Werk maken van de baanafspraak

WERK MAKEN
VAN DE BAANAFSPRAAK
Werksessie voor hoofden
sociale diensten en
werkgeversservicepunten
en SW directeuren
2
Programmaleiding en dagvoorzitter: Maarten Adelmeijer
(projectleider business cases Baanafspraak in opdracht van AWVN en expert Werk
& Inkomen)
Blok 1 – 9.00u – 10.00u: Foto
Elke deelnemer brengt in kaart:
zz
Soll situatie: belangrijkste elementen in beleidskeuzes en plannen
zz
Ist-situatie: sterktes, zwaktes en succesverhalen
zz
what’s next: wat moet nu de eerstvolgende prioriteit zijn
Aan het eind van deze werksessie
hebt u:
Deze foto bepaalt indeling en uitwerking van blok 4.
• inzicht in de kosten, baten, en
zz
Welke prioriteiten hebben gemeente(n) en uitvoeringsorganisatie(s) gesteld.
succes- en faalfactoren van het
plaatsen van mensen met een
zz
Vaststellen meest urgente knelpunten
Wat is de Ist-situatie, wat is de Soll-situatie, wat zijn de meest urgente
arbeidsbeperking
knelpunten
• concrete verbeterpunten voor
uw belangrijkste knelpunten
Prioriteiten
zz
Arrangement
Berenschot biedt mede op basis
Wat is een uitvoerbaar en voor werkgevers aantrekkelijk arrangement. Overweeg
van 40 concrete business cases
daarbij: voorwaarden pakket loonkostensubsidie; social return; social impact
kennis aan en faciliteert het leren
bonds, sectorplan.
van elkaar.
zz
Match
Het doel is werk. AWVN is bij uit-
Hoe wordt de match georganiseerd. Benaderbaarheid bestanden. Rol
stek de partij om dat perspectief
intermediair? Welke partij?
in te brengen.
zz
Betrekken van werkgevers
Welke werkgevers in de regio van uw gemeente hebben zich al via AWVN
gecommitteerd.
Wat is een effectieve manier om een alliantie met deze (en andere) bedrijven te
smeden.
zz
Wie, wat, wanneer
Wat is de eerste actie. Wie moet daarbij betrokken worden.
Wat zijn de belangrijkste volgende acties. Wie is daarbij nodig.
Blok 2 - 10.00u – 12.00u: Kosten, baten, succesfactoren bij werken met
garantiebanen
Paul Schenderling, schrijvers rapport business cases inzet arbeidsbeperkten
Fleur Sikkema, onderzoeker bij datzelfde rapport en via AWVN betrokken
bij benaderen werkgevers
zz
Laatste ontwikkelingen rond regelgeving: Baanafspraak, Quotumwet,
Loonkostensubsidie
zz
Kosten en baten voor gemeenten die loonkostensubsidie inzetten voor
arbeidsbeperkten, inclusief cijfermodel
zz
Effect voor werkzoekenden
zz
Kosten en baten voor werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst nemen
zz
Voorwaarden en succesfactoren vanuit de invalshoek van werkgevers
Lunch - 12.00u – 12.30u
3
Blok 3 – 12.30u – 14.00u: Arrangementen die gemeenten en werkgevers
samen brengen
Korrie Louwes (Berenschot), heeft als wethouder in Rotterdam sociale in­
novatie geïntroduceerd
Steven Hubeek en/of Kim Schumacher (AWVN), coördineren dienst­
verlening aan bedrijven die aan de Baanafspraak werken
In deze sessie worden ervaringen Berenschot, AWVN en aanwezigen (!) uitgewisseld en omgezet in een concreet werkplan.
Wanneer, waar, kosten, aanmelden
Wat zijn voor wergever en werkzoekende de belangrijke punten om aan de slag te
gaan?
Wanneer: naar keuze vrijdag
Wensen, mogelijkheden, ideeën:
9 januari of donderdag 15 januari
zz
Proces van uitkering naar werk op hoofdlijnen
van 9.00 - 16.30 uur.
zz
Wat zijn de belangrijkste wensen van werkgevers richting gemeente
Waar: Berenschot,
zz
Wat zijn de leerpunten uit de pilot ‘Zwolle regelluw’
Europalaan 40,
zz
Welke daarvan zijn hoe op korte termijn te realiseren, wat (hoe) op langere
3526 KS Utrecht
termijn
Kosten: € 500 per deelnemer;
Welke instrumenten kunnen (hoe) werken bij het realiseren van de
€ 350 voor elke 2de en volgende
Baanafspraak:
deelnemer uit dezelfde arbeids-
zz
zz
--
contractvorm (in dienst, uitzenden, coöperatie, enz.)
marktregio, bij gezamenlijke
--
social impact bonds
aanmelding
--
sectorplannen
Aanmelden: www.berenschot.nl/
--
social return
werkmakenvandebaanafspraak
--
ontsluiten van bestanden
Welke rol kunnen bemiddelaars spelen? Hoe?
Blok 4 – 14.00u – 16.00u: Uitwerken werkplan op hoofdlijnen per deelnemer
Korrie Louwes, Maarten Adelmeijer, Paul Schenderling, Fleur Sikkema
(Berenschot), Steven Hubeek en/of Kim Schumacher (AWVN)
Op basis van uw eigen foto (blok 1), zorgen we dat gemeenten met dezelfde prioriteit samen in werkgroepen komen tot verbeterpunten, met input van Berenschot en
AWVN.
Voorbeelden van belangrijke succesfactoren:
zz
Mate waarin gemeenten nu al een relatie hebben met werkgevers
zz
Verbinding tussen economie en sociaal
zz
Verbinding tussen bestanden
zz
Kennis van de bestanden
zz
Kwaliteit van gesprekken met werkgevers
zz
Aanwezige instrumenten
zz
Control en financiële sturing
Afronding – 16.00u – 16.30u: Afsluiting met terugblik en vooruitblik
Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
T 030 2 916 916
E [email protected]
www.berenschot.nl
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met
350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze
opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en
nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar.
Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw.
Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een
voorsprong zetten.
Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die
allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede
werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons
inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat
om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk
aan te pakken.
Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een
Europees samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus.
Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor OrganisatieAdviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.