Parc Gennep Courant september 2014

Courant
jaargang 7
nummer 24
september 2014
Informatiekrant voor bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers voor de locaties Vitalis Wissehaege, Vitalis ’t Lint, Vitalis Kortonjo, Vitalis Residentie Gennep,
Vitalis Wilgenhof, Vitalis Residentie Wilgenhof, Vitalis Wilgenstaete, Wilgenburgh, De Wilg, Residentie Van den Boomen en De Veldheer.
Glaskunst van Edwin
Lenderink
Weer drie wensen
vervuld uit het ‘Doe
een Wens’ project
Vitalis viert 70 jaar
vrijheid
PAGINA 4
PAGINA 6
PAGINA 10
Samenwerking tussen specialisten in ouderen­
geneeskunde, de behandelaars in het huidige
­verpleeghuis en de huisartsen in de thuissituatie
huisartsen­
centrum deel die betrokken zijn bij
behandeling van een cliënt/patiënt. Samen met
de cliënt/­
patiënt worden diens zorgvragen en
plan van aanpak besproken. Op basis van deze
bespreking wordt dan gezamenlijk met de ­cliënt/
patiënt een zorg- behandelplan afgesproken of
bijgesteld.
Overheid
De komende jaren worden door het kabinet
belangrijke hervormingen doorgevoerd in de
zorg. De Algemene Wet Bijzondere ­Ziektekosten
(AWBZ) wordt vanaf 2015 voor een deel
­vervangen door de wet Langdurige Intensieve
Zorg (LIZ). Dit laatste heeft betrekking op mensen die intensieve zorg nodig hebben en echt
niet meer thuis kunnen wonen. Het traditionele
verzorgingshuis gaat in de komende jaren verdwijnen en de zorg die daar nu geleverd wordt
zal thuis dienen te gebeuren. Deze zorg komt dan
niet meer uit de AWBZ-voorziening, maar vanaf
2015 wordt deze thuiszorg betaald uit de zorgverzekeringswet. Het doel van de overheid is om
mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen
en de zorg die nodig is, thuis te laten leveren.
Wat blijft is de zeer complexe ouderenzorg die
geleverd wordt in verpleeghuizen, ziekenhuizen
en revalidatiecentra.
Kennis en ervaring delen
De behandelaars van Vitalis en Archipel hebben
alle kennis en ervaring in huis voor het beantwoorden van de complexe zorgvragen bij ouderen en
chronisch zieken. Deze kennis is de afgelopen
jaren voornamelijk voorbehouden aan bewoners
van verpleeghuizen en revalidatiecentra. Aan-
sluitend bij het nieuwe overheidsbeleid zetten de
behandelaars van Vitalis en Archipel hun kennis
graag in bij de behandeling van ouderen in de
thuissituatie in Eindhoven en omstreken.
De huisartsen hebben met aparte zorgprogramma’s de behandeling van kwetsbare ouderen
opgepakt. De deskundigheid uit de specialis­
tische zorginstellingen is daarbij welkom. “Het
is dus logisch dat wij inmiddels intensiever met
de huisartsen zijn gaan samenwerken”: aldus Jo
Frissen, directeur van de Vitalis Behandelgroep.
“Gebleken is dat wij een goede aanvulling zijn op
de werkzaamheden van de huisarts”. De huisarts kan in overleg met zijn of haar patiënt, een
specialist ouderengeneeskunde raadplegen of
inschakelen.
Slim samenwerken
De samenwerking tussen de huisartsen en de
behandelaars van Vitalis is voorspoedig opgestart. De specialisten ouderengeneeskunde
zijn inmiddels gericht aan huisartsenpraktijken
verbonden met als voordeel dat er bekendheid
met en over elkaar ontstaat. De huisarts en de
specialist ouderengeneeskunde geven samen
invulling aan het multi-disciplinair overleg. Aan
dit overleg nemen de zorgverleners van het
Waar nodig wordt door de huisarts voor specifieke medische of gedragsgerelateerde vraagstukken de specialist ouderengeneeskunde of
GZ-psycholoog (Gezondheidszorg psycholoog)
ingeschakeld. Daarnaast kunnen voor ­specifieke
vraagstukken ook andere professionals uit de
behandelgroep geconsulteerd worden. Bijvoorbeeld de diëtiste, logopediste of ergotherapeut.
Op deze manier wordt kennis gedeeld en samengewerkt met als doel de ouderen die thuis wonen
zolang mogelijk in hun vertrouwde ­omgeving te
laten wonen.
Succesfactoren
De eerste ervaringen en evaluaties leren dat deze
samenwerking en dit samenwerkingsverband als
heel waardevol worden ervaren. Met de ondersteuning en inzet van de behandelspecialisten
uit de ouderenzorg wordt gezorgd voor het juiste
zorgprogramma om thuis verder te kunnen. Er
worden handreikingen gedaan waarmee zowel
de 1ste lijn collega’s (huisartsen) maar vooral
de oudere cliënt/patiënt en diens omgeving verder kunnen. Resultaat van deze samenwerking
is gezondheidswinst welke bijdraagt aan het
behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
bij de thuiswonende kwetsbare ouderen.
Overtuigd van de meerwaarde en het succes van
de samenwerking met de 1ste lijn en de inzet
van de specialisten uit de verpleeghuizen in de
thuissituatie, hebben Vitalis en Archipel besloten
samen invulling te geven aan de behandelzorg
voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in
de thuissituatie in Eindhoven en omstreken.
2
courant | september 2014
De Zee
Onze dochter kreeg een uitnodiging
om een paar dagen mee te gaan naar
de zee. Ik vond het leuk voor haar, ik
zelf heb altijd al ‘iets’ gehad met de
zee. En alleen al deze mededeling
lieten mijn gedachten afdwalen naar
­
mijn kinderjaren.
We gingen altijd op vakantie naar
Zoutelande in Zeeland. In een huisje
midden in het dorp, gehuurd van een
particulier. Dat kan ik me nog goed
herinneren. Een heel klein, maar
prachtig huisje dat tot de verbeelding
sprak. Onze fantasie lieten wij dan ook
de vrije loop. Daarnaast huurden we
ook een strandhuisje waar parasols en
strandstoelen in stonden. We haalden
elke dag verse broodjes bij de bakker
en genoten van de zomerse dagen. Het
was in die periode druk op het strand
en heerlijk in de zee. Ik zocht schelpen
waar ik sieradendoosjes van knutselde
als we eenmaal weer thuis waren. Ik
maakte zandkastelen en schreef l­etters
in het natte zand, die met vloed weer
door de zee meegenomen werden.
En als je met je voeten in het zand op
de vloedlijn ging staan, dan gingen je
­voeten steeds dieper het zand in. Maar
wanneer de oostenwind waaide waren
er veel kwallen, dat was uitkijken dus.
Met regelmaat kwamen er grote
schepen voorbij die naar Vlissingen
­voeren. Zoutelande ligt meteen achter
de ­duinen, het is heel klein maar wel
gezellig. Terrasjes, kleine winkeltjes,
fietsenverhuurbedrijfjes en restaurantjes en veel zomerse bedrijvigheid. Dat
is nog steeds zo. Want toen wij onze
dochter weer op gingen halen liepen
we even door het dorp. We namen op
een terrasje een kop koffie met een
Zeeuwse bolus en genoten van de
zon. En natuurlijk wilde ik toen nog
even kijken of het huisje ‘van toen’ er
nog stond. Ik wandelde er recht naar
toe. Het was inmiddels gerestaureerd
maar het zag er nog steeds heel gezellig uit. “Misschien kunnen we het ook
eens huren”, zei ik tegen mijn man.
Wie weet, alleen het idee al zorgt voor
heerlijke gedachten!
Jolanda Buitenhuis,
Receptie Wilgenhof
Start aanpassing milieuplein
achter de locatie Wissehaege
In september wordt een begin gemaakt met
de ombouw van het milieuplein, dat gelegen
is aan de achterzijde van Wissehaege, aan
de rand van de Genneper Parken.
Het milieuplein wordt overkapt en wordt tegen
de achteruitgang van gebouw Wissehaege
geplaatst. Bijgaande situatieschets geeft
u een beeld van het nieuwe milieuplein (in
afwijking van de schets zal de aanbouw
helemaal overkapt zijn en afgewerkt worden
met een kiezellaag).
Naar verwachting neemt de ombouw ongeveer
twee maanden in beslag. Het zal onvermijdelijk
zijn dat de omgeving gedurende die tijd
overlast van de werkzaamheden ondervindt.
Bij voorbaat dank voor uw begrip in deze.
De nieuwbouw zal voor omwonenden
een belangrijke verbetering zijn van hun
woongenot. Voor de service medewerkers van
Vitalis zal het werken er zeker comfortabeler
op worden, nu zij niet meer onder alle
weersomstandigheden buiten hoeven werken.
Resultaten van het bewonerstevredenheidsonderzoek
In maart 2014 werd weer een bewoners­
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Elke
twee jaar wordt dit onderzoek uitgevoerd door
een onafhankelijk bureau: Facit. Facit kiest een
willekeurige groep bewoners voor deelname
aan het onderzoek. Deze bewoners werden
bezocht voor een interview, waarin naar hun
ervaringen met de zorg en dienstverlening
werd gevraagd. De contactpersonen van de
demente ouderen ontvingen een vragenlijst en
in de vragenlijst werd naar de bevindingen van
de contactpersonen gevraagd. Ook voor de
bewoners die thuiszorg ontvangen werd door
Facit een onafhankelijke selectie gemaakt en
ook zij ontvingen een vragenlijst waarin naar
hun bevindingen werd gevraagd.
De resultaten van het onderzoek voor de
somatische bewoners die geïnterviewd
werden zag er over het algemeen goed uit.
Er waren enkele positieve uitschieters zoals
“Kunt u meebeslissen over wanneer u zorg
of hulp krijgt?” en “Is er voldoende personeel
in huis”. Dit laatste is een groot compliment
voor de medewerkers. De vraag: “Geeft
de zorginstelling u genoeg informatie over
uw rechten?” werd met een onvoldoende
beantwoord. Dus hier is nog werk aan de
winkel.
De ervaringen van de contactpersonen van de
kleinschalige wooneenheden voor demente
ouderen in Wissehaege lieten een constant
positief beeld zien t.o.v. 2012 en de totaal
score. De contactpersonen van Wilgenhof
waren duidelijk meer tevreden t.o.v. het
onderzoek in 2012. Op de vragen “Hebben de
zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner?;
“Kunt u leidinggevende en contactpersonen
makkelijk bereiken; “Kunt u meebeslissen
over de zorg”, “Is er genoeg hulp bij het eten”,
was in de resultaten een grotere tevredenheid
te zien. De aandachtspunten in 2014 liggen
bij activiteiten en gezelligheid en contact met
anderen.
Kijkend naar de bewoners die thuiszorg
ontvangen kan zowel in Kortonjo als Wilgenhof
gesproken worden van een grote tevredenheid.
Als cijfer gaven klanten de organisatie en de
medewerkers in Kortonjo en in Wilgenhof een
dikke acht.
De resultaten van dit onderzoek worden door
de hoofden besproken met hun medewerkers
en per afdeling worden de aandachtspunten in
een actieplan omgezet.
3
courant | september 2014
Evenementen in Vitalis Wissehaege en Vitalis Kortonjo
in september - oktober - november 2014
Woensdag 3 september
Donderdag 9 oktober
Vrijdag 31 oktober
Uitreiking van de nieuwe Kunst en Cultuurgids
Nadere informatie via de publicatieborden
Bingomiddag
14.30 uur in de Tuinzaal Kortonjo.
Feestelijke afsluiting van feestweek 10 jaar ’t Lint
14.30 uur in Rendez Vous ’t Lint
Donderdag 4 september
13 oktober -17 oktober
Donderdag 6 november
Optreden van KBO seniorenorkest uit Nuenen
14.30 uur in het Atrium Wissehaege
Themaweek: Nooit te oud om te dansen
Dansen heeft een positieve invloed op de licha­­
me­lijke en geestelijke gesteldheid van mensen.
Dansend blijven ouderen in beweging, scherpen
hun geest en ontmoeten elkaar. Tijdens deze
thema­week worden er diverse activiteiten geor­
ga­niseerd zoals workshop Jong geleerd Oud
gedanst, Rock&Rolstoel dansmiddag, Film­mid­
dag. Nadere informatie via de publicatie­borden.
- Gezellige Karaoke middag
met Borrequito Drive-in Show
14.30 uur in het Atrium Wissehaege
-Bingomiddag
14.30 uur in de Tuinzaal Kortonjo
Dinsdag 14 oktober
Dinsdag 11 november
Films die je raken
18.30 uur in de activiteitenruimte op de
begane grond in Wissehaege. Een serie
films, uitgezocht en begeleid door de dienst
geestelijke verzorging. Nadere informatie via de
publicatieborden.
Door ’t Lint : Verliefd, verloofd, getrouwd
13.30 -16.00 uur in de gangen van ‘t Lint.
Denk terug aan uw verkeringsperiode, proef­
opnieuw de bruidstaart en kom kijken naar de
show van bruidsjurken van vroeger en nu.
Vrijdag 5 september
Vrijdagmiddagborrel
16.00 uur in ‘t Praethuijs Kortonjo
Donderdag 11 september
Bingomiddag
14.30 uur in de Tuinzaal Kortonjo als ook in
het Atrium Wissehaege
Zondag 14 september
Bevrijdingstour
Op zondag 14 september trekken 600 oude
legervoertuigen vanaf Leopoldsburg via de Aalster­weg door het centrum van Eindhoven, met
een pauzeplaats op de Kennedylaan. De route
zal vervolgens verder gaan richting Veghel.
Dinsdag 16 september
Verkoop ondermode firma Nieuwenhuis
10.00 - 12.00 uur in de hal van Kortonjo
Vrijdag 17 oktober
- Bevrijdingsconcert gezongen door
Sirin Vocaal Ensemble Nuenen
14.30 uur in het Atrium Wissehaege
-Filmhuis
14.30 uur in de Kerkzaal Kortonjo
Vrijdagmiddagborrel
16.00 uur in ‘t Praethuijs Kortonjo
Dinsdag 11 november
Donderdag 16 oktober
Filmhuis
14.30 uur in de Kerkzaal Kortonjo
Donderdag 18 september
Vrijdag 7 november
- Najaarsmodeshow (firma van der Klooster)
10.30 uur in de Kerkzaal
In de namiddag verkoop in de Kerkzaal
- Wijnproeverij in ’t Lint
14.30 uur in Rendez Vous ’t Lint
Films die je raken
18.30 uur in de activiteitenruimte op de begane
grond in Wissehaege.
Een serie films, uitgezocht en begeleid door de
dienst geestelijke verzorging. Nadere informatie
volgt via de publicatieborden.
Donderdag 13 november
Bingomiddag
14.30 uur in de Tuinzaal Kortonjo
- Lezing over Australië (Dick van Toorn)
14.30 uur in de Kerkzaal Kortonjo
-Herdenkingsbijeenkomst
19.30 uur Atrium Wissehaege
Elk half jaar wordt een herdenkingsbijeen komst georganiseerd voor de nabestaanden
van de overleden bewoners van de afgelopen
tijd. Nadere informatie via de publicatieborden.
- Voordracht/vertelling (door Jos Meersmans)
14.30 uur in de educatieve ruimte ‘de Uil’
op de begane grond in Kortonjo.
Jos Meersmans is auteur en zeer boeiend
verteller. Hij studeerde musicologie aan de
K.U. Leuven en is leraar muziekgeschiedenis
en algemene ­muziekcultuur, aan het Stedelijk
Conservatorium in België
- Linquenda Theatershow ‘Terug naar vroeger’
14.30 uur in het Atrium Wissehaege
Een gezellige theatershow voor de jeugd
van toen.
Vrijdag 26 september
Donderdag 23 oktober
Donderdag 13 november
Modeshow (KledingKamer & Zo)
14.00 uur in het Atrium Wissehaege.
Muzikaal optreden door Duo Leff.
Bingomiddag
14.30 uur in het Atrium Wissehaege
Oogmeting (m.m.v. Nederlandse Huisopticiens)
Vanaf 13.00 uur in de activiteitenruimte op de
begane grond in Wissehaege
Dinsdag 23 september
Uitstapje naar het strand van Kijkduin
Nadere informatie in deze uitgave op pagina 10.
Donderdag 25 september
Dinsdag 21 oktober
Vrijdag 24 oktober
Donderdag 2 oktober
Lezing verzorgd door Eindhovense Weer- en
Sterrenkundige Kring
14.30 uur in de Kerkzaal Kortonjo
Maandag 17 november
Bingomiddag
14.30 uur in het Atrium Wissehaege
Vrijdag 3 oktober
Maandag 27 oktober
Donderdag 20 november
Leven in de brouwerij
13.00 - 16.00 uur in de activiteitenruimte
begane grond Wissehaege. Verschillende
dieren komen een bezoek brengen in
Vitalis Wissehaege. Nadere informatie via de
publicatieborden.
Vitalis ’t Lint bestaat 10 jaar
Een week lang elke dag feest voor de bewoners
van ‘t Lint.
Bingomiddag in Kortonjo
14.30 uur in de Tuinzaal Kortonjo
Vrijdag 3 oktober
Vrijdagmiddagborrel met live muziek van
Marjan Jonkers
16.00 uur in ‘t Praethuijs Kortonjo
Concert van de Gerwense Dorpsmuzikanten
19.30 uur in het Atrium Wissehaege
Dinsdag 25 november
Donderdag 30 oktober
High Wine
Geniet van lekkere wijnen en hapjes
14.30 uur in ‘t Praethuijs Kortonjo
Lezing over Canada (Dick van Toorn)
14.30 uur in de educatieve ruimte ‘de Uil’
op de begane grond in Kortonjo
Donderdag 27 november
Filmhuis
14.30 uur in de Kerkzaal Kortonjo
4
courant | september 2014
Horeca
Wissehaege en
Kortonjo
Expositie
Ine Oerlemans
in september en oktober
op de begane grond van
Vitalis Kortonjo
“Mijn naam is Ine Oerlemans, al meer dan 30 jaar
houd ik me bezig met g
­ rafische technieken en
schilderen. Grafische technieken en s­ childeren
bieden mij de mogelijkheid om eindeloos te
experimenteren en ­combineren. Het ambachtelijke van de grafische techniek spreekt mij erg
aan. Elke afdruk, hoewel van dezelfde plaat is
in wezen uniek. Het werken met kleur binnen de
techniek geeft weer andere mogelijkheden.”
“Bij het schilderen werk ik voornamelijk met
acrylverf, soms in combinatie met allerlei materialen. Het schilderen geeft de mogelijkheid om
vrij en intuïtief bezig te zijn, soms met en soms
zonder vooraf een plan te maken.”
www.imag-ine.nl | [email protected]
Glaskunst van
Edwin Lenderink
De Week van de Smaak (van 27 september t/m
5 oktober) staat dit jaar in het teken van ‘Bonen
en peulvruchten’. In Wissehaege en Kortonjo is
nog geen programma klaar voor publicatie over
de Week van de Smaak. Let u op de publicatieborden voor de actuele informatie.
Zondag 21 september
in het paviljoen in Vitalis
Wilgenhof
Nazomerse brunch vanaf 13.00 uur in het
Atrium in Wissehaege
Inschrijving vooraf is noodzakelijk. Let u op
de publicatieborden voor de actuele informatie!
Voor belangstellenden: Workshop glasfusing
Van 1 oktober tot en met 1 december staan en
hangen de kleurrijke glaskunstwerken van Edwin
Lenderink in het paviljoen van Vitalis Wilgenhof.
Na een tiental jaren tekenen en schilderen is hij
in 2006 begonnen met glas als kunstvorm. Eerst
alleen met glasfusing (een techniek waar u kennis mee kunt maken tijdens een workshop) later
vooral met glasblazen. “Ik ben echt verslaafd aan
glasblazen, het werken met het wonderbaarlijke
materiaal warm glas is enorm uitdagend. Die
interne kracht en dynamiek van het glas herkennen en gebruiken om mijn ideeën tot stand te
brengen is een proces waar ik me helemaal in
uit kan leven. De g
­ eluiden van het glasblazen,
de hitte in het atelier, het directe contact met het
hete materiaal (1140oC) en het snelle resultaat,
fascineren me echt mateloos.”
Meer informatie over de workshop glasfusing
volgt via de publicatieborden.
Aanbieding vanuit horeca: HUGO
Lekker fris met ‘n laag alcohol percentage!
In de maand september 1 glas voor € 2,25
Horeca Wilgenhof
Donderdag 4 september
Happerij 14.30 in de Speckenzaal
Gebakken kibbeling, remoulade en stokbrood
Elke 14 dagen op donderdag om 14.30 uur:
Happerij in de Speckenzaal met wisselende,
smakelijke aanbiedingen.
Week van de smaak van 27 september
t/m 5 oktober: Hoofdthema van dit jaar
‘BONEN EN PEULVRUCHTEN’
Maandag 29 september
Bruine bonen met spek en piccalillysaus € 4,50
Een nieuwe service voor bezoekers van
de dagbehandeling
De dagbehandeling is voor mensen die steeds
meer problemen krijgen bij het dagelijks functioneren. Zij wonen, met of zonder partner, nog
zelfstandig. De activiteiten van de dagbehandeling zijn gericht op het bevorderen en/of behoud
van de lichamelijke, geestelijke en sociale functies met als doel zo zelfstandig mogelijk te blijven. Vaste onderdelen van het dagprogramma
zijn bijvoorbeeld meer bewegen voor ouderen
en geheugenactiviteiten. Van medewerkers
wordt een persoonsgerichte blik gevraagd, met
aandacht voor welzijn en de gemoedstoestand
van de bezoeker. Uit dit betrokken team van
medewerkers is een nieuw initiatief geboren.
Ondersteuning in de thuissituatie
Regelmatig worden medewerkers geconfronteerd met vragen of situaties van hun bezoekers,
waarbij het niet kennen van de thuissituatie een
duidelijk gemis is. Soms lopen zaken in de thuissituatie moeizaam, terwijl dit op de dagbehandeling (nog) niet zichtbaar is, bijv. de omgang
met bepaald gedrag van een bezoeker. Ook zijn
niet alle vragen via de telefoon te beantwoorden.
Er is gezocht naar een simpele en laagdrem­
pelige service om dit aan te vullen. Op aanvraag
kan de contactpersoon of de bezoeker van de
dagbehandeling in Wissehaege en Kortonjo
een huisbezoek afspreken. Het huisbezoek kan
zowel kort als lang zijn, afhankelijk van de vraag.
Het tarief van het huisbezoek is € 6,-/10 min.,
(€ 17,50 per half uur), excl. reistijd en reiskosten van de medewerker. Het huisbezoek wordt
gedaan door de eerste contactpersoon van de
dagbehandeling, omdat deze de bezoeker goed
kent.
Het huisbezoek kan gericht zijn op het leveren
van een kleine hand- en spandienst die het voor
de bezoeker en de thuissituatie makkelijker
maakt. Het kan ook gericht zijn op het uitleggen
hoe om te gaan met bepaald gedrag. Een voorbeeld waarin ondersteuning in de thuissituatie is
geboden, was een overbelaste partner die niet
goed begreep waarom zijn vrouw zo graag naar
de dagbehandeling ging. Een kennismakings­
gesprek thuis en de ervaring om samen een dag
door te spreken, trok de partner over de streep
om zijn vrouw nog een extra ochtend te laten
gaan.
Daarnaast worden er binnen de dagbehande-
Dinsdag 30 september
Coupe vanilleijs met slagroom en koffiebonen
€ 3,50
Woensdag 1 oktober
Broodje haring met ui € 2,50
Donderdag 2 oktober
Apfelstrudel met notenijs en slagroom € 3,50
Vrijdag 3 oktober
Erwtensoep met roggebrood en zult € 2,50
Zaterdag 4 oktober
Bonenstamp met rookworst en uiensaus
€ 5,50
Zondag 5 oktober
Een amuse voorafgaand aan het diner
ling ook cursussen ‘omgaan met dementie’ voor
mantelzorgers gegeven.
Bent u een familielid of zelf een regelmatige
bezoeker van de dagbehandeling en wilt u
gebruik maken van deze service?
Neemt u contact op met de coördinator van de
dagbehandeling in Wissehaege of Kortonjo via
040-293 3333/ 040-2146146.
5
courant | september 2014
Evenementen in Vitalis Wilgenhof
september - oktober - november 2014
Dinsdag 2 september
Dinsdag 23 september
Kunsthistorische lezing (Sophie Tutelaers):
Op zoek naar een Meesterwerk
14.30 uur Cedrus
Heeft u zich al aangemeld voor de cyclus?
U bent van harte welkom.
Kunsthistorische lezing:
Op zoek naar een Meesterwerk
14.30 uur Cedrus
Woensdag 3 september
Uitreiking van de nieuwe Kunst- en Cultuurgids
11.00 uur Speckenzaal
Woensdag 24 september
Burenmiddag voor bewoners van Wilgenhof en kinderen uit de buurt van Wilgenhof in samenwerking
met Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE).
Woensdag 24 september
Woensdag 3 september
Kienen
19.00 - 21.30 uur Speckenzaal
Droomreizen (door Alex Veldhoen)
19.30 uur Speckenzaal
Kupalje
uit Mins
k
Woensdag 22 oktober
Dansavond Voor iedereen, ook niet-dansers! Niet alleen
leuk om te dansen maar ook om te kijken
en luisteren.
19.30 - 21.30 uur Speckenzaal
Vrijdag 26 september
Donderdag 4 september
Hoor en Zo: Open spreekuur
14.30 - 16.00 uur multifunctionele ruimte
op de begane grond
WANDELDRIEDAAGSE
Drie avonden kunt u genieten van een
prachtige wandeling in de omgeving.
Van maandag 8 september t/m
woensdag 10 september
Vertrek 18.00 uur
Op 10 september worden alle wandelaars feestelijk onthaald met muziek en gladiolen. ­
Afsluiting met een blarenbal/dansavond in
de Speckenzaal.
Braderie en markt in paviljoen Wilgenhof
Nadere informatie via de publicatieborden.
Dinsdag 28 oktober
Ondermode verkoop (Zondesign)
10.00 - 12.00 uur Vide 1e etage
Zondag 28 september
Nationale Burendag
Nadere informatie via de publicatieborden
Dinsdag 28 oktober
Klassiek luisteruur (Ferry Vierhout)
19.00 - 21.00 uur Cedrus
Maandag 29 september
Concert van Kupalje uit Minsk
19.30 - 21.30 uur Speckenzaal
Entree is gratis (er wordt gecollecteerd)
Woensdag 29 oktober
Kienen
19.00 - 21.30 uur Speckenzaal
27 SEPT – 5 OKT.
Woensdag 5 november
Week van de Smaak
Zie eveneens horeca berichten in deze Courant
Droomreizen (door Alex Veldhoen)
19.30 - 21.30 uur Speckenzaal
Woensdag 1 oktober
Dinsdag 11 november
Kienen
19.00 - 21.30 uur Speckenzaal
Klassiek luisteruur (Ferry Vierhout)
19.00- 21.00 uur Cedrus
Dinsdag 7 oktober
Woensdag 12 november
Modeshow (door firma Kerkhofs)
10.30 uur Speckenzaal
Verkoop in de vide op de 1e etage
Lezing ‘Terug naar Toen’ (Astrid Damen)
14.30 - 16.00 uur Speckenzaal
Zondag 14 september
Bevrijdingstour
Zondag 14 september trekken 600 oude
legervoertuigen vanaf Leopoldsburg via de
Aalsterweg door het centrum van Eindhoven,
met een pauzeplaats op de Kennedylaan. De
route zal vervolgens verder gaan richting Veghel.
In de week van 15 september is er een speciale
themaweek: ‘70 jaar bevrijding
Eindhoven’. Nadere informatie in deze
Courant en via de publicatieborden.
15 T/M 26 september
Expositie in de ‘oude bibliotheek’
over 70 jaar bevrijding.
Maandag 15 september
Lezing over de bevrijding door dhr. Hermens
14.30 uur Speckenzaal
Gratis entree
Woensdag 17 september
Bevrijdingsconcert
door Nuenens Vocaal Ensemble Sirin.
14.30 uur Speckenzaal
Entree: € 2,00 | zonder Vitaalpas € 4,00.
Woensdag 12 november
Dinsdag 7 oktober
Kunsthistorische lezing:
Op zoek naar een Meesterwerk
14.30 uur Cedrus
Kienen
19.00 - 21.30 uur Speckenzaal
Donderdag 13 november
Woensdag 8 oktober
Theatershow Terug naar vroeger
19.30 uur Speckenzaal
Droomreizen (door Alex Veldhoen)
19.30 – 21.30 uur Speckenzaal
Dinsdag 18 november
Zondag 12 oktober
Pub Quiz (door René Bor)
19.30 uur Speckenzaal
Concert verzorgd door Gemengd Koor Beek en
Donk
14.30 uur Speckenzaal
Woensdag 19 november
Dansavond voor iedereen, ook niet-dansers!
19.30-21.30 uur Speckenzaal
Dinsdag 14 oktober
Concert 4tune Entertainment
19.30 uur Speckenzaal
Dinsdag 25 november
Klassiek luisteruur (Ferry Vierhout)
19.00 - 21.00 uur Cedrus
Woensdag 15 oktober
Kienen
19.00 - 21.30 uur Speckenzaal
Woensdag 17 september
Dinsdag 21 oktober
Kienen
19.00 - 21.30 uur Speckenzaal
Kunsthistorische lezing:
Op zoek naar een Meesterwerk
14.30 uur Cedrus
Woensdag 26 november
Kienen
19.00 uur Speckenzaal
Donderdag 27 november
Opticien aan huis (Crazz optics)
13.30 - 16.30 uur Vide 1e etage
6
courant | september 2014
’t Lint en Residentie Oudste inwoner van Brabant woont in
Wissehaege
Gennep 10 jaar
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de complexen
’t Lint en Residentie Gennep werden gebouwd.
Aan bewoners en medewerkers van ’t Lint en
Cascade zal dit jubileum niet onopgemerkt
voorbij gaan. Het jubileum wordt samen met
bewoners en medewerkers gevierd in de week
van 27 t/m 31 oktober. De voorbereidingen
zijn inmiddels in volle gang. Het programma is
nog niet in detail bekend, maar het belooft een
feestelijke week te worden. De bewoners worden persoonlijk geïnformeerd over de precieze
invulling van de week.
Op dit moment is een klein clubje enthousiaste
mensen bezig met de voorbereidingen voor
de feestweek in oktober. Frank van Haaren,
medewerker horeca heeft met twee collega’s
op ludieke wijze al een bijdrage geleverd voor
de festiviteiten. Voor 2014 heeft supermarkt Jan
Linders aan de Aalsterweg in Eindhoven Vitalis
’t Lint en Wissehaege uitgekozen als goede
doel. Frank stond met zijn Rad van Fortuin op
de vrije zaterdag voor de deur bij Jan Linders en
kon na afloop € 330,- doneren voor de kas van
de feestweek. Met alle acties die nog volgen kan
een fantastische week worden georganiseerd.
Ze moet nog even wennen aan de aandacht die er
bij hoort. Ik ontmoet een rustige dame, een beetje
doof maar dat mag op die leeftijd. Mevrouw van
Kraaij-Rummens is 106 jaar oud, moeder van 5 kinderen en een heleboel kleinkinderen en achter-kleinkinderen en zelfs achter-achter-kleinkinderen. Haar
eigen moeder werd 107 jaar oud, dus zij vindt het
allemaal niet zo bijzonder. “D’r komt elke dag een
dagje bij,” is haar uitspraak. Tot in detail vertelt ze
over haar ervaringen in haar jeugd, de oorlogs­jaren
en de jaren dat ze samen met haar man een elektriciteitszaak runde. Mevrouw Van Kraaij vertelt dat ze
een fijn leven heeft geleid, alleen de oorlogsjaren,
“die waren niet leuk”. Mevrouw Van Kraaij houdt
met haar 106 jaar levenservaring de regie nog graag
in eigen hand.
Binnen Wissehaege worden er
verschillende activiteiten georganiseerd
Het doel van waaruit de activiteitenbegeleiding
werkt is het begeleiden van deelnemers bij activiteiten in het dagelijkse bestaan, zodat zij zich
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen ontspannings-, educatieve-, zelfzorg- en
ontwikkelingsactiviteiten.
Vanaf 1 september: wijzigingen in het aanbod
van activiteiten, verenigingen en vrije inloop
uren binnen Wissehaege
Hartelijk gefeliciteerd
Op 7 augustus jl. vierde het echtpaar Wim
en Ferdie Bouten-Brein hun 60-jarig huwelijksfeest. De heer Bouten is 86 en mevrouw 85
jaar oud. Het echtpaar woonde samen in ’t Lint,
maar een half jaar geleden is mevrouw Bouten
opgenomen in Wissehaege. Na 60 jaren is het
echtpaar Bouten 4 kinderen en 13 kleinkinderen
rijk. Zij zijn nog elke dag bij elkaar, want de heer
Bouten bezoekt zijn vrouw 2x per dag. “Zij is
veel vergeten, maar is altijd opgewekt”.
Bij een vereniging kunnen bewoners die interesse hebben zich aanmelden met het daarvoor
bestemde inschrijfformulier. De activiteiten­
begeleiding streeft er naar om binnen korte
termijn het lidmaatschap te bevestigen, zodat u
wekelijks actief kunt deelnemen bij de gekozen
vereniging.
Een vrije inloop is een gevarieerde activiteit en
vrij toegankelijk. Door middel van affiches op de
publicatieborden wordt bekend gemaakt wat
de invulling is van deze activiteit en voor welke
groep de activiteit bestemd is.
Dit kan zijn voor de bewoners van de bungalows
(dementerende ouderen) en/of alle bewoners
van Vitalis Wissehaege.
De activiteitenbegeleiding probeert meer en
meer om op de vraag van de huidige bewoners
van Wissehaege in te spelen en wachtlijsten te
vermijden en waar mogelijk wachtlijsten in te
korten en te laten v­ erdwijnen. Door enkele activiteiten naar een andere dag te schuiven is al
een betere verdeling ontstaan in het aanbod. Er
was een toenemende vraag voor deelname bij
enkele verenigingen. Zij hebben het aanbod van
die verenigingen uitgebreid zodat meer belangstellenden sneller kunnen a
­ ansluiten.
Binnen het aangepaste aanbod k
­ rijgen de activi­
teitenbegeleiders meer mogelijkheden om in te
gaan op individuele wensen en vragen zodat het
aanbod beter af­
gestemd is op de aanwezige
behoefte.
De veranderingen in tijden en andere dagen hebben zij voor u samengevat in een nieuwe folder
van de activiteitenbegeleiding. Op 3 september
tijdens de uitreiking van de nieuwe Kunst- en
cultuurgids wordt ook deze folder uitgereikt. Na
de uitreiking hebt u het jaarprogramma kunsten cultuur en de aanpassingen bij verenigingen
en activiteiten weer actueel.
Vanaf 1 september ligt de folder ook op alle
­folderrekken in Wissehaege, Kortonjo en ’t Lint.
Weer drie wensen vervuld uit het ‘Doe
een Wens’ project van de cliëntenraden
Bij ‘Wonen aan de Gasthuisstraat’ zijn drie wensen, gekozen door en voor
bewoners, in vervulling gegaan. Een wens was een bezoek aan een boerderij,
een wellness middag en het bijwonen van een H. Mis in de St. Joriskerk. Het
team heeft met hulp van familieleden en vrijwilligers deze bewoners iets extra’s
kunnen bieden. Het waren drie successen!
Anita Dorgelo, activiteitenbegeleiding
7
courant | september 2014
Expositie
Jeanne Hendrikse
in Vitalis Kortonjo
Weer te gast in Kortonjo, nu met
haar schilderijen. In de maanden
september en oktober kunt u in
Kortonjo in de gangen op de begane
grond het werk bewonderen van
Jeanne Hendrikse.
en plakt dit vast met dakrubber.
Deze vormen inspireren tot nieuwe
abstracte vormen. Vervolgens
wordt de acrylverf aangebracht,
uitgesmeerd, gepoetst en gerold
tot alles de juiste balans heeft.
Zij bekleedt haar doeken met
lappen of jute of andere materialen
Laat u verrassen door explosies
van kleur en vorm!
Samenvatting van de
Algemene ledenvergadering
Bewonerscommissie Wilgenhof
Samenstelling van de bewonerscommissie:
de heer Fuchs heeft de voorzitters­hamer neergelegd en het voorzitter­
schap overgedragen aan Wim Dijkhoff. Mw. M. Retera, (penningmeester),
de heer G. Blommesteijn (Wilgenstaete), Mw. J.Bakker, Mw. R.v.d. Rijt,
Mw. S. Greve en de heer P. van Gennip. De voltallige vergadering dankt
de heer Fuchs voor zijn 5 jaar lange inzet als voorzitter.
Terugblik 2013 - 2014
Aanpassing openingstijden horeca. Maandelijks Wilgenblad wordt
vervangen door de Courant per kwartaal. Telefoonproblematiek blijft en
is nu vervangen door de glasvezelproblematiek. Lof over alle activiteiten
en kunst en cultuur evenementen met als hoogtepunt Opera Carmen. De
bijeenkomsten voor nieuwe bewoners voorzien in een behoefte evenals
de Huiskamer op de begane grond. In het totale servicepakket werden de
zorgkosten verlaagd, welk bericht door iedereen goed is ontvangen.
Wensen en plannen 2014 - 2015
Afwerken van de huidige klachten, wensen, storingen lijst (KWS-lijst)
Klachtenprocedure voor wonen, uitwisselen van gegevens over gesteldheid
van een bewoner, informatie aan bewoners over aanwezige apparatuur,
communicatie na wegvallen Wilgenblad, toegangssysteem Residentie
Wilgenhof, en 180 graden draaien van de vogelkooi.
Overige onderwerpen
De bibliotheek wordt ook toegankelijk voor bezoekers uit de wijk. Er
worden nog vrijwilligers gezocht om de bibliotheek verder uit te breiden.
Hebt u belangstelling: meer informatie bij Frans Offermans, coördinator
vrijwilligers.
Aan de wandel met
‘mijn mevrouw’
Wat een heerlijke vrijwillige (vakantie)baan. Kom net thuis van een
prachtige wandeling met mijn mevrouw. Vanochtend om 10 uur zijn we
naar het Stadswandelpark vertrokken, heerlijk weer net als gisteren
en eergisteren en de dag daarvoor. Ideaal om met een bewoner van
Wonen aan de Gasthuisstraat, de verpleegafdeling in Wilgenhof, wat
buitenlucht op te snuiven en een wandeling te maken.
Een wandeling buiten is voor veel zorgafhankelijke ouderen geen
vanzelfsprekendheid meer. De verzorging heeft hiervoor geen tijd meer en
de kinderen wonen vaak ver weg en hebben het druk. Stel je eens voor,
een mooie zomerdag en je kunt niet naar buiten!
Gelukkig is daar de wandelvrijwilliger. Wat is er fijner voor de bewoners,
familie maar ook voor de medewerkers van de verzorgingshuizen, die het
hun bewoners zo gunnen, als er wat extra handen en voeten zijn om een
rustige wandeling te maken in het groen, de eendjes te voeren, samen een
ijsje te eten of neer te strijken op een terras voor een kop koffie en wat
lekkers. Dit laatste deed ik vanmorgen met ‘mijn mevrouw’. Een glunderend
gezicht tegenover me op het terras, zwaaiend naar de kinderen van de
buurtafel en het idee iedereen te kennen die op het terras verscheen;
‘mijn mevrouw’ had het duidelijk naar haar zin. Met een steeds bredere
glimlach en een melodie neuriënd op de terugweg, kwam ze verzadigd
terug in Wilgenhof. Verzadigd van groene indrukken van ons mooie park
en letterlijk van een enorme punt nougatine die met veel genot verorberd
was. Wat begon vanuit de gedachte ‘het is schandalig dat veel ouderen
niet meer buiten komen…’ is nu een cadeau voor mezelf geworden. Ik voel
me dankbaar dat ik de tijd heb -en de tijd neem- om met zoiets simpels als
een wandeling een medemens enorm te plezieren en weer tot leven te zien
komen. Het lijkt soms wel toveren.
Bij Wilgenhof wordt iedere vrijwillige bijdrage enorm gewaardeerd. Als je
tijd hebt, wat let je om de telefoon te pakken en een afspraak te maken
met de coördinatoren vrijwilligerswerk: Susanne Leenhouts 040-2933309
en Frans Offermans 040-2148300.
Wil Hendriks, wandelvrijwilliger
Info-bus van ‘Ons Net’
aanwezig bij de locaties in Zuid
Uitrol van het glasvezelnetwerk
een keer de gelegenheid te geven
vragen te stellen heeft Ons Net
toegezegd met hun informatiebus
onze locaties in Zuid te bezoeken.
Twee leden van de commissie onderzoeken of er contact gelegd kan
worden met mensen die zich eenzaam voelen (meer informatie: mevrouw
Bakker en mevrouw van de Rijt).
Onderwerpen uit de rondvraag
a. duivenoverlast
b. actueel houden van de informatiemappen
c. verplaatsen van fietsen in de stalling
d. temperatuur in het appartement
e. geluidsinstallatie
f. bewegen voor ouderen
g. ongedierte op de begane grond
h. groter lettertype voor de menulijst
Maak gebruik van de gelegenheid!
In de vorige uitgave van de Courant
hebt u kunnen lezen over de uitrol van
het glasvezelnetwerk. Vervolgens is
op 5 juni een informatiebijeenkomst
georganiseerd in Wilgenhof met
aansluitend mogelijkheid tot vragen
stellen.
Het volledige verslag van de vergadering kunt u vanaf 10 september gratis
ophalen bij de servicebalie tijdens de reguliere openingstijden.
Misschien zijn nog niet alle vragen
beantwoord. Om iedereen nog
U kunt met uw vragen in de
informatiebus terecht op:
- woensdag 17 en donderdag 18 september bij de locaties
Wissehaege en Kortonjo
- woensdag 24 september staat
de bus de hele dag bij de
locatie Wilgenhof.
Als de infobus in de ochtend bij
Wissehaege staat gaat die in de
middag naar Kortonjo en vice versa.
8
courant | september 2014
Adviezen voor een
gezonde slaap
Slaapstoornissen kunnen zich op verschillende
manieren voordoen; van moeilijk inslapen tot
herhaalde keren per nacht wakker worden en
de slaap niet meer kunnen vatten, véél te vroeg
wakker worden, onrustig slapen, het hebben van
nachtmerries of heftig nachtelijk transpireren.
Hieronder een aantal belangrijke adviezen en
tips voor een gezonde slaap:
• Ga elke avond op ongeveer dezelfde tijd naar
bed en sta ‘s ochtends rond dezelfde tijd op. Zo brengt u regelmaat in uw dag/nachtritme.
• Eet twee uur voor het naar bed gaan niets
meer (zeker geen zware maaltijd en geen zoet)
en drink ook niet te veel, zodat u ‘s nachts niet
moet opstaan om te plassen.
• Drink geen alcohol als ‘slaapmutsje’. Dit doet
u misschien wel beter inslapen, maar na een
paar uur wordt u weer wakker. Beter is een
glas warme melk.
• Zorg voor een goed verduisterde kamer.
• Slaap op een lattenbodem en een matras van
goede kwaliteit. Een matras gaat ongeveer 10
jaar mee. Is uw matras ouder, vervang hem dan.
• Zorg voor frisse lucht in uw slaapkamer. De
ideale slaapkamertemperatuur is 18o C.
• Weer elektrische toestellen (televisie, wekker-
radio) en andere toestellen die hoog- of laag frequente straling kunnen veroorzaken (gsm,
wifi, dect-telefoon, babyfoon) uit uw
slaapkamer.
UW DORP OF STAD
• Neem een bad/douche vlak voor het slapen.
Melatonine
Een natuurlijk middel om de kwaliteit van uw
slaap te verbeteren en eventuele slaapstoornissen aan te pakken, is melatonine. Melatonine is
een hormoon dat van nature door uw lichaam
wordt aangemaakt onder invloed van de duisternis en dat in de loop van de nacht wordt vrijgegeven. Hoe ouder u wordt, hoe minder melatonine
uw lichaam aanmaakt. Veel mensen hebben
slaapstoornissen, omdat ze een tekort hebben
aan lichaamseigen melatonine. Uit onderzoek
blijkt dat melatonine in de vorm van een dagelijks supplement zeer effectief is in de strijd
tegen slaapproblemen. De voorkeur moet hierbij
uitgaan naar supplementen die geleidelijk in het
bloed worden opgenomen. U kunt de tabletjes
dan ‘s avonds innemen en de hele nacht rustig
doorslapen. Deze tabletjes werken het effectiefst in een dosis van 1,2 mg en zijn verkrijgbaar
bij de drogist.
IN OUDE ANSICHTEN
Via de website van de Europese Bibliotheek kunt u boekjes bestellen van uw
oude woonplaats. Deze zijn onderdeel
van de serie ‘In oude Ansichten’, verspreid over 11 landen van Europa.
De boekjes geven een uniek beeld van hoe
het eruit zag in 1800, begin 1900 door middel van zichtkaarten. Elke kaart is voorzien
van een omschrijving. Via de hieronder
genoemde website kunt u nagaan of ook
uw woonplaats in de serie voorkomt. U
kunt daar ook door het boekje bladeren
om te zien of het interessant voor u is om
aan te schaffen. De boekjes, die zijn voorzien van een harde kaft, bevatten minimaal
80 pagina’s en zijn via de website van de
Europese Bibliotheekte bestellen voor
€ 16,95 per stuk.
www.eurobib.nl
Bron: Plus Magazine (auteur: Dr. P. Aelbrecht)
advertenties
AFSCHEID NEMEN
KAN OOK ANDERS...
Complete bril v.a. € 125
Zachte lenzen al v.a. € 95 per half jaar
Vertrouwd door eenvoud
Ekelhoff hoortoestellen
en optiek
Ekelhoff Hoortoestellen & Optiek is er voor de persoonlijke
maatoplossing voor oog en oor.
Extra mogelijkheden worden ook geboden: zo worden
multifocale glazen desgewenst individueel op maat aangemeten
dankzij speciale
apparatuur die maar
bij weinig opticiens
voorhanden is.
BIJZONDER IN ALLE FACETTEN
AANDACHT EN TIJD
PERSOONLIJKE SIGNATUUR
COMMUNICATIE EN ORGANISATIE DOOR ÉÉN EN DEZELFDE
PERSOON. U KUNT MET ELKE UITVAARTVERZEKERING EN
ZONDER VERZEKERING RECHTSTREEKS BIJ ONS TERECHT.
UW WENSEN VOORAF VASTLEGGEN VIA EEN WILSBESCHIKKING.
Ekelhoff Hoortoestellen & Optiek
vertrouwd door eenvoud
Ekelhoff Hoortoestellen en Optiek • Pastoor Harkxplein 2 (nabij de St. Joris kerk)
WWW.RVLU.NL
/
[email protected]
/
T 040 21 21 071
5614 HX Eindhoven • 040-2111546 • [email protected] ekelhoff.nl
9
Afscheid
courant | september 2014
“Ze zwaait nog even achter het glas. Fijn dat ze vandaag zo rustig is. Ik vind het moeilijk als ze
me vraagt of ze mee naar huis mag.”
Kort nieuws
Hij rijdt mee naar de uitgang van Wissehaege en kijkt zijn vrouw helemaal na. Daar gaat ze
weer naar een leeg huis terwijl hij hier zijn kamer heeft. De kleinkinderen zwaaien nog even
naar opa. Tot ze hem niet meer zien en hij vanuit zijn bed nog een keer zijn hand opheft.
“Ze ligt er zo mooi bij, het is helemaal wie ze was. Ik herken haar niet meer mijn eigen moeder.”
Zijn dochter komt nog een laatste keer voordat ze op vakantie gaat langs. Ze vindt het moeilijk
haar vader ‘helemaal alleen’ achter te laten in deze periode. Wat als er iets met hem gebeurd?
Bovenstaande uitspraken gaan over afscheid
van dierbaren op welke manier dan ook.
Afscheid nemen van onze dierbaren, hoe vaak
doen we dat niet. De passagiers van MH17 zijn
uitgezwaaid en hebben afscheid genomen voor
langere tijd dan ze konden vermoeden. Afscheid
is belangrijk op elk moment van de dag, de
week, de maand, je leven. Voor u als bewoners
heeft afscheid vele betekenissen.
Het leven is niet meer zoals het was, wordt ook
vaak gezegd. En zo is het ook. Van het oude
leven is afscheid genomen. Het oude leven
worden herinneringen en het nieuwe leven kan
een zoektocht worden. Veel wordt er beleefd en
herbeleefd. Herinneringen ophalen en (sterke)
verhalen vertellen kan het afscheid verlichten.
Verhalen worden verteld door diegenen die op
vakantie zijn geweest, verhalen worden verteld
door diegenen die niet meer gaan, er wordt
herinnerd, gelachen of misschien een traan
­
gelaten. Valt het u ook op dat het verhaal van
uw ervaringen steeds meer een eigen verhaal
wordt? Oma vertel nog eens …
DONDERDAG 18 SEPTEMBER, de dag van de
bevrijding van Eindhoven, vindt het traditionele
fakkeldefilé plaats. Stadsgenoten brengen het
beheerder Internetcafé Wilgenweb
L. Eijsbroek, geestelijk verzorger
In Eindhoven eindigde 70 jaar geleden, op 18 september 1944, de Tweede Wereldoorlog. Deze
dag wordt dit jaar op vele manieren herdacht. U hebt einde juli een brief ontvangen met het
programma dat door Vitalis in samenwerking met Eindhoven Museum, Stichting Eindhoven
in Beeld en de Eindhovense Oratorium Vereniging is georganiseerd om 70 jaar vrijheid te
herdenken.
Op ZONDAG 14 SEPTEMBER trekken oude
legervoertuigen door Eindhoven als onderdeel
van de route Operatie Market Garden. Zij rijden
dan het zuidelijke deel van de route: van Leopoldsburg naar Veghel. In de loop van de ochtend passeren de voertuigen de Aalsterweg in
Eindhoven. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur pauzeren de voertuigen op de Kennedylaan, waar
men vanaf de berm de voertuigen kan bekijken.
Tot 20 SEPTEMBER wordt een basiskamp
ingericht in Veghel, waarna de stoet voertuigen
het noordelijke deel van de route rijdt van Veghel
naar Nijmegen. De Koninklijke Landmacht viert
dit jaar haar 200-jarig bestaan. Om de warme
relatie tussen Nederlanders en Britten te eren,
rijdt de Landmacht samen met de Britse ‘Liberation Task Force’ op DINSDAG 16 SEPTEMBER
een peloton van 50 Britse ­historische voertuigen
van Valkenswaard naar Son. De route wordt op
vier verschillende manieren gereden, waarvan
er een dwars door Eindhoven rijdt en stopt voor
een korte pauze bij het Winkelcentrum Woensel.
Piet Meerman,
En wellicht komt na dit afscheid een nieuw en
zeker ander leven dat ook past bij het moment.
Eindhoven viert 70 jaar vrijheid
Zeventig jaar bevrijding wordt in Eindhoven op
vele manieren herdacht en gevierd. Wij zetten
voor u een aantal festiviteiten rond 18 september 2014 op een rij:
Op vrijdag 27 juni 2014 reikte cursusleider
Wilbert van der Heijden het certificaat uit
­
voor het voltooien van de herhalingscursus
Praktijk­cursus fotobewerking aan de dames
Catharina van Kaam en Marlies Vos en aan de
heer Piet van Gennip. Wij feliciteren hen daarmee van harte en wensen hen veel succes.
Vanaf 11 juni is de bewoners-activiteitengroep
van Vitalis Kortonjo gestart met de weekmarkt
in de hal op de begane grond. U kunt naar de
weekmarkt in de even weken tussen 10.00 en
12.00 uur op woensdag­morgen. Weekmarkt
in Kortonjo op woensdag 3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober.
bevrijdingsvuur in optocht naar het bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein, waar het wordt
ontstoken tijdens een herdenking van de bevrijding van Eindhoven en de slachtoffers die in de
oorlog zijn gevallen. Op diezelfde DONDERDAG
18 SEPTEMBER start voor de 30e keer de alom
bekende Lichtjesroute. Het 22 kilometer lange,
met elektrische ornamenten verlichte traject,
gaat dwars door Eindhoven. De lampjes blijven
branden tot de tweede zondag in oktober.
VRIJDAG 19 SEPTEMBER wordt de bevrijding
groots gevierd met Ameezing Eindhoven op het
Stadhuisplein. Het belooft een bijzonder feestelijke editie te worden, waar het 10-jarig bestaan
van dit zangevenement wordt gevierd. Ameezing Eindhoven wordt georganiseerd door het
Lampegats Gemengd Mannenkoor. Het gaat
om een gemengd koor met eigen solisten, dat
wordt begeleid door een groot gelegenheidsorkest. Bekende sterren zult u er niet aantreffen,
de sfeer wordt gemaakt door koor, orkest en het
publiek, dat altijd uit volle borst meezingt.
Ook het Tuna-festival, dat zal plaatsvinden op
VRIJDAG 19, ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21
SEPTEMBER, heeft dit jaar een speciaal tintje.
De groep Tuna Ciudad de Luz uit Eindhoven
viert namelijk haar 50-jarig bestaan en daarmee de Tuna-traditie in Eindhoven. Tuna Ciudad
de Luz is een van de oudste Tunagroepen van
Bezoekers Rendez-Vous brengen bezoek aan
de kermis op het Gerardusplein en genieten
van een oliebol.
Europa. Aan het festival dat op de Markt wordt
gehouden, zullen de Nederlandse groepen
Tuna Ciudad de Luz en La Tuniña deelnemen
alsmede groepen uit onder meer Spanje, Portugal en Zuid Amerika. Een Tuna is van origine
een Spaanse traditie. Het begrip ‘Tuna’ (van het
oude werkwoord ‘tunar’, wat letterlijk zwerven
betekent) stamt uit de vroege middeleeuwen.
Groepjes studenten trokken van leermeester
naar leermeester. Onderweg stopten zij bij de
vele kloosters, waar zij onderdak aangeboden
kregen. Door het maken van muziek voorzagen
zij in hun levensonderhoud.
10
courant | september 2014
UITGAAN IN EINDHOVEN
Wim van Doorne kiosk,
Alberdingk Thijmlaan 1, 5615 EB Eindhoven
In het stadswandelpark vindt u, vlakbij het Parktheater, de Wim van Doorne kiosk. In de kiosk
kunnen koren, orkesten en andere muziekgezel­
schappen zich in de zomermaanden presen­teren
aan de bezoekers. De toegang voor de voorstellingen, die plaatsvinden in de open lucht, is gratis.
De meeste voorstellingen zijn op zondagmiddag,
vanaf 14.00 uur.
Dit zomerseizoen zijn er nog de volgende voorstellingen:
• Op zaterdag 6 september een groot concert van het orkest Philharmonie Zuidnederland
• Op zondag 14 september Summer
in de Sixties
• Op zondag 21 september Harmoniefestival m.m.v. de Philips Brass en Percussie Band, Philips Harmonie en het Eindhovens
Senioren Orkest.
Parktheater Eindhoven,
Elzentlaan 50, 5615 CN Eindhoven
Tel. algemeen 040 - 215 61 56
Tel. kaartverkoop 040 - 211 11 22
www.parktheater.nl
Het Parktheater opent het nieuwe culturele
seizoen op zondag 7 september met het gratis
programma Hallo Cultuur! In de theaterzalen
en buiten op het grasveld zijn korte optredens
te zien van nieuwe cabaretshows, straattheater
en vele verrassingen. Het programma begint om
13.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur (de
deur van het theater gaat open om 12.00 uur).
Behalve de korte optredens van diverse ­artiesten
kunt u deelnemen aan rondleidingen achter de
schermen en u kunt genieten van een drankje
op een gezellig terras. Op de website van het
Parktheater of in de brochure die u kunt ophalen
bij het theater, kunt u de voorstellingen vinden
die in de komende maanden plaatsvinden.
Muziekgebouw, Heuvelgalerie 140
te Eindhoven, Tel. 040 - 244 20 20,
www.muziekgebouweindhoven.nl
Ook het Muziekgebouw opent het nieuwe seizoen op 1 september. U vindt nadere informatie
over de uitvoeringen op de website of in het programmaboek van het Muziekgebouw seizoen
2014/2015, dat u kunt afhalen bij het Muziek­
gebouw in het centrum van Eindhoven.
Een idee voor een familieuitje: Op zondag 26
oktober draait om 14.15 uur de film ‘De nieuwe
wildernis’. In de twee uur durende voorstelling
wordt de muziek bij de film live u
­ itgevoerd door
het Metropole Orkest o.l.v. Maurice Luttikhuis.
Bewoners van Kortonjo, ‘t Lint, De Veldheer, Residentie Gennep en Wissehaege
Dagje uit op 23 september?
Strand Kijkduin en Scheveningen
In samenwerking met Vitaal Vakantie en het
Nationaal Ouderenfonds kunnen wij u een
heerlijke stranddag in Kijkduin aanbieden voor
een aantrekkelijke prijs. U wordt ontvangen
met koffie/thee met gebak en welkom geheten
door de medewerkers van het Nationaal Ouderenfonds. Hierna hebt u de gelegenheid lekker
uit te waaien op het strand of op het terras. Er
zijn strandrolstoelen aanwezig voor de minder
mobiele gasten. Tijdens de lunch zorgt Jan ‘de
accordeonist’ voor de muzikale omlijsting. Na
de lunch kunt u het Juttermuseum op de Duin
bezoeken of winkelen in de Promenade.
Om 15.30 uur vertrekken we naar restaurant De
Dagvisser in Scheveningen, waar de vangst van
de dag op het menu staat. Als u geen vis lust
wordt een vleesgerecht geserveerd.
Een geheel verzorgde dag voor
€ 65,50 per persoon.
Prijs is inclusief:
Begeleiding en verzorging vanuit uw locatie,
ophalen en thuisbrengen bij uw locatie, vervoer
per luxe touringcar, koffie/thee met gebak, lunch,
livemuziek, goodiebag, 3-gangendiner +
1 consumptie.
Vitalis viert 70 jaar vrijheid
In september is het 70 jaar geleden dat Eindhoven door de geallieerde troepen werd bevrijd.
Voor veel ouderen een gebeurtenis die ze hun leven lang met zich meedragen. De jongere
generatie kan zich niets meer voorstellen bij oorlog en bezetting, en er zijn steeds minder
mensen die deze tijd bewust hebben beleefd en er als ooggetuige iets over kunnen vertellen.
Daarom organiseert Eindhoven Museum, in
samenwerking met Stichting Eindhoven in Beeld,
Vitalis WoonZorg Groep en de Eindhovense
Oratorium Vereniging in september een aantal
activiteiten onder de titel Herinner (de) Vrijheid.
Het doel is om de herinnering aan bezetting voor
jong en oud weer levend te maken.
Mobiele tentoonstelling
De mobiele tentoonstelling van Eindhoven
Museum bestaat uit een viertal verplaatsbare
en rolstoeltoegankelijke ‘huisjes’. In elk huisje
zal een onderdeel belicht worden van de bezetting en bevrijding. Hierbij vormen verhalen van
‘gewone’ Eindhovenaren het middelpunt: hoe
beleefden ze als jongere bezetting en bevrijding.
De mobiele tentoonstelling maakt een toer langs
4 Vitalis-locaties en is van 20 t/m 24 augustus
bij Wilgenhof. Openingstijden van de ‘huisjes’
tussen 11.00 en 17.00 uur.
Verhalenbundel Vitalisbewoners
Huisdichter Piet van den Boom sprak met
bewoners en tekende hun verhalen en herinneringen op. De verhalen werden gebundeld in een
boekje. De titel: ‘Een tijd om snel te vergeten’.
Te koop bij Vitalis-locaties, in de boekhandel en
tijdens de tentoonstelling.
Herdenkingsconcert 1944
Op 19 september 2014 verzorgt de Eindhovense
Oratorium Vereniging het Herdenkingsconcert in
Muziekgebouw Frits Philips. Aanvang: 20.15 uur.
Festival Levende geschiedenis
Op 27 en 28 september vindt in het E
­ indhoven
Museum (Openluchtmuseum) het Festival
Levende Geschiedenis plaats. Dit grootse evenement wordt georganiseerd door ­
Eindhoven
Museum, samen met het Landelijk Platform
voor Levende Geschiedenis. Op zaterdag 27
september is er een speciaal programma voor
bewoners van Vitalis.
Beeld van bezet en bevrijd Eindhoven
Vanaf 14 september is er een speciale tentoonstelling bij Eindhoven in Beeld. Belangrijke
momenten in het leven van de Eindhovenaren en
van diegenen die de stad bezetten en bevrijdden worden in beeld gebracht, met gebruikmaking van archieven van Eindhoven in Beeld,
Eindhoven Museum en de Erfgoeddienst van de
gemeente. Toegang gratis, telefonisch reserveren bij EIB gewenst (040-2116072).
11
courant | september 2014
Zweedse woordpuzzel
gebroken
haver
peulvrucht
houtsoort
voorzetsel
muziekwoede
muurholte
rookgerei
5
cilinder
3
afgelegen
soort
stof
draaien
landtong
Bewoners Cascade
bij de Spoordonkse Watermolen
muzieknoot
gerief
1
vorstentitel
koorhemd
nevel
6
tropisch
gewas
Chinese
vermicelli
loofboom
feestvarken
korte
damesmode
4
bouwloods
golfterm
2
1
2
3
4
5
6
7
Geschonken door: Sanders puzzelboeken
zelfkant
grootmoeder
7
Dagelijkse bezoekers
bij Wilgenhof
advertentie
Uw oplossing, voorzien van naam, adres, telefoonnummer kunt
u inleveren bij: Klantenservice Kortonjo, Klantenservice
Wissehaege, Servicebalie Wilgenhof en u kunt ook mailen naar
[email protected]
Inzendingen dienen uiterlijk 1 november 2014 in ons bezit te zijn!
•Onder de goede oplossingen worden 2 prijzen verloot
•Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden vermeld in
de volgende uitgave van de Courant!
• Medewerkers van de Vitalis WoonZorg Groep zijn uitgesloten
van deelname.
+ Zorg van uw kunstgebit Tandprotheticus, Tandtechnicus
+ Zorg van uw implantaten Implantoloog
+ Zorg van uw tanden Tandarts
Winnaars van de puzzel: Mevrouw G. Krekelberg van de Venne,
­Wissehaege appartement 004 en Mevrouw Schaafsma, appartement 318.
Gratis advies over uw kunstgebit !
Wij zorgen voor reparatie.
advertentie
Wij maken nieuwe kunstgebitten en klikprotheses.
Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekering.
Wij komen desgewenst bij u thuis voor reparaties en het
passend maken en aanmeten van protheses.
Wij hebben onze zorg uitgebreid: vanaf eind september kunt u
op afspraak terecht in onze vernieuwde praktijk:
Bij onze tandarts voor tandheelkundige zorg.
Bij onze implantoloog voor het plaatsen van implantaten
t.b.v. klikprotheses, kronen en bruggen.
Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven
T: 040 243 85 25 • E: [email protected]
W: www.gebitplus.nl
colofon
Redactie Marian Bertens, Yvonne Engelbertink, Evi Penninx, Anki Senden | Eindredacteur Jeanne Melters | Redactieadres [email protected]
of bij een van de redactieleden | Kopij inleveren tot 1 november 2014 | Oplage 1.500 exemplaren | Opmaak en realisatie Orange Design, Asten-Heusden
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te herschrijven of in te korten.
Locaties: Eindhoven | Bestuurscentrum, Berckelhof, Brunswijck, De Dreef, De Hagen, De Hoeve, De Horst, Engelsbergen, Genderstate,
Kortonjo, Kronehoef, ‘t Lint, Maximiliaan, Peppelrode, Residentie Gennep, Residentie Petruspark, Residentie Wilgenhof, Theresia, Vonderhof,
Wilgenhof, Wissehaege, Wonen a/d Fakkellaan | Helmond | Boscotondo | Heerlen | Parc Imstenrade | Breda | Landgoed de Klokkenberg
12
courant | september 2014
dd
ed
leeed
kekkle
kllee
e
e
e
g
g
g
g
g
rg
rg
zo
zororg
eeetettztzo
M
M
M
M
Uitvaartcentrum
Monuta Sol
Modieuze
kleding
voor
Modieuze
Modieuzekleding
kledingvoor
voor
dames
en
heren
dames
damesen
enheren
heren
is gelegen naast locatie Kortonjo waardoor “een laatste afscheid”
kan plaats vinden in een voor u en uw naasten vertrouwde
omgeving, een rustgevende gedachte.
Monuta Sol kan u bieden;
• Rouw/opbaarkamers
• Een kapel* voor het houden van een
avondwake en/of uitvaartdienst,
met of zonder religieuze invulling
• Een condoleance ruimte
* Wanneer u de gehele uitvaart door Monuta Sol
laat verzorgen dan wordt de kapel voor Vitalis
bewoners kosteloos ter beschikking gesteld.
Van
Van
bovenkleding
bovenkleding
tot
tot
ondergoed,
ondergoed,
nacht–
nacht–
Van
Vanbovenkleding
bovenkledingtot
totondergoed,
ondergoed, nacht–
nacht–
kleding
kleding
en
en
beenmode.
beenmode.
Zowel
Zowel
voor
voor
dames
dames
kleding
kledingen
enbeenmode.
beenmode.Zowel
Zowelvoor
voordames
dames
als
als
heren.
heren.
Goede
Goede
producten
producten
inin mooie
mooie
mooie
als
als heren.
heren. Goede
Goede producten
producten inin
mooie
kleuren.
kleuren.
Bekende
Bekende
merken
merken
zoals
zoals
Finn
Finn
Karelia,
Karelia,
kleuren.
kleuren.Bekende
Bekendemerken
merkenzoals
zoalsFinn
FinnKarelia,
Karelia,
Sommerman,
Sommerman,
Erfo,
Erfo,
Roberto
Roberto
Sarto,
Sarto,
Siegel
Siegel
en
en
Sommerman,
Sommerman,Erfo,
Erfo,Roberto
RobertoSarto,
Sarto,Siegel
Siegelen
en
Voor- en nazorg service;
• Een voorbespreking en/of
registratie van uw uitvaart wensen
• Een begroting van uw uitvaart
• Polis check van uw huidige
uitvaartverzekering
• Advies over een uitvaartverzekering
of depositostorting
• Nazorg service
Service en ondersteuning is
vrijblijvend en kosteloos
Golléhaug,
Golléhaug,
Fellows,
Fellows,
Robson,
Robson,
Ringella
Ringella
en
en
Triumph.
Triumph.
Golléhaug,
Golléhaug,
Fellows,
Fellows,
Robson,
Robson,
Ringella
Ringella
en
en
Triumph.
Triumph.
Echte
Echte
kledingmerken
kledingmerken
maar
maar
Echte
Echte
kledingmerken
kledingmerken
maar
maar
speciaal
speciaal
geslecteerd
geslecteerd
op
op
speciaal
speciaalgeslecteerd
geslecteerdop
op
een
een
goede
goede
draagbaarheid
draagbaarheid
een
een
goede
goede
draagbaarheid
draagbaarheid
en
en
makkelijke
makkelijke
wasbaarheid.
wasbaarheid.
en
en
makkelijke
makkelijke
wasbaarheid.
wasbaarheid.
En.....kijk
En.....kijk
ook
ook
eens
eens
inin
onze
onze
En.....kijk
En.....kijk
ook
ook
eens
eens
inin
onze
onze
U kunt bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart
die past bij uw wensen, ook als u niet óf elders,verzekerd bent.
Vraag naar de mogelijkheden.
giftshop!
giftshop!
giftshop!
giftshop!
Bijzonder:
Bijzonder:
onze
onze
herenpantalons
herenpantalons
Bijzonder:
Bijzonder:onze
onzeherenpantalons
herenpantalons
met
met
rondom
rondom
elastiek.
elastiek.
met
metrondom
rondomelastiek.
elastiek.
Monuta Sol, Felix Timmermanslaan 2, 5644 RN Eindhoven
24 uur per dag bereikbaar op tel; 040-212 98 00 of tel; 055-527 42 75
Monuta
Modeshow:
Modeshow:
vrijdag
vrijdag
26
26
september
september
14.00
14.00
u.
u.
Modeshow:
Modeshow:vrijdag
vrijdag26
26september
september14.00
14.00u.
u.
De steun bij iedere uitvaart.
• Voor een komplete verzorging
• Open van dinsdag tot en
met zaterdag
• Ook niet-vitalis bewoners
welkom
• Deskundig advies
• De koffie staat klaar
Open:
Open:
didi
za
van
van
10.30
10.30
uur
uur
tot
tot
16.00
16.00
u.T:
040-2933363
M:
M:
06-42726123
06-42726123
Open:
Open:
didi
–––za
–za
za
van
van
10.30
10.30
uur
uur
tot
tot
16.00
16.00
u.u.
u.T:T:040-2933363
T:040-2933363
040-2933363
M:
M:
06-42726123
06-42726123
Wissenhaege,
Wissenhaege,
Herman
Herman
Gorterlaan
Gorterlaan
4
4
•
•
5644
5644
SX
SX
Eindhoven
Eindhoven
Wissenhaege,
Wissenhaege,
Herman
Herman
Gorterlaan
Gorterlaan
4 4• 5644
• 5644
SXSX
Eindhoven
Eindhoven
www.dekledingkamer.com
www.dekledingkamer.com
www.dekledingkamer.com
www.dekledingkamer.com
Laat u overtuigen door ons dynamisch
team topstylistes.
Gasthuisstraat 1, 5614 AR Eindhoven
T. 040 212 41 39 of M. 06 1005 1728
www.kapsalonwilgenhof.anko.nl
pinbetaling mogelijk
Herman Gorterlaan 1 | 5644 SB Eindhoven
Tel: 2146128 / 06-44882385
In samenwerking met zorgnetwerk stratum
www.fysiotherapietruijens.nl
wasserettes
eindhoven
SERVICE APOTHEEK
DE ROOSTEN
Dagelijks
aanwezig
de
Het adresin
voor:
Kies daarom voor de volledig gepersonaliseerde brillenglazen van Varilux.
In het dagelijks leven speelt personalisatie een steeds grotere rol. Zo ook bij de
aanschaf van een multifocale bril. Het oog bevat namelijk net zoveel persoonlijke
kenmerken als een vingerafdruk. Daarom is het van belang dat er een goede
oogmeting plaatsvindt, waarbij het multifocale Varilux-brillenglas wordt afgestemd
op úw ogen. Hierdoor ziet u scherp en comfortabel op alle afstanden. Wij beschikken
over de kennis, geavanceerde meetapparatuur en een uitgebreid Varilux glasassortiment
waardoor we de perfecte brillenglazen voor úw ogen leveren.
Kies daarom voor Varilux, volgens brildragers wereldwijd het beste multifocale brillenglas.
Kortonjo
!
➜ wassen
➜ stomen
suède- enbijlederreiniging
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij ons➜aangesloten
de landelijke organisatie van
Spreekuur
Van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 11.45
uur
➜
verhuur
van
tapeitreinigersmachine
Service Apotheken. Daardoor hebben we ons service-pakket
verder
kunnen
uitbreiden.
houden wij spreekuur in het apotheekservicepunt tegenover de Superette.➜ tapeitreiniging
Bij geneesmiddel-gebruik komen er meestal een hoop vragen op:
van meer
dan 60.000
drogisterij-artikelen.
Met een assortiment
Als kwaliteit
U nog
iets zegt.
➜ kledingreparatie
@ezorg.nl | www.Wat
apotheekderoosten
.nl van labels
T 040 - 212
20 werkt
| apotheekderoosten
Hoe
dit eigenlijk?
zijn de ➜
bijwerkingen?
maken
komt
U56vanzelf
bij ons terecht.
Wanneer moet ik ze innemen?
Is dit wel het beste middel voor mij?
Ranonkelstraat 57 - 5644 LB Eindhoven - Tel.: 040 - 2111545 - Fax: 0492 - 534297
Wij zijn gespecialiseerd in ouderenzorg en noemen dat:
De Kledingkamer in Wissehaege
Pastoor Harkxplein 2, 5614 HX Eindhoven
tel. 040-2111546