monitoring peren China exporteurs overeenkomst 2014 3 zonder tabel

Postadres: Postbus 43133 2504 AC ‘s-Gravenhage
Overeenkomst inzake monitoringsprogramma 2014
t.b.v. export van Nederlandse Peren van het ras Conference naar China
INHOUDSOPGAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Inleiding
Partijen betrokken bij de overeenkomst
Voorwaarden
Uitvoering werkzaamheden KCB
Overige bepalingen
Kosten
Betalingstermijnen
Onregelmatigheden en maatregelen
Looptijd en beëindiging overeenkomst
Ondertekening overeenkomst inzake monitoringsprogramma 2014
t.b.v. export van Peren naar China
1
1.
Inleiding
Deze overeenkomst heeft betrekking op het, door het KCB, uit te voeren monitoringsprogramma
ten behoeve van de export van Nederlandse Peren van het ras Conference, naar China in 2014. De
grondslag voor het monitoringsprogramma is gelegen in het in overleg tussen het ministerie van
Economische Zaken (EZ) en China opgestelde, en door de autoriteiten geaccordeerde protocol.
Slechts de bedrijven, die voldoen aan de eisen uit het protocol komen in aanmerking voor het telen, sorteren en verpakken respectievelijk exporteren van Nederlandse Peren van het ras Conference, met China als bestemming. Op basis van het protocol heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (hierna genoemd ‘de NVWA’) een uitwerking van het protocol opgesteld, waarin de
onderdelen van het monitoringsprogramma zijn opgenomen. Voor de uitvoering van een deel van
het monitoringsprogramma heeft de NVWA het KCB aangewezen. De uitwerking van het protocol
staat vermeld op de website van het KCB (www.kcb.nl). Met de ondertekening door de in hoofdstuk 2 genoemde partijen is er sprake van een overeenkomst.
2.
Partijen betrokken bij de overeenkomst
Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn de volgende partijen direct betrokken:
a. Opdrachtgever:
Het op pagina 6 van de overeenkomst vermelde bedrijf
b. Opdrachtnemer:
Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB), ’s-Gravenhage
De NVWA ziet erop toe dat de uitwerking van het Protocol op de juiste wijze worden uitgevoerd.
3.
Voorwaarden
Verklaringen/verplichtingen opdrachtgever
Met de ondertekening van de voorliggende overeenkomst verklaart de opdrachtgever:
a. op de hoogte te zijn van de inhoud van het Protocol en zich te houden aan de daarin opgenomen eisen.
b. in te stemmen met de uitvoering van het monitoringsprogramma door de opdrachtnemer
en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, waaronder begrepen de werkzaamheden
zoals beschreven in hoofdstuk 4 (Uitvoering werkzaamheden KCB). In dat kader is de opdrachtgever verplicht de medewerkers van opdrachtnemer de toegang te verlenen tot de
bedrijfslocaties.
c. de uit het monitoringsprogramma voortvloeiende kosten, zoals beschreven in hoofdstuk 6,
tijdig te betalen aan de opdrachtnemer. Bij het niet tijdig betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, de werkzaamheden te staken en de opdrachtgever uit het register te schrappen.
2
d. alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens en informatie te verstrekken aan de opdrachtnemer.
Verklaringen/verplichtingen opdrachtnemer
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart de opdrachtnemer:
a. zorg te dragen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden op de bedrijfslocatie en
de opgegeven percelen/teeltbedrijven van opdrachtgever, waaronder begrepen de in
hoofdstuk 4 (Uitvoering werkzaamheden KCB) beschreven werkzaamheden.
b. zich te houden aan de algemeen geldende hygiënevoorschriften bij zendingsinspecties, zoals omschreven op de website van het KCB. Indien de opdrachtgever aanvullende eisen
stelt, zal de opdrachtnemer zich daaraan conformeren.
4.
Uitvoering werkzaamheden KCB
Werkzaamheden KCB
Het KCB verricht op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:
1. Inspecteren van 10% van het totaal van de aangemelde percelen voor en tijdens de oogst.
Daarbij wordt gekeken naar de 50 cm eis (vruchten mogen niet lager hangen dan 50 cm boven het maaiveld), de aanwezigheid van in het protocol genoemde ziekten en plagen en de
controle van aanwezige vallen.
2. Tijdens de oogst wordt gecontroleerd of de oogst van de betreffende percelen gescheiden
wordt opgeslagen en de kisten juist zijn aangeduid ten behoeve van de traceerbaarheid tot
het moment van export.
Werkwijze
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform eerdergenoemd Protocol. De opdrachtnemer is
gehouden de aanwijzingen van de NVWA te volgen bij de uitvoering van dit Protocol. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van de opdrachtnemer. Alle handelingen/beoordelingen zullen administratief worden vastgelegd.
Gegevens opdrachtgever
Ten aanzien van de voor de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer benodigde
gegevens, baseert de opdrachtnemer zich op de gegevens die de opdrachtgever op het aanmeldformulier aan Frugi Venta heeft vermeld.
5.
Overige bepalingen
3
Aansprakelijkheid en vrijwaring
De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, vervolg- en vertragingsschade
daaronder begrepen, die mogelijk voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens de schade die het gevolg is van een verwijtbare nalatigheid van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer dienovereenkomstig voor alle aanspraken die derden jegens de opdrachtnemer mochten maken.
6.
Kosten
Op 10% van het totaal van de opgegeven percelen verricht de opdrachtnemer de navolgende
werkzaamheden, waaruit de hierna te noemen kosten voortvloeien:
1. Inspecteren van het perceel voor of tijdens de oogst.
2. Controleren van de opslag en aanduidingen.
3. Administreren van werkzaamheden en resultaten.
Basiskosten
Per inspectie wordt een starttarief in rekening gebracht van € 46,75.
Voor de hygieneset wordt €5,00 per inspectie in rekening gebracht.
De inspectietijd wordt geregistreerd in minuten. Per minuut wordt € 1,46 in rekening gebracht.
De inspectietijd is begroot op 1,5 uur per perceel. Afrekening geschied op basis van werkelijk geregistreerde tijd. De totale kosten van de monitoring worden achteraf naar rato (uitgangspunt is
het aantal opgegeven ha per exporteur) verdeeld over de deelnemende exporteurs.
(Per overeenkomst wordt het betreffende bedrijf vermeld)
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Indien het Protocol en/of de aanwijzingen en instructies van de NVWA gedurende de looptijd van
de overeenkomst worden aangepast en deze invloed hebben op de werkzaamheden die de opdrachtnemer moet uitvoeren en/of de daarbij te gebruiken materialen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. Over een aanpassing van de kosten wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk door de opdrachtnemer geïnformeerd.
Indien het te inspecteren bedrijf zich niet houdt aan het Protocol zullen alle hierdoor veroorzaakte
extra werkzaamheden en kosten door het KCB bij het bedrijf in rekening worden gebracht.
Variabele kosten
Bij vermoeden van een organisme dat opgenomen is in het protocol wordt een monster opgestuurd naar de NVWA, de kosten voor monstername (zie website KCB: Tarieven) worden in rekening gebracht bij de exporteur.
7.
Betalingstermijnen
4
Betaling van nota’s dient binnen 14 dagen na datumstelling ervan te geschieden.
8.
Onregelmatigheden en maatregelen
In het geval de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden constateert, dat een onregelmatigheid plaatsvindt of heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het niet voldoen aan de eisen
uit het Protocol), al dan niet door toedoen van de opdrachtgever, dan wel de medewerkers van
opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden worden belemmerd, wordt daarvan terstond melding gemaakt aan de NVWA. De NVWA bepaalt of en zo ja, welke maatregel wordt genomen. Een mogelijke maatregel is dat de opdrachtnemer uit het register wordt geschrapt.
9.
Looptijd en beëindiging overeenkomst
a. De overeenkomst heeft een looptijd vanaf het moment van ondertekening door beide partijen
tot en met het uitvoeren van laatste controle door het KCB.
b. Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele betalingsverplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst in stand.
5
10. Ondertekening overeenkomst inzake monitoringsprogramma 2014
t.b.v. export van Nederlandse Peren van het ras Conference naar China
De onderstaande partijen verklaren zich akkoord met de voorliggende overeenkomst.
Namens de opdrachtgever,
(Naam bedrijf): …………………………………………………………………………………
(Naam bevoegde functionaris bedrijf en functie):………………………………………………
(Adresgegevens en telefoonnummer bedrijf):………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(email adres):……………………………………………………………………………………
Plaats: ……………………………………
Datum:……………………………… 2014
……………………………………………….
(Handtekening bevoegde functionaris bedrijf)
Namens de opdrachtnemer,
ir. M. de Graaf, algemeen directeur van het KCB
Plaats: ……………………………………… ………………………………………………….
Datum:……………………………… 2014 (Handtekening)
Let op: Slechts deze pagina meesturen met het aanmeldingsformulier naar het KCB; pagina 1 tot
en met 6 hoeven niet te worden geretourneerd.
6