Onderwijsprogramma Arabisch, voorjaarssemester 2014

Onderwijsprogramma Arabisch, voorjaarssemester 2014
(studenten Universiteit van Amsterdam)
Algemene informatie
De bedoeling van onze programma's Arabisch is de studenten meer vertrouwd te maken
met het Arabisch als een gesproken en levende taal. De nadruk ligt hierbij sterk op het
verwerven van taalvaardigheid in het gesproken Egyptisch Arabisch. Voor deze lessen
wordt beroep gedaan op native speakers. Daarnaast wordt hun kennis van het Modern
Standaard Arabisch verbeterd door aandacht te besteden aan het lezen van teksten in
Modern Standaard Arabisch, luisteroefeningen, schrijfvaardigheid en vertalingen. Er
wordt ook uitgebreid ingegaan op aspecten van de geschiedenis, de cultuur en de
actualiteit in Egypte om de studenten meer inzicht te geven in de geschiedenis van de
regio vanaf de middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Tevens vinden er ontmoetingen
plaats met Egyptische journalisten, bloggers, schrijvers, kunstenaars of wetenschappers.
Wekelijks worden er voor de studenten excursies georganiseerd. Het semester wordt
afgesloten met een tentamenweek.
Docenten
Dhr Adel Abdel Moneim, docent Arabisch (AM)
Mw Farida Jawad, docente Arabisch (FJ)
Mw Khawla Diyab, docent Arabisch (KhD)
N.n. (functie nog in te vullen), docent Arabisch/bibliothecaris
Dr n.n. (functie nog te vullen), adjunct-directeur Arabische en Islamitische Studies
+ Diverse gastdocenten, nader aan te kondigen
Overige stafleden NVIC
Dr Rudolf de Jong, directeur
Dr André Veldmeijer, adjunct-directeur voor Egyptologie en Archeologie
Mw Tilly Mulder, bureaumanager
Mw Shahdan Ibrahim Nassif, liaison officer
Mw Azza Tahtawi, secretaresse
Mw Sara Badea, assistant bibliothecaris
Contactpersonen in Nederland
Prof. Dr. Wout Van Bekkum (RU Groningen)
Dr. Gert Borg (Radboud Universiteit)
Dr. Nico Landman (Universiteit Utrecht)
Dr. Robbert Woltering (Universiteit van Amsterdam)
Dhr. Ronald Kon (Universiteit Leiden)
Dhr. Pieter Koene (Hogeschool Zuyd)
Contactpersonen in Vlaanderen
Dhr. Joost Verschaeve (Thomas More Antwerpen)
1
Onderwijsperiode
Het programma loopt van zondag 2 februari tot donderdag 22 mei 2014:
1. zo 02.02 – do 06.02
Collegeweek 1
2. zo 09.02 – do 13.02
Collegeweek 2
3. zo 16.02 – do 20.02
Collegeweek 3
4. zo 23.02 – do 27.02
Collegeweek 4
5. zo 02.03 – do 06.03
Studiereis
6. zo 09.03 – do 13.03
Collegeweek 5
7. zo 16.03 – do 20.03
Collegeweek 6
8. zo 23.03 – do 27.03
Collegeweek 7
9. zo 30.03 – do 03.04
Collegeweek 8
10. zo 06.04 – do 10.04
Lesvrije week
11. zo 13.04 – do 17.04
Collegeweek 9
12. zo 20.04 – do 24.04
Collegeweek 10
13. zo 27.04 – do 01.05
Collegeweek 11
14. zo 04.05 – do 08.05
Collegeweek 12
15. zo 11.05 – do 15.05
inhaallessen, zelfstudie en tentamens
16. zo 18.05 – do 22.05
tentamens
Feestdagen in deze periode zijn: 20 april (Pasen), 21 april (Šamm an-nasīm), 25 april
(Bevrijding Sinai), 28 april (Koningingsdag), 1 mei (Dag v.d. Arbeid).
Verdeling van de studiepunten
Lesonderdeel
Modern Standaard Arabisch:
- Schrijfstijl MSA
- Luisteroefeningen MSA
- Literatuur MSA
- Media Arabisch MSA
ECTS
15 ECTS
4.5
3
4
3.5
Taal en Cultuur van Egypte:
- Egyptisch Arabisch
- Capita Selecta
- Interview
15 ECTS
8
4
3
2
Omschrijving van de colleges
Voor de colleges waarbij hieronder geen literatuur wordt opgegeven, geldt dat het
materiaal door de docent wordt verstrekt of dat deze hier tijdens de cursus nadere
mededelingen over zal doen. Alle colleges gelden als werkcolleges: bij de uiteindelijke
beoordeling van de door de studenten geleverde prestaties wordt in hoge mate rekening
gehouden met aanwezigheid, voorbereiding, huiswerk en participatie. Informatie over de
wijze van tentaminering wordt verstrekt door de docenten.
1. Schrijfvaardigheid MSA (FJ) (2u/week)
Praktische oefening in het vertalen (naar het Arabisch) en opstellen van diverse
soorten teksten, zoals brieven en verslagen.
2. Luisteroefeningen MSA (AM) (2u/week)
Oefening in het beluisteren van Arabische teksten uit diverse media: radio en
televisie.
3. Literatuur (AM) (2u/week)
Lectuur van korte teksten, met nadruk op bespreking van inhoudelijke
aspecten.
4. Media Arabisch (FJ) (2u/week)
Lectuur van artikels uit de pers, zowel dagbladen, tijdschriften als online
materiaal, met focus op het ontwikkelen van lees-strategieën.
5. Conversatie Egyptisch Arabisch (AM, KhD) (4u/week)
Spreekvaardigheid in het Egyptisch Arabisch wordt verder ontwikkeld,
voortbouwend op het handboek Kullu Tamam.
6. Verdieping Egyptische taalvaardigheid (n.n.) (2u/week)
Lees-, spreek- en luistervaardigheden worden ontwikkeld aan de hand van
filmfragmenten en artikels waarbij verschillende sociale onderwerpen
worden behandeld.
7. Capita Selecta (diverse docenten) (1x per week)
Brede oriëntatie op de cultuur van het Midden-Oosten in heden en
verleden, met nadruk op Egypte en in het bijzonder Cairo. Aan bod komen
o.a. historische geografie en geschiedenis, kunst en materiële cultuur,
alsook de behandeling van enkele onderwerpen uit de Arabische
dialectologie.
8. Interview Gesproken Arabisch (n.n.)
Zelfstandig opnemen van een of twee gesprekken, uitschrijven in
transcriptie en in Arabisch + vertaling.
3
Opmerkingen
 Het programma wordt integraal aangeboden.
 Bij deelname verbindt men zich ertoe de betreffende onderdelen in hun geheel aan
het NVIC te volgen.
 Afwezigheden tijdens de colleges en excursies worden met opgave van een
geldige reden (ziekte of overmacht) gemeld aan de studie-coördinator.
 De mate van afwezigheid (al dan niet met geldige reden) per onderdeel is mede
bepalend voor het eindcijfer, naar beoordeling van de docenten.
Tentamenregeling
 De tentamenregelingen van de betreffende vakgroepen blijven volledig van kracht
tijdens het volgen van de cursus aan het NVIC.
 Voor de vaststelling van het eindcijfer voor een cursus worden niet alleen de
eindtentamens meegerekend maar ook deeltentamens, tussentijdse toetsen,
mondelinge en schriftelijke opdrachten. Aanwezigheid, voorbereiding, huiswerk
en participatie tijdens de (werk)colleges is mede bepalend voor de vaststelling van
het eindcijfer.
 Degene die zonder geldige reden niet deelneemt aan een (deel)tentamen krijgt het
cijfer 0 (nul).
 Indien een tentamen mondeling wordt afgenomen, zal dit steeds geschieden door
de docent in aanwezigheid van minstens één van de andere docenten.
 Er worden halve punten gegeven bij het eindcijfer maar geen kwart of tiende
punten.
 Indien het gemiddelde eindcijfer onvoldoende (minder dan 6) is, dan wordt één
gelegenheid tot herkansing geboden. Deze herkansing gebeurt in Cairo in de loop
van de week na de tentamens.
 De uitslag van de behaalde eindcijfers is bindend en kan niet worden geannuleerd.
Een overzicht met de uitslagen wordt aan de studenten overhandigd aan het einde
van de cursus. Een kopie hiervan wordt naar de betreffende vakgroepen
verzonden.
Indicatie van de aan de cursus verbonden kosten:
Bij het begin van de cursus betalen de studenten de kosten voor het studiemateriaal en
voor de excursies binnen Cairo (de tegenwaarde van 140 €). Het studiemateriaal omvat
de handboeken en fotokopieën die door de docenten ter beschikking worden gesteld. De
kosten voor de excursies in Cairo omvatten de gewone toegangstickets tot monumenten
en het (in sommige gevallen) door het NVIC georganiseerd vervoer. De excursies en de
studiereis buiten Cairo zijn niet inbegrepen in deze prijs.
Mee te nemen:
 M. Woidich & R. Heinen-Nasr, Kullu Tamam. Inleiding tot de Egyptische
omgangstaal, Amsterdam 4de herziene druk 2004 (of latere versie)
 Woordenboeken (NL-AR en AR-NL)
 laptop indien beschikbaar
4