DDL-20140501-00010MH001

© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Donderdag, 01 mei 2014
Commentaar
Kartrekkers
D
e honderd jonge docenten, die het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)
gaat aantrekken, moeten niet alleen
goed les kunnen geven, maar ze dienen ook de kar te gaan trekken op het
gebied van (digitale) onderwijsvernieuwing. LVO
neemt alvast een voorschot op de toekomst. Met het
werven van de eerstegraadsdocenten wil de onderwijskoepel niet alleen het middelbaar onderwijs
een kwaliteitsimpuls geven, maar ook alvast inspelen op de uitstroom van de oudere generatie leerkrachten die over een paar jaar met pensioen gaat.
Dat mag een paar miljoen kosten.
De grootste Limburgse onderwijskoepel
staat voor een zware taak de komende jaren. LVO
opereert in een krimpregio. De koepel moet scholen
sluiten en samenvoegen. Dat gaat, zoals de clustering van de verschillende schooltypen in Maastricht
al liet zien, niet zonder slag of stoot. LVO Maastricht
kreeg het verwijt solistisch en autoritair te hebben
opgetreden en niet naar ouders, docenten en politiek te hebben geluisterd.
Los van de clustering staat LVO ook voor de
opdracht de kwaliteit van het middelbaar onderwijs op te krikken. Nu de oudere generatie veelal
academisch opgeleide docenten op het punt van afzwaaien staat, ontstaat een gebrek aan eerstegraadsdocenten. Aan leerkrachten met een academisch
denkniveau, die broodnodig zijn in de bovenbouw
van het middelbaar onderwijs. De afgelopen jaren is
duidelijk geworden dat tweedegraadsdocenten niet
altijd de capaciteiten hebben om de bovenbouw van
havo en vwo te ‘bedienen’.
De jonge docenten moeten zorg dragen voor
een nieuwe dynamiek in het middelbaar onderwijs.
Zij moeten het onderwijs inhoudelijk vernieuwen,
zorgen voor meer variatie en ook nog eens (oudere)
collega’s op sleeptouw nemen. Zij worden de kartrekkers van het vernieuwde onderwijs. Hen wacht
een bijna Hercules-achtige taak. Net zoals de held
uit de klassieke mythologie moeten zij met een combinatie van slimheid en kracht hun doelen zien te
bereiken. De onderwijsondernemers krijgen geen
cent extra. Wel een aanstelling van minimaal 0,8 fte
met vooruitzicht op een vaste baan. Dat dan weer
wel. Een beetje mager voor de taak die er ligt.