Inspectierapport 2014 - Kinderdagverblijf Pluk de Dag

Inspectierapport
KDV Pluk de Dag (KDV)
Dillehof 9
4907BG OOSTERHOUT NB
Registratienummer 173547813
Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:
AK ID 100344
GGD West-Brabant
OOSTERHOUT
07-01-2014
Regulier onderzoek
Definitief
29-01-2014
Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................3
Observaties en bevindingen ...............................................................................................4
Pedagogisch klimaat .....................................................................................................4
Personeel en groepen....................................................................................................5
Inspectie-items................................................................................................................6
Gegevens voorziening.......................................................................................................8
Gegevens toezicht............................................................................................................8
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................9
2 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB
Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
Beschouwing
Algemeen:
Pluk de dag is een kinderdagverblijf gelegen aan Dillehof in Oosterhout. Het kinderdagverblijf
bestaat uit 2 verticale groepen. Op beide groepen worden maximaal 12 kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar opgevangen.
Ruimtes:

Groep 1 heeft een bruto speeloppervlak van 49 m².

Groep 2 heeft een bruto speeloppervlak van 54 m².

De speelhal heeft een bruto speeloppervlak van 49 m².

Het dakterras (buitenspeelruimte) heeft een bruto speeloppervlak van +/- 175 m².
Inspectiehistorie:
In 2009, 2010 en 2011 is tijdens de inspecties aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
Op 02-04-2012 is het kinderdagverblijf bezocht in verband met een onaangekondigd risicogestuurd
inspectiebezoek. Tijdens deze inspectie is aan de volgende voorwaarde niet voldaan:

5.3 Beroepskracht-kind-ratio, voorwaarde 1
Op 14-08-2012 is het kinderdagverblijf bezocht in verband met een onaangekondigd nader
onderzoek. Tijdens de inspectie is gebleken dat houder de eerder gemaakte overtreding heeft
opgelost.
Op 25-04-2013 is het kinderdagverblijf bezocht in verband met een onaangekondigd risicogestuurd
inspectiebezoek. Tijdens de inspectie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
Huidige inspectie:
Tijdens de inspectie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
3 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB
Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
Pedagogisch beleidsplan:
Het kinderdagverblijf heeft een pedagogisch beleidsplan. Bij het starten van een dienstverband
dient een beroepskracht het pedagogisch beleidsplan door te nemen. Vervolgens komt het terug
tijdens vergaderingen en wordt het wanneer nodig tussentijds ingezien.
Beroepskracht: 'het staat in de computer en soms hebben we het erover in een vergadering'.
Pedagogische praktijk:
Er is op beide groepen geobserveerd. De observatie heeft plaats gevonden in de ochtend tijdens
het fruitmoment en het speelmoment buiten. De algehele sfeer is positief en de kinderen zijn over
het algemeen vrolijk en ontspannen. Beroepskrachten spelen in op alle ontwikkelingsgebieden.
In groep II wordt voor het fruitmoment een verhaaltje voorgelezen. De kinderen worden actief bij
het verhaaltje betrokken door het stellen van vragen. De kinderen luisteren allemaal aandachtig
naar het verhaaltje. Ze lachen, doen mee en zijn ontspannen. Alle kinderen nemen deel aan de
activiteit en voor alle kinderen is aandacht. Na het lezen van het verhaaltje vraagt de
beroepskracht of de kinderen een liedje willen zingen. De kinderen reageren enthousiast en mogen
om de beurt een liedje kiezen. Wanneer een kind voor de tweede keer een liedje roept zegt de
beroepskracht: '..... (naam kind) jij hebt al een liedje gekozen nu mag iemand anders'. Vervolgens
wordt een ander kind de vraag gesteld.
Na het lezen van het boekje is het tijd voor het fruitmoment. Er wordt met de kinderen gesproken
over het fruit en over wat er op dat moment gebeurt. Wanneer een beroepskracht vraagt of een
kind nog een stukje komkommer lust antwoordt hij: 'nee'. De beroepskracht corrigeert het kind en
zegt: 'nee, nee dank je'.
Ook voor de jongste kinderen is aandacht. Zo wordt er tijdens het verschoonmoment oogcontact
met de kinderen gemaakt en wordt er tegen de kinderen gesproken. De beroepskracht reageert op
het gedrag van het kind, ze geeft aan welke handeling ze gaat verrichten en maakt plezier met het
kind.
De beroepskrachten geven aan wanneer mogelijk 2 keer per dag naar buiten te gaan. Ten tijde van
het inspectiebezoek ging een groep buiten wandelen en maakte de andere groep gebruik van de
aangrenzende buitenspeelruimte.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskrachten)

Observaties
4 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van alle aanwezige beroepskrachten en van de stagiaires zijn
ingezien op locatie.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Beroepskracht-kindratio
Op beide groepen zijn de planningslijsten van verschillende dagen ingezien. Daarnaast is het
personeelsrooster bekeken. Uit het documentenonderzoek en uit de observatie in de praktijk is
gebleken dat er wordt voldaan aan het beroepskracht-kind-ratio.
Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 verticale groepen. Op beide groepen worden maximaal 12
kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Personeelsrooster
5 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB
Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
6 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB
Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
7 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB
Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
:
:
:
:
Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
: M.T.E.B.M. Vosmer
: 20136197
KDV Pluk de Dag
http://www.kinderdagverblijfplukdedag.nl
24
Nee
Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
:
:
:
:
:
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
: OOSTERHOUT
: Postbus 10150
: 4900GB OOSTERHOUT NB
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
:
:
:
:
:
GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
076-5282000
A. Koopman
07-01-2014
13-01-2014
28-01-2014
29-01-2014
30-01-2014
: 30-01-2014
: 19-02-2014
8 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Datum:
29-01-2014
Houder heeft aangegeven blij te zijn met het positieve inspectierapport en geen gebruik te willen
maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
9 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-01-2014
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB