Verslag LvVrAntw_BiZa_34000-IIB (3) 1/3

34 000 IIB
Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges
van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar
2015
Nr. …
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld …. oktober 2014
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het
voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te
brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven
antwoorden.
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Berndsen - Jansen
De wnd. griffier van de commissie,
Hendrickx
Vraag
Blz.
van
1
Kunt u in de tabel bij beleidsartikel 1 een splitsing maken tussen de Afdeling
bestuursrechtspraak en de Afdeling advisering van de Raad van State ?
tot
5
Antwoord: Het jaarverslag 2013 van de Raad van State bevat een uitsplitsing
van de uitgaven naar de Afdelingen op basis van de gerealiseerde uitgaven van
dat jaar. De in het jaarverslag gepresenteerde uitsplitsing kan om inzicht in de
verhoudingen te krijgen worden geëxtrapoleerd naar 2014 en latere jaren. De
uitkomsten van deze extrapolatie zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Deze cijfers gaan uit van de actuele situatie van de Raad van State, zoals
verwerkt in de ontwerp-begroting 2015. Budgettaire gevolgen voor de Raad van
State van aanstaande wijzigingen in de wet- en regelgeving, waaronder de in de
brief van 26 juni 2014 aangekondigde verdere functionele scheiding van taken
binnen de Raad van State, zijn niet in de tabel verwerkt.
Uitgaven Raad van State (bedragen *1.000)
2013
totaal
58.990
2014
2015
2016
2017
61.428 59.034 56.763
55.777
2018
2019
55.664 55.664
waarvan
advisering
bestuursrechts
praak
2
8.311
8.654
8.317
7.997
7.858
50.679
52.774
50.717
48.766
47.919
7.842 7.842
47.822 47.822
Wat is de reden dat er in 2014 de ontvangsten ten opzichte van 2013 zijn
afgenomen met €835.000,-?
5
Antwoord: Het bedrag 2013 betreft de gerealiseerde ontvangsten. De vorig jaar
ontvangen griffierechten waren circa € 0,2 mln. hoger dan het bedrag van de
raming 2014. De overige – eenmalige ontvangsten – betroffen onder meer een
(niet-geraamde) teruggave van in totaal € 0,2 mln. van de Belastingdienst. In
2014 wordt in de raming rekening gehouden met een gedeeltelijke (70%)
doorberekening van de uitgaven aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, terwijl in
Verslag LvVrAntw_BiZa_34000-IIB (3)
1/3
2013 de volledige uitgaven konden worden doorberekend. Ook dit scheelt circa
€ 0,2 mln. Ten slotte zijn in 2013 diverse andere ontvangsten gerealiseerd, die
door hun incidentele aard niet geraamd zijn in 2014.
3
Kunt u nadere informatie verschaffen over het verschil van inzicht dat bestaat
tussen de vice-President van de Raad van State en de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over de invulling van de taakstelling en de
ingeboekte bezuinigingen? Kunt u iets zeggen over het overleg met de Raad van
State ?
6
Antwoord: De Raad van State onderkent de noodzaak om financiële maatregelen
te nemen, maar stelt tevens dat, na invulling van de taakstelling Rutte I,
verdergaande bezuinigingen wezenlijke gevolgen zullen hebben voor met name
de afdeling Bestuursrechtspraak: de doorlooptijden zullen oplopen en als gevolg
zullen de maatschappelijke kosten toenemen. De Raad van State acht dat niet in
het belang van de rechtspraak en de burger. De Raad van State wijst er in dat
verband op dat de Raad voor de rechtspraak geen taakstelling opgelegd heeft
gekregen. Voorts wijst de Raad van State nog op de taakverzwaring als gevolg
van veranderde wetgeving (Vreemdelingenwet, Omgevingswet).
Het kabinet staat op het standpunt dat ieder onderdeel van de Rijksdienst moet
bijdragen aan de bezuinigingen en dat de Raad van State hiervan niet
gevrijwaard kan worden. In de beheersafspraken tussen de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Hoge Colleges van Staat is
bepaald dat eventuele verschillen van inzicht tussen een college en de minister
betreffende de ontwerpbegroting en toelichting eerst in ambtelijk en indien
nodig in politiek-bestuurlijk overleg worden behandeld. Een dergelijk politiekbestuurlijk overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.
4
Heeft de regering voornemens om wetten en regels aan te passen om de
structurele bezuiniging op de Raad van State in te vullen? Zo ja, welke wetten
en regels betreft het ?
6
Antwoord: Het kabinet heeft op dit moment geen concrete voornemens tot
aanpassing van wet- en regelgeving met als doel het realiseren van aanvullende
besparingen op de Raad van State.
5
Kunt u nadere informatie geven over het overleg met de Algemene Rekenkamer
over de aanvullende inspanningsverplichting van €1,2 mln. ?
8
Antwoord: De Algemene Rekenkamer heeft aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat er een toenemend aantal
verzoeken tot onderzoek wordt ontvangen. Samen met de risico’s rondom de
vorming van, en de bezuinigingen op de Auditdienst Rijk zorgt dit ervoor dat de
Algemene Rekenkamer op dit moment geen aanvullende inspanningsverplichting
op zich kan nemen. Het kabinet staat op het standpunt dat ieder onderdeel van
de Rijksdienst moet bijdragen aan de bezuinigingen en dat de Algemene
Rekenkamer hiervan niet gevrijwaard kan worden. Het kabinet gaat er dan ook
van uit dat de Rekenkamer haar inspanningsverplichting op zich neemt. In de
beheersafspraken tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Hoge Colleges van Staat is bepaald dat eventuele
verschillen van inzicht tussen een college en de minister betreffende de
ontwerpbegroting en toelichting eerst in ambtelijk en indien nodig in politiekbestuurlijk overleg worden behandeld. Een eerste overleg, waarin
bovengenoemde standpunten zijn gewisseld, heeft in maart 2014
plaatsgevonden.
6
Hoeveel verzoeken tot onderzoek heeft de Algemene Rekenkamer in 2013 en
2014 ontvangen ?
8
Antwoord: In 2013 zijn vier onderzoeken gepubliceerd op verzoek van de
Tweede Kamer en/of een bewindspersoon. Het betreft de volgende
onderzoeken:

Bekostiging Primair Onderwijs;
Verslag LvVrAntw_BiZa_34000-IIB (3)
2/3



Budget decentralisatie jeugdzorg;
Kunnen Basisscholen passend onderwijs aan?;
Validering nota “In het belang van Nederland”.
In 2014 publiceert de Algemene Rekenkamer over drie onderzoeken die op
verzoek van de Tweede Kamer en/of een bewindspersoon worden uitgevoerd:



7
Bekostiging voortgezet onderwijs;
Fiscaal verdragennetwerk;
Macrobudget Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Wat was de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de president van de Algemene
Rekenkamer ?
8
Antwoord: Zie antwoord op vraag 5.
8
Met welke inzet gaat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
het bestuurlijke overleg in dat bij de voorjaarsnota 2015 met de Algemene
Rekenkamer wordt gevoerd ?
8
Antwoord: Zoals opgenomen in de toelichting bij artikel 2 (blz. 8), staat het
kabinet op het standpunt dat ieder onderdeel van de Rijksdienst moet bijdragen
aan het op orde brengen en houden van ’s Rijksfinanciën en dat de Algemene
Rekenkamer hiervan niet gevrijwaard kan worden. Het kabinet gaat er dan ook
van uit dat de Rekenkamer haar inspanningsverplichting op zich neemt.
9
Acht de Nationale Ombudsman het mogelijk om de opgelegde bezuinigingen te
realiseren zonder dat zijn dienstverlening aan de inwoners van Nederland wordt
aangetast? Zo nee, welke gevolgen hebben deze bezuinigingen ?
11
Antwoord: Het beleid bij de Nationale ombudsman (No) is de burger te vrijwaren
van de bezuinigingen die aan de No worden opgelegd. Dit beleid is en blijft
ongewijzigd. Tot en met 2015 zijn en worden bezuinigingen doorgevoerd die
geen gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de inwoners van Nederland.
Er is meer efficiency bereikt en er is gestart met een andere manier van werken.
Voor wat betreft de bezuinigingen die in de periode 2016-2019 moeten worden
gerealiseerd, zal de No zich tot het uiterste inspannen om deze niet ten koste
van de dienstverlening te laten gaan. Maar dit kan niet worden gegarandeerd.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn, dat de diepgang van de klachtbehandeling
vermindert en/of de doorlooptijden van de klachtbehandeling verder kunnen
oplopen.
10
Waaruit bestaan de onvoorziene inkomsten van €17.000,- in 2018 ?
30
Antwoord: Bij de verdeling van de taakstelling en de loon en prijsbijstelling is
abusievelijk een klein deel van de taakstelling niet toebedeeld. Dit wordt bij
Voorjaarsnota 2015 gecorrigeerd.
Verslag LvVrAntw_BiZa_34000-IIB (3)
3/3