Pedagogisch beleid kleinschalige kinderopvang

1
Pedagogisch beleid kleinschalige kinderopvang
Januari 2015
Het belangrijkste in de kinderopvang is de manier waarop met de kinderen wordt
omgegaan. Uitgangspunt in het pedagogisch beleid (tevens onze visie) is dat het
kind zich prettig voelt bij de pedagogisch medewerker en graag naar de opvang gaat.
Onze visie en pedagogische werkwijze staan beschreven in dit pedagogisch
beleidsplan. Het kind krijgt verzorging en geborgenheid. Dit is de basis van een
positieve ontwikkeling. De opvang is stimulerend, het kind gaat op verkenning uit,
gaat experimenteren en verlegt zijn grenzen. Huisregels en vriendelijke correctie
leren het kind de omgangsregels en hoe de dingen eraan toe gaan. Het kind kan
“groter groeien” in al zijn competenties. De situatie in de opvang is veilig en de
pedagogisch medewerker heeft aandacht voor hygiëne en gezondheid. Als ouder
laat je het kind met een gerust hart achter, het is “net als thuis”.
Er zijn 4 belangrijke pedagogische competenties vastgelegd in de Wet
Kinderopvang:
1. veiligheid en welbevinden; het kind voelt zich geborgen
2. het ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. het ontwikkelen van sociale competenties
4. de overdracht van cultuur: het aanbieden van normen en waarden
Kdv Bijlili 2015
2
ad 1. Veiligheid en welbevinden: het kind voelt zich geborgen.
De veiligheid in de opvang onderscheidt zich op verschillende terreinen. Allereerst
onderscheiden we de fysieke veiligheid in de opvanglocatie. Jaarlijks wordt de
opvanglocatie gescreend en vindt er een risico inventarisatie (RIE) plaats op het
gebied van veiligheid en gezondheid. Er wordt een rapportage gemaakt van de
bevindingen en oudercommissie wordt geïnformeerd over de verbeteracties
en afspraken die er gemaakt zijn. Er ligt een exemplaar ter inzage op locatie.
Onder veiligheid verstaan we ook dat er “ veilige” personen werkzaam zijn in de
kinderopvang. De pedagogigsch medewerkers beschikken , conform de WK, over
een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en de juiste diploma‟s. Sinds maart 2013 is er
een continu screening van kracht d.w.z dat alle mensen die in de kinderopvang
werken continu worden gescreend op strafbare feiten. Hierdoor kunnen ouders erop
vertrouwen dat de leidsters die de kinderen opvangen geen strafblad hebben voor
ernstige delicten, met name delicten in verband met kindermishandeling of seksueel
misbruik. (zie ook het 4ogenpricipe pag. 8.)
Het kind voelt zich geborgen in de opvang. Hieronder verstaan we dat het kind
zichzelf kan zijn in de omgang met de pedagogisch medewerker en de andere
kinderen. Concreet: het kind voelt zich goed en heeft het naar zijn zin. Het kind komt
graag. De pedagogisch medewerkers zijn in staat de opvanglocatie zodanig in te
richten dat het veilig en hygiënisch is. Zij creëren een gezellige en huiselijke sfeer en
dragen zorg voor voldoende variatie in activiteiten, speelmogelijkheden en een
goede dagindeling met momenten van rust en verzorging. Het kind voelt zich veilig
om op ontdekking uit te gaan, wordt optimaal geprikkeld en het loopt geen gevaar.
Terugkerende activiteiten, duidelijke huisregels en gewoonten, feesten en rituelen
zorgen voor herkenbaarheid, voorspelbaarheid en veiligheid.
Emotionele competenties voor kinderen die kdv Bijlili in haar pedagogisch werken
nastreeft zijn:
 gevoelens herkennen en accepteren
 een positief zelfbeeld, lekker in je vel zitten
 negatieve gevoelens leren hanteren/ zelfbeheersing
 omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, herstellen
Kdv Bijlili 2015
3
Observatie m.b.t. welbevinden van een kind.
Door het observeren van het kind zien wij of een kind zich prettig voelt binnen kdv
Bijlili.
Daarvoor letten wij op de hieronder beschreven kenmerken.







Heeft het kind een open houding en heeft het plezier in de wereld om hem
heen. Neemt het gebeurtenissen in zich op, zonder dat betekent dat het
steeds afgeleid wordt.
Is het kind nieuwsgierig en heeft het een actieve gerichtheid op de omgeving.
Nieuwsgierige kinderen zijn uit op nieuwe ervaringen, kennis en vaardigheden.
De wereld is voor het kind een grote uitdaging.
Is het kind levenslustig en geniet het zichtbaar van de dingen die er
gebeuren en die het zelf doet.
Is het kind tevreden en accepteert het zichzelf en zijn omgeving, toont het
weinig tekenen van frustratie, boosheid of weerzin. Ook een tevreden kind laat
af en toe merken dat hij er ergens niet eens mee is.
Straalt het kind rust uit en komt het ontspannen over. Heeft het aandacht
voor zijn omgeving en reageert het zonder schrik op gebeurtenissen. Laat het
zich goed kalmeren of troosten.
Onderneemt het kind dingen met het rotsvaste vertrouwen dat het allemaal
wel zal lukken. Wekt het de indruk dat hij zelfvertrouwen heeft en zich niet uit
het veld laat slaan.
Reageert het kind evenwichtig met voor de buitenwereld begrijpelijke emoties
op situaties. De emoties (zoals boosheid , vreugde, affectie, verdriet) zijn niet
overdreven of extreem ingehouden, maar goed afgestemd op de situatie.
Jaarlijks ontvangen de ouders een uitnodiging om het welbevinden van hun kind te
bespreken middels een evaluatiegesprek. Uiteraard worden de dagelijkse
bevindingen tijdens de overdracht bij breng- en haalmomenten besproken en
genoteerd in een heen en weer boekje.
Kdv Bijlili 2015
4
ad 2. De ontwikkeling van persoonlijke competenties.
Onder persoonlijke competentie verstaan wij het vermogen dat ieder kind heeft om
zichzelf en zijn vaardigheden te ontwikkelen.
Het is de rol van de pedagogisch medewerker dit latente vermogen van kinderen aan
te spreken en zodoende het kind in zijn ontwikkeling te stimuleren. Dit doen wij door:
 kinderen grenzen te leren ontdekken en grenzen verleggen van wat een kind
kan,wil,durft ;
 ze bewust maken, zichtbaar maken van de eigen capaciteiten van het kind;
 inspelen op grapjes, humor,‟gek doen‟ of „stout zijn‟ van het kind;
 ze stimuleren om mee te doen;
 ingaan op initiatieven van een kind;
 aansluiten op leermomenten voor een specifiek kind;
 gevarieerd programma –aanbod.
Hiervoor dient de pedagogisch medewerker globaal inzicht te hebben in de normale
ontwikkeling van een kind en welke vaardigheden er bij de diverse leeftijdfasen
horen. Ook moet de pedagogisch medewerker in staat zijn bijzonderheden in de
ontwikkeling te herkennen en te bespreken met de ouders.
Persoonlijke competenties die kdv Bijlili in haar pedagogisch werken nastreeft zijn:
 motorische vaardigheden ontwikkelen door bv. activiteitenaanbod om de fijne
motoriek te bevorderen (spelen met fijner materiaal), zelf aankleden
stimuleren en hierdoor ook de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten,
grof motorische vaardigheden ontwikkelen (kruipen, lopen, rennen, springen)
 taalontwikkeling,afgestemd op het taalniveau van het kind, prikkelend en
uitdagend. (bv interactief voorlezen)
 cognitieve vaardigheden ontwikkelen door bv. ordenen,meten en tellen in het
spel te verwerken, gebruiken van alle zintuigen (horen, zien,voelen, proeven
ruiken), zoeken naar verbanden tussen gebeurtenissen. ( oorzaak- gevolg)
 sociaal- emotionele ontwikkeling door gevoelens te benoemen en uit te
leggen( emoties als: boos, blij, verdrietig, moe, pijn) en het ontwikkelen van
empathie.
Verderop onder de kopjes: “ samen spelen,samen leven” en “leren en ontwikkelen”
wordt nog eens concreet beschreven hoe wij hier aan werken.
Kdv Bijlili 2015
5
ad 3. De ontwikkeling van sociale competenties.
Met sociale competentie bedoelen we de wijze waarop het kind zich verhoudt tot zijn
omgeving: in dit geval tot volwassenen en andere kinderen in de opvang. Een kind is
vanaf de geboorte uit op communicatie met de ander en de wereld; het is een door
en door sociaal wezen. Het is een eigenschap die essentieel is voor het overleven en
voor zijn of haar identificatie met de mensenwereld. In de kinderopvang hebben we
te maken met de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind, en de
kinderen onder elkaar. Sociaal gedrag wordt per definitie aangeleerd door te zien
hoe het moet. Het kind kijkt bij de volwassene af hoe het moet. De pedagogisch
medewerker heeft een voorbeeldfunctie voor het kind in hoe je met elkaar praat, met
elkaar speelt en met elkaar omgaat. We stimuleren de onderlinge solidariteit bij
kinderen. Wij leren de kinderen dat iedereen anders is en dat iedereen er recht op
heeft om zonder vooroordelen en met respect behandeld te worden, ongeacht kleur,
ras, geloof, geaardheid, geslacht of eventuele lichamelijke of verstandelijke
beperkingen.
Sociale competenties die kdv Bijlili in haar pedagogisch werken nastreeft zijn:










vriendjes kunnen maken en houden
respect kunnen hebben en tonen voor een ander
kunnen communiceren en omgaan met anderen
behulpzaam zijn, iets voor een ander doen
zelf problemen kunnen oplossen
hulp vragen en ontvangen
gevoel van erbij horen en verbondenheid
andere aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens
samen spelen en imiteren
initiatief nemen en volgen,leiding geven en accepteren
ad 4. De overdracht van normen en waarden.
Normen en waarden bepalen wat we belangrijk vinden en bepalen de manier waarop
we ons leven inrichten. We noemen dit onze cultuur. De pedagogisch medewerker is
zich bewust van de normen en waarden die zij zelf belangrijk vindt en is in staat dit
over te dragen op het kind. Zo zal zij huisregels stellen wat wel en niet kan in de
opvang en hoe de dingen er aan toe gaan. Er zijn dus duidelijke regels en structuur.
Bij het overschrijden van deze grenzen zal de pedagogisch medewerker op een
vriendelijke manier dit kind corrigeren. Dit zal zij doen door het kind eerst duidelijk uit
te leggen wat niet mag en waarom niet. Als er een ander kind bij betrokken is ‟sorry‟
laten zeggen, zodat het kind zich meteen bewust is dat het te ver is gegaan. Er wordt
geen corrigerende tik gegeven daar dit geen effect heeft en bovendien geeft dit het
signaal af dat het kennelijk oké is om te slaan. Bij positief gedrag wordt dit altijd
benoemd en worden er complimentjes gegeven (goed geluisterd, wat lief dat je het
speeltje teruggeeft).
Kdv Bijlili 2015
6
De pedagogisch medewerker is zich bewust van dat er andere normen en waarden
kunnen spelen in de opvang van een kind uit een andere cultuur. Zij zal dit “anders
zijn” respectvol benaderen en stelt zich open om aspecten uit de cultuur van het kind
op te nemen in de dagelijkse opvang en in de omgang met het kind.
Er wordt aandacht besteed aan verjaardagen, feestdagen en rituelen, door de
activiteiten van die dag/periode aan te passen. Een aantal gebeurtenissen zoals
verjaardagen, afscheid, feestdagen (Sinterklaas, Kerst en Pasen) verloopt volgens
een vast ritueel. Door hier op een bepaalde manier mee om te gaan, leren kinderen
wat het betekent om bijvoorbeeld jarig te zijn. Aan vaste gewoontes kunnen kinderen
zowel zekerheid als plezier ontlenen. Ook het hanteren van een vaste dagindeling
valt te beschouwen als een ritueel.
Morele competenties die kdv Bijlili in haar pedagogisch werken nastreeft zijn:
 gevoelens op een passende manier uiten, beschaafde omgangsvormen
 net taalgebruik
 respect voor elkaar/ rekening houden met anderen
 regels en grenzen accepteren
 verantwoordelijk zijn voor eigen gedrag
 gelijkwaardigheid van elk kind / elk mens
Kdv Bijlili 2015
7
Voorwaarden voor pedagogische kwaliteit.
1. Deskundige en professionele begeleiding
Bij kdv Bijlili zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers die bekend zijn bij
alle kinderen en ouders en die steeds hele dagen in de opvang zijn. Deze
pedagogisch medewerkers beschikken over alle relevante
beroepskwalificaties (pedagogisch en EHAK / BHV) en kan een VOG
overleggen. Ze beschikken over een professionele grondhouding: ze hebben
plezier in de omgang met kinderen en respect voor ouders en houden
rekening met de diverse sociale en culturele achtergronden van ouders en
kinderen. Ze wekken vertrouwen en laten ouders ervaren dat hun kind in
goede handen is. Zij gaan met ouders een gelijkwaardige
samenwerkingsrelatie aan en respecteren de privacy van ouders en kinderen.
Ze zijn toegankelijk, bereid tot luisteren en bieden de mogelijkheid tot overleg.
Kdv Bijlili werkt actief aan het bijhouden van de pedagogische deskundigheid
zoals het lezen van vakliteratuur, intercollegiaal contact met andere
kleinschalige kinderopvangorganisaties, bijwonen workshops en het regelen
van professionele ondersteuning in bedrijfsvoering en pedagogiek
ontwikkeling.
Kdv Bijlili 2015
8
Ons team
Graag stellen wij ons aan u voor als houder van kdv Bijlili V.O.F.
Lilian & Math Jongen, samen runnen wij het kinderdagverblijf.
Ik ben werkzaam in de kinderopvang sinds 2003. Begonnen als gastouder en
al snel door de liefde en plezier in het vak overgestapt naar het runnen van
een eigen kleinschalige kinderopvang in 2011. Door de waardering van de
ouders en de kinderen die met plezier komen is het voor ons niet moeilijk om
iedere dag met veel genoegen aan het werk te gaan.
Tevens beschikken wij ook wel over een unieke landelijk gelegen locatie met
veel ruimte waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Math is dagelijks in de opvang aanwezig en verricht hand- en spandiensten.
Daarnaast tussen 7.00 en 9.00 en na 17.00 uur is hij bezig met
onderhoudswerkzaamheden en de verzorging van het vee. Bij sommige
werkzaamheden, daar waar mogelijk en verantwoord, kunnen de kinderen
betrokken worden. Hierdoor is Math voor de kinderen een vertrouwd persoon.
De aanwezigheid van een mannelijk persoon (vaderfiguur) ervaren de
kinderen als prettig. Hij is tevens de achterwacht in geval van een calamiteit.
In geval dat er een externe begeleider wordt ingehuurd worden ouders
hierover geïnformeerd. Dit geldt ook wanneer er stagiaires of vrijwilligers
meewerken. De betreffende persoon zal uiteraard ingewerkt worden in onze
pedagogische werkwijze en moet in het bezit zijn van een geldige VOG
verklaring.
Vanaf 1 september 2014 wordt ons team versterkt door een vaste
enthousiaste ervaren pedagogisch medewerker.
Mijn naam is Marieke Michiels. Ik mag me bij het team van Math en Lilian
aansluiten. Ik heb zelf inmiddels zo‟n 5,5 jaar ervaring mogen opdoen binnen
andere kinderdagverblijven. Ik houd ervan om bezig te zijn, iets knutselen,
boekjes lezen, blokken bouwen of natuurlijk lekker naar buiten! Weer of geen
weer…
Ik vind het mooi om te zien, hoe elk kindje zich stapje voor stapje ontwikkelt tot
een mooi en uniek persoontje! Met een eigen wil en een eigen karaktertje...
Heerlijk! Zo blijven de dagen op een kinderdagverblijf uitdagend en
onvoorspelbaar.
Kdv Bijlili 2015
9
Het vierogenprincipe (verplicht vanaf 1 juli 2013)
Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of
meeluisteren met een beroepskracht. Het doel van de maatregel is het voorkomen
van situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik
bij kinderen in de opvang. Wij leven deze wet na door samen de opvang te
verzorgen. De uitzondering kan zijn tijdens de haal- en brengmomenten van de
kinderen tussen 7.00 en 9.00 en na 17.00 uur wegens andere bezigheden van Math
zoals verzorging van het vee. Daarentegen ben ik dan met de overdracht van de
kinderen bezig en is er op deze tijdstippen een in- en uitgang van ouders met
kinderen. De oudercommissie is betrokken om advies te geven over de wijze waarop
wij invulling geven aan het vierogenprincipe in de praktijk.
2. De indeling en inrichting van de accommodatie
De indeling en de inrichting binnen en buiten zijn uitnodigend, stimulerend en
scheppen de pedagogisch voorwaarden voor veiligheid, welzijn en leren van
kinderen. Kinderen die in een veilige en stimulerende omgeving opgroeien voelen
zich beschermd en geborgen, vervelen zich niet zo snel en doen veel leerzame
ervaringen op. Een veilige omgeving ontstaat wanneer er regelmaat en vaste
gewoontes zijn, fysieke gevaren zoveel mogelijk gereduceerd zijn, wanneer er
toezicht is en duidelijke afspraken en regels zijn.
Een stimulerende omgeving betekent dat er voldoende speelruimte is, dat er
boeiende bezigheden en andere kinderen om mee te spelen zijn. Er worden volop
kansen geboden om lekker te spelen, ervaringen op te doen en dingen te ontdekken.
De binnenruimte
De binnenruimte bestaat uit een leefruimte en een sanitaire/verzorgingsruimte en
voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen. Het pand is voorzien van een BMI
(brandmeldinstallatie) en een ontruimingsplan goedgekeurd door de brandweer
Gemeente Echt-Susteren.
Deze wordt jaarlijks gecontroleerd door het installatiebedrijf en maandelijks getest
door de beheerder BMI. Wij voldoen aan de vereiste kwalificaties met de betrekking
tot de veiligheid. Gediplomeerd BHV er en EHAK (Eerste hulp aan kinderen)
In de leefruimte zijn er verschillende “hoeken” gecreëerd waar verschillende
activiteiten plaats kunnen vinden. O.a. het eetgedeelte, een voorleeshoek, een
blokkenbouwhoek, een poppenhoek, een keukenhoek, een autohoek.
Door verschillende hoeken te maken verhoog je aanzienlijk hun ontwikkelingskansen
én hun speelplezier. Kinderen zullen intenser spelen als ze zelf kunnen kiezen en
dus ook meer opsteken van dat spel.
Bovendien bevorderen speelhoeken ook hun welbevinden in de groep. Sommige
kinderen hebben misschien behoefte aan een beetje rust en zullen dus heel blij zijn
met een plekje waar zij zich kunnen terugtrekken zoals een snoezel- of leeshoek.
Andere kinderen oefenen graag met rollenspel in de poppenhoek. Dus ook op
sociaal- emotioneel vlak werken verschillende speelhoeken erg stimulerend.
Kdv Bijlili 2015
10
Voor gebruik van het slaapgedeelte en keuken wordt er gebruik gemaakt van de
doorgang door het privégedeelte. Hierover is een veiligheidsmaatregel vastgelegd.
De slaapkamers voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen. De bedjes zijn
gecertificeerd volgens het nieuwe eisenpakket in de kinderopvang.
Sinds december 2014 hebben wij ons kinderdagverblijf uitgebreid met een nieuwe
mogelijkheid; Het buiten slapen voor kinderen. Het is voor kinderen van 0 tot en met
4 jaar mogelijk om buiten te slapen in een speciaal buitenbed, hiervoor kunnen
ouders die dit wensen een toestemmingsformulier invullen.
In Scandinavische landen weten ze het al heel lang: Buiten slapen is gezond! Ook in
het noorden van Nederland sliepen kinderen in het begin van de vorige eeuw vaak
buiten.
Op onze landelijk gelegen locatie past het buiten slapen in onze ogen perfect, het
draagt bij aan een nog intensere natuurbeleving. Buiten slapen biedt voor kinderen
die het moeilijk vinden om in slaap te komen of onrustig slapen vaak uitkomst.
Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer. Kinderen die buiten slapen
maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook hebben kinderen die buiten
slapen minder last van verkoudheid. Dit omdat de luchtkwaliteit buiten beter is dan
binnen. Dit is gunstig voor de longen en weerstand tegen virussen, ook heeft het een
positief effect bij kinderen met astma of bronchitis. Buiten slapen zorgt in die gevallen
voor beter uitgeruste kinderen!
De afhankelijkheid van hun zintuigen maakt dat baby‟s ruiken, horen, voelen,
proeven en zien als de beste. Buiten slapen is voor baby‟s een waardevolle
kennismaking met de natuur. De natuurbeleving, het horen van de wind, het ritselen
van bladeren, het fluiten van vogeltjes en het kijken naar de zonnestralen en de
bewegende wolken, zijn aspecten die het buiten slapen extra waardevol maken. De
kinderen worden hier rustig van.
Buiten slapen gebeurt alleen onder strikte voorwaarden:





Alleen kinderen waarvan ouders wensen dat hun kind buiten slaapt, worden in
het buiten bedje gelegd. (Toestemmingsformulier wordt ingevuld)
Kinderen worden aangekleed naar de heersende weersomstandigheden.
Bij bepaalde weersomstandigheden wordt het bedje niet gebruikt,
omstandigheden als; extreme hitte of kou, mist en storm.
Het buitenbed wordt op een veilige en verantwoorde manier geplaatst en
gebruikt.
Het buitenbed is veilig (Quality Tested merk van SHR) en insectenvrij.
Alle pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van deze voorwaarden.
Kdv Bijlili 2015
11
De buitenruimte
Buitenspelen betekent ook bezig zijn met je zintuigen, bezig zijn met je lijf, lekker
bewegen. Wij bieden de mogelijkheid dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een
landelijke omgeving met veel ruimte. De buitenruimte is volledig omheind en grenst
direct aan de speelruimte. Kinderen kunnen hier onder voortdurend toezicht, veilig en
vrij spelen. Er is voldoende buitenspeelgoed (motorisch materiaal),fietsjes,
loopauto‟s,step, een glijbaan, schommels, klimrek,trampoline en een zandbak. De
speelweides zijn verdeeld in een baby/dreumes gedeelte en een peutergedeelte om
een optimale veiligheid te waarborgen, zodat de oudere kinderen niet spelen op het
speelgedeelte voor jongere kinderen en visa versa. Er zijn regels voor het
buitenspelen en er is aandacht voor veiligheid (toezicht en onderhoud). We laten de
kinderen kennis maken met de dieren van de “kinderboerderij” en de natuur, het
buiten zijn en de omgang met dieren staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.
De kinderen leren natuurlijke materialen kennen zoals water, zand, takjes, bladeren,
insecten e.d. en worden betrokken bij het telen van groenten en fruit, zoals
courgettes,komkommers,paprika,tomaten,frambozen en aardbeien. Kinderen ervaren
bewust hierdoor de verschillende seizoenen en het groeien en bloeien van planten.
Op de boerderij zijn verschillende dieren te bewonderen en te verzorgen, zoals onze
ezels, hangbuikzwijntjes, geiten,schapen, kippen, eenden, konijnen, cavia‟s onze
honden en katten. Voor alle beesten geldt dat de kinderen onder begeleiding naar
ze toe mogen gaan om ze te aaien en te voeren. De beesten kunnen niet uit zich zelf
bij de kinderen komen en ook de kinderen kunnen/mogen niet zelf naar de beesten
gaan. Het op jonge leeftijd betrekken van de kinderen bij het voeren en verzorgen
van dieren heeft vooral een positieve invloed op sociaal gebied. Ze leren zich in te
leven in meer dan alleen zichzelf.
Spelenderwijs krijgen ze steun bij het verkrijgen van positieve normen en waarden.
In onze natuurlijke speeltuin kunnen ze naar hartenlust ontdekken en experimenten,
dit bevordert de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Hier schenken
wij dan ook veel aandacht aan door dagelijks buiten activiteiten aan te bieden. Buiten
krijgen de kinderen de kans om hun energie kwijt te raken en frisse lucht in te
ademen, om op onderzoek uit te gaan, dingen uit te proberen en te fantaseren. Het
buiten zijn prikkelt de nieuwsgierigheid en stimuleert de creativiteit.
3. De materialen
Kdv Bijlili beschikt over voldoende en gevarieerd spelmateriaal voor alle
ontwikkelingsgebieden. De spelmaterialen zijn van goede kwaliteit en voldoen aan de
heersende veiligheidsregels. Jaarlijks worden de spelmaterialen
vervangen/aangevuld.
Het spelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd, kapotte materialen worden
gerepareerd of weggegooid, incomplete spellen worden aangevuld of weggegooid.
Regelmatig wordt het spelmateriaal schoongemaakt.
De kinderen wordt geleerd met respect met de materialen om te gaan.
Niet gooien met speelgoed, samen opruimen na activiteit en start nieuw spel,
gezamenlijk ordenen na spel. Niet bewust stuk maken van speelgoed.
Kdv Bijlili 2015
12
De pedagogisch medewerker begeleidt het kind in de keuze van spelmateriaal (geen
lego voor peuters) rekening houdend met de behoefte aan uitdaging, prikkeling en de
kunde van het kind en beoordeelt jaarlijks of er voldoende en gevarieerd
spelmateriaal aanwezig is voor alle aanwezige kinderen. Spullen hebben een vaste
plek.
Diverse spelmaterialen zijn vrij te pakken door de kinderen. Kwetsbare (boeken) en
gevaarlijke materialen (scharen, plaksel, verf, kleine spulletjes) worden alleen onder
toezicht gebruikt en kunnen ze niet zomaar zelf pakken. Buitenmaterialen en
speelwerktuigen voldoen aan landelijke kwaliteitsregels (certificaat en
onderhoudsschema).
4.De groepssamenstelling
Kdv Bijlili biedt verticale opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De verhouding tussen
pedagogisch medewerker en aanwezige kinderen is wettelijk vastgelegd in de Wet
Kinderopvang. Bij kdv Bijlili betreft het kleinschalige dagopvang met maximaal 8
kinderen tot 4 jaar en 2 beroepskrachten. Door het beperkt aantal kinderen is het
voorspelbaar welke andere kinderen er aanwezig zijn, hetgeen een vertrouwd gevoel
geeft.
Er wordt dagelijks een presentielijst bijgehouden. Door de kleinschalige vorm en de
huiselijke sfeer hebben wij voldoende aandacht voor het individuele kind. Doordat er
steeds dezelfde beroepskrachten op de groep werkzaam zijn bouwen wij een
vertrouwensband met de kinderen en ouders op, dit is belangrijk voor een goede
hechtingsband.
Samenwerken met de ouders.
Uitgangspunt in de samenwerking met ouders is wederzijds begrip en waardering.
Tijdens de wenperiode wordt de basis voor het vertrouwen gelegd, ouders laten hun
kind met een goed en gerust gevoel achter en de pedagogisch medewerker kent de
thuissituatie en kan hierdoor het gedrag van het kind begrijpen en adequaat
handelen. De ouders blijven de eerst verantwoordelijke opvoeders van hun kind.
Een goede start; het kennismakingsgesprek en het komen oefenen.
Ruim voor aanvang van de opvang wordt de ouder met kind uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. De ouder ontvangt het informatie boekje en persoonlijke
gegevens van het kind worden gecontroleerd en genoteerd en de overeenkomst
wordt getekend. Er worden afspraken gemaakt over het komen “oefenen”.
Dit oefenen biedt de ouder de mogelijkheid om ervaring op te doen in de routine van
het brengen en halen en alvast het eerste gevoel van vertrouwen te krijgen in de
pedagogisch medewerker. In overleg met de ouder worden er afspraken gemaakt
over de periode en frequentie van het “oefenen”.
Kdv Bijlili 2015
13
Dagelijkse overdracht.
Om een goede basis te creëren voor geborgenheid in de opvang zal kdv Bijlili tijdens
de wenperiode (eerste 2 maanden) aandacht besteden aan de afstemming tussen
het dagritme thuis en in de opvang en de bijzonderheden met betrekking tot de
verzorging van het kind zoals het thuis gewend is (slaapritueel, troosten).
De pedagogisch medewerker besteedt ook expliciet aandacht aan het afscheid
nemen en het begroeten, bespreekt ook met de ouder hoe men dit proces voor ouder
en kind het beste kan begeleiden, zodat er een ritueel ontstaat dat houvast biedt aan
het kind. Deze wenperiode wordt afgesloten met de eerste evaluatie door de ouder
en pedagogisch medewerker. Hiermee is de basis gelegd voor een goede
samenwerking in de opvoeding. Dagelijks is er overdracht tussen de pedagogisch
medewerker en de ouder over het welbevinden van het kind tijdens de haal en
brengcontacten.
Er wordt gewerkt met een heen en weerschriftje en regelmatig worden foto‟s
gemaakt waardoor ouders een indruk krijgen van de praktijk van alledag. Uiteraard
tekenen de ouders voor akkoord en worden er geen foto‟s gepubliceerd op het
internet of andere sociale media.
Jaarlijks oudergesprek.
Kdv Bijlili nodigt iedere ouder minimaal 1x per jaar uit voor een individueel
oudergesprek. Dit gesprek vindt plaats in de opvanglocatie. De pedagogisch
medewerker zal in het kort de ontwikkeling en het welbevinden van het kind
bespreken en de ouders vragen naar hun bevindingen en de tevredenheid in de
opvang. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, en ouders ontvangen een
kopie. Alle verslagen worden bewaard in het dossier van het kind.
Oudercommissie
Binnen de organisatie van kdv Bijlili is ook een oudercommissie opgericht. De
oudercommissie heeft onder andere de volgende doelstellingen:
 behartiging en vertegenwoordiging van de belangen van ouders en kinderen
binnen de kinderopvang
 adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit binnen de kinderopvang
 organiseren van activiteiten, met als doel een beter contact tussen ouders en
kinderen
Klachtenregeling
Kdv Bijlili voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen, heeft een officiële
registratie als kinderopvanglocatie en wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het
inspectierapport ligt voor ouders ter inzage op locatie, de ouderraad beschikt over
een eigen exemplaar.
Kdv Bijlili 2015
14
Ouders worden geïnformeerd over het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid,
omgang met kinderen en de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van hun
kind in de opvang. Als er zorgen of onvrede bij ouders zijn omtrent hun kind of de
opvang zal de pedagogisch medewerker op een professionele manier met de
zorgen/opmerkingen van ouders omgaan en staat open voor gesprek. Kdv Bijlili kent
een klachtenregeling voor ouders.
Voor externe klachtafhandeling is Kdv Bijlili aangesloten bij de Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen
met de Klachtencommissie.
Tevens is Kdv Bijlili aangesloten bij de Klachtenkamer Kinderopvang. Deze neemt
klachten ingestuurd door de oudercommissie in behandeling, betreffende de
uitvoering van het adviesrecht.
Informatie hierover staat op de website www.bijlili.nl
De praktijk van de dagelijkse opvang.
Kdv Bijlili werkt met uitgangspunten van Positief Pedagogisch Programma (Triple P),
een methodiek gericht op het vergroten van opvoedvaardigheden en zelfvertrouwen
van ouders. Triple P gaat uit van positieve aandacht (complimentjes, aandacht,
genegenheid) om gewenst gedrag en ontwikkeling van succescompetenties ( zoals
sociale en cognitieve vaardigheden en een positief zelfbeeld van het kind) te
stimuleren. Op ongewenst gedrag wordt actief en duidelijk gereageerd op een voor
het kind begrijpelijke manier, vervangend gewenst gedrag wordt benoemd en
vervolgens positief beloond. Er is tijdens de interactie voortdurend sprake van begrip,
respect en positieve aandacht voor het kind, het moet immers nog zoveel leren.
Kdv Bijlili 2015
15
Persoonlijk contact en een vaste verzorger in de opvang.
Kdv Bijlili is een kleinschalige organisatie. Dagelijks zijn er twee pedagogisch
medewerkers aanwezig, gedurende de volledige opvangdag. Door dit vaste intense
contact ontstaat er een emotionele band en hecht het kind aan de pedagogisch
medewerker. De pedagogisch medewerker en het kind kennen elkaar en zijn op
elkaar betrokken.
Er is een warme, vertrouwde relatie onderling en het kind voelt zorgzaamheid en
respect. De pedagogisch medewerker is de veilige basis waarbij het kind in moeilijke
situaties bescherming en troost vindt. Er is een voortdurende positieve benadering
van het kind, zoals knuffelen, complimentjes geven, en veel aandacht (benoemen)
voor wat het kind ervaart en beleeft.
De pedagogisch medewerker kent de persoonlijke eigenheid van ieder kind.
Het kind voelt zich gezien, er is wederzijdse betrokkenheid en een gevoel van
veiligheid en welbevinden.
Voor de ouder biedt deze vertrouwde vaste leidster optimale mogelijkheden voor het
overdragen van zorg en het uitwisselen van informatie. Er ontstaat onderling
vertrouwen en de ouder laat het kind met een goed gevoel achter in de opvang.
Dagritme
Kdv Bijlili heeft aandacht voor rust, structuur, en regelmaat. Dit biedt houvast en
veiligheid aan kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van een pictogrammenbord. Dit
biedt de kinderen een duidelijke herkenbaarheid van de structuur in de dagindeling.
Het stimuleert de mondelinge taalvaardigheid en geeft een visuele ondersteuning.
Er is afwisseling in spel-activiteiten (alleen of samen) en verzorg-leeractiviteiten
(eten, verschonen, slapen/rusten). Afwisseling in de activiteiten worden
aangekondigd en begeleid met rituelen zoals: gezamenlijk het opruimlied zingen en
opruimen voordat we aan tafel gaan, zingen voordat we gaan eten. Dit biedt houvast
en herkenbaarheid aan kinderen.
Er is ruimte en tijd voor “zelluf doen” meehelpen met tafel dekken, aan en uitkleden,
handen wassen. Alle activiteiten en situaties worden zoveel mogelijk ondersteund
door positieve aandacht van de pedagogisch medewerker. (Wat kun jij al goed
opruimen! Fijn dat je meteen komt als ik je roep.) Kinderen gaan zoveel mogelijk mee
in het groepsritme en worden optimaal betrokken bij het groepsgebeuren, ook de
allerkleinsten. Tijdens de lunch wordt er altijd samen aan tafel gegeten. Dit is een
belangrijk moment in de dag en bied de gelegenheid om met elkaar bezig te zijn. Het
is plezierig en gezellig aan tafel. Er is aandacht voor smakelijk eten,goede
eetgewoontes en tafelmanieren.
Kdv Bijlili 2015
16
Bij baby‟s is de dagindeling afgestemd op het ritme van de individuele kinderen.
Eet- en slaaptijden worden zoveel mogelijk van thuis overgenomen. Bij dreumesen
en peuters is er een vaste dagindeling, waarbinnen het individuele kind duidelijk deel
uitmaakt van de groep. De vaste onderdelen van de dagindeling, zoals eten, slapen,
spelen, het ondernemen van activiteiten en naar buiten gaan, vinden dan ook
gezamenlijk plaats.
Er is een globaal dagritme:
tot 09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.15 uur
11.30 uur
12.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
ontvangst van kinderen en ouders, vrij spel
fruit eten
verschonen
gezamenlijke activiteit buiten
handjes wassen,lunch voorbereiden
samen speelgoed opruimen, lunch
verschonen,middagslaapje.
activiteit peuters (kleien,verven,knutselen)
verschonen, nuttigen koek en sap,bijkomen
slaapje,lekker knuffelen of boekje lezen
15.30 uur
activiteit binnen of buiten
16.30 uur
vrij spelen
vanaf17.00 uur overdracht ouders
Samenspelen en samenleven
Het leukste in de opvang zijn de andere kindjes. Al heel jong hebben kinderen een
sociaal leven. Ze leren met elkaar en van de pedagogisch medewerker de basis
sociale vaardigheden. Vanwege de kleinschaligheid (1 groep met maximaal 8
kindjes) en het structurele van de plaatsing (minimaal 1 hele opvang dag op vaste
dagen) kennen alle kinderen elkaar, en maken hun eerste vriendschappen.
De pedagogisch medewerker begeleidt het kind in het opdoen van een positief
zelfbesef, het samenspelen met anderen en in het aanleren van positief en
beschaafd gedrag (goede manieren, rekening houden met anderen, regels kennen
en accepteren). Zij doet dat door voor te doen, regels uit te leggen, positief gedrag te
belonen met aandacht en complimentjes.
Zij stimuleert kinderen aandacht en respect voor elkaar te hebben en doet voor hoe
ze conflictjes kunnen oplossen, hoe ze duidelijk kunnen maken wat ze willen, en hoe
ze emoties en frustraties kunnen kwijtraken op een acceptabele manier. Ieder kind
wordt gezien en gehoord, zo wordt ieder kind persoonlijk begroet bij binnenkomst, en
altijd bij zijn naam aangesproken en de communicatie vindt plaats op een vriendelijke
toon met oogcontact.
Kdv Bijlili 2015
17
Leren en ontwikkelen.
De drang tot leren is aangeboren, het kind doet dit met zijn hele ik. Kinderen leren
door te spelen, door plezier te beleven aan het doen. Jonge kinderen kunnen
helemaal opgaan in kijken, ze kijken om te snappen. Jonge kinderen imiteren wat ze
zien. Met dit nadoen laat een kind merken dat het de ander begrijpt, en maakt het
contact. Imitatie is de basisvaardigheid voor communicatie. Kinderen leren door
herhalingen en handelingen worden daarmee automatismen waardoor het kind zijn
energie kan gebruiken om iets anders te leren. Kinderen leren door meehelpen en
meedoen, door te oefenen.
Bij kdv Bijlili is de pedagogisch medewerker bewust van haar voorbeeldfunctie en
biedt ze het kind voortdurende nieuwe uitdagingen en kansen en stimuleert ze het
kind in zijn nieuwsgierigheid.
Het groepsgebeuren en de activiteiten bieden daarvoor alle mogelijkheden. Het kind
krijgt ruimte om zelf te kiezen waarmee en met wie het wil spelen, maar wordt ook
betrokken bij de gezamenlijke activiteiten en gestimuleerd om met andere kinderen
contact te maken. De pedagogisch medewerker is alert op de persoonlijke behoefte
aan uitdaging en prikkeling van ieder kind.
Verzorgen, zindelijk worden en slapen
Er wordt gestart met een zindelijkheidstraining als het kind er aan toe is (zelf
aangeven plassen, interesse potje tonen,droge luier na slaapje) en in overleg met de
ouders. Het kind wordt hierbij positief gestimuleerd en betrokken bij de toiletgang van
de peuters. Een beloning bij een succeservaring d.m.v. een sticker werkt erg goed.
Bij jonge kinderen is er veel aandacht voor de verzorgende activiteiten, al gauw 2
uren per kind per dag. Dit zijn waardvolle momenten in de opvoeding en bij uitstek de
gelegenheid voor het aangaan van positief contact door middel van individuele
aandacht .
Lichamelijk contact geeft ook een gevoel van samenzijn en intimiteit. Tijdens de
verzorging heeft de pedagogisch medewerker aandacht voor het ontwikkelen van de
zelfredzaamheid van het kind (aankleden, zindelijk worden, vertellen dat ze moe zijn)
door te benoemen wat ze gaat doen en het kind de gelegenheid te bieden mee te
werken of zelf te doen. Ze toont genegenheid door een liefdevolle verzorging.
Kdv Bijlili 2015
18
Bewegen en zintuiglijk ervaren
In de communicatie met baby‟s en peuters zijn muziek, geluid en beweging heel
belangrijk. Geluid bepaalt sfeer, en het gevoel van behaaglijkheid en veiligheid.
Kinderen reageren op geluid, gaan praten, zingen of bewegen. De pedagogisch
medewerker heeft aandacht voor positief geluid en let op akoestiek, onverwacht
geluid en lawaai, afwisseling in geluid en stilte/rust. Er wordt regelmatig muziek
opgezet, gezongen met de kinderen en het dansen/bewegen op ritme en melodie. Er
is aandacht voor geluiden/ muziek en bewegingsspelletjes die horen bij activiteiten
zoals de seizoenen(natuurgeluiden), verschillende feesten (verjaardag, sinterklaas),
de omgeving (klok, sirene, telefoon) en situaties (de kinderboerderij).
Ordenen, meten en rekenen
Kinderen zijn voortdurend bezig met ordenen (auto‟s op een rijtje zetten), meten
(past mijn blokje in dat doosje) en rekenen (een voor jou en een voor mij). Hiermee
wordt de basis gelegd voor de cognitieve vaardigheden. Kdv Bijlili beschikt over
voldoende en gevarieerd cognitief spelmateriaal zoals puzzels, blokken,
wereldmateriaal (dieren, huizen, auto‟s), klok, stapelbekers, grote en kleine
emmertjes en scheppen. In de communicatie worden de dingen benoemd en
uitgelegd.
De pedagogisch medewerker benoemt en legt begrippen uit zoals groter/kleiner,
dik/dun, meer/minder, vol/leeg, veel/weinig. Ze prikkelt de nieuwsgierigheid van het
kind door vragen te stellen, en verbazing te tonen. “Oh jij bent groter dan je broertje,
kijk maar jouw voeten passen niet in zijn schoenen“.
Natuur, fysieke omgeving en de dieren
In de natuur leren kinderen door lijfelijke en zintuiglijke ontmoetingen en door “er op
af gaan”. Ze hebben plezier in het buiten zijn. Kinderen leren gevaren te zien
(scherpe tak, hoge boom, diepe plas), hun zintuigen worden geprikkeld (wapperende
haren in de wind, ruisende blaadjes, fluitende vogels, de warme zonnestralen, de
prikkeltjes van het gras) en ontwikkelen respect voor natuur en milieu waaronder
omgang met alles wat leeft.
De pedagogisch medewerker stimuleert het buiten zijn, benoemt, vertelt en legt uit
wat kinderen zien en beleven en brengt hen respect bij voor alles wat leeft (kijk een
rupsje, kijk hoe hoog die vogel vliegt, hoeveel pootjes heeft de mier?)
Kdv Bijlili 2015
19
Beeldende expressie
Kdv Bijlili heeft aandacht voor verschillende mogelijkheden tot expressie en beschikt
over voldoende materialen voor kinderen om zich te uiten. Denk hierbij aan
tekenmaterialen en verf, water en zand, materialen voor knippen en plakken, de
natuurlijke materialen buiten zoals stenen, stokken, blaadjes, stoffen etc. Belangrijk is
niet het resultaat van de expressie (het schilderij) maar het plezier en de positieve
ervaring die de kinderen opdoen in de kennismaking met de verschillende materialen
en de mogelijkheid om zich te uiten met iets anders dan woorden.
Taal en communicatie
De pedagogisch medewerker is in staat met ieder kind te communiceren, verbaal en
non-verbaal. Ze kijkt goed naar het kind, ook naar het non verbale gedrag en
reageert op wat ze observeert met taal. (Ben jij aan het bouwen met de zand? Hoor
ik jou daar een liedje zingen?. Ik zie dat jij al goed kunt puzzelen. Heb jij lekker
geslapen?) Vervolgens wekt ze de belangstelling van het kind door het spel
spannend te maken ( vraag stellen, spelvoorstel doen).
De pedagogisch medewerker biedt kinderen voortdurend taal aan door te vertellen
wat ze observeert (benoemen), dingen uit te leggen, liedjes te zingen (bv als ritueel
van een vaste activiteit, bij seizoensfeesten etc), boekjes voor te lezen, uit te leggen
wat ze doet. Ook denken we hierbij aan fantasiespel (ik ben een hele grote tijger en
ik kom je opeten…….), rollenspel (jij bent papa en ik ben mama), imitatiespel
(keukentje, winkeltje, werkbank).
Bij de jongste kinderen is vooral ook aandacht voor non verbale communicatie met
name tijdens de verzorgmomenten zoals voeden en verschonen. Denk hierbij aan
strelen, kietelen, geluidjes maken, oogcontact, mimiek/gekke bekken trekken, etc..
De voertaal in de opvang is Standaardnederlands. De pedagogisch medewerker
spreekt ook het Limburgs dialect. Indien ouders dat wensen, en ingeval van een
andere moedertaal, wordt het kind uitsluitend in het Nederlands aangesproken.
Kdv Bijlili 2015