Beroepsethos versus patiëntenautonomie binnen de plastisch

2014|2
Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie
Beroepsethos versus patiëntenautonomie
­binnen de plastisch-esthetische chirurgie
M. Stapel
‘Het is de patiënt die bepaalt wat mooi is,
maar ik ben toch de arts?’
Marjolein Stapel
Door de groeiende medisch-technische mogelijkheden, de
opkomst van patiëntenrechten en een algemene maatschap­
pelijke trend naar autonomie en consumentisme vragen
patiënten steeds vaker om behandelingen die volgens de be­
handelend arts zinloos of zelfs schadelijk zijn. Dit leidt tot
een spanningsveld binnen alle geneeskundige specialismen,
maar met name binnen de plastisch-esthetische chirurgie
leidt dit tot interessante vraagstukken. Enerzijds is er sprake
van de subjectiviteit van schoonheid en de afwezigheid van
medische urgentie, waardoor de autonomie van de patiënt
vanzelfsprekend lijkt te ‘moeten’ zijn. Inmenging in de be­
sluitvorming van de patiënt ontaardt bovendien al gauw in
betutteling, zeker in onze risicomaatschappij waarin ieder­
een keuzes maakt op basis van zijn individuele afwegingen
en risicoanalyses. Anderzijds is daar het ongemakkelijke
gevoel dat een arts zonder meer zou moeten doen wat een
patiënt verlangt. Uit de literatuur blijkt dat de patiënt juist
baat heeft bij inmenging van de arts in het behandelproces,
omdat hij na een actieve uitwisseling van ideeën tot genuan­
ceerde keuzes komt. [1-3] Dit artikel bespreekt de keuzes die
esthetisch chirurgen in dit spanningsveld tussen de eigen
professionele standaard en de wens van de patiënt maken;
vooral wordt getracht in beeld te brengen hoé die keuzes tot
stand komen.
Waar liggen de grenzen van de autonomie
van de patiënt?
voelsmatig hun persoonlijke grenzen overschrijdt, zal door
middel van overleg, samenspraak en sturende dialogen ge­
probeerd worden om de patiënt te laten inzien dat operatie
niet-noodzakelijk, overbodig of zelfs schadelijk zal zijn. Het
mag duidelijk zijn dat niet iedere patiënt overtuigd kan wor­
den af te zien van een ingreep. Juist dan blijkt dat de chirurg
manieren heeft ontwikkeld om deze inperking van de auto­
nomie desalniettemin te legitimeren.
“Ik zit al zo lang in het vak, dan heb je het allemaal al een
keer meegemaakt en heb je geleerd van de dilemma’s en de
problemen waar je in terecht bent gekomen. Dus eigenlijk
is voor mij ook dat vrij duidelijk. Grenzen worden bepaald
door een aantal factoren. De eerste grens is: Is wat de patiënt
wil technisch uitvoerbaar? Hè, als dat niet kan, klaar. De rest
hoef ik niet eens op in te gaan. Dat is ook mijn insteek: ik
kijk altijd het eerste wat ik doe: technisch aspect, dát is mijn
vak. Nou, oké, dan zeg je: we hebben iets technisch uitvoer­
baars. (..) Stap 2: Is dat te behalen resultaat en de daarmee
gepaard gaande risico’s – de prijs die het ‘kost’ om het even
zo samen te vatten – wordt dat begrepen door de patiënt? En
heeft hij op basis van de voorlichting die ik hem daarover
gegeven heb een reëel verwachtingspatroon? (..) Stap 3 is:
Ga ik niet buiten mijn eigen moreel-ethische grenzen? (..)”
De punten die in bovenstaand citaat aan de orde kwamen,
vormen een leidraad in de bespreking van grenzen aan
de autonomie van de patiënt: technische uitvoerbaarheid,
patiënt­gerelateerde redenen en morele bezwaren.
Technische uitvoerbaarheid
In de geneeskunde wordt veel waarde toegekend aan de in­
spraak van de patiënt in zijn behandeling. In het algemeen
wordt dit principe vertaald in de eis van ‘informed consent’.
De specifieke aard van plastisch-esthetische chirurgie maakt
het vrijwel onmogelijk om het recht op zelfbeschikking en
inspraak in een behandeling op eenzelfde manier toe te pas­
sen als binnen andere geneeskundige specialismen. Niet de
plastische chirurg, maar de patiënt is namelijk degene die
een probleem constateert dat in zijn ogen om een medische
oplossing vraagt.
Een ‘goede chirurg’ blijkt naar eigen zeggen slechts zelden
ronduit ‘nee’ aan zijn patiënten te verkopen. Wanneer chi­
rurgen zich geconfronteerd zien met een hulpvraag die ge­
M. Stapel, medisch socioloog, onderzoeker, faculteit geesteswetenschappen,
Universiteit van A
­ msterdam (tegenwoordig student geneeskunde, Universitair
Medisch Centrum Groningen)
66
Als aan de chirurgen gevraagd wordt wanneer ze zeker niet
tot operatie over zullen gaan, noemen ze de technische uit­
voerbaarheid van een ingreep als een eerste vereiste. Immers,
zij hoeven niet te verdedigen dat ze niet doen wat ze niet kun­
nen doen. Met deze benadering van zaken plaatsen zij deze
reden tot weigering als het ware buiten zichzelf. Met andere
woorden, de weigering te opereren wordt niet gepresenteerd
als een persoonlijke grens of keuze, maar als een gegeven dat
zowel zijzelf als hun patiënten moeten a­ ccepteren.
Op basis van de inmiddels bijna grenzeloze technische mo­
gelijkheden van het vakgebied moeten we echter constateren
dat de uitdrukking ‘technisch niet uitvoerbaar’ in het jargon
van de chirurgie niet zo eenduidig en definitief is als zij lijkt.
In de eerste plaats gaat het bij dit begrip niet alleen om tech­
nische uitvoerbaarheid in het algemeen, maar ook over het
oordeel van de chirurg over zijn eigen kundigheid of erva­
ring op het gebied van de desbetreffende operatie of opera­
2014|2
tietechniek. In de tweede plaats kan de chirurg dat oordeel
ook gebruiken om grenzen te stellen aan de uitvoering van
de wens van de patiënt.
Neusoperaties zijn verre van favoriet bij plastisch-esthetisch
chirurgen en roepen allerlei negatieve associaties op. [4,5]
“Als iemand binnenkomt en zegt: ‘Dókter, u ziet toch wel
hoe scheef mijn neus is?’ – terwijl het een minimale afwij­
king is – dán moet je op alle remmen gaan staan. [..] ik zeg
altijd dat ik niet precies zie wat iemand bedoelt. Dat het me
niet heel erg opvalt dat het niet proportioneel is [zou zijn]. En
dan zeg ik: ‘Luister eens; ik denk niet dat ik aan uw verzoek
kan voldoen, omdat ik niet de technische vaardigheid heb
om aan uw verwachtingen te voldoen. En misschien is het
wel handig om eens met iemand anders te gaan praten’.”
Het gaat bij een neuscorrectie om een ingreep waarbij veel
mis kan gaan, omdat het een technisch moeilijk uitvoerbare
ingreep is. Daarnaast is het resultaat van de ingreep zeer
zichtbaar en het oordeel over de geslaagdheid van de ingreep
onderhevig aan persoonlijke smaak; meer nog dan bij an­
dere ingrepen, die minder zichtbaar en minder variabel in
uitkomst zijn.
Wanneer we nader kijken naar de redenering om niet te
opereren indien men weinig ervaring heeft met een opera­
tietechniek, blijkt hier meer achter schuil te gaan dan aan­
vankelijk lijkt. De vraag waarom bepaalde chirurgen geen
ervaring hebben met bepaalde ingrepen is namelijk op zijn
plaats. Natuurlijk wordt de expertise die chirurgen ontwik­
kelen deels bepaald door de vraag naar behandelingen in de
klinieken en ziekenhuizen waarin zij werkzaam zijn. Toch
valt niet te ontkennen dat het in hoge mate van chirurgen
zelf afhangt in welke operaties zij zich specialiseren. Col­
lega’s blijken onderling naar elkaar door te verwijzen en zijn
uitstekend op de hoogte van elkaars specialiteiten. Men zou
daarom kunnen stellen dat chirurgen op basis van persoon­
lijke voorkeur onderling elkaars autoriteit op het gebied van
bepaalde operaties (technieken) in stand houden. Tegelij­
kertijd houden ze op deze manier ook hun eigen ‘onkun­
digheid’ op bepaalde vlakken in stand. Deze onkundigheid
wordt in zekere zin gekoesterd omdat het hen een legitiem
excuus verschaft voor de weigering van ingrepen.
Patiëntgerelateerde grenzen: karakter en de
geschatte tevredenheid
Een ‘reële hulpvraag’ wordt als vereiste vaak genoemd. Ech­
ter, de definitie van ‘een reële hulpvraag’ is niet eenduidig.
Problemen met de autonomie van de patiënt treden onder
andere op als de arts van mening is dat de manier waarop
de patiënt zijn last uitdraagt, niet passend is bij de afwijking.
Chirurgen spreken dan van een probleem dat voor hen ‘niet
invoelbaar’ is:
“Als iemand hier binnenkomt, huilend: ‘En ik vind mijn bor­
sten niet mooi en ik durf niet naar het strand..’ dan denk ik:
‘Jeetje, dat is wel een beetje een overreactief iemand’. En dan
gaan er een beetje rode lampen branden, omdat dat zó over­
reactief is dat je denkt: ‘Nou, er is misschien wel wat meer
67
Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie
aan de hand’. Kijk, als je je schoenen niet mooi vindt en je
komt huilend binnen dat je je schoenen niet mooi vindt. (...)
Dan denk je: ‘Hier is meer aan de hand. Of incest, of iets
anders..de hele rataplan, dan is het de vraag of iemand na
die operatie van jou blij en gelukkig is. Die kans is namelijk
klein. Daarom pas je op met iemand te opereren.”
Een (vermoeden van) onderliggende psychopathologie is
voor de arts genoeg reden om niet op het verzoek tot operatie
in te gaan: Als de patiënt ontevreden is met het leven zelf, is
het in de ogen van de arts te allen tijde onmogelijk om hem
gelukkig te maken. Toch wordt psychosociaal welzijn ook
veelvuldig genoemd als drijfveer van esthetische chirurgen;
er bestaat blijkbaar een precair evenwicht tussen lijden dat
zich kwalificeert voor esthetische chirurgie en lijden dat naar
psychopathologie neigt.
Een onbestemd gevoel over de patiënt zelf kan ervoor zorgen
dat men, ondanks een in principe redelijke hulpvraag, niet
aan die hulpvraag wil voldoen. Het eerste contact tussen arts
en patiënt is hierin essentieel. De arts maakt als het ware
een persoonlijkheidsanalyse en luistert behalve naar wát de
patiënt vraagt vooral naar hoé die patiënt zijn hulpvraag pre­
senteert. Een dergelijke analyse kan blijkbaar snel, intuïtief,
en zonder nadere reflectie tot stand komen. Het volgende
citaat is een van de meest sprekende voorbeelden hiervan:
“Bij sommige mensen heb je gewoon bij binnenkomst al het
idee: hé, die spoort niet helemaal of daar zit een steekje aan
los. Of gewoon, iemand op zijn pantoffels. Dan denk je ook
van: Weet je, leuk, maar dat gaan we dus niet doen!”
De chirurgen ontkennen dat dit gevoel – dat door hen wordt
beschreven als een niet-pluisgevoel, een ’gutfeeling’ of een
kriebelig gevoel – een subjectief, willekeurig of ongefun­
deerd oordeel is. Het vermogen om de patiënt te beoordelen
dient juist gezien te worden als een gave, een vaardigheid die
zij hebben ontwikkeld door hun ervaring met patiënten. Chi­
rurgen vertellen dat zij in het verleden zelfs ‘gestraft’ wer­
den voor het opereren van patiënten bij wie zij hun twijfels
hadden. Behalve een ontevreden patiënt kan in juridische
zin deze straf een letterlijke betekenis krijgen wanneer een
patiënt uit extreme onvrede een rechtszaak tegen de chirurg
aanspant. Uit angst voor bovengenoemde zaken is een chi­
rurg geneigd bij twijfel van operatie af te zien. Vooral wat
oudere chirurgen geven aan bij het verstrijken van de jaren
steeds minder tegen hun gevoel in te opereren.
Naast een gevoelsmatig oordeel over de mate waarin emo­
ties al dan niet het realiteitsbesef van een patiënt beïnvloe­
den, wordt ook niet-coöperatief gedrag beschouwd als een
complicerende factor voor het instemmen met de wens van
een patiënt. Een patiënt die te duidelijk voor ogen heeft wat
hij in visueel opzicht van de operatie verwacht is problema­
tisch, omdat men door externe factoren nooit met honderd
procent zekerheid kan voorspellen wat de uitkomst van een
ingreep zal zijn. Niet-coöperatief gedrag kan ook betekenen
dat de chirurg van mening is dat een patiënt er niet genoeg
voor over heeft. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan
het niet instemmen met leefregels waardoor het herstel van
2014|2
Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie
de littekens na een operatie bespoedigd wordt. Met andere
woorden, de chirurg moet het idee hebben dat de patiënt en
hij een team vormen.
Moreel beladen operaties: de schaamlip­
correctie
Over veel operaties bestaat een consensus onder chirurgen.
De meeste van de geïnterviewde chirurgen hebben bijvoor­
beeld geen moeite met het uitvoeren van een borstvergro­
ting, omdat dit inmiddels een veel uitgevoerde en geaccep­
teerde ingreep is. Hierdoor voelt een chirurg zich zeker van
zijn expertise en ervaring (professionaliteit) en heeft hij in
het algemeen geen reden om de autonomie van zijn patiënt
in te perken. Moeilijker wordt het wanneer het om opera­
ties gaat waarover geen consensus bestaat en die binnen de
gehele westerse esthetische chirurgie zeer terughoudend
worden uitgevoerd. Dit benadrukt dat dilemma’s niet zo
zeer persoonlijk van aard zijn, maar meestal voor de hele
beroepsgroep opgaan. Chirurgen beschrijven bij deze opera­
ties het gevoel te hebben ergens ingezogen te worden, terwijl
zij daar gevoelsmatig niet achter staan. Een voorbeeld van
dergelijke moreel beladen ingrepen zijn operaties om ken­
merkende raciale achtergronden te laten verdwijnen. Voor­
beelden hiervan zijn het openen van Aziatische ogen [6] of
het verkleinen van Arabische neuzen. Daarnaast kwam tij­
dens de gesprekken met de chirurgen in het licht van moreel
beladen ingrepen de categorie ‘nieuwe ingrepen’ aan bod,
met name de schaamlipcorrectie.
Waar de invulling van professionaliteit normaliter groten­
deels esthetisch en subjectief is, lijkt de besluitvorming
omtrent toekenning van deze ingreep sterk gestuurd door
zogenoemde richtlijnen. Hoewel deze richtlijnen in samen­
werking tussen verzekeringsmaatschappijen en de chirur­
gen zelf zijn opgesteld vervullen zij een duale rol. Enerzijds
lijkt het alsof juist bij deze operatie objectivering van de af­
wijking mogelijk is: de schaamlippen mogen pas bij het uit­
steken van een bepaald aantal centimeter worden verkleind
en er moet sprake zijn van functionele klachten. Maar veel
chirurgen geven aan dat zij zich juist aan deze schijnbare
objectiviteit storen.
“Eigenlijk is het hele verhaal over de functionele belemme­
ring over te grote kleine schaamlippen ‘bloody’ nonsens. (...)
En als je in de normale populatie van vrouwen kijkt – naar de
categorie vrouwen die een paar kinderen hebben gehad en
die al wat ouder zijn – dan hebben ze allemáál grote kleine
schaamlippen. En daar functioneren ze prima mee, want dat
zit je echt met de seks niet in de weg, dat zit je écht op de
fiets niet in de weg. Althans, lang niet zoals die mensen dat
allemaal beweren. [...]”
“Als zoiets eenmaal mogelijk is, dan gaat het dus een apart
leven leiden. Want dan krijg je dus jonge meiden die echt he­
lemaal verdrietig zijn, omdat hun kleine schaamlippen een
beetje uitsteken. En dan kun je daar dus zeg maar een jaar
lang psychologie in steken, maar ja, in het algemeen denk ik
dat dat geen resultaat heeft.”
68
(Interviewer): En dat is dan een reden om toch wel te opereren?
“Ja, dat gebeurt toch wel met enige regelmaat. (...) Ik doe dat
al heel lang, dus ik kan ook niet zeggen: ‘Ik ben er tegen’.
Dat doe ik niet. Dan zou ik liegen. Maar het is wel een beetje
voor mij... het zijn wel van die dingen op de rand.”
In dit citaat wordt de interne monoloog – het dilemma – dui­
delijk. Enerzijds ziet de chirurg geen functionele noodzaak
voor behandeling. Anderzijds benadert hij de hulpvraag als
een normale esthetische klacht en veronderstelt hij dat psy­
chologische counseling geen resultaat zal geven. Het laatste
fragment toont misschien wel het beste zijn ongemak met
zijn eigen handelen. Hij kan naar eigen zeggen niet beweren
’dat hij er tegen is’, want ’dan zou hij liegen’. Hiermee impli­
ceert hij dat hij een dergelijke houding wel de meest logische
had gevonden. Hij presenteert zijn keuze om desondanks te
opereren als een door machteloosheid ingegeven overgave
aan een modetrend. Uit dit citaat kan men concluderen dat
in dit geval de autonomie het van de professionaliteit wint,
maar dat het spanningsveld, het dilemma, blijft bestaan.
Hoewel een deel van de chirurgen met tegenzin ingaat op de
hulpvraag van de patiënt, spreken ze vaak met enig dedain
over de schaamlipcorrectie. Niet zozeer vanwege de esthe­
tische aard van de hulpvraag, maar omdat het een hype be­
treft. De vraag naar deze ingreep stijgt volgens de chirurgen
doordat de mogelijkheid onder de aandacht van de maat­
schappij wordt gebracht. Dit levert persoonlijke bezwaren
op, omdat veel artsen een patiënt juist door een behandeling
willen helpen, en niet het probleem groter willen maken of
in stand houden. Instemming van een chirurg met een es­
thetische operatie kan in zekere mate door een patiënt als
bevestiging worden opgevat van haar afwijking. Juist bij een
hype is de impact van deze bevestiging groot. Doordat vrou­
wen het vervormde beeld van wat een normale schaamlip is
niet kunnen rechtzetten door vergelijking met anderen, voelt
de chirurg het bovendien als een belangrijke taak om hen
te laten inzien dat niet zij abnormaal zijn, maar hun eisen.
Wellicht zien chirurgen in de discussie die zij met hun pati­
ënten aangaan een manier om het tij van deze hype te keren.
Dat dit tij niet daadwerkelijk te keren is, beschrijven de chi­
rurgen zelf. Zij geven aan dat dit ook één van de belangrijke
redenen is dat zij ondanks hun bedenkingen vaak toch tot
operatie overgaan:
“We kunnen er wel over zeggen: ‘Dit kan niet.’ Maar het is
al zo. Het enige wat je wel kan doen is goede informatie ver­
schaffen. En dat is heel belangrijk. En in die zin vind ik het
wel belangrijk dat mensen weten dat daar anatomische vari­
atie in zit. Dat dit niet de gefotoshopte werkelijkheid is. Maar
als je het dan toch wilt hebben dan is het een keuze. Maar als
je niet wist dat er niet een andere werkelijkheid bestond. Dat
zou jammer zijn. Dan is het geen keuze, maar een gedwon­
gen feit. Dat vind ik wel belangrijk.”
Bij deze relatief nieuwe ingreep moeten chirurgen zelf ethi­
sche kaders scheppen, waardoor de morele worsteling tus­
sen autonomie en professionaliteit duidelijk wordt. De op­
2014|2
gestelde richtlijnen zijn hiervan een uiting. Tot op zekere
hoogte maakt men gebruik van de richtlijnen bij afwezig­
heid van een klankbord gevormd door eigen ervaring en de
mening van collega’s. Tegelijkertijd hebben zij allen com­
mentaar op die richtlijnen, omdat deze op verschillende ma­
nieren te interpreteren zijn en daarom subjectief van aard
zijn. Bij gebrek aan handvatten laten zij zich als het ware
meezuigen in het uitvoeren van een ingreep waar ze niet he­
lemaal achter staan. Hierdoor zal de ingreep meer en meer
geaccepteerd worden en de discussie over professionaliteit
en autonomie naar de achtergrond verdwijnen. Hoewel
dit de chirurgen lucht geeft in de zin dat zij die morele di­
lemma’s minder heftig ervaren, wordt hier tegelijkertijd een
kans gemist om op dergelijke nieuwe ingrepen te reflecteren
als beroepsgroep.
Conclusie: het belang van de onderzoeks­
resultaten
Uit dit onderzoek blijkt dat ethiek een belangrijke rol speelt
in de dagelijkse praktijk van plastisch chirurgen. Het goed
of fout van hun handelen houdt hen bezig, maar zij beschik­
ken in de praktijk over onvoldoende handvatten om hierop
ethisch te reflecteren. De thema’s die in de analyse naar vo­
ren kwamen, kunnen nu dienen als leidraad voor een meer
wijdverbreide discussie onder chirurgen over patiëntautono­
mie en de rol van ethiek in de besluitvorming hieromtrent.
Het ligt inderdaad voor de hand om allereerst in de oplei­
ding een nieuwe weg van reflectie op het beroep in te slaan.
Daarnaast is daarvoor gelegenheid bij de ontwikkeling van
richtlijnen, in het bijzonder op het gebied van nieuwe esthe­
tische ingrepen. Een ingreep waar de beroepsgroep vraag­
tekens bij zet gemeengoed laten worden, lijkt de grootste
hindernis te zijn voor een gefundeerde discussie omtrent de
beroepsethiek. Het is met name hier dat de interne discus­
sie binnen de beroepsgroep stil lijkt te vallen; subjectiviteit
en willekeur liggen dan op de loer. Door pas op de plaats te
maken en meer aandacht te besteden aan de eigen ethiek en
die van de beroepsgroep als geheel kan men op dat punt het
spanningsveld tussen autonomie en professionaliteit levend
houden en analyseren. Want hoewel subjectiviteit onderdeel
is van de esthetische chirurgie ligt de sleutel tot een meer
gefundeerde besluitvorming omtrent patiëntautonomie in
de onderkenning van juist dit gegeven.
69
Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie
Dit artikel is een bewerkte versie van het artikel verschenen in
het wetenschappelijke tijdschrift Filosofie & praktijk, jaargang 34,
nr 2. Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek is gebaseerd op
semigestructureerde diepte-interviews afgenomen met elf plastisch
chirurgen in Nederland. De gemêleerde onderzoeksgroep bestaat
uit chirurgen werkzaam in verschillende settings ( academische
centra, perifere ziekenhuizen en privéklinieken) en bekleden binnen het specialisme verschillende functies (opleidingshoofden,
stafleden, arts-assistenten en vrijgevestigd chirurgen). Voor nadere informatie over methodiek, respondenten en medeauteurs
zie bovengenoemd artikel.
Literatuur
1. Quill TE, Brody B. Physician Recommendations and Patient Autonomy: Finding a Balance between Physician
Power and Patient Choice. Annals of Internal Medicine
1996;125(9):763-9.
2. Kaplan SH, Greenfield S, Ware JE Jr. Assessing the effects
of physician–patient interactions on the outcomes of chronic
disease. Medical Care 1989;27(3):110-27.
3. Siegler M. The physician–patient accommodation: a central
event in clinical medicine. Archives of Internal Medicine
1982;142:899-902.
4. Gilman SL. Making the Body Beautiful. A cultural history
of aesthetic surgery. Princeton: Princeton University Press,
1999.
5. Davis K. Dubious Equalities & Embodied Differences.
­Cultural Studies on Cosmetic Surgery. Lanhem: Rowman
and Littlefield Publishers, 2003.
6. Kaw E. Medicalization of Racial Features: Asian American Woman and Cosmetic Surgery. Medical Anthropology
Quarterly 1991;7(1):74-98.
Correspondentieadres
Marjolein Stapel
E-mail: [email protected]