Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013
Samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht
april 2014
Inhoud
Voorwoord
4
Bericht van het bestuur
5
Samenvatting
6
1.
Inrichting en organisatie van het SWV
7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Experimenteerstatus en samenwerkingsafspraken
Goed Bestuur
Staf en bedrijfsvoering
Organisatie
Medezeggenschap
7
7
7
7
8
2.
Visie en werkwijze passend onderwijs
9
2.1
2.2
2.3
2.4
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
9
9
9
10
3.
Doelstelling, overleg en communicatie
11
3.1
3.2
3.3
3.4
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
11
11
11
12
4.
Sterke basis
13
4.1
4.2
4.3
4.4
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
13
13
14
14
5.
Steun waar nodig
15
5.1
5.2
5.3
5.4
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
15
15
16
16
6.
OPDC Utrecht als tussenvoorziening
17
6.1
6.2
6.3
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
17
17
18
7.
Speciaal als het moet
19
7.1
7.2
7.3
7.4
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
19
19
19
20
8.
Doorgaande schoolloopbanen, arrangeren volgens één plan
21
8.1
8.2
8.3
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
21
21
22
2
8.4
Ontwikkel- en verbeterpunten
23
9.
Samenwerken met ouders
24
9.1
9.2
9.3
9.4
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
24
24
24
25
10.
Monitoring en evaluatie
26
10.1
10.2
10.3
10.4
Kern
Doelstelling en beoogde resultaten
Toelichting op de resultaten
Ontwikkel- en verbeterpunten
26
26
26
27
Bijlagen
1.
2.
Indicatoren OPDC Utrecht
Overzicht advisering Schakelloket/loket passend onderwijs
28
30
3
Voorwoord
Met genoegen bied ik u dit eerste jaarverslag van Sterk VO aan. Voor dit jaarverslag is het Ondersteuningsplan
dat Sterk VO voor 2012 -2013 heeft opgesteld, het uitgangspunt. In het Ondersteuningsplan staat op alle
hoofdonderdelen van beleid beschreven wat de doelen en gewenste resultaten zijn, welke indicatoren we
gebruiken om die resultaten zichtbaar te maken en welke instrumenten we inzetten om de benodigde gegevens
op tafel te krijgen. In dit jaarverslag geven we het behaalde resultaat eind 2013 en per onderdeel ook de
verbeter- en ontwikkelpunten. Dit jaarverslag dient daarmee als kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording
voor de schoolleiders en de partners van Sterk VO over de inzet en resultaten in 2012 – 2013, het eerste jaar
van het vierjarig Ondersteuningsplan, en als opmaat voor het nieuwe Ondersteuningsplan dat in het voorjaar
van 2014 wordt geactualiseerd. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2013.
De pionierstatus van Sterk VO brengt mee dat op veel verschillende manieren informatie wordt verzameld over
de voortgang en eerste resultaten van passend onderwijs in Sterk VO. Belangrijke aanvullende bronnen van
informatie zijn bijvoorbeeld het verslag van de simulatie door de Onderwijsinspectie in december 2012,
voortgangsverslagen van bureau Oberon dat de monitoring van de pioniers uitvoert in opdracht van OCW, de
rapportage van het Kenniscentrum Beroep en Arbeid over het rendement van OPDC Utrecht en de monitor die
in het kader van de Utrechtse Onderwijsagenda loopt. Deze informatie is via www.sterkvo.nl beschikbaar of op
te vragen bij [email protected] Als voorloper hebben we ook veel geïnvesteerd in landelijke, regionale en
stedelijke bijeenkomsten, netwerken en overleggen om te vertellen over onze visie, werkwijze en eerste
ervaringen, de experimentstatus en de ontwikkeling op onderdelen zoals medezeggenschap, het
ontwikkelingsperspectief en de samenwerking met de gemeenten op de verbinding passend onderwijs en zorg
voor jeugd. We spelen daarnaast een actieve rol in de regionale aanpak van het voortijdig schoolverlaten.
Schooljaar 2012 – 2013 was een jaar van pionieren. Zowel voor wat betreft de inhoudelijke voorbereiding op
passend onderwijs als de inrichting, bedrijfsvoering en organisatie van Sterk VO. We zijn vanuit de
gezamenlijke visie op passend onderwijs gestart met de invoering van een nieuwe werkwijze van scholen en
kernpartners (leerplicht, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en het samenwerkingsverband).
De coördinatie op overgangen in de schoolloopbaan (PO/SO-V(S)O-MBO) en het ‘schoolloopbaandenken’ is
verder versterkt. Het Loket Passend Onderwijs is van start gegaan met een digitaal systeem dat de route van
vraag naar arrangement ondersteunt. Het aantal thuiszitters is door intensieve en effectieve samenwerking
tussen Leerplicht en Sterk VO aanzienlijk afgenomen. Het rendement van OPDC Utrecht is opnieuw verder
vergroot. Ook zijn belangrijke stappen gezet in het passend maken van het onderwijs- en
ondersteuningsaanbod. Zo is op alle scholen de ontwikkeling van het basisplusprofiel ingezet, zijn er
integratieklassen gestart op het OPDC en de Fritz Redlschool en wordt dit schooljaar op het Trajectumcollege,
Via Nova en Globe College gestart met tussenarrangementen vmbo/pro.
We hebben met enorme inzet toegewerkt naar de start als pionier op 1 augustus 2013. Dat we hierin zijn
geslaagd is mede te danken aan onze scholen en besturen en de goede samenwerking met OCW, onze
kernpartners, de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht en alle instellingen en organisaties die leerlingen en
scholen ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs.
Utrecht, januari 2014
Ank Jeurissen
Directeur Sterk VO
4
Bericht van het bestuur van Sterk VO
Algemeen
Het bestuur van Sterk VO vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat uit 9
bestuursleden namens 11 aangesloten besturen. Tot het samenwerkingsverband behoren 22 scholen voor
voortgezet en 4 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.
Het bestuur van Sterk VO heeft gekozen voor een bestuur-/directiemodel. Het bestuur is eindverantwoordelijk
voor de instandhouding van het SWV en heeft ook de rol van intern toezichthoudend orgaan. De meeste
bestuursbevoegdheden worden gemandateerd of gedelegeerd aan de directeur van het SWV. Het bestuur keurt
de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van Sterk
VO. Het bestuur ontwikkelt samen met de directeur het toezichtkader en volgt vervolgens als toezichthouder de
resultaten. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbeleid en doet dit in overleg met de
schoolleiders. Sterk VO heeft dus gekozen voor het model van een toezichthoudend bestuur en een directeur
met een ruim mandaat. Het SWV heeft een signalerings- en adviesfunctie naar de verantwoordelijke
schoolbesturen. Met het voltallige bestuur is in 2012 een training ‘Policy Governance’ gevolgd. Er is een
inhoudelijk toezichtkader ontwikkeld, waarin is vastgelegd wie toezicht houdt waarop en wanneer men
tevreden is over het gevoerde beleid.
Het bestuur van Sterk VO heeft zijn toezichthoudende taak in 2013 naar behoren kunnen uitvoeren.
Samenstelling bestuur Sterk VO
Het bestuur van Sterk VO bestaat uit de volgende personen:
Henkjan Bootsma (voorzitter)
Leon de Wit (vice-voorzitter)
Ties Havinga
Peter van der Poel
Anco van Moolenbroek
Jan Reitsma
Thea Meijer
Marnix Wiersma
Kees de Bruin
Willibrord Stichting Utrecht en Stichting PCOU
NUOVO Utrecht
Stichting VO De Vechtstreek
Stichting Wellant
Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw VO
Stichting De Kleine Prins
SPO Utrecht en Stichting De Pels
Stichting Fritz Redlschool
Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland en
Stichting Beukenrode Onderwijs
Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur heeft in 2013 zes keer vergaderd. Het bestuur evalueert aan het eind van elke vergadering.
Vertegenwoordigers van het bestuur zijn aanwezig geweest bij het simulatiebezoek door de onderwijsinspectie
aan Sterk VO en bij de praktijktoets in het kader van passend onderwijs. De voorzitter van het bestuur heeft
namens Sterk VO deelgenomen aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).
De
•

•

belangrijkste besluiten van het bestuur in 2013 hebben betrekking op:
voortgang van de pioniersaanpak
ondersteuningsplan en begroting
jaarrekening en jaarverslag 2012
voorwaarden (continuering subsidie, huisvesting) voor instandhouding OPDC Utrecht
Dialoog met belanghebbenden
Er is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht waarin elk bestuur twee zetels heeft. Het bestuur wordt
geïnformeerd over de voortgang van de OPR, vergaderstukken komen beschikbaar op de website.
Het bestuur is vertegenwoordigd bij de jaarlijkse werkconferentie van Sterk VO.
Tot slot
Het bestuur van Sterk VO dankt de directeur en alle medewerkers, schoolleiders en partners voor de
uitstekende samenwerking en hun inzet om alle leerlingen goed onderwijs te bieden.
Namens het bestuur van Sterk VO,
Henkjan Bootsma
voorzitter
5
Samenvatting: wat hebben we bereikt in 2012 - 2013?
Organisatie, bedrijfsvoering en communicatie

effectief georganiseerde en goed lopende overlegstructuur binnen Sterk VO, met de gemeente Utrecht en
Stichtse Vecht en met partners om het onderwijs

Ondersteuningsplan in OOGO besproken en instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR)

positief inspectiebezoek (simulatie)

bedrijfsvoering en ICT ingericht op passend onderwijs

actieve communicatie via nieuwe website (2.500 bezoekers per maand), maandelijkse nieuwsbrieven,
6 eigen conferenties, film, trainingen, enquêtes, blogs, kenniscafé’s en landelijke conferenties

verhuisd naar de Wittevrouwenkade
Sterke basis

standaard voor de basisondersteuning opnieuw vastgesteld

basisdocumenten vereenvoudigd en gedigitaliseerd

ontwikkeling van basisplusprofielen in het VO

alle scholen hebben hun schoolondersteuningsplan geactualiseerd
Steun waar nodig

team passend onderwijs van start, versterkt in rol en positionering

alle ‘oude’ LGF trajecten omgezet in onderwijsondersteuningsarrangementen

kernteams in het VO stevig neergezet, positieve ontwikkelingen bij de scholen en kernpartners

start van integratieklassen op OPDC en VSO en tussenklassen vmbo/pro in vmbo
OPDC Utrecht als tussenvoorziening

73% van de leerlingen is teruggeschakeld naar het regulier VO

zeer positieve uitstroomresultaten, met name bij Start it (1e klas) en Make it (2e en 3e klas)

goede doorstroom naar het MBO, driekwart van alle leerlingen zal op termijn een startkwalificatie behalen.
Speciaal als het moet

arrangementen en route voor aanvraag bij het loket passend onderwijs beschreven

onderzoek naar en aanpassingen in het aanbod aan (speciale ) onderwijsvoorzieningen, zoals de start van
integratieklassen en tussenklassen
Doorgaande schoolloopbanen

vermindering van het aantal thuiszitters met 50% (augustus 2012 – juni 2013)

100% van de leerlingen in het PO voor 1 juni 2013 geplaatst

proeftafels over de overstap POVO georganiseerd

werkwijze onderpresteerders verbeterd

netwerk LOB en werkgroep De Overstap gestart

start van het loket passend onderwijs, ondersteuningsroute geïmplementeerd
Samenwerken met ouders

informatie voor ouders verder ontsloten via website

actietafel met ouders van leerlingen met ASS

toolbox communicatie voor scholen en ouders

ouderinformatielijn geopend voor POVO en ouderinformatieavonden georganiseerd
Monitoring en evaluatie

Onderwijs Transparant (OT) operationeel als digitaal systeem voor schoolloopbanen en arrangeren

interne audit in de vorm van praktijktoets
6
1.
Inrichting en organisatie van het SWV
1.1 Experimenteerstatus en samenwerkingsafspraken
De wet passend onderwijs stelt als eis dat het SWV een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid moet
zijn. Sterk VO is per 1 januari 2013 operationeel en heeft per 1 augustus 2013 een experimenteerstatus.
Vanaf dat moment voert het SWV de wettelijke taken van passend onderwijs uit.
In de wet passend onderwijs en de concept Jeugdwet zijn bepalingen opgenomen over samenwerking tussen
gemeenten en samenwerkingsverbanden. In beide wetten staat dat gemeenten en SWV-en een plan maken
waarin zij beschrijven hoe passend onderwijs en jeugdhulp worden ingericht. Over deze plannen moet op
overeenstemming gericht overleg (OOGO) met beide partijen zijn gevoerd. Op 10 april 2013 heeft dit overleg
plaatsgevonden tussen Sterk VO en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Het SWV PO was ook bij het OOGO
aanwezig. In dit overleg zijn gemeenschappelijke aansluitingsopgaven benoemd die onder regie van het
programmateam van gemeente, samenwerkingsverbanden PO en VO en het MBO worden uitgewerkt.
Zie voor meer informatie de intentieverklaring, het persbericht en het verslag van het OOGO.
1.2
Goed bestuur
Het bestuur van het SWV heeft gekozen voor het bestuur/directiemodel, wat een voortzetting betekende van
de huidige situatie. Daarom is voor de oprichting van Sterk VO gekozen voor een statutenwijziging, waarbij
de schoolbesturen van het VSO zijn toegetreden.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het SWV en heeft ook de rol van intern
toezichthoudend orgaan. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed en
bewaakt de koers van het SWV. Het bestuur ontwikkelt samen met de directeur het toezichtkader en volgt
vervolgens als toezichthouder de resultaten. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van
bestuursbeleid en doet dit in overleg met de schoolleiders. Het SWV is een ondersteunende dienst van de
gezamenlijke schoolbesturen en heeft een signalerings- en adviesfunctie naar de verantwoordelijke
schoolbesturen. Met het voltallige bestuur is eind 2012 en begin 2013 een training ‘Policy Governance’
gevolgd. Er is een inhoudelijk toezichtkader ontwikkeld, waarin is vastgelegd wie toezicht houdt waarop en
wanneer men tevreden is over het gevoerde beleid.
1.3 Staf en bedrijfsvoering
Het bestuur en de directie van het SWV worden ondersteund door een staf. De staf heeft beleidsmatige,
beheersmatige en administratieve taken op het gebied van het ondersteuningsbeleid van het SWV, financiën,
personeel en organisatie, PR en communicatie en monitoring en verantwoording. De staf bewaakt de
samenhang in beleid en uitvoering op het gebied van doorlopende schoolloopbanen en ondersteuning waar dat
nodig is. Dat is ook van belang vanwege de complexiteit en variëteit van verschillende subsidiestromen van
rijk en gemeenten voor de uitvoering van deze taken. Naast de herinrichting van de bedrijfsvoering is dit
schooljaar ook gestart met een werkgroep personeel die scenario’s uitwerkt voor de mogelijkheid om als
samenwerkingsverband personeel in dienst te nemen.
1.4 Organisatie
De organisatiestructuur van het SWV is opgebouwd rond drie pijlers: doorgaande schoolloopbanen (van PO
tot MBO), OPDC Utrecht en passend onderwijs (inclusief schakelen en arrangeren). Op bestuurlijk niveau en
voor elk van deze pijlers zijn overlegvormen georganiseerd.
7
Het bestuur van Sterk VO neemt de besluiten over het beleid van het SWV. De besluitvorming over POVO en
VOMBO ligt bij de stuurgroep van de Utrechtse Onderwijsagenda en voor OPDC Utrecht bij de stuurgroep
RMC. Omdat de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van met name de gemeente Utrecht bij de drie
pijlers groot is, vindt er met regelmaat afstemmingsoverleg plaats om de integraliteit van beleid en een
adequate uitvoering daarvan te borgen. In de werkgroepen wordt het beleid per pijler voorbereid. Beleid
wordt in de verschillende overleggen besproken en geëvalueerd, voorstellen voor aanpassing worden voor
besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. De beleidsgroep is omgevormd tot klankbord- en reflectiegroep
voor de ontwikkeling en voortgang van Sterk VO en de verbinding van passend onderwijs en de transitie
jeugdzorg. Er is tweemaal per jaar een gezamenlijk schoolleidersoverleg waar alle schooltypen in het
VO/VSO en het MBO vertegenwoordigd zijn. Bij een van deze overleggen zijn ook de schoolbesturen
aanwezig. Daarnaast zijn er afzonderlijke schoolleidersoverleggen voor TL/HAVO/VWO, VMBO/ PrO/VSO.
Implementatie en communicatie van het beleid gebeurt ook via de netwerken (POVO, LOB,
zorgcoördinatoren en orthopedagogen), het overleg met de SWV-en in de regio, het overleg met de
kernpartners en via de website, nieuwsbrieven en themabijeenkomsten.
1.5 Medezeggenschap
Sterk VO heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is hierop
van toepassing. De MR-en van de afzonderlijke scholen (voor het Wellant College de Ondernemingsraad)
vaardigen leden af voor de OPR. De OPR heeft 24 zetels, 2 zetels per deelnemend schoolbestuur. De
Ondersteuningsplanraad van het SWV is begin 2013 opgericht en heeft op 23 april 2013 ingestemd met het
Ondersteuningsplan van Sterk VO.
8
2.
Visie en werkwijze passend onderwijs
2.1
Kern
Het SWV Sterk VO wil passend onderwijs realiseren voor elke jongere. Daaronder vallen twee hoofdopdrachten:
het bevorderen van een sterke basis op school en het ondersteunen van de schoolloopbaan van leerlingen.
Binnen SWV Sterk VO werken scholen, kernpartners (leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en de
jeugdgezondheidszorg) en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht samen aan onderwijs en ondersteuning op
maat. De visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd is samengevat: een sterke basis, steun waar nodig,
speciaal als het moet. Ondersteuning wordt altijd ingezet volgens het principe van één kind, één gezin, één
plan, één contactpersoon en ouders worden altijd betrokken.
2.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Visie op passend onderwijs
Doel: eind 2013 zijn alle partners aan de voorkant en in het ‘achterveld’ bekend met de visie en
uitgangspunten van het SWV en wordt volgens deze principes samengewerkt.
Activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
werkafspraken
kernpartners (LP,
SMW, JGZ, SWV) en
tussen SWV VO en
SWV PO i.o.
 nieuwe werkwijze is geïmplementeerd;
 via intercollegiaal contact worden signalen ter
verbetering besproken en vertaald in acties.
gerealiseerd
indicator
alle kernpartners kennen de visie en basisdocumenten en
handelen hiernaar
meting
 enquête november 2013
werkafspraken
kernpartners en
ondersteuners in hun
achterveld
 nieuwe werkwijze is geïmplementeerd;
 via intercollegiaal contact worden signalen ter
verbetering besproken en vertaald in acties.
loopt volgens planning
indicator
 80%van de samenwerkingspartners in het achterveld
kennen de visie en basisdocumenten en handelen
meting
 evaluatie december 2013
2.3
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
Er zijn werkafspraken tussen de vier kernpartners. School en kernpartners werken met het
groeidocument, hebben onderling korte lijnen, treffen elkaar in het kernteamoverleg met de school en
werken daar aan de hand van het schoolondersteuningsplan en – profiel zoveel mogelijk handelings- en
actiegericht aan het versterken van de schoolloopbanen van leerlingen.
o
Er is tweemaandelijks een kernpartneroverleg met de gemeente Utrecht en halfjaarlijks een
kernpartneroverleg met de gemeente Stichtse Vecht. Alle kernpartners kennen de visie en
basisdocumenten. Het handelen volgens de visie raakt steeds beter ingeburgerd, maar vraagt om
herhaling, training, doen.
o
In het programmateam van gemeente Utrecht, SWV PO, Sterk VO en het MBO wordt verder gewerkt aan
de aansluiting tussen de kernteams in het VO en de buurtteams jeugd en gezin.
o
Met het SWV PO heeft vanaf augustus 2013 tweemaal op directie- en werkgroepniveau
afstemmingsoverleg plaatsgevonden. Met name over de aansluiting PO-VO, de gevolgen van passend
onderwijs voor de bestaande POVO-procedure en de route van ondersteuningsbehoefte naar
arrangement. De opbrengst hiervan wordt verwerkt in de nieuwe POVO-procedure.
o
Werkafspraken tussen de kernpartners en hun samenwerkingspartners in het achterveld zijn nog in
ontwikkeling en verschillen in aard en concreetheid. Concrete afspraken zijn er tussen SMW, de
buurtteams en ondersteunende instellingen als Bureau Jeugdzorg en MEE. Afspraken zijn in ontwikkeling
tussen Sterk VO, gemeente (dagbesteding en arbeidstoeleiding) en ondersteunende instellingen op het
snijvlak van onderwijs en arbeid. Indruk is dat de bekendheid met de visie van Sterk VO bij
samenwerkingspartners in het achterveld minder groot is. Dat heeft deels te maken met de complexiteit
9
van het verbinden van drie transities en de gezamenlijke en voor instellingen afzonderlijke opgaven die
daarmee samenhangen.
Welke aanvullende instrumenten zijn ingezet en met welk resultaat?
De volgende aanvullende activiteiten en instrumenten zijn ingezet:
o
evaluatiegesprekken van de begeleiders passend onderwijs met de scholen
o
schoolleidersgesprekken in april 2013
o
enquête passend onderwijs in juni 2013
o
scholingsmiddagen met alle teams van kernpartners (januari en september 2013)
o
kortlopend onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut naar de ondersteuningsstructuur op de scholen
en de samenwerking met de kernpartners
o
verschillende communicatiemiddelen (zoals website, nieuwsbrieven, visieviltje, presentaties, workshops,
kenniscafé zorg voor jeugd en passend onderwijs).
o
eens per 6 weken een ‘open huis’ voor belangstellenden voor de pioniersaanpak en het OPDC
o
werkbezoeken van raadsleden en OCW
Resultaat is dat de visie van Sterk VO breed bekend is, herkend wordt in Utrecht en landelijk en leeft als een
krachtig en eenvoudig werkmodel. Uitkomsten (en aandachtspunten) uit de enquête passend onderwijs, de
evaluatie in het netwerk van zorgcoördinatoren en orthopedagogen en het onderzoek door het NJi laten zien
dat er een goede start gemaakt is met de nieuwe werkwijze en het versterken van de ondersteuningsstructuur
op school. Er is ook veel tevredenheid over de informatievoorziening en de basisdocumenten passend
onderwijs.
2.4
Ontwikkel- en verbeterpunten
Op een aantal punten is verbetering en versterking gewenst, zoals planmatig werken op alle niveaus,
doorontwikkeling van het team passend onderwijs en van het team van kernpartners, sturing door de school op
de sterke basis, bekendheid met de veranderingen als gevolg van passend onderwijs tot op de werkvloer,
investeren in een aanspreekcultuur en communicatie over alle ontwikkelingen, vereenvoudiging van het gebruik
van instrumenten als groeidocument en magister.
Werkafspraken tussen de kernpartners en hun achterveld zijn mede afhankelijk van de ontwikkeling en uitrol
van de buurtteams jeugd en gezin en de afspraken met de zorgaanbieders. Ook de invoering van de
Participatiewet raakt aan passend onderwijs. Het samen met de gemeenten vormgeven aan de drie transities is
en blijft een ontwikkel- en ‘onderhoudspunt’. Zie verder ook de aandachtspunten zoals hierboven benoemd.
10
3.
Doelstelling, overleg en communicatie
3.1
Kern
Hoofddoel van passend onderwijs is het bieden van een passende plek en een doorgaande schoolloopbaan voor
iedere leerling in ons SWV. Anders gezegd: er mag geen leerling thuiszitten of voortijdig uitvallen.
De organisatie en werkprocessen van Sterk VO, het overleg met scholen en partners en de communicatie zijn
gericht op het realiseren van deze hoofddoelstelling.
3.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Doelstelling, overleg en communicatie
Doel: eind 2013 is er voor iedere leerling een passend aanbod en zijn de communicatie, overlegstructuur en
basisdocumenten voor dat doel verder geprofessionaliseerd.
Activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
intensivering
thuiszitterstafel
 minder thuiszitters
loopt volgens planning
indicator
 0% thuiszitters als gevolg van onvoldoende
passend onderwijs;
 na melding is er binnen 6 weken voor 100% van de
thuiszitters een ondersteuningsplan
 thuiszitters na 6 weken op een passende plek, bij
onwil tot medewerking van leerling of ouders altijd
een proces verbaal door leerplicht
meting
Thuiszitterslijst
digitalisering van de
basisdocumenten
 gedigitaliseerde basisdocumenten
loopt volgens planning
indicator
Het groeidocument is gedigitaliseerd en verbonden
met de leerlingvolgsystemen
verdere verbetering van de
gebruikte
communicatiemiddelen
 aanpak SWV bekend en basisdocumenten in gebruik
gerealiseerd
indicator
 scholen en ouders zijn tevreden over de geboden
informatie
 scholen en ouders zijn tevreden over de
basisdocumenten voor ondersteuning
meting
Jaarlijkse tevredenheidsmeting
3.3
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
De thuiszittersaanpak is geïntensiveerd. Er is een werkwijze vastgelegd met de volgende elementen:
De school belegt binnen een week een actietafel wanneer zij een thuiszittende leerling heeft. Doel van
het gesprek is dat de leerling binnen 5 schooldagen weer onderwijs volgt. Vaste deelnemers aan de
actietafel zijn: school, ouders, leerplicht en de begeleider passend onderwijs. In de actietafel wordt
besproken wat de reden is van thuiszitten, wat het ontwikkelingsperspectief is, wat er nodig is om de
jongere weer naar school te krijgen. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en wanneer het doel
behaald is, volgt een afspraak voor een korte evaluatie. Wanneer het doel niet behaald wordt, worden
afspraken gemaakt over een nieuw termijn waarbinnen de leerling weer naar school zal gaan en er
wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. De school spreekt een huiswerkregeling af met
ouders (en leerling), de vaste deelnemers aan de actietafel hebben wekelijks contact via de regisseur,
elke twee weken vindt een actietafel-vervolgoverleg plaats op school.
Door inzet van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht, het loket passend onderwijs van Sterk
VO en de kernpartners, is het aantal thuiszitters gedaald van 72 in augustus 2012 naar 32 in juni 2013.
Eind 2013 is dit aantal vrijwel gelijk aan dat in juni 2013. Er blijft echter sprake van fluctuatie.
11
o
o
Het groeidocument is verder vereenvoudigd, er is een instructie om het groeidocument te verbinden aan
Magister en het is verbonden met Onderwijs Transparant. Er zijn een demonstratie en twee
trainingsmiddagen voor Onderwijs Transparant georganiseerd. Uit de enquête passend onderwijs en de
evaluatie in het netwerk van zorgcoördinatoren en orthopedagogen blijkt dat de scholen tevreden zijn
over de basisdocumenten passend onderwijs, waaronder het groeidocument, maar gebruiksgemak en
vereenvoudiging blijven aandachtspunten.
De nieuwe website is gelanceerd, alle logo’s zijn vernieuwd en alle communicatieactiviteiten zijn
uitgevoerd. Uit de enquête passend onderwijs en de evaluatie in het netwerk van zorgcoördinatoren en
orthopedagogen blijkt dat scholen tevreden zijn over de informatievoorziening. De website wordt zeer
goed bezocht en nieuwsbrieven veel gelezen. Ook in de Ondersteuningsplanraad (OPR) is veel
tevredenheid over de informatievoorziening.
Kwantitatieve gegevens:
 de website heeft gemiddeld 2.500 bezoekers per maand
 elke maand wordt een interne en externe nieuwsbrief gepubliceerd
 er zijn dit jaar 6 conferenties/werkbijeenkomsten voor scholen en kernpartners georganiseerd
 er zijn 3000 visieviltjes gedrukt en verspreid
Welke aanvullende instrumenten zijn ingezet en met welk resultaat?
o
Er zijn een demonstratie en twee trainingsmiddagen voor Onderwijs Transparant georganiseerd.
o
Er is naast de al genoemde activiteiten een film gemaakt over passend onderwijs op een aantal scholen
van Sterk VO. Ook deze film is heel enthousiast ontvangen.
3.4
Ontwikkel- en verbeterpunten
Naast de al gerealiseerde verbeteringen in de thuiszittersaanpak wordt nog meer gestuurd op de effectiviteit
van het proces van de thuiszittersaanpak (vermindering van het aantal thuiszitters, kortere periode van
thuiszitten, dossiervorming in eerste 4 weken, scherper in kaart waar de pijnpunten zitten). Sterk VO stuurt
vooral op de niet-kunners, Leerplicht op de niet-willers. De begeleiders passend onderwijs hebben ook een
belangrijke taak in het in beeld brengen van (dreigende) thuiszitters. Elke twee maanden wordt een overzicht
gemaakt (LP/Sterk VO) van de cijfers en kwalitatieve gegevens van de thuiszittersaanpak.
12
4.
Sterke basis
4.1
Kern
Goed onderwijs en een goed functionerende ondersteuningsstructuur zijn de kern van passend onderwijs.
Een sterke basis op school betekent een hoge kwaliteit van het onderwijs, professionele docenten, actieve
signalering, systematische dossieropbouw, eenvoudige en snelle procedures. Om hierin een gezamenlijk basisen streefniveau af te spreken, heeft Sterk VO samen met de scholen en de besturen een ‘standaard’ voor de
basisondersteuning ontwikkeld. Bij een sterke basis hoort ook een aanbod aan onderwijs en ondersteuning dat
voldoende dekkend, passend en toegankelijk is.
4.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Een sterke basis
Doel: eind 2013 voldoen alle scholen voor VO en VSO aan de standaard voor de basisondersteuning en is er
een dekkend aanbod van speciale (onderwijs)voorzieningen.
activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
opnieuw vaststellen van
de standaard

loopt volgens planning
alle scholen voor VO en VSO voldoen aan de
vastgestelde standaard voor de
basisondersteuning
indicator


alle scholen in het SWV werken planmatig en
cyclisch aan versterking van het onderwijs en de
ondersteuning;
elke school heeft een ondersteuningsplan
meting
jaarlijkse evaluatie
bepalen van eventuele
tekorten in bestaand
aanbod van speciale
(onderwijs)
voorzieningen en plan
van aanpak voor
aanpassingen
4.3
dekkend aanbod van voorzieningen
gerealiseerd
indicator
er zijn geen thuiszitters als gevolg van onvoldoende
passend onderwijs
meting
Thuiszitterslijst
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
De standaard voor de basisondersteuning is door het bestuur van Sterk VO opnieuw vastgesteld. Vrijwel
alle scholen hebben hun ondersteuningsplan geactualiseerd, alle scholen hebben aangegeven wat zij in
hun basisondersteuning bieden en wat aan extra ondersteuning. Hoe zij dit omschrijven verschilt erg,
dat maakt het lastig om te ‘toetsen’ of de scholen daadwerkelijk voldoen aan hun standaard. De
begeleider ondersteunt de school waar nodig in het planmatig werken aan kwaliteitsverbetering met het
ondersteuningsplan als uitgangspunt. Hier bestaan nog wel grote verschillen tussen de scholen. Op de
meeste scholen is wel de intentie aanwezig om cyclisch en planmatig te werken. Op een beperkt aantal
scholen wordt gewerkt met uitgewerkte actieplannen die gevolgd en geëvalueerd worden.
o
Er is op basis van het onderzoek dat Oberon heeft uitgevoerd naar voorzieningen en leerlingstromen in
de RMC-regio op verschillende manieren gesproken over de gewenste uitwerking. Dit heeft geleid tot een
aantal concrete ontwikkelingen in het aanbod op scholen en in tussenvoorzieningen, zoals:
 basisplusprofielen op alle reguliere VO scholen
 start van integratieklassen met IVIO op OPDC Utrecht en de Fritz Redlschool
 tussenarrangementen in het vmbo
 afspraken met de samenwerkingsverbanden in de RMC regio over samenwerking met het VSO
Welke aanvullende instrumenten zijn ingezet en met welk resultaat?
Om een beter zicht te krijgen op de basis op scholen heeft het NJi een kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de
ondersteuningsstructuur en de samenwerking met kernpartners. Zie ook hoofdstuk 2.
De JGZ is gestart met de uitvoering van een zogenaamd puberconsult aan de hand van digitale vragenlijsten.
Hiermee wordt informatie verzameld over de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen in het VO, worden
13
trends gesignaleerd en wordt op schoolniveau een vertaling gemaakt naar wat eventueel aanvullend nodig is
om de basis voor leerlingen te versterken.
In november 2012 heeft Sterk VO een actietafel georganiseerd met ouders van kinderen met ASS en
ondersteuners om over en weer kennis en behoeften te delen ten aanzien van de passendheid van het aanbod.
De opbrengst van de actietafel is vertaald in actiepunten voor het primair en voortgezet onderwijs. De
betrokken leerlingen konden vrijwel allemaal passend geplaatst worden. Mede door de actietafel zijn ook
ontwikkelingen als de samenwerking met IVIO gestart.
4.4
Ontwikkel- en verbeterpunten
Op de meeste scholen heeft een evaluatiemoment plaatsgevonden van de school samen met de kernpartners
en gericht op de elementen uit het ondersteuningsplan. De verslaglegging van deze evaluaties binnen het team
passend onderwijs is nog niet gestandaardiseerd, waardoor geen overkoepelend beeld geschetst kan worden.
Het planmatig werken op alle niveaus blijft een ontwikkelpunt voor de scholen en voor Sterk VO. Het komende
schooljaar wordt verder geïnvesteerd in het verbeteren van de cyclus van planvorming, uitvoering, evaluatie en
bijstelling.
14
5.
Steun waar nodig
5.1
Kern
Kern van de ondersteuningsstructuur in het VO is de school versterken in de basisvaardigheden van goed
onderwijs en ondersteuning op maat bij de schoolloopbaan van leerlingen. School en kernpartners (leerplicht,
schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en het samenwerkingsverband) vormen samen het
kernteam van de school. Door de kernpartneraanpak is per school ook een beter beeld van de risico’s en van de
sterke punten in de ondersteuning en kunnen de kernpartners de school ook gerichter ondersteunen op het
versterken van het schoolsysteem. De begeleiders passend onderwijs van Sterk VO vormen samen het team
passend onderwijs. Iedere school krijgt tenminste een dagdeel in de week begeleiding vanuit het SWV.
5.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Steun waar nodig
Doel: eind 2013 werkt het team passend onderwijs volgens de nieuwe werkwijze en worden de scholen door
het team van kernpartners adequaat en effectief ondersteund.
activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
planmatig werken met
scholen aan ondersteuning

loopt volgens planning
alle scholen kennen de ondersteuningsroute, hun
eigen rol en taken en die van andere partners
hierin en werken volgens één kind, één plan
indicator



alle scholen hebben een schoolondersteuningsplan
en een activiteitenplan
alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
hebben een gevuld groeidocument
er is een vaste structuur voor overleg intern en
met kernpartners (jaarkalender)
meting
teamontwikkeling en
scholing team passend
onderwijs

periodieke gesprekscyclus en jaarlijkse evaluatie
van resultaatafspraken

het team passend onderwijs is goed geschoold en
op elkaar ingespeeld, werkt planmatig en
handelingsgericht en draagt vanuit een duidelijke
vraag van scholen bij aan passend onderwijs voor
alle leerlingen in ons SWV
loopt volgens planning
indicator




het team heeft een scholingsplan
op 100% van de scholen is de plancyclus van
ondersteuning volledig doorlopen.
alle begeleiders passend onderwijs gebruiken de
werk- en basisdocumenten ter ondersteuning van
het planmatig werken op de scholen
alle begeleiders passend onderwijs hebben
beschikbare expertise en specialismen in beeld en
weten bij hiaten aanvullende kennis in te roepen
meting
periodieke gesprekscyclus en jaarlijkse evaluatie met
scholen en kernpartners
uitvoeren van lopende
LGF-trajecten
elke lgf-leerling heeft tot de inwerkingtreding van de
wet een plan dat wordt uitgevoerd.
gerealiseerd
indicator
100% van de lgf-leerlingen heeft een
ontwikkelingsperspectief plan
meting
periodiek via begeleiders passend onderwijs
monitoren nieuwe
periodieke rapportages per school en per kernpartner
loopt volgens planning
15
werkwijze, ook in relatie
tot buurtteams en team
van kernpartners
indicator
scholen en ouders zijn tevreden over de geboden
ondersteuning (rapportcijfer > 6.5)
meting
Jaarlijks tevredenheidsonderzoek
5.3
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
De ondersteuningsroute is bij alle scholen bekend. Alle scholen en kernpartners proberen om volgens het
principe van één-kind-één-plan te werken. Uit de enquête passend onderwijs blijkt dat dit in de praktijk
nog maar ten dele wordt gerealiseerd. Het versterken van de basis en planmatig werken aan verbetering
wordt nog niet door iedereen ervaren als een gedeelde verantwoordelijkheid van school en alle
kernpartners. Op alle scholen zijn activiteiten afgesproken, maar de planmatigheid is op de meeste
scholen nog onvoldoende zichtbaar.
o
Op alle scholen is een vaste structuur voor overleg intern en met kernpartners (jaarkalender). De
periodieke gesprekscyclus is op de meeste scholen gevoerd en op alle scholen is een jaarevaluatie
gehouden, maar er is nog onvoldoende zichtbaar wat de resultaatafspraken zijn geweest. De interne
gesprekscyclus met de begeleiders passend onderwijs is volledig doorlopen. Op alle scholen zijn
evaluatiegesprekken gevoerd.
o
Voor het Team Passend Onderwijs zijn scholingsafspraken gemaakt en uitgevoerd. De scholing is niet
voor alle begeleiders passend onderwijs toereikend geweest om zich voldoende te ontwikkelen binnen
deze nieuwe functie. De planmatigheid van werken is gedeeltelijk gerealiseerd, de plancyclus is naar
schatting bij een derde van de scholen volledig doorlopen. Voor alle begeleiders is een ‘expertisedomein’
benoemd, deze moeten de komende tijd nog verder ontwikkeld worden. De begeleiders passend
onderwijs zijn elkaar steeds meer gaan aanspreken op elkaars specialisme, vooral bij casuïstiekvragen.
o
Alle lopende LGF trajecten zijn omgezet in ondersteuningsarrangementen, voor iedere leerling met een
extra ondersteuningsbehoefte is een (handelingsgericht) plan gemaakt of in ontwikkeling. Vanaf
september 2013 is gestart met het opstellen en implementeren van een OPP voor nieuwe leerlingen,
voor de zittende voormalige ‘rugzakleerlingen’ wordt het handelingsplan geëvalueerd en geactualiseerd
in een OPP.
o
De monitoring van de nieuwe werkwijze heeft dit jaar vooral een kwalitatief karakter gehad en is
uitgevoerd door evaluatiegesprekken op school, evaluatiegesprekken tussen de directie van Sterk VO en
de schoolleiders, evaluatie in de kernteams en met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht via de
kernpartneroverleggen.
Welke aanvullende instrumenten zijn ingezet en met welk resultaat?
Om een beter zicht te krijgen op de basis op scholen heeft het NJi een kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de
ondersteuningsstructuur en de samenwerking met kernpartners, waaronder de begeleider passend onderwijs.
Daarnaast zijn met alle schoolleiders gesprekken gevoerd in april 2013, onder andere over hun ervaringen met
de nieuwe werkwijze met kernpartners. Er is in juni 2013 een enquête passend onderwijs uitgezet en in januari
en september 2013 vonden scholingsmiddagen plaats met alle teams van kernpartners. Zie ook hoofdstuk 2.
5.4
Ontwikkel- en verbeterpunten
Zie de aandachtspunten zoals hierboven benoemd. Daarnaast zijn specifieke ontwikkelpunten voor het Team
Passend Onderwijs en de kernpartners:
o
werken met het Ontwikkelingsperspectiefplan
o
betere borging en onderhoud van de expertise van de begeleiders passend onderwijs
o
doorontwikkelen één-kind-één-plan, samen met de andere kernpartners
o
meer planmatigheid in het uitvoeren en evalueren van de actieplannen per school
o
meer verbinding tussen de kernpartners in het planmatig werken aan de actieplannen
o
teamontwikkeling vergt nog veel aandacht
o
gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid bij de implementatie van passend onderwijs
16
6.
OPDC Utrecht als tussenvoorziening
6.1
Kern
OPDC Utrecht zit in het vijfde jaar van zijn bestaan. De voorziening is in augustus 2009 gestart vanuit een
samenvoeging van verschillende bestaande onderwijsvoorzieningen. Het OPDC is de plusvoorziening voor
‘overbelaste’ jongeren (gestapelde problematiek) in RMC regio 19 voor VO en MBO niveau 1 en bedient de hele
RMC-regio. Het ministerie van OCW heeft de voorziening erkend als plusvoorziening met stempel Ortho
Pedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC). Hierin staat de schakelfunctie duidelijk beschreven. Doel is om
leerlingen succesvol terug of door te schakelen naar het regulier voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.
Als een leerling voor een korte of langere tijd niet terecht kan binnen het reguliere onderwijs kan hij of zij
onderwijs volgen op het OPDC voor maximaal twee jaar, tenzij in het handelingsplan aangetoond wordt dat een
langer verblijf noodzakelijk is. Het Rebound- en Diagnoseprogramma is ook ondergebracht bij het OPDC. De
leerling blijft echter in alle gevallen ingeschreven op de school van herkomst. De onderwijsresultaten blijven
gelden voor de school waar de leerling ingeschreven is. Leerlingen kunnen alleen verwezen worden naar het
OPDC via het Loket Passend Onderwijs.
Het OPDC maakt een apart jaarverslag waarin wordt gerapporteerd over de investeringen en de behaalde
resultaten. In dit jaarverslag van Sterk VO wordt daarom volstaan met een samenvatting van deze resultaten.
Wel zijn de indicatoren uit het jaarplan op wel of niet gehaald als bijlage toegevoegd.
6.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
Terugschakeling naar VO, VSO of uitstroom naar werk
Het OPDC heeft in totaal 268 leerlingen bediend. In augustus 2012 was het leerlingaantal 192, in
augustus 2013 162. Er was gedurende het schooljaar een instroom van 119 leerlingen. In totaal hebben
149 leerlingen de Utrechtse School verlaten. Hiervan zijn:
- 109 leerlingen (73,2%) geschakeld naar het regulier voortgezet onderwijs (61), het praktijkonderwijs
(13) en het middelbaar beroepsonderwijs (35).
- 26 leerlingen (17,4%) geschakeld naar het VSO (cluster 3 en 4).
- 10 leerlingen (6,7%), uitsluitend vierde klas!, voornamelijk arbeidsroute) uitgestroomd onder regie
van leerplicht of een jobcoach of naar werk.
- 4 leerlingen (2,7%) verhuisd.
In de vierde klas (theoretische route) hebben 10 leerlingen examen theoretische leerweg gedaan, 9
leerlingen zijn geslaagd. Voor de kader beroepsgerichte leerweg hebben 4 leerlingen examen gedaan, zij
zijn allemaal geslaagd. In de arbeidsroute vierde klas hebben 28 leerlingen het AKA-diploma (niveau 1)
behaald. In totaal hebben 41 leerlingen een diploma behaald op het OPDC Utrecht.
o
Schakelprogramma
Op het OPDC Utrecht kunnen leerlingen ook een kortdurend traject (schakelprogramma) volgen tussen
de vier weken en een jaar. De leerlingen zijn allemaal opgevangen in de reguliere klassen van het OPDC
en zijn geplaatst in de groepen met een overeenstemmend niveau en leeftijd. In totaal hebben 28
leerlingen een kortdurend traject gevolgd.
o
Het rendement over meerdere jaren (monitor Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt)
- Vrijwel alle leerlingen behoren tot de beoogde doelgroep van overbelaste leerlingen, nagenoeg alle
leerlingen hebben te maken met (zeer) zware en gestapelde problematiek.
- De uitstroomresultaten van Start It (eerste klas) zijn zeer positief te noemen. Vrijwel alle leerlingen
stromen door naar onderwijs (80% regulier) en zitten daar ook op termijn nog. 20% van de
leerlingen stroomt uit naar het VSO, 5% naar praktijkonderwijs.
- Make It is een nieuw programma op het OPDC Utrecht en vormt de middenbouw (leerjaar 2 en 3). In
2011-2012 zijn voor het eerst leerlingen uitgestroomd. Het doel is terugschakeling naar het reguliere
VO. De resultaten zijn zeer positief. Vergelijkbaar met Start It vervolgt ruim 20% van de leerlingen
de schoolloopbaan in het VSO en 6% in het praktijkonderwijs. De overige leerlingen stromen door in
het vmbo, meestal in de basisberoepsgerichte leerweg.
- Leerlingen in Link It zitten in leerjaar 4 en doen bijna allemaal examen. De examenresultaten zijn
vergelijkbaar met het diplomaresultaat op reguliere vmbo-scholen. Gezien de populatie leerlingen
van het OPDC is dit een uitstekende prestatie. Bijna alle leerlingen van Link It vervolgen hun
schoolloopbaan in het mbo. De eerste resultaten van de monitoring doen verwachten dat op termijn
tweederde tot driekwart van alle leerlingen een startkwalificatie zal behalen.
17
Uit de Benchmark MBO 2011 (KBA, 2012) komt naar voren dat het jaarresultaat voor mbo-leerlingen
met een vmbo-t-diploma zo’n 70% is. Weliswaar is het jaarresultaat niet dezelfde maat als het
behalen van een startkwalificatie, maar het cijfer impliceert dat landelijk gemiddeld 30% van de
studenten in het mbo met een vmbo-t-diploma er niet in slaagt een mbo-diploma te behalen. Daarbij
vergeleken steekt het verwachte resultaat van de oud Link It leerlingen – gezien de doelgroep
overbelasten – positief af.
- Het diplomaresultaat (AKA) van Do It (vierde klas arbeidsroute) ligt op ruim 50%. Leerlingen die Do
It met een diploma verlaten studeren meestal verder in het mbo. Van de ongediplomeerde leerlingen
stroomt circa een vijfde door naar het mbo. Op termijn stopt echter een aanzienlijk deel met de
vervolgopleiding. Een even grote groep leerlingen start juist alsnog met een opleiding. Na twee jaar
hebben pas drie leerlingen een startkwalificatie behaald. Door de vele uitvallers en herstarters lijken
de kansen van oud Do It leerlingen op het behalen van een startkwalificatie vooralsnog beperkt.
Handelingsplan en POP
Alle nieuwe leerlingen zijn met een individueel trajectplan gestart. Dit trajectplan is vertaald in een
periodiek handelingsplan (PHP) en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Iedere acht weken is het
PHP en het POP aangepast en met de leerling en de ouders besproken. Het PHP is van de docent en het
POP is van de leerling. In het schooljaar 2012-2013 heeft iedere leerling dus een PHP en een POP per
periode van acht weken gehad. Voor het schooljaar 2013-2014 staat de implementatie van het
groeidocument en het ontwikkelingsperspectief (OPP) gepland. Het OPP zal het trajectplan vervangen en
het PHP zal in het groeidocument verweven worden.
Gerealiseerde onderwijstijd
Het OPDC Utrecht heeft aan de norm van 1000 klokuren voor de eerste drie schooljaren voldaan en zit
ruim boven de norm voor het vierde leerjaar. Het OPDC kent in principe geen lesuitval.
Kwaliteitszorg
Het OPDC kent sinds drie jaar een cyclisch beleid vanuit de PDCA-cyclus: 4-jarig ondersteuningsplan,
jaarverslagen, monitor OPDC Utrecht door KBA, jaarplannen afgeleid van het 4-jarig ondersteuningsplan,
tevredenheidsonderzoeken. Deze plannen, verslagen en monitor worden jaarlijks geschreven of
uitgevoerd.
Scholing/deskundigheidsbevordering
- Het UMD-traject (Utrecht Meester Docent) is voor alle docenten in samenwerking met de Hogeschool
Utrecht uitgevoerd. Alle docenten zijn geslaagd op professioneel niveau voor taal, rekenen en
burgerschap. Tien docenten hebben een onderdeel afgesloten op expertniveau. Voor het komend
schooljaar zal het UMD-traject UMD verdiept worden door een training van de docenten op
opbrengstgericht werken in de klas. De training wordt verzorgd door CED.
- PI-Research verzorgt een driejarig implementatietraject SWPBS (Schoolwide Positive Behavior) op
het OPDC Utrecht (OP, OOP en management). Door dit gedragsinterventie-programma wordt een
doorslag gemaakt naar positieve gedragsverwachting, gemeenschappelijke aanspreekcultuur en
consequent gedrag. Na de ontwerpfase is vanaf april 2013 PBS daadwerkelijk operationeel in de
school door lessen in goed gedrag, de reactieprocedure, de visualisaties en het hanteren van een
beloningssysteem. In schooljaar 2013-2014 zal PBS de laatste fase van de implementatie ingaan en
wordt vooral ingezet op integratie van PBS in het handelingsrepertoire van het personeel.
Werkgroep plusvoorziening en entreeopleiding
- Het OPDC heeft als expert geparticipeerd in de werkgroep “Plusaanbod in het MBO”. Het aanbod voor
de ‘overbelaste’ leerlingen in het MBO is als volgt geconcretiseerd: het aanstellen van pluscoaches,
groepstrainingen en een time-outvoorziening.
- Zowel Sterk VO als het OPDC nemen deel aan bestuurlijk cq werkgroepoverleg voor het stadsbreed
vormgeven van de entreeopleiding die op 1 augustus 2014 van start gaat. Doel is dat er geen
leerlingen tussen wal en het schip raken. Het OPDC gaat de entreeopleiding voor ‘overbelaste’
leerlingen verzorgen.
-
o
o
o
o
o
6.3
Ontwikkel- en verbeterpunten
Onderzoek en praktijk laten zien dat OPDC Utrecht een onmisbare schakel is in passend onderwijs. Voor het
komende jaar zal versterken van het primaire onderwijsproces de hoogste prioriteit houden. Daarnaast het
verder versterken van het OPDC als tussenvoorziening in een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning
voor Sterk VO en voor de regio en nog meer investeren in de relatie met de moeder- en ontvangende scholen
voor wat betreft intake, warme overdracht en nazorg en het over en weer leren van elkaar.
18
7.
Speciaal als het moet
7.1
Kern
De meeste ondersteuningsvragen kunnen door de school en de kernpartners opgepakt worden. Maar voor een
deel van de jeugdigen en gezinnen is specialistische ondersteuning het meest passend. Daarom blijven speciale
lesplaatsen en gecombineerde arrangementen van onderwijs en zorg op maat altijd nodig.
Sterk VO heeft op basis van de kengetallen van 1 oktober 2013 een deelnamepercentage van 540 leerlingen
aan het VSO binnen Sterk VO en daarbuiten (3,42% versus 3,51% landelijk).
7.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Speciaal als het moet
Doel: eind 2013 heeft het SWV een dekkend aanbod van speciale onderwijsvoorzieningen danwel
planvorming gereed om de noodzakelijke aanpassingen hierin te realiseren.
activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
bepalen van eventuele
tekorten in bestaand
aanbod van speciale
(onderwijs)voorzieningen
en plan van aanpak voor
aanpassingen
dekkend aanbod van voorzieningen
gerealiseerd
indicator
er zijn geen thuiszitters als gevolg van onvoldoende
passend onderwijs
meting
Thuiszitterslijst
ontwikkeling onderwijs
ondersteunings
arrangementen
effectief combinatieaanbod van
onderwijsondersteuningsarrangementen
gerealiseerd
indicator
er zijn geen thuiszitters als gevolg van onvoldoende
passend onderwijs of onvoldoende hulptrajecten
meting
Thuiszitterslijst
7.3
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
Zie ook hoofdstuk 4: er is op basis van het onderzoek dat Oberon heeft uitgevoerd naar voorzieningen
en leerlingstromen in de RMC-regio op verschillende manieren gesproken over de gewenste uitwerking.
Dit heeft geleid tot een aantal concrete ontwikkelingen in het aanbod op scholen en in
tussenvoorzieningen, zoals:
 basisplusprofielen op alle reguliere VO scholen
 start van integratieklassen met IVIO op OPDC Utrecht en de Fritz Redlschool
 tussenarrangementen in het vmbo
o
De werkgroep passend onderwijs heeft, gebruikmakend van de ontwikkelingen op dit gebied in cluster 2,
een voorstel gemaakt voor een indeling in typen arrangementen. Deze arrangementen zijn beschreven
en uitgewerkt in een matrix waarin afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van een leerling
ondersteuning vanuit het basisplusprofiel van de school kan worden ingezet, danwel een individueel
arrangement dat kan variëren in licht, medium of intensief. Een intensief arrangement is een plaats in
het voortgezet speciaal onderwijs. Met de werkgroep passend onderwijs is ook de route beschreven voor
het aanvragen van een arrangement.
o
De thuiszittersaanpak is geïntensiveerd. Zie ook hoofdstuk 3.
o
Met cluster 2 is regelmatig overleg over ontwikkeling en aansluiting van arrangementen.
o
Met de educatieve voorziening van het WKZ, de Hoogstraat, Eduniek en de CED-groep is regelmatig
overleg over passend onderwijs voor langdurig zieke kinderen.
Welke aanvullende instrumenten zijn ingezet en met welk resultaat?
Met de samenwerkingsverbanden VO in de regio wordt besproken of er in het kader van het rapport van
Oberon nog verdergaande aanpassingen in het aanbod gewenst of nodig zijn. Meerwaarde en noodzaak van
regionale samenwerking op verschillende terreinen zijn met dit onderzoek opnieuw bevestigd.
19
7.4
Ontwikkel- en verbeterpunten
De dekkend- en passendheid van het aanbod blijft een punt van aandacht. Om die reden worden de
basisplusprofielen, de integratieklassen en tussenarrangementen ook goed gemonitord op effecten en op de
wenselijkheid van eventuele structurele aanpassingen in beleid.
20
8.
Doorgaande schoolloopbanen, arrangeren volgens één plan
8.1
Kern
Passend onderwijs is in de visie van Sterk VO goed onderwijs en ondersteuning bij de schoolloopbaan als dat
nodig is. In het afgelopen jaar is het ‘schoolloopbaandenken’ stevig neergezet: soepele overgangen van primair
naar voortgezet (speciaal) onderwijs, binnen het regulier voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs
naar middelbaar beroepsonderwijs. Systematisch verzamelen van data, analyse en aanscherping van beleid is
nodig om meer leerlingen passender te kunnen plaatsen. Het loket passend onderwijs (voormalig Schakelloket
en PCL POVO) heeft een sleutelrol in het ondersteunen van en arrangeren in de schoolloopbaan van leerlingen.
Het schoolloopbaandenken en de positie van het loket hierin, wordt in dit schema weergegeven.
8.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Doorgaande schoolloopbanen, arrangeren volgens één plan
Doel: eind 2013 krijgt iedere leerling in het SWV een plek in VO, VSO of MBO die past bij zijn
onderwijsniveau en ontwikkelingsperspectief.
activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
verbreding POVOprocedure, ondersteunen
VOVO-procedure,
vastleggen procedure
VOMBO en inrichten
datateams

gerealiseerd


er is een procedure voor de overgang POVO,
VOVO, SOVSO, VOMBO
data worden systematisch geanalyseerd en
vertaald in aanpassing van beleid
alle leerlingen starten met handelingsgericht
dossier aan een nieuwe opleiding
indicator






100% van de leerlingen in het SWV is in mei
voorafgaand aan de overgang passend geplaatst
in het VO of VSO
95% van de leerlingen in het SWV die naar het
MBO willen gaan, heeft zich voor 1 april
aangemeld op een MBO
95% van deze leerlingen is voor 1 oktober
definitief geplaatst op een MBO.
100% van de leerlingen in het SWV met een
ondersteuningsbehoefte is warm overgedragen
met een groeidocument en
ontwikkelingsperspectiefplan
60% van alle PO/SO en VO/VSO scholen neemt
deel aan de jaarlijkse evaluatie van de verbrede
POVO-procedure
60% van alle VO/VSO-scholen en alle MBOinstellingen nemen deel aan de jaarlijkse
evaluatie van de VOMBO-procedure
meting
jaarlijkse evaluatie POVO- en VOMBO-procedure
herinrichting Schakelloket
en PCL POVO tot loket PaO
en omzetten van
bestaande indicaties in
arrangementen


er is een loket pao
er is een toewijzingskader
gerealiseerd
indicator


alle aanvragen voor toewijzing van
arrangementen lopen via het loket
speciale arrangementen worden aan de hand van
het toewijzingskader getoetst en toegekend
meting
jaarlijkse evaluatie
ontwikkelen van
monitorsysteem
er is een monitorsysteem voor toekenning en
evaluatie
gerealiseerd
indicator
alle aanvragen voor arrangementen worden
21
geregistreerd, gevolgd op voortgang, inzet geld en
geëvalueerd op het resultaat van de ondersteuning
meting
Monitorrapportages
8.3
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
Alle activiteiten in het kader van POVO, VOVO en VOMBO zijn uitgevoerd. De POVO-procedure 2012 2013 is met het werkveld geëvalueerd en op grond daarvan bijgesteld. De POVO procedure 2013 –
2014 is in de stuurgroep van de Utrechtse Onderwijsagenda vastgesteld. Op dit moment wordt
gewerkt aan actualisatie van de POVO-procedure 2014 – 2015, waarin de invoering van passend
onderwijs, de veranderingen in LWOO/Pro en de wetswijziging op het gebied van de Cito-eindtoets
worden verwerkt. In zogenaamde proeftafels PO-VO wordt doorgesproken over de aansluiting PO-VO,
met name voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (voorbereiding op de
ondersteuningsmogelijkheden in het VO, zorgen voor een goed voorbereide start).
o
Het protocol onderpresteerders (overgang VO-VO) is dit schooljaar geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid
dat nu de omslag is gemaakt van protocol naar werkwijze voor de scholen.
o
Er zijn twee werkgroepen binnen het thema schoolloopbanen: een werkgroep POVO en een werkgroep
VOMBO. Deze werkgroepen worden in het kader van de Monitor UOA gevolgd. De werkgroep POVO is
gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
Een belangrijk aspect is het verminderen van vertragingen in de schoolloopbanen van leerlingen door
(onnodige) afstroom of doublures en warm overdragen van leerlingen. Speerpunten voor de korte
termijn zijn verdere verbetering overdrachtsmethodieken en analyseren van mogelijke knelpunten in
de overgang op het gebied van taal en rekenen. Voor de lange termijn zijn speerpunten het versterken
van ouderbetrokkenheid en het analyseren van de specifieke positie van Turkse en Marokkaanse
leerlingen in het AVO en het verbeteren van de voorbereiding in het primair onderwijs op de overstap
naar het voortgezet onderwijs.
o
De werkgroep VOMBO is gericht op het versoepelen van de overgang van voortgezet naar middelbaar
beroepsonderwijs. Dit om de overstap van school naar werk zo goed mogelijk te laten verlopen en
voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat er al een regionale werkgroep bestaat
die specifiek inzet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, richt de werkgroep VOMBO zich
vooral op loopbaanbegeleiding binnen het onderwijs. Speerpunten voor de korte termijn zijn
inventariseren van mogelijke knelpunten in de inhoudelijke aansluiting van centrale vakken tussen VO
en MBO, de samenhang versterken met activiteiten van de regionale werkgroep VSV en het verfijnen
van overdrachtsmethodieken. Op lange termijn wil de werkgroep borgen dat iedere school een
passend loopbaanbegeleidingsbeleid heeft.
o
Om de ontwikkeling van beleid op het gebied van loopbaanbegeleiding te bevorderen is Sterk VO een
netwerk LOB gestart. Dit netwerk komt vier keer per jaar bijeen, alle VO- en VSO-scholen zijn hierin
vertegenwoordigd. Daarnaast is vanuit de regionale aanpak VSV een intensivering van het LOB beleid
op vijf scholen gestart. Het project loopbaanoriëntatie Jinc/Champs on Stage laat zien dat ook
werkgevers graag investeren in de toekomst van jongeren. In 2013 hebben managers uit het
bedrijfsleven gratis sollicitatietraining gegeven aan 844 jongeren in het vmbo.
o
Het project De Overstap is gericht op een soepele overgang van voortgezet onderwijs naar middelbaar
beroepsonderwijs. Door nauwe samenwerking tussen onderwijspartners onderling en tussen de
gemeente en onderwijspartners, benutten professionals steeds meer elkaars expertise in de keten
naar de hoogst haalbare kwalificatie en de hoogst haalbare arbeid.
Onderwijsinstellingen zijn zich steeds meer bewust dat de schoolloopbaan van jongeren niet alleen
gericht is op het behalen van een diploma, maar op het arbeidsperspectief. Dit betekent dat scholen
jongeren steeds in een vroeger stadium stimuleren om kennis te maken met verschillende
beroepskeuzes. Het projectteam De Overstap wordt aangestuurd door Sterk VO.
o
Kwantitatieve resultaten op de indicatoren voor POVO/VOMBO:
 100% van de leerlingen in het PO zijn voor 1 juni 2013 geplaatst op een school voor VO voor de
start van het nieuwe schooljaar;
 81% van de VMBO leerlingen aangemeld bij het MBO voor 1 april 2013 (10% stijging);
 83% van alle leerlingen zijn voor 1 oktober definitief geplaatst;
 82% van alle PO/SO en VO/VSO scholen neemt deel aan de jaarlijkse evaluatie van POVO;
o
Kwantitatieve resultaten PCL POVO:
22
2011-2012
2012 -2013
Totaal aantal behandelde dossiers PCL POVO
774
718
Adviezen VMBO
183
179
Adviezen LWOO
346
305
Adviezen PrO
90
80
Adviezen OPDC Utrecht
56
32
Adviezen VSO Cluster 2
2
3
Adviezen VSO Cluster 3
2
1
Adviezen VSO Cluster 4
8
221
83
962
4
1
Anders
Geen advies mogelijk
o
o
o
Het Schakelloket is vanaf 1 augustus 2013 als loket passend onderwijs verder gegaan. Bedoeling is
dat in de loop van schooljaar 2013 – 2014 ook de PCL POVO wordt geïntegreerd in het loket en dat er
afgestemde werkwijzen en zoveel mogelijk gelijke systemen worden gebruikt. De werkwijze van het
loket is beschreven. In 2012 – 2013 is de gemiddelde doorlooptijd per dossier nog verder
teruggebracht naar 14.5 dagen. Dit was 18.5 dagen in schooljaar 2011 – 2012. In schooljaar
2012/2013 zijn er 158 adviezen uitgebracht versus 332 in het schooljaar daarvoor. De daling kan
deels worden verklaard doordat scholen samen met de kernpartners meer zaken zelf oppakken.
Het aantal aanmelding voor VSO cluster 3 en 4 is in totaal gelijk gebleven.
Het proces van aanvragen van advies en arrangementen is gedigitaliseerd en wordt net als de
overgang POVO ondersteund door Onderwijs Transparant. Alle bestaande indicaties zijn omgezet in
arrangementen. Daarnaast is nog een aantal nieuwe aanvragen voor individuele arrangementen
behandeld. In totaal gaat het om ruim 200 arrangementen die voor 1 november 2013 zijn toegekend.
Met Onderwijs Transparant is een monitorsysteem operationeel voor het toekennen, registreren,
volgen en evalueren van arrangementen. Door de verbinding met het financiële systeem Afas worden
ook de uitgaven voor ondersteuning in beeld gebracht.
Welke aanvullende instrumenten zijn ingezet en met welk resultaat?
o
Er is een enquête gehouden onder brugklasleerlingen over de overstap POVO, aandachtspunten uit de
enquête zijn aangeleverd aan de besturen en gepresenteerd aan het werkveld.
o
Er is een ouderinformatielijn geopend in de piekperiode van POVO en een vraagbaak via de mail. Dit
heeft geleid tot meer contact met ouders en adequate ondersteuning bij lastige kwesties.
o
Er zijn twee ouderinformatieavonden georganiseerd, 200 ouders zijn geïnformeerd over de POVOprocedure. De resultaten zullen naar verwachting terug te zien bij de komende overstap.
o
Er zijn vier proeftafels georganiseerd voor PO en VO waarin verder is ingezoomd op een goede
voorbereiding op de overgang, warme overdracht en doorgaande ondersteuning voor leerlingen die dat
nodig hebben.
o
Er zijn twee proeftafels georganiseerd voor VO, MBO en leerplicht, waarin plannen zijn gemaakt voor
jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen.
8.4
o
o
o
o
1
2
Ontwikkel- en verbeterpunten
De managementrapportage over de overstap POVO op b asis van gegevens uit Onderwijs Transparant
is in ontwikkeling.
De evaluatie met het werkveld VOMBO is in ontwikkeling.
De toekenning van arrangementen is net gestart, hierover kan nog niet worden gerapporteerd.
De evaluatie van arrangementen (op school- en individueel niveau) moet nog verder worden
doordacht. Uitgangspunt blijft dat met een minimum aan administratieve lasten voor scholen de
relevante gegevens worden verzameld.
De Pels heeft alle dossiers van de uitstroomleerlingen voor meedenken meegestuurd naar de PCL.
Alle kopklasdossiers zijn door de PCL bekeken, in de tweede ronde waren minder dossiers.
23
9.
Samenwerken met ouders
9.1 Kern
Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of zijn gezin extra hulp of
ondersteuning nodig heeft. Sterk VO stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs
en de ondersteuning van de school, niet pas als er problemen zijn. Dat wordt op verschillende manieren
vormgegeven.
9.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Samenwerken met ouders
Doel: eind 2013 zijn ouders goed op de hoogte van het (ondersteunings)aanbod van de scholen in het SWV
en wordt ondersteuning altijd in overleg met ouders ingezet.
activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
plannen en profielen per
school ontsluiten
alle informatie over ondersteuning die de scholen
binnen het SWV bieden is beschikbaar op de website
nog niet gerealiseerd
training/ scholing in
communicatie met ouders
alle scholen en kernpartners communiceren tijdig en
effectief met ouders
loopt volgens planning
indicator


alle scholen en kernpartners in het SWV hebben
een training gevolgd en zijn goed in gesprek met
ouders
ouders zijn tevreden over de geboden
ondersteuning (rapportcijfer > 6.5)
meting
jaarlijks tevredenheidsonderzoek
inrichten ouderinformatie
punt klankbordgroep


er is een ouder-informatiepunt en een
klankbordgroep van ouders.
ouders worden adequaat geïnformeerd
loopt volgens planning
indicator


alle vragen van ouders worden door de school,
door het SWV of door de OPR adequaat
beantwoord.
het aantal gegronde klachten per jaar is < 5.
meting
Jaarlijks tevredenheidsonderzoek
9.3
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
Alle plannen en profielen per school zijn verzameld in een totaaloverzicht. Vraag aan de scholen was of
dit overzicht op de website van Sterk VO kon worden gepubliceerd. Omdat een aantal scholen hier geen
gehoor aan heeft gegeven, is dit uiteindelijk niet gebeurd. Ondertussen is ook de ontwikkeling van
schoolarrangementen (basisplusprofielen) in gang gezet. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat elke
VO school in de kern biedt aan ondersteuning. Vanuit de OPR is een duidelijk verzoek gekomen om de
plannen en profielen via de website te ontsluiten.
o
Communicatie van school met ouders heeft veel aandacht. Sterk VO heeft als hulpmiddel een toolbox
gemaakt met allerlei communicatiemiddelen die scholen kunnen gebruiken in hun communicatie met
ouders. Deze zijn vooral gericht op de veranderingen die passend onderwijs met zich meebrengt.
Wanneer een leerling iets extra’s nodig heeft, dan wordt hierover altijd met leerling en ouders
gesproken. Scholen (willen) investeren in het versterken van de communicatie met ouders. De
kernpartners kunnen hierbij ondersteunen. Op een aantal scholen wordt hier ook in getraind. Op de
website van Sterk VO wordt informatie gegeven voor ouders, staat foldermateriaal en contactgegevens
waar ouders terecht kunnen met vragen. Omdat in de visie van Sterk VO de communicatie met ouders
altijd via de band van de scholen loopt, is ervoor gekozen geen apart ouder-informatiepunt in te richten,
maar op de website materiaal voor scholen en voor ouders op te nemen.
24
Welke aanvullende instrumenten zijn ingezet en met welk resultaat?
o
Met alle schoolleiders zijn gesprekken gevoerd over de ondersteuning die zij willen blijven bieden. Op
grond van deze gesprekken is de ontwikkeling van basisplusprofielen in gang gezet.
o
De OPR van start gegaan. Deze raad vervult ook een belangrijke rol als klankbord voor het beleid van
Sterk VO en de uitvoering daarvan.
9.4
Ontwikkel- en verbeterpunten
Zie hierboven. Het ontsluiten van de plannen en profielen per school via de website, het inzetten van een
tevredenheidsmeting onder ouders (via de school) en verdere training voor scholen op communicatie met
ouders. De kernpartners zouden de scholen actiever kunnen trainen en ondersteunen in hun wijze van
communiceren met ouders.
25
10.
Monitoring en evaluatie
10.1 Kern
Monitoring is nodig om zicht te krijgen op het resulaat en de effecten op leerlingniveau van de inspanningen
van scholen en van het samenwerkingsverband. De inspectie van het onderwijs heeft drie kwaliteitsaspecten
geformuleerd voor passend onderwijs die Sterk VO ook als uitgangspunt gebruikt:
1.
resultaten: een passende plek voor iedere leerling door een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen (analyse van het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters, zicht op
leerlingen die tussen wal en schip vallen, doorstroomgegevens, resultaten samenwerking jeugdzorg).
2.
management en organisatie: een duidelijke missie en doelstellingen van het SWV voor passend onderwijs,
slagvaardige aansturing, communicatie en een doelmatige, inzichtelijke organisatie.
3.
kwaliteitszorg: zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie vanuit het SWV, planmatige
kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording hierover en borging van verbeteringen.
10.2
Doelstelling en beoogde resultaten
Monitoring en evaluatie
Doel: eind 2013 is een monitorsysteem ontwikkeld waarmee het SWV zicht krijgt op de effecten van de
aanpak van passend onderwijs op verschillende niveaus.
activiteiten
beoogd resultaat
resultaat eind 2013
ontwikkelen van een
integraal en cyclisch
monitor- en
evaluatiesysteem



gerealiseerd
afas ingericht zorgtoewijzingssysteem
monitorsysteem gereed
thema-overstijgende evaluatiecyclus
indicator



alle doelstellingen en de daarbij behorende
activiteiten van het SWV worden periodiek intern
en extern geëvalueerd op voortgang en resultaat
er wordt tweejaarlijks een externe audit
georganiseerd om zicht te krijgen op het
maatschappelijk effect van de inspanningen van
het SWV voor passend onderwijs
het SWV verantwoordt zich door middel van
jaarverslag en jaarstukken
meting
jaarverslag en jaarstukken
10.3
Toelichting op de resultaten
Zijn de activiteiten uitgevoerd en met welk resultaat?
o
De 1 loket module van Onderwijs Transparant is per 1 november 2013 in gebruik bij de scholen en het
loket passend onderwijs. Hiermee is een eerste basis voor het zorgtoewijzingssysteem gelegd. Voor 1
februari 2014 wordt een versie met aangescherpte functionaliteiten en rapportages beschikbaar gesteld.
Daadwerkelijke evaluatie heeft nog niet kunnen plaatsvinden door de korte looptijd van het experiment
en het ontbreken van een deel van de data.
o
Het financieel systeem Afas is ingericht op de structuur van de bekostiging passend onderwijs. Hiermee
is een format voor het monitorsysteem beschikbaar dat interne en externe toetsing mogelijk maakt.
Door het jaarverslag te verbinden aan de doelen en indicatoren uit het ondersteuningsplan, kan zowel
kwantitatief als kwalitatief worden gerapporteerd over de voortgang en resultaten.
o
In september 2013 heeft een audit plaatsgevonden in de vorm van een praktijktoets van OCW en het
simulatieonderzoek van de Onderwijsinspectie. Zowel de praktijktoets als de simulatie door de inspectie
laten zien dat Sterk VO goed op koers ligt in de voorbereiding op en de start van passend onderwijs.
o
Het jaarverslag en de jaarstukken over 2012 zijn afgerond en bestuurlijk vastgesteld.
Welke aanvullende activiteiten zijn uitgevoerd en met welk resultaat?
o
Er is met ondersteuning vanuit OCW veel tijd en energie gestoken in de herinrichting van de
bedrijfsvoering, de financiële administratie en de bekostigings- en begrotingssystematiek als gevolg van
de verbreding van taken en verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband. Ook hierin is Sterk
VO pionier.
26
10.4
o
o
Ontwikkel- en verbeterpunten
Aansluiting tussen de 1 loket module van Onderwijs Transparant en het financiële systeem Afas is nog
onvoldoende uitgewerkt. Resultaat moet zijn dat financiële registratie en uitputting van de budgetten
aansluiten bij de toegekende middelen aan de scholen. Dit wordt binnen de werkgroep Zorgtoewijzing
verder uitgewerkt, werkafspraken zijn eind 2013 gereed.
Nog niet alle rapportages vanuit Onderwijs Transparant zijn beschikbaar. Inventarisatie en uitwerking is
eind 2013 gereed. Daarnaast is nog niet vastgelegd hoe de periodieke evaluatie vorm krijgt. Dat wordt
aan de hand van het ontwikkelde model verder uitgewerkt.
27
Bijlage 1
Indicatoren OPDC
INDICATOREN
AMBITIE
Basis:
schoolambities in
jaarplan 2013
RISICO
Niet voldoen aan
basis norm = risico
METEN/ANALYSE
Momenten waarop
informatie
beschikbaar is.
Zit in cyclus.
INDICATOR
GEHAALD
A. Primair proces
1.
Terugschakeling
regulier
onderwijs of
uitstroom werk
Zie blz. 15 en 16
in jaarplan.
Start-it!: 80%
Make-it!: 70%
Link-it!: 80%
Do-it!: 70%
Jaarlijks, oktober
Ja
Ja
Ja
Ja
2.
Diplomering
Zie blz. 15 en 16
in jaarplan
Link-it!: 80%
Do-it!: 60%
Jaarlijks, oktober
Ja (95%)
Ja (74%)
3.
Gem. cijfer CE
VMBO
Min. 6
5,4
Jaarlijks, oktober
Ja: KBL 6, TL 6,4
4.
Verschil SE-CE
VMBO
Zie blz. 15 en 16
in Jaarplan
> 0,4
Jaarlijks, oktober
Ja: KBL -0,2
TL +0,9
5.
Rendement
onderbouw
4de bolletje
inspectie
Middelste bolletje
Jaarlijks, oktober
nvt
6.
Rendement
middenbouw
4de bolletje
inspectie
Middelste bolletje
Jaarlijks, oktober
nvt
7.
Rendement
bovenbouw
4de bolletje
inspectie
Middelste bolletje
Jaarlijks, oktober
nvt
8.
Handelingsplan
en POP
Ieder leerling
heeft en PHP en
POP
100% van de
leerlingen
5x per jaar (per 8
weken)
Ja
9.
Onderwijstijd
Zie blz. 10 van
het jaarplan
1000 klokuren
800 (bovenbouw)
950 (Do It)
Jaarlijks, oktober
Ja (1020)
Ja (800)
Ja (950)
De populatie zit
vooral in Do It,
maar stroomt wel
uit met een baan
of naar cluster 4.
10%
Jaarlijks, oktober
Ja (6,7%)
Jaarlijks, in cyclus
Ja (zie LTO)
10. Percentage VSV
11. Leerlingtevredenheid
(86%)
(73%)
(90%)
(76%)
12. Oudertevredenhe
id
Instrument
kiezen
Jaarlijks, in cyclus
Nee
13. Tevredenheid
partners en
stagebedrijven
Instrument
kiezen
Jaarlijks, in cyclus
Nee
14. Schorsing &
verwijdering
Schorsingen (per
jaar): korter dan 1
dag >25
Langer dan 1 dag
>15
Verwijderingen > 5
Jaarlijks, oktober
Te monitoren via
Magister en
schorsingsmap.
B. Personeel
15. Kwaliteitszorg
PDCA-cyclus
16. Jaarlijkse
gesprekken en
lesobservaties
Zie blz. 7 van het
jaarplan
Met 100%
medewerkers.
Jaarlijks, oktober (verantw.)
Jaarlijks, oktober
(verantw)
Te monitoren in
Profit
Ja
Ja
17. Bekwaamheidsdo
ssier en portfolio
UMD
Zie blz. 8 uit het
jaarplan
100% van de
lesgevende
formatie.
Afronding in juli
2013
Ja
28
18. Tevredenheid
docenten en
management
Eigen instrument
19. Ziekteverzuim
Jaarlijks, in cyclus
Ja
Freq. max. 1,5 %.
Volume max. 8%
Jaarlijks, oktober
(verantw.)
Te monitoren in
Profit
Ja (0,59%)
Nee (9,48%)
20. Uitstroom
medewerkers
10%
> 5% en < 15 %
per vestiging
Jaarlijks, oktober
Te monitoren in
Profit
Nee (14,8%)
21. Leeftijdsopbouw
20-30 jaar naar
minimaal 15%
Binnen
bandbreedte 15 –
35% per groep
Jaarlijks, oktober
(verantw.)
Te monitoren in
Profit
Nee (14,3%)
Maximaal 7% per
school
Jaarlijks, oktober
(verantw.)
Te monitoren in
Profit
Ja (4,8%)
Conform
afgesproken
resultaat
Jaarlijks, januari
(verantw.)
Te monitoren in
Profit
Ja (2012)
Vast/tijdelijk niet >
lumpsum/projectin.
Jaarlijks, januari
Check bij begroting
Ja (7,4 fte)
22. Aantal
onbevoegden
voor de klas
C. Financiën
23. Baten en lasten
in balans
24. Verhouding
tijdelijk
personeel/overig
e inkomsten
7 fte in tijdelijke
aanstelling of
uitbreiding
25. Uitputting
scholingsbudget
Uitputting conform begroting op
schoolniveau
Jaarlijks,
jaarrekening in
januari
Ja
26. Functiemix
Opstellen n.a.v. personeelsplaatje uit
lesobservaties.
Jaarlijks, januari
Te monitoren in
Profit
Ja
29
Bijlage 2
Overzicht advisering Schakelloket/loket passend onderwijs
Soort advies
Aantal
3
Aanmelding bij een cluster-3 school
1
Aanmelding bij een cluster-4 school
11
Aanmelding bij een dagbestedingstraject
2
Aanmelding bij een hulpverleningstraject
4
Aanmelding bij een reguliere VMBO school
1
Aanmelding bij een school met LWO op basis van een afgegeven Pro beschikking
5
Aanmelding bij een school voor PrO op basis van de bijzondere regeling
Aanmelding bij een school voor PrO op basis van een afgegeven beschikking
Aanmelding bij het MBO
Aanmelding bij het OPDC Utrecht voor plaatsing in bovenbouw (Do-It)
Aanmelding bij het OPDC Utrecht voor plaatsing in bovenbouw (Link-It)
Aanmelding bij het OPDC Utrecht voor plaatsing in middenbouw
14
1
2
14
6
38
Aanmelding bij het OPDC Utrecht voor plaatsing in onderbouw
9
Aanmelding bij het Op-de-Rails traject van cluster-4
2
Aanmelding voor een Reboundplaatsing op het OPDC Utrecht
3
Aanvragen bij het SWV van ondersteuning
1
Afwijzing van het verzoek tot plaatsing op het OPDC Utrecht
4
De leerling laten afstromen naar een andere leerweg
2
Geen advies
29
Inzet SWV Begeleider Passend Onderwijs
5
Plaatsing in een H/V/G leerweg
1
Eindtotaal
158
30
Colofon
Uitgave:
SWV Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht
Postbus 1597
3500 BN Utrecht
088 011 7400
Directeur:
Ank Jeurissen
Tekst en redactie:
SWV Sterk VO
Website:
www.sterkvo.nl
Contact:
[email protected]
31