Hasten-Trips Paprika Juni 2014.

Hasten Trips paprika
Uitgave SURfaPLUS
Juni 2014
INHOUD: HASTEN VERBETERT EFFECTIVITEIT VAN ABAMECTINE TEGEN TRIPS IN
PAPRIKA (PAG 1) –ATTENDERING PROEFRESULTATEN (3) – LEVERANCIERS (3)
Toelichting
SURfaPLUS is een bedrijf gespecialiseerd in
hulpstoffen voor gewasbescherming. Er wordt
continu onderzoek gedaan naar uitbreiding van
de toepassingen van onze producten betreffende
gewassen en middelen (groeiregulatoren,
herbiciden, insecticiden en fungiciden).
Dit document zal worden aangevuld als nieuwe
gegevens uit proeven of gegevens van gebruikers
beschikbaar komen. Indien men de hulpstof
Hasten wil aanwenden in een toepassing die nog
niet eerder is getest m.b.t. gewas, cultivar en
middel is het advies eerst een proefbehandeling
uit te voeren. Verdere inlichtingen via
[email protected] of tel. 0317-451217.
Hasten verbetert effectiviteit van
abamectine tegen trips in paprika
In opdracht van SURfaPLUS heeft Proeftuin
Zwaagdijk in 2014 een proef uitgevoerd met als
doel te onderzoeken of de hulpstof Hasten de
effectiviteit van abamectine (Vertimec Gold)
tegen californische trips (Frankliniella
occidentalis) in paprika kan verhogen. Ter
contrôle is het abamectineresidu op en in de
vrucht onderzocht.
Foto 1: Paprika. (Foto: SURfaPLUS)
PROEFOPZET
Gewas: Paprika cv. Sapporo
Locatie: Kas Demokwekerij Westland, Honselersdijk
Temp 21/20 °C (d/n), ± 70% RV.
Uitvoering: Proeftuin Zwaagdijk
Plantdatum: 21 februari 2014
Proefperiode: 21 maart – 8 mei 2014 (wk 12-19)
Bestrijdingsmiddel: Vertimec Gold 18EC, werkzame
stof abamectine (18 g/L)
Doseringen:
A: onbehandeld (water)
B: 100% abamectine (25 ml Vertimec/100L, etiketdos.)
C: 100% abamectine + Hasten (250 ml/100L)
D: 50% abamectine (12,5 ml Vertimec/100L)
E: 50% abamectine + Hasten (250 ml/100L)
watervolume 1000 L/ha
Infectie: Op 6 maart zijn de planten kunstmatig
geïnfecteerd d.m.v. plaatsing van aangetaste
chrysantentoppen op de potten.
Proefopzet: Eén test met 4 herhalingen, met 24
planten per object. Alle objecten werden gescheiden
door spuitschermen.
Behandelschema: Doseringen zijn 5x toegepast, met
tussenpozen van één week (op 21/3, 28/3, 03/4, 10/4
en 17/4). De proefperiode is zo gekozen dat de
resultaten tijdens de gewasbeschermingsdagen in april
konden worden getoond.
Waarnemingen: Voorafgaand aan elke behandeling en
één, twee en drie weken na de laatste behandeling
werd het aantal larven en volwassen tripsen geteld op
max. 40 bloemen per object. Het % bestrijding werd
berekend m.b.v. de Abbott methode.
De totale hoeveelheid abamectine op en in de vrucht
werd gemeten aan vruchtmonsters die één dag na
behandeling 4 werden genomen. Abamectine metingen
werden uitgevoerd door Laboratorium ZeeuwsVlaanderen (Graauw).
De data zijn statistisch verwerkt. Uitspraken berusten
op significante verschillen.
Hasten Trips paprika – Juni 2014 – pag. 2
Figuur 1: Invloed van Hasten op de effectiviteit van abamectine bij de bestrijding van trips op paprika.
Bestrijding is relatief t.o.v. onbehandeld. (Zie proefopzet voor doseringen en behandelingen)
RESULTATEN
Bestrijding van de trips werd berekend door
vergelijking van het aantal larven en volwassen
tripsen tussen de doseringsbehandeling en de contrôle
(onbehandeld). De resultaten zijn weergegeven in
Figuur 1 en 2.
Infectie
De kunstmatige infectie met trips was goed geslaagd
en regelmatig verspreid over de kas. Bij aanvang van
de behandelingen waren gemiddeld 3 tripsen per
bloem aanwezig. Gedurende de proef nam het aantal
tripsen in de onbehandelde objecten toe tot gemiddeld
17 per bloem.
Bestrijding
Toevoeging van Hasten had met een duidelijk positief
effect op de bestrijding van trips (Figuur 1). Dit gold
voor beide gebruikte concentraties abamectine. Na de
eerste twee behandelingen kwam de bestrijding van
de larven/mijten van de doseringen zonder Hasten
niet boven de 15-25%, terwijl de bestrijding bij de
doseringen met Hasten 2 tot 3 keer beter was.
De hulpstof Hasten heeft dus een duidelijk positief
effect op de effectiviteit van abamectine. Op basis van
voorgaande proeven bij komkommer mag worden
geconcludeerd dat dit wordt veroorzaakt door een
grotere opname van abamectine in het blad bij
gebruik van Hasten.
Door de kunstmatige infectie was de infectiedruk zeer
hoog, veel hoger dan onder praktijkomstandigheden
zal voorkomen. Het in deze proefopzet gekozen
spuitinterval van een week bleek te lang om een
infectie van deze omvang te beheersen. Het effect
van de doseringen verminderde daarom sterk na de
vierde behandeling en latere resultaten zijn om die
reden hier niet weergegeven.
Effect Hasten op de trips populatie
Bij aanvang van de proef was zowel het aantal larven
als adulten vrij homogeen verdeeld over de objecten
(Figuur 2). In de doseringen met Hasten nam het
aantal larven en adulten aanzienlijk meer af dan in de
betreffende doseringen zonder Hasten.
Met name bij de etiketdosering (100%) abamectine +
Hasten bleef het aantal larven relatief laag.
Abamectine op en in de vruchten
De concentratie abamectine (som van werkzame stof
op en in de vrucht) bleef bij alle objecten onder de
MRL (‘maximal residue limit’) van 0,05 mg/kg.
Abamectine wordt alleen translaminair (van boven
naar beneden door het blad) en niet systemisch (door
de plant) getransporteerd. Deze eerste test geeft aan
dat gebruik van Hasten bij dit middel veilig is m.b.t.
consumptie van de vruchten.
Foto 2. Paprikabloem met trips. (Foto: SURfaPLUS)
Hasten Trips paprika – Juni 2014 – pag. 3
Figuur 2: Effect van Hasten op de effectiviteit van abamectine bij de bestrijding van trips op paprika:
aantallen larven (gearceerd) en adulten. (Zie proefopzet voor doseringen en behandelingen)
CONCLUSIES
Hasten verhoogt de effectiviteit van abamectine bij de
bestrijding van trips op paprika.
Voorafgaand aan de inzet van biologische bestrijding
kan Hasten in het voorspuittraject de inzet van
chemische middelen als abamectine reduceren.
Indien abamectine later in de teelt wordt toegepast
leidt toevoeging van Hasten bij de gebruikte
doseringen niet tot overschrijding van de MRL in de
vruchten.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Foto 3: Deel van de proefopstelling. (Foto: SURfaPLUS)
Biologie. Hasten heeft weinig/geen negatief effect op
biologische bestrijding. I.h.a. raden wij toch aan om
minimaal een week voor en na gebruik van chemie
geen “biologie” in te brengen.
Dosering abamectine. SURfaPLUS adviseert om de
door de producent aanbevolen dosering van
abamectine te gebruiken. Ons doel is om die dosering
sneller en beter te laten werken.
ATTENDERING PROEFRESULTATEN
Zodra er nieuwe resultaten zijn met SURfaPLUS
producten worden betreffende bestanden op de
website aangepast. Indien u er prijs op stelt om hierop
te worden geattendeerd, dan kunt u zich daarvoor
gratis opgeven via onze website.
LEVERANCIERS
SURfaPLUS levert direct aan telers via onze
website en levert tevens aan distributeurs.
SURfaPLUS
Binnenhaven 1
6709 PD Wageningen
Tel. 0317-451217
[email protected]
www.surfaplus.com