Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het

(Tekst geldend op: 17-09-2014)
Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het Besluit
op de Loonbelasting 1940 door een nieuwe wettelijke regeling
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,
enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besluit op de Loonbelasting 1940
door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke regeling te vervangen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk I. Belastingplicht
Artikel 1
Onder de naam 'loonbelasting' wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van
beroepssporters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens deze wet aan te wijzen
andere personen een directe belasting geheven.
Artikel 2
1. Werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of in
publiekrechtelijke dienstbetrekking staat of van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een
vroegere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van hemzelf of van een ander,
dan wel uit een bestaande privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van een ander.
2.
Degene die van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon loon geniet uit een
dienstbetrekking tot een niet-inhoudingsplichtige dan wel loon in de vorm van premies voor
werkaanvaarding ten behoeve van uitkeringsgerechtigden, wordt geacht tot die rechtspersoon in
dienstbetrekking te staan.
3. Tenzij werkzaamheden zijn of worden verricht in een functie van bestuurder of commissaris van
een in Nederland gevestigd lichaam, dan wel in dienstbetrekking bij de Staat der Nederlanden of in
het kader van een uitzending op grond van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is,
is het eerste lid niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met betrekking tot
een geheel buiten Nederland vervulde dienstbetrekking. Voor werkzaamheden die zijn of worden
verricht aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een
onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd, is de eerste volzin slechts van
toepassing indien wordt voldaan aan de in het vierde lid gestelde voorwaarden.
4. Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met
betrekking tot een nagenoeg geheel buiten Nederland vervulde dienstbetrekking, anders dan de
dienstbetrekkingen die in het derde lid, eerste volzin, zijn genoemd, indien:
a. het loon is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege Aruba,
Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een andere mogendheid wordt geheven, en
b. het loon niet op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of op grond van
enige andere regel van interregionaal of internationaal recht in feite slechts in Nederland aan
een belasting naar het inkomen is onderworpen.
5. Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met
betrekking tot een gedeeltelijk, maar niet nagenoeg geheel buiten Nederland vervulde
dienstbetrekking, anders dan de dienstbetrekkingen die in het derde lid, eerste volzin, zijn
genoemd, voorzover het loon uit die dienstbetrekking met inachtneming van verdragen waarbij de
Staat der Nederlanden partij is, feitelijk is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die
door of vanwege Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een andere mogendheid
wordt geheven.
6. Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die als vrijwilliger uitsluitend
vergoedingen of verstrekkingen ontvangen met een gezamenlijke waarde van ten hoogste € 150
per maand en € 1 500 per kalenderjaar. Hierbij wordt onder vrijwilliger verstaan degene die niet bij
wijze van beroep arbeid verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie
of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de
vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld. Het desbetreffende lichaam is gehouden volgens
ministeriële regeling te stellen regels opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming
voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand, van belang is.
7.
Krachtens wettelijk vruchtgenot aan een kind ontleend loon wordt geacht door het kind te zijn
genoten.
8.
Loon in de vorm van periodieke uitkeringen welke van publiekrechtelijke aard zijn, kan in het
kalenderjaar waarin de verstrekking van die uitkeringen aanvangt dan wel eindigt volgens bij
ministeriële regeling te stellen regels worden geacht niet te zijn genoten door de werknemer doch
door zijn partner in de zin van artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Artikel 3
1. Als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:
a. degene, die, anders dan in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van
een beroep, en anders dan als thuiswerker, ingevolge een overeenkomst tot aanneming van
werk als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, persoonlijk een werk tot
stand brengt;
b. degene, die de in onderdeel a bedoelde persoon bij het tot stand brengen van dat werk
bijstaat;
c. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling
verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken
personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent,
het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich
daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;
d. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling
verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken
personen en een opdrachtgever van die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend
voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige
werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat
bijstaan;
e. degene, die werkzaam is om vakbekwaamheid te verwerven, onder wie mede wordt begrepen
degene, die als leerling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam is, alsmede
degene, die aan een bedrijfsschool opleiding ontvangt, een en ander indien een beloning wordt
genoten, die niet uitsluitend bestaat in het ontvangen van onderricht;
f. het kind van 15 jaar of ouder dat werkzaam is in de onderneming van zijn ouder, tenzij die
onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met het kind en het kind daaruit
als ondernemer als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 winst uit
onderneming geniet;
g. de commissaris van een lichaam in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
h. degene, die in de zin van artikel 4 van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) als bestuurder werkzaam is
ten behoeve van een coöperatie;
i. de bestuurder van een vennootschap als bedoeld in artikel 132, derde lid, van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
2.
Het eerste lid, onderdelen a en b, vindt geen toepassing indien de in onderdeel a bedoelde
overeenkomst rechtstreeks is aangegaan met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens
persoonlijke aangelegenheden.
Artikel 4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld, ingevolge welke
eveneens als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:
a. degene, die als thuiswerker arbeid verricht;
b. degene, die de onder a bedoelde persoon als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
c. degene, die een tak van sport op topniveau beoefent en ter zake daarvan een
inkomensvoorziening of een kostenvergoeding geniet;
d. degene, die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner als bedoeld
in artikel 12a, vierde lid, onderdeel a, een aanmerkelijk belang heeft in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001;
e. degene, die tegen beloning persoonlijk arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet reeds
ingevolge de voorgaande bepalingen als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch hiermede
maatschappelijk gelijk kan worden gesteld;
f. degene die uit een arbeidsverhouding die niet op grond van een andere bepaling als
dienstbetrekking wordt beschouwd een beloning geniet, mits diegene vooraf aan de inspecteur
meldt, door middel van een gezamenlijke verklaring van hemzelf en de beoogde
inhoudingsplichtige, dat zijn arbeidsverhouding als dienstbetrekking moet worden beschouwd.
Artikel 5
1. Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd de arbeidsverhouding van degene die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon
tot wie hij in dienstbetrekking staat, indien hij de diensten doorgaans op minder dan vier dagen per
week verricht.
2. Onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden wordt voor de toepassing van
dit artikel mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.
Artikel 5a
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder
artiest: degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur als musicus of anderszins als
artiest optreedt, tenzij:
a. hij in Nederland woont, en:
1°. bij een beschikking als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is
verklaard dat de voordelen die hij geniet uit zijn optreden worden aangemerkt als winst uit
onderneming, of
2°. bij een beschikking als bedoeld in artikel 3.157 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is
verklaard dat de werkzaamheden die hij verricht in het kader van zijn optreden, worden
aangemerkt als werkzaamheden uitsluitend verricht voor rekening en risico van de
onderneming van een in Nederland gevestigde vennootschap waarin hij een aanmerkelijk
belang heeft; of
b. hij inwoner is van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een land waarmee de
Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; of
c. hij het optreden rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijke persoon ten behoeve van
diens persoonlijke aangelegenheden.
2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder
beroepssporter: degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur als beroep een tak van
sport beoefent, tenzij:
a. hij in Nederland woont, of
b. hij inwoner is van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een land waarmee de
Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; of
c. hij de sportbeoefening rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijke persoon ten
behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden.
3. Ingeval een artiest of beroepssporter optreedt of als beroep een tak van sport beoefent in het
kader van een dienstbetrekking tot een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige, is hij voor de
toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen werknemer.
4. Ingeval een niet in Nederland wonende artiest of beroepssporter optreedt of als beroep een tak
van sport beoefent in het kader van een dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige die niet in
Nederland is gevestigd, vindt de heffing van loonbelasting plaats ingevolge de regelingen zoals die
gelden voor artiesten en beroepssporters.
Artikel 5b
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder
buitenlands gezelschap: een groep van hoofdzakelijk niet in Nederland wonende natuurlijke
personen of gevestigde lichamen waarbij de leden van de groep individueel of gezamenlijk
ingevolge een overeenkomst van korte duur als artiest in Nederland optreden of als beroep een
tak van sport in Nederland beoefenen, tenzij:
1°. het optreden of de sportbeoefening rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijk
persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden, of
2°. volgens bij ministeriële regeling te stellen regels aannemelijk wordt gemaakt dat het
gezelschap hoofdzakelijk bestaat uit leden die inwoner zijn dan wel gevestigd zijn in een land
waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft
gesloten of inwoner zijn van dan wel gevestigd zijn in Nederland of op Aruba, Curaçao, Sint
Maarten of de BES eilanden.
2. De rechten die een buitenlands gezelschap heeft en de verplichtingen die daarop rusten, komen
toe aan elk lid van het gezelschap en rusten op elk lid van het gezelschap. Een lid kan zich doen
vertegenwoordigen door een lid dat als leider van het gezelschap fungeert.
3. Ingeval een lid van een buitenlands gezelschap optreedt of als beroep een tak van sport beoefent
in het kader van een dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige die niet in Nederland is
gevestigd, vindt de heffing van loonbelasting plaats ingevolge de regelingen zoals die gelden voor
het buitenlandse gezelschap.
Artikel 6
1. Inhoudingsplichtige is:
a. degene, tot wie een of meer personen in dienstbetrekking staan;
b. degene, die aan een of meer personen loon uit een vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot
een ander verstrekt;
c. degene, die ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort, aan een of meer personen
uitkeringen of verstrekkingen uit een dienstbetrekking tot een ander doet.
2.
Wie niet in Nederland woont of gevestigd is, wordt slechts als inhoudingsplichtige beschouwd
voor zover hij:
a. in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf, beroep of andere
bezigheid of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan wel
b. een of meer personen in dienst heeft van wie het loon is onderworpen aan de
inkomstenbelasting, met betrekking tot deze personen de loonadministratie in Nederland houdt
en zich voor deze personen als inhoudingsplichtige bij de inspecteur heeft gemeld.
3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, wordt als een vaste inrichting in ieder geval
aangemerkt:
a. het verrichten van werkzaamheden in het kader van een onderneming gedurende een
aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen, indien die werkzaamheden plaatsvinden in,
op of boven het Noordzeewinningsgebied, waarbij onder Noordzeewinningsgebied wordt
verstaan de territoriale zee van Nederland alsmede het buiten de territoriale zee onder de
Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voor zover het Koninkrijk
der Nederlanden daar op grond van het internationale recht ten behoeve van de exploratie en
de exploitatie van natuurlijke rijkdommen soevereine rechten mag uitoefenen;
b. het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het verlenen van tussenkomst ten
behoeve van degenen die tegen beloning persoonlijke arbeid in Nederland verrichten en een
derde ten behoeve van wie die arbeid wordt verricht.
4.
Diplomatieke, consulaire en andere vertegenwoordigers van andere Mogendheden en de hun
toegevoegde ambtenaren, alsmede bij ministeriële regeling aan te wijzen internationale
organisaties en vertegenwoordigers en functionarissen daarvan, worden niet als
inhoudingsplichtigen beschouwd.
5.
Ingeval artikel 19b toepassing vindt, is in afwijking van het eerste lid voor de aanspraak die
ingevolge dat artikel als loon wordt aangemerkt, inhoudingsplichtige degene die als verzekeraar
van die aanspraak optreedt.
6. Een in Nederland gevestigd onderdeel van een concern waartoe ook een onderdeel behoort dat
op grond van het derde lid, onderdeel b, als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt, kan op
gezamenlijk verzoek van deze concernonderdelen, in afwijking in zoverre van het eerste, tweede
en derde lid, door de inspecteur, die daarbij voorwaarden kan stellen, worden aangewezen als
inhoudingsplichtige voor een of meer personen die bij het niet in Nederland gevestigde
concernonderdeel in dienst zijn. De aanwijzing en de daarbij gestelde voorwaarden kunnen, al dan
niet op verzoek, worden gewijzigd of ingetrokken. Aanwijzing, wijziging of intrekking vinden plaats
bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Artikel 6a
Als inhoudingsplichtige van een persoon wordt niet beschouwd degene die beschikt over een afschrift
van een aan hem getoonde beschikking als bedoeld in artikel 3.156 of 3.157 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 waaruit blijkt dat de voordelen die die persoon geniet, worden aangemerkt
als winst uit een onderneming of de werkzaamheden die die persoon verricht, worden aangemerkt als
werkzaamheden verricht voor rekening en risico van een vennootschap waarin die persoon een
aanmerkelijk belang heeft, mits:
a. de werkzaamheden die in de beschikking zijn aangeduid overeenkomen met de
werkzaamheden die die persoon voor hem verricht;
b. de werkzaamheden die die persoon voor hem verricht:
1°. vallen in het tijdvak waarvoor de beschikking geldt, of
2°. vallen in het kalenderjaar aansluitend op het tijdvak waarvoor de beschikking geldt en
worden verricht op basis van een overeenkomst die is aangegaan:
a. vóór 1 november van het kalenderjaar waarin het tijdvak is gelegen waarvoor de
beschikking geldt, en
b. ingeval voor het aansluitende kalenderjaar reeds een beschikking is aangevraagd, voor
de dagtekening van de voor dat kalenderjaar geldende beschikking, en
c. hij de identiteit van die persoon heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de
aard en het nummer daarvan in zijn administratie heeft opgenomen en een afschrift daarvan er
bij bewaart.
Artikel 7
Als degene, tot wie de dienstbetrekking bestaat, wordt beschouwd:
1°. in de gevallen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder:
a. en b. de aanbesteder;
c. en d. degene, met wie de overeenkomst tot bemiddeling is gesloten;
e. degene, bij wie de werkzaamheden worden verricht of de opleiding wordt genoten;
f. de ouder;
g. het lichaam;
h. de coöperatie;
i. de vennootschap;
2°. in de gevallen, bedoeld in artikel 4, onder:
a:. de opdrachtgever;
b:. de thuiswerker;
c:. degene, met wie de inkomensvoorziening of kostenvergoeding is overeengekomen;
d:. het lichaam;
e. en f: degene, die bij de in artikel 4 bedoelde algemene maatregel van bestuur als
inhoudingsplichtige is aangewezen.
Artikel 8
Bij ministeriële regeling kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, een ander dan de persoon bedoeld in artikel 6 of artikel 7 worden aangewezen als
inhoudingsplichtige met betrekking tot:
a. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling
verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken
personen en een opdrachtgever van die ander;
b. degene, die een thuiswerker als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
c. degene, die als beroep een tak van sport beoefent.
Artikel 8a
1. Ten aanzien van een artiest, beroepssporter of buitenlands gezelschap is inhoudingsplichtige:
a. voorzover de gage wordt ontvangen van degene met wie het optreden of de sportbeoefening is
overeengekomen: degene met wie het optreden of de sportbeoefening is overeengekomen;
b. voorzover de gage wordt ontvangen van een derde: deze derde.
2. Wie niet in Nederland woont of gevestigd is, wordt slechts als inhoudingsplichtige beschouwd
voorzover hij in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf, beroep of
andere bezigheid heeft, dan wel een in Nederland wonende of gevestigde vaste
vertegenwoordiger. Hierbij wordt mede als vaste inrichting aangemerkt het in Nederland verrichten
of doen verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het in Nederland laten optreden van
artiesten, beroepssporters of buitenlandse gezelschappen.
3. Bij ministeriële regeling kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de inhoudingsplicht worden verlegd naar een andere persoon dan voortvloeit uit
de toepassing van het eerste of tweede lid.
Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting
Artikel 9
1. De belasting wordt geheven over het belastbare loon.
2. Belastbaar loon is het gezamenlijke bedrag aan loon.
Artikel 10
1. Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten,
daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de
dienstbetrekking.
2.
Tot het loon behoren aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer
uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.
3. Onder aanspraken worden mede verstaan rechten op geheel of gedeeltelijk betaald verlof.
4. Tot het loon behoren uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een tot het loon behorende
aanspraak voor zover de aanspraak in afwijking van hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald,
bij de bepaling van de verschuldigde belasting niet als loon in aanmerking is genomen.
5. Onverminderd de omstandigheid dat de inhoudingsplichtige ingevolge artikel 32ba, artikel 32bb of
artikel 32bc de aldaar bedoelde belasting is verschuldigd en de bedragen die worden ingehouden
als bijdrage ingevolge een in artikel 32ba bedoelde regeling tot het loon behoren, behoren tot het
loon:
a. uitkeringen en verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon gerekende aanspraak ingevolge
een regeling voor vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba;
b. vertrekvergoedingen als bedoeld in artikel 32bb, met uitzondering van vertrekvergoedingen als
bedoeld in artikel 32bb, vijfde of zesde lid;
c. hetgeen wordt genoten ter zake van de uitoefening of vervreemding van een
aandelenoptierecht als bedoeld in artikel 32bb, vijfde lid;
d. uitkeringen en verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon gerekende aanspraak ingevolge
een pensioenregeling als bedoeld in artikel 32bc.
Artikel 10a
1. Ingeval in het kader van een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking met een werknemer
een aandelenoptierecht is overeengekomen, behoort niet de waarde van dat recht tot het loon
doch hetgeen door de werknemer ter zake van de uitoefening of vervreemding van dat recht wordt
genoten.
2. Het loon dat ingevolge het eerste lid in aanmerking wordt genomen, wordt verminderd met het
bedrag dat de werknemer ter zake van het aandelenoptierecht in rekening is gebracht, maar niet
verder dan tot nihil.
3. Indien zulks plaatsvindt in het kader van een aandelenfusie, een splitsing van een rechtspersoon,
een fusie van een rechtspersoon of een overname van 50% of meer van de aandelen in de
inhoudingsplichtige of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap wordt als
uitoefening of vervreemding van een aandelenoptierecht niet beschouwd:
a. het wijzigen van de voorwaarden van het optierecht terzake van het aandeel waarop het
optierecht ziet, of
b. het vervangen van het optierecht door een ander aandelenoptierecht waarbij dat andere
optierecht ziet op een ander aandeel, tenzij aannemelijk is dat het wijzigen of het vervangen
van het aandelenoptierecht, in meer dan betekenende mate plaatsvindt om belastingheffing ter
zake van het recht uit te stellen of te ontgaan.
4. Onder vervreemding wordt mede begrepen het formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid
worden, het brengen in het vermogen van een onderneming, alsmede het ontvangen van een
schadeloosstelling als bedoeld in artikel 334p, eerste lid, of artikel 320, eerste lid, van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek. De overgang onder algemene titel van een aandelenoptierecht wordt niet
als een vervreemding aangemerkt.
5. Ingeval bij vervreemding van een aandelenoptierecht de tegenprestatie ontbreekt of is bedongen
bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst, wordt als genoten bedrag
aangemerkt de waarde in het economische verkeer welke ten tijde van de vervreemding aan het
recht kan worden toegekend.
6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een aandelenoptierecht verstaan een recht om een
of meer aandelen of daarmee gelijk te stellen rechten te verwerven in de inhoudingsplichtige
vennootschap of in een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap, of een daarmee
gelijk te stellen recht.
7. Voor de toepassing van deze wet wordt onder een met de inhoudingsplichtige verbonden
vennootschap verstaan:
a. een vennootschap waarin de inhoudingsplichtige voor ten minste een derde gedeelte belang
heeft;
b. een vennootschap die voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de
inhoudingsplichtige;
c. een vennootschap waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl
deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de inhoudingsplichtige.
8. Voor de toepassing van dit artikel wordt, indien een inhoudingsplichtige vennootschap of een met
de inhoudingsplichtige vennootschap verbonden vennootschap is betrokken bij een splitsing of een
fusie op de voet van artikel 334a onderscheidenlijk artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, onder die vennootschap mede verstaan de verkrijgende vennootschap in de zin van die
artikelen alsmede de vennootschap die vóór de splitsing onderscheidenlijk fusie werd aangemerkt
als een met de inhoudingsplichtige vennootschap verbonden vennootschap.
Artikel 11
1. Tot het loon behoren niet:
a. [vervallen;]
b. [vervallen;]
c. aanspraken ingevolge een pensioenregeling, een en ander volgens de in of krachtens
hoofdstuk IIB gestelde normeringen en beperkingen;
d. aanspraken ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32ba;
e. aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet;
f. aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als bedoeld in
onderdeel e;
g. [vervallen;]
h. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval;
i. [vervallen;]
j. bedragen die worden ingehouden:
1°. als bijdrage ingevolge een pensioenregeling;
2°. als bijdrage voor aanspraken die ingevolge de onderdelen f en h niet tot het loon behoren;
3°. in plaats van bijdragen als bedoeld onder 2°;
k. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer in verband met zijn
dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van persoonlijke zaken;
l. bij ministeriële regeling aan te wijzen voorzieningen voor militaire oorlogs- of dienstslachtoffers
die verband houden met invaliditeit;
m. eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van de werknemer, zijn
partner in het kalenderjaar of in het voorafgaande kalenderjaar – in de zin van artikel 1.2 van
de Wet inkomstenbelasting 2001, of zijn kinderen en pleegkinderen, voorzover deze
uitkeringen en verstrekkingen niet overtreffen driemaal het loon over een maand bepaald met
inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, alsmede aanspraken op de hiervoor
bedoelde uitkeringen en verstrekkingen;
n. uitkeringen en verstrekkingen, andere dan die ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling,
adoptie en overlijden, die de werknemer ontvangt uit een fonds tot welks middelen de
inhoudingsplichtige gedurende de laatstverlopen vijf kalenderjaren evenveel of minder heeft
bijgedragen dan de bij het fonds betrokken werknemers, tenzij die uitkeringen en
verstrekkingen geschieden ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort;
o. een uitkering of verstrekking die eenmaal wordt toegekend na het bereiken van een diensttijd
van ten minste 25 jaar en een uitkering of verstrekking die eenmaal wordt toegekend na het
bereiken van een diensttijd van ten minste 40 jaar, voor zover de waarde daarvan het loon over
een maand niet overtreft, mits is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
p. [vervallen;]
q. [vervallen;]
r. aanspraken:
1°. op vakantieverlof en compensatieverlof, voorzover deze aanspraken aan het einde van het
kalenderjaar in totaal niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een
periode van vijftig weken;
2°. op bij ministeriële regeling aan te wijzen geclausuleerd verlof;
3°. op verlof tijdens rust- en feestdagen.
s. hetgeen wordt genoten ter zake van het verrichten van arbeid in de onderneming van de
partner van de werknemer, indien bij het bepalen van de winst uit die onderneming de kosten
en lasten die verband houden met de vergoeding voor die arbeid op grond van artikel 3.16,
vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet in aftrek komen.
2. Bij of krachtens ministeriële regeling kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, worden bepaald dat eveneens niet tot het loon behoren andere
aanspraken dan bedoeld in het eerste lid, indien zulks tot vergemakkelijking van de heffing van de
belasting kan leiden.
3.
Voorzover de aanspraken op vakantieverlof en compensatieverlof aan het einde van het
kalenderjaar in totaal de in het eerste lid, onderdeel r, onder 1°, opgenomen begrenzingen
overschrijden, wordt het meerdere geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of het
einde van de dienstbetrekking zo deze in de loop van het kalenderjaar eindigt.11a [Vervallen per
01-01-2014]
Artikel 11b
Tot het loon behoren voorts mede niet:
a. een premie als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Wet werk en bijstand, mits
in het jaar waarin de premie is verstrekt geen vergoeding is verstrekt als bedoeld in artikel 31,
tweede lid, onderdeel k, van de Wet werk en bijstand;
b. een bij ministeriële regeling, zonodig onder het stellen van voorwaarden, aan te wijzen premie
die naar aard en strekking overeenkomt met een premie als bedoeld in onderdeel a.
Artikel 11c
Bij de bepaling van de omvang van het loon wordt geen rekening gehouden met de omstandigheid dat
met toepassing van artikel 34, tweede lid, of artikel 41 van de Wet financiering sociale verzekeringen
bedragen op de werknemer worden verhaald of met de omstandigheid dat met toepassing van artikel
59, zevende lid, van die wet de op de voet van hoofdstuk 3 van die wet verschuldigde premies worden
nageheven van de werknemer.
Artikel 11d
Bij de bepaling van de omvang van het loon wordt geen rekening gehouden met de ter zake van het
loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, en de niet in
Nederland verschuldigde bijdragen die naar aard en strekking overeenkomen met ter zake van het
loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.
Artikel 12
Bij ministeriële regeling kunnen, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, regels worden gesteld met betrekking tot het bedrag aan fooien en dergelijke
prestaties van derden, dat in bepaalde gevallen of groepen van gevallen geacht wordt te zijn genoten.
Daarbij kan worden bepaald, dat een bedrag aan fooien en dergelijke prestaties van derden niet tot
het loon behoort.
Artikel 12a
1. Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn
partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in een kalenderjaar van dat lichaam genoten loon
ten minste gesteld op € 44.000 dan wel, indien aannemelijk is dat ter zake van soortgelijke
dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, in het economische verkeer
een lager loon gebruikelijk is, gesteld op dat lagere loon. Indien aannemelijk is dat ter zake van
soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, in het
economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon gesteld op een zodanig bedrag
dat het niet meer in belangrijke mate afwijkt van hetgeen gebruikelijk is, met dien verstande dat –
indien bij het lichaam of daarmee verbonden lichamen ook andere werknemers in dienst zijn – het
niet lager wordt gesteld dan het hoogste loon van de overige werknemers. Ingeval aannemelijk is
dat het loon, gelet op wat gebruikelijk is in het economische verkeer waarbij een aanmerkelijk
belang geen rol speelt, op een lager bedrag behoort te worden gesteld dan het hoogste loon van
de overige werknemers wordt het, in afwijking in zoverre van de vorige volzin, op een zodanig
bedrag gesteld dat het niet meer in belangrijke mate afwijkt van hetgeen gebruikelijk is. Het loon
wordt nimmer op een lager bedrag gesteld dan het bedrag ingevolge de eerste volzin.
2. Indien artikel 32d van toepassing is op het door een of meer lichamen verschuldigde loon, wordt
het eerste lid toegepast alsof de ten behoeve van deze andere lichamen verrichte arbeid is verricht
ten behoeve van de inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32d geacht wordt het loon te
verstrekken.
3. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bij toepassing van het eerste en tweede lid vast te
stellen loon voor de arbeid in het lichaam, bedoeld in het eerste lid, en – als het lichaam tot een
concern behoort – de tot hetzelfde concern behorende andere lichamen, in het kalenderjaar niet
hoger is dan € 5000.
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. partner: een in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 1°, van de Wet inkomstenbelasting
2001 aangeduide persoon;
b. een aanmerkelijk belang: een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet inkomstenbelasting
2001.
5. Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële
regeling vervangen door een ander. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te
vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor van artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001
en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een
dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde
bedrag.
Artikel 13
1. Niet in geld genoten loon wordt in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het
economische verkeer kan worden toegekend, met dien verstande dat ingeval door een derde, niet
zijnde een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap, ter zake van het niet in geld
genoten loon een bedrag aan de inhoudingsplichtige in rekening wordt gebracht, het door de derde
in rekening gebrachte bedrag in aanmerking wordt genomen.
2. Met betrekking tot niet in geld genoten loon in de vorm van verstrekkingen van branche-eigen
producten van het bedrijf van de inhoudingsplichtige dan wel van het bedrijf van een met de
inhoudingsplichtige verbonden vennootschap, wordt, in zoverre in afwijking van het eerste lid,
ingeval voor de aanschaf van deze producten in het economische verkeer aan een derde, onder
voor het overige overeenkomstige omstandigheden, een bedrag in rekening zou worden gebracht,
het aan deze derde in rekening te brengen bedrag in aanmerking genomen.
3. Bij ministeriële regeling kunnen, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, nadere regels worden gesteld op grond waarvan de waarde van het volgende
niet in geld genoten loon op een lager bedrag kan worden gesteld dan het ingevolge de vorige
leden in aanmerking te nemen bedrag:
a. voorzieningen die geheel of gedeeltelijk gebruikt of verbruikt worden op een bij die ministeriële
regeling aan te wijzen werkplek;
b. het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gesteld recht op vrij
reizen per Nederlands openbaar vervoer dat niet is beperkt tot reizen over een vast traject ten
behoeve van woon-werkverkeer (openbaarvervoerkaart) of recht op vermindering tot maximaal
50% van de prijs van vervoerbewijzen voor het reizen per Nederlands openbaar vervoer
hoofdzakelijk buiten de ochtendspits (voordeelurenkaart);
c. rente van personeelsleningen;
d. het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning.
4. De waarde van regelmatig bij het loon verstrekte vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of
daarmee overeenkomende aanspraken uit een publiekrechtelijke regeling of collectieve
arbeidsovereenkomst wordt gesteld op 99% van de nominale waarde van die bonnen of
aanspraken.
5. Bij ministeriële regeling kunnen, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, nadere regels worden gesteld met betrekking tot de waardering van
aanspraken.
6.
De ingevolge de vorige leden in aanmerking te nemen waarde wordt verminderd met het bedrag
dat de werknemer ter zake in rekening wordt gebracht, met dien verstande dat de aldus
verminderde waarde ten minste op nihil wordt gesteld.
Artikel 13bis
1. Indien ook voor privé-doeleinden een auto ter beschikking is gesteld, wordt het voordeel op
kalenderjaarbasis gesteld op ten minste:
a. 25% van de waarde van de auto indien de auto niet meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in
gebruik is genomen;
b. 35% van de waarde van de auto indien de auto meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in
gebruik is genomen.
De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privé-doeleinden ter beschikking te zijn gesteld tenzij
blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden
wordt gebruikt.
2. Indien de auto wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, wordt het voordeel,
bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op kalenderjaarbasis verlaagd met:
a. 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 85 gram per
kilometer, en
b. 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 85 gram per kilometer,
maar niet hoger is dan 111 gram per kilometer.
In afwijking van de eerste volzin wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1
januari 2016 op kalenderjaarbasis verlaagd met 21% van de waarde van de auto indien de
CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is en met 18% van de waarde van de auto indien de
CO2-uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer.
3. Indien de auto niet wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, wordt het
voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op kalenderjaarbasis verlaagd met:
a. 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 88 gram per
kilometer, en
b. 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 88 gram per kilometer,
maar niet hoger is dan 117 gram per kilometer.
In afwijking van de eerste volzin wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1
januari 2016 op kalenderjaarbasis verlaagd met 21% van de waarde van de auto indien de
CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is en met 18% van de waarde van de auto indien de
CO2-uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer.
4. Indien uit een rittenregistratie of anderszins blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer
dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt, wordt het voordeel gesteld op nihil.
5. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt onder auto verstaan
een personenauto of bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van
personenauto's en motorrijwielen 1992, met uitzondering van de bestelauto die door aard of
inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen en
met uitzondering van de bestelauto die buiten de werktijd niet gebruikt kan worden of de
bestelauto waarvoor een verbod op privé-gebruik geldt. Van een dergelijk verbod op privé-gebruik
is sprake indien:
a.
b.
c.
d.
het verbod schriftelijk is vastgelegd;
de inhoudingsplichtige de vastlegging van het verbod bij de loonadministratie bewaart;
de inhoudingsplichtige voldoende toezicht houdt op de naleving van het verbod, en
de inhoudingsplichtige een passende sanctie oplegt indien het verbod wordt overtreden.
6. Voor de toepassing van dit artikel is de CO2-uitstoot van een auto, de CO2-uitstoot gemeten
overeenkomstig bijlage XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008
tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de type goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en
onderhoudsinformatie (PbEU 2008, L 199). Indien de meting mede met LPG of aardgas als
brandstof is uitgevoerd, wordt de CO2-uitstoot van de auto met LPG of aardgas als brandstofsoort
gehanteerd.
7. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen.
Tevens kunnen regels worden gesteld over het anderszins laten blijken dat de auto op
kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
8. Voor de toepassing van dit artikel wordt de waarde van de auto gesteld op de catalogusprijs in de
zin van artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
vermeerderd met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen ingevolge de artikelen 9 tot en
met 9c van genoemde wet. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt de waarde van een
auto die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, gesteld op de waarde
in het economische verkeer.
9. Het voordeel wordt in aanmerking genomen voorzover het uitgaat boven de vergoeding die de
werknemer voor het gebruik voor privé-doeleinden is verschuldigd.
10. Voor de toepassing van dit artikel wordt woon-werkverkeer geacht niet voor privé-doeleinden
plaats te vinden.
11. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de loontijdvakken waarin
het in het eerste lid bedoelde voordeel in aanmerking wordt genomen.
12. Indien de werknemer een verklaring van de inspecteur overlegt waarin is vastgelegd dat de
werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat de hem ter beschikking gestelde auto op
kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt
(verklaring geen privé-gebruik), laat de inhoudingsplichtige inhouding van belasting over het in het
eerste lid bedoelde voordeel achterwege. De eerste volzin is niet van toepassing ingeval de
inhoudingsplichtige weet dat de in de eerste volzin bedoelde mededeling niet juist is.
13. De werknemer kan een verzoek om een verklaring geen privé-gebruik bij de inspecteur indienen.
De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
14. De inspecteur kan de verklaring geen privé-gebruik, al dan niet op verzoek van de werknemer, bij
voor bezwaar vatbare beschikking intrekken, waarbij de intrekking voor zover nodig terugwerkende
kracht kan hebben. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen de
werknemer om intrekking moet verzoeken.
15. In geval van een verklaring geen privé-gebruik kan de inspecteur de werknemer op enig moment
verzoeken te doen blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor
privé-doeleinden wordt gebruikt.
16. Indien de verklaring geen privé-gebruik wordt ingetrokken of indien de werknemer niet doet blijken
dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden is
gebruikt, wordt de verschuldigde belasting, voorzover nodig in afwijking van artikel 20, tweede lid,
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, nageheven van de werknemer. In afwijking van de
eerste volzin wordt nageheven van de inhoudingsplichtige ingeval de inhoudingsplichtige wist dat
de mededeling, bedoeld in het twaalfde lid, eerste volzin, niet juist was.
17. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de verklaring
geen privé-gebruik.
18. Indien een bestelauto als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet op de belasting van
personenauto’s en motorrijwielen 1992 door de werknemer uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, kan
de werknemer door tussenkomst van de inhoudingsplichtige met betrekking tot deze auto aan de
inspecteur een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik afgeven (verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
bestelauto). De ontvangst van die verklaring wordt door de inspecteur bevestigd. Indien een
verklaring als bedoeld in de eerste volzin is afgegeven, laat de inhoudingsplichtige inhouding van
belasting over het in het eerste lid bedoelde voordeel achterwege. De vorige volzin is niet van
toepassing ingeval de inhoudingsplichtige weet dat de in die volzin genoemde verklaring niet juist
is.
19. De werknemer kan de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto intrekken. De mededeling
van de intrekking wordt door de inspecteur bevestigd.
20. In geval van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto kan de inspecteur bij het
vermoeden van een rit voor privédoeleinden, de inhoudingsplichtige en de werknemer verzoeken
te doen blijken dat de betreffende rit zakelijk was. Slagen inhoudingsplichtige en de werknemer
niet in dit bewijs, dan wordt de bestelauto geacht op kalenderjaarbasis voor meer dan 500
kilometer voor privédoeleinden te worden gebruikt en wordt de verschuldigde belasting, voor zover
nodig in afwijking van artikel 20, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,
nageheven van de werknemer. In afwijking van de tweede volzin wordt nageheven van de
inhoudingsplichtige ingeval hij wist dat de verklaring niet juist was of ingeval hij niet aanstonds
heeft medegedeeld dat de werknemer ten onrechte de verklaring nog niet heeft ingetrokken.
21. Indien de werknemer de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto heeft ingetrokken voordat
hij de bestelauto ook voor privédoeleinden heeft gebruikt, wordt de bestelauto tot het moment van
de intrekking geacht wel voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, maar niet voor
privédoeleinden te zijn gebruikt.
22. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald:
a. op welke wijze de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto wordt afgegeven en
ingetrokken;
b. in welke gevallen de werknemer de verklaring in ieder geval moet intrekken;
c. in welke gevallen de inhoudingsplichtige de inspecteur schriftelijk moet mededelen dat de
werknemer de verklaring ten onrechte niet heeft ingetrokken en welke gegevens de
inhoudingsplichtige bij deze mededeling moet verstrekken;
d. op welke wijze de inspecteur naar aanleiding van een mededeling als bedoeld in onderdeel c
bekendmaakt dat de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geacht wordt te zijn
ingetrokken;
e. vanaf welk moment de verklaring bij toepassing van onderdeel d geacht wordt te zijn
ingetrokken.
23. Na een vervanging van de CO2-uitstootgrenzen in het tweede of derde lid, blijft met betrekking tot
een auto:
a. waarvan het kenteken na 30 juni 2012 voor het eerst op naam is gesteld: voor een periode van
60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het
kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, de verlaging van toepassing
ingevolge de begrenzingen die golden op de datum van de eerste tenaamstelling, en voor
direct daarop volgende periodes van telkens 60 maanden, de verlaging ingevolge de
begrenzingen zoals die golden op de laatste dag van de direct daaraan voorafgaande periode
van 60 maanden;
b. waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld vóór 1 juli 2012 en die de werknemer
al vóór en vanaf 1 juli 2012 onafgebroken ter beschikking is gesteld: de op 30 juni 2012
geldende verlaging ingevolge de op die datum geldende begrenzingen van toepassing;
c. waarvan het kenteken op naam van de eigenaar is gesteld vóór 1 juli 2012 en die de
werknemer op of na 1 juli 2012 voor het eerst ter beschikking is gesteld: de op 30 juni 2012
geldende verlaging ingevolge de op die datum geldende begrenzingen van toepassing;
d. waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld vóór 1 juli 2012 en die op naam van
de eigenaar is gesteld op of na 1 juli 2012: voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf
1 juli 2012, de verlaging van toepassing ingevolge de begrenzingen zoals die golden op 30 juni
2012, en voor direct daaropvolgende periodes van telkens 60 maanden, de verlaging ingevolge
de begrenzingen zoals die golden op de laatste dag van de direct daaraan voorafgaande
periode van 60 maanden.
24. In afwijking van het drieëntwintigste lid, onderdeel d, heeft de eigendomsoverdracht van een auto
die aan een werknemer ter beschikking is gesteld geen gevolgen voor de verlaging, zolang de
terbeschikkingstelling van die auto aan de betreffende werknemer voortduurt.
25. In afwijking van het drieëntwintigste lid blijft na vervanging van de CO 2-uitstootgrenzen in het
tweede of derde lid, met betrekking tot een auto waarvan het kenteken voor het eerst op naam is
gesteld op of na 1 januari 2012 en die een CO2-uitstoot heeft van niet hoger dan 50 gram per
kilometer voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand
volgend op die waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, de verlaging
van toepassing ingevolge de begrenzingen die golden op de datum van de eerste tenaamstelling,
en voor direct daaropvolgende periodes van telkens 60 maanden, de verlaging ingevolge de
begrenzingen zoals die gelden op de laatste dag van de direct daaraan voorafgaande periode van
60 maanden.
26. In afwijking van het drieëntwintigste lid wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin,
met betrekking tot een auto waarvan het kenteken vóór 1 januari 2012 voor het eerst op naam is
gesteld en die een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer, tot 1 januari 2017 verlaagd met
25% van de waarde van de auto en daarna met het hoogste percentage aan verlaging dat op dat
tijdstip in het tweede of derde lid van dit artikel wordt genoemd.
27. In afwijking van het drieëntwintigste lid wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin,
met betrekking tot een auto waarvan het kenteken vóór 1 januari 2012 voor het eerst op naam is
gesteld en die een CO2-uitstoot heeft van hoger dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger dan 50
gram per kilometer, van 1 januari 2012 tot 1 januari 2017 verlaagd met 25% van de waarde van de
auto, en geldt voor direct daaropvolgende periodes van telkens 60 maanden een verlaging
ingevolge de begrenzingen van het tweede of derde lid van dit artikel zoals die gelden op de
laatste dag van de direct daaraan voorafgaande periode van 60 maanden.
28. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot een auto waarvan
de datum van de eerste tenaamstelling van het kenteken niet overeenkomt met de datum van
eerste toelating op de weg van die auto.
Artikel 13a
1. Loon wordt beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop het:
a. betaald of verrekend wordt, ter beschikking van de werknemer wordt gesteld of rentedragend
wordt, dan wel
b. vorderbaar en tevens inbaar wordt.
2. Indien is overeengekomen dat het loon geheel of gedeeltelijk op een ongebruikelijk tijdstip zal
worden genoten, wordt daarmee voor de toepassing van het eerste lid geen rekening gehouden.
3. Voor zover ingevolge artikel 12a het loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, wordt het
meerdere geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of het einde van de
dienstbetrekking zo deze in de loop van het kalenderjaar eindigt.
4. In afwijking van het eerste lid:
a. wordt loon dat ingevolge artikel 27bis is begrepen in de laatste aangifte van het kalenderjaar,
geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of het einde van de dienstbetrekking
zo deze in de loop van het kalenderjaar eindigt;
b. worden vergoedingen ter zake van vervoer in het kader van de dienstbetrekking, waaronder
woon-werkverkeer, op andere wijze dan per taxi, luchtvaartuig, schip of vervoer vanwege de
inhoudingsplichtige, voor zover deze € 0,19 per kilometer te boven gaan en voor zover deze
niet hoger zijn dan de werkelijke kosten, geacht te zijn genoten bij het einde van het
kalenderjaar of bij het einde van de dienstbetrekking zo deze in de loop van het kalenderjaar
eindigt, indien in het kalenderjaar ook vergoedingen ter zake van de hiervoor bedoelde wijze
van vervoer zijn of naar verwachting zullen worden berekend naar een bedrag van minder dan
€ 0,19 per kilometer.
5. Het vierde lid, onderdeel b, is niet van toepassing op vergoedingen ter zake van vervoer in het
kader van de dienstbetrekking, waaronder woon-werkverkeer, per openbaar vervoer indien deze
vergoedingen zijn vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.
6. Voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel b, wordt onder vervoer vanwege de
inhoudingsplichtige verstaan:
1°. vanwege de inhoudingsplichtige georganiseerd vervoer;
2°. het reizen per openbaar vervoer op basis van door de inhoudingsplichtige aangeschafte en
door hem aan de werknemer verstrekte plaatsbewijzen.
7.
In afwijking van het eerste lid wordt loon dat door de inhoudingsplichtige overeenkomstig een
door hem bestendig gevolgde gedragslijn aan een eerder in het kalenderjaar gelegen tijdvak wordt
toegerekend dan het tijdvak waarin het ingevolge het eerste lid wordt genoten, geacht in dat eerdere
tijdvak te zijn genoten.14 [Vervallen per 01-01-2007]
Hoofdstuk IIA [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 15a [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 15b [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 15c [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 15d [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2004]
Artikel 16a [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 16b [Vervallen per 01-01-2004]
Artikel 16c [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 17a [Vervallen per 01-01-2011]
Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen
Artikel 18
1. Onder pensioenregeling wordt verstaan een regeling:
a. die uitsluitend of, met het oog op uitzonderlijke gevallen van restbegunstiging, nagenoeg
uitsluitend ten doel heeft het treffen van:
1°. een levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom voor werknemers en gewezen
werknemers (ouderdomspensioen);
2°. een inkomensvoorziening na hun overlijden ten behoeve van hun echtgenoten en gewezen
echtgenoten, dan wel van degenen met wie zij duurzaam een gezamenlijke huishouding
voeren of hebben gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad
bestaat (partnerpensioen);
3°. een inkomensvoorziening na hun overlijden ten behoeve van hun kinderen en
pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt (wezenpensioen);
4°. een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid zodra die langer dan een jaar duurt en
welke niet uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden
geacht (arbeidsongeschiktheidspensioen), en
b. waarin is bepaald dat de aanspraken ingevolge de regeling niet kunnen worden afgekocht,
vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid kunnen worden,
anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet;
c. waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid; een en
ander voor zover die regeling blijft binnen de in of krachtens dit hoofdstuk vastgestelde
begrenzingen.
2. Onder pensioenregeling wordt mede verstaan een regeling die:
a. het ouderdomspensioen na het bereiken van 401/6 deelnemingsjaren aanvult
(401/6-deelnemingsjarenpensioen);
b. het partnerpensioen dan wel het wezenpensioen aanvult in verband met het ontbreken van
uitkeringen ingevolge de Algemene nabestaandenwet en het verschil in verschuldigde premie
voor de volksverzekeringen over het pensioen voor en na de pensioengerechtigde leeftijd,
bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet
(nabestaandenoverbruggingspensioen).
3. Ingeval een regeling voldoet aan de in het eerste lid opgenomen voorwaarden doch niet blijft
binnen de in of krachtens dit hoofdstuk opgenomen begrenzingen, is de regeling een
pensioenregeling voorzover blijkt dat zij blijft binnen de in of krachtens dit hoofdstuk opgenomen
begrenzingen. De inhoudingsplichtige verzoekt de inspecteur uiterlijk op het eerste moment van
overschrijding van de bedoelde begrenzingen vast te stellen welk deel van de desbetreffende
aanspraak blijft binnen die begrenzingen. Bij toepassing van de eerste volzin geeft de
inhoudingsplichtige bij elke te zijner tijd op basis van de regeling te verstrekken pensioenuitkering
overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels aan welk deel daarvan tot het loon van de
werknemer behoort. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Artikel 18a
1. Een op een eindloonstelsel gebaseerd ouderdomspensioen bedraagt per dienstjaar niet meer dan
1,9 percent van het pensioengevend loon.
2. Een op een middelloonstelsel gebaseerd ouderdomspensioen bedraagt per dienstjaar niet meer
dan 2,15 percent van het pensioengevend loon.
3. Een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd ouderdomspensioen wordt tijdsevenredig
opgebouwd en is gericht op een pensioen dat na 37 jaren opbouw niet meer bedraagt dan 70
percent van het pensioengevend loon op dat tijdstip. De beschikbare premie wordt ten hoogste
bepaald met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
a. de beschikbare premie wordt actuarieel vastgesteld per leeftijdsklasse van ten hoogste vijf
jaren en wordt afgestemd op de gemiddelde leeftijd in de klasse;
b. als loopbaanontwikkeling wordt gerekend met een loonstijging van drie percent per jaar
gedurende de jaren voor het bereiken van de 35-jarige leeftijd, van twee percent per jaar
gedurende de tien daaropvolgende jaren, van een percent per jaar gedurende de tien
daaropvolgende jaren en van nihil gedurende de overige jaren;
c. bij de berekening wordt een rekenrente in aanmerking genomen van ten minste vier percent en
wordt de te verwachten inflatie op nihil gesteld.
4. Een ouderdomspensioen gaat niet later in dan bij het vroegste van de volgende tijdstippen:
1°. ingeval de dienstbetrekking eindigt voor de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum:
de vastgestelde ingangsdatum, dan wel op het vroegste van de tijdstippen, bedoeld onder 3°,
4° en 5°;
2°. ingeval de dienstbetrekking eindigt op of na de in de pensioenregeling vastgestelde
ingangsdatum: het tijdstip waarop de dienstbetrekking eindigt;
3°. ingeval het ouderdomspensioen 100 percent van het pensioengevend loon komt te bedragen
voordat de werknemer of gewezen werknemer de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt: het tijdstip waarop hij de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet, bereikt;
4°. ingeval het ouderdomspensioen 100 percent van het pensioengevend loon komt te bedragen
op of na het tijdstip waarop de werknemer of gewezen werknemer de pensioengerechtigde
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt: het
tijdstip waarop dat maximum wordt bereikt;
5°. het tijdstip waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet
bereikt.
5. Ingeval het ouderdomspensioen later ingaat dan op de in de pensioenregeling vastgestelde
ingangsdatum mag het pensioen na die ingangsdatum worden verhoogd overeenkomstig het tot
die datum gevolgde stelsel, met inbegrip van herrekening met inachtneming van algemeen
aanvaarde actuariële grondslagen, doch niet verder dan tot 100 percent van het pensioengevend
loon.
6. Indien het ouderdomspensioen eerder ingaat dan bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd
(pensioenrichtleeftijd) wordt het herrekend ten opzichte van die leeftijd of van de in de
pensioenregeling vastgestelde latere ingangsdatum met inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen.
7. Een ouderdomspensioen gaat niet uit boven 100 percent van het pensioengevend loon op het
tijdstip van ingang.
8.
a. De in deze wet met betrekking tot het desbetreffende pensioen opgenomen maxima worden
voor het ouderdomspensioen opgevat met inbegrip van een bedrag dat ten minste wordt
gesteld op per dienstjaar of ontbrekend dienstjaar een evenredig gedeelte van de voor dat jaar
geldende uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9,
eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de
vakantietoeslag. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een
lager bedrag in aanmerking kan worden genomen dan het in de eerste volzin bedoelde bedrag
indien een lager percentage per dienstjaar wordt toegepast dan de in het eerste tot en met
derde lid bedoelde percentages.
b. Voor het partnerpensioen kan het in onderdeel a bedoelde bedrag voor 70% in aanmerking
worden genomen.
c. Voor het wezenpensioen kan het in onderdeel a bedoelde bedrag voor 14% en voor volle
wezen voor 28% in aanmerking worden genomen.
9. Met betrekking tot een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd ouderdomspensioen als
bedoeld in het derde lid vindt, in afwijking van het vierde lid, onder 3° en 4°, de beoordeling of
binnen de in het zevende lid genoemde begrenzingen wordt gebleven plaats op het tijdstip waarop
voor het eerst aanspraak op ouderdomspensioen ontstaat en op het tijdstip onmiddellijk
voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het pensioen. Indien op het tijdstip onmiddellijk
voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het pensioen de begrenzing wordt overschreden, zal
het meerdere worden uitgekeerd in een uitkering ineens. De uitkering ineens dan wel, indien
uitkering niet plaatsvindt, het bedrag dat zou moeten worden uitgekeerd, wordt aangemerkt als
loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer en wordt geacht te zijn genoten op het
tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het pensioen. Ten aanzien van de
werknemer die niet premieplichtig is voor de Algemene Ouderdomswet wordt, in afwijking van de
artikelen 20a, 20b en 26, de verschuldigde belasting over de uitkering onderscheidenlijk het
bedrag dat zou moeten worden uitgekeerd, gesteld op de som van de belasting en de premie
ingevolge de Algemene Ouderdomswet die daarover verschuldigd zou zijn door een persoon die
wel premieplichtig is ingevolge die wet en overigens in dezelfde omstandigheden verkeert als de
werknemer.
10. Ingeval de werknemer voor het tijdstip van ingang van het ouderdomspensioen ophoudt
binnenlands belastingplichtige te zijn, wordt in het negende lid voor het tijdstip onmiddellijk
voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het pensioen steeds gelezen: het tijdstip onmiddellijk
voorafgaand aan het tijdstip waarop de werknemer ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn.
11. De in het zesde lid genoemde pensioenrichtleeftijd wordt jaarlijks bij algemene maatregel van
bestuur gewijzigd. De wijziging vindt voor het eerst plaats per 1 januari 2015 en wordt berekend op
basis van de volgende formule:
V = (L – 18,26) – (P – 65)
waarbij:
V staat voor het aantal jaren waarmee de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd;
L staat voor de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting voor de Nederlandse
bevolking in jaren op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar dat is gelegen tien jaar na het
kalenderjaar van wijziging;
P staat voor de geldende pensioenrichtleeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar van wijziging.
Indien V negatief is of vóór afronding minder dan 1 beloopt, wordt deze gesteld op 0. Indien V vóór
afronding 1 of meer beloopt, wordt deze gesteld op 1. Een wijziging ingevolge de eerste volzin van
de pensioenrichtleeftijd wordt bekendgemaakt ten minste een jaar voordat deze toepassing vindt.
12. De ramingen van de macro gemiddelde resterende levensverwachting, bedoeld in het elfde lid,
worden uitgevoerd en bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 18b
1. Een op een eindloonstelsel gebaseerd partnerpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend
dienstjaar niet meer dan 1,33 percent van het pensioengevend loon of bereikbare pensioengevend
loon.
2. Een op een middelloonstelsel gebaseerd partnerpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend
dienstjaar niet meer dan 1,51 percent van het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend
loon.
3. Voor een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd partnerpensioen is artikel 18a, derde lid,
van overeenkomstige toepassing.
4. Ingeval in de pensioenregeling is rekening gehouden met:
1°. een bepaalde partner, wordt gerekend met de feitelijke gegevens van die partner;
2°. een onbepaalde partner, wordt gerekend met een leeftijdsverschil tussen de werknemer en de
partner van ten hoogste drie jaren.
5. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 18c worden voor het geval de werknemer niet in
leven is op het tijdstip waarop het ouderdomspensioen zou ingaan, ontbrekende dienstjaren en
bereikbaar pensioengevend loon in aanmerking genomen. Onder ontbrekende dienstjaren worden
verstaan de jaren van het tijdstip van overlijden van de werknemer tot de in de pensioenregeling
vastgestelde ingangsdatum. Onder bereikbaar pensioengevend loon wordt verstaan het
pensioengevend loon dat de gewezen werknemer binnen de vastgestelde loopbaanontwikkeling in
zijn functie zou hebben kunnen bereiken.
6. Een partnerpensioen gaat in onmiddellijk na het overlijden van de werknemer of gewezen
werknemer dan wel onmiddellijk na beëindiging van een uitkering ingevolge de Algemene
nabestaandenwet.
7. Een partnerpensioen gaat niet uit boven 70 percent van het pensioengevend loon of het
bereikbaar pensioengevend loon op het tijdstip van ingang.
8. Voor de toepassing van het zevende lid is artikel 18a, negende lid, van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 18c
1. Een op een eindloonstelsel gebaseerd wezenpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend
dienstjaar niet meer dan 0,27 percent van het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend
loon.
2. Een op een middelloonstelsel gebaseerd wezenpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend
dienstjaar niet meer dan 0,3 percent van het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend
loon.
3. Voor een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd wezenpensioen is artikel 18a, derde lid,
van overeenkomstige toepassing.
4. Een wezenpensioen gaat in onmiddellijk na het overlijden van de werknemer of gewezen
werknemer dan wel direct na beëindiging van een uitkering ingevolge de Algemene
nabestaandenwet.
5. Een wezenpensioen gaat op het tijdstip van ingang niet uit boven 14 percent van het
pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend loon.
6. Voor volle wezen worden de in de vorige leden genoemde percentages verdubbeld.
7. Voor de toepassing van het vijfde en het zesde lid is artikel 18a, negende lid, van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 18d
1. In afwijking in zoverre van de artikelen 18a, 18b en 18c kunnen een ouderdomspensioen, een
partnerpensioen en een wezenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima voor
zover zulks het gevolg is van:
a. aanpassing van het pensioen aan loon- of prijsontwikkeling;
b. variatie in de hoogte van de uitkeringen waarbij de laagste uitkering niet minder bedraagt dan
75 percent van de hoogste uitkering en de mate van variatie ten laatste op de ingangsdatum
van het pensioen wordt vastgesteld;
c. waardeoverdracht van pensioenaanspraken;
d. gehele of gedeeltelijke onderlinge ruil van partnerpensioen, wezenpensioen en
ouderdomspensioen, mits de ruil uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen plaatsvindt op
basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen;
e. aanpassing van de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum van het
ouderdomspensioen aan de pensioenrichtleeftijd.
2. Door ruil als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, ontstane verlies aan pensioen kan niet worden
gecompenseerd en het partnerpensioen en het wezenpensioen kunnen na een zodanige ruil niet
meer bedragen dan 70 percent onderscheidenlijk 14 percent of 28 percent van het
pensioengevend loon.
3. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, blijft in de jaren tussen de ingangsdatum van
het pensioen en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid,
van de Algemene Ouderdomswet, van de uitkering buiten aanmerking een bedrag dat gelijk is aan
tweemaal de voor die jaren geldende uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als
omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet,
vermeerderd met de vakantietoeslag. De eerste volzin is onverminderd van toepassing bij
dienstbetrekkingen in deeltijd.
Artikel 18e
1
1. Een 40 /6-deelnemingsjarenpensioen is een levenslang pensioen dat:
a. ingaat op hetzelfde tijdstip als het ouderdomspensioen;
b. met inbegrip van het ouderdomspensioen niet meer bedraagt dan 70% van het
pensioengevend loon ingeval het ouderdomspensioen ingaat bij het bereiken van de
1
63 /6-jarige leeftijd;
c. niet eerder wordt opgebouwd dan vanaf het tijdstip waarop de werknemer 401/6
deelnemingsjaren heeft bereikt.
2. Ingeval het 401/6-deelnemingsjarenpensioen later ingaat dan bij het bereiken van de 631/6-jarige
leeftijd mag het 401/6-deelnemingsjarenpensioen na het bereiken van die leeftijd met inachtneming
van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen worden verhoogd.
3. Ingeval het 401/6-deelnemingsjarenpensioen eerder ingaat dan bij het bereiken van de 631/6-jarige
leeftijd wordt het 401/6-deelnemingsjarenpensioen met inachtneming van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen herrekend ten opzichte van die leeftijd.
4. De artikelen 18a, negende lid, en 18d zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat door de overeenkomstige toepassing van artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, een
401/6-deelnemingsjarenpensioen met inbegrip van het ouderdomspensioen niet meer bedraagt dan
100% van het laatste pensioengevend loon.
5. Het in het eerste lid opgenomen maximum wordt voor de periode vanaf het bereiken van de
651/6-jarige leeftijd opgevat met inbegrip van een bedrag dat ten minste wordt gesteld op de
uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid,
onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de vakantietoeslag.
Artikel 18f
Een nabestaandenoverbruggingspensioen is een pensioen dat:
a. ingaat onmiddellijk na het overlijden van de werknemer of gewezen werknemer dan wel
onmiddellijk na beëindiging van het recht op een uitkering ingevolge de Algemene
nabestaandenwet en uiterlijk eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
b. toekomt aan degene voor wie een regeling voor partnerpensioen of wezenpensioen is
getroffen of had kunnen worden getroffen;
c. niet meer bedraagt dan het gezamenlijke bedrag van 8/7 maal de nominale uitkering ingevolge
de Algemene nabestaandenwet, vermeerderd met de vakantie-uitkering, en het verschil in
verschuldigde premie voor de volksverzekeringen over het partnerpensioen voor en na de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet.
Artikel 18g
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de perioden
die in aanmerking komen als dienstjaren dan wel deelnemingsjaren, bedoeld in de artikelen 18a,
18b, 18c en 18e.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het
pensioengevend loon, bedoeld in de artikelen 18a, 18b, 18c, 18d en 18e, ter zake van:
a. de loonbestanddelen die daarin worden opgenomen;
b. de loonbestanddelen waarover de opbouw van het pensioen volgens een ander stelsel dan het
eindloonstelsel dient plaats te vinden;
c. de situatie waarin de werknemer aan het eind van zijn loopbaan terugtreedt naar een lager
gekwalificeerde functie met een lager loon dan in zijn daaraan voorafgaande functie;
d. de situatie waarin het loon wordt verlaagd in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid van
de werknemer.
Artikel 18h
1. In afwijking in zoverre van het overigens in of krachtens dit hoofdstuk bepaalde is een regeling
waarvan geheel of gedeeltelijk een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e,
als verzekeraar optreedt, een pensioenregeling indien zij voldoet aan de artikelen 18 tot en met
18g en voorts een pensioen inhoudt dat niet uitgaat boven hetgeen in collectieve regelingen
gangbaar is.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden vastgesteld wat in collectieve regelingen als
bedoeld in het eerste lid gangbaar is.18i [Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 19
Met betrekking tot diensttijd waarin het loon nihil is of anderszins aanzienlijk lager is dan hetgeen
gebruikelijk is, kunnen geen onderscheidenlijk in zoverre geen aanspraken op een pensioenregeling
ontstaan als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel c.
Artikel 19a
1. Als verzekeraar van een pensioen als bedoeld in artikel 18 kan optreden:
a. een lichaam dat ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van die belasting;
b. een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, mits deze de
pensioenverplichting voor de heffing van de vennootschapsbelasting rekent tot het
binnenlandse ondernemingsvermogen;
c. een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het levensverzekeringsbedrijf
uitoefent, mits het pensioen de voortzetting is van een pensioen dat reeds was verzekerd bij
die verzekeraar in een periode waarin de werknemer of gewezen werknemer niet in Nederland
woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking vervulde;
d. een ander lichaam dan bedoeld in de onderdelen a , b en c , dat in Nederland is gevestigd, de
pensioenverplichting voor de heffing van de vennootschapsbelasting rekent tot het
binnenlandse ondernemingsvermogen en voldoet aan de in het tweede lid gestelde
voorwaarden;
e. een ander lichaam dan bedoeld in de onderdelen a, b, c en d, dat:
1°. in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd of in een bij ministeriële regeling
aangewezen andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte;
2°. de pensioenverplichting rekent tot het binnenlandse ondernemingsvermogen van de onder
1° bedoelde lidstaat onderscheidenlijk staat;
3°. aannemelijk maakt dat het lichaam is onderworpen aan een belasting naar de winst die
resulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing;
4°. voldoet aan de in het tweede lid gestelde voorwaarden;
5°. door de inspecteur, onder door Onze Minister te stellen voorwaarden, is aangewezen en
zich tegenover de inspecteur heeft verplicht te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot
het verschaffen van inlichtingen over de uitvoering van de regeling en de winstbepaling van
het lichaam, en
6°. ingevolge een overeenkomst met de ontvanger aansprakelijkheid heeft aanvaard voor de
belasting die wordt verschuldigd door toepassing van artikel 19b, ofwel artikel 3.83, eerste
of tweede lid, of artikel 3.136, derde, vierde of vijfde lid, of artikel 7.2, achtste lid, van de
f.
Wet inkomstenbelasting 2001;
een pensioenfonds of lichaam dat bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefent, anders dan
bedoeld in de onderdelen a, b en c, dat door Onze Minister, onder door hem te stellen
voorwaarden, is aangewezen en dat zich tegenover Onze Minister heeft verplicht:
1°. te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het verschaffen van inlichtingen over de
uitvoering van de regeling, en
2°. zekerheid te stellen voor de invordering van de belasting die is verschuldigd door
toepassing van artikel 19b, ofwel artikel 3.83, eerste of tweede lid, artikel 3.136, derde,
vierde of vijfde lid, of artikel 7.2, achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dan wel
de werknemer of gewezen werknemer zich heeft verplicht deze zekerheid te stellen.
2. Het lichaam, bedoeld in het eerste lid, onderdelen d en e, kan slechts als verzekeraar van een
pensioen optreden ter uitvoering van een pensioenovereenkomst die door dat lichaam is gesloten
met een directeur-grootaandeelhouder, dan wel ter uitvoering van een in dat lichaam
ondergebrachte pensioenovereenkomst van een directeur-grootaandeelhouder en diens
werkgever, waarbij het begrip directeur-grootaandeelhouder wordt opgevat overeenkomstig artikel
1 van de Pensioenwet. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot de toepassing van de eerste volzin.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid,
onderdelen e en f, bedoelde aanwijzing.
4. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen, alsmede voor de Wet
inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen, wordt gelijkgesteld met:
a. een verzekeraar als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b: een premiepensioeninstelling
als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
b. een verzekeraar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f: een met een
premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet vergelijkbare instelling
die onder overeenkomstige toepassing van het eerste lid, onderdeel f, door Onze Minister is
aangewezen;
c. het verzekeren van een aanspraak ingevolge een pensioenregeling: het uitvoeren van een
pensioenregeling door een premiepensioeninstelling.
Artikel 19b
1. Ingeval op enig tijdstip:
a. een aanspraak ingevolge een pensioenregeling niet langer als zodanig is aan te merken;
b. een aanspraak ingevolge een pensioenregeling wordt afgekocht of vervreemd dan wel formeel
of feitelijk voorwerp van zekerheid, anders dan ten behoeve van uitstel van betaling op grond
van artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, wordt;
c. een aanspraak ingevolge een pensioenregeling waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam
als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, dan wel een lichaam als bedoeld in
artikel 36b, wordt prijsgegeven, behoudens voor zover de aanspraak niet voor verwezenlijking
vatbaar is;
d. de zekerheidstelling wordt beëindigd door de werknemer of de gewezen werknemer die zich op
grond van artikel 19a, eerste lid, onderdeel f, heeft verplicht deze zekerheid te stellen;
wordt op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip de aanspraak aangemerkt als loon uit
een vroegere dienstbetrekking van de werknemer of gewezen werknemer dan wel, indien deze is
overleden, van de gerechtigde tot de aanspraak.
2.
Ingeval een verplichting ingevolge een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk overgaat op een
andere verzekeraar wordt de aanspraak ingevolge die regeling geacht te worden afgekocht. De
eerste volzin is niet van toepassing ingeval de verplichting ingevolge een pensioenregeling geheel
of gedeeltelijk overgaat naar een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a,
b, d, e of f, mits deze overgang niet in strijd komt met de bepalingen bij of krachtens de artikelen
70 tot en met 91 van de Pensioenwet. Met betrekking tot een verplichting die is verzekerd bij een
lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, wordt onder een overgang als
bedoeld in de eerste volzin mede verstaan herverzekering bij een andere verzekeraar dan bedoeld
in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, d, e en f.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing ingeval de werknemer of gewezen werknemer in het kader
van scheiding van tafel en bed, echtscheiding of beëindiging van samenleving een aanspraak
ingevolge een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk vervreemdt aan zijn echtgenoot of gewezen
echtgenoot onderscheidenlijk zijn partner of gewezen partner dan wel omzet in een zodanige
aanspraak met als gerechtigde die echtgenoot of gewezen echtgenoot onderscheidenlijk zijn
partner of gewezen partner, waarbij die verkregen of omgezette aanspraak voor de toepassing van
deze wet wordt geacht de voortzetting te zijn van de aanspraak op een pensioenregeling van de
werknemer of gewezen werknemer.
4. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover een in onderdeel b van dat lid bedoelde uitkering of
afkoopsom wordt uitgekeerd met toepassing van artikel 66, 67 of 68 van de Pensioenwet.
5. Het eerste lid is niet van toepassing bij een vervreemding als bedoeld in artikel 57, vijfde lid, van
de Pensioenwet alsmede bij een vermindering als bedoeld in artikel 134, eerste lid, van die wet.
6.
Onze Minister kan, zo nodig onder door hem te stellen voorwaarden, bepalen dat het tweede lid,
eerste volzin, niet van toepassing is indien de verplichting ingevolge een pensioenregeling
overgaat op een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het verzekeringsbedrijf
uitoefent , anders dan bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen e en f, zulks ter verwerving van
aanspraken ingevolge een pensioenregeling in het kader van de aanvaarding van een
dienstbetrekking buiten Nederland. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met
betrekking tot de overgang van de verplichting ingevolge een pensioenregeling naar een
pensioenfonds van een internationale organisatie in het kader van de aanvaarding van een
dienstbetrekking bij die organisatie in Nederland.
7.
Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt een aanspraak op een
pensioenregeling mede niet langer als zodanig aangemerkt ingeval op enig tijdstip niet langer
wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld ingevolge het zesde lid of artikel 19d.
8. Onze Minister kan in door hem aangewezen gevallen bepalen dat geen sprake is van een
prijsgeven als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, ingeval de bij een verzekeraar als bedoeld in
artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, dan wel bij een lichaam als bedoeld in artikel 36b,
ondergebrachte aanspraken ingevolge een pensioenregeling op het ingangstijdstip van het
pensioen worden verminderd in verband met de vermogenspositie van de verzekeraar en blijkt dat
is voldaan aan de door Onze Minister te stellen voorwaarden. De in de eerste volzin bedoelde
voorwaarden kunnen mede betrekking hebben op het bepalen van de winst van de verzekeraar
voor de vennootschapsbelasting of een daarmee vergelijkbare buitenlandse belasting en van de
omvang van de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang in die verzekeraar voor de
toepassing van de inkomstenbelasting.
Artikel 19c
1. Op verzoek van de inhoudingsplichtige beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking
of een regeling een pensioenregeling is in de zin van de artikelen 18 tot en met 18h. Het verzoek
wordt gedaan voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd.
2. Indien een zodanig verzoek is gedaan en vervolgens onherroepelijk komt vast te staan dat de
regeling niet een zodanige pensioenregeling is en de regeling – onverwijld en ingaand op het
tijdstip van ingang van de regeling – wordt aangepast in dier voege dat de regeling wel een
zodanige pensioenregeling is, wordt de regeling geacht met terugwerkende kracht tot uiterlijk dat
tijdstip een zodanige pensioenregeling te zijn. De vorige volzin is niet van toepassing op
pensioenregelingen als bedoeld in artikel 18h.
Artikel 19d
Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
afwijkingen toestaan van het overigens in of krachtens dit hoofdstuk bepaalde door regelingen of
groepen van regelingen, niet zijnde een regeling als bedoeld in artikel 18h, eerste lid, aan te wijzen als
pensioenregeling indien het een regeling betreft:
a. die op bepaalde onderdelen niet meer dan in geringe mate afwijkt van het overigens in of
krachtens dit hoofdstuk bepaalde, mits het belang van de afwijkingen niet uitgaat boven het
belang van de marges op andere onderdelen;
b. voor gemoedsbezwaarden met een ontheffing als bedoeld in artikel 64 van de Wet financiering
sociale verzekeringen, die dient ter vervanging van een pensioenregeling;
c. voor een tijdelijk in Nederland wonende of werkzame werknemer en die regeling voldoet aan
artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, mits de opbouw van
het pensioen ingevolge die regeling tijdelijk in Nederland wordt voortgezet en het pensioen
reeds was verzekerd bij een pensioenfonds of lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,
onderdelen c of f, in een periode waarin de werknemer niet in Nederland woonde of niet in
Nederland een dienstbetrekking vervulde.
Zo nodig kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.19e [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 19f
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van
dit hoofdstuk alsmede met betrekking tot samenloop van verschillende pensioenstelsels.IIC
[Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 19g [Vervallen per 01-01-2012]
Hoofdstuk III. Tarief
Artikel 20
1. De over een loontijdvak van een jaar verschuldigde belasting is het bedrag van de over het
kalenderjaar berekende belasting op het belastbare loon verminderd met het bedrag van de
heffingskorting voor de loonbelasting.
2. Het bedrag van de heffingskorting voor de loonbelasting bedraagt maximaal het bedrag van de
verschuldigde belasting over het loontijdvak van een jaar.
Artikel 20a
1. De belasting over een loontijdvak van een jaar wordt bepaald aan de hand van de navolgende
tabel (tarieftabel).
Bij een belastbaar loon van meer
dan
maar niet meer dan
bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag,
vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door
het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het
gedeelte van de het belastbare loon dat het in kolom I
vermelde bedrag te boven gaat
I
II
III
IV
–
€ 19.645
–
5,10%
€ 19.645
€ 33.363
€ 1.001
10,85%
€ 33.363
€ 56.531
€ 2.489
42%
€ 56.531
–
€ 12.219
52%
2. De in het eerste lid vermelde bedragen worden bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege
vervangen door de bedragen die krachtens artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001
worden vastgesteld ter vervanging van de in artikel 2.10, eerste lid, van die wet vermelde
bedragen.
Artikel 20b
1. In afwijking van artikel 20a, eerste lid, wordt indien de werknemer vóór 1 januari 1946 is geboren,
de belasting over een loontijdvak van een jaar bepaald aan de hand van de volgende tabel
(tarieftabel voor werknemers geboren vóór 1 januari 1946).
Bij een belastbaar loon van meer
dan
maar niet meer dan
bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag,
vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door
het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het
gedeelte van de het belastbare loon dat het in kolom I
vermelde bedrag te boven gaat
I
II
III
IV
–
€ 19.645
–
5,10%
€ 19.645
€ 33.555
€ 1.001
10,85%
€ 33.555
€ 56.531
€ 2.510
42%
€ 56.531
–
€ 12.159
52%
2. De in het eerste lid vermelde bedragen worden bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege
vervangen door de bedragen die krachtens artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001
worden vastgesteld ter vervanging van de in artikel 2.10a, eerste lid, van die wet vermelde
bedragen.
Artikel 21
In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. belastingtarief eerste schijf: het in de eerste regel van de vierde kolom van de tabel in artikel
20a opgenomen percentage;
b. gecombineerd heffingspercentage: de som van het belastingtarief eerste schijf en de volgens
artikel 11 van de Wet financiering sociale verzekeringen vastgestelde premiepercentages voor
de algemene ouderdomsverzekering, de nabestaandenverzekering en de algemene
verzekering bijzondere ziektekosten.
Artikel 21a
De heffingskorting voor de loonbelasting is het deel van de standaardloonheffingskorting dat tot de
standaardloonheffingskorting in dezelfde verhouding staat als het belastingtarief eerste schijf staat tot
het gecombineerde heffingspercentage.
Artikel 21b
Bij de toepassing van artikel 21a op het deel van de standaardloonheffingskorting dat op de
ouderenkorting of de alleenstaande ouderenkorting betrekking heeft, wordt het gecombineerde
heffingspercentage verminderd met het volgens artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale
verzekeringen voor de algemene ouderdomsverzekering vastgestelde premiepercentage.
Artikel 21c
De standaardloonheffingskorting is het gezamenlijke bedrag van:
a.
b.
c.
d.
e.
de algemene heffingskorting (artikel 22);
de arbeidskorting (artikel 22a);
de werkbonus (artikel 22abis);
de jonggehandicaptenkorting (artikel 22aa);
de ouderenkorting (artikel 22b), en
f.
de alleenstaande ouderenkorting (artikel 22c).
Artikel 22
1. Voor de werknemer is de algemene heffingskorting van toepassing.
2. De algemene heffingskorting bedraagt € 2.103, verminderd met 2% van het gedeelte van het
belastbare loon dat meer bedraagt dan € 19.645, met dien verstande dat de vermindering ten
hoogste € 737 bedraagt.
Artikel 22a
1. Voor de werknemer die loon uit tegenwoordige arbeid geniet, is de arbeidskorting van toepassing.
2. De arbeidskorting wordt berekend over het loon uit tegenwoordige arbeid en bedraagt:
a. 1,807% van dat loon met een maximum van € 161, vermeerderd met:
b. 18,724% van dat loon voorzover dit bij een tijdvakloon op jaarbasis meer bedraagt dan €
8.913, waarbij de som van de bedragen berekend op de voet van de onderdelen a en b niet
meer bedraagt dan € 2.097, en verminderd, doch niet verder dan tot € 367, met:
c. 4,00% van dat loon voorzover dit bij een tijdvakloon op jaarbasis meer bedraagt dan € 40.721.
3. Met loon uit tegenwoordige arbeid wordt gelijkgesteld:
a. loon genoten wegens tijdelijke inactiviteit als bedoeld in artikel 628 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke
dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking overeenkomstige
regelingen, voor een tijdvak van maximaal 104 weken;
b. loon genoten als garantieloon als bedoeld in artikel 628a van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek;
c. loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke
dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking overeenkomstige
regelingen en hetgeen wordt genoten ingevolge de Ziektewet;
d. uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg en aanvullingen daarop door degene tot wie
de belastingplichtige in dienstbetrekking staat.
Artikel 22abis
1. Voor de werknemer die loon uit tegenwoordige arbeid geniet en die bij het begin van het
kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar, is de
werkbonus van toepassing.
2. De werkbonus bedraagt:
a. 58,100% van het loon uit tegenwoordige arbeid voor zover dat meer bedraagt dan € 17.327,
met een maximum van € 1.119, verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met:
b. 10,567% van het loon uit tegenwoordige arbeid voor zover dat meer bedraagt dan € 23.104.
Artikel 22aa
1. Voor de werknemer die een uitkering geniet op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten of recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van die wet, is de
jonggehandicaptenkorting van toepassing. De korting kan tevens worden toegepast ten aanzien
van de werknemer die ingevolge de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten recht
heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, doch welke uitkering ingevolge artikel 3:48, 3:50 of
3:51 van die wet niet wordt betaald.
2. De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 708.
Artikel 22b
1. Voor de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de
Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, is de ouderenkorting van toepassing.
2. De ouderenkorting bedraagt € 1032 indien de werknemer een tijdvakloon heeft dat op jaarbasis
niet meer bedraagt dan € 35 450. De ouderenkorting bedraagt € 150 indien de werknemer een
tijdvakloon heeft dat op jaarbasis meer bedraagt dan € 35 450.
Artikel 22c
1. Voor de werknemer die een uitkering als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a of onderdeel
c, van de Algemene Ouderdomswet geniet, is de alleenstaande ouderenkorting van toepassing.
2.
De alleenstaande ouderenkorting bedraagt € 429.22ca [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 22d
De in de artikelen 22, 22a, 22abis, 22aa, 22b en 22c vermelde bedragen en percentages worden bij
het begin van het kalenderjaar van rechtswege vervangen door de bedragen en percentages die
krachtens de artikelen 10.1, 10.7 en 10.7a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden vastgesteld
ter vervanging van de in de artikelen 8.10, 8.11, 8.12, 8.16a, 8.17 en 8.18 van die wet vermelde
bedragen en percentages.
Artikel 23
1. De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe
een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan.
Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en
ondertekend intrekt.
2. Indien de werknemer over loontijdvakken die geheel of gedeeltelijk samenvallen loon geniet uit
meer dan een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking dan wel van meer dan een
inhoudingsplichtige en dit loon voor de berekening van de belasting niet wordt samengevoegd, kan
de werknemer de heffingskorting voor de loonbelasting slechts in een dienstbetrekking dan wel
tegenover een inhoudingsplichtige geldend maken.
3. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting ingehouden:
a. met toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting:
1°. indien artikel 27, zesde lid, toepassing vindt, met betrekking tot het loon van het in dat lid
bedoelde kind;
2°. met betrekking tot het loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene
Ouderdomswet dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking waarin zijn begrepen de
uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dat een in Nederland wonende
werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de
Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt geniet, tenzij de werknemer een schriftelijk,
gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan om de
heffingskorting voor de loonbelasting niet toe te passen;
b. zonder toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting met betrekking tot
tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 10 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten, zoals dat luidde op 31 december 2013, artikel 63a van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen en artikel 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.
4. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid wordt door de werknemer, die een uitkering of
inkomensvoorziening geniet op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten, het deel van de heffingskorting dat betrekking heeft op de
jonggehandicaptenkorting geldend gemaakt tegenover de inhoudingsplichtige die de uitkering of
inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
uitbetaalt.
5. De inhoudingsplichtige bewaart het in het eerste en derde lid bedoelde verzoek ten minste vijf
jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd.
Artikel 24
Voor de toepassing van de artikelen 21 tot en met 22d ter bepaling van de hoogte van de
heffingskorting is beslissend de toestand op het tijdstip waarop de belasting moet worden ingehouden,
met dien verstande dat voor de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting beslissend is de
toestand aan het einde van de kalendermaand waarin de belasting moet worden ingehouden.
Artikel 25
1. Loontijdvak is het tijdvak waarover het loon wordt genoten. Het bedrag van de belasting over een
ander loontijdvak dan een jaar wordt door herleiding bepaald. Bij de herleiding wordt een jaar op
260 dagen, een maand op 65/3 dag, een week op 5 dagen en een tijdvak dat korter is dan een
dag op een dag gesteld.
2. Bij ministeriële regeling kunnen loonbelastingtabellen worden vastgesteld voor loontijdvakken
waarvoor Onze Minister dit nodig acht. In deze tabellen wordt de heffingskorting voor de
loonbelasting op zodanige wijze verwerkt dat naast het bedrag aan loon het belastingbedrag of
belastingpercentage is vermeld. In deze tabellen kan de verwerking van de heffingskorting geheel
of ten dele achterwege worden gelaten en kan bij de verwerking van de heffingskorting rekening
worden gehouden met algemeen voorkomende beloningen die worden belast volgens een tabel
voor bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 26. Bij het opstellen van deze tabellen kunnen
loonklassen en afrondingen worden aangebracht.
3. De loonbelastingtabellen worden vastgesteld op basis van de daarvoor benodigde gegevens zoals
die vermoedelijk zullen luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van de tabellen. Voorzover de
toegepaste gegevens zodanig afwijken van de gegevens zoals die luiden op het tijdstip van
inwerkingtreding dat bij toepassing van laatstbedoelde gegevens andere tabellen zouden zijn
vastgesteld, worden bij ministeriële regeling nieuwe tabellen vastgesteld, ingaande ten hoogste
zes maanden na het in de eerste volzin bedoelde tijdstip van inwerkingtreding, waarin de in de
verstreken loontijdvakken ontstane afwijking zoveel mogelijk in de nog niet verstreken
loontijdvakken van het kalenderjaar wordt ongedaan gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt een tijdvak waarvan het tijdvak waarover het loon wordt
genoten, deel uitmaakt, als loontijdvak aangemerkt ten aanzien van:
1°. de werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen per week werkzaam is;
2°. de werknemer wiens loon mede omvat de waarde van regelmatig bij de betaling van het loon
verstrekte vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of van daarmee overeenkomende
aanspraken, en
3°. de loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genietende werknemer die met betrekking tot een
kalenderkwartaal als student of scholier wordt aangemerkt en die schriftelijk, gedagtekend en
ondertekend te kennen heeft gegeven dat te zijnen aanzien het kwartaal als loontijdvak wordt
aangemerkt.
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld voor de toepassing van de eerste volzin.
Artikel 26
1. Tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar
worden toegekend, worden belast volgens loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen die bij
ministeriële regeling worden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 25, tweede
en derde lid, met dien verstande dat in deze tabellen jaarlonen en belastingpercentages worden
opgenomen en geen rekening wordt gehouden met de arbeidskorting en de werkbonus.
2.
Indien dit niet tot een hoger belastingbedrag leidt, mogen de in het eerste lid bedoelde beloningen
worden beschouwd als een toevoeging aan het loon over het loontijdvak waarin zij worden
uitbetaald.
3.
Overwerkloon mag worden belast naar het percentage dat wordt aangewezen door de
loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen.
4.
Als jaarloon geldt voor de toepassing van dit artikel:
a. ingeval de werknemer over het gehele voorafgaande kalenderjaar van de inhoudingsplichtige
loon heeft genoten: het in dat jaar genoten loon;
b. ingeval de werknemer over een gedeelte van het voorafgaande kalenderjaar van de
inhoudingsplichtige loon heeft genoten: het tot een jaarloon herleide bedrag van het in dat jaar
genoten loon;
c. in andere gevallen: het in het kalenderjaar te genieten loon, indien over het gehele jaar van de
inhoudingsplichtige loon zou worden genoten.
5.
Als overwerkloon gelden voor de toepassing van dit artikel de beloningen ter zake van arbeid
welke wordt verricht gedurende de tijd die uitgaat boven de voor de werknemer geldende normale
arbeidsduur.
6.
Voor het geval de werknemer binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen in de
zin van artikel 27e van inhoudingsplichtige is gewisseld, kunnen voor de toepassing van het vierde lid
bij ministeriële regeling aanvullende bepalingen worden gesteld.26a [Vervallen per 01-01-2001]
Artikel 26b
In afwijking van de artikelen 20, 20a, 20b en 26 bedraagt de belasting 52% van het loon ingeval:
a. de werknemer zijn naam, adres, woonplaats of burgerservicenummer niet aan de
inhoudingsplichtige heeft verstrekt;
b. bij een werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet, de inhoudingsplichtige
zijn identiteit niet heeft vastgesteld en opgenomen in de loonadministratie overeenkomstig
artikel 28, eerste lid, onderdeel f;
c. bij een werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet, vreemdeling is in de zin
van de Vreemdelingenwet 2000 en niet behoort tot de categorie werknemers die op grond van
overeenkomsten van internationaal recht is uitgezonderd van de verplichting tot het hebben
van een geldige verblijfsvergunning als bedoeld in die wet en een geldige
tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen, de inhoudingsplichtige
zijn verblijfsrechtelijke positie ter zake van het verrichten van arbeid niet heeft vastgesteld en
opgenomen in de loonadministratie overeenkomstig artikel 28, eerste lid, onderdeel f;
d. de werknemer ter zake van de in de onderdelen a tot en met c bedoelde inlichtingen onjuiste
gegevens heeft verstrekt en de inhoudingsplichtige dit weet of redelijkerwijs moet weten.
De eerste volzin, aanhef en onderdeel c, is niet van toepassing bij werknemers die werkzaamheden
verrichten in dienstbetrekking bij de Staat der Nederlanden, niet in Nederland wonen en hun
dienstbetrekking geheel buiten Nederland vervullen.
Indien de belasting ingevolge artikel 27b, eerste lid, in één bedrag met de premie voor de
volksverzekeringen wordt geheven, wordt in afwijking in zoverre van de eerste volzin het bedrag van
de verschuldigde belasting te zamen met het bedrag van de verschuldigde premie voor de
volksverzekeringen gesteld op 52% van het loon. 26c [Vervallen per 01-01-2001]
Hoofdstuk IV. Wijze van heffing
Artikel 27
1. De belasting wordt geheven door inhouding op het loon.
2. De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te houden op het tijdstip waarop het loon wordt
genoten.
3.
De inhouding vindt plaats volgens de op het tijdstip van inhouding voor de werknemer geldende
loonbelastingtabel.
4.
Overtreft de belasting het van de inhoudingsplichtige genoten loon in geld, dan wordt het
ontbrekende geacht te zijn ingehouden op het in het tweede lid omschreven tijdstip, met dien
verstande dat de inhoudingsplichtige bevoegd is dat ontbrekende te verhalen op de werknemer.
Ingeval het artikel 27b, eerste lid toepassing vindt, is de vorige volzin van overeenkomstige
toepassing met betrekking tot het gezamenlijke bedrag van de belasting en de premie voor de
volksverzekeringen.
5. De inhoudingsplichtige is verplicht de in een tijdvak ingehouden belasting op aangifte af te dragen.
6. Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden kunnen ten aanzien van een in de
onderneming van zijn ouder werkzaam kind dat behoort tot de huishouding van die ouder en niet is
verzekerd ingevolge enige andere sociale verzekering dan een volksverzekering in de zin van de
Wet financiering sociale verzekeringen of de zorgverzekering in de zin van de
Zorgverzekeringswet, een van het tweede lid afwijkend tijdstip van inhouding en een van het derde
lid afwijkende loonbelastingtabel worden vastgesteld.
Artikel 27bis
In afwijking van artikel 27 kan de overeenkomstig een door de inhoudingsplichtige bestendig gevolgde
gedragslijn in de maand januari van het kalenderjaar gedane inhouding op loon dat de werknemer met
betrekking tot een of meer loontijdvakken binnen het voorgaande kalenderjaar toekomt, worden
begrepen in de laatste aangifte met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar. Het loon waarop deze
inhouding betrekking heeft, wordt voor de berekening van de inhouding gerekend tot het loon van het
desbetreffende loontijdvak.
Artikel 27a
1. In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde wordt de belasting
over de in artikel 31 bedoelde eindheffingsbestanddelen geheven van de inhoudingsplichtige.
2. De heffing over eindheffingsbestanddelen, met uitzondering van de aan naheffing onderworpen
eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, geschiedt als ware de
door de inhoudingsplichtige in een tijdvak verschuldigde belasting door hem op aangifte af te
dragen belasting.
Artikel 27b
1. Indien de werknemer ook premieplichtig is voor de volksverzekeringen geschiedt de heffing van de
belasting en de premie voor de volksverzekeringen in één bedrag dan wel in één percentage, met
overeenkomstige toepassing van de regels die gelden voor de heffing en de invordering van de
loonbelasting.
2. Voor gevallen waarin het eerste lid toepassing vindt, worden, met overeenkomstige toepassing
van artikel 25, bij ministeriële regeling tabellen vastgesteld waarin telkens de belasting en de
premie voor de volksverzekeringen in één bedrag dan wel in één percentage worden opgenomen.
3. Bij ministeriele regeling worden voor daarbij aan te wijzen gevallen berekeningsvoorschriften
vastgesteld aan de hand waarvan uit de in het tweede lid bedoelde tabellen het bedrag van de
belasting wordt afgeleid.
Artikel 27c
1. Indien ten aanzien van de werknemer ook premieplicht voor de werknemersverzekeringen bestaat,
geschiedt de heffing van de premies voor de werknemersverzekeringen gelijktijdig met die van de
belasting en geschiedt de afdracht van die premies en de belasting op één aangifte, een en ander
met overeenkomstige toepassing van de regels die gelden voor de heffing en de invordering van
de loonbelasting.
2. Toerekening van een betaling op de aangifte bedoeld in het eerste lid geschiedt naar
evenredigheid aan de belasting en aan de premies voor de werknemersverzekeringen.
Artikel 27d
1. Indien de werknemer ook verzekeringsplichtig is in de zin van de Zorgverzekeringswet, geschiedt
de heffing van de ingevolge de Zorgverzekeringswet over het loon verschuldigde
inkomensafhankelijke bijdrage gelijktijdig met die van de belasting en geschiedt de afdracht van
die bijdrage en de belasting op één aangifte, een en ander met overeenkomstige toepassing van
de regels die gelden voor de heffing en de invordering van de loonbelasting.
2. Toerekening van een betaling op de aangifte, bedoeld in het eerste lid, geschiedt naar
evenredigheid aan de belasting en aan de ingevolge de Zorgverzekeringswet verschuldigde
inkomensafhankelijke bijdrage.
3. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing op de bijdragevervangende belasting,
bedoeld in artikel 57 van de Zorgverzekeringswet, die is verschuldigd over het loon van de al dan
niet als verzekeringsplichtige in de zin van de Zorgverzekeringswet aan te merken werknemer.
Artikel 27da
Voorzover de belasting en de premie voor de volksverzekeringen, de premies voor de
werknemersverzekeringen of de ingevolge de Zorgverzekeringswet verschuldigde
inkomensafhankelijke bijdrage gelijktijdig worden geheven en artikel 28b van deze wet of artikel 67b,
67c of 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toepassing vindt, wordt dat artikel slechts
eenmaal toegepast, met dien verstande dat alsdan voor de toepassing van artikel 67f, tweede lid, van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt uitgegaan van het gezamenlijk gelijktijdig geheven
bedrag.
Artikel 27e
1. Met het oog op het beperken van administratieve lasten van een aantal inhoudingsplichtigen die
tegelijkertijd aangiften doen, kan de inspecteur op hun verzoek, onder door hem te stellen
voorwaarden, deze inhoudingsplichtigen aanwijzen als samenhangende groep
inhoudingsplichtigen.
2. De aanwijzing kan en de daarbij gestelde voorwaarden kunnen, al dan niet op verzoek van een of
meer inhoudingsplichtigen, worden gewijzigd of ingetrokken.
3. Aanwijzing, wijziging en intrekking vinden plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Artikel 28
1. De inhoudingsplichtige is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels:
a. van de werknemer opgave te verlangen van gegevens waarvan de kennisneming voor de
heffing van de belasting van belang kan zijn;
b. de in onderdeel a bedoelde gegevens door te geven aan een andere inhoudingsplichtige;
c. een loonadministratie te voeren en daarbij de gegevens te administreren met betrekking tot de
bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en verstrekkingen welke ingevolge artikel 11
niet tot het loon behoren;
d. aan de inspecteur opgave te verstrekken van de bij ministeriële regeling, in overeenstemming
met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en na overleg met het Centraal
Bureau voor de Statistiek, te bepalen gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. aan de werknemer opgave te verstrekken van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten
loon, de op dat loon ingehouden belasting en premie voor de volksverzekeringen, de op dat
loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de over dat loon door de
inhoudingsplichtige verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet en de met de loonbelasting en premie volksverzekeringen
verrekende arbeidskorting;
f. van de werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet vast te stellen de
identiteit aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met
3°, van de Wet op de identificatieplicht en – zo de werknemer een vreemdeling is in de zin van
de Vreemdelingenwet 2000 en niet behoort tot de categorie werknemers die op grond van
overeenkomsten van internationaal recht is uitgezonderd van de verplichting tot het hebben
van een geldige verblijfsvergunning als bedoeld in die wet en een geldige
tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen – tevens de
verblijfsrechtelijke status ter zake van het verrichten van arbeid aan de hand van een geldige
verblijfsvergunning of aan de hand van een geldige tewerkstellingsvergunning, alsmede van
een en ander de aard, het nummer en een afschrift daarvan in de loonadministratie op te
nemen;
g. ingeval de inspecteur hem bij voor bezwaar vatbare beschikking daartoe heeft verplicht, voor
de datum van aanvang van de werkzaamheden van een werknemer aan de inspecteur opgave
te verstrekken van gegevens waarvan kennisneming voor de heffing van de belasting van
belang kan zijn (eerstedagsmelding), met dien verstande dat indien de dienstbetrekking is
overeengekomen op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, de eerstedagsmelding
wordt gedaan voor de aanvang van de werkzaamheden;
h. mededeling aan de inspecteur te doen omtrent het einde van zijn inhoudingsplicht.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van de werknemer die niet in Nederland woont en
die werkzaamheden verricht of heeft verricht in een in artikel 2, derde lid, genoemde
dienstbetrekking, indien het heffingrecht over het loon uit die dienstbetrekking op grond van een
belastingverdrag niet aan Nederland is toegewezen en de werknemer niet premieplichtig is voor de
volksverzekeringen.
Artikel 28bis
1. De inspecteur kan de verplichting tot het doen van eerstedagsmeldingen slechts opleggen indien
ten aanzien van de inhoudingsplichtige in de periode van zes maanden welke voorafgaat aan de
dagtekening van de beschikking, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, een van de
volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan:
a. een naheffingsaanslag in verband met de toepassing van artikel 30a is opgelegd;
b. een vergrijpboete als bedoeld in artikel 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is
opgelegd;
c. een boete ter zake van een of meer beboetbare feiten als genoemd in artikel 18 van de Wet
arbeid vreemdelingen is opgelegd;
d. artikel 76 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toepassing heeft gevonden, of
e. strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen ter
zake van een of meer strafbare feiten als bedoeld in artikel 19c van de Wet arbeid
vreemdelingen, in artikel 47 van de Handelsregisterwet 2007 of in de artikelen 68 en 69 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2. De verplichting tot het doen van eerstedagsmeldingen vervalt drie jaren na de dagtekening van de
beschikking waarbij die verplichting is opgelegd of zoveel eerder als deze beschikking bij voor
bezwaar vatbare beschikking is ingetrokken omdat de grond, bedoeld in het eerste lid, voor het
opleggen van die verplichting is komen te vervallen. In afwijking in zoverre van de eerste volzin
vervalt de verplichting vijf jaren na de dagtekening van de beschikking ingeval aan de
inhoudingsplichtige eerder een verplichting tot het doen van eerstedagsmeldingen is opgelegd.
3. In de beschikking waarbij de verplichting tot het doen van eerstedagsmeldingen wordt opgelegd,
wordt vermeld welke van de in het eerste lid genoemde gebeurtenissen grond is voor het opleggen
van de verplichting. Tevens wordt in de beschikking vermeld met ingang van welke datum de
verplichting vervalt.
Artikel 28a
1. Bij ministeriële regeling wordt bepaald van welke gegevens opgave wordt verlangd in geval van
een onjuiste of onvolledige aangifte en kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop, de
vorm waarin en de termijnen waarbinnen die gegevens worden verstrekt.
2. De inhoudingsplichtige of gewezen inhoudingsplichtige is gehouden, al dan niet op verzoek van de
inspecteur en al dan niet door middel van een correctiebericht, de juiste en volledige gegevens,
bedoeld in het eerste lid, te verstrekken indien:
a. hij in het kalenderjaar met betrekking tot een aangifte over een tijdvak in het kalenderjaar
constateert dat die aangifte onjuist of onvolledig is;
b. de inspecteur in het kalenderjaar met betrekking tot een aangifte over een tijdvak in het
kalenderjaar constateert dat die aangifte onjuist of onvolledig is;
c. hij binnen vijf jaren na het einde van een verstreken kalenderjaar met betrekking tot een
aangifte over een tijdvak in dat kalenderjaar constateert dat die aangifte onjuist of onvolledig is
en:
1°. die aangifte niet is hersteld;
2°. de aangiftetermijn van de laatste aangifte over dat kalenderjaar is verstreken;
d. de inspecteur binnen vijf jaren na het einde van een verstreken kalenderjaar met betrekking tot
een aangifte over een tijdvak in dat kalenderjaar constateert dat die aangifte onjuist of
onvolledig is en:
1°. die aangifte niet is hersteld;
2°. de aangiftetermijn van de laatste aangifte over dat kalenderjaar is verstreken;
e. de inspecteur binnen een halfjaar na het einde van een verstreken kalenderjaar met betrekking
tot een aangifte over een tijdvak in dat kalenderjaar constateert dat die aangifte onjuist of
onvolledig is en:
1°. die aangifte niet is hersteld;
2°. de aangiftetermijn van de laatste aangifte over dat kalenderjaar is verstreken;
3°. de tekortkoming aan de inhoudingsplichtige of gewezen inhoudingsplichtige is toe te
rekenen.
3. Een correctiebericht als bedoeld in het tweede lid is geen bezwaarschrift in de zin van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen.
4. Indien bij de aangifte een correctiebericht is ingediend en het saldo van de te betalen belasting van
de aangifte en het correctiebericht positief is, is de inhoudingsplichtige, in zoverre in afwijking van
artikel 19, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, gehouden dit saldo aan de
ontvanger te betalen. Voorzover het bedrag van het correctiebericht in mindering wordt gebracht
op de bij de aangifte te betalen belasting, wordt belastingrente vergoed overeenkomstig hoofdstuk
VA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De inspecteur stelt het bedrag van de
belastingrente vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.
5. Bij toepassing van het vorige lid wordt een betaling zoveel mogelijk toegerekend aan het
correctiebericht.
6. Voor toepassing van de artikelen 20, 67c en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,
wordt met geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn van belasting die op aangifte behoort te worden
afgedragen gelijkgesteld het geval waarin naar aanleiding van een ingediend correctiebericht te
veel is gesaldeerd of teruggegeven.
7. In aanvulling op artikel 20, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervalt, indien
te veel is gesaldeerd, de bevoegdheid tot naheffing door verloop van vijf jaren na het einde van het
kalenderjaar waarin de saldering heeft plaatsgevonden.
Artikel 28b
1. Indien de inhoudingsplichtige de correcties, bedoeld in artikel 28a, tweede lid, niet, onjuist,
onvolledig dan wel niet binnen de gestelde termijn heeft ingediend, vormt dit een verzuim terzake
waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1230 kan opleggen.
2. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens het feit, bedoeld in artikel
28a, tweede lid, aanhef en onderdelen a en c, vervalt door verloop van vijf jaar na het einde van
het kalenderjaar van de aangifte waarop het correctiebericht betrekking had moeten hebben.
3. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens het feit, bedoeld in artikel
28a, tweede lid, aanhef en onderdelen b en d, vervalt door verloop van een jaar na het einde van
de termijn waarbinnen het correctiebericht had moeten worden gedaan.
4. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens het feit, bedoeld in artikel
28a, tweede lid, aanhef en onderdeel e, vervalt door verloop van een jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de opgave had moeten worden verstrekt.
5. Aan de inhoudingsplichtige die een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan en die alsnog de
juiste of volledige gegevens door middel van een correctiebericht als bedoeld in artikel 28a
verstrekt voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of
onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, wordt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel
67b, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter zake van het feit van de onjuiste
of onvolledige aangifte niet opgelegd.
6. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op
het in het eerste lid genoemde bedrag.
Artikel 28c
1. Indien de inhoudingsplichtige de opgave, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, niet, onjuist,
onvolledig dan wel niet binnen de gestelde termijn heeft verstrekt, vormt dit een verzuim terzake
waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1230 kan opleggen.
2. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens het feit, bedoeld in het eerste
lid, vervalt door verloop van één jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de opgave, bedoeld
in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, had moeten worden verstrekt.
3. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op
het in het eerste lid genoemde bedrag.
Artikel 29
1. De werknemer is volgens bij ministeriële regeling te stellen regels gehouden aan de
inhoudingsplichtige opgave te verstrekken van gegevens waarvan de kennisneming voor de
heffing van de belasting van belang kan zijn. Ingeval de werknemer loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking geniet, is hij voorts gehouden aan de inhoudingsplichtige ter inzage te
verstrekken, een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder
1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht alsmede – zo hij ook een vreemdeling is in de
zin van de Vreemdelingenwet 2000 en niet behoort tot de categorie werknemers die op grond van
overeenkomsten van internationaal recht is uitgezonderd van de verplichting tot het hebben van
een geldige verblijfsvergunning als bedoeld in die wet – een geldige verblijfsvergunning ter
vaststelling van de verblijfsrechtelijke status ter zake van het verrichten van arbeid en is hij
gehouden een afschrift van een en ander in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige te
laten opnemen.
2. De werknemer is echter niet gehouden opgave te verstrekken van gegevens met betrekking tot de
heffingskorting. Indien de werknemer deze gegevens niet verstrekt, wordt met de heffingskorting
geen rekening gehouden.
3.
Tot de in het eerste lid en de in artikel 28, eerste lid, onderdelen a en e, bedoelde gegevens wordt
mede gerekend het burgerservicenummer van de werknemer.
4. De vorige leden zijn niet van toepassing ten aanzien van de werknemer die niet in Nederland
woont en die werkzaamheden verricht of heeft verricht in een in artikel 2, derde lid, genoemde
dienstbetrekking, indien het heffingrecht over het loon uit die dienstbetrekking op grond van een
belastingverdrag niet aan Nederland is toegewezen en de werknemer niet premieplichtig is voor de
volksverzekeringen.
Artikel 30
1. Ieder is gehouden aan de inspecteur ter vaststelling van zijn identiteit indien zulks voor de heffing
van de loonbelasting van belang kan zijn, desgevraagd terstond een document als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage te verstrekken.
2. Voor een weigering om te voldoen aan de in het eerste lid omschreven verplichting kan niemand
zich met vrucht beroepen op de omstandigheden dat hij uit enigerlei hoofde tot geheimhouding
verplicht is, zelfs niet indien deze hem bij een wettelijke bepaling is opgelegd.
Artikel 30a
Indien op enig tijdstip wordt geconstateerd dat een werknemer tot een inhoudingsplichtige in
dienstbetrekking staat, maar de werknemer niet in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige is
opgenomen of met betrekking tot de werknemer niet is voldaan aan de verplichting een
eerstedagsmelding te doen, wordt de werknemer voor de toepassing van deze wet en de daarop
berustende bepalingen geacht van de inhoudingsplichtige gedurende ten minste zes maanden
voorafgaande aan het tijdstip van de constatering loon uit dienstbetrekking te hebben genoten tot per
loontijdvak ten minste het bedrag van het loon dat de werknemer geniet in het loontijdvak van het
tijdstip van de constatering, behoudens voorzover blijkt dat de werknemer niet gedurende die periode
tot de inhoudingsplichtige in dienstbetrekking heeft gestaan of dat een lager loon is genoten.
Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige
Afdeling 1. Eindheffing
Artikel 31
1. Eindheffingsbestanddelen zijn:
a. bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting niet is betaald, in verband
waarmee aan de inhoudingsplichtige een naheffingsaanslag wordt opgelegd, behoudens:
1°. voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe
noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken;
2°. voor zover de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking besluit, mede gelet op het
aantal werknemers waarop de naheffingsaanslag betrekking heeft, dat loon niet als
eindheffingsbestanddeel aan te merken omdat het wel toepassen daarvan zou kunnen
leiden tot een zodanig grote afwijking van het belastbare inkomen in de zin van de
inkomstenbelasting van een of meer werknemers dat voor hen aanzienlijke voordelen
zouden kunnen ontstaan in het kader van de heffing van die belasting, van andere
belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen;
b. bij voor bezwaar vatbare beschikking door de inspecteur aangewezen bestanddelen van het
loon met betrekking waartoe in verband met tijdelijke knelpunten van ernstige aard in
redelijkheid niet kan worden gevergd dat de hoofdstukken I tot en met IV ten volle worden
toegepast;
c. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen van publiekrechtelijke aard die buiten
aanmerking worden gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader
van andere wettelijke regelingen;
d. loon ter zake van een voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde bestelauto als bedoeld in
artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, indien in
verband met de aard van het werk die bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt door
twee of meer werknemers en in verband daarmee bezwaarlijk is vast te stellen of en aan wie
die bestelauto voor privé-doeleinden ter beschikking is gesteld, met dien verstande dat in
afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, de verschuldigde
belasting over dit loon op jaarbasis per bestelauto € 300 bedraagt en bij ministeriële regeling
nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot dit loon;
e. [vervallen;]
f. voorzover sprake is van tegenwoordige arbeid: door de inhoudingsplichtige aan te wijzen
vergoedingen en verstrekkingen, daaronder begrepen door de inhoudingsplichtige aan te
wijzen gedeelten van vergoedingen en verstrekkingen, voor zover deze vergoedingen en
verstrekkingen niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige
omstandigheden gebruikelijk is;
g. voorzover sprake is van vroegere arbeid:
1°. vergoedingen ter zake van de aanschaf bij de inhoudingsplichtige dan wel bij een met de
inhoudingsplichtige verbonden vennootschap van branche-eigen producten van het bedrijf
van de inhoudingsplichtige dan wel van het bedrijf van een met de inhoudingsplichtige
verbonden vennootschap;
2°. verstrekkingen; voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen ook door de
inhoudingsplichtige of door een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap
worden verstrekt aan een of meer werknemers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid die
voor het overige in dezelfde omstandigheden verkeren;
h. toeslagen als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940–1945 en in artikel 21b van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 zoals
dat luidde tot 1 januari 1992, alsmede toeslagen als bedoeld in artikel 19 van de Wet
uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945.
2. Met betrekking tot eindheffingsbestanddelen wordt het bedrag van de verschuldigde belasting
bepaald:
a. aan de hand van het tabeltarief met betrekking tot:
1°. aan naheffing onderworpen eindheffingsbestanddelen als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a;
2°. eindheffingsbestanddelen bij tijdelijke knelpunten van ernstige aard als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel b;
3°. aangewezen uitkeringen van publiekrechtelijke aard als bedoeld in het eerste lid, onderdeel
c;
b. [vervallen;]
c. aan de hand van artikel 31a, met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in
het eerste lid, onderdeel f en onderdeel g;
d. naar een enkelvoudig tarief, met betrekking tot toeslagen als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel h, aan de hand van de voor het tijdvak waarin het loon is genoten geldende in artikel
20a, eerste lid, of artikel 20b, eerste lid, opgenomen tabel, waarbij buiten beschouwing wordt
gelaten dat de belasting wordt geheven van de inhoudingsplichtige.
3.
Ingeval het tabeltarief van toepassing is wordt het bedrag van de verschuldigde belasting bepaald
aan de hand van de voor het tijdvak waarin het loon is genoten geldende in artikel 20a, eerste lid,
of artikel 20b, eerste lid, opgenomen tabel, waarbij wordt aangenomen dat de inhoudingsplichtige
de belasting en de bij reguliere betaling van het loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage,
bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet aanstonds voor zijn rekening heeft genomen.
Voor zover bij naheffing als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, aannemelijk is dat de
inhoudingsplichtige de belasting en bijdrage pas later voor zijn rekening heeft genomen, wordt in
zoverre van de eerste volzin afgeweken en wordt het voor de werknemer ontstane voordeel in de
eindheffing betrokken naar de situatie ten tijde van het voor rekening van de inhoudingsplichtige
nemen, doch uiterlijk ten tijde van de naheffing.
4. Tot de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f en onderdeel g,
behoren niet vergoedingen en verstrekkingen ter zake of in de vorm van:
a. een ook voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde auto als bedoeld in artikel 13bis,
behoudens voor zover het voordeel daarvan toerekenbaar is aan buitengewone
beveiligingsmaatregelen;
b. een woning, behoudens voor zover:
1°. het voordeel daarvan toerekenbaar is aan buitengewone beveiligingsmaatregelen, of
2°. het huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienstbetrekking betreft;
c. geldboeten opgelegd door een Nederlandse stafrechter en geldsommen betaald aan de Staat
ter voorkoming van strafvervolging in Nederland of ter voldoening aan een voorwaarde
verbonden aan een besluit tot gratieverlening, bestuurlijke boeten, geldboeten opgelegd op
basis van bij wet geregeld tuchtrecht, alsmede kosten als bedoeld in artikel 234, vijfde lid, en
artikel 235, derde lid, van de Gemeentewet;
d. misdrijven ter zake waarvan de werknemer door een Nederlandse strafrechter bij
onherroepelijke uitspraak is veroordeeld, daaronder begrepen misdrijven die zijn betrokken bij
de bepaling van de hoogte van de opgelegde straf en ter zake waarvan het Openbaar
Ministerie heeft verklaard te zullen afzien van vervolging;
e. misdrijven ter zake waarvan jegens de werknemer een onherroepelijk geworden
strafbeschikking is uitgevaardigd;
f. wapens en munitie, tenzij ter zake een erkenning, consent, vergunning, verlof of ontheffing is
verleend krachtens de Wet wapens en munitie;
g. dieren die krachtens een onherroepelijke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregel in
verband met agressie niet mogen worden gehouden.
5. Voor de bepaling van de verschuldigde belasting op de voet van het tweede lid, onderdeel c, wordt
buiten beschouwing gelaten dat de belasting wordt geheven van de inhoudingsplichtige.
6. Voorzover in hetzelfde loontijdvak of dezelfde loontijdvakken door meer dan één werknemer
eindheffingsbestanddelen worden genoten kan, mits dat leidt tot een beduidende vereenvoudiging
van de vaststelling van de verschuldigde belasting, de verschuldigde belasting globaal worden
vastgesteld, zodanig dat deze redelijkerwijs overeenkomt met de verschuldigde belasting die op de
voet van de vorige leden zou zijn bepaald.
7. De in het eerste lid bedoelde ministeriële regelingen worden, voorzover het de premie voor de
volksverzekeringen betreft, getroffen in overleg met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Artikel 31a
1. Het bedrag van de verschuldigde belasting met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen als
bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, wordt per inhoudingsplichtige bepaald.
2. De verschuldigde belasting met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in
artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, wordt bepaald naar een tarief van 80%, met dien
verstande dat deze vergoedingen en verstrekkingen worden verminderd, maar niet verder dan tot
nihil, met 1,5% van het loon waarover met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b
belasting wordt geheven, alsmede met vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31,
eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, ter zake of in de vorm van:
a. vervoer in het kader van de dienstbetrekking, waaronder woon-werkverkeer:
1°. indien het vervoer plaatsvindt per taxi, luchtvaartuig, schip of vervoer vanwege de
inhoudingsplichtige: tot de werkelijke kosten, met dien verstande dat de vermindering niet
geldt voor vergoedingen ter zake van vervoer vanwege de inhoudingsplichtige;
2°. indien het vervoer plaatsvindt per openbaar vervoer, anders dan in de vorm van vervoer
vanwege de inhoudingsplichtige, en de vergoedingen hoger zijn dan € 0,19 per kilometer
en zijn vastgesteld op basis van de werkelijke kosten: tot de werkelijke kosten;
3°. in de overige situaties: tot € 0,19 per afgelegde kilometer;
met dien verstande dat ingeval voor het vervoer, niet zijnde vervoer per taxi, luchtvaartuig,
schip of vervoer vanwege de inhoudingsplichtige, een vaste vergoeding wordt gegeven aan
een werknemer die op ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste plaats van
werkzaamheden reist, deze vergoeding mag worden berekend alsof de werknemer op ten
hoogste 214 dagen per kalenderjaar naar die vaste plaats van werkzaamheden reist;
b. tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, niet zijnde een tijdelijk verblijf als bedoeld
in onderdeel e, alsmede maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter;
c. onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking,
daaronder mede begrepen de inschrijving in een beroepsregister, alsmede outplacement;
d. het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en
woning, daaronder mede begrepen het volgen van een procedure erkenning verworven
competenties waarvoor een verklaring is afgegeven door een bij ministeriële regeling
aangewezen instantie, met uitzondering van:
1°. vergoedingen en verstrekkingen die verband houden met een werk- of studeerruimte,
daaronder begrepen de inrichting;
2°. vergoedingen van binnenlandse reizen voor zover de vergoeding meer bedraagt dan het
bedrag dat wordt bepaald met overeenkomstige toepassing van onderdeel a;
e. extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de
dienstbetrekking (extraterritoriale kosten), met dien verstande dat voor bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen groepen werknemers die door een
inhoudingsplichtige van buiten Nederland in dienstbetrekking worden genomen of buiten
Nederland worden uitgezonden, onder daarbij te stellen voorwaarden, geldt dat vergoedingen
van kosten en verstrekkingen van verblijf buiten het land van herkomst – voor van buiten
Nederland in dienstbetrekking genomen werknemers gedurende ten hoogste acht jaar – ten
minste worden beschouwd als vergoeding voor extraterritoriale kosten tot ten hoogste 30% van
het daarbij aan te wijzen gedeelte van het loon, alsmede tot het bedrag van de daarbij aan te
wijzen schoolgelden;
f. verhuizing in het kader van de dienstbetrekking, ter omvang van de kosten van het
overbrengen van de inboedel vermeerderd met € 7750, waarbij bij ministeriële regeling regels
kunnen worden gesteld voor de beoordeling of in ieder geval in het kader van de
dienstbetrekking wordt verhuisd.
3. In afwijking in zoverre van het tweede lid worden vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in
artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, bij de bepaling van de daarover verschuldigde
belasting niet verminderd met vaste vergoedingen ter zake van de in het tweede lid bedoelde
kosten ingeval aan deze vergoedingen geen onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten ten
grondslag ligt.
4. In afwijking in zoverre van het tweede lid is het bij de berekening van de verschuldigde belasting
met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f
en onderdeel g, toegestaan om gedurende het kalenderjaar gebruik te maken van het door de
inhoudingsplichtige verstrekte loon over het gehele voorafgaande kalenderjaar, met toepassing
van de herleidingsregels, bedoeld in artikel 25, eerste lid. Bij toepassing van de eerste volzin vindt
uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar herrekening van de
verschuldigde belasting plaats op basis van het daadwerkelijk door de inhoudingsplichtige
verstrekte loon waarover met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b belasting is
geheven.
5. Ingeval de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en
onderdeel g, verminderd met de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in het tweede lid,
onderdelen a tot en met f, meer bedragen dan 1,5% van het loon waarover met toepassing van de
artikelen 20a, 20b, 26 en 26b belasting wordt geheven, is het, in afwijking van artikel 27a, tweede
lid, toegestaan de verschuldigde belasting eerst vast te stellen en af te dragen voor zover de
vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g,
verminderd met de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en
met f, over de in het kalenderjaar verstreken aangiftetijdvakken meer bedragen dan 1,5% van het
door de inhoudingsplichtige over het gehele voorafgaande kalenderjaar verstrekte loon waarover
met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b belasting is geheven. Bij toepassing van de
eerste volzin vindt uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar herrekening
van de verschuldigde belasting plaats op basis van het daadwerkelijk door de inhoudingsplichtige
verstrekte loon.
6. Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder vervoer vanwege de inhoudingsplichtige
verstaan: vervoer als bedoeld in artikel 13a, zesde lid.
7. Voor de toepassing van dit artikel worden vergoedingen ter zake van vervoer als bedoeld in het
tweede lid, onderdeel a, onder 3°, geacht niet hoger te zijn dan € 0,19 per afgelegde kilometer
voor zover deze vergoedingen in totaal niet meer hebben bedragen dan het aantal in het
kalenderjaar in dit kader afgelegde kilometers vermenigvuldigd met € 0,19.
8. Voor de berekening van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde vaste vergoeding ter zake van
vervoer worden de in dat onderdeel genoemde aantallen dagen:
a. vermenigvuldigd met vier vijfde, drie vijfde, twee vijfde of een vijfde ingeval de werknemer een
vierdaagse, een driedaagse, een tweedaagse onderscheidenlijk een eendaagse werkweek
heeft;
b. naar tijdsgelang herrekend bij:
1°. een wijziging van de reisafstand in de loop van het kalenderjaar;
2°. het aanvangen of beëindigen van de vergoeding in de loop van het kalenderjaar.
9. Bij de toepassing van het tweede lid wordt, in afwijking van artikel 13, zesde lid, de ingevolge
artikel 13, eerste tot en met vijfde lid, in aanmerking te nemen waarde van verstrekkingen als
bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, verminderd met het bedrag dat de
inhoudingsplichtige ter zake van die verstrekkingen in totaal aan zijn werknemers in rekening heeft
gebracht, met dien verstande dat de aldus verminderde waarde ten minste op nihil wordt gesteld.
10. Bij de bepaling van het in het tweede lid bedoelde loon wordt buiten beschouwing gelaten:
a. loon uit vroegere dienstbetrekking indien de inhoudingsplichtige in meer dan bijkomstige mate
loon uit vroegere dienstbetrekking verstrekt;
b. loon ter zake waarvan de inhoudingsplichtige uitsluitend ingevolge artikel 6, eerste lid,
onderdeel c, inhoudingsplichtige is.
32 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 32a
1. Voor de toepassing van artikel 31, derde lid, worden bij ministeriële regeling regels gesteld voor
het bepalen van het op de eindheffingsbestanddelen toe te passen tarief. Daarbij kunnen de
gevolgen van het passeren van tariefschijfgrenzen en maximum premielonen buiten beschouwing
blijven en kunnen voorts de noodzakelijke afrondingen en vereenvoudigingen worden toegepast.
2. Voor gevallen waarin tevens artikel 27b, eerste lid, van toepassing is worden in de in het eerste lid
bedoelde ministeriële regeling, met overeenkomstige toepassing van artikel 31, derde lid, tevens
regels gesteld volgens welke telkens de belasting en de premie voor de volksverzekeringen in één
bedrag dan wel in één percentage kunnen worden afgeleid.
Artikel 32ab
1. Als eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31 worden mede aangemerkt bij ministeriële
regeling aan te wijzen verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers, waarvoor geen
inhoudingsplicht bestaat bij of krachtens een ander artikel van deze wet, ingeval de verstrekker
schriftelijke mededeling doet aan de ontvanger van het toepassing vinden van deze eindheffing en
aannemelijk kan maken wie de ontvanger is van de verstrekking.
2. Degene die een mededeling heeft gedaan dat hij eindheffing toepast, wordt, zo hij dat nog niet is,
aangemerkt als inhoudingsplichtige.
3. Met betrekking tot een eindheffingsbestanddeel als bedoeld in het eerste lid wordt het bedrag van
de verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 31, tweede lid, bepaald naar een tarief van:
1°. 45 percent, met betrekking tot een verstrekking waarvan de waarde in het economische
verkeer niet meer bedraagt dan € 136;
2°. 75 percent, met betrekking tot een verstrekking waarvan de waarde in het economische
verkeer meer bedraagt dan € 136.
Artikel 32b
Ter bevordering van een goede uitvoering van deze afdeling kunnen bij ministeriële regeling nadere
regels worden gesteld.
Afdeling 2. Pseudo-eindheffing
Artikel 32ba
1. In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, wordt een door een
inhoudingsplichtige gedane en op hem drukkende uitkering ingevolge een regeling voor
vervroegde uittreding alsmede een door een inhoudingsplichtige voldane en op hem drukkende
bijdrage of premie aan een fonds dat of een verzekeraar die een zodanige regeling uitvoert,
aangemerkt als loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt belast naar een tarief van 52%.
2. Een uitkering of een bijdrage of een premie wordt beschouwd te zijn gedaan of voldaan op het
tijdstip waarop zij betaald of verrekend is, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden.
3. Een uitkering, een bijdrage of een premie wordt beschouwd niet te drukken op een
inhoudingsplichtige voor zover de inhoudingsplichtige ter zake bedragen van werknemers heeft
ingehouden of van andere inhoudingsplichtigen bijdragen of premies voldaan heeft gekregen.
4. Ingeval op enig tijdstip een aanspraak ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding niet
langer als zodanig is aan te merken dan wel wordt afgekocht of vervreemd, wordt op het
onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip de aanspraak aangemerkt als loon uit vroegere
dienstbetrekking van de werknemer of gewezen werknemer. De waarde van de aanspraak wordt
gesteld op de waarde in het economische verkeer op het in de eerste volzin genoemde tijdstip,
met dien verstande dat de waarde ten minste wordt gesteld op het bedrag dat ter zake van de
vervreemding of afkoop wordt genoten.
5. Ingeval op grond van het vierde lid een aanspraak wordt aangemerkt als loon uit vroegere
dienstbetrekking van een werknemer of gewezen werknemer, wordt de inhoudingsplichtige die de
in dat lid bedoelde regeling voor vervroegde uittreding uitvoert voor de toepassing van het eerste
lid geacht een uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding te hebben gedaan ter
grootte van de aldaar bedoelde waarde van die aanspraak, op het tijdstip waarop de daar
bedoelde aanspraak is aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.
6. Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die of een gedeelte van
een regeling dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft voorafgaand aan het ingaan van
uitkeringen ingevolge een pensioenregeling of de Algemene Ouderdomswet te voorzien in een of
meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het
pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel tot het aanvullen van
uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt een
regeling niet als regeling voor vervroegde uittreding aangemerkt, voor zover die regeling een
pensioenovereenkomst inhoudt als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling is als
bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e of 38f.
7. Op verzoek van de inhoudingsplichtige beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking
of een regeling een regeling voor vervroegde uittreding is. Het verzoek wordt gedaan voordat de
regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd.
8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel.
Artikel 32bb
1. In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, wordt een door een
inhoudingsplichtige aan een werknemer toegekende vertrekvergoeding als bedoeld in het vierde
lid voor zover die vergoeding meer bedraagt dan het toetsloon, bedoeld in het derde lid, van de
werknemer, aangemerkt als loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt belast naar een tarief
van 75%.
2. Dit artikel is niet van toepassing ingeval het toetsloon van de werknemer niet meer bedraagt dan €
531 000.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het toetsloon van een werknemer verstaan:
a. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen vóór of met het begin van het tweede kalenderjaar
voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het loon dat de
werknemer in dat tweede voorafgaande kalenderjaar heeft genoten van de inhoudingsplichtige;
b. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het tot een jaarloon herleide bedrag van
het loon dat de werknemer in dat tweede voorafgaande kalenderjaar heeft genoten van de
inhoudingsplichtige;
c. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het tot een jaarloon herleide bedrag van
het loon dat de werknemer in dat voorafgaande kalenderjaar heeft genoten van de
inhoudingsplichtige;
d. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd: het loon dat de werknemer in dat kalenderjaar van de inhoudingsplichtige zou
hebben genoten indien de dienstbetrekking aan het begin van dat kalenderjaar was
aangevangen en niet in dat kalenderjaar was beëindigd.
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een door een inhoudingsplichtige aan een
werknemer toegekende vertrekvergoeding verstaan de som van het positieve verschil tussen A en
het vergelijkingsloon en het positieve verschil tussen B en het vergelijkingsloon, waarbij wordt
verstaan onder:
A:. het van de inhoudingsplichtige genoten loon in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd alsmede het na dat kalenderjaar van de inhoudingsplichtige genoten loon;
B:. het van de inhoudingsplichtige genoten loon in het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd;
Vergelijkingsloon:
a. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen vóór of met het begin van het tweede kalenderjaar
voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het toetsloon van
de werknemer, met dien verstande dat het toetsloon voor de berekening van het verschil met A
naar evenredigheid wordt verminderd gerelateerd aan het aantal dagen dat de
dienstbetrekking niet meer heeft bestaan in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd;
b. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het toetsloon van de werknemer, met
dien verstande dat het toetsloon voor de berekening van het verschil met A naar evenredigheid
wordt verminderd gerelateerd aan het aantal dagen dat de dienstbetrekking niet meer heeft
bestaan in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd;
c. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het toetsloon van de werknemer, met
dien verstande dat het toetsloon voor de berekening van het verschil met A naar evenredigheid
wordt verminderd gerelateerd aan het aantal dagen dat de dienstbetrekking niet meer heeft
bestaan in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd;
d. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd: het toetsloon van de werknemer, met dien verstande dat het toetsloon voor de
berekening van het verschil met A naar evenredigheid wordt verminderd gerelateerd aan het
aantal dagen dat de dienstbetrekking niet heeft bestaan in het kalenderjaar waarin de
dienstbetrekking is beëindigd.
5. Ingeval de inhoudingsplichtige in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd
onderscheidenlijk in het daaraan voorafgaande kalenderjaar met de werknemer een
aandelenoptierecht is overeengekomen en dat recht niet uiterlijk bij de beëindiging van de
dienstbetrekking is uitgeoefend of vervreemd, wordt bij de vaststelling van A, bedoeld in het vierde
lid, onderscheidenlijk B, bedoeld in het vierde lid, de waarde van dat recht mede in aanmerking
genomen, waarbij die waarde wordt gesteld op hetgeen door de werknemer zou zijn genoten
indien hij dat recht op het tijdstip van beëindiging van de dienstbetrekking zou hebben vervreemd
of uitgeoefend.
6. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat de
som van de verschillen, bedoeld in het vierde lid, verband houdt met loon dat de werknemer heeft
genoten ter zake van de uitoefening of vervreemding van een aandelenoptierecht als bedoeld in
artikel 10a, dat is toegekend in een eerder jaar dan het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met die werknemer is beëindigd.
7. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vertrekvergoeding beschouwd te zijn toegekend
op het tijdstip waarop de dienstbetrekking is beëindigd, of, voor zover de vertrekvergoeding pas
daarna als loon wordt genoten, op dat latere tijdstip. Ingeval een vertrekvergoeding ingevolge de
eerste volzin wordt beschouwd te zijn toegekend op meer dan een tijdstip, wordt de berekening
ingevolge het vierde lid op elk tijdstip toegepast onder verrekening van hetgeen eerder is
berekend.
8. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in het tweede lid genoemde bedrag bij ministeriële
regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen
bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet
inkomstenbelasting 2001, en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het
voorafgaande kalenderjaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden
uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.
9. Het eerste lid is niet van toepassing op een bedrag dat ingevolge artikel 32ba, eerste lid, wordt
aangemerkt als loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt belast.
Artikel 32bc
1. In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, wordt een door een
inhoudingsplichtige ter zake van een loonstijging aan een werknemer toegekende aanspraak
ingevolge een op een eindloonstelsel gebaseerde pensioenregeling, aangemerkt als loon dat als
een eindheffingsbestanddeel wordt belast naar een tarief van 15%. De waarde van de ter zake van
de loonstijging toegekende aanspraak wordt hierbij gesteld op het viervoud van de verhoging van
het pensioengevend loon ten gevolge van die loonstijging.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ingeval een aanspraak ingevolge een op een
eindloonstelsel gebaseerde pensioenregeling wordt toegekend ter zake van het verschil tussen het
op het tijdstip van toekenning geldende pensioengevend loon en het pensioengevend loon in een
eerdere dienstbetrekking van de werknemer op het tijdstip van beëindiging van die
dienstbetrekking. De waarde van de ter zake van dit verschil toegekende aanspraak wordt hierbij
gesteld op het viervoud van dit verschil.
3. Voor de toepassing van dit artikel blijven loonstijgingen en verschillen in pensioengevend loon
buiten beschouwing voor zover de loonstijging onderscheidenlijk het verschil in pensioengevend
loon niet leidt tot een ingevolge een op een eindloonstelsel gebaseerde pensioenregeling in
aanmerking genomen pensioengevend loon van meer dan € 531 000.
4. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in het derde lid genoemde bedrag bij ministeriële
regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen
bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet
inkomstenbelasting 2001, en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het
voorafgaande kalenderjaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden
uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.
Artikel 32bd
1. In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, wordt loon uit
tegenwoordige dienstbetrekking waarover in het voorafgaande kalenderjaar met toepassing van de
artikelen 20a, 20b, 26 en 26b belasting is geheven, voor de toepassing van dit artikel aangemerkt
als op 31 maart van het kalenderjaar genoten loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt
belast naar een tarief van 16%, voor zover dat loon in het voorafgaande kalenderjaar meer
bedroeg dan € 150 000.
2. Voor de toepassing van het eerste lid behoort tevens tot het loon van een werknemer het loon dat
die werknemer heeft genoten van een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Het
eerste lid vindt in de in de vorige volzin bedoelde gevallen toepassing bij de inhoudingsplichtige die
in het voorafgaande kalenderjaar het grootste deel van het loon van de werknemer heeft verstrekt.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot
hetgeen voor de toepassing van het eerste lid als door een inhoudingsplichtige in het
voorafgaande kalenderjaar aan een werknemer verstrekt loon in aanmerking wordt genomen.
Hoofdstuk VA. Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen
Artikel 32c
1. Ingeval een sociale uitkering wordt verrekend met een terug te betalen sociale uitkering, wordt de
terugbetaling in afwijking van artikel 10 tot het verrekende bedrag niet in aanmerking genomen als
negatief loon en gaat de uitkering die met de terug te betalen uitkering wordt verrekend tot het
bedrag van die verrekening niet tot het loon behoren. Mocht na verrekening nog een aan de
werknemer toekomend bedrag resteren, dan wordt dit loon op de voet van artikel 26 belast.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een sociale uitkering verstaan een uitkering die op
grond van een wettelijke bepaling inzake de sociale zekerheid door een gemeente, het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale Verzekeringsbank wordt betaald.
Hoofdstuk VB. Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon
Artikel 32d
1. De in Nederland wonende of gevestigde inhoudingsplichtige wordt geacht met het door hem
verschuldigde loon van een in Nederland wonende werknemer tevens te verstrekken het loon dat
de werknemer zonder toepassing van dit artikel zou hebben genoten als werknemer van een
andere inhoudingsplichtige, indien:
a. de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking tevens werkzaam is als werknemer van die
andere inhoudingsplichtige onder de verplichting het hem toekomende loon af te staan aan de
inhoudingsplichtige, en
b. die andere inhoudingsplichtige het bedoelde loon rechtstreeks afdraagt aan de
inhoudingsplichtige en aan de werknemer geen verstrekkingen verstrekt die niet vooraf aan de
inhoudingsplichtige zijn medegedeeld. Aan de voorwaarde in de eerste volzin, onderdeel a, dat
de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking tevens werkzaam is als werknemer van een
andere inhoudingsplichtige is ook voldaan indien de inhoudingsplichtige waaraan het loon
wordt afgestaan een lichaam is waarin de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in de zin
van de Wet inkomstenbelasting 2001, de werknemer via dit lichaam een belang heeft in de
andere inhoudingsplichtige en dit belang tezamen met zijn werkzaamheden voor die andere
inhoudingsplichtige materieel grotendeels overeenkomt met het aandeel en de
werkzaamheden van een vennoot in een vennootschap onder firma.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een niet in Nederland wonende
werknemer ingeval het aan de inhoudingsplichtige afgestane loon voor de toepassing van
regelingen ter voorkoming van dubbele belasting niet anders zou worden behandeld dan het door
deze inhoudingsplichtige aan de werknemer uit te betalen loon.
3. Het eerste en tweede lid zijn slechts van toepassing als de inspecteur onder wie de
inhoudingsplichtige ressorteert die zonder toepassing van deze leden belasting had moeten
inhouden, op gezamenlijk verzoek van deze inhoudingsplichtige, de inhoudingsplichtige aan wie
het loon wordt afgestaan en de werknemer bij voor bezwaar vatbare beschikking, die te allen tijde
bij nadere, voor bezwaar vatbare, beschikking kan worden herroepen, heeft vastgesteld dat aan de
gestelde voorwaarden is voldaan.
4. Het derde lid is niet van toepassing indien:
a. de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 in
zowel de inhoudingsplichtige die zonder toepassing van dit artikel belasting had moeten
inhouden als in de inhoudingsplichtige aan wie het loon wordt afgestaan, en
b. de inhoudingsplichtige aan wie het loon wordt afgestaan aangifte doet in overeenstemming met
het eerste of tweede lid.
Hoofdstuk VI. Aanvullende regelingen
Artikel 33
1. Ter vergemakkelijking van de heffing van belasting kunnen bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur regels worden gesteld betreffende:
a. een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende uitkering of verstrekking in de zin van
artikel 3.101, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, ingeval hiermede
rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de hoogte van een periodieke uitkering
ingevolge de Wet werk en bijstand;
b. de voorwaarden waaronder een vermindering met het loon van hulpen plaatsvindt van het loon
verstrekt aan:
1°. de uitvoerder van aangenomen werk, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, indien de
in dat onderdeel bedoelde overeenkomst niet rechtstreeks is aangegaan met een
natuurlijke persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden;
2°. de thuiswerker, bedoeld in artikel 4, onderdeel a;
c. het vaststellen van tabelloon in de gevallen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c;
d. het door de inhoudingsplichtige aan het einde van het kalenderjaar herrekenen van de
belasting geheven over uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet werk en bijstand;
e. de inhoudingsplicht ter zake van loon dat een werknemer geniet van een derde.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen aanvullende regels worden gesteld betreffende:
a. de heffing van de belasting ingeval loon van meer dan één inhoudingsplichtige of mede loon
van een derde, dan wel over enig tijdvak meer dan één beloning wordt genoten;
b. inhouding van geschatte bedragen, gevolgd door periodieke afrekening;
c. het vaststellen van loonbelastingtabellen voor:
1°. degenen die uitkeringen of verstrekkingen ontvangen ingevolge de Wet werk en bijstand;
2°. uitvoerders van aangenomen werk, hun hulpen, degenen van wie de arbeidsverhouding op
grond van artikel 4, onderdeel a, b of e, als dienstbetrekking wordt beschouwd en bij
ministeriële regeling aangewezen sekswerkers van wie de arbeidsverhouding bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur als dienstbetrekking wordt beschouwd.
Voor de gevallen waarin artikel 27b, eerste lid, toepassing vindt, worden deze tabellen zodanig
vastgesteld dat telkens de belasting en de premie voor de volksverzekeringen in één
percentage worden opgenomen.
Artikel 34
1. Ter vergemakkelijking van de heffing van de inkomstenbelasting kunnen bij algemene maatregel
van bestuur regels worden gesteld ingevolge welke de loonbelasting mede wordt geheven van
natuurlijke personen die:
a. termijnen van lijfrente of andere periodieke uitkeringen of verstrekkingen genieten;
b. uitkeringen genieten ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitkeringen of
verstrekkingen;
c. een afkoopsom genieten ter zake van een afkoop als bedoeld in artikel 3.133, tweede lid,
onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
2.
Met betrekking tot bedragen ter zake van een afkoop als bedoeld in artikel 3.133, tweede lid,
onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedraagt in afwijking van hoofdstuk III de belasting
52% van deze bedragen. Indien de belasting ingevolge artikel 27b, eerste lid, in één bedrag met de
premie voor de volksverzekeringen wordt geheven, wordt in afwijking in zoverre van de eerste volzin
het bedrag van de verschuldigde belasting tezamen met het bedrag van de verschuldigde premie voor
de volksverzekeringen gesteld op 52% van de bedoelde bedragen.34a [Vervallen per 01-01-1997]
Hoofdstuk VIA
Artikel 34b [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 34c [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 34d [Vervallen per 01-01-1996]
Hoofdstuk VII. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters
Artikel 35
1. Ten aanzien van een artiest of beroepssporter wordt de belasting geheven naar de gage.
2. Gage is al hetgeen de artiest of beroepssporter als zodanig geniet. Tot de gage behoren
kostenvergoedingen alsmede aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of
meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.
3. Tot de gage behoren niet:
a. vergoedingen en verstrekkingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel
uitmaken van een maaltijd volgens bij ministeriële regeling te stellen regels, of ter zake van
maaltijden waarbij het zakelijk karakter van meer dan bijkomstig belang is;
b. vergoedingen die strekken tot bestrijding van reis- en verblijfkosten – andere dan kosten van
eigen vervoer – ter behoorlijke vervulling van het optreden dan wel de sportbeoefening, mits de
artiest of beroepssporter de bewijsstukken overhandigt aan de inhoudingsplichtige en deze de
bewijsstukken administreert en voor controle beschikbaar houdt;
c. verstrekkingen die strekken tot voorkoming van reis- en verblijfkosten ter behoorlijke vervulling
van het optreden dan wel de sportbeoefening;
d. aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet;
e. aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als bedoeld in
onderdeel d;
f. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval en
g. bedragen die worden ingehouden als bijdrage voor aanspraken die naar aard en strekking
overeenkomen met aanspraken bedoeld in onderdeel e, alsmede bijdrage voor aanspraken,
bedoeld in onderdeel f.
4. Tot de gage behoort mede niet het aan de artiest of beroepssporter toe te rekenen deel van
hetgeen blijkens een beschikking van de inspecteur als een niet tot de gage behorende
vergoeding kan worden aangemerkt (kostenvergoedingsbeschikking). De
kostenvergoedingsbeschikking wordt op verzoek door de inspecteur verstrekt en is vatbaar voor
bezwaar. Het verzoek wordt voor het optreden of de sportbeoefening gedaan door de artiest, de
beroepssporter of de inhoudingsplichtige, dan wel uiterlijk een maand na het optreden of de
sportbeoefening door de inhoudingsplichtige. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels gesteld met betrekking tot de kostenvergoedingsbeschikking.
5. Niet in geld genoten gage wordt in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het
economische verkeer kan worden toegekend.
6. Gage wordt beschouwd te zijn genoten op het tijdstip:
a. waarop zij betaald of verrekend wordt, ter beschikking van de artiest of beroepssporter wordt
gesteld of rentedragend wordt;
b. waarop zij vorderbaar en tevens inbaar wordt, of
c. indien dat later is dan de tijdstippen, bedoeld in de onderdelen a en b en de inhoudingsplichtige
een kostenvergoedingsbeschikking heeft aangevraagd: uiterlijk een maand na het optreden of
de sportbeoefening.
Artikel 35a
1. De verschuldigde belasting bedraagt een percentage, gelijk aan het gecombineerde
heffingspercentage, bedoeld in artikel 21, onderdeel b, van de gage. In afwijking van de vorige
volzin bedraagt de belasting ten aanzien van de niet in Nederland wonende artiest of
beroepssporter 20 percent van de gage.
2. Ten aanzien van niet in Nederland wonende beroepssporters kan bij algemene maatregel van
bestuur, zo nodig onder voorwaarden, ten behoeve van uniforme heffing bij grensoverschrijdende
evenementen het in het eerste lid genoemde percentage van 20 tijdelijk worden verlaagd, doch
niet verder dan tot 15 percent. Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel
van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overlegd. Hij treedt in werking op een
tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt
vastgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde
van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het
onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een
daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet
wordt ingetrokken of indien een van de beide Kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel
niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.
3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de verschuldigde belasting 52 percent van de gage ingeval
de artiest of beroepssporter zijn naam, adres of woonplaats niet aan de inhoudingsplichtige heeft
verstrekt, dan wel zijn identiteit niet is vastgesteld en opgenomen in de loonadministratie
overeenkomstig artikel 35e, onderdeel e, alsmede ingeval de artiest of beroepssporter ter zake
onjuiste gegevens heeft verstrekt en de inhoudingsplichtige dit weet of redelijkerwijs moet weten.
Artikel 35b
1. De belasting wordt geheven door inhouding op de gage.
2. De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te houden op het tijdstip waarop de gage wordt
genoten.
3.
De inhoudingsplichtige is verplicht de ingehouden belasting op aangifte af te dragen.35c
[Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 35d
1. De artiest of beroepssporter is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels aan de
inhoudingsplichtige:
a. opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming voor de heffing van de belasting van
belang kan zijn;
b. inzage te verlenen van een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht om een afschrift daarvan
in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige te laten opnemen;
c. - indien hij in Nederland woont – opgave te doen van zijn burgerservicenummer.
2. Opgave van naam, adres, woonplaats en – ingeval hij niet in Nederland woont – woonland en
geboortedatum van de artiest of beroepssporter alsmede van de overige in dit artikel bedoelde
gegevens geschiedt door middel van de door de inspecteur verstrekte gageverklaring.
Artikel 35e
De inhoudingsplichtige is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels:
a. van de artiest of beroepssporter opgave te verlangen van gegevens waarvan de kennisneming
voor de heffing van de belasting van belang kan zijn;
b. van de in Nederland wonende artiest opgave te verlangen van zijn burgerservicenummer;
c. een loonadministratie te voeren en daarbij de gegevens te administreren met betrekking tot de
gage en met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die niet tot de gage behoren;
d. aan de in Nederland wonende artiest, alsmede, op diens verzoek, aan de niet in Nederland
wonende artiest of beroepssporter, opgave te doen van de in een kalenderjaar genoten gage,
van de ingehouden belasting en van andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de
heffing van de inkomstenbelasting;
e. de identiteit van de artiest of beroepssporter vast te stellen aan de hand van een document als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht,
alsmede de aard, het nummer en een afschrift daarvan in de loonadministratie op te nemen.
Artikel 35f
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor bepaalde groepen artiesten of
beroepssporters nadere regelen worden gesteld inzake de heffing van de belasting, alsmede andere
in het kader der wet passende nadere regelen worden gegeven ter aanvulling van in de wet geregelde
onderwerpen.
Hoofdstuk VIIA. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen
Artikel 35g
1. Ten aanzien van een buitenlands gezelschap wordt de belasting geheven naar de gage.
2. Gage is al hetgeen ter zake van het optreden of de sportbeoefening in Nederland wordt ontvangen
door het buitenlandse gezelschap, dan wel door het lichaam waarmee de leden van het
gezelschap een rechtsverhouding hebben op grond waarvan het optreden of de sportbeoefening
plaatsvindt. Tot de gage behoren kostenvergoedingen alsmede aanspraken om na verloop van tijd
of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.
3. Tot de gage behoren niet:
a. vergoedingen en verstrekkingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel
uitmaken van een maaltijd volgens bij ministeriële regeling te stellen regels, of ter zake van
maaltijden waarbij het zakelijk karakter van meer dan bijkomstig belang is;
b. vergoedingen die strekken tot bestrijding van reis- en verblijfkosten – andere dan kosten van
eigen vervoer – ter behoorlijke vervulling van het optreden of de sportbeoefening, mits het
gezelschap de bewijsstukken aan de inhoudingsplichtige doet toekomen en deze de
bewijsstukken administreert en voor controle beschikbaar houdt;
c. verstrekkingen die strekken tot voorkoming van reis- en verblijfkosten ter behoorlijke vervulling
van het optreden dan wel de sportbeoefening;
d. aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet;
e. aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als bedoeld in
onderdeel d;
f. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval;
g. bedragen die worden ingehouden als bijdrage voor aanspraken die naar aard en strekking
overeenkomen met aanspraken bedoeld in onderdeel e, alsmede bijdrage voor aanspraken,
bedoeld in onderdeel f;
h. uitzendrechten voor zover die betrekking hebben op het land van vestiging van het buitenlands
gezelschap.
4. Tot de gage behoort mede niet hetgeen blijkens een beschikking van de inspecteur als een niet tot
de gage behorende vergoeding kan worden aangemerkt (kostenvergoedingsbeschikking). De
kostenvergoedingsbeschikking wordt op verzoek door de inspecteur verstrekt en is vatbaar voor
bezwaar. Het verzoek wordt voor het optreden of de sportbeoefening gedaan door het gezelschap
of de inhoudingsplichtige, dan wel uiterlijk een maand na het optreden of de sportbeoefening door
de inhoudingsplichtige. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot de kostenvergoedingsbeschikking.
5. Niet in geld ontvangen gage wordt in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het
economische verkeer kan worden toegekend.
6. Gage wordt beschouwd te zijn ontvangen op het tijdstip:
a. waarop zij betaald of verrekend wordt, ter beschikking van het gezelschap wordt gesteld of
rentedragend wordt;
b. waarop zij vorderbaar en tevens inbaar wordt, of
c. indien dat later is dan de tijdstippen, bedoeld in de onderdelen a en b en de inhoudingsplichtige
een kostenvergoedingsbeschikking heeft aangevraagd: uiterlijk een maand na het optreden of
de sportbeoefening.
Artikel 35h
1. De verschuldigde belasting bedraagt 20 percent van de gage.
2. Ten aanzien van buitenlandse gezelschappen kan bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig
onder voorwaarden, ten behoeve van uniforme heffing bij grensoverschrijdende evenementen het
in het eerste lid genoemde percentage van 20 tijdelijk worden verlaagd, doch niet verder dan tot 15
percent. Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan
de beide kamers der Staten-Generaal overlegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier
weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgelegd, tenzij binnen die
termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal
leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene
maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel
van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een
van de beide Kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de
algemene maatregel van bestuur ingetrokken.
3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de verschuldigde belasting 52 percent van de gage:
a. indien aan de inhoudingsplichtige de naam, het adres, de woonplaats, het woonland en de
geboortedatum van de leider of vertegenwoordiger, alsmede de namen van de leden van het
gezelschap niet zijn verstrekt;
b. indien ten aanzien van het merendeel van de leden geen afschrift van een document als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht aan
de inhoudingsplichtige is verstrekt of de identiteit niet is vastgesteld en opgenomen in de
loonadministratie van de inhoudingsplichtige overeenkomstig artikel 35m, onderdeel c;
c. indien het gezelschap terzake onjuiste gegevens heeft verstrekt en de inhoudingsplichtige dit
weet of redelijkerwijs moet weten.
Artikel 35i
1. De belasting wordt geheven door inhouding op de gage.
2. De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te houden op het tijdstip waarop de gage wordt
ontvangen.
3.
De inhoudingsplichtige is verplicht de ingehouden belasting op aangifte af te dragen.35j
[Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 35k
De leden van het buitenlandse gezelschap zijn gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen
regels aan het gezelschap:
a. opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming voor de heffing van de belasting van
belang kan zijn;
b. inzage te verlenen van een op hen betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht, en een afschrift daarvan
te verstrekken.
Artikel 35l
1. Het buitenlandse gezelschap is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels:
a. van de leden van het gezelschap opgave te verlangen van gegevens waarvan de
kennisneming voor de heffing van de belasting van belang kan zijn;
b. de identiteit van de leden vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht en een afschrift
daarvan te verlangen;
c. aan de inhoudingsplichtige opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming voor de
heffing van de belasting van belang kan zijn;
d. aan de inhoudingsplichtige ten aanzien van het merendeel van de leden inzage te verlenen
van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de
identificatieplicht om een afschrift daarvan in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige te
laten opnemen.
2. Opgave van naam, adres, woonplaats, woonland en geboortedatum van de leider of
vertegenwoordiger alsmede het aantal leden van het gezelschap, en opgave van de overige in dit
artikel bedoelde gegevens geschiedt door middel van de door de inspecteur verstrekte
gageverklaring.
Artikel 35m
De inhoudingsplichtige is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels:
a. van het buitenlandse gezelschap opgave te verlangen van gegevens waarvan de
kennisneming voor de heffing van de belasting van belang kan zijn;
b. een loonadministratie te voeren en daarbij de gegevens te administreren met betrekking tot de
gage en met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die niet tot de gage behoren;
c. de identiteit van een zo groot mogelijk deel, doch ten minste het merendeel van de leden van
het gezelschap vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de aard, het nummer
en een afschrift daarvan in de loonadministratie op te nemen.
Artikel 35n
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor buitenlandse gezelschappen nadere
regelen worden gesteld inzake de heffing van de belasting, alsmede andere in het kader der wet
passende nadere regelen worden gegeven ter aanvulling van in de wet geregelde onderwerpen.
Hoofdstuk VIIB. Horizonbepaling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Artikel 35o [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Artikel 22a, derde lid, vervalt met ingang van 1 januari 2020.
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 36
Artikel 10a zoals dat luidde op 31 december 2004 blijft van toepassing op vóór 1 januari 2005
overeengekomen aandelenoptierechten ter zake waarvan vóór die datum reeds een bedrag als loon is
genoten, waarbij tevens artikel 10a, derde lid, zoals dat luidt op 1 januari 2005, geldt.
Artikel 36a
1. Met betrekking tot op 31 december 2000 bestaande rechten op vakantieverlof en
compensatieverlof is artikel 10, derde lid en artikel 11, eerste lid, onderdeel r, onder 1°, niet van
toepassing.
2. De aanspraken die voor 1 januari 2006 zijn opgebouwd ingevolge een regeling voor verlofsparen
worden aangemerkt als aanspraken opgebouwd ingevolge een levensloopregeling als bedoeld in
artikel 19g, zoals dat artikel op 31 december 2011 luidde.
Artikel 36b
Met betrekking tot bestaande pensioenaanspraken voor welke op of na 1 januari 1995 een ander
lichaam als verzekeraar optreedt dan bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel c, en artikel 18i,
onderdeel c, zoals dat luidde op 31 december 2004, is de in die onderdelen gestelde voorwaarde
inzake de verzekeraar niet van toepassing. Onder bestaande pensioenaanspraken worden verstaan
de op 31 december 1994 bestaande aanspraken welke naar of krachtens de tekst van artikel 11 zoals
dat toen luidde, zijn aan te merken als aanspraken die berusten op een pensioenregeling.
Artikel 36c
Voor auto's waarvoor het kenteken is opgegeven vóór 1 juli 2006, blijft artikel 13bis, vijfde lid, eerste
volzin, zoals deze volzin op 30 juni 2006 luidde, van toepassing.37 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 38a [Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 38b
Voor bestaande aanspraken ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in deze wet blijven de op het
moment van ontstaan van deze aanspraken in deze wet opgenomen bepalingen die verband houden
met deze aanspraken, van toepassing. In afwijking in zoverre van de eerste volzin is met betrekking
tot de in de eerste volzin bedoelde aanspraken artikel 10, vierde lid, eveneens van toepassing.
Artikel 38c
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in
artikel 18i, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijven tot en met 31 december 2005 de
artikelen 11, 18g, 18i, 19, 19a, 19b, 19c en 19d, zoals die luidden op 31 december 2004, van
toepassing en is artikel 32aa niet van toepassing.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijven de artikelen 11, 18g, 18i, 19, 19a, 19b, 19c en 19d,
zoals die luidden op 31 december 2004, van toepassing en is artikel 32ba niet van toepassing voor
een op 31 december 2004 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i,
zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, indien ingevolge die regeling na 31 december 2005
nog uitsluitend uitkeringen kunnen worden gedaan aan werknemers:
a. die voor 1 januari 2006 reeds een of meer uitkeringen ingevolge deze regeling genoten, of
b. die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en ten aanzien van wie de
uitkeringen die ingevolge deze regeling worden gedaan worden herrekend ingeval de
uitkeringen later ingaan dan op de in de regeling vastgestelde ingangsdatum, met dien
verstande dat de verhoging van de uitkeringen niet lager is dan 50% van de verhoging van de
uitkeringen bij een herrekening met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële
grondslagen.
3. Een aanspraak ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in het tweede lid kan
met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen worden omgezet in een
aanspraak ingevolge een ouderdomspensioenregeling, voorzover het ouderdomspensioen na de
omzetting niet meer bedraagt dan 100% van het laatstverdiende loon.
Artikel 38d
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande prepensioenregeling als bedoeld in artikel 38a, zoals
dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijft tot en met 31 december 2005 artikel 38a, zoals dit
artikel luidde op 31 december 2004, van toepassing.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijft artikel 38a, zoals dit artikel luidde op 31 december
2004, van toepassing voor een op 31 december 2004 bestaande prepensioenregeling als bedoeld
in artikel 38a, zoals dit artikel toen luidde, indien ingevolge die prepensioenregeling na 31
december 2005 nog uitsluitend uitkeringen kunnen worden gedaan:
a. ingevolge aanspraken die voor 1 januari 2006 zijn opgebouwd, of
b. aan werknemers die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt mits:
1°. de uitkeringen die ingevolge die prepensioenregeling worden gedaan met inachtneming
van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen worden herrekend ingeval de uitkeringen
later ingaan dan op de in de regeling vastgestelde ingangsdatum, en
2°. de prepensioenregeling, met inachtneming van de in of krachtens artikel 38a, zoals dit
artikel op 31 december 2004 luidde, gestelde normeringen en beperkingen, de mogelijkheid
van deeltijdpensioen biedt.
3. In afwijking in zoverre van artikel 18a kan een ouderdomspensioen meer bedragen dan de aldaar
opgenomen maxima voor zover zulks het gevolg is van de omzetting van een op 31 december
2005 bestaande aanspraak ingevolge een prepensioenregeling als bedoeld in artikel 38a, zoals dit
artikel op 31 december 2004 luidde, in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.
Artikel 38e
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande regeling voor ouderdomspensioen, als bedoeld in
artikel 18a zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijft tot en met 31 december 2005 artikel
18a, zoals dit artikel luidde op 31 december 2004, van toepassing.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijft artikel 18a, zoals dit artikel luidde op 31 december
2004, van toepassing voor een werknemer die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar heeft
bereikt.
3. In afwijking in zoverre van artikel 18a kan een ouderdomspensioen meer bedragen dan de aldaar
opgenomen maxima voor zover zulks het gevolg is van de omzetting in ouderdomspensioen van
een op 31 december 2005 bestaande aanspraak ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in
artikel 18a, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, voor zover deze aanspraak is
opgebouwd ten behoeve van pensioen in de periode voorafgaand aan de datum waarop de
deelnemer of gewezen deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt (vroegpensioen).
Artikel 38f
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande regeling voor overbruggingspensioen als bedoeld in
artikel 18e, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijven tot en met 31 december 2005 de
artikelen 18, 18e en 18g, zoals deze luidden op 31 december 2004, van toepassing.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijven de artikelen 18, 18e en 18g, zoals deze luidden op
31 december 2004, van toepassing voor een werknemer die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55
jaar heeft bereikt.
3. In afwijking in zoverre van artikel 18a kan een ouderdomspensioen meer bedragen dan de aldaar
opgenomen maxima voor zover zulks het gevolg is van de omzetting van een op 31 december
2005 bestaande aanspraak ingevolge een overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 18e, zoals
dit artikel op 31 december 2004 luidde, in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.
Artikel 38g
Voor de toepassing van artikel 18e, eerste lid, onderdeel b, en vierde lid, wordt het
401/6-deelnemingsjarenpensioen opgevat met inbegrip van:
a. een overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 18e, zoals dit artikel op 31 december 2004
luidde;
b. uitkeringen ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i, zoals
dit artikel op 31 december 2004 luidde;
c. een prepensioen als bedoeld in artikel 38a, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde.
Artikel 38h
1. Een op 31 december 2004 bestaande aanspraak die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend als gevolg
van de met ingang van 1 januari 2005 in werking getreden wijzigingen van deze wet niet langer als
een aanspraak ingevolge een pensioenregeling is aan te merken, wordt in afwijking in zoverre van
het bij deze wet bepaalde tot en met 31 december 2006 toch als een aanspraak ingevolge een
pensioenregeling aangemerkt, onder gehoudenheid van de inhoudingsplichtige tot afdracht van de
in het tweede lid aangeduide heffing.
2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde aanspraak is de inhoudingsplichtige verschuldigd een
heffing naar een tarief van 52% en over een grondslag als geduid in het derde lid.
3. De grondslag waarover de heffing is verschuldigd, is het positieve verschil tussen de toename van
de waarde in het economische verkeer van de aanspraak en de toename van de waarde in het
economische verkeer van de aanspraak ingeval op 1 januari 2006 de pensioenregeling reeds
zodanig zou zijn aangepast dat deze blijft binnen de begrenzingen zoals die gelden met ingang
van 1 januari 2005. De in de eerste volzin bedoelde grondslag wordt aangemerkt als loon dat als
een eindheffingsbestanddeel wordt belast.
4. Uitkeringen en verstrekkingen uit een aanspraak als bedoeld in het eerste lid behoren tot het loon,
onverminderd de omstandigheid dat de inhoudingsplichtige ingevolge het eerste lid de aldaar
bedoelde heffing is verschuldigd.
5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel
waaronder regels om te komen tot een praktische benadering van de grondslag.
Artikel 38i
1. Bij de beoordeling of binnen de in artikel 18a gestelde begrenzingen wordt gebleven, blijven bij
een collectieve regeling buiten beschouwing:
a. op 31 december 2005 bestaande aanspraken, voorzover deze zijn opgebouwd ten behoeve
van pensioen in de periode voorafgaand aan de datum waarop de werknemer of gewezen
werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt;
b. op 31 december 2005 bestaande aanspraken, voorzover deze zijn opgebouwd door middel
van een individuele aanvulling op de collectieve regeling.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een collectieve regeling verstaan een regeling of
een gedeelte van een regeling waaraan de werknemer verplicht deelnam, voorzover de regeling of
het gedeelte van de regeling voor de werknemer geen keuzemogelijkheid bood met betrekking tot
de hoogte van het op te bouwen pensioen.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een individuele aanvulling verstaan een pensioen
dat in aanvulling op een collectieve regeling is opgebouwd.
Artikel 38j
Met betrekking tot een pensioentoezegging als bedoeld in artikel 19 van de Invoerings- en
aanpassingswet Pensioenwet kan als verzekeraar blijven optreden een verzekeraar als bedoeld in
artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, zoals dat artikel luidde op de peildatum als bedoeld in artikel
1 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet, en wordt onder een overgang als bedoeld in
artikel 19b, tweede lid, eerste volzin, mede verstaan herverzekering bij een andere verzekeraar dan
bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, d, e en f.
Artikel 38k
Artikel 19b, eerste lid, is niet van toepassing op een bij artikel 66 van de Invoerings- en
aanpassingswet Pensioenwet toegestane afkoop van aanspraken.
Artikel 38l
In afwijking in zoverre van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, wordt de mate van variatie in de hoogte
van een pensioen dat vóór 1 januari 2013 is ingegaan ten laatste bij het bereiken van de 65-jarige
leeftijd vastgesteld.
Artikel 38m [Treedt in werking per 01-01-2015]
In afwijking in zoverre van de artikelen 18a, 18b, 18c en 18e kunnen een ouderdomspensioen, een
partnerpensioen, een wezenpensioen en een deelnemingsjarenpensioen meer bedragen dan de
aldaar opgenomen maxima voor zover zulks het gevolg is van de omstandigheid dat artikel 18ga tot 1
januari 2015 niet van toepassing was.
Artikel 39
Artikel 13a, tweede lid, is niet van toepassing op:
a. loon waarop de belasting met toepassing van die bepaling voor 1 januari 1994 zou zijn
ingehouden;
b. loon waarvan is overeengekomen dat een niet meer dan bijkomstig gedeelte op een
ongebruikelijk tijdstip zal worden genoten en waarop de belasting met toepassing van die
bepaling voor 1 januari 2006 zou zijn ingehouden.
39a [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 39b [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 39c
1. Ingeval de inhoudingsplichtige daar bij de aanvang van het kalenderjaar, dan wel bij aanvang van
de inhoudingsplicht, voor kiest, blijven artikel 10, eerste lid, artikel 11, eerste lid, onderdelen a, b, i,
m, q, s en t, artikel 13, artikel 13a, hoofdstuk IIA, artikel 31, met uitzondering van het eerste lid,
onderdeel f, het tweede lid, onderdeel c, onder 1°, het achtste lid en het tiende lid, artikel 32a en
artikel 32d zoals deze op 31 december 2010 luidden, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen,
voor al zijn werknemers van toepassing voor dat kalenderjaar onderscheidenlijk voor het vanaf de
aanvang van de inhoudingsplicht resterende gedeelte van het kalenderjaar, en zijn artikel 31a en
de daarop gebaseerde bepalingen niet van toepassing voor dat kalenderjaar onderscheidenlijk
voor het vanaf de aanvang van de inhoudingsplicht resterende gedeelte van het kalenderjaar. Bij
ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van
de op deze wet gebaseerde uitvoeringsbepalingen.
2. Bij toepassing van het eerste lid wordt artikel 15b, eerste lid, onderdeel ha, zoals dat op 31
december 2010 luidde, vanaf 1 januari 2011 als volgt gelezen:
ha. personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele voorzieningen, behoudens
voor zover de vergoeding, volgens bij ministeriële regeling te stellen regels, niet meer bedraagt
dan € 454 per jaar.
3. Bij toepassing van het eerste lid wordt artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, zoals dat op 31
december 2010 luidde, vanaf 1 januari 2012 als volgt gelezen:
j.
extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten), met dien
verstande dat voor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen groepen
werknemers die door een inhoudingsplichtige van buiten Nederland in dienstbetrekking worden
genomen of buiten Nederland worden uitgezonden, onder daarbij te stellen voorwaarden, geldt
dat vergoedingen van kosten van verblijf buiten het land van herkomst – voor van buiten
Nederland in dienstbetrekking genomen werknemers gedurende ten hoogste acht jaar – ten
minste worden beschouwd als vergoeding voor extraterritoriale kosten tot ten hoogste 30
percent van het loon en de vergoeding voor extraterritoriale kosten, alsmede tot het bedrag van
de daarbij aan te wijzen schoolgelden;
4. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in de artikelen 34, 35, 51, 55 en 59 van de
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, zoals deze op 31 december 2010 luidde, vermelde
bedragen en percentages gewijzigd overeenkomstig de tot en met die datum gehanteerde regels.
Artikel 39d
1. Voor de werknemer die op 31 december 2011 een aanspraak had ingevolge een
levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, zoals dit artikel op 31 december 2011 luidde,
waarvan de waarde in het economische verkeer op die datum € 3000 of meer bedroeg, blijven de
artikelen 11, eerste lid, onderdeel j, onder 5°, en onderdeel r, onder 4°, en derde lid, 19g, met
uitzondering van het tweede lid, 21c, onderdeel f, 22a, zesde lid, 22ca, eerste lid, eerste volzin, en
tweede lid, en 22d, artikel 25, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en artikel
4, zesde lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965, zoals deze artikelen op 31 december 2011
luidden, van toepassing, met dien verstande dat:
a. bij de toepassing van artikel 22ca, tweede lid, zoals dat artikel op 31 december 2011 luidde,
kalenderjaren die na 31 december 2011 zijn geëindigd buiten beschouwing blijven;
b. de op artikel 19g, zoals dat artikel op 31 december 2011 luidde, gebaseerde bepalingen van
toepassing blijven met inachtneming van de omstandigheid dat artikel 19g, tweede lid, zoals
dat op 31 december 2011 luidde, niet meer van toepassing is.
2. Bij toepassing van dit artikel wordt artikel 19g, achtste lid, zoals dat luidde op 31 december 2011,
vanaf 1 januari 2013 als volgt gelezen:
8. De ingevolge de levensloopregeling opgebouwde voorziening wordt op de dag voorafgaand
aan de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste
lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan
het ingaan van het ouderdomspensioen aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking
van de werknemer.
3. Het eerste lid is voor de werknemer niet van toepassing ingeval het tweede lid, zoals dat op 31
december 2013 luidde, is toegepast.
Artikel 39e
Voor de werknemer die uiterlijk op 31 december 2011 een vergoeding genoot waarop artikel 31a,
tweede lid, onderdeel e, zoals dat op 31 december 2011 luidde, of artikel 15a, eerste lid, onderdeel j,
zoals dat op 31 december 2010 luidde, van toepassing was, blijft bij de toepassing van die artikelen
de op 31 december 2011 geldende termijn van ten hoogste tien jaar van toepassing.
Artikel 39f
1. Met betrekking tot op 31 december 2013 bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen ter
vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel g, en
37, zoals die op 31 december 2013 luidden, en daarmee gelijkgestelde bedragen als bedoeld in
artikel 11a, eerste lid, zoals dat op 31 december 2013 luidde, blijven de artikelen 10, vijfde lid,
onderdeel c, 11, eerste lid, onderdeel g, en vierde lid, 11a, 19b, achtste lid, 32bb, zesde en achtste
lid, en 37, zoals die op 31 december 2013 luidden, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen,
van toepassing.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid mag de waarde van de aanspraak, het tegoed van de
stamrechtrechtspaarrekening of de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht in een bedrag
ineens worden uitgekeerd.
3. Indien de werknemer ineens beschikt over de aanspraak, bedoeld in het eerste of tweede lid, of
over het ingevolge het eerste lid daarmee gelijkgestelde bedrag, wordt 80 percent van het
ingevolge het eerste en tweede lid als loon in aanmerking te nemen bedrag in aanmerking
genomen.
4. Het derde lid is niet van toepassing indien de inhoudingsplichtige die de aanspraak,
onderscheidenlijk het bedrag, heeft toegekend:
a. in geval van een aanspraak als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, zoals dat op 31
december 2013 luidde: het ter financiering van die aanspraak verschuldigde bedrag niet voor
15 november 2013 heeft overgemaakt naar een verzekeraar als bedoeld in artikel 11, eerste
lid, onderdeel g, onder 2°, zoals dat op 31 december 2013 luidde;
b. in geval van een bedrag als bedoeld in artikel 11a, eerste lid, zoals dat op 31 december 2013
luidde: het bedrag niet voor 15 november 2013 heeft overgemaakt naar:
1°. een stamrechtspaarrekening als bedoeld in artikel 11a, eerste lid, zoals dat op 31
december 2013 luidde, of
2°. een beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 11a, tweede lid,
onderdelen b en c, zoals dat op 31 december 2013 luidde.
5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt een bedrag mede geacht voor 15 november 2013 door
de inhoudingsplichtige, bedoeld in het vierde lid, te zijn overgemaakt naar een verzekeraar als
bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 2°, zoals dat op 31 december 2013 luidde,
ingeval die inhoudingsplichtige zich voor 15 november 2013 heeft verplicht als zodanige
verzekeraar van de betreffende aanspraak op te treden.
Artikel 39g [Treedt in werking per 01-01-2015]
Artikel 10, vijfde lid, zoals dat luidde op 31 december 2014, blijft van toepassing op uitkeringen en
verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon gerekende aanspraak ingevolge een
pensioenregeling als bedoeld in artikel 32bc, zoals dat luidde op 31 december 2014.
Artikel 40
1. De bepalingen van deze wet treden in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de
onderscheidene bepalingen verschillend kan zijn. Ingeval dit tijdstip niet voor alle bepalingen
hetzelfde is, worden door Ons voor zoveel nodig, op de grondslag van de ingevolge artikel 39
zoals dat luidt bij de inwerkingtreding van deze wet vervallen of ingetrokken bepalingen, regelen
gegeven.
2.
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de loonbelasting 1964.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële
Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, iwe zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 december 1964
JULIANA.
De Minister van Financiën,
H. J. WITTEVEEN.
De Staatssecretaris van Financiën,
VAN DEN BERGE.
Uitgegeven de achttiende december 1964.
De Minister van Justitie a.i.,
E. H. TOXOPEUS.