Brief van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij

Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2014–2015
33 326
Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de
overheid
Nr. 4
BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE ICT-PROJECTEN BIJ DE
OVERHEID
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 15 oktober 2014
De tijdelijke commissie ICT biedt u hierbij het eindrapport aan van het
parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid, dat zij op
grond van de haar op 5 juli 2012 gegeven opdracht (33 326, nr. 1) heeft
uitgevoerd. Het eindrapport heeft de titel «Naar grip op ICT – Parlementair
onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid.»
De onderzoeken die in opdracht van de tijdelijke commissie ICT zijn
uitgevoerd door Policy Research Corporation zijn als bijlage beschikbaar.1
Het betreft de volgende onderzoeken:
• Eindrapport en Bijlagenboek casusonderzoek: parlementair onderzoek
ICT-projecten bij de overheid (2013).
• Eindrapport en Bijlagenboek: verdiepingsonderzoek voor het parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid (2014).
In de bijlage met Kamerstuknummer 33 326, nr. 6, vindt u de verslagen
van de openbare hoorzittingen, de correspondentie met het kabinet, en
het schema ICT-sector Rijk van de Minister voor Wonen en Rijksdienst.
Gelet op zowel de breedte als de ernst van de geanalyseerde problematiek
én de voorgestelde oplossingen acht de commissie het gewenst dat het
debat in uw Kamer niet louter door ICT-woordvoerders zal worden
gevoerd.
De voorzitter van de commissie,
Elias
De griffier van de commissie,
Lemaier
1
kst-33326-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage
Zie bijlage bij Kamerstuknummer 33 326, nr. 5.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 326, nr. 4
1
Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 326, nr. 4
2
Commissie
Van links naar rechts de leden van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid: P.H. van Meenen, H.G.J. Bruins Slot, T.M.C. Elias
(voorzitter), H. Fokke, P. Ulenbelt (ondervoorzitter).
Staf
Van links naar rechts de staf van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid: E.M. Naborn, M.T.E. van Keulen, C.E. Koops, E.M.H. Lemaier,
J.P.M. Cartens, M. Bilgin-Öncü, G.C.J. van Roon.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 326, nr. 4
3