Wijzigingsformulier Hypotheekvorm

Mutatieformulier wijzigen hypotheekvorm
U wilt uw hypotheek veranderen. Daarom hebben we gegevens van u nodig.
Wilt u die samen met uw adviseur op dit formulier invullen?
Intermediair
Naam kantoor:
Intermediairnummer:
Adres en huisnummer:
Postcode: Plaats:
Naam adviseur:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Klant(en)
1. Aanvrager
Meisjes- of Achternaam: Voorletter(s):
Geboortedatum (dd-mm-jjjj): Geslacht: man vrouw
man vrouw
Nationaliteit:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
2. Mede-aanvrager
Meisjes- of Achternaam:
Voorletter(s):
Geboortedatum (dd-mm-jjjj): Geslacht: Nationaliteit:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
Algemeen
De aangevraagde wijzing betreft het deel van de hypotheek met leningdeelnummer:
Gewenste wijzigings- en ingangsdatum (1e dag van de maand) (dd-mm-jjjj):
Wijzigen hypotheekvorm
U wilt de huidige hypotheekvorm omzetten naar een:
37046-06-14
Bankspaarhypotheek (vul tevens het aanvraagformulier voor de Kapitaalrekening Eigen Woning in)
Annuïteiten Hypotheek
Lineaire Hypotheek
Aflossingsvrije Hypotheek
Wilt u het volledige leningdeel omzetten naar een andere aflossingsvorm:
ja nee → geef in de navolgende tabel de gewenste verdeling
In onderstaande tabel dient de nieuwe situatie ingevuld te worden voor het betreffende leningdeel. Bij het opsplitsen van het leningdeel dient de
verdeling aangegeven te worden. Bij het wijzigen van de einddatum van het leningdeel dient de nieuwe einddatum vermeld te worden.
Hypotheekvorm Bedrag €
€
€
Einddatum (dd-mm-jjjj)
Wijzigen rente en/of rentevastperiode
U wilt de rentevastperiode: voortzetten wijzigen
Nieuwe rentevastperiode
jaar
Rente
%
Als u de rentevastperiode wijzigt, kan er een vergoeding gevraagd worden voor het openbreken van uw rentecontract. In de tabel dient u de
gewenste nieuwe rentevastperiode aan te geven.
Wijzigen risicoklasse
Wij hebben het meest recente WOZ document van de gemeente nodig en een foto van het pand. De WOZ-waarde wordt gelijkgesteld aan de
marktwaarde. Mocht dit niet voldoende zijn, dan hebben wij een recent taxatierapport nodig.
Wilt u de risicoklasse wijzigen:
Bron waardebepaling
ja WOZ nee
Taxatie
Marktwaarde:€
Overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering is verplicht wanneer de totale hypotheek meer bedraagt dan 80% van de marktwaarde van het onderpand.
Er dient een acceptatieverklaring van de verzekering of een kopie van de polis meegestuurd te worden.
Wordt er een overlijdensrisicoverzekering verbonden aan de hypotheek? Wat is de hoogte van het verzekerd bedrag:
ja nee
€
Bij welke verzekeringsmaatschappij wordt de verzekering gesloten:
AANVRAAGFORMULIER Bankspaarrekening (Kapitaalrekening Eigen Woning)
Alleen invullen indien u de huidige hypotheekvorm wilt wijzigen naar een Bankspaarhypotheek.
Algemeen
De volgende gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een offerte voor een bankspaarrekening (hierna : Kapitaalrekening Eigen Woning) met
fiscaal geruisloze voortzetting.
De voorwaarden voor fiscaal geruisloze voortzetting zijn:
-
-
-
-
-
-
Oorspronkelijke product (polis of rekening) heeft de Box 1 clausule (SEW, BEW of KEW);
Geen verlenging van de oorspronkelijke looptijd mogelijk (maximaal 30 jarige looptijd);
Gedeeltelijke afkoop van het in te brengen Box 1 product is niet mogelijk;
Indien het oude product een garantieproduct betreft geen verhoging van het eindkapitaal (premie mag aangepast worden);
Indien het oude product geen garantieproduct betreft, dan is er geen verhoging van de premie/inleg (op jaarbasis) en geen verlenging van de
duur van de premie / inleg toegestaan;
Bandbreedte maximaal 1:10.
Kapitaalrekening eigen woning
Rekeninghouder(s):
Aanvrager
Partner
Beiden
Gewenst doelkapitaal van de Kapitaalrekening Eigen Woning:
€
Het doelkapitaal moet gelijk zijn aan het leningdeel van de Bankspaarhypotheek. Wanneer het een NHG hypotheek betreft, dan moet het
doelkapitaal voldoen aan de eisen van NHG.
Gewenste einddatum (dd-mm-jjjj):
Huidige polis/rekening
Van de bestaande polis/rekening dient de actuele prognose doorgegeven te worden aan Woonfonds Hypotheken (dit kan bijvoorbeeld aan de
hand van model 3 de Ruiter).
Huidige Verzekeraar/Bank:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Gegevens van de bestaande polis/rekening
1. Huidig polis-/rekeningnummer:
2. Huidige verzekeringnemer(s)/rekeninghouder(s):
3. Oorspronkelijke (fiscale) ingangsdatum:
4. Laagste premie/inleg in verzekerings-/rekeningjaar:
5. Hoogste premie/inleg in verzekerings-/rekeningjaar:
6. Premie/inleg huidig verzekerings-/rekeningjaar t/m datum overdracht:
7. Verwachte datum waarde overdracht:
8. Verwachte waarde op datum waarde overdracht:
9. Huidige einddatum verzekering:
Alleen invullen als de huidige polis geen garantiekapitaal heeft:
10. Huidige (bruto) premie op jaarbasis:
Alleen invullen als de huidige polis wel een garantiekapitaal heeft:
11. Huidig verzekerd kapitaal:
Let op:
De verzekeraar/bank die de waarde overdraagt, verstrekt de gegevens die wij nodig hebben om de fiscale voortzetting te realiseren. Pas na
ontvangst van deze definitieve gegevens en de inbrengwaarde van de overdragende verzekeraar of bank activeren wij de Kapitaalrekening
Eigen Woning.
Eventuele opmerkingen
Ondertekening
Plaats: Datum (dd-mm-jjjj):
Handtekening
(Aanvrager) Handtekening
(Mede-aanvrager)
U moet het aanvraagformulier sturen naar:
Woonfonds Hypotheken
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn
Woonfonds Hypotheken heeft de Kapitaalrekening Eigen Woning ondergebracht bij de Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag,
KvK nr. 27154399, statutair gevestigd in Den Haag en kantoorhoudend aan Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg, Nederland. Achmea Bank N.V. is onder
de handelsnaam Woonfonds Hypotheken aanbieder van spaar- en beleggingsproducten en bemiddelaar van verzekeringen.
Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten
onder nummer 12000011.
Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft
een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.
Klachten en toepasselijk recht
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.
Indien u een klacht heeft over een product of dienst van Achmea Bank N.V., kunt u een klacht indienen bij de klachtenmanager (Postadres:
Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn, telefoonnummer: 013-4612000, e-mail: [email protected]).
Indien uw klacht niet naar genoegen wordt afgehandeld, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke, erkende geschillencommissie, Kifid,
Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, Telefoon 070-3338999 (www.kifid.nl)
Indien u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheden voor klachtenbemiddeling, of vindt dat de behandeling of de uitkomst hiervan niet
bevredigend voor u is, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen
dwingend anders voorschrijven.
Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze Gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing.
Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken?
Meldt u dit dan schriftelijk bij Woonfonds Hypotheken, Postbus 54 7300 AB Apeldoorn.