Nationale Sportweek

www.sportenstrategie.nl
35
april 2014 // Jaargang 8 // Editie 2
Wetenschap&Onderzoek
BeweegKuur als
verbindende factor
Op 26 maart promoveerde Marian ter Haar aan de Universiteit van
Amsterdam op haar proefschrift Communiceren en Improviseren. Omgaan
met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een
gezondheidsinterventie. Vanuit haar rol als staffunctionaris kwaliteit bij het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en als promovenda bij
Noelle Aarts, bijzonder hoogleraar strategische communicatie aan de
Universiteit van Amsterdam, is Ter Haar geïnteresseerd in complexe vormen
van samenwerking in de dynamiek van een netwerksamenleving.
Samenwerking waarin veel verschillende partijen met verschillende belangen, opvattingen en praktijken samen een lastige klus moeten klaren.
Hieronder in haar eigen woorden de essentie van het proefschrift.
Door Marian ter Haar
Het onderzoek is geïnspireerd
op de BeweegKuur, een gezondheidsinterventie waarbij sport
en zorg van elkaar afhankelijk
zijn om effect te bereiken. “De
BeweegKuur is een aanpak die
mensen met overgewicht en een
verhoogd risico op diabetes letterlijk meer in beweging brengt.
Het idee is bewegen en goede
voeding als kuur. Mensen met
risico op diabetes of overgewicht zijn beter geholpen met een leefstijlinterventie
dan met medicatie is het idee. De ontwikkeling van de
BeweegKuur is een interessant onderzoeksobject vanwege de intensieve samenwerking van vele actoren. Het
is niet eenvoudig om een landelijk protocol in verschillende contexten voor diverse groepen vorm te geven.
In korte tijd wordt de implementatie van het BeweegKuur protocol via regionale en lokale netwerken uitgevoerd. In deze netwerken is door verschillende experts
gezamenlijk beleid ontwikkeld en is de afstemming van
de uitvoering gecombineerd in één aanpak. Zo schakelt
de huisarts de praktijkondersteuner uit de huisartsenpraktijk in om de deelnemers aan de BeweegKuur te
coachen als leefstijladviseur. De praktijkondersteuner
kiest samen met de deelnemer een passend beweegprogramma. Dit programma wordt tien weken lang,
twee keer per week, gevolgd bij een lokale beweegof sportaanbieder of een fysiotherapeut. Alle deelnemers bezoeken een diëtist en krijgen groepsgewijze
voorlichting over voeding. Zo ontstaan rondom deelnemende praktijken in de periode 2007-2012, multidisciplinaire netwerken, die functioneren als een implementatie structuur voor de BeweegKuur” (Ter Haar,
2014, p. 120).
In het proefschrift wordt ingegaan op de vraag hoe dergelijke complexe samenwerking aan een gezamenlijke
opdracht, hand in hand met individuele en tegenstrijdige belangen, toch effectief kan zijn; en wat de betekenis van communicatie daarbij is.
Het vraagstuk van de ontwikkeling van een organisatie
in tijden van grote diversiteit van belangen wordt benaderd vanuit het perspectief van het NISB. In het tweede
onderzoek staat de samenwerking in de stuurgroep van
het samenwerkingsnetwerk van de BeweegKuur centraal. De aard en het effect van discursieve strategieën
in de BeweegKuur-stuurgroep vormen het onderwerp
van het derde onderzoek. Tot slot is er een Delphionderzoek gedaan met een honderdtal verschillende
betrokkenen uit de lokale en regionale netwerken van
de BeweegKuur. Zij reflecteren op de besluitvorming
over gebeurtenissen vanuit de context van hun lokale
en regionale netwerk ten tijde van de implementatie
van de BeweegKuur en spreken zich uit over de toekomst ervan.
Zelforganisatie en cocreatie
De algemene conclusie van de verschillende deelonderzoeken is dat dergelijke samenwerking een complexe,
rommelige en chaotische aangelegenheid is in een context waar steeds van alles tussendoor komt: toeval,
veranderde omstandigheden, een komen en gaan van
mensen en veranderende betrokkenheid. Dat is praktijkmensen niet vreemd. De vraag die dan rijst is hoe
men toch tot een behoorlijk resultaat komt. De overkoepelende conclusie uit het onderzoek is dat organisaties orde realiseren door in de chaos meerdere identiteiten te benutten en turbulentie hanteerbaar maken
door middel van zelforganisatie en cocreatie.
De BeweegKuur als idee biedt de samenwerking houvast. In het begin heeft de samenwerking steun aan het
protocol en van lieverlee geven de gezamenlijke praktijk en haar resultaten richting aan de samenwerking.
Mensen ontwikkelen in de voortdurende interactie met
elkaar patronen en mechanismen die houvast geven.
Zo is een van de bevindingen dat men onder invloed
van de samenwerking respect ontwikkelt voor elkaars
expertise en opvattingen. Dat geeft ruimte voor variatie
in de manieren waarop men aansluit bij lokale vragen
bij de implementatie van de BeweegKuur. De groeiende
waardering en zorg voor elkaar maken de complexiteit
werkbaar. De BeweegKuur speelde, als interventie, hierin
een belangrijke rol. De verhalen in en om de praktijken
van de BeweegKuur zorgen voor een sterke binding:
betrokkenheid bij elkaar, bij de deelnemers en bij het
gehele netwerk. Zo blijken organisaties in staat, met de
BeweegKuur als verbinder, zich flexibel te verhouden tot
uiteenlopende contexten. Ze pasten telkens hun identiteit aan op de kenmerken van de lokale situatie: wat
in Appingedam een passend beweegaanbod is, hoeft
in de Bijlmer helemaal niet aan te sluiten.
Het idee van cocreatie door het gezamenlijk stellen van
regels aan de samenwerking en het hanteren van alternatieve planningsmodellen was een belangrijk anker in
de samenwerking. Het belang van relatiewerk en strategische communicatie is in dit onderzoek bevestigd.
Door steeds met elkaar te praten over wat er aan de
hand is en wat er moet gebeuren, worden bij planning
in complexe samenwerking door kleine stapjes resultaten geboekt. De regels voor de gang van zaken in
de samenwerking worden in de alledaagse gesprekken
steeds opnieuw besproken en vastgesteld.
Knooppunt met verbindende capaciteit
De BeweegKuur is tussen 2007 en 2012 the talk of the
town geweest in de preventieve gezondheidszorg, als
geliefd middel om mensen te stimuleren tot een actieve
leefstijl. De BeweegKuur functioneerde als een sterk
knooppunt met een verbindende capaciteit, waar alles
en iedereen mee verbonden was en zich mee kon identificeren. Ze bleek een levendige bron van verhalen,
ervaringen en praktijken voor alle betrokken samen-
Column
Nationale
Sportweek
Van 19 tot en met 26 april is
het weer zover: dan vindt de
Nationale Sportweek plaats.
Voor de elfde keer alweer organiseert sportkoepel NOC*NSF
het feest van de sport. Dit jaar
koen breedveld
is de opening in Roermond ,
vanwege de Amstel Gold Race niet op zaterdag, maar op Goede Vrijdag (!). Ruim 200 gemeenten doen mee. Verspreid over het land
zullen er zo’n 7.000 activiteiten plaatsvinden.
Een keur aan artiesten en andere prominenten, van Ralf Mackenbach tot Frits Wester en
Ria Valk, fungeert als ambassadeur. Motto deze keer: ‘Ik neem je mee!’ Vreemd genoeg zonder Gers Pardoel als ambassadeur.
D e N a ti o n a l e S p o r t we e k i s e e n s u c c e s .
Jaarlijks doen er meer gemeenten mee en worden er meer activiteiten georganiseerd. Het
evenement trekt inmiddels zo’n miljoen bezoekers, waaronder ook veel mensen die weinig op hebben met sport (maar wel met pret).
Naar verwachting wordt het een knalfeest in
Roermond, met veel bontgekleurde stands,
springende kinderen en dreunende beats. Een
sportief carnaval, zeg maar.
Zo bekend als de Nationale Boekenweek is de
Sportweek nog niet. Dat kan ook niet, want
de Boekenweek werd dit jaar al voor de 79ste
keer gehouden. Geen idee overigens wat de
Boekenweek voor het lezen heeft gedaan. Het
Boekenweekgeschenk lijkt me een nationaal instituut: eervol om voor te worden gevraagd, in
dank door het publiek aanvaard (en door het
gros van de ontvangers ongelezen in de kast
geplaatst). Het Boekenbal geldt als hét moment
voor wie wil laten zien dat hij literair meetelt. En
dronken of ruziënde intellectuelen zijn natuurlijk
altijd een dankbaar item voor societyrubrieken.
Wat de Spor t week voor de spor tdeelna me heeft gedaan is vooralsnog een raadsel.
Vóór de introductie van de Sportweek nam de
sportdeelname hand over hand toe. De laatste
jaren, sinds de Sportweek eigenlijk, is die progressie eruit en blijft de sportdeelname stabiel (al stemmen de eerste cijfers over 2013 en
2014 hoopvol – zie www.sportdeelname.nl). Ik
houd het erop dat zoiets als een Sportweek
vooral helpt om de sportieve goegemeente
een welverdiend hart onder de riem te steken.
De gewone burger kijkt ernaar en denkt er het
zijne van. Even een week geen sport, een groter geschenk kun je velen niet geven.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut
werkende partijen: lokaal, regionaal en nationaal. Ze
hielp bij het beantwoorden van de vraag wat er aan
de hand was en waar het naartoe moest. Bijzonder
was dat geschilpunten, die er altijd zijn in dergelijke
complexe samenwerking, naast elkaar konden blijven
bestaan, wat de acceptatie van de verschillen aanzienlijk vergemakkelijkte.
Jammer genoeg overleefde het idee de bezuinigingen
niet en stopte de financiering van de BeweegKuur per
januari 2012. Dit betekent dat het project aan impact verloren heeft. Toch hebben de lokale en regionale samenwerking tussen sport en zorg nog een functie voor de
lokale samenwerking in de vorm van preventie.
•