Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie
bij CZ
D2D D2P
D2D D2P
D2D D2P
P2D P2M
P2D P2M
P2D P2M
Durft u zich te
onderscheiden?
Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in
uw ideeën voor innovatie in de zorg!
Het zijn woelige tijden in de zorg. De
levensverwachting stijgt, er ligt meer
nadruk op kwaliteit van leven, van jong en
oud wordt verwacht dat ze steeds meer
zelf (kunnen) doen, en de kosten moeten
omlaag. Anders gezegd, de zorg ligt in
een spagaat en er is buigzaamheid en
lenigheid nodig om hier niet verkrampt uit
te komen. Dat vraagt inspiratie, motivatie,
discipline, oefening en coaching.
CZ hecht veel belang aan de ontwikkeling
van nieuwe zorgconcepten en stelt haar
kennis, netwerk en middelen ter beschik­
king om innovatie te bevorderen. Daar­
voor zoeken wij onconventionele ideeën.
Innovatie betekent: ontsnappen aan lang
bestaande gewoontes en structuren,
risico durven nemen, eisen durven stel­
len, (financiële) middelen ter beschikking
stellen voor onderzoek en proefnemingen,
regels terugbrengen en barrières slechten,
ideeën en organisaties samenbrengen,
ervaringen delen.
CZ biedt een inspirerende omgeving en
kweekbodem voor de ontwikkeling van
verfrissende ideeën. CZ Zorginnovatie no­
digt u uit deze aan ons voor te leggen en
ons te overtuigen van de waarde ervan.
Wat doet CZ Zorginnovatie
CZ zet zich continu in om, samen met
partijen in de zorgsector, de kwaliteit
van de zorg verder te verbeteren. Meer
en meer willen en zullen we daar de
verzekerde zelf bij betrekken. Van groot
belang daarbij is de toegankelijkheid van
zorg te vergroten en aan de andere kant
de kostenontwikkeling te beheersen.
Zorginnovatie heeft programma’s inge­
richt en thema’s benoemd die nadere
invulling geven aan deze doelen. Daarbij
richten wij ons voornamelijk op het ‘lichter
maken’ van zorgprocessen. Lichter in de
zin van makkelijker bereikbaar en een­
voudiger te volgen voor en door onze
verzekerden. Maar ook het effectiever en
efficiënter inrichten of verbeteren van
dure processen met bijvoorbeeld meer
zelfzorg.
Daarbij is ons streven samen met andere
partijen aan te tonen dat verbetering van
kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven
niet duurder hoeft te zijn. Dit doen wij
door vernieuwingen te toetsen en vervol­
gens het daadwerkelijk gebruik te borgen
door deze in te bedden in de dagelijkse
praktijk.
5 THEMA’S
KWALITEIT
PREVENTIE
INTEGRALE ZORG
eHEALTH
PATIENT EMPOWERMENT
PREVENTIE
TEN STRIJDE TEGEN DE
ONGEZONDE LEEFSTIJL
GEZONDE VOEDING
LEEF
ST I J L
COACH
BEWEGEN
ONTSPANNING
ROKEN
ALCOHOL
De ongezonde leefstijl van veel Nederlanders leidt niet alleen tot chronische
aandoeningen en beperking van de
levensduur, maar heeft ook negatieve
gevolgen voor welzijn, participatie in de
samen­leving en arbeidsproductiviteit.
Het thema Preventie richt zich op het
voorkomen of afremmen van chronische
aandoeningen als voortvloeisel van een
ongezonde leefstijl. Leefstijlinterventies
worden daarom ingezet om het tij te
keren. Voorkomen is immers beter dan
genezen.
Binnen het de programma’s bekijken we
hoe we preventie kunnen inbedden in het
bestaande zorgproces. Hierbij wordt
verbinding gelegd tussen de curatieve
zorg en de publieke gezondheidszorg.
Door deze verbinding zullen we beter in
staat zijn mensen met een leefstijlgere­
lateerd gezondheidrisico op te sporen en
kan een aanbod van informele en formele
zorg op maat worden samengesteld.
INTEGRALE ZORG
GEEN VERSNIPPERING,
MAAR AFSTEMMING IN DE ZORG
ZORG OP MAAT
AFSTEMMEN
FORMEEL EN INFORMEEL
CZ
Nederland kent steeds meer mensen
met chronische aandoeningen of meervoudige problemen. De zorg voor deze
personen wordt door een veelvoud aan
zorgverleners geleverd, zonder duidelijk plan en onvoldoende afgestemd op
elkaar.
Het programma Integrale Zorg probeert
de zorg voor CZ verzekerden die te maken
hebben met meerdere problemen, en hulp
ontvangen van meerdere zorgverleners,
zo in te richten dat de zorg helemaal is af­
gestemd op hun wensen en doelstellingen.
Binnen het programma ontwik­
kelen we modellen rond inhoud,
organisatie, financiering en
kwaliteit die zorginkopers van CZ
ondersteunen zorg op een juiste
wijze in te kopen. Ook testen we
deze ontwikkelingen bij zorgver­
leners en patiënten op haal­
baarheid en effect. Zo mogelijk
verspreiden we de ontwikkelin­
gen breed, zodat CZ het verschil
kan maken.
PATIENT EMPOWERMENT
DE PATIËNT NEEMT ZELF
DE REGIE IN HANDEN
SAMEN
BESLISSEN
KEUZEONDERSTEUNING
CONSULTVOORBEREIDING
ZELFZORGONDERSTEUNING
Geactiveerde patiënten maken meer en
beter geïnformeerde keuzes. Zij staan
achter deze behandelkeuzes en zijn dan
ook meer trouw aan de therapie. Bovendien ervaren geactiveerde patiënten een
betere arts-patiënt relatie, een hogere
kwaliteit van leven en consumeren zij
minder zorg.
Het programma Patient Empowerment
richt zich op het versterken van de rol
van de patiënt. Onderzoek wijst uit dat
patiënt­gerichtheid en patiëntinbreng
bijdragen aan meer tevredenheid en
doelmatigere zorg.
Binnen het programma worden verschil­
lende projecten uitgevoerd om de positie
van de patiënt te versterken. Door onder
andere het toepassen van gezamenlijke
besluitvorming, het ontwikkelen en
inzetten van instrumenten zoals eHealth
tools, keuzehulpen, zelfzorgondersteuning
en consultvoorbereiding wordt hieraan
een bijdrage geleverd. Binnen de projec­
ten wordt gefocust op het gebruik door
en het draagvlak bij de patiënt en de
zorgverlener, maar ook op (aanpassing
van) de processen en de organisatie.
KWALITEITSKADER
KWALITEIT
ALLEEN DE BESTE ZORG
VOOR CZ VERZEKERDEN
Zorg wordt door CZ ingekocht bij zorgverleners. De beslissingen over waar
zorg ingekocht zou moeten worden,
hopen we in de nabije toekomst steeds
nadrukkelijker te nemen gebaseerd op
én de kwaliteit én de kosten van de te
leveren zorg.
Het programma Kwaliteit ondersteunt de
zorginkopers van CZ bij het inkopen van
zorg die waarde heeft voor de verzekerde.
Het voorziet in de ontwikkeling van een
model dat zorginkopers gaan gebruiken
om kwalitatief goede zorg in te kopen.
Het programma richt zich
eveneens op het realiseren en
ontsluiten van data die benodigd
zijn om inkoopoverwe­gingen te
kunnen maken. Hiertoe worden
verschillen projecten onder­
steund waarin we werken aan
het inzichtelijk maken van de
kwaliteit van geleverde zorg.
Deze kwaliteitsdata én de inkoop­
keuzes die op basis daarvan
gemaakt zijn, stellen we beschik­
baar aan de verzekerden. Dit
ondersteunt verzekerden bij het
kiezen van de beste zorgaan­
bieders.
HOEVEELHEID
ZORG
PRIJS PER
ZORGEENHEID
ZORG
UITKOMST
PATIËNT
GERICHTHEID
WAARDE =
KWALITEIT
KOSTEN
eHEALTH
NIEUWE TECHNOLOGIE ALS
HULPMIDDEL IN DE GEZONDHEIDSZORG
eHealth staat voor door ICT ondersteunde zorg en zal enerzijds van toegevoegde waarde zijn bij het stroomlijnen
en effi­ciënter inrichten van bestaande
zorg­processen. Anderzijds zal het de
overgang naar nieuwe vormen van zorgverlening stimuleren en mogelijk maken.
In deze optiek zien we eHealth als een
integraal onderdeel van andere Zorgin­
novatie programma’s, zoals kwaliteit en
integrale zorg.
Binnen het thema eHealth gaat de
aandacht vooral uit naar doelmatig­
heid en doeltreffendheid. Zeker ook
kwaliteit en de prijs/prestatiever­
houding van eHealth zijn belangrijk
om het kaf van het koren te kunnen
scheiden. CZ heeft hoge verwach­
tingen van eHealth en zal door mid­
del van kennisdeling, participaties
en pilots bijdragen aan de ontwik­
keling ervan. Eén van de doelstellin­
gen is een gezondere maatschappij
door een grotere betrokkenheid en
meer eigen verantwoordelijkheid
van de (toekomstige) patiënt.
VERGROTEN
TOEGANKELIJKHEID
D2D D2P
ZELFREDZAAMHEID
P2D P2M
SAMEN BESLISSEN
PREVENTIE
Onze Doelen
Wij hebben onze strategische doelen
onderverdeeld in 3 categorieën:
Kwaliteit
CZ wil de kwaliteit van zorg aantoonbaar
verbeteren. Instrumenten die we hier­
voor inzetten zijn selectieve inkoop en
het differentiëren op basis van kwaliteit.
Daarnaast begeleidt CZ haar verzekerden
naar de beste zorg door kwaliteitsinforma­
tie voor onze verzekerden inzichtelijk te
maken.
Toegankelijkheid
Door de vergrijzing en de verwachte
toename van het aantal chronische
aandoeningen komt er een steeds grotere
druk op de professionele zorg te staan.
Daarnaast lijkt de beroepsbevolking in
de gezondheidszorg alleen maar af te
nemen. CZ wil de toegang tot de beno­
digde zorg waarborgen. Door zelfzorg te
introduceren en eHealth toepassingen te
stimuleren is naar verwachting minder
professionele zorg nodig. Daarnaast kan
goede afstemming zorgen voor minder
verspilling, waardoor meer mensen zorg
kunnen ontvangen. Dit leidt tot een betere
toegankelijkheid van zorg.
Kosten
CZ wil de kosten van zorg voor haar ver­
zekerden beheersbaar houden. Dit willen
we bereiken door zelfzorg te versterken,
door inzet van preventieve activiteiten
en het inkopen van eHealth. Door het
selectief inkopen van goede zorg kunnen
complicaties en nabehandelingen worden
verminderd. Daarnaast wordt ingezet op
het voorkomen van verspilling door de
zorg beter op elkaar af te stemmen.
Heeft u een goed idee?
We nodigen u graag uit uw idee in te dienen. De afdeling Zorginnovatie beoordeelt
nieuwe ideeën onder andere op basis van
onderstaande criteria.
• uw idee is uniek, innovatief of baanbrekend;
• uw idee heeft een helder omschreven doel­
•
•
•
•
stelling en doelgroep;
u
w idee is van duidelijke toegevoegde
waarde voor CZ en haar verzekerden;
er is aantoonbaar draagvlak voor uw idee;
u
w idee draagt minimaal bij aan één van de
drie doelstellingen; oftewel het levert een
positieve bijdrage aan de kwaliteit, toegan­
kelijkheid en betaalbaarheid van de zorg;
b
innen uw idee is er een duidelijke gedefini­
eerde rol voor CZ.
www.cz.nl
Als afdeling Zorginnovatie kunnen we
een stimulerende en/of faciliterende
rol oppakken bij de verdere ontwik­
keling van uw idee. We maken hierbij
gebruik van een uitgebreid extern
en intern netwerk op het gebied van
gezondheidszorg, projectmanagement
en financiën. CZ biedt haar kennis
en kunde aan om uw idee om te
zetten naar een succesvolle innovatie
in de zorg.
Meer informatie over de program­
ma’s en thema’s van Zorginnovatie
vindt u in deze folder en op onze
website www.cz.nl/zorgaanbieder/
zorginnovatie. Hier vindt u even­
eens een vragenformulier waarmee
u uw innovatieve idee kan indienen.