Brand in kassen - Van der Poel Advies

advieskaart brandpreventie
Beperking
brandverspreiding in kassen
Het aantal branden in kassen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Branden kunnen ontstaan door diverse
oorzaken. De combinatie met een brandbare omgeving zorgt voor snelle verspreiding door de hele kas. Wij geven
u graag adviezen om het ontstaan en het snel uitbreiden van brand te voorkomen.
| welke risico’s loopt u? |
Branden ontstaan vaak in (kunststof armaturen) of verdeelinrichtingen van de assimilatiebelichting. Andere bronnen van
branden zijn las- en slijpwerkzaamheden, kortsluiting en brand in zwavelverdampers. De combinatie met een brandbaar
scherm of teeltsysteem kan ervoor zorgen dat een brand zich snel door de hele kas verspreidt. U moet er toch niet aan
denken! Niet alleen gevaar voor de continuïteit van uw bedrijf maar ook voor uw personeel en uzelf.
| preventiemaatregelen ontstaan brand |
Voor de kunststof armaturen
• Vervang de lampen tijdig. In de meeste gevallen is dit na 15.000 branduren.
• Laat uw elektrische installaties controleren en onderhouden (volgens NEN 3140). Het noodzakelijke onderhoud aan uw
belichtingsinstallatie kan alleen na een controlemeting en inspectie worden vastgesteld. Meer over deze controlemeting
leest u in de brochure: ‘Controle en onderhoud van assimilatiebelichting’. Vraag ernaar bij uw installateur.
• Vervang de condensator tijdig. Wanneer de capaciteit van de condensatoren meer dan 15% is teruggelopen ten opzichte
van de nieuwwaarde, is vervanging noodzakelijk. Gebruik hiervoor uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven merken.
• Voer vanaf het vierde jaar tweejaarlijks een controlemeting uit. Afhankelijk van omstandigheden die het brandrisico
bepalen en van eerdere meetresultaten is frequenter controleren noodzakelijk.
Bij aanleg of aanpassing van belichtingsinstallaties
kunststof armaturen door metalen armaturen.
• Vervang
De
belichtingsinstallatie
moet worden aangelegd en uitgebreid volgens de normen van NEN 1010.
•
| informatie voor
de ondernemer |
Uitvoering scherminstallatie
• Armaturen geven een verhoogd risico op ontstaan van brand. Zorg daarom voor voldoende afstand tussen de schermdoek
en het armatuur/lamp. De te hanteren afstand is afhankelijk van het type armatuur en type schermdoek. Voor informatie
kunt u terecht bij onze glastuinbouwspecialisten.
Bij aanleg of aanpassing van de verdeelinrichting
• Gebruik bij voorkeur panelen van KEMA gecertificeerde paneelbouwers bij de verdeelinrichting voor elektriciteit (zowel
hoofdverdeling als onderstations), omdat hierin de kans op overmatige warmteontwikkeling minimaal is.
• Verdeelkasten/schakelkasten moeten zijn uitgevoerd met de kabelinvoer aan de onderzijde. De bovenzijde van de kasten
moet worden afgedekt met bijvoorbeeld een metalen plaat.
Bij aanleg of aanpassing van de elektrische installatie
• Laat na aanleg de elektrische installatie door een externe partij keuren en een nulmeting uitvoeren. Hiermee komen
eventuele aansluitfouten aan het licht die direct kunnen worden hersteld. Bovendien kan vastgesteld worden of de mate
van harmonischen toelaatbaar is.
• Het toepassen van gebruikte materialen in een elektrische installatie is een risico. Het hergebruiken van kabels is af
te raden. Het hergebruiken van armaturen is in een aantal gevallen af te raden of zelfs onacceptabel, maar in andere
gevallen een goed alternatief voor noodzakelijk onderhoud. Van belang is dat er aandacht is voor de conditie van de
onderdelen in de armatuur. In alle gevallen is een controlemeting noodzakelijk.
Voor zwavelverdampers
Brand door zwavelverdampers ontstaat in de meeste gevallen doordat het vloeibare zwavel het verwarmingselement bereikt
waardoor het ontbrandt.
• Maak gebruik van zwavelverdampers die na het opwarmen van de zwavel terugschakelen in temperatuur (thermisch beveiligd) of voorkom dat de zwavel in direct contact komt met het verwarmingselement. Voor bestaande
zwavelverdampers zijn aangepaste bakjes in de handel. Vraag ernaar bij uw leverancier of neem contact op met onze
glastuinbouwspecialisten.
ervoor dat de zwavelverdampers recht hangen. Gebruik hiervoor een speciale ophangbeugel.
• Zorg
Voorkom
contact tussen het voorraadbakje met zwavel en het elektriciteitssnoer.
• Voorzie dedirect
zwavelverdamper van een afdekkapje.
•
Doe
niet
te
veel zwavel in het voorraadbakje.
•
| preventiemaatregelen uitbreiding brand |
Schermdoek
• Gebruik brandvertragend doek.
• Houd voldoende afstand tussen schermdoek en elektrische verdeelkasten en schakelkasten (minimaal 1 meter) of
voorzie de elektrische verdeelkasten van branddetectie.
dat er geen stukken schermdoek loshangen die tegen de armaturen aan kunnen komen.
• Zorg
• Monteer op centrale plaatsen langs het hoofdpad knoppen voor noodbediening die in geval van nood direct de scherminstallatie openen. Verdere uitbreiding van brand wordt op deze manier voorkomen. Verbind de detectiemiddelen met
deze noodbedieningen, zodat het schermdoek automatisch opent bij een beginnende brand.
• Plaats op centrale plaatsen in de kas handblussers. De blussers moeten geschikt zijn voor het blussen op hoogte. Hiervoor
zijn handblussers beschikbaar met een verlengde lans.
Teeltsystemen
regelmatig brandbare gewasresten.
• Verwijder
• Gebruik geen teeltsystemen en teelttafels die zijn voorzien van brandbare materialen (PVC en polystyreen). Wanneer dit
4169B-12-02
niet te voorkomen is, zorg er dan voor dat de materialen niet aaneengesloten gemonteerd worden.
Deze kaart bevat algemene preventieadviezen en is daarom niet volledig.
U kunt aan deze kaart geen rechten ontlenen met betrekking tot de
door u gesloten verzekering(en). Daarvoor is beslissend de inhoud van
uw verzekeringsbewijs en de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.