Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een

 Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs Postbus 103, NL­6580 AC Malden internet: www.thuisonderwijs.nl, www.diisthuisonderwijs.nl e­mail: [email protected] IBAN NL93 INGB 0006113905, BIC INGBNL2A Opgericht in 2000, KvK­registratie 34147519 Onderzoeken 'Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar' en bijbehorende kamerstukken Rapport 'Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar' Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaf het SCO­Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam opdracht onderzoek te doen naar thuisonderwijs. In 2008 kwam het rapport 'Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar' uit. Hierin werden twee vragen beantwoord: a) Ontvangen kinderen van ouders die een geldig richtingbezwaar hebben ingediend een vorm van ouderwijs en zo ja, hoe? b) Hoe denken de betrokken ouders over een eventuele vorm van toezicht? De conclusies waren dat alle kinderen vervangend onderwijs kregen en dat dit onderwijs qua inhoud sterk leek op schoolonderwijs. Het merendeel van de ouders vond een of andere vorm van toezicht aanvaardbaar. Voor het volledige rapport, zie: http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco802.pdf Reactie staatssecretaris Dijksma Toenmalig staatssecretaris Dijksma schreef in 2009 in haar reactie op dit rapport dat zij enkele aanvullende vragen had en daarom vervolgonderzoek noodzakelijk vond. Voor de volledige reactie, zie: http://tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2009D24379&did=2009D24379 Rapport 'Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar, aanvullend onderzoek' Het SCO­Kohnstamm Instituut voerde ook het vervolgonderzoek uit. In 2010 kwam het rapport 'Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar, aanvullend onderzoek' uit. Hierin werden drie vragen beantwoord: a) Hoe verloopt de onderwijs­ of beroepsloopbaan van jongeren na uitstroom uit thuisonderwijs? b) Hoe is in diverse andere Europese landen vormgegeven aan een wettelijk kader? c) Voorzien ouders die een geldig richtingbezwaar hebben ingediend in vervangend onderwijs; zo ja, hoe; en hoe denken zij over een eventuele toezichtregeling? De conclusies waren dat ouders met tevredenheid terugkeken op de overgang na uitstroom uit thuisonderwijs. De kinderen zijn op een plaats terechtgekomen waar ze zich verder hebben kunnen ontwikkelen. Tevens worden verschillende toezichtmodellen beschreven die in andere Westerse landen worden gehanteerd. Zie hier voor het volledige rapport: http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki840.pdf pagina 1 van 2 Reactie minister Van Bijsterveldt Toenmalig minister Van Bijsterveldt schreef in december 2010 in haar reactie op de beide rapporten: ‘Uit de onderzoeken komt naar voren dat er in de praktijk geen sprake is van een zorgelijke situatie voor kinderen die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van richtingbedenkingen.’ Haar conclusie was dat het verbinden van voorwaarden aan artikel 5b op het gebied van de kwaliteit van thuisonderwijs en toezicht daarop, niet noodzakelijk was. Zie hier voor de volledige reactie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst­32500­VIII­123.html pagina 2 van 2