"Beantwoording Kamervragen over geschikte

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag
Ministerie van Defensie
Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl
Onze referentie
BS2014011857
Datum
Betreft
24 april 2014
Antwoorden op vragen over geschikte kades voor het JSS
Afschrift aan
de Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen over de uitvoering
van de motie Günal-Gezer/Eijsink (33 750 X, nr. 23) over geschikte kades voor
het afmeren van het Joint Support Ship (ingezonden op 2 april jl. met kenmerk
33750-X-44/2014D11829).
DE MINISTER VAN DEFENSIE
J.A. Hennis Plasschaert
Pagina 1 van 7
1
Kunt u aangeven of er gesprekken zijn over de exploitatie van het Joint
Support Ship (JSS) bij een internationale organisatie als de Verenigde
Naties (VN)?
3
Kunt u nader ingaan op de veelzijdigheid van toepassingen van de JSS
voor ook humanitaire missies, zoals onlangs werd aangestipt bij de doop
ervan? Waarop, en voor welke toepassingen, is de internationale
belangstelling gebaseerd voor het scheepstype zoals werd genoemd bij
de doop?
Het JSS is een multifunctioneel schip dat is gebaseerd op drie pijlers:
bevoorrading op zee van internationale vlootverbanden, strategisch zeetransport
van zwaar materieel en ondersteuning vanuit zee aan landeenheden. Voor
humanitaire missies is vooral de ondersteuning van operaties op het land
relevant. Als onder moeilijke omstandigheden steun moet worden verleend,
bijvoorbeeld als na een natuurramp geen of beperkte havencapaciteit beschikbaar
is, kunnen militaire eenheden en civiele hulpverleners vanaf het JSS met
helikopters of met landingsvaartuigen aan land gaan. Daarbij kan het JSS tevens
een rol vervullen als drijvend hospitaal en als opslaglocatie van hulpgoederen.
Binnen de Navo en de EU vormt dit veelzijdige schip een nichecapaciteit dat in
diverse rollen een bijdrage kan leveren aan expeditionair optreden. Defensie
onderzoekt nu de mogelijkheden van medegebruik door de Navo en de EU. Met
de VN worden momenteel geen gesprekken gevoerd. Indien de VN echter een
beroep op Nederland zouden doen om gebruik te maken van de capaciteiten van
het JSS, behoort dit ook tot de mogelijkheden. Zoals ik in de brief van 25 oktober
2013 over de aanvulling op de nota ‘In het belang van Nederland’ (Kamerstuk 33
763, nr. 7) heb toegezegd, zal ik voor eind 2015 duidelijkheid bieden over de
mogelijkheden van gezamenlijk gebruik met internationale partners.
2
Op basis waarvan wordt er uitgegaan van een gemiddelde van twee keer
per jaar beladen of ontladen in Nederland? Verwacht u dat er, met
intensivering van het gebruik van de JSS op de lange termijn, in de
toekomst vaker dan dit gemiddelde van twee keer per jaar zal worden
beladen en ontladen in Nederland? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Welke gevolgen heeft dat voor de gegeven prijsraming?
4
Waarom is het, gelet op de levensduur van het schip van circa 35 jaar en
de zich ontwikkelende inzetbreedte wanneer er meer ervaring mee wordt
opgedaan, niet in deze periode te verwachten dat veel meer en vaker
inzet van dit schip zal worden gevraagd, dan de geraamde twee keer per
jaar beladen?
De internationale vraag naar de inzet van dit nieuwe schip in de rol van
strategisch transport en daarmee samenhangend het beladen met en ontladen
van zwaar materieel, is nog niet bekend. De mogelijkheid van internationale
samenwerking wordt de komende tijd nader onderzocht (zie het antwoord op de
vragen 1 en 3). Als er een internationale vraag is, zal het beladen en ontladen
meestal in het buitenland op kosten van de vragende partij plaatsvinden. Ook is
Pagina 2 van 7
het aanbod afhankelijk van de operationele beschikbaarheid van het schip dat van
jaar tot jaar varieert door het reguliere gereedstellings- en onderhoudstraject.
Het gehanteerde gemiddelde van twee keer beladen of ontladen is dan ook een
aanname. In 2015 wordt het JSS aan de Koninklijke Marine overgedragen. Pas
dan komen ervaringscijfers beschikbaar en kan deze inschatting en de gevolgen
daarvoor voor de prijsraming, naar boven of beneden worden bijgesteld.
5
In hoeverre is in de berekeningen meegenomen dat inzet van het schip
door de VN ook betaald wordt door de VN, en dat deze inkomsten kunnen
bijdragen aan dekking voor de kade?
Het JSS wordt in 2015 in dienst gesteld in eerste instantie voor de maritieme
bevoorradingsfunctie met een gereduceerde bemanning. Dit is in de
defensiebegroting verwerkt. In de berekeningen is geen rekening gehouden met
eventuele inkomsten als gevolg van inzet voor internationale partners. Hierover is
nog niet voldoende bekend en kan daarom niet worden betrokken bij de
verwerving van materieel of infrastructuur. Zoals in antwoord op vragen 1 en 3 is
gesteld, wordt pas de komende tijd duidelijk hoe de internationale samenwerking
zich zal ontwikkelen. Daar komt bij dat eventuele terugbetalingen van de VN voor
de exploitatie van materieel tijdens een inzet, worden verrekend met het Budget
Internationale Veiligheid (BIV) en dus niet ten gunste komen van de reguliere
defensiebegroting.
6
In welke gevallen moet er worden uitgeweken naar een andere haven
dan Den Helder bij inzet van de JSS als strategisch transportschip?
17
Wat wordt er verstaan onder geschikte faciliteiten en heeft Den Helder
deze faciliteiten niet, gelet op de stelling in uw brief dat het nodig kan
zijn om voor het beladen van transportschip met bijvoorbeeld voertuigen
en containers uit te wijken naar een andere haven met meer geschikte
faciliteiten?
18
Kunt u aangeven of het afmeren, beladen en ontladen van het schip geen
probleem oplevert in het buitenland, gelet op de stelling in uw brief dat
met het oog op de verwachte internationale samenwerking als
strategisch transportschip dit schip vaak in het buitenland zal zijn? Zo ja,
hoe gaan we daarmee om?
Er wordt uitgeweken naar een andere haven als een internationale partner het
JSS voor strategisch zeetransport wenst te gebruiken en het zware materieel in
een andere haven aanbiedt. Zoals ik hierover in mijn brief van 5 maart 2014
(Kamerstuk 33 750 X, nr. 44) schrijf, zal dit vaak in het buitenland zijn. Er
worden daarbij geen problemen verwacht. Als Nederland het JSS zelf als
strategisch transportschip wil gebruiken en het schip daarvoor met zwaar
materieel moet worden beladen, kan het nodig zijn voor faciliteiten als zwaardere
kranen en roll-on roll-off voorzieningen naar een andere haven uit te wijken. In
Nederland zijn daarvoor vijf havens geschikt, namelijk Eemshaven, IJmuiden,
Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen.
Pagina 3 van 7
7
Hoe ziet het kostenoverzicht van de gegeven prijsindicatie er uit voor een
enkele belading, uitgesplitst naar personeelskosten, logistieke kosten
(voor het vervoer van de goederen naar de andere havens) en
beveiligingskosten? Welke bijkomende kosten zijn er? Wat verklaart het
verschil tussen de prijsindicatie van 50.000 euro en 100.000 euro?
19
Wat zijn de kosten in Den Helder? Kunt u daarvan een prijsindicatie
geven?
De uiteindelijke kosten van belading en ontlading van het JSS met zwaar
materieel in een andere haven dan Den Helder zijn steeds afhankelijk van de
omvang en de samenstelling van de specifieke lading, het personeel dat daarvoor
nodig is en de verblijfsduur in die haven. Hierover kunnen vooraf geen nader
gespecificeerde uitspraken worden gedaan. De prijsindicatie van € 50.000100.000 is gebaseerd op bestaande raamcontracten van de Defensie Verkeers- en
Vervoerorganisatie (DVVO) met Eemshaven en Vlissingen, rekening houdend met
het laadvermogen van het JSS. De kosten van het commerciële gebruik van
civiele havens door Defensie laten zich moeilijk vergelijken met de kosten van het
gebruik van de militaire haven in Den Helder, omdat die integraal deel uitmaken
van de dagelijkse bedrijfsvoering van de haven en niet apart tot op
scheepsniveau worden berekend. De investeringskosten voor de nieuwe kade in
Den Helder werden geraamd op ruim € 15 miljoen. Deze investering weegt niet
op tegen de prijsindicatie van € 100.000 tot 200.000 per jaar voor het gebruik
van een andere haven in Nederland (zie ook het antwoord op vraag 11).
8
In hoeverre was de kade ook geprojecteerd voor civiel medegebruik,
waarmee de haven van Den Helder zich verder kan versterken als de
belangrijkste ondersteunende haven voor onderhoud en aanleg van
windparken aan zee? Is er ook een bijdrage vanuit de regionale
overheden voorzien? Wordt die nu doorkruist?
In de eindrapportage van de taskforce ‘Civiel medegebruik Defensiehaven Den
Helder’ wordt de te ontwikkelen locatie Berghaven genoemd als een mogelijkheid
voor civiel-militair medegebruik. In een uitwerking van deze optie werd gesteld
dat deze kade ongeveer 120 dagen per jaar door civiele schepen gebruikt zou
kunnen worden. Voor de aanpassing van de haven was geen bijdrage van de
regionale overheden voorzien.
9
In hoeverre heeft de kade, juist vanwege het civiele medegebruik
rondom het onderhoud windparken op zee, een relatie met de Green Deal
die de regio Noord-Nederland met de minister van Economische Zaken
heeft gesloten?
In de afspraken die zijn gemaakt in de ‘Green deal Noord-Nederland’, waarbij
Defensie zelf niet rechtstreeks was betrokken, staat de ontwikkeling van
benodigde havenfaciliteiten (in Den Helder en Eemshaven) voor offshore
Pagina 4 van 7
windenergie genoemd als inzet voor rekening van Noord-Nederland. De
Berghavenkade wordt hier niet genoemd.
10
Welke gevolgen heeft het beoogde schrappen van de kade voor eventueel
gemaakte afspraken met de gemeente Den Helder en andere regionale
overheden rondom de civiel militaire samenwerking bij de haven? Kunt u
aangeven wat die afspraken inhouden?
De taskforce ‘Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder’ had tot doel de
economische groei te bevorderen door civiel-militaire samenwerking. Hiertoe
moet gebruik worden gemaakt van de aanwezige infrastructuur op en rond de
zeehaven en de luchthaven, zoals logistieke faciliteiten voor de offshore en
relevante onderzoeks- en opleidingsinstituten. Als gangmaker voor de uitvoering
van de plannen is inmiddels het nieuwe havenbedrijf, Port of Den Helder,
opgericht dat nauw samenwerkt met het Commando Zeestrijdkrachten. Belangrijk
onderdeel in de Port of Den Helder is de gezamenlijke planningcel voor de
toewijzing van ligplaatsen in de civiele en de defensiehaven. Verder heeft de
taskforce een aantal te ontwikkelen locaties geïdentificeerd die belangrijk zijn om
de haven meer armslag te geven voor civiel medegebruik. Eén van deze locaties
was Berghaven. Met het schrappen van de Berghaven is één van de opties voor
fysieke havenontwikkeling vervallen. De overige opties blijven intact en worden
verder uitgewerkt.
11
Wat zijn de inkomsten die u en de gemeente Den Helder mislopen
doordat deze kade, als die er niet komt, geen havengelden meer
genereert?
12
Kunt u een indicatieve kosten/baten tabel geven over de komende 35
jaar, met aan de ene zijde de (financierings-)kosten van de aanleg van
de kade en het onderhoud ervan, en aan de andere zijde de opbrengsten
vanuit geschatte extra inkomsten bij verhuur van de JSS aan de VN door
betere inzetbaarheid vanuit de “eigen” marinehaven, liggelden civiel
medegebruik, besparingen per jaar (doordat niet naar havens elders
hoeft te worden uitgeweken), en overige inkomsten?
15
Welke kosten zijn verbonden aan de aanpassing van de kade in Den
Helder om belading van de JSS als strategisch transportschip te
faciliteren? Hoe verhouden deze kosten zich op jaarbasis ten opzichte
van de genoemde prijsindicatie van 200.000 euro per jaar (uitgaande van
twee keer laden/lossen) bij belading in Nederland, zonder aanpassing
van de kade in Den Helder?
De gevraagde indicatieve kosten/baten-tabel kan niet worden gegeven. Daarvoor
ontbreken voldoende betrouwbare gegevens. Er was nog geen business case
opgesteld voor het civiel medegebruik van de JSS-kade. Ook was er nog geen
inzicht in de inkomsten uit havengelden die het medegebruik van de kade zou
kunnen opleveren. Zoals in antwoord op vraag 5 is gesteld, is geen rekening
gehouden met eventuele inkomsten als gevolg van inzet voor internationale
partners, omdat hierover nog niet voldoende bekend is.
Pagina 5 van 7
De nieuwe kade in Den Helder zou oorspronkelijk in een operationele behoefte
van Defensie voorzien. Dit rechtvaardigde de geraamde investering hiervoor van
ruim € 15 miljoen. Toen duidelijk werd dat het JSS door Defensie in beginsel niet
meer in de rol van strategisch transportschip zou worden ingezet, viel de
grondslag onder deze operationele behoefte weg. Daarom is besloten de nieuwe
kade niet aan te leggen. Voor de primaire taak van het JSS, bevoorrading op zee,
kan het schip gebruikmaken van de bestaande kades in Den Helder. Voor zware
ladingen kan in voorkomend geval naar andere havens in Nederland worden
uitgeweken. Daarvoor wordt een prijsindicatie van € 100.000 tot 200.000 per jaar
gehanteerd. De investering van ruim € 15 miljoen weegt hier niet tegen op.
13
Waarom kunt u geen inkomsten genereren aan havengelden door civiel
medegebruik? Wat is het verband met het ontbreken van een
exploitatierekening bij u voor het innen van die havengelden?
De Port of Den Helder wijst niet alleen de kaderuimte toe, maar ze int ook de
havengelden zowel voor de civiele als voor de marinekades. Het civiele
medegebruik van marinekades, dat nu nog maar op beperkte schaal plaatsvindt,
wordt verrekend met Defensie. Er zijn dus wel inkomsten door civiel
medegebruik, maar dit staat nog in de kinderschoenen.
14
Welke maatregelen neemt u om in de haven een normale
inkomstenstroom te genereren die dekking geeft aan de door u
aangelegde infrastructuur?
Voor civiel medegebruik geldt als regel dat daarvoor een integraal tarief in
rekening wordt gebracht. De huidige infrastructuur van de marinehaven is nog
geheel voor militair gebruik aangelegd. Indien het civiele medegebruik
aanpassingen aan de militaire infrastructuur in de haven vraagt, bijvoorbeeld
door vergroting van de omvang en de draagkracht van de kades, dan zal de
dekking daarvan geheel of grotendeels van civiele herkomst moeten zijn.
15
Welke kosten zijn verbonden aan de aanpassing van de kade in Den
Helder om belading van de JSS als strategisch transportschip te
faciliteren? Hoe verhouden deze kosten zich op jaarbasis ten opzichte
van de genoemde prijsindicatie van 200.000 euro per jaar (uitgaande van
twee keer laden/lossen) bij belading in Nederland, zonder aanpassing
van de kade in Den Helder?
Zie het antwoord op vraag 11.
16
Waarom is er niet voor gekozen de aanleg van de kade mede te
financieren uit de 50 miljoen euro die met de begrotingsafspraken van
2014 beschikbaar is gesteld voor regionale werkgelegenheid?
Pagina 6 van 7
In de Nota van Wijziging op de Defensiebegroting voor het jaar 2014 (Kamerstuk
33 750, X, nr. 7) staat hierover: “Een van de intensiveringen in de
begrotingsafspraken betreft € 50 miljoen voor regionale werkgelegenheid vanaf
2015. De helft hiervan, € 25 miljoen, komt ten goede aan Defensie. Dit bedrag
wordt conform de begrotingsafspraken ingezet om de Johan Willem Frisokazerne
in Assen open te houden en 45 Pantserinfanteriebataljon te behouden.”
17
Wat wordt er verstaan onder geschikte faciliteiten en heeft Den Helder
deze faciliteiten niet, gelet op de stelling in uw brief dat het nodig kan
zijn om voor het beladen van transportschip met bijvoorbeeld voertuigen
en containers uit te wijken naar een andere haven met meer geschikte
faciliteiten?
18
Kunt u aangeven of het afmeren, beladen en ontladen van het schip geen
probleem oplevert in het buitenland, gelet op de stelling in uw brief dat
met het oog op de verwachte internationale samenwerking als
strategisch transportschip dit schip vaak in het buitenland zal zijn? Zo ja,
hoe gaan we daarmee om?
Zie het antwoord op vraag 6.
19
Wat zijn de kosten in Den Helder? Kunt u daarvan een prijsindicatie
geven?
Zie het antwoord op vraag 7.
20
Zijn de maximaal jaarlijkse kosten van 200.000 euro voor het beladen en
ontladen van de JSS in Nederland van tevoren voorzien?
21
Op welke manier worden de maximaal jaarlijkse kosten van 200.000 euro
voor het beladen en ontladen van de JSS op uw begroting ingeboekt?
In de huidige planning is het beladen en ontladen van het JSS in de rol van
strategisch transportschip niet voorzien. Indien dit in de toekomst wel het geval
is, wordt dat binnen de begroting van het beleidsartikel 8 Ondersteuning
krijgsmacht door Commandant Diensten Centra geaccommodeerd. Dat zal niet
altijd tot meerkosten leiden, want in veel gevallen zal transport door het JSS
andere vormen van transport door bijvoorbeeld civiele inhuur vervangen. Als het
transport plaatsvindt in het kader van een crisisbeheersingsoperatie, komen de
kosten ten laste van het Budget Internationale Veiligheid.
Pagina 7 van 7