Nieuwsbrief september 2014 - Stichting Kinderopvang Purmerend

Villa Polderpret
september 2014
2012
Beste ouder/verzorger,
Het was deze maand feest op onze locatie Villa Polderpret!!
Wat een geweldig feest op woensdag 17 september , een fantastische dag met
veel blije en tevreden ouders en kinderen. Ouders hebben gezorgd voor lekkere
hapjes waarvan iedereen lekker heeft gegeten.
Op zaterdag 20 september de open dag , met clown Sasja, een springkussen en
een enthousiast team die de ouders en belangstellenden te woord stond.
En dan nog het feest omdat ik 8 september 50 jaar ben geworden. Helemaal
geweldig en zo fijn om zo’n top team op deze locatie te hebben!!!
Groet,
Monique van den Oever
Tel: 06- 51872408
[email protected]
Klanttevredenheidsonderzoek BSO de Spetters 2014
In mei 2014 zijn 65 uitnodigingen voor het klanttevredenheid onderzoek verstuurd naar de ouders van de kinderen
van BSO De spetters. 15 ingevulde enquêtes hebben we terug ontvangen. Wij kregen van de respondenten het
rapportcijfer 7,3.
Uit het onderzoek is een aantal punten naar voren gekomen die we met het team hebben besproken:
 De activiteiten sluiten goed aan op de leeftijd van de kinderen.
 Ouders zijn tevreden over de pedagogische kwaliteiten van ons team
 We gaan de kinderen nog meer betrekken bij het vaststellen van de thema’s en de daarbij behorende
activiteiten het komende schooljaar.
 We gaan ons meer richten op muziek-, dans- en theateractiviteiten.
 In de nieuwsbrief vermelden we de uitkomsten van de kindvergaderingen die twee keer per jaar plaats
vinden, samen met de kinderen.
 Het activiteitenrooster maken we ruim van te voren bekend aan ouders en kinderen. We bekijken of we dat
vaker per e-mail kunnen gaan doen.
Klanttevredenheidsonderzoek kdv het Kwetternest 2014
In mei 2014 zijn er 120 uitnodigingen voor het klanttevredenheidsonderzoek verstuurd naar de ouders van de
kinderen van KDV Het Kwetternest. 52 ingevulde enquêtes hebben we terug ontvangen. De respondenten gaven
ons het rapportcijfer 8.
Uit het onderzoek is een aantal punten naar voren gekomen:
 Ouders zijn tevreden over de pedagogische kwaliteiten van ons team
 Ouders geven aan meer activiteiten te willen op het gebied van bewegen, dans en muziek.
 De communicatie over de activiteiten wordt als goed ervaren. Wel gaan we kijken of we ouders meer via
andere media kunnen informeren, zoals e-mail.
kinderopvangpurmerend.nl


We gaan ouders beter informeren over ons kind volgsysteem.
De leeshoek gaan we structureler gebruiken met de kinderen en we vertellen hierover aan de ouders onder
via deze nieuwsbrief
We bedanken iedereen die de enquete heft ingevuld heel hartelijk, hier zijn we heel blij mee!
Kindvolgsysteem
De kinderen worden 2 x per jaar geobserveerd. We kijken dan naar hun algehele ontwikkeling. We gebruiken daarbij
een vast systeen met observatielijsten die passen bij de leeftijd van het kind.
* Spraakontwikkeling voor baby’s en peuters (zo praat ik)
* Motoriek voor baby’s en peuters (zo beweeg ik)
* Sociale competentie voor baby’s en peuters ( zo doe ik)
Door deze lijsten kunnen we de ontwikkeling mooi in kaart brengen en natuurlijk met u bespreken. 1 x per jaar wordt
u uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Dag van de pedagogisch medewerker
Langs deze weg willen wij de pedagogische medewerkers alle ouders en de oudercommissieleden hartelijk
bedanken voor de mooie en lieve kaartjes met hartverwarmende teksten voor de dag van de pedagogisch
medewerker. Iedere groep kreeg z’n eigen slinger met kaarten. Deze is van de Kiekediefjes:
Verjaardagen
Hoera!!! Juf Tanja is alweer 34 lentes jong. Donderdag 4 september hebben we het knus
gevierd met de kindjes van deze dag.
Monique ziet Sarah
Het was een ware feestmaand op het Kwetternest! Behalve de voorbereiding van het
cowboy indianen feest, was ook onze locatiemanager Monique jarig. Ze werd namelijk 50
jaar en met een Sarah pop vereeuwigd. Een gezellig feestje in de centrale hal voor de
kindjes maakte dit alles tot een feestelijke happening.
kinderopvangpurmerend.nl
Even voorstellen: de oudercommissie
Al weer geruime tijd is de oudercommissie in deze samenstelling actief binnen Villa Polderpret. We
vertegenwoordigen alle ouders die gebruik maken van de verschillende opvang mogelijkheden binnen SKOP Villa
Polderpret. We vergaderen 4 keer per jaar in de avond samen met locatiemanager Monique en 1 van de
medewerkers. We bespreken onderwerpen als: veiligheid in en om de locatie, kindvolgsysteem, reglementen en
organiseren de dag van de pedagogisch medewerkers. Indien er onderwerpen zijn die u graag met ons wil delen
danwel de notulen wil inzien, kunt u contact met ons opnemen via de locatiemanager.
We stellen ons graag aan u voor:
Danielle Schrumpf: moeder van Jason (5 jaar) en Lesley 2,5 jaar. Lesley zit op woensdag met veel plezier bij de
Waterhoentjes en Jason heeft ook 3 jaar op het Kwetternest gezeten.
Sandrijn van Oostveen: moeder van Noya. Noya gaat op woensdag en donderdag met veel plezier naar de
Velduiltjes.
Janneke de Groot: moeder van Indi die het op donderdag erg naar haar zin heeft op de Waterhoentjes
Maaike Bouquet, moeder van Tijn (2 jaar). Tijn gaat op woensdag heel graag naar de Kiekendiefjes.
Maud Ligtvoet: moeder van Gijs 5 jaar en NIEK van 2,5 jaar. NIEK zit op maandag en donderdag bij de
Kiekendiefjes. Gijs heeft daar ook 4 jaar enorm naar zijn zin gehad.
In de huidige samenstelling mist de OC vertegenwoordiging vanuit de BSO. Mocht u interesse hebben om deel te
nemen aan de OC, bij voorkeur een ouder van een kind wat naar de BSO gaat, maken wij graag kennis! Meld u dan
even bij Monique van den Oever.
Tot ziens!
de Oudercommissie
Zomerfeest en open dag
Wat een gezellige dagen hebben we gehad, het kon niet beter. We troffen het met het weer zodat we het zomerfeest
en 5 jarig bestaan groten deels buiten konden vieren. Er werden veel spelletjes gedaan zoals stokpaarden race (die
de kinderen zelf hadden gemaakt). En ook werden er kettingen geregen van chips, indianen tooien gemaakt. Boven
bij het Bso gedeelte konden en kinderen geschminkt worden bij Juf
Junissa en Juf Diana. Ook het trommelen in het andere lokaal met Juf
Jolanda was heel geslaagd.
In het Bos in het bos
Wonen indianen
Ze eten ze drinken niet
Maar schieten met bananen
Tumba tumba tumba tumba tumba tumba
Al met al een hele gezellig druk bezochte dag, waarvoor ook onze dank
uit gaat naar alle ouders en de oudercommissie voor de lekkere hapjes
en drankjes.
De open dag was de zaterdag erna, gelijk met het feest van de basisschool. De samenwerking met de basisschool is
heel fijn er is een goed contact met de leerkrachten. Er liep een vrolijke clown bij ons rond die hele mooie ballonnen
kon maken. Ook van het springkussen werd gretig gebruik gemaakt. Al met al geslaagde dagen. Op naar het 10 jarig
bestaan!
kinderopvangpurmerend.nl
HET KWETTERNEST
Nieuws van de waterhoentjes
Bij de waterhoentjes zijn we al druk met de voorbereidingen bezig voor
de herfst! Wij hebben een bak met echte kriebelende spinnen aan de
kinderen laten zien want het is natuurlijk reuze interessant om te zien
hoe een spin haar webje maakt.
Nieuws van de velduiltjes
Cowboy Billie is op de Velduiltjes groep gekomen. Van je hotsie knotsie
knetter! Omdat het zomerfeest thema ‘indianen en cowboys’ was hebben wij
onze klas omgetoverd tot een saloon. Alle kinderen op de groep zijn cowboy
Billie. Met hun stokpaardjes gezellig spelen in de saloon. Zingen, knutselen,
we maken er een gezamenlijk een mooi cowboy klas van.
Kinderboekenweek: Feest!
Van 1 tm 12 oktober is het weer kinderboekenweek. Het thema dit jaar is
"feest" en natuurlijk doen wij dit jaar ook weer mee. Wij lezen deze week het boek
"Lotje is jarig" voor, dit doen wij interactief door ons o.a. te verkleden.
In deze week introduceren wij ook de "leeskoffer". Elke week krijgt 1 kindje uit elke
groep de leeskoffer mee naar huis waarin leesmateriaal zit. Wat precies de
bedoeling is, dat kunt u vinden in de koffer!
Wist u dat onze leeshoek in de gang altijd te gebruiken is om samen met uw kind
een boekje te lezen, bijv bij het brengen/ophalen?
Groetjes Jessica en Milly (voorlees coördinatoren)
kinderopvangpurmerend.nl
DE SPETTERS
Kindvergaderingen
Bij de Spetters houden wij 2 keer per jaar een kindvergadering. Hier kunnen de kinderen van 8 jaar en ouder hun
eigen ideeën en bevindingen aangeven. Zo horen we wat er onder de kinderen leeft en of dat gene wat wij aan
activiteiten aanbieden ook bij hen past en of zij dit leuk vinden. De laatste vergadering was in juni en daar kwam uit
dat de kinderen graag nieuwe spelletjes voor hun eigen leeftijd willen hebben.
Een van de doelen van een kindvergadering is dat we de wensen van kinderen horen en met hen op zoek gaan naar
een oplossing. In dit geval hebben zij zelf spelletjes uitgezocht. Wij vinden het erg belangrijk om de kinderen te
horen en mee te laten denken in de activiteiten van de opvang. De ervaring is dat de kinderen de ‘officiele’
vergaderingen erg leuk vinden. Ook is de betrokkenheid van de kinderen groter.
……………………………………………………………………………………………..
ALGEMEEN NIEUWS
Uitdelen bij de BSO
Vanaf heden vieren we de verjaardagen van de kinderen op een
andere manier. De kinderen gaan niet meer uitdelen, maar we
zorgen dat het kind op een andere manier in de belangstelling staat
met een feestje.
Vaak wordt er op school uitgedeeld en daarnaast ook bij de BSO,
sportclubs etc. Dit kost allemaal geld en we merkten dat het voor
ouders wat veel werd. Ook passen de traktaties lang niet altijd bij
ons gezonde voedingsbeleid. Daarom richten we de verjaardag
anders in. Per locatie kan dat iets verschillen, het team zorgt dat het
feestje past bij de kinderen. Vraag hier gerust naar bij de
pedagogisch medewerkers.
Herfstvakantie!
De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. U ontvangt weer een overzicht met alle activiteiten en praktische
informatie voor de buitenschoolse opvang.
Langer recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag
Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat werkende ouders vanaf 1 januari 6 maanden rechthouden op
kinderopvangtoeslag na een onverhoopt ontslag. Op dit moment is dit nog 3 maanden.
Wij juichen dit initiatief toe, omdat we uit ervaring weten hoe belangrijk dit kan zijn voor
zowel kind als ouder.
Water drinken op de opvang
De samenwerking met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gaat goed en we merken
dat er op de locaties meer water gedronken wordt. Bij de grote uitstapjes in de zomer
kregen we jerrycans van JOGG. Ook werken diverse locaties nu met ‘tapi’s’, die van
elke kraan een leuk fonteintje maken. Op 14 oktober (in de herfstvakantie) organiseren
we bij de Sterrenplukkers een JOGG Waterdag. De kinderen gaan de wijk in middels
kinderopvangpurmerend.nl
een speurtocht richting het Wormerplein naar het watertappunt. Daar gaan ze omwoners interviewen over het
watertappunt en hoe de mensen met water omgaan.
Ook gaan we waterspelletjes en proefjes doen.
Bespreekbaar maken van gedrag
Door nieuwe wetgeving komen er op het reguliere basisonderwijs steeds meer kinderen met opvallend gedrag.
Logisch gevolg is dat wij bij de buitenschoolse opvang hier ook mee te maken krijgen. Momenteel krijgen diverse
pedagogisch medewerkers cursussen en ondersteuning om hier mee om te gaan en gedrag bespreekbaar te maken
met kinderen en ouders. Zo blijft de buitenschoolse opvang professioneel aansluiten bij het basisonderwijs.
Kinderboekenweek: Feest!
Van 1 tm 12 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is Feest! Diverse locaties vieren hun eigen feestje
en organiseren activiteiten rondom dit onderwerp. Zelf kunt u ook meedoen door thuis gezellig voor te lezen. Het
kinderboekenweekgeschenk van dit jaar is:
Zestig spiegels van Harm de Jonge , een mooi geïllustreerd verhaal voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor de kleinsten is
er het prentenboek van het jaar: Fabians Feest van Marit Törnqvist.
kinderopvangpurmerend.nl