoon is altijd belangrijker”.
Ze3: “Alles moet goed zijn, ook de
basis thuis moet goed zijn. Als je
mentaal en fysiek niet met elkaar
in verbinding staat komt het bij
negen van de tien er niet uit. Zo
kun je veel sporters behoeden
voor heel veel problemen tijdens
68
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
hun sportcarrière”.
SUBJECTIEVE NORM
- SN1: VOORcoaches
- SN2: DOORcoaches
De subjectieve norm gaat
over de inschatting van
de mening van
belangrijke anderen. De
omgeving van de coach is
hier een deel van als
subjectieve norm voor de
coach. Ook andersom kan
de coach een belangrijke
subjectieve norm vormen
voor de sporter (door
coaches).
-
FEEDBACK
- Fe1:
Voedingsdeskundigen
- Fe2: Coach
- Fe3: Anderen
Feedback gaat over de
commentaren die
respectievelijk
voedingsdeskundigen,
coaches en anderen
geven aan sporters en
over de feedback die zij
zelf ontvangen.
F2: “Als speelsters te hoog zaten
werden die wel bij de coach
geroepen en die zei dan “ja je
moet wel echt iets aan je eten
doen”. Ik denk dat ze dat bij Jeugd
en Jong oranje wel heel erg
benadrukken dat je slank moet
zijn”.
F2: “Of we gingen eten, ontbijten
bijvoorbeeld dan mochten we niet
van dit en dat pakken en geen
croissantjes enzo. En dan zeiden
ze jongens let eten op dat je dit
niet eet en dit niet pakt en alleen
maar rooie saus bijvoorbeeld.”.
F2: “Als de coach of anderen
eerder hadden gezegd, je hebt nu
zo’n laag gewicht en
vetpercentage: we halen je uit de
competitie. Dan maar niet de Tour
winnen voor Nederland. Ik geloof
dat er dan eerder een belletje was
gaan rinkelen”.
F2: “Als coach moet je gewoon
een minimum gewicht afspreken
waar je never nooit onder gaat”.
F2: “De coaches bemoeiden zich
er meestal niet zo mee. Het was
meer van ben je op gewicht? Ja?
Oke, prima”.
WAARGENOMEN
Waargenomen
WGC1: “Ik denk dat voorkomen
69
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
GEDRAGSCONTROLE
- WGC1:
Locusofcontrolintern
- WGC2:
Locusofcontrolextern
gedragscontrole gaat
over de ervaren controle
die iemand heeft over zijn
of haar eigen gedrag.
Wanneer de
waargenomen
gedragscontrole hoog is,
heeft iemand een interne
locus of control en
ervaart deze dus veel
controle over
gebeurtenissen.
Andersom heeft iemand
een lage waargenomen
gedragscontrole en een
externe locus of control.
J.A.C. Stoeten
van eetproblemen meer komt
vanuit de groep dan vanuit de
begeleiding, ten minste waar ik
ervaring mee heb”.
WGC1: “Het is misschien ook wel
voor coaching heel belangrijk,
maar ook zeker voor een groep
die het signaleert, om te weten
hoe je als medespeelster ermee
om moet gaan”.
WGC1: “Ik zeg wel altijd ik heb het
zelf gedaan. Aan de ene kant vind
ik ook je bent zelf een stukje
verantwoordelijk voor wat je
jezelf aandoet”.
WGC1: “Je kunt als coach heel
veel sporters behoeden voor heel
veel problemen tijdens hun
sportcarrière”.
WGC1: “Tja, het is gewoon je
eigen keuze. Jij moet afvallen. Het
is gewoon puur die gewichtsklasse
halen”.
WGC2: “Ik heb eigenlijk twee
meisjes ervaren waarvan ik denk
dat die zeker een eetprobleem
hebben maar waar nooit door
begeleiding of coaching wat mee
is gedaan. Dat stoort me dan wel.
Maar er is ook nooit wat gezegd
vanuit de groep”.
WGC2: “Topsport is heel hard. Het
is zorgen dat je blijft balanceren
op een randje maar ik vind een
coach moet daar ook voor zorgen.
Daar ben je samen
verantwoordelijk voor”.
WGC2: “Ik weet ook niet als ik in
mijn leven mijn man niet was
tegengekomen, of ik hier dan nog
had gezeten. Want als die niet op
mijn pad was gekomen had het
misschien wel tot de dood geleid”.
WGC2: “Ik verwijt mijn arts het
misschien nog wel meer dan mijn
coach. Want die heeft ervoor
geleerd, die had moeten weten
dat het steeds slechter met mij
ging. En ik vind wel dat hij daar
doorheen had moeten prikken.
Die had moeten zeggen tot zover
70
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
en niet verder”.
MOTIVATIE
- Mo1: IntrinsiekCoach
- Mo2: ExtrinsiekCoach
- Mo3: IntrinsiekSporter
- Mo4: ExtrinsiekSporter
Motivatie gaat over de
wil van iemand om
bepaald gedrag te
vertonen en uit te
voeren. Dus: waarom
gedraagt deze persoon
zich op deze manier?
Motivatie kan intrinsiek
zijn, vanuit jezelf, of
extrinsiek, vanuit een
ander. Er wordt hier
onderscheid gemaakt
tussen motivatie van de
coach en motivatie van
de sporter. Het gaat hier
dus om de vraag waarom
een coach of een sporter
bepaald gedrag vertoont.
Mo1: “Om jongeren met een
eetstoornis te helpen moet je
gewoon heel veel van jezelf
geven. Gewoon je levensverhaal
delen en laten zien hoe je nu in
het leven staat. En op zoek naar
nieuwe kwaliteiten”.
Mo1: “Je gaat er gewoon fysiek en
mentaal helemaal aan onderdoor,
aan een eetstoornis. En dat is ook
de reden waarom ik me nu inzet
om jongeren met eetproblemen te
helpen. Andere mensen wil je
daarvoor behoeden. Het is een
verschrikkelijk monster in je”.
Mo1: “Op het moment dat jij een
eetprobleem hebt denk je ik ben
de zieligste persoon op deze
wereld. Maar als je verschillende
mensen met elkaar in contact
brengt vergeet je je eigen
problemen. Zo kun je veel
voldoening halen uit hetgeen wat
je doet”.
Mo1: “Je spreekt een minimum
gewicht af. Ik heb wel geleerd hoe
ze dat bij mij hebben gedaan:
gewoon niet in de competitie als
je te weinig weegt, want de
persoon is altijd belangrijker dan
de prestatie”.
Mo1: “De persoon is altijd
belangrijker dan de prestatie. Je
lichaam daar moet je de rest van
je leven mee doen. Je topsport
carrière is een stukje van je leven.
Dus daar heb ik echt van geleerd.
Daarom was ik streng maar wel
tot een bepaalde hoogte, op een
normale manier”.
Mo1: “Als je duidelijke afspraken
maakt kun je volgens mij heel veel
voor zijn. En dan gaat het niet
gebeuren”.
Mo3: “Ik dacht wel echt dat ik het
deed (mezelf uithongeren) om die
tour te winnen”.
Mo3: “Ik besodemieterde
natuurlijk ook gewoon de boel. Ik
71
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
at ’s avonds wel drie borden maar
dat was allemaal gebakken ui,
champignons en bonen. Dus daar
zit helemaal niks in”.
Mo3: “Natuurlijk is het beter
zonder dat extreme afvallen,
maar ik snap het wel. Want als jij
een langere periode moet afvallen
belet dat ook je trainingen, dan
ben je zwak over een langere
periode”.
Mo4: “In de vechtsport worden
eetstoornissen niet bespreekbaar
gemaakt. Ja waarom zou je dat
doen, het is jouw keuze, jij moet
afvallen!”.
SOCIALE CONTROLE PEERS
- SC
Sociale controle gaat over
de controle die heerst ten
opzichte van elkaar. Dus
letten mensen op elkaar
en beschermen ze elkaar.
Bij peers gaat het om
leeftijdsgenootjes die
elkaar in de gaten
houden, bijvoorbeeld in
een team ten opzichte
van eetgedrag.
-
SEKSE
- Se
Bij sekse horen
uitspraken over de vraag
of sekse van belang is bij
het bespreken van
bepaalde onderwerpen
omtrent deze topics.
Se: “Helemaal bij vrouwen moet je
uitkijken hoe je het zegt”.
ROL DESKUNDIGEN
- RD1: Voeding
- RD2: Fysio
- RD3: Arts
- RD4: Begeleidingsteam
Hier gaat het om de rol
die coaches toekennen
aan respectievelijk
voedingsdeskundigen,
fysiotherapeut, sportarts
en het begeleidingsteam
rondom de sporter bij
(het voorkomen van)
eetstoornissen in
topsport.
RD3: “Of ik mijn coach iets
verwijt… Ik vind een arts, die
verwijt ik het misschien nog wel
meer dan mijn coach. Een arts
had het moeten weten dat het
steeds slechter met mij ging, dat
zie je in testen. Als iemand mij
eerder wakker had geschud denk
ik dat er wel eerder een belletje
was gaan rinkelen”.
72
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Bijlage D: Codeertabel topcoaches – Codes & Quotes
TOPCOACHES: Wat hebben zij te zeggen?
CODE
COACH
- Co1: KenmerkenAlgemeen
- Co2: StijlPositief
- Co3: StijlNegatief
UITLEG
Dit gaat voornamelijk
over de kenmerken van
een coach als persoon.
Hoe is hij en hoe gedraagt
hij zich. De uitspraken die
hierbij horen gaan niet
over een specifieke stijl
die positief of negatief te
noemen is.
De positieve stijl is
coaching op een
persoonlijke en zorgzame
manier. Er is hierbij dus
aandacht voor de
persoon zelf en niet
alleen maar voor de
prestatie en gewicht
(getalletje).
Bij de negatieve
coachingstijl is geen
aandacht voor persoon of
zorgzaamheid voor de
sporter. Het gaat bij deze
coachingstijl puur om de
prestatie en
gewichtscontrole.
73
QUOTES
Co1: “Ik denk dat ik vooral in
staat ben mensen iets te leren en
situaties te creëren om mensen
beter te maken en te laten
denken en ontwikkelen”.
Co2: “Open communicatie
probeer ik te hebben. Ik ben heel
open en deel bijna alles”.
Co2: “Het is sowieso een beetje
afhankelijk van de persoon denk
ik met wie je praat. Ik denk dat ik
vooral voorzichtig ben, heel
voorzichtig”.
Co2: “Mijn coachingstijl is
vragend. Ik probeer dat ze hun
eigen structuur ontdekken. Ik wil
niet dat ik de regels neerleg maar
ik probeer dat samen met de
sporter te creëren”.
Co2: “Vooral heel erg op maat
voor de sporter.(…) Ik probeer het
gesprek aan te gaan over
voeding. Maar vooral niet
oordelen”.
Co2: “De oordelende rol ligt bij de
diëtist, maar jij bent wel degene
die de boodschap eigenlijk op een
gegeven moment moet gaan
sturen”.
Co2: “Niet oordelend. Als je een
oordeel hebt van: Ja dat is dus
slecht. Ja dan krijg je nooit meer
een gesprek. Als jij adviserend
werkt dan kun je helpen maar
echt oordelen dat moet je volgens
mij niet meer doen”.
Co2: “Het is een hele bewuste
stijl. Geen oordeel leggen maar
vooral het gesprek aangaan en
een sporter moet nooit bang zijn
als ie een probleem heeft met het
gewicht om bij jou te komen
omdat ie dan niet meer in de
selectie zou zitten. (…) Ik wil wel
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
het contact houden”.
Co2: “Het woord dat volgens mij
bij mij past is begeleiden. Ik ben
er altijd mee bezig om spelers te
ontwikkelen maar ze vooral zelf
de kans geven om zichzelf te
ontplooien”.
Co2: “Mijn coachingstijl is meer
stimulerend, ontwikkelend,
ondersteunend”.
ATTITUDE
- At1:
CoachOverOnderwerp
- At2: BehoefteCoach
- At3:
SporterOverOnderwerp
- At4: BehoefteSporter
Hierbij gaat het om de
attitude, oftewel de
houding, van de coach en
sporter ten opzichte van
eetstoornissen in
topsport en hun mening
over de behoeftes die er
volgens hen zijn bij het
verbeteren van de
situatie.
74
At1: “Ik denk toch ook wel dat de
coach een andere band met de
sporters heeft dan de
voedingsdeskundige die één
keertje binnen komt en dan weer
weg is en over zes weken weer
een uurtje komt…”.
At1: “Ik wil bewijzen dat het ook
op de route kan dat het welzijn
van de sporter bovenaan staat in
plaats van de prestatie”.
At1: “Het is een vrij makkelijk
onderwerp aan het worden zoals
we het nu proberen. Het was
altijd een moeilijk onderwerp. Dat
probeer ik te voorkomen. Ik ben
daar heel open over. Ik sta zelf op
de weegschaal, mijn eigen
gewicht is bekend, ik probeer
daar een heel goede sfeer in te
krijgen”.
At1: “Topsport is op de grens
leven met alles, is het net wel of
net niet. Dan zou je je toch voor
moeten kunnen stellen dat als je
op die grens leeft er meer zijn die
dat hebben (…) Ik denk dat het
wereldwijd wel heel wat meer is
maar dat we dat nooit te horen
krijgen want dat zijn de meisjes
die het niet halen”.
At1: “Ik ben steeds meer van
mening dat je daar specialisten
voor moet hebben en dat er een
hele goede samenwerking tussen
de coach en de diëtiste en de
sporter moet liggen”.
At1: “Het moeilijke is alleen het is
wel topsport. Dus op een gegeven
moment komt er wel een moment
waarop die ene te zware sporter
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
het niet redt. Dus er moet wel
gecoacht worden. En ook ik vind
dat altijd een moeilijk stukje, om
dat op een goeie manier te doen.”
At1: “Wat ik moeilijk vind is dat je
nooit genoeg kennis erover kan
hebben omdat er zoveel
tegenstrijdigheden zijn”.
At1: “De taboe is er ook wel.
Maar ik denk dat wij in de zaal
voor mekaar hebben gekregen
met de coaches die wij hier
hebben dat ie er niet is. Maar ik
denk dat ie op veel plekken er nog
wel is hoor. Dat denk ik echt. Ook
omdat er gewoon bekrompen
mee om wordt gegaan! (…) Ik
denk dat het in turnen niet weg is,
ik denk dat het nog absoluut een
punt is”.
At1: “Hun eigen oordeel is al hard
genoeg. Als jij jouw oordeel van
de coach, die bepaald wie er in
het team komt, als jij er nog eens
een oordeel overheen gooit: dat is
veel hoor. Dat is nogal wat. Ik
denk dat we dat onderschatten.
En ik hoop gewoon dat dat
veranderd”.
At1: “We willen het heel
verantwoord doen, dat we daar
mensen bij hebben die daar
verstand van hebben. Je kunt
daar, zeker met jonge meiden
moet je daar volgens mij
uitermate voorzichtig mee zijn”.
At1: “Ik ben daar heel voorzichtig
in, misschien soms zelfs wel te
voorzichtig want om verantwoord
te kunnen sporten moeten
sommigen gewoon omlaag. Maar
dat is gewoon heel gevaarlijk,
lastig omdat mensen zo enorm
kunnen doorslaan”.
At1: “Ik denk dat je in ieder geval
moet voorkomen dat er druk op
meisjes komt van je moet
afvallen”.
At1: “Soms verwacht je dat er een
eetprobleem is maar het is lastig
om te zeggen het is zo of het is
niet zo. En maar het maar eens
75
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
bespreekbaar. Dat is
ingewikkeld”.
At1: “Die eerstelijns begeleiding
van die sporter die groep die zou
zich er echt bewust van moeten
zijn”.
At1: “Het moeilijke is het zien van
het gedrag waar het om gaat”.
At2: “Het eerste waar behoefte
aan is, is betere
voedingsdeskundigen. De
voedingsdeskundige die zou twee
dingen moeten doen voor mij en
dat is één: die zou moeten weten
wat de coach wil. Ten tweede
zouden ze gewoon veel meer
kennis moeten krijgen van
topsport. Want het zijn echt
mensen die uit zeur instellingen
komen en topsport is gewoon
harder”.
At2: “Ook moeten
voedingsdeskundigen en coaches
minder krampachtig zijn. Ik weet
niet of ik het echt moeilijk vind
om te doen of dat de omgeving zo
panisch is dat je altijd gaat
denken dat het moeilijk is”.
At2: “Coaches zouden meer
kennis moeten hebben van de vier
G’s. Bijna alle coaches coachen op
gedrag. Dus wat er gebeurd.
Terwijl wat er gebeurd is een
gevolg van gedachten of gevoel.
Je moet dus kijken wat er in het
hoofd om gaat en daar moeten
wij als coaches heel veel in
verbeteren”.
At2: “Ik denk in de
begeleidingsteams ook de
voedingsdeskundige,
krachttrainer en fysio beter laten
samenwerken. Dat zijn vaak
lastige puntjes”.
At2: “Er is behoefte aan
specialisme, denk ik. Vaak moet
die ene coach tien petten op
doen, hij is alles”.
At2: “En je moet gewoon de
boeken in, dat kan niet anders”.
At2: “Professionals erbij
76
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
betrekken die dingen
bespreekbaar kunnen maken en
ook snel in de gaten hebben dat
iets misloopt. Ja ik denk dat als
iemand anorexia heeft of krijgt of
daar gevoelig voor is dat zij dat
sneller in de gaten hebben dan
ik”.
At2: “Als je een handleiding hebt,
een richtlijn maar ook weet hoe je
iemand kan helpen en hoe je kan
signaleren. Want signaleren is
volgens mij het aller belangrijkste
en dat duurt vaak veel te lang”.
At2: “Ook in de zin dat het best
een heftige situatie is: hoe kun je
daar nou het beste mee om
gaan? In ieder geval contact
zoeken met deskundigen
daarin!”.
At2: “En laat het horen als het
gebeurd. Tenminste vooral voor
de mensen die daarmee te maken
hebben gehad en daarover
kunnen en durven te praten.
Zodat het eigenlijk onder de
aandacht komt. (…) Als het maar
bekend is, gewoon bewust”.
At2: “Met name als je een hand
out gaat maken voor tips voor
coaches: Dat vind ik wel kei
interessant natuurlijk!”.
ERVARINGEN
- Er1: Coach
- Er2: Sporter
Het gaat hier om alle
ervaringen die de coach
of sporter wil en kan
delen omtrent
eetstoornissen in
topsport.
77
Er1: “Ik heb twee meiden gehad
waarvan ik denk dat zij een
eetstoornis hadden naar te veel
eten. Zij waren niet alleen te
zwaar voor topsporters maar
gewoon veel te zwaar voor die
leeftijd”.
Er1: “En we hebben een meisje
gehad die een beginnende
eetstoornis had. Daarbij zijn we
erachter gekomen dat ze
laxeermiddel gebruikte en haar
vinger in haar strot heeft geduwd.
De oorzaak was wel dat ze moest
afvallen”.
Er1: “Bij dat meisje dacht ik echt,
echt oprecht dat die dat probleem
niet zou gaan krijgen”.
Er1: “We hebben haar de
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
mogelijkheid gegeven de ouders
in te lichten. Zij beaamde het ook
maar zag het nog niet als een
probleem.”
Er1: “Turnen is een ethische sport
waarbij je er goed uit moet zien
en je zelfs minder punten kan
krijgen als je er niet goed uit ziet.
Officieel is dat niet zo maar je
merkt dat als je er goed uitziet
dat wel helpt”.
Er1: “Ik heb wel veel sporters
gezien die daar echt wel moeite
mee hadden. Naar te dik toe,
maar ook naar te dun toe. En in
turnen vaker naar te dun”.
Er1: “Boulimia komt wel
regelmatig voor, het overgeven
als ze teveel gegeten hebben op
die dag en de volgende dag weer
moeten wegen”.
Er1: “Er zijn wel sporters die op
een gegeven moment echt te licht
werden en dat er gesprekken zijn
en dat blijkt dat die alleen maar
komkommer en sla eten en
zichzelf te zwaar vinden. Dan
wordt ingegrepen en wordt
gewicht niet meer gemeten en
komt er voeding bij en gaat het
weer de goede kant op. Dat
gebeurd wel regelmatig, maar
dat heeft meer te maken met
fanatisme. Met het ik wil de beste
zijn”.
Er1: “Ik zie wel wie in Nederland
het niet haalt en daar zitten echt
niet veel eetstoornissen tussen.
Dat valt me niks tegen eigenlijk.
We hebben weinig problemen
rondom te zware of te lichte
sporters”.
Er1: “Hier wordt niet geselecteerd
op gewicht. Maar dat gebeurd in
veel verenigingen nog wel hoor”.
Er1: “Wij hebben één speler
gehad met boulimia, dat had een
behoorlijke impact op het team.
Dat kwam heel duidelijk naar
voren in een midweek Europacup.
Dat meisje was 17, voor het
eerste jaar uit huis en die is nog
78
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
een tijdje terug gegaan en later
weer terug gekomen. Het was
moeilijk om daar een vinger
achter te krijgen. Het had te
maken met haar verwachtingen
bij ons en haar presteren bij ons.
Dat viel allemaal wat tegen en
had allemaal met elkaar te
maken volgens mij”.
Er1: “Ik heb de afgelopen jaren
twee speelsters gehad die op de
grens zitten met hun BMI. Eentje
die eronder zat. Dat was iemand
waar ik me altijd zorgen om
gemaakt heb en waarvan ik dan
denk is het zo of is het niet zo?
Daar hebben we eigenlijk nooit
een vinger achter gekregen”.
Er1: “Ik kom meiden tegen
waarvan ik denk ja je bent wel
heel extreem in alles, als je een
dag niet sport dan heb je een dag
niet geleefd (…) Altijd behoefte
aan beweging. Als die een dag
niet gesport had werd ze
helemaal zenuwachtig en dus
ging ze maar hardlopen. Dat zijn
gevallen waarvan ik denk is dat
nou normaal of is daar iets aan de
hand?”.
Er1: “Helaas hebben wij ook een
situatie die daarmee te maken
heeft. Op een gegeven moment is
er oog voor en is het geëscaleerd.
Nou dan worden hardere
afspraken gemaakt”.
Er1: “Het is best wel moeilijk als
het echt om een stoornis gaat,
om dat te achterhalen. Of daar
een duim, een vinger achter te
krijgen. Dat is wel gelukt”.
Er1: “Het vetpercentage was
terug gevallen van 20 naar 15
procent. Dat is echt de vijf voor 12
situatie. Het programma is
aangepast en baltrainingen zijn
weggenomen. Er is een soort
beloningssysteem opgezet
waarmee ze haar baltrainingen
terug kan verdienen”.
Er1: “Dat soort dingen worden
wel duidelijk aangegeven. Binnen
79
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
zo’n setting als hier moet het
gewoon duidelijk zijn als er
iemand niet is, dan moet er
duidelijk zijn waarom”.
Er1: “Ik heb het nu één keer
ervaren van zo dichtbij en dat
geeft voor mij wel wat meer
houvast voor een volgende keer”.
ZELF EFFECTIVITEIT
- Ze1: Coach
- Ze2:
SporterMetEetstoornis
- Ze3:
PreventieEnSignalering
Dit gaat over de
maatregelen die worden
getroffen voor de
preventie van
eetstoornissen of het
vroegtijdig signaleren
hiervan en de
zelfeffectiviteit van de
coach. Dit wil zeggen: in
hoeverre de coach
zichzelf in staat acht om
bepaald gedrag effectief
en succesvol uit te voeren
en zijn inschatting
daarover. De uitspraken
die daarbij gaan over
preventie en signalering
zijn apart gecodeerd.
80
Ze1: “Je moet volgens mij kijken
naar het ongelukkig zijn en niet
naar eetgedrag. Maar toen dat
allemaal niet werkte begon ik me
te schamen en ben ik er druk op
gaan zetten”.
Ze1: “Dat we signalen kregen
vanuit de groep en dat hebben we
denk ik heel goed opgepakt. Dat
gaat naar mijn mening nu heel
goed”.
Ze1: “Wij hebben er met haar
over gesproken over afvallen en ik
dacht dat ik dat pedagogisch heel
verantwoord had gedaan. Nou
dan kom je toch tot de conclusie
dat je daarover een verkeerde
beoordeling hebt gemaakt…”.
Ze1: “Ik merk gewoon dat ik
bang, voorzichtig ben en
daardoor een beetje ga zweven in
plaats van gewoon te gaan zitten
en zeggen dat er eigenlijk wat vet
af moet”.
Ze1: “Zo konden we stiekem
monitoren of ze genoeg
gedronken hadden, en dan
eigenlijk zagen we hun gewicht.
Dat hadden we wel handig
verkocht volgens mij”.
Ze1: “De omgeving doet er zo
panisch over altijd dat je ook gaat
denken dat het moeilijk is, dat je
er helemaal niks meer mee kan”.
Ze1: “Wat we volgens mij wel
goed gedaan hebben is alle
mensen om tafel, plan van
aanpak… Dat hebben we wel
goed gedaan toen”.
Ze1: “Ik wil bewijzen dat het ook
op die route kan, dat het welzijn
van de sporter bovenaan staat in
plaats van de prestatie”.
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Ze1: “Ik doe het wel anders dan
eerst. Toen deed ik er niks mee,
want ik vond dat ik er niks van
wist dus ik wist niet wat ik moest
zeggen”.
Ze1: “Jij bent als coach degene
die de boodschap op een gegeven
moment moet gaan sturen”.
Ze1: “Er moet wel gecoacht
worden rondom gewicht maar die
balans is wel altijd lastig. Ik vind
dat altijd een moeilijk stukje om
dat op een goede manier te
doen”.
Ze1: “Dat zijn de keuzes die je als
sporter moet maken en dat zijn
wel dingen waar jij ze als coach in
kan stimuleren denk ik”.
Ze1: “Vaak moet die ene coach
tien petten op doen. En ja, ik
geloof gewoon niet dat één coach
alles is of kan zijn”.
Ze1: “Ik denk dat wij in de zaal
voor elkaar hebben gekregen dat
de taboe er niet is, doordat wij er
niet zo bekrompen mee omgaan”.
Ze1: “Ik ben er altijd mee bezig
om spelers te ontwikkelen maar
ze vooral zelf de kans te geven om
zich te ontplooien. Dat lukt niet
altijd maar is wel wat ik graag
wil”.
Ze1: “Het was voor ons heel
moeilijk om daar een vinger
achter te krijgen. Of het zo was of
niet”.
Ze1: “Als mensen moeten afvallen
vind ik dat heel lastig of
gevaarlijk, want mensen kunnen
zo doorslaan. En dat wil je
natuurlijk niet”.
Ze1: “Ik denk dat, wanneer
iemand anorexia heeft of daar
gevoelig voor is, specialisten dat
eerder in de gaten hebben dan
ik”.
Ze1: “Hoe je dat kunt signaleren,
dat vind ik heel erg lastig. Alle
hulp daarbij zou wat mij betreft
welkom zijn”.
Ze1: “Wij doen het dan één keer
per zes weken vet meten. Maar
81
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
zou dat meer moeten of minder?
Dat vind ik allemaal lastige
dingen”.
Ze1: “Als het een verslaving wordt
is het best moeilijk daar een
vinger achter te krijgen. Dat is ons
wel gelukt”.
Ze3: “We doen één keer in de
week wegen. Zo kunnen we het
monitoren”.
Ze3: “Iedere week staan ze bij ons
wel op de weegschaal, gewoon
om dit te controleren. Dat hebben
we ze ook geprobeerd duidelijk te
maken. Op het moment dat er
dingen gebeuren waarvan we
denken dit is apart zullen we een
gesprek aan gaan”.
Ze3: “Het gezicht, holle, holle
wangen, wit. Maar het eerste is
toch het gewicht”.
Ze3: “Ga je liegen over gewicht
dan gaat het de verkeerde kant
op. Dat probeer ik te voorkomen.
Ik doe daar heel open over. Ik hou
het gewicht bij om te kijken
wanneer ze in de groeispurt
gaan”.
Ze3: “Lengte en gewicht
bijhouden zodat je een curve
krijgt. En ik zie alleen de grafiek,
ik zie dus het gewicht niet. Het
boeit mij alleen of die omhoog
blijft gaan terwijl lengte
bijvoorbeeld gelijk blijft. Dat
betekend dat er iets gaande is”.
Ze3: “Ik hou de curve in de gaten
en ik kijk gewoon! Op een
gegeven moment zie je een
sporter breekbaar worden. En als
het breekbaar wordt klopt het
niet. En dan grijp je in maar
eigenlijk daarvoor al. Het lijkt heel
veel op overtraining, teveel
gebruiken en te weinig hebben.
Dat zie je heel snel dus dat
houden we wel heel goed in de
gaten”.
Ze3: “We doen regelmatig vet
metingen, BMI bijhouden en dat
soort dingen”.
82
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Ze3: “Het is ook regelmatig
onderwerp van gesprek met
(naam), onze fysio. Hoe meer
mensen die er verstand van
hebben zich ermee bemoeien hoe
beter het is”.
Ze3: “We kijken wat die meiden
opscheppen en daaruit gaat dan
een soort signaal of observeer je
hoe die bordjes eruit zien. Hoe
iemand eet.”
Ze3: “Wij gaan naar bed toe en
lopen door de hal of door de zaal
en we horen, ruiken en zien veel
wat er gebeurd bij die meiden.
Dus vanuit die kant gaat wel een
stukje preventie uit, in ieder geval
signalen, kijken wat er gebeurd”.
Ze3: “Gedurende dat zij hier zijn
hebben ze zegmaar een aantal
keren een workshop waar een
opbouw in zit”.
Ze3: “Kijken naar het gezicht.
Eigenlijk de normale dingen
gewoon als je in een gesprek bent
dan vallen je meestal wat dingen
op. Type gedrag, wat vaak ook
dwangmatig aan het worden is”.
SUBJECTIEVE NORM
- SN1: VOORcoaches
- SN2: DOORcoaches
De subjectieve norm gaat
over de inschatting van
de mening van
belangrijke anderen. De
omgeving van de coach is
hier een deel van als
subjectieve norm voor de
coach. Ook andersom kan
de coach een belangrijke
subjectieve norm vormen
voor de sporter (door
coaches).
83
SN1: “Volleybal schept een
cultuur dat je heel erg dun moet
zijn want je moet kunnen
springen”.
SN1: “Ik heb een technisch
directeur die daar heel veel druk
op zette op dat moment. Ze
zeiden “ze moeten dunner, ze
moeten dunner, ze moeten
dunner”. Ik probeerde het eerst
op de positieve manier. Tot de
druk hier wat groter wel om mij
heen”.
SN1: “Ik loop hier gewoon rond en
ik schaamde mij om mijn
speelsters naar collega’s van
andere sporten toe. En dan
moesten wij naar de buitenwereld
zeggen dat we het crème de la
crème van de volleybal waren.
Toen ben ik er druk op gaan
zetten en dat heeft averechts
gewerkt”.
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
SN1: “In mijn onervarenheid heb
ik me laten lijden door mijn
omgeving terwijl ik diep in mijn
hart wist dat dit niet de manier
was hoe dit moest”.
SN1: “In de jurering merk je wel
dat als je er goed uit ziet dat dat
wel helpt”.
SN2: “Gewicht was altijd een
moeilijk onderwerp. Dan kreeg je
een slecht rapport syndroom. Als
je te hoog zit durf je het niet te
vertellen tegen de coach en ga je
erover liegen. Dan gaat het de
verkeerde kant op”.
SN2: “Het moet niet zo zijn dat ik
ze bij de McDonald’s tegen kom
en dat ze onder de tafels duiken
want oeh mijn coach is hier. En
dat gebeurd veel bij turnen.
Volgens mij in elke topsport. Dat
moet volgens mij niet. Het moet
zo zijn dat de coach er gewoon bij
kan zitten en daar niet over
oordeelt op dat moment”.
SN2: “Dat is iets wat vaak
misgaat. Dan zie je ze naar de
supermarkt lopen en dan komen
ze met een croissant naar buiten
en dan is de trainer helemaal van
oh die is geen topsporter!”.
SN2: “Ik denk de druk die ik
daarop zou leggen dat spelers
dan direct denken wel spelen, niet
spelen, ik moet nu afvallen. Dat
zou nooit mijn bedoeling zijn. Ze
zitten volgens mij echt niet te
wachten op een trainer die daar
extra druk op gaat leggen”.
SN2: “Ik heb geleerd dat allerlei
druk van coaches, dat je daar heel
voorzichtig mee moet zijn. Want
mensen halen zich allerlei dingen
in hun hoofd. Dan denken spelers
vaak dat het een probleem is”.
SN2: “Als jij jouw oordeel als
coach daar nog eens overheen
gooit. Dat is veel hoor! Dat is
nogal wat! Ik denk dat we dat
onderschatten”.
84
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
FEEDBACK
- Fe1:
Voedingsdeskundigen
- Fe2: Coach
- Fe3: Anderen
Feedback gaat over de
commentaren die
respectievelijk
voedingsdeskundigen,
coaches en anderen
geven aan sporters en
over de feedback die zij
zelf ontvangen.
J.A.C. Stoeten
F1: “Alles wordt geregistreerd
met pasjes, wat die meiden eten.
En tussentijds kan de
voedingsdeskundige dan
feedback geven als ze denken van
wacht eens eventjes…”.
F1: “Er zijn wel sporters die echt
te licht werden en dat je dat in de
gaten houdt en je een diëtist
inschakelt, dat er gesprekken zijn
en blijkt dat ze alleen maar
komkommer en sla eten. Dan
wordt op tijd ingegrepen en
wordt het gewicht niet meer
gemeten en komt er voeding bij
en gaat het weer de goeie kant
op”.
F1: “Onze diëtiste kan dan weer
adviseren misschien zou je die
voeding eerder kunnen nemen,
bijvoorbeeld meer in de middag.
Zo kun je wel helpen”.
F2: “Ik bespreek dat met Pops,
daar kan gewoon in komen te
staan dat er millimeters af
moeten bijvoorbeeld. Dat noteren
we in de Pops en dat laten we dan
weer los bij de
voedingsdeskundige”.
F2: “Ik merk aan mezelf dat ik
heel voorzichtig ben in die dingen,
dat ik niet keiharde dingen zeg al
zou dat soms wel moeten.
Misschien wel te voorzichtig
waardoor ik soms ga zweven.
Maar volgens mij zou je het wel
gewoon moeten benoemen. Want
volgens mij is er niks mis mee om
gewoon te gaan zitten en te
zeggen ik denk dat we vet kwijt
moeten raken”.
F2: “Als er dingen gebeuren gaan
we als eerste het gesprek aan”.
F2: “Wat ik de laatste tijd meer
doe is het gesprek aan gaan over
voeding. Ze laten vertellen hoe ze
het doen. Dan ben jij degene die
de boodschap op een gegeven
moment moet gaan sturen”.
F2: “We hebben dan een gesprek
wanneer het turnen niet zo goed
85
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
gaat. Waarom gaat het dan niet
goed? Nou ik schep de laatste tijd
liever drie keer op dan twee keer,
want ik vind het gewoon lekker,
zeggen ze dan. Nou dan hebben
we het daarover. Maar niet
oordelend”.
F2: “Maar hoe kun je ze op een
gegeven moment toch zo sturen
dat ze doorhebben ja, er moet
wel wat vanaf. Dat is echt een
moeilijk stukje”.
F2: “Ik vertel ze ook over keuzes
maken. Je kan ook andere keuzes
maken, je hoeft geen vieze keuzes
te maken maar als je naar een
feestje gaat kun je drie stukjes
taart nemen of je kunt een klein
stukje taart nemen”.
F2: “Volgens mij zeg ik zelf weinig
of niets. Daar schakel ik
bijvoorbeeld de fysio voor in. Als
ik daar druk op ga leggen denken
mensen direct allerlei dingen en
het laatste wat ik wil is iemand
ziek praten”.
F2: “Ik denk altijd, dat is
misschien helemaal niet zo, maar
ik denk altijd dat als een coach
het bespreekbaar maakt denken
spelers vaak dat het al een
probleem is”.
F2: “We hebben een soort
beloningssysteem opgezet om in
de periode waarin het zo naar
beneden is gegaan om het in
dezelfde periode weer terug te
brengen. Als er een procent bij
kwam kreeg het meisje weer een
baltraining terug”.
F3: “In ieder geval merk je ook
dat andere meiden er iets van
zeggen”.
F3: “Onze fysio heeft daar eens
met haar over gesproken (omdat
staf zich zorgen maakte) maar
daar werd ze niet erg gelukkig
van”.
F3: “Op een gegeven moment is
de medische test dan komen wel
dichten naar voren en speelt het
86
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
gewicht ook een rol. Dan ga je
met je deskundige binnen het
team kijken hoe je dar aanpakt.
Op die manier is ook contact
gezocht met een psycholoog en
zijn daar een aantal sessies in
gehouden”.
F3: “Op het moment dat er
bijzonderheden naar boven
komen dan heeft (naam) de
mogelijkheid met de meiden één
op één te gaan zitten. Als daar
een probleem naar voren komt,
komt de life skill coach erbij. En
als dat weer te extreem is komt er
een psycholoog bij om te praten”.
WAARGENOMEN
GEDRAGSCONTROLE
- WGC1:
Locusofcontrolintern
- WGC2:
Locusofcontrolextern
Waargenomen
gedragscontrole gaat
over de ervaren controle
die iemand heeft over zijn
of haar eigen gedrag.
Wanneer de
waargenomen
gedragscontrole hoog is,
heeft iemand een interne
locus of control en
ervaart deze dus veel
controle over
gebeurtenissen.
Andersom heeft iemand
een lage waargenomen
gedragscontrole en een
externe locus of control.
87
WGC1: “Als we er één hebben
schrikken we heel erg en denken
we gelijk dat we het niet goed
hebben gedaan. Misschien
moeten we daarin wat minder
krampachtig zijn”.
WGC1: “Wij als coaches moeten
vooral minder naar gedrag
kijken”.
WGC1: “Wat ik de laatste tijd wel
heel erg doe is het gesprek aan
gaan over voeding, op een
coachende manier want dan hou
je invloed op de sporter”.
WGC2: “De volleybal schept een
cultuur waarin je heel dun moet
zijn, want je moet kunnen
springen”.
WGC2: “Ik had een technisch
directeur die zei ze moeten
dunner! Hij zette daar heel veel
druk op”.
WGC2: “We hebben dat op een
hele nette manier gedaan, maar
toch heeft ze dat ervaren als dit”.
WGC2: ”Dat waren meiden die ik
niet intern had en niet kon
monitoren. Daar heb ik toen heel
veel druk op gezet, want die
wisten gewoon niet wat topsport
was”.
WGC2: “Het eerste waar behoefte
aan is, is betere
voedingsdeskundigen”.
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
WGC2: “De omgeving doet er zo
panisch over dat je ook gaat
denken dat het moeilijk is”.
WGC2: “Wanneer iemand alleen
maar sla eten en andere meiden
zeggen er wat van maar zij zegt
dat het niet zo is. Ja, ik kan
moeilijk een biefstuk naar binnen
duwen natuurlijk”.
WGC2: “Het moeilijke is dat er
zoveel tegenstrijdigheden zijn en
je er nooit genoeg kennis over
kunt hebben”.
WGC2: “Het is heel moeilijk om er
een vinger achter te krijgen: Is het
nou zo of is het niet zo?”.
MOTIVATIE
- Mo1: IntrinsiekCoach
- Mo2: ExtrinsiekCoach
- Mo3: IntrinsiekSporter
- Mo4: ExtrinsiekSporter
Motivatie gaat over de
wil van iemand om
bepaald gedrag te
vertonen en uit te
voeren. Dus: waarom
gedraagt deze persoon
zich op deze manier?
Motivatie kan intrinsiek
zijn, vanuit jezelf, of
extrinsiek, vanuit een
ander. Er wordt hier
onderscheid gemaakt
tussen motivatie van de
coach en motivatie van
de sporter. Het gaat hier
dus om de vraag waarom
een coach of een sporter
bepaald gedrag vertoont.
88
Mo1: “Als je het niet durft te
vertellen ga je liegen, smoesjes
verzinnen, dan gaat het de
verkeerde kant op. Dat is het
stukje dat ik probeer te
voorkomen. Ik doe daar heel open
over”.
Mo1: “Ik heb nog een keer een
actie gehad die op het randje
was, misschien er over heen. Die
meiden wisten niet wat topsport
was en ik was er klaar mee. Ik heb
ze op de weegschaal gezet voor
de training en als je niet was
afgevallen moest je eerst op de
fiets en trainen. Daar heb ik toen
heel veel druk op gezet”.
Mo1: “Ik ben één van de eerste
coaches samen met nog twee
anderen die het op deze manier
doen, waarbij het welzijn van de
sporter bovenaan staat in plaats
van de prestatie. En ik wil
bewijzen dat het ook op deze
manier kan”.
Mo1: “In het begin deed ik er
helemaal niets mee, omdat ik
vond dat ik er niets van wist”.
Mo1: “Ik werk ook alleen maar
adviserend, niet oordelend omdat
ze dan nooit meer bij je komen
voor een gesprek”.
Mo1: “Ik heb liever dat ze zeggen
technisch vind ik het niet altijd
even goed, maar dat ik wel
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
voeding, mentaal en die dingen in
orde heb. Want technisch kun je
altijd leren, waar dan ook”.
Mo1: “Ik probeer altijd in gesprek
te blijven, want alleen zo heb je
invloed op de sporter”.
Mo1: “Als ze aan de bovenkant
zitten schakel ik de fysio in,
omdat we het wel verantwoord
willen doen. Dat we daar mensen
bij hebben die er verstand van
hebben”.
Mo1: “Ik leg daar bewust geen
nadruk op zelf, omdat ik denk dat
spelers dan direct denken aan wel
of niet spelen. Dan denken ze dat
het een probleem is. En dat zal
nooit mijn bedoeling zijn”.
Mo1: “Het inschakelen van de
sportdiëtist is echt op mijn
aandringen gebeurd, omdat ik
altijd denk hoe meer mensen die
er verstand van hebben zich
ermee bemoeien hoe beter het
is”.
Mo1: “Het is ook maar net
hoeveel initiatief je in dat contact
steekt. Ik train ook met dat meisje
dat een eetstoornis heeft, dus ik
zou haar ook kunnen vragen. Dat
doe ik nu niet”.
Mo2: “Ik ben daar ook druk op
gaan zetten met doelen,
resultaatdoelen zetten om af te
vallen. Dat heeft averechts
gewerkt. Ik heb me daarin in mijn
onervarenheid en onwetendheid
laten lijden door mijn omgeving
terwijl ik diep in mijn hart wist dat
dit niet de manier was hoe het
moest”.
Mo2: “Ik merk wel dat ik
voorzichtig ben in die dingen, dat
ik geen keiharde dingen zeg
terwijl dat soms wel zou moeten.
Ik weet niet of ik het echt moeilijk
vind of dat de omgeving er zo
panisch over doet dat je denkt dat
je er als coach eigenlijk niks meer
mee kan”.
Mo2: “Ik denk dat we er nog veel
89
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
meer mee kunnen doen. Dat we
een beetje bang zijn. Ik ben zelf
ook bang, omdat de omgeving
zegt dat het zo gevaarlijk is”.
Mo2: “Ik had de afgelopen jaren
een meisje die onder de BMI
grens van 18,5 zat, en waarvan ik
altijd wel dacht is het zo of is het
niet zo. Maar ze woonde toen nog
thuis, dus toen dacht ik dan is
daar nog wel redelijke controle”.
Mo3: “We proberen dat zelf te
stimuleren dat mensen hier
gewoon komen, als een open
sollicitatie zegmaar. Omdat is
gebleken dat de intrinsieke
motivatie van een sporter ook
gewoon heel erg bepalend is voor
het wel of niet slagen van een
sportcarrière”.
SOCIALE CONTROLE PEERS
- SC
Sociale controle gaat over
de controle die heerst ten
opzichte van elkaar. Dus
letten mensen op elkaar
en beschermen ze elkaar.
Bij peers gaat het om
leeftijdsgenootjes die
elkaar in de gaten
houden, bijvoorbeeld in
een team ten opzichte
van eetgedrag.
SC: “Eerlijk is eerlijk, sociale
controle is er ook van die meiden,
gewoon meiden die naar ons
toekomen en zeggen er gaat
gewoon niks naar binnen of ze
gaat altijd naar de WC na het
eten, dat soort signalen”.
SC: “In ieder geval merken we ook
dat de meiden er iets van zeggen.
Wanneer op een gegeven
moment een meisje alleen maar
sla eet dat andere meiden daar
iets van zeggen”.
SC: “We werken met een buddy
systeem, een jongere wordt
gekoppeld aan een oudere. Daar
zit zegmaar een klein vangnet om
elkaar te helpen. En je krijgt op
een gegeven moment ook meiden
die het in zich hebben om
verantwoordelijkheid naar zich
toe te halen en om te zorgen
voor… “.
SEKSE
- Se
Bij sekse horen
uitspraken over de vraag
of sekse van belang is bij
het bespreken van
bepaalde onderwerpen
Se: “Ik zou daar niet zo snel
tussen gaan zitten (als er sprake
is van verstoord eetgedrag). Ik
denk dat je als vrouw er iets
makkelijker tussen kan gaan
90
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
ROL DESKUNDIGEN
- RD1: Voeding
- RD2: Fysio
- RD3: Arts
- RD4: Begeleidingsteam
J.A.C. Stoeten
omtrent deze topics.
zitten dan als man, dat is mijn
gevoel”.
Se: “Ze willen niet altijd alles met
mij als mannelijke coach
bespreken (als ze voor het eerst
ongesteld zijn bijvoorbeeld).
Prima doe dat dan ook maar he
want voeding en puberteit zit ook
heel erg bij elkaar bij turnen”.
Se: “Ze is A vrouw, dus is zij
degene die het bespreekbaar
maakt”.
Se: “Maar om eens even te kijken
of we iemand kunnen helpen, is
dat vaak makkelijker vrouw op
vrouw, één op één”.
Hier gaat het om de rol
die coaches toekennen
aan respectievelijk
voedingsdeskundigen,
fysiotherapeut, sportarts
en het begeleidingsteam
rondom de sporter bij
(het voorkomen van)
eetstoornissen in
topsport.
Des1: “Ik vind het lastig met
voedingsdeskundigen in
Nederland, ik denk dat de meeste
niet uit de topsport komen maar
uit de zorg. En dat is wel veel te
soft. In topsport moet je gewoon
bepaalde dingen halen”.
Des1: “Ik heb een
voedingsdeskundige in mijn staf
en in de eerste instantie vertrouw
ik haar”.
Des1: “Een voedingsdeskundige
zou twee dingen moeten doen
voor mij en dat is één: moeten
weten wat de coach wil. Ten
tweede zullen ze gewoon veel
meer kennis moeten krijgen van
topsport”.
Des1: “Ik vraag me af of die
voedingsdeskundigen weten wat
volleybal inhoudt. En ik vraag me
af of ze verstand hebben van
jonge mensen. Want daar
bestaan eigenlijk geen tabellen
voor. Maar dat vind ik heel
irritant omdat, ik wil ze wel
geloven maar het gaat er gewoon
niet in!”.
Des1: “Met de info die ik krijg ga
ik naar de diëtiste, want die
hebben we erbij, vragen wat de
verbanden zijn. Dus hoe het komt
dat zij op die manier veranderd
enzovoort”.
Des1: “Er moet een hele goede
91
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
samenwerking zijn tussen de
coach en de diëtiste en de
sporter. Want alles wat aan de
diëtiste wordt verteld weet ik
niet. We doen heel veel met
voeding maar ik probeer dat wel
heel erg bij de specialist te
houden”.
Des1: “We willen dit heel
verantwoord doen. Een
sportdiëtist heeft daar verstand
van en volgens mij met jonge
meiden moet je daar uitermate
voorzichtig mee zijn”.
Des2: “Onze fysiotherapeut heeft
zich daar toen (meisje met
boulimia), die heeft daar toen
heel veel energie in gestoken”.
Des2: “Op het moment dat je een
fysiotherapeut hebt die goed is,
die je kunt vertrouwen, die goed
contact heeft. Dan kan die dat
bespreekbaar maken”.
Des4: “Als er geoordeeld moet
worden laat alsjeblieft de
specialist dat doen. En niet zelf!
En zorg ervoor dat die specialist
ook weer niet alles aan jou hoeft
te vertellen. Soort van
geheimhouding”.
Des4: “Dit onderwerp is ook heel
regelmatig onderwerp van
gesprek met onze fysio. Daarna is
het inschakelen van een
sportdiëtist gebeurd op mijn
aandringen”.
Des4: “Op het gebied van voeding
daar is de voedingsdeskundige
verantwoordelijk gaat. De
lifeskillcoach gaat over de
persoonlijke ontwikkeling van de
meiden. Samen met de
krachttrainer, fysiotherapeut en
sportarts vormen zij het team
achter het team”.
Des4: “Wanneer er wat aan de
hand is ga je met de deskundige
binnen het team achter het team
kijken hoe je het aan gaat
pakken”.
92
Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
J.A.C. Stoeten
Des4: “Dan heeft (naam) de
mogelijkheid om vanuit haar
discipline één op één met die
meiden te gaan zitten. Dan komt
er gelijk een tweede gesprek met
de life skill coach en als dat dan
weer te extreem is komt er een
psycholoog bij”.
93