PRODUCTSPECIFICATIE LILIUM

PRODUCTSPECIFICATIE
LILIUM
Juli 2014
Aanvullend op de Algemene Specificaties Snijbloemen gelden voor Lilium de eisen genoemd in deze
productspecificatie.
De productspecificatie Lilium is van kracht op alle bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN)
aangesloten veilingen met ingang van 21 juli 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (Vereniging van
Bloemenveilingen in Nederland).
No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photocopy, microfilm or any other means without
written permission from the publisher (Association of Dutch Flower Auctions).
Lilium 21-07-2014
1
Begrippenomschrijving
BLOEIBARE KNOPPEN
De bloemknoppen direct aan de hoofdtak (primaire knoppen) welke minimaal 1 cm groot zijn.
I. Minimale eisen om te mogen verhandelen
VOORBEHANDELING
Het is verplicht Lilium Aziatische Hybriden en Lilium LA hybriden voor te behandelen met een middel
met als werkzame stof STS (code 1 op het label), toe te dienen conform de gebruiksaanwijzing.
Bij de aanvoer droog in een doos en op water geldt een uitzondering op de
voorbehandelingsverplichting voor de cultivars ‘Annabelle’, ‘Brindisi’, ‘California’, ‘Cannes’,
‘Chianti’, ’Cote d’Azur’, ‘Gran Sasso’, ‘Hilde’,’Heraklion’, ‘Hilde’. ‘Litouwen’, ‘Madras’, ‘Monte
Rosa’, ‘Mont Blanc’, ‘Navona’, ‘Original Love’, ‘Royal Sea’, Royal Sunset’, ‘Tresor’, ‘Toscane’,
‘Vivaldi’ en ‘Wiener Blut’.
Uitsluitend bij aanvoer op water geldt een uitzondering op de voorbehandelingsverplichting voor de
cultivar ‘Freya, ‘Serrada’, ‘Trebbiano’.
RIJPHEID
Als minimale rijpheidseis voor Lilium geldt, dat rijptestadium 1 het minimale stadium is.
II. Kwaliteit en sorteringsvoorschrift
KWALITEITSEISEN PER PARTIJ
Aanvullend gelden de volgende eisen:
 De partij dient vrij te zijn van wortel- en bolresten.
Van toepassing zijn de toleranties conform overzicht 1 in de Algemene Specificaties Snijbloemen.
SORTERINGSEISEN PER PARTIJ
Lilium dient te worden gesorteerd op:
 lengte;
 aantal bloemknoppen, waarbij:
- Gesorteerd wordt op het aantal bloemknoppen in sorteringsklassen conform overzicht 1.
- Het minimum aantal bloemknoppen per bos (10 stelen) wordt vermeld in de sorteringscode
onder gebruikmaking van kenmerk S22.
 rijpheid;
 teeltwijze waarbij:
- code 001 (onder glas) gebruikt moet worden als Liliums vanaf het moment van opkomst in een
glazen kas geteeld zijn.
- code 002 (buiten) gebruikt moet worden als Lilium vanaf het moment van opkomst buiten
geteeld zijn.
- code 028 (plastic/kas tunnel) gebruikt moet worden als de teelt de gehele teeltperiode onder
een plastic kas/tunnel heeft plaats gevonden.
- code 029 (schaduwdoek) gebruikt moet worden als de teelt tijdens de teeltperiode onder een
gaas heeft plaats gevonden.
- code 030 (rolkas) gebruikt moet worden als de teelt tijdens de teeltperiode gedeeltelijk onder
een rolkas heeft plaats gevonden.
Lilium 21-07-2014
2
Overzicht 1: Sortering op aantal bloemknoppen
Minimum aantal
knoppen per tak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
enz.
Aantal takken per bos
met meer knoppen dan
het minimum aantal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
enz.
Kenmerkcode
S22
010*
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020*
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030*
031
enz.
* bij de sorteringen 010, 020, 030 enz. mogen er niet meer knoppen inzitten dan opgegeven, bij de
andere sorteringen mag dit wel.
SORTERINGSCODES
Bij Lilium gelden de volgende sorteringscodes:
Productgr.nr.
10300801
10300802
10300803
10300804
10300805
10300806
10300807
Lilium
Lilium
Lilium
Lilium
Lilium
Lilium
Lilium
Naam
Longiflorum
Aziatische Grp
Oriental Grp
Longifl X Az Grp
Overig
per bos
(Longiflorum X Oriental Grp
verplicht:
SK1
S20
S20
S20
S20
S20
S20
S20
SK2
S22
S22
S22
S22
S22
S22
S22
SK3
S05
S05
S05
S05
S05
S05
S05
SK4
S56
S56
S56
S56
S56
S56
S56
SK5
ja
ja
ja
ja
nee
SK6
L11
S20 = Lengte
S22 = Aantal bloemknoppen
S05 = Rijpte
S56 = Teeltwijze
L11 = Aantal stelen per bos
Lilium 21-07-2014
3
III. Verpakkingsvoorschrift
ALGEMEEN
 Lilium dient:
– te worden aangevoerd in bossen van 10 takken;
– per bos te worden verpakt in een hoes;
– te worden verpakt conform het beladingsoverzicht. Het is toegestaan Lilium staande op water
aan te voeren in fust 577 of 997;
– Het gebruik van de leliedoos met fc 527 is alleen toegestaan bij partijen die een zodanige
takvorm en zwaarte hebben dat verpakken in de doos met fc 525 niet mogelijk is zonder kans op
beschadiging.
 Lilium longiflorum:
– aangevoerd in bossen van 10 takken dienen te worden verpakt in een hoes.
BELADING
Geen aanvullingen op de algemene specificaties snijbloemen.
V. Adviezen
Om knopverbruining bij Lilium Oriental Grp te voorkomen, wordt dringend geadviseerd een te grote
temperatuurval (direct) na het oogsten te voorkomen. Geadviseerd wordt de eerste uren na het
oogsten de koeltemperatuur in de koel- cel niet beneden de 4 à 5 graden C te laten dalen.
Geadviseerd wordt Lilium Oriental Grp tijdig te oogsten opdat de producttemperatuur niet te hoog
wordt (op warme dagen voor 10.00 uur). Vervolgens dient het product zo snel mogelijk uit de kas te
worden getransporteerd. Het product moet voldoende tijd krijgen om te kunnen acclimatiseren (enkele
uren).
Geadviseerd wordt Lilium Oriental Grp gedurende enkele uren voor te wateren (tijdens het
acclimatiseren).
Lilium 21-07-2014
4