ORDE van de VESPER 28 september 2005

2 maart 2014 in de Julianakerk
viering van het Heilig Avondmaal
Met medewerking van het koor Celebrate o.l.v. Roelf Roelfs
1
Voorganger:
Organist:
Harp:
Fluit:
Djembé:
Piano:
2
Ds. J. van de Meent
Jan van den Brand
Alba Wolters
Thea Katerberg
Johan Meijer
Esther van Zoest
DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Toccata en Fuga in d van J.S.Bach.
Celebrate: Such an awesome God
U bent een geweldige God, bestuurder van het universum,
met niets te vergelijken, U bent machtig, onze lofprijzing
waard.
Eens komt U in glorie, zal ik U ontmoeten.
Elke knie zal voor U buigen, iedere tong zal Uw naam
belijden!
Bemoediging, en gebed van toenadering (staande) :
Stilte
Vrg.:
Allen:
Vrg.:
Allen:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
… … … door Jezus Christus onze Heer,
AMEN.
Intochtslied: lied 314
Kyrië: Gebed om ontferming voor de nood van de wereld,
beantwoord met:
Celebrate: Missa Brevis
Kyrie eleison, Christe eleison
Glorialied: lied 146: 1, 4 en 5
DE DIENST VAN HET WOORD
Vrg: De Heer zal bij u zijn!
Allen: De Heer zal u bewaren!
Gebed voor de opening van het Woord
3
Samen met de kinderen, hierna zingen wij:
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Celebrate: Jesus, teach my heart to follow
Jesus teach my heart to follow, where You lead me ev’ry
day
Hold my hand through joy and sorrow, never let me lose
my way
Through your love salvation’s mine. Always, always let
it shine
So that I may see to follow, through the night until
Tomorrow.
4
Jezus ,leer mij U te volgen, waarheen U ons elke dag
leidt
Houd mij bij de hand bij vreugde en verdriet, laat mij
nooit de weg kwijtraken
Door Uw liefde wordt ik gered, laat Uw licht altijd
schijnen
Zo kan ik U kan zien en volgen, door de nacht tot de
volgende dag.
SCHRIFTLEZINGEN
Profetenlezing: Jesaja 49: 13-18
13 Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost,
hij heeft zich over de armen ontfermd.
14 Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
15 Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.
17 Je kinderen haasten zich terug naar huis,
de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.
18 Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe.
Zo waar ik leef – spreekt de HEER –,
je zult je met hen tooien,
hen dragen zoals een bruid haar sieraden.
Antwoordpsalm: psalm 62: 1, 4 en 5
5
Evangelielezing: Matteus 6: 24-34
24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de
andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je
zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult
aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet
meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet
en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27
Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan
zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over
kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze
werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al
zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat
vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt
al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan
niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat
zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen
we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen
najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig
hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven
worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want
de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg
aan zijn eigen last.
Acclamatie:
6
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 905
DE DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Dankgebed – voorbeden: afgewisseld met:
Stil gebed
DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
In de Julianakerk is ieder genodigd mee te vieren die gelooft in onze
Heer Jezus Christus. Kinderen vanaf ongeveer zeven jaar, die mee
hebben gedaan aan de toerusting, mogen delen in het avondmaal.
De jongere kinderen lopen mee en krijgen een zegen (i.p.v. te delen
in brood en wijn) of, bij een kringviering, staan zij wel mee in de kring
en geven schaal en beker door zonder ervan te gebruiken.
7
Mededelingen
Collectes. Orgel: Wie maar de goede God laat zorgen. J.v.d. Gijn.
de kinderen komen terug uit de nevendienst om het Heilig
Avondmaal mee te vieren.
Celebrate: Als kind’ren van U
Als kind'ren van U komen wij hier voor Uw troon
Vader, bij U is een plaats bereid door het offer van Uw zoon.
Door Uw Heilige Geest spreken wij dezelfde taal
Uw liefde brengt ons hier samen rondom Uw heilig
avondmaal
U bent bij ons en U geeft ons het teken
Door de wijn en het brood dat wij breken
Sterk ons geloof zodat wij kunnen leven
Vader, als kind'ren van U.
Als kind'ren van U zijn wij met hemels brood gevoed
En ondanks twijfel en zwakheid zijn wij rein door Jezus' bloed
Vervul ons met kracht, help ons Uw getuigen zijn
Deel ons uit als gebroken brood, maak ons tot vergoten wijn.
Uw Zoon heeft ons het voorbeeld gegeven
niet voor zichzelf maar voor U te leven.
Geef ons de wil en de moed om te leven Vader,
als kind´ren van U
Leer mij U vertrouwen, mijn hoop op U bouwen,
Laat niets mij weerhouden om voor U te leven, Heer.
Uw Zoon heeft het voorbeeld gegeven
niet voor zichzelf maar voor U te leven
Geef ons de wil en de moet om te leven Vader,
als kind´ren van U.
8
DE MAALTIJD VAN DE HEER
Tafelgebed “Met heel uw gemeente” (Dienstboek 238-281):
Vrg.: De Heer zij met u
Allen: Zijn Geest in ons midden
Vrg.: Heft uw harten omhoog
Allen: Wij heffen ons hart op tot God
Vrg.: Brengen wij dank aan de Heer onze God
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.
…..... …..... …......
Allen zingen: Sanctus en Benedictus: lied 404 b
Vrg.:
… (voortzetting tafelgebed en instellingswoorden gevolgd
door:)
Celebrate: Zie daar Gods lam
Zie daar Gods Lam, die onze zonden draagt,
Zie deze man die zijn leven geeft voor ons
Ja, onze lasten neemt Hij op zich
Zie daar Gods Lam, die onze zonden draagt, daar aan
het kruis.
Vrg.:
… (afsluiting tafelgebed, gebed om de heilige Geest)
Allen : Onze Vader (NBV):
9
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
Vredegroet (ieder reikt een aantal viergenoten de hand en wenst
elkaar: “de vrede van Christus”)
Nodiging
Delen van brood en wijn/druivensap
Celebrate: So be my Shepherd
Ik heb U verteld dat ik van U houd, dat ik altijd bij U zal blijven
Maar U vroeg het opnieuw, alsof U twijfelde of het waar was
Toen vertelde U mij dat ik de rots zou zijn, waarop U wilt
vertrouwen
En ofschoon U wist van al mijn zwakheden, U vertrouwde mij
tot het eind
Wees mijn Herder, leid mij vriendelijk door het land
En als twijfel en vrees over mij komen, houdt mij bij de hand
Wees mijn Herder, geef mij de kracht om U te volgen
Vertrouwend dat U bij mij zult blijven, zoals ik bij U blijf.
10
En zelfs als ik erg bang was, als ik twijfelde vanaf het begin,
Het geloof dat U mij gaf heeft mijn hart verlicht
Uw liefde heeft mij veranderd bij alles wat ik doe
Ik ben niet bezorgd over wat voor mij ligt, ik weet dat ik bij U
blijven mag.
Orgel en dwarsfluit: Siciliano van J.S. Bach
Dankgebed
Slotzang – lied 864: 1, 3 en 5
(tijdens het voorspel kunnen de kleinsten uit de oppas
worden gehaald)
Zegen . Allen zingen: amen, amen, amen
Celebrate: Walking on
Wandel verder met Jezus, wandel verder met de Heer,
wandel verder tot wij Thuis zullen zijn.
Soms voel ik me zo moe, soms voel ik zoveel pijn, maar ik
vertrouw op Jezus, Hij begrijpt mij altijd.
Soms kijk ik achter me, ik zie een wereld die huilt, laten we
samen doorgaan naar het nieuwe Paradijs.
11
12