ANBI gegevens 2014 SPO-KCO - Peuterspeelzalen Oisterwijk

ANBI gegevens 2014
Officiële naam:
Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk
Stichting Kindcentrum Oisterwijk
KvK nummer:
41095781
58118500
RSIN nummer:
0034.16.781
8528.82.488
Postadres:
Postbus 11, 5060 AA Oisterwijk
Postbus 11, 5060 AA Oisterwijk
Telefoonnummer:
013 - 468 6730
013 - 468 6730
E-mailadres:
[email protected]
[email protected]
Doelstelling:
• Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk: zie hiervoor onze website: ANBI Activiteitenplan Stichting
Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014
• Stichting Kindcentrum Oisterwijk:
o het tot stand (laten) brengen en (laten) exploiteren van uiteenlopende vormen van kinderopvang,
in de ruimste zin des woords, ook indien deze in overwegende mate tot de
beleidsverantwoordelijkheid behoren van de gemeentelijke overheid, en waaronder in ieder geval
begrepen worden vormen van dagopvang voor nul tot vierjarigen, zoals peuterspeelzaalwerk, en
voor- en tussen- en naschoolse opvang voor vijf tot twaalfjarigen als ook andere in de toekomst
nog te ontwikkelen of ter hand te nemen vormen van kinderopvang die hieraan verwant of hierop
aanvullend zijn.
o in het kader van kinderopvang nauw samenwerken met lokale en regionale partijen/organisaties
alsook gemeentelijke overheden om hiermee een bijdrage te leveren aan een adequate en
samenhangende lokale sociale infrastructuur.
Bestuurssamenstelling en namen bestuur:
Zie: ANBI Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, SPO, juni 2014
Zie: ANBI Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, KCO, juni 2014 Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur vanzowel SPO als KCO bestaat uit vrijwilligers
die afgezien hebben van onkostenvergoedingen.
Jaarverslag:
Zie: ANBI Jaarverslag 2013