Download de presentatie hier als pdf

5-5-5 GROEIPLAN
“We kiezen voor economische
groei als katalysator voor
welvaart, welzijn en geluk.”
Citaat Toekomstverklaring
GROEI
5 HEFBOMEN VOOR
1 MEER MENSEN AAN HET WERK
2 MINDER LASTEN
3 BETER VERDIENEN
4 INVESTEREN IN MENS & WERELD
5 MODERNE SLANKE OVERHEID
MEER MENSEN
AAN HET WERK
AMBITIE:
bs
o
J
294.000 MEER MENSEN AAN
HET WERK
194.000 CONSTANT BELEID (PROJECTIE PLANBUREAU)
100.000 EXTRA = OPEN VLD PLAN
OP WEG NAAR ONZE EUROPESE 2020 AFSPRAAK
(WERKGELEGENHEIDSGRAAD 73,2 % VAN DE BEVOLKING TUSSEN 20 EN 65 JAAR)
GRAFIEK
Duizenden
EXTRA
JOBS
2014-2019
Extra
jobs
2014-2020
300
t
c
ffe ld
250
+ 100.000
E pen Vlan
200
O eip
gro
150
+294.000
100
+ 194.000
50
0
2014
2015
2016
2017
constant beleid
2018
2019
2020
2019
extra jobs Open Vld
A. VISIE OP ACTIVERING
1. COACHING
Eerste jaar
2. STRENGER OPVOLGEN
Tweede en derde jaar
GEMEENSCHAPSDIENST
3.
EINDE UITKERING
LEEFLOON
Vanaf vierde jaar
B. REMMEN WEGNEMEN
FLEXI-JOBS IN O.A. HORECA
(=FLEXIBEL BIJVERDIENEN)
PRESTEREN OVERUREN
VERGEMAKKELIJKEN
ONBEPERKT BIJVERDIENEN
GEPENSIONEERDEN
....
C. COMBINATIE WERK-GEZIN
JOB
FAMILY
JOB
FAMILIE
D. EEN BEETJE LANGER WERKEN
extra
inspanning
fatsoenlijk
pensioen
voor iedereen
E. MAAR VOORAL: FISCALITEIT VERLICHTEN
FISCALE
DRUK
VERLICHTEN
MINDER
LASTEN
5 MILJARD ZUURSTOF VOOR WERKGELEGENHEID
WAT DOEN WE?
competitiviteitspact:
Federaal
lastenverlaging van 1,35 miljard €
+
patronale RSZ-bijdrage lineair verminderen
met 3 miljard €
Vlaams
=
Vlaamse RSZ-kortingen voor -30 jarigen en 55-plussers verhogen:
650 miljoen €
N
E
M EN
A
S ERK
W
GRAFIEK
Miljarden
Loonhandicap aanpakken
t
c
ffe ld
9
E pen Vlan
8
7
O eip
o
r
g
Huidige regering
{
6
5
BTW ENERGIE
4
BTW
3
2
1
0
2012
2013
Loonstop + maatregelen index
Lastenverlagingen federaal
Lineaire verlaging RSZ - federaal
Doelgroepkortingen - Vlaams
2014
Concurrentiepact
2019
GRAFIEK
HISTORISCHE LOONHANDICAP: 16,1%
DALING LOONKOSTHANDICAP
maatregelen
huidige regering
-3,0%
-3,2%
Ontsporing sinds 1996
t
c
ffe ld
E pen Vlan
O eip
gro
resterende
handicap:
9,9%
VENNOOTSCHAPPEN
e
i
s
Vi
·
Stabiel fiscaal klimaat =
respect en vertrouwen voor ondernemers
·
Rulingdienst uitbreiden en versterken
·
Charter tussen fiscus en onderneming
·
Behoud notionele intrest-aftrek
MEER VERDIENEN
5 MILJARD EURO BELASTINGVERMINDERING
VOOR WIE WERKT EN GEWERKT HEEFT
MEER WERK DOOR MEER KOOPKRACHT
Federale maatregel:
· Van 5 naar 2 tarieven in de personenbelasting
e
i
s
Vi
· In fases: afschaffen van 30%, 40% en 50%
SIMPEL= EERLIJK= MINDER FRAUDE
Duizenden
Duizenden
30
50%
40
25
35
30
20
45%
25
15
20
15
40%
10
30%
5
25%
10
5
0
0
25%
30%
40%
Duizend
35
2014
45
40
45%
50%
25%
45
50%
40
45
40
35
35
30
30
45%
25
20
25
20
40%
15
15
10
50%
25
2045%
15
40%
10
5
5
25%
0
30%
30
10
5
25%
40
35
2019
2015
Duizenden
Duizend
GRAFIEK
25%
0
0
40%
45%
40%
50%
45%
50%
25%
40%
45%
25%
50%
40%
45%
50%
VERHOGEN KOOPKRACHT
Vlaamse maatregel:
· Gebruik maken van nieuwe Vlaamse fiscale
bevoegdheden uit 6de SHV
· Vermindering Vlaamse fiscaliteit met 1 miljard Euro
( via vermindering gewestelijke opcentiemen)
e
i
s
Vi
SIMPEL= STUCTUREEL
GRAFIEK
Meer verdienen
2019
1000
- Afschaffen 30%-tarief
1000
Verminderen Vlaamse
fiscaliteit
3300
Verhogen ondergrens
40%-tarief met 5500 euro
4
- Verhogen ondergrens 40%-tarief met 5500 euro
- Verminderen Vlaamse fiscaliteit
5
3
3200
2
1
700
Afschaffen 30%-tarief
700
0
INVESTEREN
IN MENS & WERELD
800 MILJOEN EURO PER JAAR
800 MILJOEN EURO PER JAAR
INVESTEREN
IN
VLAAMSE
VOORUITGANG
INVESTEREN IN VLAAMSE
180
800
200
200
180
40
40
40
30
70
70
30
200
40
40
40
180
200
200
200
andere
durfkapitaal
andere
durfkapitaal
energie-efficiëntie
wonen (kopen en huren)
O&O
onderwijs
welzijn en zorg
mobiliteit
ZORG
• ombuigen subsidies
aan instellingen naar
persoonlijke zorgbudgetten
• nieuwe zorgmodellen
door open gooien
zorgmarkt
• kindergeld voor het
eerste kind is het
hoogst
• inzetten op zelf standige kinderopvanginitiatieven
ONDERWIJS
• investeren in kinderen: maatwerk
• leerkrachten ondersteunen
• moderne schoolgebouwen & lesmateriaal
WONEN
• woonbonus blijft
behouden
• stimulerend beleid
voor private huurmarkt,
• geen belasting op
huurinkomsten
MOBILITEIT
• Vlaanderen als logistieke draaischijf
• ‘missing links’ aanpakken
• anti-fileplan
• omwenteling organisatie collectief vervoer
MODERNE
SLANKE OVERHEID
5% BBP MINDER OVERHEID
EFFICIËNTIEPACT TUSSEN ALLE OVERHEDEN
· Toepassen van Open Vld uitgavennorm:
overheidsuitgaven groeien met gezondheidsindex
· Reorganiseren
· Investeren door uitgaven te heroriënteren
VLAANDEREN EN BELGIË 2.0
Grondige reorganisatie van federale en Vlaamse overheid naar telkens 5 domeinen:
Vorming
Gezondheid
Veiligheid
Economie
Financiën
FEDERAAL
Omgeving
VLAAMS
Sociale
Bescherming
Buitenland
Welzijn
Financiën
* taken hergroeperen en niet-kerntaken schrappen: rationalisatie van instellingen
* 6e staatshervorming is opportuniteit voor arbeidsmarkt, gezondheid en gezin
* vergunningen: lex silencio
GRAFIEK
5-5-5 groeiplan
Financiering
in 2019
22,5
in 2019
22,5
2,0
20,0
17,5
20,0
5,0
2,5
17,5
5,0
1,0
1,1
12,5
10,0
10,0
7,5
7,5
5,0
0,5
15,0
15,0
12,5
2,5
10,5
20,0
14,9
5,0
2,5
2,5
0,0
0,0
bestrijden fraude
vergrijzing
minder lasten
meer verdienen
begroting in evenwicht
inkomsten extra jobs
sanering Comori
diversen
toepassing Open Vld-norm
minder intrestlasten
bezuinigingen
GRAFIEK
5-5-5 groeiplan
Financiering
in 2019
22,5
in 2019
22,5
2,0
20,0
17,5
20,0
5,0
2,5
17,5
5,0
1,0
1,1
12,5
10,0
10,0
7,5
7,5
5,0
0,5
15,0
15,0
12,5
2,5
10,5
20,0
14,9
5,0
2,5
2,5
0,0
0,0
bestrijden fraude
vergrijzing
minder lasten
meer verdienen
begroting in evenwicht
inkomsten extra jobs
sanering Comori
diversen
toepassing Open Vld-norm
minder intrestlasten
bezuinigingen
WAAR BEZUINIGEN WE ?
- Sociale zekerheid: gezondheidsindex + 0,81% per jaar
-Gezondheidszorg:
- efficiëntiewinst van 1 miljard in 2015, nadien
- gezondheidsindex + 1,5% per jaar groei (bezuiniging)
- Werkloosheid: meer mensen aan het werk zorgt voor minder uitkeringen
- Pensioenen: vervroegd uittreden afremmen
- Efficiënte overheden:
- Kerntaken
- Afslanken entiteiten (De Lijn, Vlaams Energiebedrijf)
5-5-5 GROEIPLAN