Pilots Eerstelijns Rechtsbijstand. Eindrapportage

Pilots Eerstelijns Rechtsbijstand
Eindrapportage
Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Barneveld, 25 september 2014
Referentie: VD/bv/13.481
Versie: 2.0 (definitief)
Auteur(s): Vicky Drost, Wouter Jongebreur, Ruben Lindenberg en Jan Reitsma
Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
+31 342 40 52 40
KvK 3908 1506
[email protected]
www.significant.nl
Inhoudsopgave
Managementsamenvatting
1.
2.
3.
4.
5.
Inleiding
12
1.1
Achtergrond en aanleiding pilots
12
1.2
Evaluatie en reikwijdte van de pilot
13
1.3
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten
14
1.4
Leeswijzer
15
Werkwijze pilots
17
2.1
Twee pilotmodellen
17
2.2
Werkwijze pilot
17
Doelgroep pilots
22
3.1
Bereik van de pilots
22
3.2
Respons
22
3.3
Voortraject richting Juridisch Loket
24
Noodzakelijkheidstoets
25
4.1
Zelfredzaamheid
26
4.2
Adequate voorliggende voorziening
29
4.3
Financieel belang
32
4.4
Juridische grondslag
35
4.5
Kansrijkheid om zaak in drie uur op te lossen
37
4.6
Geschillen op het terrein van huurrecht en verbintenissenrecht
40
4.7
Mate waarin de selectiefunctionaris van mening is dat doorverwijzing naar de
tweedelijn plaats dient te vinden op grond van de noodzakelijkheidstoets
42
4.8
Totaaloordeel noodzakelijkheidstoets
44
4.9
Tijdsbesteding spreekuur
48
4.10
Aanvraag en verstrekken toevoeging na spreekuur
49
4.11
Toevoegwaardigheid en oplossingsmogelijkheden in het spreekuur
51
Eenvoudige behandeling
52
5.1
Toepassing en verloop van de eenvoudige behandeling
52
5.2
Aanvraag en verstrekken toevoeging na eenvoudige behandeling
54
5.3
Toevoegwaardigheid en oplossingsmogelijkheden in de eenvoudige behandeling
56
5.4
De ervaringen van selectiefunctionarissen met de eenvoudige behandeling
57
5.5
Activiteiten eenvoudige behandeling
60
5.6
Advies aan rechtzoekenden indien de eenvoudige behandeling niet heeft geleid tot
een oplossing van het geschil
6.
7.
4
61
Kosten-batenanalyse
63
6.1
Reikwijdte kosten-batenanalyse
63
6.2
Rekenmethode
63
6.3
Vergelijking raming kosten van geschillen met en zonder pilot
64
Ervaring rechtzoekenden
71
7.1
Algemene waardering van het spreekuur
71
7.2
Ervaren toegevoegde waarde van het spreekuur
72
Inhoudsopgave
Pagina 2 van 109
8.
9.
7.3
Beoordeling stellingen en rapportcijfer
72
7.4
Voorgenomen vervolgstappen
75
Ervaring van selectiefunctionarissen
76
8.1
Communicatie
76
8.2
Uitvoeringspraktijk
77
Slotopmerkingen
78
9.1
Is specialisatie of generalisme wenselijk?
78
9.2
Competenties van een selectiefunctionaris voor eenvoudige behandeling
78
9.3
Kansen voor het versterking van de eerste lijn
79
9.4
Risico’s voor versterking van de eerste lijn
80
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
81
A.
Definitielijst
91
B.
Kenmerken rechtzoekenden
92
C.
Noodzakelijkheidstoets
94
D.
Detail kosten-batenanalyse
96
E.
Opzet intervisiebijeenkomst
106
F.
Samenstelling werkgroep
109
Inhoudsopgave
Pagina 3 van 109
Managementsamenvatting
Achtergrond en aanleiding, doelstelling en aanpak van het onderzoek
01
1
Bij brieven van 10 juli 2012, 12 juli 2013 en 18 februari 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie een vernieuwing van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand aangekondigd. In het licht van de
besparingsopgave waar het ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: het ministerie) mee is
geconfronteerd, is het stelsel van rechtsbijstand integraal heroverwogen. Op basis van deze heroverweging is
door de Staatssecretaris geconcludeerd dat een aantal maatregelen vereist is om het systeem van de
gesubsidieerde rechtsbijstand toekomstbestendig te maken.
02
2
Eén van de door de staatssecretaris aangekondigde maatregelen betreft de ‘selectie aan de poort’. Met
deze maatregel krijgt de eerste lijn een selectiefunctie. Een rechtzoekende moet zich van 2016 eerst melden
bij de eerste lijn wil hij aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. In die eerste lijn wordt vervolgens
door een selectiefunctionaris aan de hand van een noodzakelijkheidstoets beoordeeld of het noodzakelijk is
om een toevoeging in het kader van tweedelijns rechtsbijstand af te geven. Door deze zogenoemde
noodzakelijkheidstoets voor een aanspraak op tweedelijns rechtsbijstand te hanteren, verwacht het ministerie
dat een sterkere filter door de eerste lijn wordt toegepast op de doorverwijzing naar de tweede lijn.
Tegelijkertijd met invoering van ‘selectie aan de poort’ wordt de eerste lijn versterkt. De staatssecretaris
beoogt de versterkte eerste lijn zodanig in te richten dat zij vaker in staat is om rechtzoekenden te helpen met
het vinden van een passende oplossing voor hun geschil. Ook moet de rechtzoekende meer dan nu het geval
is waar mogelijk een beroep gaan doen op het gebruik van beschikbare alternatieve oplossingen.
03
In de pilot eerstelijns rechtsbijstand is door selectiefunctionarissen aan de hand van een fictief
beoordelingskader3 onderzocht of een rechtzoekende voor een toevoeging in het kader van tweedelijns
rechtsbijstand in aanmerking komt, of dat die rechtzoekende door middel van de eerste lijn geholpen kan
worden zijn juridische geschil op te lossen. In de pilot wordt de rol van selectiefunctionaris ingevuld door een
medewerker van het Juridisch Loket (hierna: loketmedewerker) of een advocaat, niet zijnde een advocaat in
loondienst (hierna: een advocaat). De selectiefunctionaris ziet de rechtzoekende op een spreekuur. Na dit
spreekuur kan de selectiefunctionaris de volgende beslissingen nemen:
a.
De rechtzoekende is op basis van het advies dat hij tijdens het spreekuur van de selectiefunctionaris
heeft ontvangen voldoende geholpen (het probleem is opgelost of de rechtzoekende kan zelfstandig
verder om het probleem op te lossen);
b.
De selectiefunctionaris is van oordeel dat het geschil naar een advocaat zou moeten worden
doorverwezen. In de pilot is deze uitkomst als ‘positieve beoordeling’ aangeduid;
1
Kenmerk 271901; kenmerk 393870; kenmerk 480749
2
Aangekondigd in de brief ‘Stelselvernieuwing rechtsbijstand’ aan de Tweede Kamer, 12 juli 2013, kenmerk 393870.
3
Aangekondigd in de brieven van de Staatssecretaris (zie voetnoot 2)
Managementsamenvatting
Pagina 4 van 109
c.
De selectiefunctionaris is niet van oordeel dat het geschil naar een advocaat zou moeten worden
4
doorverwezen In de pilot is deze uitkomst als ‘negatieve beoordeling’ aangeduid ;
d.
De selectiefunctionaris schat is dat hij in maximaal drie uur activiteiten kan verrichten die leiden tot een
oplossing van het geschil. In de pilot is deze uitkomst als ‘start van eenvoudige behandeling’
aangeduid.
04
Op zes pilotlocaties is de werkwijze rond selectie aan de poort getest aan de hand van twee
pilotmodellen: op drie vestigingen wordt de rol van selectiefunctionaris ingevuld door een advocaat en op drie
andere vestigingen door een loketmedewerker.
05
In opdracht van het ministerie zijn de pilots geëvalueerd door onderzoeksbureau Significant. De
doelstelling van het evaluatieonderzoek is het evalueren van de pilotmodellen afzonderlijk om een
geïnformeerde en onderbouwde keuze te kunnen maken voor de inrichting van de selectie aan de poort en
het versterken van de eerste lijn. De evaluatie levert geen advies op met een keuze voor één van de
pilotmodellen, maar biedt inzichten in de uitwerking en gevolgen van de verschillende bouwstenen van ieder
van de pilotmodellen en de modellen als geheel. De pilot staat daarmee op zichzelf en de evaluatie geeft
alleen informatie over de pilotmodellen.
06
a.
Voor het evaluatieonderzoek is een aantal verschillende onderzoeksmethoden ingezet:
Registraties voor het spreekuur en de eenvoudige behandeling:
i.
Voor ieder spreekuur is een registratieformulier ingevuld met daarin de kenmerken van de
rechtzoekende, de kenmerken van het geschil, de uitkomsten van de vijf aspecten van de
noodzakelijkheidstoets en de uitkomst van het spreekuur.
ii.
Voor iedere eenvoudige behandeling hebben de selectiefunctionarissen het verloop en de
uitkomst van de eenvoudige behandeling geregistreerd.
b.
Online en telefonische enquête onder rechtzoekenden gericht op de tevredenheid van de
rechtzoekenden en een online enquête onder alle selectiefunctionarissen waarin hen is gevraagd naar
de ervaringen in de pilot.
c.
In een groepsinterview met selectiefunctionarissen zijn de conceptresultaten van het onderzoek
getoetst en gevalideerd.
d.
Door de raad voor rechtsbijstand is uitgezocht voor welke geschillen die in de pilotperiode zijn
5
behandeld, een toevoeging is aangevraagd (bij huidige regelgeving). De raad voor rechtsbijstand heeft
tevens de toevoegwaardigheid volgens huidige regelgeving van een geschil getoetst.
e.
Om meer zicht te krijgen op de competenties die nodig zijn om de rol van selectiefunctionaris op een
kwalitatief adequate wijze te kunnen vervullen, is, op voorstel van het ministerie, een
intervisiebijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst is een aantal casussen besproken en is per
casus discussie gevoerd over welke overwegingen een rol spelen bij het oordelen van de verschillende
elementen van de noodzakelijkheidstoets.
4
Gewaarborgd is dat binnen de pilot rechtzoekenden niet zijn benadeeld in hun mogelijkheden om een toevoeging voor
gesubsidieerde rechtsbijstand te verkrijgen waarop zij volgens huidig recht aanspraak maken. Rechtzoekenden is
aangeboden vrijwillig aan de pilot deel te nemen, waardoor hun geschil mogelijk alsnog zonder gesubsidieerde
rechtsbijstand en het betalen van een eigen bijdrage zou kunnen worden opgelost.
Managementsamenvatting
Pagina 5 van 109
Bereik van de pilots
07
De doelgroep voor de pilots betreft rechtzoekenden die zich in persoon melden aan de balie van het
Juridisch Loket en aan wie na het contact met de baliemedewerker een diagnosedocument verstrekt kan
worden. Aan deze groep rechtzoekenden wordt door de baliemedewerker gevraagd om deel te nemen aan de
pilot. 55% van de rechtzoekenden bleek bereid tot deelname aan de pilot. De groep rechtzoekenden die
deelneemt aan de pilots betreft daarmee een selectie van de totale populatie van rechtzoekenden die zich
meldt bij het Juridisch Loket en in aanmerking komt voor een toevoeging.
08
Alle rechtzoekenden die deelnemen aan de pilots worden gezien door een selectiefunctionaris in het
spreekuur. Gedurende de pilotperiode zijn 1.155 registratieformulieren geheel of gedeeltelijk ingevuld,
waarvan 1.057 registratieformulieren bruikbaar waren voor het onderzoek. De geschillen zijn in 39% van de
gevallen behandeld door een loketmedewerker en in 61% van de behandelde geschillen is het geschil door
een advocaat behandeld (41% door een gespecialiseerde advocaat en 20% door een niet (in het betreffende
rechtsgebied) gespecialiseerde advocaat).
Resultaten evaluatie van het spreekuur
09
In de pilot eerstelijns rechtsbijstand is door selectiefunctionarissen een fictief beoordelingskader (de
noodzakelijkheidstoets) gebruikt. Onderstaande tabel geeft de criteria van de noodzakelijkheidstoets weer,
inclusief de evaluatieresultaten. Hierin is de vaststelling van de toevoegwaardigheid van de geschillen nog niet
meegenomen.
Criterium van de
Kwantitatieve resultaten ten aanzien van het criterium
noodzakelijkheidstoets
Kwalitatieve bevindingen
van de selectiefunctionaris
t.a.v. de werkbaarheid en
relevantie van het criterium
Zelfredzaamheid van de
In totaal wordt in 71% van de geschillen door de
Selectiefunctionarissen zijn
rechtzoekende
selectiefunctionaris de inschatting gemaakt dat de
verdeeld over de
rechtzoekende het geschil niet zelf of met hulp van anderen
werkbaarheid en relevantie
kan oplossen. Advocaten beoordelen de zelfredzaamheid
van het criterium.
vaker positief dan de loketmedewerkers.
Aanwezigheid van
Voor een ruime meerderheid (82%) van de geschillen is
Selectiefunctionarissen
adequate voorliggende
geen voorliggende voorziening voorhanden of is deze niet
ervaren het criterium als
voorziening
adequaat. Er is geen significant verschil gevonden in de
werkbaar en relevant, maar
beoordeling van adequate voorliggende voorzieningen
geven aan dat het inschatten
tussen loketmedewerkers en advocaten.
of een voorliggende
In geschillen die betrekking hebben op huurrecht en
voorziening adequaat is, lastig
verbintenissenrecht beoordelen selectiefunctionarissen
in te schatten is.
vaker dan in andere geschillen dat er sprake is van een
voorliggende voorziening.
Financieel belang van
In 80% van de geschillen lijkt in meer of mindere mate
Selectiefunctionarissen zijn
het geschil
sprake van een financieel belang, in 20% van de gevallen
over het algemeen van
Managementsamenvatting
Pagina 6 van 109
Criterium van de
Kwantitatieve resultaten ten aanzien van het criterium
noodzakelijkheidstoets
Kwalitatieve bevindingen
van de selectiefunctionaris
t.a.v. de werkbaarheid en
relevantie van het criterium
Juridische grondslag
lijkt het rechtsbelang volledig immaterieel.
mening dat het criterium
Van de geschillen met een financieel belang bedraagt het
werkbaar en relevant is, maar
belang in ruim de helft van de gevallen meer dan €1.000, 8%
uiten hun zorgen over de
betreft een financieel belang tussen de €500 en €1.000, 4%
consequenties van het
minder dan €500 en van 11% kon de omvang van het
criterium voor bepaalde
financieel belang niet worden gecategoriseerd.
groepen rechtzoekenden
Bij geschillen behandeld door een jurist werkzaam bij
waarbij het financieel belang
Juridisch Loket is vaker sprake van een financieel belang
net onder de grens van €1.000
dan bij advocaten (85% versus 77%).
valt.
Voor een ruime meerderheid (93%) van de geschillen is er
Selectiefunctionarissen zijn
sprake van juridische grondslag. Er is geen significant
het unaniem eens dat het
verschil gevonden tussen medewerkers van het Juridisch
criterium werkbaar en relevant
Loket en advocaten.
is.
Bij arbeidsrecht wordt de juridische grondslag vaker als
voldoende beoordeeld (98%), bij huurrecht en de
restcategorie ‘ander rechtsgebied’ wordt de juridische
grondslag juist minder vaak als voldoende beoordeeld
(88%).
Kansrijkheid om een
Van de geschillen wordt door de selectiefunctionarissen 34%
Het criterium wordt als
zaak binnen drie uur op
kansrijk geacht om binnen drie uur op te lossen, terwijl 50%
werkbaar en relevant
te lossen
van de geschillen daarvoor niet kansrijk worden geacht. In
beoordeeld, waarbij advocaten
16% van de geschillen is de inschatting dat de
het criterium als iets minder
rechtzoekende met het spreekuur al afdoende is geholpen.
werkbaar ervaren dan
Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket achten bijna de
loketmedewerkers.
helft van de door hun behandelde geschillen kansrijk om in
drie uur op te lossen, terwijl advocaten de meerderheid van
de geschillen die zij behandelen juist niet kansrijk achten om
in drie uur op te lossen. Het maakt in de beoordeling van de
kansrijkheid om de zaak in drie uur op te lossen geen
significant verschil of de advocaat gespecialiseerd is in het
rechtsgebied of niet.
10
Loketmedewerkers en advocaten beoordelen de verschillende onderdelen van de noodzakelijkheidstoets
die in de pilot is gehanteerd ter beoordeling van de toevoegwaardigheid van geschillen, over het algemeen als
werkbaar en relevant. Over de werkbaarheid en relevantie van het criterium ‘zelfredzaamheid’ bestond
verdeeldheid. De afbakening tussen ‘zelfredzaamheid’ en ‘adequate voorliggende voorziening’ bleek soms
diffuus. In geschillen die betrekking hebben op huurrecht en verbintenissenrecht beoordelen
selectiefunctionarissen vaker dan in andere geschillen dat er sprake is van een voorliggende voorziening.
Managementsamenvatting
Pagina 7 van 109
11
De uitkomsten van het spreekuur (op basis van totaaloordeel van de noodzakelijkheidstoets) door de
selectiefunctionaris, zijn als volgt:
a.
De selectiefunctionaris komt in 23% van de zaken tot het oordeel dat het geschil na afloop van het
spreekuur is opgelost of dat de rechtzoekende zelf verder kan om het geschil op te lossen. De
loketmedewerker komt in 17% van de zaken tot dit oordeel en de advocaat in 27% van de zaken.
b.
De selectiefunctionaris oordeelt in 36% van de gevallen dat het starten van een eenvoudige
behandeling zinvol is. De loketmedewerker doet dit vaker dan de advocaat (57% vs. 22%).
c.
De selectiefunctionaris geeft in 40% van de zaken een positief advies voor (directe) doorverwijzing naar
een advocaat. De loketmedewerker doet dit minder vaak dan de advocaat (25% vs. 49%).
d.
De selectiefunctionaris komt in een zeer beperkt aantal zaken (2%) tot een negatief oordeel ten aanzien
van de doorverwijzing naar een advocaat en ook geen start van een eenvoudige behandeling. In deze
gevallen is wel een diagnosedocument verstrekt.
12
Bij huurrecht is het geschil relatief vaak al opgelost in het spreekuur of kan de rechtzoekende na het
spreekuur verder (41%). Start van eenvoudige behandeling vindt relatief vaak plaats bij arbeidsrecht (53%) en
verbintenissenrecht (43%). Er wordt relatief vaak doorverwezen naar een advocaat bij personen- en
familierecht (62%) en sociale zekerheidsrecht (50%).
Resultaten evaluatie van de eenvoudige behandeling
13
In totaal zijn er volgens het totaaloordeel van het spreekuur 374 eenvoudige behandelingen gestart. Voor
280 zaken (75%) van deze zaken zijn gegevens beschikbaar voor de evaluatie. Deze gegevens zijn voor 81%
afkomstig van loketmedewerkers en voor 19% van advocaten. In onderstaande resultaten is nog geen
rekening gehouden met de inschatting van de toevoegwaardigheid.
14
In 52% van de eenvoudige behandelingen heeft de selectiefunctionaris aangegeven dat het geschil is
opgelost. Hierbij is er geen significant verschil tussen loketmedewerkers en advocaten. Over het algemeen
zijn loketmedewerkers positiever over eenvoudige behandeling dan advocaten en zien zij eerder kans om
eenvoudige behandeling te starten.
15
Ten aanzien van de inschatting van het type zaken dat geschikt is voor eenvoudige behandeling worden
geen grote verschillen geconstateerd tussen loketmedewerkers en advocaten. In zijn algemeenheid worden
huurrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht aangemerkt als rechtsgebieden waar eenvoudige behandeling
vaak kan worden ingezet. Vaak is er bij geschillen op deze gebieden nog ruimte voor informele
onderhandeling met de wederpartij met als doel de partijen nader tot elkaar te brengen opdat een oplossing
gevonden kan worden. Geschillen op het terrein van personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht,
bestuursrecht en vreemdelingenrecht worden door de selectiefunctionarissen minder geschikt gevonden voor
eenvoudige behandeling.
Toevoegwaardigheid van de geschillen en oplossingsmogelijkheden in de eerste lijn
16
In voorgaande resultaten is geen rekening gehouden met de toevoegwaardigheid van zaken. In de
evaluatie heeft de raad voor rechtsbijstand een inschatting gemaakt van de toevoegwaardigheid van de
Managementsamenvatting
Pagina 8 van 109
geschillen. Tevens is bijgehouden of er voor deze geschillen in een later stadium (alsnog) een toevoeging is
verstrekt (tot 2,5 maanden na afronding van het laatste spreekuur). Dit is in 882 van de geschillen in de pilot
6
gelukt . Van deze geschillen bleek 73% toevoegwaardig. In het onderzoek hebben we aangenomen dat een
toevoegwaardig geschil na het spreekuur en eventuele eenvoudige behandeling definitief is opgelost als er
niet alsnog een toevoeging is verstrekt.
17
a.
De resultaten van de pilot rekening houdend met de toevoegwaardigheid van de geschillen zijn als volgt:
Van de toevoegwaardige geschillen blijkt 11% al tijdens het spreekuur definitief te kunnen worden
opgelost. Hierin is geen significant verschil tussen loketmedewerkers en advocaten.
b.
Van de toevoegwaardige geschillen blijkt, maar niet tijdens het spreekuur konden worden opgelost,
bleek 18% definitief door middel van eenvoudige behandeling te kunnen worden opgelost.
Loketmedewerkers slagen er in 29% van de toevoegwaardige zaken tijdens de eenvoudige
behandeling op te lossen, advocaten in 11%.
c.
Van de toevoegwaardige geschillen is in zeer beperkt aantal gevallen (1%) geoordeeld dat de
rechtzoekende op grond van het gehanteerde beoordelingskader niet voor een toevoeging in
aanmerking komt. Dit geldt zowel voor loketmedewerkers als voor advocaten.
d.
Bij elkaar genomen (geschillen die zijn opgelost tijdens spreekuur of eenvoudige behandeling, en
geschillen die volgens het gehanteerde beoordelingskader niet toevoegwaardig zijn) volgt uit de
pilotsituatie een afname met 30% van het aantal toevoegwaardige geschillen.
18
Opgemerkt wordt dat in de huidige situatie in 22% van alle toevoegwaardige zaken geen toevoeging
wordt aangevraagd. Daarnaast kunnen aangevraagde toevoegingen alsnog om inhoudelijke redenen (3%) of
financiële redenen (3%) worden afgewezen.
Resultaten kosten-batenanalyse
19
In het onderzoek zijn de kostenbesparende effecten als gevolg van de gehanteerde werkwijze in de pilots
inzichtelijk gemaakt. De kosten in de pilot worden veroorzaakt door een cumulatie het spreekuur, eventuele
eenvoudige behandeling en alsnog verstrekte toevoegingen. De baten worden bepaald door de mate waarin
kosten voor toevoegingen worden uitgespaard door de werkwijze in de pilot.
20
De vergelijking tussen kosten en baten heeft betrekking op de pilot en geeft daarom geen indicatie van
het te verwachten kostenvoordeel of kostennadeel indien bij de versterking van de eerstelijns rechtsbijstand
door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inrichtingskeuzes worden gemaakt die afwijken van de
pilotsituatie.
21
De behandeling van een geschil in de pilotsituatie is gemiddeld € 39 duurder gebleken dan in het geval
het geschil niet in de pilot zou zijn ingebracht. Hierbij wordt opgemerkt dat de € 39 negatief een gemiddelde
uitkomst is van alle modaliteiten die in de pilot zijn toegepast. Het kostennadeel is het kleinst bij geschillen die
6
Aangezien in 882 van de 1.057 geschillen de toevoegwaardigheid kon worden vastgesteld en de koppeling met een geldig
BSN kon worden gemaakt, kunnen de uitkomsten van het spreekuur licht verschillen van de eerder gepresenteerde
percentages (waarin nog geen rekening is gehouden met toevoegwaardigheid en het volgen van verstrekte toevoegingen).
Managementsamenvatting
Pagina 9 van 109
zijn behandeld door loketmedewerkers (€ 14) en het grootst bij geschillen die zijn behandeld door advocaten
(€ 76). Deze bedragen zijn alleen van toepassing onder de condities waaronder de pilot heeft plaatsgevonden.
22
Met het spreekuur en de eenvoudige behandeling gaan kosten gepaard. Deze bedragen in de pilot
gemiddeld € 60, maar verschilt afhankelijk van het type selectiefunctionaris: gemiddeld € 38 voor
loketmedewerkers, gemiddeld € 69 voor niet gespecialiseerde advocaten en gemiddeld € 76 voor
gespecialiseerde advocaten. Eenvoudige behandeling kost in de pilot gemiddeld € 149, indien verricht door
loketmedewerkers gemiddeld € 108 en indien uitgevoerd door een advocaat € 317. Als een toevoegwaardige
zaak tijdens het spreekuur of eenvoudige behandeling definitief wordt opgelost, leidt dit tot een besparing.
Deze toevoegingen kosten gemiddeld € 726 per zaak.
23
Als een toevoegwaardig geschil tijdens het spreekuur definitief wordt opgelost, leidt dit tot een
substantiële besparing van gemiddeld € 682 bij de uitvoering door loketmedewerkers en € 648 bij de
uitvoering door een advocaat. Als een toevoegwaardige zaak door middel van eenvoudige behandeling
definitief wordt opgelost, dan leidt dit ook tot een besparing. Deze besparing is per zaak gemiddeld € 563 als
een loketmedewerker de eenvoudige behandeling uitvoert, en € 336 als de eenvoudige behandeling wordt
gedaan door een advocaat. Deze besparingen gelden in het geval dat voor het betreffende geschil in de
huidige situatie wel een toevoeging aangevraagd zou worden. In deze bedragen is derhalve geen rekening
gehouden met het percentage van de zaken waarin in de huidige situatie geen toevoeging wordt
aangevraagd, de aanvraag om andere redenen wordt afgewezen of een LAT wordt toegekend. Zie voor een
verdere toelichting bijlage D.
Ervaringen van rechtzoekenden en selectiefunctionarissen
24
Tot slot is in het evaluatieonderzoek aandacht besteed aan de ervaringen van rechtzoekenden met de
pilot en aan de ervaringen van selectiefunctionarissen met de pilot. Medewerkers van het Juridisch Loket
beoordelen de uitvoeringspraktijk van het spreekuur gemiddeld met een rapportcijfer 7,5. Het oordeel van de
advocaten is met een 7,2 iets lager. Rechtzoekenden blijken zeer tevreden over de hulp die hen tijdens het
spreekuur wordt geboden. Gemiddeld krijgt het spreekuur een rapportcijfer een 8,4, en 97% van de
rechtzoekenden geeft een voldoende (een 6 of hoger).
25
De medewerkers van het Juridisch Loket vinden specialisatie over het algemeen geen vereiste voor het
werken met de noodzakelijkheidstoets tijdens het spreekuur. Naar hun mening vraagt het inschatten van de
‘kans van slagen’ van een zaak niet om specialisatie. De overige vragen van de noodzakelijkheidstoets (zoals
zelfredzaamheid en aanwezigheid van voorliggende voorzieningen) zijn dermate feitelijk en door een
generalist daarmee goed te beantwoorden. Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket vinden specialisatie
eveneens geen vereiste voor het goed uitvoeren van een eenvoudige behandeling. Advocaten geven aan dat,
naarmate een selectiefunctionaris meer gespecialiseerd is in een vakgebied, deze beter in staat is te
beoordelen wat de kansrijkheid van een zaak is. Naar hun mening is specialisatie juist ook een vereiste voor
het goed uitvoeren van een eenvoudige behandeling. Vanwege de korte behandelingstijd is specialisatie
nodig om snel tot de kern van de zaak te komen en te kunnen beoordelen waar de mogelijke oplossingen
liggen.
Managementsamenvatting
Pagina 10 van 109
26
Als kansen voor de versterking van de eerstelijns rechtsbijstand worden genoemd - zowel door
medewerkers van het Juridisch Loket als advocaten – het besteden van meer tijd per zaak in de eerste lijn,
en een betere samenwerking tussen eerste lijn en tweede lijn. Medewerkers van het Juridisch Loket en
advocaten verschillen in hun mening over de risico’s van versterking van de eerste lijn. Medewerkers van het
Juridisch Loket zien de risico’s met name gelegen in de organisatorische beheersbaarheid. Ook vrezen zij
minder effectief te kunnen zijn als zij door de wederpartij van de rechtzoekende voor belangenbehartiger
worden aangezien. Advocaten zien vooral het risico dat de kwaliteit in de eerste lijn onvoldoende zal zijn
gewaarborgd, en vrezen dat rechtzoekenden zullen worden weggehouden van tijdige en adequate
rechtsbijstand.
27
Uit de intervisiebijeenkomst blijkt dat loketmedewerkers en advocaten aangeven aan dat een basisniveau
aan juridische kennis, empathisch vermogen en overtuigingskracht belangrijk zijn om rechtzoekenden
kwalitatief goede rechtsbijstand te kunnen verlenen. Op de vragen of de selectiefunctionaris een
belangenbehartiger zou moeten zijn en over specialistische kennis zou moeten beschikken, heeft de
bijeenkomst geen eenduidig antwoord opgeleverd.
Managementsamenvatting
Pagina 11 van 109
1.
Inleiding
1.1
Achtergrond en aanleiding pilots
28
Gesubsidieerde rechtsbijstand is een belangrijk maatschappelijk goed. Voor iedere burger dient de
toegang tot het recht te zijn gewaarborgd wanneer hij serieuze zaken ter toetsing aan de rechter wil
voorleggen. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand stelt mensen die de kosten van rechtsbijstand niet
geheel zelf kunnen dragen in staat met juridische hulp een adequate oplossing voor hun serieuze geschillen
te bereiken. In Nederland zijn de regels betreffende de gesubsidieerde rechtsbijstand neergelegd in de Wet op
de rechtsbijstand (hierna: de Wrb) en enkele algemene maatregelen van bestuur.
29
7
Bij brieven van 10 juli 2012, 12 juli 2013 en 18 februari 2014 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie een vernieuwing van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand (hierna: de stelselvernieuwing)
aangekondigd. In het licht van de besparingsopgave waar het ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: het
ministerie) mee is geconfronteerd, is het stelsel van rechtsbijstand integraal heroverwogen. Op basis van deze
heroverweging is door de staatssecretaris geconcludeerd dat een aantal maatregelen vereist is om het
systeem van de gesubsidieerde rechtsbijstand toekomstbestendig te maken.
30
Eén van de door de staatssecretaris aangekondigde maatregelen 8 betreft de ‘selectie aan de poort’. Met
deze maatregel krijgt de eerste lijn een selectiefunctie. Een rechtzoekende moet zich van 2016 eerst melden
bij de eerste lijn wil hij aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. In die eerste lijn wordt vervolgens
door een selectiefunctionaris aan de hand van een noodzakelijkheidstoets beoordeeld of het noodzakelijk is
om een toevoeging in het kader van tweedelijns rechtsbijstand af te geven. Door deze zogenoemde
noodzakelijkheidstoets voor een aanspraak op tweedelijns rechtsbijstand te hanteren, verwacht het ministerie
dat een sterkere filter door de eerste lijn wordt toegepast op de doorverwijzing naar de tweede lijn.
Tegelijkertijd met invoering van ‘selectie aan de poort’ wordt de eerste lijn versterkt. De staatssecretaris
beoogt de versterkte eerste lijn zodanig in te richten dat zij vaker in staat is om rechtzoekenden te helpen met
het vinden van een passende oplossing voor hun geschil. Ook moet de rechtzoekende meer dan nu het geval
is waar mogelijk een beroep gaan doen op het gebruik van beschikbare alternatieve oplossingen (zoals
rechtsbijstandverzekeringen of rechtsbijstand via vakbonden).
31
Selectie aan de poort veronderstelt dat in de eerste lijn een functionaris werkzaam is die de selectie
uitvoert. De rol van selectiefunctionaris zou door verschillende typen professionals kunnen worden ingevuld.
In de pilot wordt de rol van selectiefunctionaris vervuld door een medewerker van het Juridisch Loket of een
advocaat, niet zijnde een advocaat in loondienst (hierna: een advocaat).
32
Teneinde de pilot logistiek beheersbaar te houden en te voorkomen dat een te intensieve inzet van
medewerkers van het Juridisch Loket een risico zou vormen voor de continuïteit van het primaire proces, zijn
van de vier modellen er in de praktijk twee beproefd. Deze twee modellen betreffen beide de variant waarin de
eenvoudige behandeling kan worden uitgevoerd. Op zes pilotlocaties wordt de werkwijze rond selectie aan de
poort getest aan de hand van twee pilotmodellen: op drie vestigingen wordt de rol van selectiefunctionaris
7
Kenmerk 271901; kenmerk 393870; kenmerk 480749.
8
Aangekondigd in de brief ‘Stelselvernieuwing rechtsbijstand’ aan de Tweede Kamer, 12 juli 2013, kenmerk 393870.
1. Inleiding
Pagina 12 van 109
ingevuld door een advocaat en op de drie andere vestigingen vervult een jurist werkzaam voor het Juridisch
Loket de rol van selectiefunctionaris.
1.2
33
Evaluatie en reikwijdte van de pilot
In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de pilots zijn geëvalueerd door
onderzoeksbureau Significant.
34
De doelstelling van het evaluatieonderzoek is het evalueren van de pilotmodellen (zie alinea 04)
afzonderlijk om een geïnformeerde en onderbouwde keuze te kunnen maken voor de inrichting van de
selectie aan de poort en het versterken van de eerstelijn.
35
a.
Om de doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het toepassen van de noodzakelijkheidstoets?
(Onderdeel van de noodzakelijkheidstoets is de vraag of eenvoudige behandeling zinvol wordt geacht).
b.
Wat is de kwaliteit van de door de selectiefunctionarissen geboden dienstverlening:
i.
Objectief: Hoeveel geschillen zijn opgelost na het spreekuur en hoeveel geschillen zijn opgelost
na eenvoudige behandeling?
ii.
Subjectief: Wat is de ervaring van rechtzoekenden ten aanzien van hun behandeling tijdens de
pilot? Wat is de tevredenheid van de rechtzoekenden die gebruik hebben gemaakt van de
dienstverlening van de selectiefunctionarissen?
c.
Wat zijn de kosten en baten van de pilot?
d.
Hoeveel zaken zijn doorverwezen naar de tweedelijns rechtsbijstand op grond van het toepassen van
de noodzakelijkheidstoets?
e.
Wat zijn de ervaringen van de selectiefunctionarissen die aan de pilots hebben deelgenomen?
f.
Wat zijn de motieven van rechtzoekenden die weigeren mee te werken aan de pilot?
36
Bovenstaande vragen worden waar mogelijk onderverdeeld naar type rechtsgebied en type
selectiefunctionaris. Indien er statistisch significante verschillen waarneembaar zijn bij deze uitsplitsingen in
de analyse wordt dit vermeld bij de bevindingen in de rapportage. Statistisch significant wil zeggen dat de
kans kleiner dan 5% is dat het gevonden verschil op basis van toeval gevonden is.
37
De evaluatie levert geen advies op met een keuze voor één van de pilotmodellen, maar biedt inzichten in
de uitwerking en gevolgen van de verschillende bouwstenen van ieder van de pilotmodellen en de modellen
als geheel. De pilot staat daarmee op zichzelf en de evaluatie geeft alleen informatie over de pilotmodellen.
De modulaire opbouw van het onderzoek biedt daarmee inzicht in de afzonderlijke elementen uit de pilots.
Deze inzichten kunnen door het ministerie worden benut bij het maken van een keuze door wie en hoe de rol
van de selectiefunctionaris kan worden ingericht en hoe de eerste lijn wordt ingericht.
38
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze van de pilots uitvoerig beschreven. De pilots zijn op een wijze opgezet
dat een rechtzoekende na binnenkomst bij het Juridisch Loket gezien wordt door een baliemedewerker. De
baliemedewerker doet - na het doorlopen van een aantal stappen die in hoofdstuk 2.2. uitvoerig worden
beschreven - aan een selectie van de rechtzoekenden die zich melden bij de balie het aanbod tot deelname
1. Inleiding
Pagina 13 van 109
aan de pilot. De evaluatie van de pilot richt zich op het proces dat start nadat een rechtzoekende heeft
aangegeven deel te nemen aan de pilot en gezien wordt door een selectiefunctionaris op het spreekuur. Het
voortraject bij de balie valt buiten de reikwijdte van de evaluatie.
1.3
39
f.
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten
Voor het evaluatieonderzoek is een aantal verschillende onderzoeksmethoden ingezet:
Registratieformulier per cliënt. Bij iedere casus die de selectiefunctionarissen op het spreekuur heeft
gezien, is dit formulier ingevuld. In de registratie zijn de kenmerken van de rechtzoekende en de
kenmerken van het geschil vastgelegd. Ook is de toepassing van de noodzakelijkheidstoets
geregistreerd, inclusief de uitkomst van het spreekuur. Deze registratie is gebruikt voor het verkrijgen
van statistische informatie en voor kwalitatieve informatie over de overwegingen die spelen bij het
toepassen van het noodzakelijkheidstoets;
g.
Online enquête onder de rechtzoekenden die op het spreekuur zijn geweest. Iedere rechtzoekende is
door de selectiefunctionaris tijdens het spreekuur gevraagd of ze voor een enquête benaderd mochten
worden. Degenen die hiermee akkoord gingen hebben een e-mail ontvangen van het
onderzoeksbureau met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen9. Indien een rechtzoekende na
één week de vragenlijst nog niet had ingevuld, is er door het onderzoeksbureau eenmaal gerappelleerd.
Met de vragenlijst is gemeten hoe tevreden men was over de verschillende aspecten van de
dienstverlening en in hoeverre het spreekuur voor de rechtzoekenden van toegevoegde waarde is
geweest. Er is een combinatie gebruikt van open vragen, het geven van rapportcijfers en het aangeven
van de mate waarin men het eens was met stellingen. Met deze methode is de subjectieve kwaliteit van
de werkwijze onderzocht;
h.
Telefonische enquête onder rechtzoekenden die op het spreekuur zijn geweest. In aanvulling op de
online enquêtes, is een aantal rechtzoekenden benaderd voor een telefonisch interview. In deze korte
interviews werd de respondenten ruimte geboden om meer te vertellen over waarom ze de
dienstverlening wel of niet goed vonden. Hiermee zijn de resultaten uit de online enquêtes verdiept;
i.
Online enquête onder alle selectiefunctionarissen. Aan het einde van de pilot is een online enquête
onder alle selectiefunctionarissen uitgezet. In deze enquête is de selectiefunctionarissen gevraagd naar
de ervaringen in de pilot met betrekking tot de organisatie van de pilot, de toepassing van de
noodzakelijkheidstoets, het uitvoeren van de eenvoudige behandeling, de vereisten die aan een
selectiefunctionaris worden gesteld en verbeterpunten ten aanzien van de versterking van de eerste lijn;
j.
Interviews met selectiefunctionarissen. Na vier weken pilotperiode zijn met zes selectiefunctionarissen
interviews uitgevoerd. Hierin is gevraagd naar de ervaringen met betrekking tot de toepassing van de
criteria uit de noodzakelijkheidstoets, de uitvoering van de eenvoudige behandeling en de organisatie
van de pilot;
k.
Handmatige registratie door selectiefunctionarissen ten aanzien van het verloop van de eenvoudige
behandeling. De selectiefunctionarissen hebben allen een Excelformulier ontvangen waarin zij, voor alle
zaken die ze in eenvoudige behandeling hebben behandeld, gevraagd zijn welke activiteiten ze hebben
9
Indien een rechtzoekende bereid was mee te werken aan de vragenlijst, maar niet in de mogelijkheid was om een e-mail
te ontvangen, is aan de rechtzoekende de vragenlijst op papier verstrekt inclusief een retourenvelop om de ingevulde
vragenlijst naar het onderzoeksbureau terug te sturen.
1. Inleiding
Pagina 14 van 109
uitgevoerd, de uitkomst van de eenvoudige behandeling en de eventuele vervolgstappen na de
eenvoudige behandeling. Ook zijn de tijdbesteding en doorlooptijd van de eenvoudige behandeling
hierin vastgelegd. De analyse van deze registratie levert een kwantitatief beeld op van de effectiviteit
van de eenvoudige behandeling en de benodigde tijd. Daarnaast levert de analyse een kwalitatief beeld
op van de handelingen die uitgevoerd worden tijdens de eenvoudige behandeling en de adviezen die
worden gegeven indien eenvoudige behandeling niet leidt tot een oplossing van het geschil;
l.
Groepsinterview met selectiefunctionarissen. Na afloop van de pilot is met een aantal
selectiefunctionarissen (advocaten en medewerkers van het Juridisch Loket samen) een
groepsinterview gehouden. Hierin is een aantal conceptresultaten van het onderzoek op hoofdlijnen
teruggekoppeld en is de deelnemers ter toetsing gevraagd of zij zich kunnen herkennen in de
resultaten. Daarnaast zijn de positieve en negatieve ervaringen met de nieuwe werkwijze opgehaald;
m.
Database aangevraagde toevoegingen van de raad voor rechtsbijstand. Door de raad voor
rechtsbijstand is uitgezocht voor welke zaken die in de pilotperiode zijn behandeld, een toevoeging is
aangevraagd10 . De raad voor rechtsbijstand heeft tevens de toevoegwaardigheid van een zaak
getoetst. Dat betreft een toevoeging volgens de huidige regelgeving. De raad voor rechtsbijstand heeft
tevens de toevoegwaardigheid volgens huidige regelgeving van een zaak getoetst;
n.
Om meer zicht te krijgen op de competenties die nodig zijn om op een kwalitatief adequate wijze de rol
van selectiefunctionaris te kunnen vervullen, is, op voorstel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
een intervisiebijeenkomst georganiseerd. De opzet daarvan is afgestemd met betrokkenen namens de
advocatuur, het Juridisch Loket en de raad voor rechtsbijstand.
Bij alle dataverzameling is het onderscheid gemaakt tussen een advocaat als selectiefunctionaris en een
40
medewerker van het Juridisch Loket als selectiefunctionaris, zodat vast te stellen is of er significante
verschillen zijn bij de invulling van de rol als selectiefunctionaris.
De opzet van het onderzoek, de tussentijdse bevindingen en de conceptversie van de eindrapportage zijn
41
besproken in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie
(tevens voorzitter van de werkgroep), het Juridisch Loket, de advocatuur en de raad voor rechtsbijstand (zie
bijlage F).
1.4
42
Leeswijzer
De rapportage is als volgt opgebouwd:
a.
Hoofdstuk 2 geeft inzicht de werkwijze van de pilots;
b.
Hoofdstuk 3 gaat in op het bereik van de pilots. Ook presenteren we in dit hoofdstuk de
responspercentages van de vragenlijsten die selectiefunctionarissen invullen;
c.
In hoofdstuk 4 geven we de bevindingen (zowel kwantitatief als kwalitatief) weer ten aanzien van de
noodzakelijkheidstoets en het totaaloordeel;
d.
De bevindingen ten aanzien van eenvoudige behandeling zijn verwoord in hoofdstuk 5;
e.
Hoofdstuk 6 betreft de kosten-batenanalyse;
10
Half juni is door de raad van rechtsbijstand voor alle zaken die zijn gehandeld in de pilotperiode bekeken of er een
toevoeging is aangevraagd.
1. Inleiding
Pagina 15 van 109
f.
De ervaringen van rechtzoekenden met de pilots zijn verwoord in hoofdstuk 7;
g.
Hoofdstuk 8 beschrijft de ervaringen van selectiefunctionarissen met hun deelname aan de pilots;
h.
Enkele slotopmerkingen zijn opgenomen in hoofdstuk 9;
i.
Een rapportage over een intervisiebijeenkomst is opgenomen na hoofdstuk 9;
j.
In bijlage A is een definitielijst opgenomen.
1. Inleiding
Pagina 16 van 109
2.
43
2.1
44
a.
Werkwijze pilots
In voorliggend hoofdstuk wordt de werkwijze beschreven die in de pilots wordt gevolgd.
Twee pilotmodellen
Zoals aangegeven in alinea 04 kent de pilot rond selectie aan de poort twee modellen:
Pilotmodel 1 - Eerste lijn met een selectiefunctionaris, een jurist van het Juridisch Loket, die zowel de
selectie van zaken doet, als eenvoudige zaken in de eerste lijn zelf afhandelt;
b.
Pilotmodel 2 - Eerste lijn met een selectiefunctionaris, zijnde advocaat, die zowel de selectie van zaken
doet, als eenvoudige zaken in de eerste lijn zelf afhandelt.
45
Zoals hiervoor beschreven voert de selectiefunctionaris de selectie van zaken uit én kan de
selectiefunctionaris eenvoudige zaken in de eerste lijn afhandelen. Bij de afhandeling van eenvoudige zaken
in de eerste lijn geldt dat wanneer een advocaat de rol van selectiefunctionaris invult er sprake is van een
belangenbehartiger in deze rol. Bij invulling van de rol door een jurist van het Juridisch Loket bij eenvoudige
behandeling is dit niet het geval; deze kan puur adviserend of bemiddelend optreden. Bij de opzet van de
pilots is door de werkgroep besloten om van één rol te spreken, namelijk die van selectiefunctionaris. Waar in
het vervolg van dit rapport wordt gesproken over selectiefunctionaris, kan dit dus de selectiefunctionaris
betreffen die de selectie van zaken tijdens het spreekuur uitvoert óf de persoon (advocaat dan wel
medewerker van het Juridisch Loket) die de eenvoudige behandeling uitvoert.
46
De pilots worden uitgevoerd op zes vestigingen van het Juridisch Loket. Op de locaties Enschede,
Rotterdam, en Zwolle vervult een advocaat de rol van de selectiefunctionaris. Op de locaties Almelo, Den
Haag en Leeuwarden vervult een medewerker van het Juridisch Loket de rol van selectiefunctionaris.
47
Kenmerkend voor een pilot is dat deze is gericht op het experimenteren met een werkwijze. Ook voor de
pilots die onderwerp zijn van de evaluatie geldt dat er wordt geëxperimenteerd met toetsingscriteria die nog
niet in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Gewaarborgd is - door middel van de instructie aan
selectiefunctionarissen en de aandacht die hiervoor is gevraagd tijdens de informatiebijeenkomsten - dat
rechtzoekenden niet zijn benadeeld in hun mogelijkheden een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand
te verkrijgen waarop zij volgens huidig recht aanspraak maken. Rechtzoekenden is aangeboden vrijwillig aan
de pilot deel te nemen, waardoor hun geschil mogelijk alsnog zonder gesubsidieerde rechtsbijstand en het
betalen van een eigen bijdrage zou kunnen worden opgelost.
2.2
48
Werkwijze pilot
De doelgroep voor de pilots is de groep rechtzoekenden die zich in persoon melden aan de balie van het
Juridisch Loket en die na het contact met de balie in aanmerking komen voor een diagnosedocument.
49
Figuur 1 betreft het stroomschema waarin de werkwijze van de pilots is weergegeven.
2. Werkwijze pilots
Pagina 17 van 109
a.
De selectiefunctionaris, zijnde een jurist van het Juridisch Loket, wordt in het schema aangeduid als
‘selectiefunctionaris A’. De selectiefunctionaris, zijnde een advocaat, wordt aangeduid met
‘selectiefunctionaris B’. Let op: hierbij geldt de opmerking zoals gemaakt in alinea 17;
b.
Waar in het stroomdiagram wordt gesproken van een ‘eenvoudige’ zaak, wordt daarmee bedoeld dat de
selectiefunctionaris een zaak als eenvoudig beoordeelt en dus inschat dat de zaak binnen drie uur kan
worden afgehandeld binnen de eerste lijn;
c.
Waar in het stroomdiagram wordt gesproken van een ‘ingewikkelde’ zaak, wordt daarmee bedoeld dat
de selectiefunctionaris een zaak als ingewikkeld beoordeelt en dus inschat dat de zaak niet binnen drie
uur binnen de eerste lijn kan worden afgehandeld.
2. Werkwijze pilots
Pagina 18 van 109
PILOT 1 & 2
Versterking eerste lijn het Juridisch Loket
Start
Rechtzoekende
bezoekt de balie van het JL.
De jurist van het JL
vraagt rechtzoekende door ter
verheldering vraagstelling en/of
doelstelling burger en
Informeert rechtzoekende daarna over
diens juridische positie,
mogelijkheden en/of kosten.
De jurist van het JL
kan kiezen voor mogelijkheid
1 t/m 3 (i.o.m. de rechtzoekende)
of kiezen voor mogelijkheid 4 of 5.
Indien mogelijkheid 1 t/m 5
geen optie is,
verwijst de jurist van het JL
de rechtzoekende intern door naar het
spreekuur van selectiefunctionaris A/B.
Mogelijkheid 1:
Rechtzoekende lost probleem
zelf op
(Belt/overlegt met of schrijft andere
partij aan etc).
Stop
Mogelijkheid 2:
De jurist van het JL zoekt contact
met andere partij en onderzoekt
mogelijkheden tot oplossing van de
zaak.
Stop
Mogelijkheid 3:
Rechtzoekende zoekt hulp bij een
andere partij (geschillencommissie,
huurcommissie etc.)
Stop
Mogelijkheid 4:
Bij zwakke juridische positie, kleine
kans op succes en/of hoge kosten,
wordt nadrukkelijk aan
rechtzoekende de optie van
berusting geadviseerd.
Stop
Mogelijkheid 5:
Rechtzoekende wordt op diens
verzoek ‘terugverwezen’ naar
voorkeursadvocaat met wie
rechtzoekende reeds contact heeft
gelegd en/of wenst niet deel te
nemen aan de pilot.
Stop
Selectiefunctionaris A/B
toetst aan de hand van
nieuw beoordelingskader
of de rechtzoekende moet worden
doorverwezen.
Indien selectiefunctionaris A/B
de kwestie positief beoordeelt en
het een eenvoudige zaak betreft,
handelt selectiefunctionaris A/B
de zaak binnen het JL af.
Indien selectiefunctionaris A/B
de kwestie positief beoordeelt
en het een ingewikkelde zaak
betreft,
verwijst selectiefunctionaris A/B
de rechtzoekende door naar
een externe advocaat.
Selectiefunctionaris A/B
beoordeelt het verzoek als
negatief.
De inkomensverklaring wordt
aangevraagd bij de Raad voor
Rechtsbijstand
Selectiefunctionaris A/B geeft de
rechtzoekende een
diagnosedocument mee.
Selectiefunctionaris A/B geeft
de rechtzoekende een
diagnosedocument mee.
Stop
Stop
Stop
Figuur 1. Stroomschema pilot: de geel gekleurde blokken geven de reikwijdte van de evaluatie van de pilot aan. De
evaluatie richt zich op het proces dat start op het moment dat een rechtzoekende de selectiefunctionaris ziet in het
spreekuur. De stappen dei de baliemedewerker doorloopt (blauwe en grijze blokken) behoren niet onder de
reikwijdte van de evaluatie
50
Een toelichting op de werkwijze zoals weergegevens in figuur 1 is in onderstaande alinea’s uitgeschreven.
51
De werkwijze start op het moment dat een rechtzoekende bij de balie van het Juridisch Loket komt met
een vraag of conflict. De baliemedewerker (jurist, niet in de hoedanigheid van selectiefunctionaris) van het
2. Werkwijze pilots
Pagina 19 van 109
Juridisch Loket vraagt door om de vraag van de rechtzoekende helder te krijgen. Tevens vraagt de
baliemedewerker door om erachter te komen wat het doel van de rechtzoekende is; wat zijn wat de
rechtzoekende betreft de gewenste en denkbare oplossingen, ook op de langere termijn?
52
De baliemedewerker geeft informatie over de vraag van de rechtzoekende en informeert de
rechtzoekende over diens juridische positie. Vervolgens informeert de baliemedewerker de rechtzoekende
over de mogelijkheden om een oplossing dichterbij te brengen en welke kosten dat met zich meebrengt. De
volgende opties neemt de baliemedewerker door:
a.
Wat kan de rechtzoekende zelf doen om tot een oplossing te komen? Er zijn diverse mogelijkheden,
zoals bellen of overleg met de andere partij, een brief schrijven;
b.
Wat kan de jurist van het Juridisch Loket in gang zetten door contact te leggen met de andere partij?
Kunnen standpunten nog bij elkaar worden gebracht, is bemiddeling mogelijk, kan een derde partij,
zoals een deskundige, nog iets betekenen et cetera?
c.
Als de rechtzoekende het geschil niet zelf kan oplossen en ook de hulp van de jurist van het Juridisch
Loket niet effectief is, gaat de baliemedewerker na welke andere partijen buiten de juridische keten van
advocaat en rechter, de rechtzoekende kunnen helpen. Te denken valt aan een geschillencommissie,
buurtbemiddeling, echtscheidingsadviseur, andere bemiddelaars, diverse websites et cetera;
d.
Als de juridische positie zwak is en/of de kans op succes klein en/of de kosten hoog, wordt door de
baliemedewerker nadrukkelijk de optie van berusting in de situatie besproken of geadviseerd aan de
rechtzoekende.
53
Indien de hiervoor genoemde opties geen reële mogelijkheden zijn in de betreffende zaak en verwijzing
naar een advocaat naar inschatting van de baliemedewerker noodzakelijk is, wordt de rechtzoekende
gewezen op het bestaan van een pilot binnen het Juridisch Loket. Indien de rechtzoekende aangeeft niet aan
de pilot te willen deelnemen, bijvoorbeeld om de rechtzoekende wenst te worden terugverwezen naar een
advocaat die hij/zij eerder in de betreffende kwestie heeft gesproken, wordt aan de balie een
diagnosedocument verstrekt .
54
Indien de rechtzoekende aangeeft wel deel te willen nemen aan de pilot, wordt een afspraak aangeboden
op het spreekuur van selectiefunctionaris A/B. Dit spreekuur vindt binnen enkele werkdagen na het bezoek
aan de balie plaats. Tijdens het spreekuur toetst selectiefunctionaris A/B - op basis van een daarvoor
opgesteld beoordelingskader (zie bijlage C)
11
- in hoeverre de rechtzoekende op grond van noodzakelijkheid
in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien selectiefunctionaris A/B van mening is dat het
een eenvoudige zaak betreft die binnen een tijdsbestek van drie uur kan worden afgehandeld, wordt deze
zelfstandig door de selectiefunctionaris afgehandeld. De selectiefunctionaris A/B registreert de
persoonsgegevens en vraagt bij de raad voor rechtsbijstand een inkomensverklaring aan. Op het moment dat
de selectiefunctionaris, zijnde een advocaat, goede redenen heeft om de eenvoudige behandeling niet zelf te
doen, treedt hij in overleg met een andere deelnemende advocaat met de vraag of die de eenvoudige
behandeling op zich kan nemen. Indien gedurende de afhandeling van een vooraf als eenvoudig ingeschatte
kwestie blijkt dat deze zich niet (meer) leent voor afhandeling binnen het Juridisch Loket, wordt aan de
11
Opgemerkt moet worden dat er sprake is van een overlap in werkzaamheden tussen de baliemedewerker en de
selectiefunctionaris; onderdelen van de noodzakelijkheidstoets worden aan de balie ook al gevraagd aan de rechtzoekende.
2. Werkwijze pilots
Pagina 20 van 109
rechtzoekende alsnog een diagnosedocument verstrekt en wordt deze naar een externe advocaat verwezen.
Indien het een verwijzing naar de reeds behandelend selectiefunctionaris betreft (advocaat) dient deze plaats
te vinden door een jurist van het Juridisch Loket.
55
Indien selectiefunctionaris A/B van mening is dat het een complexe zaak betreft, waarbij de verwachte
afhandelingsduur meer dan drie uur bedraagt wordt de rechtzoekende verwezen naar een externe mediator of
advocaat, niet zijnde zichzelf. Indien selectiefunctionaris A/B van mening is dat een doorverwijzing op basis
van het nieuwe beoordelingskader al of niet aan de orde is, wordt dit ten behoeve van de pilot geregistreerd.
In alle gevallen wordt echter een diagnosedocument inhoudende een verwijzing aan de rechtzoekende
verstrekt, tenzij laatstgenoemde anders beslist.
2. Werkwijze pilots
Pagina 21 van 109
3.
56
Doelgroep pilots
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de doelgroep die is behandeld tijdens de pilotperiode. We starten met een
beschrijving van het bereik van de pilots. Vervolgens presenteren we de respons van de pilots.
3.1
57
Bereik van de pilots
In hoofdstuk 2 is de werkwijze van de pilots beschreven. Zoals aangegeven betreft de doelgroep voor de
pilots de groep rechtzoekenden die zich in persoon meldt aan de balie van het Juridisch Loket en aan wie na
het contact met de baliemedewerker een diagnosedocument verstrekt kan worden. Aan deze groep
rechtzoekenden wordt door de baliemedewerker gevraagd om deel te nemen aan de pilots.
Van de rechtzoekenden aan wie de keuze is voorgelegd om deel te nemen aan de pilots, zijn er in de
pilotperiode 862 personen (45%) niet bereid tot deelname aan de pilot. Veelgehoorde redenen hiervoor zijn:
58
a.
Er is reeds een voorkeursadvocaat en de rechtzoekende wil alleen een diagnosedocument zodat een
toevoeging kan worden aangevraagd (58% van de rechtzoekenden die niet meededen aan de pilot gaf
deze reden op);
b.
Rechtzoekende is van mening dat een advocaat zeker ingeschakeld moet worden omdat de
verwachting is dat er geprocedeerd moet worden. (26% gaf dit als reden op);
c.
In 10% van de gevallen was er sprake van spoed, waardoor geen tijd meer beschikbaar was om een
afspraak op het spreekuur te plannen.
Het percentage rechtzoekenden dat niet in de pilot wenst deel te nemen verschilt per rechtsgebied. (Tabel 1).
Rechtsgebied
Percentage weigering
N
Personen en familierecht
66%
286
Huurrecht
21%
38
Arbeidsrecht
27%
85
Verbintenissenrecht
38%
96
Sociaal zekerheidsrecht
58%
357
Tabel 1. Percentage weigering deelname aan de pilots per rechtsgebied
59
Uit voorgaande mag blijken dat de groep rechtzoekenden die deelneemt aan de pilots een selectie is van
de totale populatie van rechtzoekenden die zich meldt bij het Juridisch Loket en in aanmerking komt voor een
toevoeging. De groep personen die zich niet in persoon meldt bij de balie en de groep weigeraars (zie alinea
30) behoren niet tot de pilotpopulatie. Het betreft daarmee geen aselecte steekproef. In de
kostenbatenanalyse (hoofdstuk 6) zijn varianten uitgewerkt waarin de doelgroep die niet participeert in de
pilots is betrokken.
3.2
60
Respons
Alle rechtzoekenden die deelnemen aan de pilots worden gezien door een selectiefunctionaris in het
spreekuur. Het is de bedoeling dat de selectiefunctionaris voor iedere casus een registratieformulier invult.
Gedurende de pilotperiode zijn 1.155 registratieformulieren geheel of gedeeltelijk ingevuld. Formulieren die
onvoldoende waren ingevuld om bruikbaar te zijn voor de analyse zijn uit de gegevens verwijderd; het betreft
3. Doelgroep pilots
Pagina 22 van 109
25 formulieren waarbij 10 of meer vragen niet beantwoord waren. In 73 gevallen (6%) was de rechtzoekende
12
niet aanwezig op de afspraak (no-show) . Tabel 2 geeft een overzicht van de respons en no-show per
13
locatie.
In totaal resteren er 1.057 registratieformulieren voor de analyse. Doordat niet in alle gevallen alle
vragen in de formulieren zijn beantwoord, kunnen de aantallen in de afzonderlijke analyses (zie tabel 3 en
tabel 4) enigszins van elkaar afwijken.
Aan welke pilotlocatie bent u
verbonden?
Is de rechtzoekende aanwezig op de afspraak?
Ja, rechtzoekende is
aanwezig
Nee, rechtzoekende is
afwezig
Totaal
Rotterdam
421
22
443
Den Haag
251
23
274
Enschede
135
6
141
Almelo
96
8
104
Leeuwarden
65
3
68
Zwolle
89
9
98
Totaal
1.057
71
1.128
Tabel 2. Respons per locatie
De verdeling van de geschillen over de verschillende rechtsgebieden (waarbij in een deel van de gevallen
combinaties van rechtsgebieden aan de orde zijn) is weergegeven in tabel 3.
Rechtsgebied
Personen- en familierecht
Huurrecht
Arbeidsrecht
Verbintenissenrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Anders
Totaal
N
150
139
233
159
255
143
1.052
%
14%
13%
22%
15%
24%
14%
Tabel 3. Overzicht van de respons naar rechtsgebied van het geschil (meerdere antwoorden mogelijk)
61
In 61% van de behandelde geschillen wordt het geschil door een advocaat behandeld, waarvan in 41%
een in het rechtsgebied gespecialiseerde advocaat, in 20% een niet in het rechtsgebied van het geschil
gespecialiseerde advocaat. In de overige 39% van de geschillen worden deze behandeld door een
medewerker die werkzaam is voor het Juridisch Loket (zie tabel 4).
Type selectiefunctionaris
Jurist werkzaam voor het Juridisch Loket
Advocaat, geen specialist voor het geschil
Advocaat, gespecialiseerd in het rechtsgebied van het geschil
Totaal
N
%
412
208
434
1.054
39%
20%
41%
100%
Tabel 4. Type selectiefunctionaris naar specialisatie op het rechtsgebied van het geschil
12
13
Deze zaken zijn niet meegenomen in de kostenbatenanalyse (zie hoofdstuk 6).
In 2 gevallen van no-show is de locatie onbekend.
3. Doelgroep pilots
Pagina 23 van 109
3.3
62
Voortraject richting Juridisch Loket
Ruim de helft van de rechtzoekenden die heeft deelgenomen aan de pilot (59%) is op eigen initiatief naar
het Juridisch Loket gekomen, 17% doet dit op advies van een ketenpartner of andere instelling en 4% op
advies van een advocaat (zie figuur 2). Veel rechtzoekenden gaan op het advies van een advocaat naar het
Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen. Zoals in hoofdstuk 3.1 beschreven betreft de groep
weigeraars aan de pilots voor een groot deel de groep rechtzoekenden die reeds een voorkeursadvocaat
hebben. Om deze reden is dit percentage laag. Daarnaast worden rechtzoekenden door familie (4%) en
vrienden, kennissen of collega’s (11%) op het Juridisch Loket gewezen (zie figuur 2).
63
Degenen die op eigen initiatief naar het Juridisch Loket zijn gekomen, zijn rechtzoekenden die ofwel via
zoekacties op internet bij het Juridisch Loket terechtkomen, ofwel al eerder door het Juridisch Loket zijn
geholpen.
1% 2%
11%
Eigen initiatief
4%
Geadviseerd door een advocaat
Geadviseerd door een ketenpartner
Familie
17%
Vrienden/kennissen/collega’s
59%
Overig
Onbekend
4%
Figuur 2. Wijze waarop rechtzoekende bij het Juridisch Loket terecht is gekomen (N=1.013)
64
In bijlage B zijn de kenmerken van rechtzoekenden opgenomen.
3. Doelgroep pilots
Pagina 24 van 109
4.
Noodzakelijkheidstoets
Voorliggend hoofdstuk gaat in op de noodzakelijkheidstoets. In bijlage C is het kader voor de
65
noodzakelijkheidstoets opgenomen. De noodzakelijkheidstoets is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
opgesteld en is fictief. De selectiefunctionaris toetst op basis van dit kader in hoeverre de rechtzoekende op
grond van noodzakelijkheid in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
De noodzakelijkheidstoets kent de volgende onderdelen:
66
a.
Zelfredzaamheid van de rechtzoekende;
b.
Aanwezigheid van adequate voorliggende voorzieningen;
c.
Financieel belang van het geschil;
d.
Juridische grondslag;
e.
Kansrijkheid van een zaak (inclusief kansrijkheid om een zaak binnen drie uur te op te lossen).
67
Bij geschillen op het terrein van het huur- en verbintenissenrecht gaat het ministerie ervan uit dat er
adequate alternatieven beschikbaar zijn voor een juridische procedure, waardoor tweedelijnsrechtsbijstand
minder vaak noodzakelijk is. Indien adequate alternatieven ontbreken en tweedelijns rechtsbijstand toch
noodzakelijk is om een oplossing voor een geschil te vinden, dan is die ook beschikbaar voor het huur- en
verbintenissenrecht.
De verschillende elementen van de noodzakelijkheidstoets worden in dit hoofdstuk zowel kwantitatief als
68
kwalitatief behandeld (paragraaf 4.1 tot en met 4.6). Op basis van de verschillende elementen van de
noodzakelijkheidstoets vormt de selectiefunctionaris een eindoordeel. Het hoofdstuk sluit in paragraaf 4.7 af
met een analyse op dit totaaloordeel.
Per onderdeel van de noodzakelijkheidstoets zijn twee onderdelen opgenomen:
69
a.
De resultaten op basis van de casusregistraties. Indien er statistisch significante verschillen
14
waarneembaar zijn in de analyse wordt dit vermeld bij de bevindingen. Hierbij worden uitsplitsingen
gemaakt naar type selectiefunctionaris (jurist werkzaam voor Juridisch Loket, advocaat niet
gespecialiseerd op het rechtsgebied van het geschil of advocaat gespecialiseerd op het rechtsgebied
van het geschil) en type rechtsgebied;
b.
De bevindingen uit de enquête onder selectiefunctionarissen waarbij hen is gevraagd naar de
werkbaarheid en relevantie van het betreffende criterium. Vanwege het relatief gering aantal enquêtes
kunnen er geen significante verschillen berekend worden tussen type selectiefunctionarissen. De data
die op de enquêtes is gebaseerd is puur kwalitatief van aard en betreft meningen van de
selectiefunctionarissen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de tijdsbesteding van de selectiefunctionaris op
70
het spreekuur wordt uitgelicht (paragraaf 4.9) en een paragraaf met de resultaten van de analyse op het
aantal zaken waar na het spreekuur alsnog een toevoeging is aangevraagd (paragraaf 4.10).
14
Statistisch significant wil zeggen dat de kans kleiner dan 5% is dat het gevonden verschil op basis van toeval gevonden
is.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 25 van 109
4.1
Zelfredzaamheid
4.1.1
Bevindingen op basis van de casusregistraties
71
In totaal wordt in ruim twee derde van de geschillen door de selectiefunctionaris de inschatting gemaakt
dat de rechtzoekende het geschil niet zelf of met hulp van anderen kan oplossen (zie figuur 3). Advocaten
beoordelen de zelfredzaamheid vaker positief dan de medewerkers van het Juridisch Loket. Advocaten die
geen specialist zijn op het rechtsterrein van het geschil, beoordelen vaker dat een rechtzoekende niet
zelfredzaam is. Medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket en niet gespecialiseerde advocaten vinden
de zelfredzaamheid relatief vaker niet te beoordelen dan in het rechtsgebied gespecialiseerde advocaten.
Percentage beoordeling zelfredzaamheid
80%
73%
72%
71%
66%
70%
60%
50%
40%
28%
30%
26%
25%
21%
20%
7%
10%
5%
1%
4%
0%
Jurist werkzaam voor
het Juridisch Loket
(N=412)
Advocaat, geen
specialist voor het
geschil (N=208)
Advocaat,
gespecialiseerd in het
rechtsgebied van het
geschil (N=434)
Totaal (N=1054)
Type selectiefunctionaris
Nee
Ja
Niet te beoordelen
Figuur 3. Kan de rechtzoekende zelf of met hulp van anderen zijn geschil oplossen? Uitgesplitst naar type
selectiefunctionaris
72
In het geval van huurrecht wordt de zelfredzaamheid met 36% relatief vaker positief beoordeeld dan voor
de overige rechtsgebieden (zie figuur 4). Tussen de overige rechtsgebieden zijn geen significante verschillen
gevonden in de beoordeling van zelfredzaamheid.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 26 van 109
Percentage van beoordeling zelfredzaamheid
80%
71%
70%
61%
60%
50%
40%
36%
30%
25%
20%
10%
4%
4%
0%
Rechtsgebied van het geschil
Nee
Ja
Niet te beoordelen
Figuur 4. Kan de rechtzoekende zelf of met hulp van anderen zijn geschil oplossen? Uitgesplitst naar
rechtsterrein van het geschil
73
Zoals in figuur 3 te lezen, is door de selectiefunctionarissen in 25% van de geschillen de betreffende
rechtzoekende als zelfredzaam beoordeeld. Bij deze 25% zijn de volgende varianten (of een combinatie
daarvan) aangegeven als verklaring voor de beoordeling tot zelfredzaam:
a.
Met het advies van de selectiefunctionaris is het geschil opgelost óf kan de rechtzoekende verder
(15%);
b.
Met behulp van sociaal raadslieden (3,8%);
c.
Met behulp van een echtscheidingsbemiddeling of andere bemiddelaar (0,7%);
d.
Met behulp van buurtbemiddeling (0,1%);
e.
Met behulp van mensen in de omgeving van de rechtzoekende (0,1%);
f.
Met andere voorzieningen (6,2%). Onder andere voorzieningen wordt het Juridisch Loket (al dan niet
via eenvoudige behandeling) genoemd, wordt een advocaat noodzakelijk geacht (al dan niet een reeds
toegevoegde advocaat) of wordt door de selectiefunctionaris aangegeven dat er een andere sociale
instantie is die de rechtzoekende zou kunnen ondersteunen, zoals maatschappelijk werk;
g.
Een laatste antwoordmogelijkheid is ‘Met behulp van de rechtwijzer’. Het antwoordpercentage hierop
betreft 0,0%.
74
Een voorbeeldcasus waarbij is aangegeven voor een selectiefunctionaris dat de rechtzoekende
zelfredzaam is betreft een zaak op het gebied van arbeidsrecht waarbij de rechtzoekende zelfstandig (voordat
hij zich meldde bij het Juridisch Loket) per aangetekende brief de nietigheid van een ontslag heeft ingeroepen
en loon heeft gevorderd. Een andere voorbeeld van een casus waarbij is aangegeven dat de rechtzoekende
zelf of met hulp van iemand het probleem kan oplossen betreft een familierechtzaak waarbij de rechtzoekende
niet de stap naar een advocaat wenst te maken. Deze rechtzoekende is geadviseerd om de ex-partner eerst
nog een keer aan te schrijven om te kijken of er onderling uit kan worden gekomen, eventueel met mediation.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 27 van 109
4.1.2
75
Werkbaarheid en relevantie van het criterium
Uit de enquête onder de selectiefunctionarissen blijkt dat zowel medewerkers werkzaam voor het
Juridisch Loket als advocaten de werkbaarheid van het criterium ‘zelfredzaamheid’ zeer verschillend
beoordelen. De selectiefunctionarissen die het criterium werkbaar vinden, geven aan dat zij - ondanks de door
de selectiefunctionarissen ervaren subjectiviteit van het criterium - op basis van hun professioneel oordeel tot
een goede beoordeling ten aanzien van de zelfredzaamheid van een persoon kunnen komen. Degenen die
het geen werkbaar criterium vinden, onderbouwen dat met de volgende argumenten:
a.
Zelfredzaamheid is geen onderscheidend criterium: alle rechtzoekenden op het spreekuur zijn niet
zelfredzaam, gezien het feit dat er alleen doorverwijzing van de balie van het Juridisch Loket naar het
spreekuur plaatsvindt indien er sprake is van beperkte zelfredzaamheid;
b.
Zelfredzaamheid is een subjectief criterium: zelfredzaamheid is van vele factoren afhankelijk, waarbij
selectiefunctionarissen zich afvragen hoe ze deze (objectief) kunnen meewegen in hun beoordeling;
c.
Zelfredzaamheid is geen zinnig criterium, omdat rechtzoekenden die zelfredzaam lijken hun eigen zaak
“Hopeloos kunnen verprutsen, omdat de juridische merites niet duidelijk zijn”;
d.
Als een zaak voldoende juridisch grondslag heeft, dient de zelfredzaamheid volgens een
selectiefunctionaris geen toets te zijn.
76
De selectiefunctionarissen (zowel medewerkers Juridisch Loket als advocaten) zijn verdeeld over de
vraag of de zelfredzaamheid een relevant criterium is. Een kleine meerderheid vindt het een relevant criterium
omdat van de ene rechtzoekende nu eenmaal meer eigen inbreng kan worden verwacht dan van de ander
(bijvoorbeeld door opleidingsniveau of taalbeheersing) en daar mag in de beslissing over gesubsidieerde
rechtsbijstand rekening mee gehouden worden. De selectiefunctionarissen die zelfredzaamheid geen relevant
criterium vinden, argumenteren dat ook zelfredzame rechtzoekenden adequate juridische bijstand nodig
hebben om tot een oplossing van een juridisch geschil te komen.
Samengevat:

In totaal wordt in 71% van de geschillen door de selectiefunctionaris de inschatting
gemaakt dat de rechtzoekende het geschil niet zelf of met hulp van anderen kan oplossen.
Advocaten beoordelen de zelfredzaamheid vaker positief dan de medewerkers van het
Juridisch Loket. Advocaten die geen specialist zijn op het rechtsterrein van het geschil,
beoordelen vaker dat een rechtzoekende niet zelfredzaam is.

Wanneer de selectiefunctionaris inschat dat de rechtzoekende wel zelfredzaam is, wordt
vaak bedoeld dat met het advies van de selectiefunctionaris het geschil tijdens het
spreekuur is opgelost óf met het advies van de selectiefunctionaris de rechtzoekende
verder kan. Tevens worden sociale raadslieden relatief vaak genoemd als reden waarom
een rechtzoekende zelfredzaam wordt ingeschat.

Het criterium zelfredzaamheid wordt aan de balie door de baliemedewerker al gecheckt,
waardoor het percentage ‘niet zelfredzaam’ in de pilots redelijk hoog is.

Selectiefunctionarissen zijn verdeeld over de werkbaarheid en relevantie van het criterium.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 28 van 109
4.2
Adequate voorliggende voorziening
4.2.1
Bevindingen op basis van de casusregistraties
77
Voor een ruime meerderheid (82%) van de geschillen is geen voorliggende voorziening voorhanden of is
deze niet adequaat (zie figuur 5). In 11% van de geschillen is onbekend of er een voorliggende voorziening is
of moet nog ingeschat worden of deze adequaat is. In de resterende 7% van de gevallen is de beoordeling dat
er sprake is van één of meerdere adequate voorliggende voorzieningen:
a.
Rechtsbijstandsverzekering (1,4%);
b.
Geschillen- of klachtencommissie (1,3%);
c.
Vakbond (0,6%);
d.
Arbitrage (0,1%);
e.
Andere voorliggende voorziening (3,2%).
78
Er is geen significant verschil gevonden in de beoordeling van adequate voorliggende voorzieningen
tussen medewerkers van het Juridisch Loket en advocaten. Er is echter wel verschil tussen gespecialiseerde
en niet gespecialiseerde advocaten (zie figuur 5). Gespecialiseerde advocaten geven relatief minder vaak dan
niet gespecialiseerde advocaten aan dat er een adequate voorliggende voorziening is (5% tegenover 9%) en
geven ook minder vaak aan dat het onbekend is of nog ingeschat moet worden of er een adequate
Beoordeling adequate voorliggende voorziening
voorliggende voorziening is (7% tegenover 18%).
100%
90%
88%
82%
81%
80%
73%
70%
60%
50%
40%
30%
18%
20%
10%
8%
12%
9%
5% 7%
7%
11%
0%
Jurist werkzaam voor
het Juridisch Loket
(N=412)
Advocaat, geen
specialist voor het
geschil (N=208)
Advocaat,
gespecialiseerd in het
rechtsgebied van het
geschil (N=434)
Totaal (N=1054)
Type selectiefunctionaris en specialisatie op rechtsgebied
Nee / niet adequaat
Ja
Onbekend / nog in te schatten
Figuur 5. Is het mogelijk dat de rechtzoekende een beroep kan doen op een andere adequate voorliggende voorziening?
Uitgesplitst naar type selectiefunctionaris
79
In geschillen die betrekking hebben op huurrecht en verbintenissenrecht beoordelen
selectiefunctionarissen vaker dan in andere geschillen dat er sprake is van een voorliggende voorziening
(11%). Ook wordt bij deze geschillen relatief vaker aangegeven dat een voorliggende voorziening nog
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 29 van 109
Percentage van beoordeling voorliggende voorziening
onbekend is of nog ingeschat moet worden (zie figuur 6).
90%
80%
82%
74%
72%
70%
60%
50%
40%
30%
17%
20%
11%
11%
14%
11%
7%
10%
0%
Rechtsgebied van het geschil
Nee / niet adequaat
Ja
Onbekend / nog in te schatten
Figuur 6. Is het mogelijk dat de rechtzoekende een beroep kan doen op een andere adequate voorliggende voorziening?
Uitgesplitst naar rechtsterrein van het geschil
80
In 82% van de gevallen is de selectiefunctionaris van mening dat er voor het geschil geen adequate
andere voorliggende voorziening is. Over het algemeen worden een of twee van de volgende redenen
genoemd voor het ontbreken van voorliggende voorzieningen:
a.
De rechtzoekende heeft geen sociaal netwerk dat kan ondersteunen in het oplossen van het geschil;
b.
De rechtzoekende heeft al andere voorliggende voorzieningen aangesproken, maar die hebben
onvoldoende resultaat opgeleverd. Bijvoorbeeld in het geval van echtparen die met behulp van
mediation hebben geprobeerd om tot overeenstemming te komen rondom de scheiding, maar waarbij
dat niet is gelukt;
c.
De voorliggende voorzieningen zullen niet adequaat zijn. Met enige regelmaat vermelden
selectiefunctionarissen dat zij inschatten dat het geschil te complex is om te kunnen worden opgelost
door het sociaal raadsliedenwerk. Ook komt het voor dat voorliggende voorzieningen naar inschatting
van de selectiefunctionaris het betreffende geschil niet kunnen oplossen of dat er voor het type geschil
per definitie een advocaat vereist is (omdat er een juridische procedure gestart moet worden);
d.
De rechtzoekende heeft geen rechtsbijstandsverzekering en/of is geen lid van een vakbond (Zie voor
een voorbeeld casus I).
Casus I
Een rechtzoekende heeft met haar ex-partner drie kinderen. Deze man heeft de kinderen niet erkend. Zij is van
mening dat hij desondanks alimentatie zou moeten betalen en zoekt juridische hulp om dat te kunnen afdwingen,
omdat haar eigen pogingen tot op heden geen resultaat hebben opgeleverd. Omdat de rechtzoekende geen
rechtsbijstandsverzekering heeft, is er volgens de selectiefunctionaris geen sprake van een adequate voorliggende
voorziening.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 30 van 109
81
In het geval de selectiefunctionaris wel vaststelt dat er sprake is van een voorliggende voorziening, maar
dat nog onbekend is of deze adequaat is, heeft dit vooral betrekking op situaties waarin de rechtzoekende nog
moet afwachten of de betreffende voorziening hem/haar goed van dienst wil en kan zijn. Een voorbeeld
hiervan is een rechtzoekende die weer contact wil hebben met zijn vijfjarige zoontje. Het zoontje, over wie hij
geen gezag heeft, is door zijn ex-vrouw meegenomen naar het buitenland. De selectiefunctionaris heeft deze
rechtzoekende doorverwezen naar de Raad voor de Kinderbescherming, maar geeft aan dat nog moet blijken
of die instantie het geschil kan oplossen. Daarnaast komt het voor dat de selectiefunctionaris niet kan
inschatten of de voorliggende voorziening adequaat zal zijn omdat de rechtzoekende nog geen uitspraak heeft
gedaan over de eigen bereidheid om de voorziening daadwerkelijk te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een
rechtzoekende die zelf openstaat voor mediation in het kader van de echtscheiding, maar waarbij het nog
onbekend is of de partner hier ook toe bereid is.
82
In een beperkt aantal gevallen (16 geschillen) is er wel een voorliggende voorziening, maar wordt deze
niet adequaat geacht. Het zijn zaken waarbij de rechtzoekende geen gebruik wil maken van de voorliggende
voorziening. Voorbeelden hiervan zijn rechtzoekenden die niet tevreden zijn over de ondersteuning door de
advocaat die hen via de rechtsbijstandsverzekering is toegewezen, maar ook rechtzoekenden die de
betreffende voorziening - zoals mediation - bij voorbaat afwijzen.
83
In de gevallen waarin de selectiefunctionaris aangeeft niet te weten of de rechtzoekende een beroep kan
doen op een andere adequate voorliggende voorziening (categorie ‘onbekend’), blijkt uit de gegeven
toelichting dat zij wel degelijk een mogelijke voorliggende voorziening op het oog hebben. Zij geven daarbij
aan dat zij nog niet zeker weten of deze werkelijk adequaat zal zijn. Feitelijk wijkt deze categorie daarmee
weinig af van de antwoordcategorie dat er sprake is van een voorliggende voorziening, maar dat nog
onbekend is of deze adequaat is.
4.2.2
84
Werkbaarheid en relevantie van het criterium
Uit de analyse van de enquête onder selectiefunctionarissen blijkt dat medewerkers van het Juridisch
Loket het beoordelen van de beschikbaarheid van een adequate voorliggende voorziening iets vaker dan
advocaten als (zeer) werkbaar beschouwen. Zij geven aan dat het al dan niet aanwezig zijn van een adequate
voorliggende voorziening vaak samen met de rechtzoekende goed bepaald kan worden.
85
Selectiefunctionarissen die het criterium onvoldoende werkbaar vinden, geven daarvoor verschillende
redenen:
a.
De mate waarin een voorliggende voorziening adequaat zal blijken is vaak moeilijk in te schatten: op
basis waarvan kan bepaald worden of de betreffende voorziening werkelijk in staat zal zijn op het
geschil op te lossen?
b.
Het beoordelen van het beschikbaar zijn van een adequate voorliggende voorziening is niet zinnig,
omdat er door de baliemedewerkers van het Juridisch Loket alleen rechtzoekenden naar het spreekuur
worden doorverwezen die geen adequate voorliggende voorziening hebben;
c.
Een geschillencommissie kan vaak niet worden beschouwd als een adequate voorliggende voorziening
omdat rechtzoekenden in de regel moeten worden begeleid bij de voorbereiding om een zaak bij de
geschillencommissie voor te leggen.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 31 van 109
Verreweg het merendeel van de selectiefunctionarissen (zowel juristen werkzaam voor het Juridisch
86
Loket als advocaten) vindt de beschikbaarheid van een adequate voorliggende voorziening een relevant
criterium. Zij vinden het logisch dat eerst gekeken moet worden of een rechtzoekende geholpen kan worden
met een goedkopere vorm van (rechts)bijstand dan door een advocaat. Zij plaatsen evenwel kritische
kanttekeningen bij de onduidelijkheid van het begrip ‘adequaat’: wanneer kan een voorliggende voorziening
als adequaat worden aangemerkt?
De kleine groep selectiefunctionarissen die niet overtuigd is van de relevantie van dit criterium geeft aan
87
dat zij geen rechtzoekenden op het spreekuur hebben gezien die over een adequate voorliggende voorziening
beschikten. Ook voeren zij aan dat de genoemde voorliggende voorzieningen volgens hen feitelijk geen
voorliggende voorziening zijn: “Een geschillencommissie is geen voorliggende voorziening”, is de mening van
een klein aantal respondenten.
Samengevat:

Voor een ruime meerderheid (82%) van de geschillen is geen voorliggende voorziening
voorhanden of is deze niet adequaat.

Er is geen significant verschil gevonden in de beoordeling van adequate voorliggende
voorzieningen tussen medewerkers van het Juridisch Loket en advocaten.
Gespecialiseerde advocaten geven relatief minder vaak dan niet gespecialiseerde
advocaten aan dat er een adequate voorliggende voorziening is (5% tegenover 9%) en
geven ook minder vaak aan dat het onbekend is of nog ingeschat moet worden of er een
adequate voorliggende voorziening is (7% tegenover 18%).

In geschillen die betrekking hebben op huurrecht en verbintenissenrecht beoordelen
selectiefunctionarissen vaker dan in andere geschillen dat er sprake is van een
voorliggende voorziening.

Het criterium wordt aan de balie door de baliemedewerker al gecheckt, waardoor het
percentage ‘geen adequate voorliggende voorziening’ in de pilots redelijk hoog is.

Selectiefunctionarissen ervaren het criterium als werkbaar en relevant, maar geven aan
dat het inschatten of een voorliggende voorziening adequaat is, lastig in te schatten is.
4.3
Financieel belang
4.3.1
Bevindingen op basis van de casusregistraties
In 80% van de geschillen lijkt in meer of mindere mate sprake van een financieel belang, in 20% van de
gevallen lijkt het rechtsbelang volledig immaterieel. Van de geschillen met een financieel belang bedraagt het
belang in ruim de helft van de gevallen meer dan € 1.000,-, 8% betreft een financieel belang tussen de € 500,en € 1.000,-, 4% minder dan € 500,- en van 11% kon de omvang van het financieel belang niet worden
15
gecategoriseerd.
Bij geschillen behandeld door een jurist werkzaam bij Juridisch Loket is vaker sprake van
een financieel belang dan bij advocaten (85% versus 77%; zie figuur 7).
15
Op basis van de beschrijving van het geschil en het financiële belang is een indeling gemaakt van de omvang van het
financiële belang. Voor bedragen per tijdseenheid (bijvoorbeeld per maand) is een periode van 24 maanden gehanteerd. .
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 32 van 109
Percentage geschillen
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
62%
57%
53%
23%
15%
10%
4%
20%
13%
8%
3%
Jurist werkzaam voor
het Juridisch Loket
(N=412)
7%
4%
Advocaat (N=642)
8%
11%
Totaal (N=1054)
Type selectiefunctionaris
geen
minder dan €500
tussen €500 en €1000
meer dan €1000
niet nader te categoriseren
Figuur 7. Categorisatie van financieel belang naar type selectiefunctionaris
88
Het financieel belang van de geschillen verschilt tussen de rechtsgebieden (zie tabel 5). Bij personen- en
familierecht is in de meerderheid van de geschillen geen sprake van een financieel belang. Ook bij huurrecht
is relatief minder vaak sprake van financieel belang dan bij andere rechtsgebieden. Bij sociale zekerheidsrecht
en arbeidsrecht is relatief vaak sprake van een financieel belang hoger dan € 1.000,-. In het geval van
personen- en familierecht is de omvang van het financieel belang relatief vaak onduidelijk en daardoor niet
nader te categoriseren16.
Rechtsgebied van het Categorisatie van financieel
geschil
Geen
financieel
Minder
belang
dan € 500,Personen- en
familierecht
57%
1%
Huurrecht
29%
Arbeidsrecht
9%
Verbintenissenrecht
Sociaal
zekerheidsrecht
9%
3%
Anders
32%
Totaal
20%
belang
Tussen
€ 500,- en
€ 1000,-
Meer dan
€ 1000,-
Niet nader te
categoriseren
N
1%
21%
21%
150
18%
38%
11%
140
2%
3%
74%
12%
234
10%
14%
58%
8%
159
3%
8%
77%
10%
256
2%
10%
49%
7%
144
4%
8%
57%
11%
1.056
5%
Tabel 5. Categorisatie van financieel belang uitgesplitst naar rechtsgebied van het geschil
16
Daar waar de exacte omvang van het financieel belang niet bekend is, is zoveel mogelijk geprobeerd een inschatting te
maken of de omvang daarvan meer is dan € 1000,- op basis van de omschrijving van het geschil. Bijvoorbeeld gevallen van
aangevochten ontslag of recht op uitkering gaan over (substantiële delen van) het inkomen van de rechtzoekende. Op
grond daarvan is het financieel belang in die gevallen als meer dan € 1000,- gecategoriseerd.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 33 van 109
89
Om een beeld te krijgen van de zaken waarop het financieel belang betrekking heeft, is er per
rechtsgebied een analyse gemaakt. Deze is weergegeven in tabel 6.
Rechtsgebied
Financieel belang heeft betrekking op (onder andere):
Personen- en familierecht
Te betalen alimentatie, opgebouwd pensioen of erfenis.
Huurrecht
Vergoeding bij renovatie, herstelkosten, vergoeding van geleden
schade door achterstallig onderhoud, vordering van te veel betaalde
makelaarskosten, te veel betaalde huurkosten, nog niet terugbetaalde
borgsom en betaling van opleveringsschade.
Arbeidsrecht
Te weinig betaalde maandlonen, ontslagvergoeding, WW-uitkering,
smartengeld na bedrijfsongeval, opleidingskosten, uitbetaling
vakantiedagen/vakantiegeld/reiskosten, inkomstenderving.
Verbintenisrecht
Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid, terugbetaling van
lening, betaling van (niet-verzekerde) schade, verliezen op een
beleggingspolis of de aankoopsom van een ondeugdelijk product.
Sociaal zekerheidsrecht
Uitkering of toeslagen. Ook: te betalen boete.
Tabel 6. Overzicht financiële belangen naar rechtsgebied
4.3.2
90
Werkbaarheid en relevantie van het criterium
Een meerderheid van de selectiefunctionarissen vindt het criterium financieel belang werkbaar. Juristen
van het Juridisch Loket vinden het beoordelen van het financieel belang vaker werkbaar dan advocaten. Deze
juristen geven aan dat het soms weliswaar moeilijk is om het financieel belang nauwkeurig te schatten, maar
dat het goed mogelijk is om in te schatten of het financieel belang boven of onder de norm (van de Wrb) ligt.
91
Het inschatten van het financieel belang wordt door een minderheid van de selectiefunctionarissen niet (of
beperkt) werkbaar geacht, omdat:
a.
Het belang niet altijd even makkelijk is uit te drukken in financiële termen. Wat is bijvoorbeeld het
financieel belang van (dreigende) uithuiszetting? Of van een verhuurder die regelmatig ongevraagd de
woning binnentreedt?
b.
Het is een relatief criterium: een belang van € 1.000,- is voor de ene rechtzoekende van groter belang
dan voor de andere. Een huurachterstand van twee maanden is bijvoorbeeld meer prangend (omdat na
drie maanden immers ontruiming kan worden gevraagd) dan bijvoorbeeld een geschil over een
energienota uit 2012. Bovendien wordt aangegeven dat de grens van € 1.000,- te hoog is; “Het betreft
voor minima een bedrag gelijk aan een hele maand inkomsten” aldus één van de respondenten.
92
Op een enkeling na vinden alle selectiefunctionarissen de hoogte van het financieel belang een relevant
criterium. Zij zijn van mening dat dit criterium mede zou moeten bepalen of gesubsidieerde rechtsbijstand aan
de orde is. Zij maken daarbij wel de kritische kanttekening dat de grens van het gekozen minimale financiële
belang arbitrair is: voor de ene persoon heeft het mislopen van dat bedrag veel grotere consequenties dan
voor de ander. Bijvoorbeeld bij sociaal zekerheidsrecht, geldt dat één maand inkomen bij een eenoudergezin
onder de norm van € 1.000,- valt en daardoor bij dit type zaken de consequenties van het trekken van een lijn
op dit bedrag erg groot (en zeer onwenselijk) zijn, aldus de selectiefunctionarissen.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 34 van 109
93
De enkele selectiefunctionarissen die dit criterium niet relevant vinden, voeren aan dat iedereen in staat
zou moeten worden gesteld om zijn gelijk te halen ongeacht hoe groot het financieel belang is. Zij voegen
daaraan toe dat sommige ‘schade’ zich niet zo makkelijk laat uitdrukken in euro’s terwijl het belang van het
oplossen van het geschil wel groot is, omdat de niet-financiële gevolgen voor de rechtzoekende groot zijn.
Samengevat:

In 80% van de geschillen lijkt in meer of mindere mate sprake van een financieel belang,
in 20% van de gevallen lijkt het rechtsbelang volledig immaterieel.

Van de geschillen met een financieel belang bedraagt het belang in ruim de helft van de
gevallen meer dan € 1.000,-, 8% betreft een financieel belang tussen de € 500,- en
€ 1.000,-, 4% minder dan € 500,- en van 11% kon de omvang van het financieel belang
niet worden gecategoriseerd.

Bij geschillen behandeld door een jurist werkzaam bij Juridisch Loket is vaker sprake van
een financieel belang dan bij advocaten (85% versus 77%).

Selectiefunctionarissen zijn over het algemeen van mening dat het criterium werkbaar en
relevant is, maar uiten hun zorgen over de consequenties van het criterium voor bepaalde
groepen rechtzoekenden waarbij het financieel belang net onder de grens van € 1.000,valt.
4.4
Juridische grondslag
4.4.1
Bevindingen op basis van de casusregistraties
94
Voor een ruime meerderheid (93%) van de geschillen is er sprake van juridische grondslag, voor 7% van
de geschillen geldt dat echter niet. Hierbij is geen significant verschil gevonden tussen medewerkers van het
Juridisch Loket en advocaten. Wel is er verschil in de beoordeling van juridische grondslag tussen de
verschillende rechtsgebieden van de geschillen (zie figuur 8). Bij arbeidsrecht wordt de juridische grondslag
vaker als voldoende beoordeeld (98%), bij huurrecht en de restcategorie ‘ander rechtsgebied’ wordt de
juridische grondslag juist minder vaak als voldoende beoordeeld (88%).
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 35 van 109
Figuur 8. Heeft de zaak voldoende juridische grondslag? Uitgesplitst naar rechtsgebied van het geschil
95
Selectiefunctionarissen hebben de juridische grondslag getoetst door onder andere te bekijken of zij het
geschil kunnen relateren aan een wetsartikel,
jurisprudentie of geldige overeenkomst (zie voor
Casus II
een voorbeeld Casus II). In die gevallen hebben
zij aangegeven dat er sprake is van juridische
grondslag. Ook als de rechtzoekende
steekhoudende argumenten aandraagt of zelf
concrete bewijzen meebrengt (zoals verstuurde
e-mails, contracten, et cetera) beoordeelt de
Een vrouw, die geen Nederlands spreekt en schrijft, heeft
van haar werkgever een document gekregen waarin
wordt vermeld dat haar salaris wordt verlaagd. Het
geschil heeft volgens de selectiefunctionaris voldoende
juridische grondslag, omdat de rechtzoekende volgens de
selectiefunctionaris de juridische grondslag als
geldende CAO recht heeft op een hoger loon.
voldoende.
96
In een beperkt aantal gevallen is er volgens
de selectiefunctionaris sprake van onvoldoende juridische grondslag. In de regel verwijst de
selectiefunctionaris daarbij naar regelgeving of jurisprudentie. Als de selectiefunctionaris tijdens het gesprek
vaststelt dat de rechtzoekende nalatig is geweest (bijvoorbeeld door reactietermijnen te overschrijden), dan
geeft de selectiefunctionaris - op basis van jurisprudentie of eigen ervaringen - aan dat de rechtzoekende in
dergelijke gevallen het gelijk niet aan zijn zijde zal vinden. Ook komt het voor dat de selectiefunctionaris na
raadpleging van regelgeving moet vaststellen dat de rechtzoekende zich niet op een recht kan beroepen. Een
voorbeeld hiervan is een rechtzoekende die recht meent te hebben op aanvullende woonkostentoeslag. Na
een berekening van de huurkosten blijkt echter dat de rechtzoekende niet voldoet aan de criteria op basis
waarvan aanvullende woonkostentoeslag wordt toegekend.
4.4.2
97
Werkbaarheid en relevantie van het criterium
Uit de enquête onder selectiefunctionarissen blijkt dat zowel de medewerkers van het Juridisch Loket als
de advocaten het werkbaar vinden om de juridische grondslag te bepalen. Ze vinden dat het één van hun
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 36 van 109
kerntaken is. Tevens wordt het criterium ook aan de balie door de baliemedewerker gecheckt. Bovendien zijn
zij het unaniem eens dat het een relevant criterium is: als er geen sprake is van juridische grondslag, dan
hebben rechtzoekenden hulp nodig, geen rechtshulp.
Samengevat:

Voor een ruime meerderheid (93%) van de geschillen is er sprake van juridische
grondslag, voor 7% van de geschillen geldt dat echter niet.

Er is geen significant verschil gevonden tussen medewerkers van het Juridisch Loket en
advocaten.

Er is verschil in de beoordeling van juridische grondslag tussen de verschillende
rechtsgebieden van de geschillen: Bij arbeidsrecht wordt de juridische grondslag vaker als
voldoende beoordeeld (98%), bij huurrecht en de restcategorie ‘ander rechtsgebied’ wordt
de juridische grondslag juist minder vaak als voldoende beoordeeld (88%).

Selectiefunctionarissen zijn het unaniem eens dat het criterium werkbaar en relevant is.
4.5
Kansrijkheid om zaak in drie uur op te lossen
4.5.1
Bevindingen op basis van de casusregistraties
98
Van de geschillen wordt door de selectiefunctionarissen 34% kansrijk geacht om binnen drie uur op te
lossen, terwijl 50% van de geschillen daarvoor niet kansrijk worden geacht. In 16% van de geschillen is de
inschatting dat de rechtzoekende met het spreekuur al afdoende is geholpen. De kansrijkheid van de zaak om
in drie uur opgelost te worden wordt door juristen werkzaam voor het Juridisch Loket anders beoordeeld dan
door advocaten (zie figuur 9). Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket achten 48% van de door hun
behandelde geschillen kansrijk om in drie uur op te lossen, terwijl advocaten 57% van de geschillen die zij
behandelen juist niet kansrijk achten om in drie uur op te lossen. Tegelijkertijd is het percentage
rechtzoekenden dat naar inschatting van de selectiefunctionaris tijdens het spreekuur al voldoende geholpen
is bij advocaten wat hoger dan bij medewerkers van het Juridisch Loket (18% tegen 14%).
Het maakt in de beoordeling van de kansrijkheid om de zaak in drie uur op te lossen geen significant verschil
Percentage beoordeling
of de advocaat gespecialiseerd is in het rechtsgebied of niet.
70%
60%
50%
40%
57%
50%
48%
38%
34%
25%
30%
14%
20%
18%
16%
10%
0%
Jurist werkzaam voor het
Juridisch Loket (N=412)
Advocaat (N=642)
Totaal (N=1054)
Type selectiefunctionaris
Ja, de zaak is kansrijk om binnen 3 uur op te lossen
Nee, de zaak is niet kansrijk om binnen 3 uur op te lossen
Tijdens het spreekuur is de rechtzoekende voldoende geholpen
Figuur 9. Kansrijkheid van de zaak om binnen drie uur te worden opgelost naar type selectiefunctionaris
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 37 van 109
99
Opvallend zijn de verschillen in onderbouwing die medewerkers van het Juridisch Loket en advocaten
geven voor hun inschatting dat de zaak binnen drie uur kan worden opgelost. Bij juristen van het Juridisch
Loket speelt vaker dan bij advocaten de bereidheid van de tegenpartij tot medewerking een rol bij hun
beslissing of een zaak kansrijk wordt gevonden om binnen drie uur op te lossen. Advocaten gaan er vaker van
uit dat als zij tijdens de eenvoudige behandeling een of meerdere brieven stuurt aan de tegenpartij, deze zal
bijdraaien en bereid zal zijn tot het oplossen van het geschil. Advocaten en medewerkers van het Juridisch
Loket verschillen niet in hun verwachting bij relatief simpele zaken: die kunnen zondermeer binnen drie uur
worden opgelost. Van zaken op het gebied van arbeidsrecht wordt vaker aangegeven dat ze binnen drie uur
kunnen worden opgelost, omdat er volgens de selectiefunctionarissen met relatief weinig inspanning
(bijvoorbeeld in overleg treden met de werkgever) tot een oplossing kan worden gekomen.
100
De beoordeling van de kansrijkheid om het geschil binnen drie uur op te lossen, verschilt per rechtsgebied
(zie figuur 10). Bij geschillen op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en huurrecht wordt relatief
vaker kans gezien om het geschil binnen drie uur op te lossen. Bij huurrecht wordt de rechtzoekende relatief
vaak al tijdens het spreekuur afdoende geholpen. Bij personen- en familierecht en sociale zekerheidsrecht
geldt juist dat relatief vaak geen kans gezien wordt het geschil binnen drie uur op te lossen.
101
De zaak is volgens selectiefunctionarissen niet kansrijk om binnen drie uur te worden opgelost als het een
complexe zaak betreft en/of een juridische procedure gestart moet worden. Zeker als een hoorzitting in de lijn
der verwachting ligt, is een afhandeling binnen drie uur niet reëel. Ook als de tegenpartij niet bereid lijkt tot
onderhandelen, is meer dan drie uur nodig. Selectiefunctionarissen geven hierbij aan dat vooral geschillen
met in hun woorden ‘logge’ instanties (zoals UWV en gemeenten) zich niet lenen voor eenvoudige
behandeling, omdat het vinden van gehoor bij deze tegenpartijen lastig en tijdrovend blijkt.
Percentage van beoordeling
80%
75%
70%
60%
60%
51%
50%
50%
43% 42%
40%
36%
40%
30%
20%
34%
34%
24%
23%
15%
14%
15%
17%
16%
11%
10%
0%
Rechtsgebied van het geschil
Ja, de zaak is kansrijk om binnen 3 uur op te lossen
Nee, de zaak is niet kansrijk om binnen 3 uur op te lossen
Tijdens het spreekuur is de rechtzoekende voldoende geholpen
Figuur 10. Kansrijkheid van de zaak om binnen drie uur te worden opgelost. Uitsplitsing naar rechtsgebied
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 38 van 109
4.5.2
102
17
Werkbaarheid en relevantie van het criterium
Het merendeel van de selectiefunctionarissen geeft in de enquête aan dat zij het werkbaar vinden om te
beoordelen of de zaak kansrijk is om binnen drie uur te worden opgelost. De advocaten zijn hierin iets
terughoudender dan de medewerkers van het Juridisch Loket. Tegelijkertijd geeft een aanzienlijk deel van de
selectiefunctionarissen (zowel medewerkers Juridisch Loket als advocaten) aan dat het van veel
(onvoorspelbare) factoren afhangt of een zaak binnen drie uur kan worden opgelost. Vaak is tijdens het
spreekuur nog niet duidelijk of de tegenpartij bereid is tot meewerken, waardoor het beoordelen van dit
criterium lastig is.
103
Bij deze bevindingen kan de kanttekening worden gemaakt dat het uitvoeren van een eenvoudige
behandeling een nieuw fenomeen is, zeker voor de medewerkers van het Juridisch Loket.
Selectiefunctionarissen zullen, zoals één van hen letterlijk aangeeft: “Ervaring moeten opdoen met wat er
tijdens een eenvoudige behandeling wel en niet opgelost kan worden. Zodra zij daarmee meer ervaring
hebben opgedaan, is dit criterium ook meer werkbaar is hun verwachting”. Op basis van de data is dit effect
niet te onderbouwen.
104
Alle medewerkers van het Juridisch Loket beoordelen dit criterium als relevant (of hebben daar geen
specifieke mening over18), terwijl enkele advocaten van mening zijn dat dit geen relevant criterium is. Dat
laatste wordt onderbouwd met het feit dat het in de praktijk heel moeilijk is om vooraf in te schatten of een
zaak binnen drie uur is op te lossen.
17
In de enquête is ook gevraagd naar de werkbaarheid van het criterium kansrijkheid. Juristen die werkzaam zijn voor het
Juridisch Loket beoordelen dit criterium als (min of meer) werkbaar, terwijl advocaten minder positief zijn over de
werkbaarheid. Een gehoorde reden hiervoor betreft: “Rechtzoekenden geven tijdens het spreekuur een voorstelling van
zaken, op basis waarvan de zaak kansrijk lijkt, terwijl dat later - bijvoorbeeld na inzage in het verweerschrift van de
wederpartij onterecht blijkt”. Zowel de juristen van het Juridisch Loket als de advocaten zijn over het algemeen van mening
dat het bepalen van de kansrijkheid een relevant criterium is. Tegelijkertijd geven zij aan dat het beoordelen van de
kansrijkheid in het eerste gesprek vaak lastig is, omdat het van veel factoren afhankelijk is. Degenen die dit criterium niet
relevant vinden, zijn van mening dat zelfs als de kansrijkheid klein is, zij de rechtzoekende zouden moeten helpen om het
geschil op te lossen.
18
Deze juristen kozen voor de antwoordcategorie ‘neutraal’.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 39 van 109
Samengevat:

Van de geschillen wordt door de selectiefunctionarissen 34% kansrijk geacht om binnen
drie uur op te lossen, terwijl 50% van de geschillen daarvoor niet kansrijk wordt geacht. In
16% van de geschillen is de inschatting dat de rechtzoekende met het spreekuur al
afdoende is geholpen.

Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket achten bijna de helft van de door hun
behandelde geschillen kansrijk om in drie uur op te lossen, terwijl advocaten de
meerderheid van de geschillen die zij behandelen juist niet kansrijk achten om in drie uur
op te lossen. Tegelijkertijd is het percentage rechtzoekenden dat naar inschatting van de
selectiefunctionaris tijdens het spreekuur al voldoende geholpen is bij advocaten wat
hoger dan bij medewerkers van het Juridisch Loket (zie verder hoofdstuk 5, eenvoudige
behandeling).

Het maakt in de beoordeling van de kansrijkheid om de zaak in drie uur op te lossen geen
significant verschil of de advocaat gespecialiseerd is in het rechtsgebied of niet.

Het criterium wordt als werkbaar en relevant beoordeeld, waarbij advocaten het criterium
als iets minder werkbaar ervaren dan loketmedewerkers.
4.6
105
Geschillen op het terrein van huurrecht en verbintenissenrecht
Binnen de pilots is geëxperimenteerd met criteria van de noodzakelijkheidstoets specifiek voor geschillen
op het terrein van huurrecht en verbintenissenrecht.
106
Bij deze zaken komt gesubsidieerde rechtsbijstand in beeld wanneer een rechtzoekende een
zwaarwegend belang heeft en een toevoeging noodzakelijk is om diens fundamentele rechten te borgen. Voor
bepaalde categorieën onrechtmatige daden gaat het ministerie van Veiligheid en Justitie er van uit dat het
voor een aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand voldoende is als aan de reguliere
noodzakelijkheidstoets is voldaan. In deze geschillen hoeft de zwaarwegendheid van het belang niet nader te
19
worden onderzocht.
4.6.1
107
Bevindingen op basis van de casusregistraties
De beoordeling van het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand bij huurrecht en verbintenissenrecht
verschilt tussen juristen werkzaam voor het Juridisch Loket en advocaten (zie figuur 11). In het algemeen is bij
48% van deze geschillen door de selectiefunctionaris aangegeven dat er sprake is van recht op
gesubsidieerde rechtsbijstand. Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket geven vaker aan dat er geen recht
bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand terwijl advocaten juist vaker aangeven dat er wel sprake is van recht
op gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor de beoordeling maakt het geen significant verschil of de advocaat
19
Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer van 18 februari 2014 (Kamerstukken II
2013-2014, 31 753, nr. 70). Het gaat om straat- en contactverboden, gewelds- en zedenmisdrijven, medisch handelen en
de onrechtmatige overheidsdaad.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 40 van 109
gespecialiseerd is in het rechtsgebied of niet. Ook maakt het geen significant verschil of het huurrecht of
Percenatage van beoordeling
verbintenissenrecht betreft.
70%
64%
57%
60%
52%
50%
48%
43%
36%
40%
30%
20%
10%
0%
Jurist werkzaam voor het
Juridisch Loket (N=117)
Advocaat (N=171)
Totaal (N=288)
Type selectiefunctionaris
Nee
Ja
Figuur 11. Huurrecht of verbintenissenrecht: Kunt u aangeven of er sprake is van recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
108
Er is zowel volgens juristen van het Juridisch Loket als volgens advocaten sprake van recht op
gesubsidieerde rechtsbijstand in de volgende situaties:
a.
De rechtzoekende is onvoldoende zelfredzaam en heeft niet de beschikking over andere voorliggende
voorzieningen, terwijl de negatieve gevolgen voor de cliënt bij het uitblijven van rechtsbijstand groot
zullen zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoogte van het financieel belang (met als potentieel
gevolg een hoge schuldenlast), dreigende uithuiszetting of gebrek aan kwaliteit van leven (bijvoorbeeld
door stalking of aanhoudende dreigementen). Zie voor een voorbeeld casus III;
b.
Er dient een (beroeps)procedure te worden gestart.
Casus III
Casus IV
Een rechtzoekende huurt een kamer van een
Een rechtzoekende heeft na oplevering van de
andere partij. De rechtzoekende staat volgens het
huurwoning de borg niet teruggekregen, terwijl de
GBA op dit adres ingeschreven, maar er is geen
verhuurder geen protest heeft laten horen ten
schriftelijke huurovereenkomst. De rechtzoekende
aanzien van de wijze van oplevering. De
betaalt de huur contant. De verhuurder heeft
selectiefunctionaris stelt vast dat de wederpartij ‘in
aangegeven dat de rechtzoekende twee dagen later
verzuim’ is. Het recht op gesubsidieerde
de woning moet hebben verlaten, omdat de
rechtsbijstand is volgens de selectiefunctionaris aan
verhuurder in de betreffende woning wil gaan
de orde vanwege ‘het fundamentele recht op
samenwonen met een andere partij. De
toegang tot de rechter’. Rechtsbijstand is in deze
rechtzoekende is hiermee niet akkoord gegaan en
casus nodig omdat ‘voor het starten van een
wordt sindsdien bedreigd. De rechtzoekende heeft
procedure een dagvaarding nodig is, die alleen door
inmiddels aangifte gedaan.
een deskundige kan worden opgesteld.
doorverwijzing zeker redelijk.
doorverwijzing zeker redelijk.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 41 van 109
109
Juristen van het Juridisch Loket benoemen vaker dan advocaten expliciet de potentiële ingrijpende
gevolgen voor de rechtzoekende. Advocaten onderbouwen het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand met
enige regelmaat met de verwijzing naar het fundamentele recht op toegang tot de rechter (zie casus iv), terwijl
juristen van het Juridisch Loket dat niet (expliciet) doen.
110
Rechtzoekenden hebben volgens de selectiefunctionaris geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als
er (conform de voorwaarden in de wegwijzer) ‘geen bijzondere situatie’ is, het uitblijven van gesubsidieerde
rechtsbijstand niet tot zeer ingrijpende gevolgen voor de rechtszoekende leidt en fundamentele rechten niet
worden aangetast. In de praktijk betekent dit dat er geen sprake is van recht op gesubsidieerde rechtsbijstand
als het (financieel) belang gering is, er mogelijk andere voorliggende voorzieningen zijn en/of als een
minnelijke oplossing nog niet is uitgesloten. Ook als selectiefunctionarissen inschatten dat het een ‘kansloze’
zaak betreft, is er volgens hen geen sprake van recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
4.6.2
111
Werkbaarheid en relevantie van het criterium
Uit de enquête onder de selectiefunctionarissen blijkt dat bijna alle advocaten dit criterium onwerkbaar
vinden, terwijl de medewerkers van het Juridisch Loket verdeeld zijn over de werkbaarheid. Het standpunt dat
het niet werkbaar is om vast te stellen of het uitblijven van gesubsidieerde rechtsbijstand tot zeer ingrijpende
gevolgen voor de rechtzoekende zal leiden en of die inzet ook noodzakelijk is ter waarborging van
fundamentele rechten, wordt vooral onderbouwd met de onduidelijkheid over de definitie. Wat zijn
‘fundamentele rechten’ en ‘zeer ingrijpende gevolgen voor de rechtzoekende’? Wanneer zijn de gevolgen zo
erg dat rechtsbijstand gerechtvaardigd is?
112
De meeste medewerkers van het Juridisch Loket vinden het criterium niet werkbaar en vinden tevens het
criterium ook niet wenselijk. Zij geven bijvoorbeeld aan dat er sprake is van een arbitraire keuze om dit
criterium alleen op deze twee rechtsgebieden toe te passen. Bovendien geven ze aan dat rechtsbijstand ook
beschikbaar zou moeten zijn om niet-fundamentele rechten te waarborgen.
113
Ten aanzien van de relevantie van dit criterium oordelen advocaten duidelijk negatiever dan juristen van
het Juridisch Loket. De argumenten die zij hiervoor aanvoeren, komen grotendeels overeen met de
argumenten die zij geven voor de onwerkbaarheid van dit criterium.
4.7
114
Mate waarin de selectiefunctionaris van mening is dat doorverwijzing naar de
tweedelijn plaats dient te vinden op grond van de noodzakelijkheidstoets
In ongeveer driekwart van de geschillen wordt een doorverwijzing naar de tweede lijn redelijk geacht in
het licht van de ernst van de zaak (zie figuur 12). Bij geschillen op het terrein van personen- en familierecht
(86%) en sociaal zekerheidsrecht (79%) is dit hoger dan bij andere soorten geschillen. Bij huurrecht (59%) en
verbintenissenrecht (62%) wordt juist minder vaak dan bij andere geschillen doorverwijzing naar de tweede lijn
redelijk geacht. Er is geen significant verschil gevonden in de beoordeling van de redelijkheid van de
doorverwijzing naar de tweede lijn tussen medewerkers van het Juridisch Loket en advocaten.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 42 van 109
Percentage beoordeling doorverwijzing
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
86%
79%
73%
62%
59%
41%
38%
27%
21%
14%
Rechtsgebied van het geschil
Ja
Nee
Figuur 12. Is het redelijk in het licht van de ernst van de zaak dat doorverwijzing naar de tweedelijn plaatsvindt?
115
Doorverwijzing naar de tweede lijn wordt om meerdere redenen redelijk geacht. Deze redenen worden
logischerwijs gevormd op basis van de eerder behandelde criteria. Dat is in de eerste plaats omdat er voor de
rechtzoekende veel op het spel staat (zoals het verliezen van de voornaamste inkomensbron). Het
doorverwijzen naar een advocaat wordt onder andere redelijk geacht vanwege de omvang van de potentiële
negatieve gevolgen van het achterwege blijven van uitgebreide en/of specialistische juridische ondersteuning.
Ten tweede wordt doorverwijzing redelijk geacht als de rechtzoekende zelf niet in staat is om het geschil op te
lossen, er geen andere voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn en ook het eigen netwerk van de
rechtzoekende niets kan betekenen. Een voorbeeld hiervan is een mevrouw met MS en Parkinson die niet in
staat is om zelf brieven te schrijven, noch een netwerk heeft die dat voor haar kan doen. Tot slot wordt
doorverwijzing redelijk geacht als de rechtzoekende alleen met ondersteuning door een advocaat een
gelijkwaardige partij voor de tegenpartij kan zijn in de rechtszaal.
116
Doorverwijzing wordt niet redelijk geacht als er mogelijk andere manieren zijn om het geschil buiten een
advocaat om op te lossen. Er zijn kortom nog andere - mogelijk adequate - voorliggende voorzieningen. Ook
komt het voor dat het financieel belang te klein is om daarvoor de gang naar de rechter te willen maken. Tot
slot worden sommige zaken als zodanig ‘kansloos’ beschouwd, dat doorverwijzing naar de advocatuur niet als
redelijk wordt gekwalificeerd.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 43 van 109
4.8
117
Totaaloordeel noodzakelijkheidstoets
Het totaaloordeel van de noodzakelijkheidstoets is samengevat in figuur 13 en uitgesplitst naar type
20
selectiefunctionaris.
In 23% van de gevallen geldt dat het probleem met het advies is opgelost of dat de
rechtzoekende verder kan om het geschil op te lossen. In 36% van de gevallen wordt een eenvoudige
behandeling gestart. Voor 40% van de geschillen wordt direct doorverwezen naar een advocaat. Voor een
klein deel van de geschillen (2%) is sprake van een negatieve beoordeling ten aanzien van doorverwijzing
naar een advocaat. Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket starten relatief vaker een eenvoudige
behandeling (57%), terwijl advocaten relatief vaker direct doorverwijzen naar de advocatuur (49%). Het maakt
daarbij verder geen significant verschil of de advocaat gespecialiseerd is in het rechtsterrein waarop het
Percentage van totaaloordeel
geschil betrekking heeft.
57%
60%
49%
50%
36%
40%
20%
27%
25%
30%
17%
10%
1%
40%
23%
22%
2%
2%
0%
Jurist werkzaam voor het
Juridisch Loket (N=412)
Advocaat (N=641)
Totaal (N=1053)
Type selectiefunctionaris
Met het advies is het geschil opgelost óf kan de rechtzoekende verder om het geschil op te lossen.
Start eenvoudige behandeling.
Positieve beoordeling ten aanzien van doorverwijzing naar advocaat en eenvoudige behandeling niet
aan de orde.
Negatieve beoordeling ten aanzien van doorverwijzing naar advocaat. Diagnosedocument verstrekt.
Figuur 13. Totaaloordeel van de noodzakelijkheidstoets uitgesplitst naar type selectiefunctionaris
4.8.1
118
Overwegingen bij het totaaloordeel
De zaken waarin wordt geoordeeld dat met het advies het geschil is opgelost óf dat de rechtzoekende
verder kan om het geschil op te lossen, zijn vooral zaken waarin de rechtzoekende is doorverwezen naar een
andere voorliggende voorziening (zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een huurcommissie), de
rechtzoekende voldoende advies heeft gekregen om zelf een bezwaarschrift op te stellen of naar aanleiding
van het spreekuur heeft besloten om geen verdere stappen te ondernemen. Het betreft evenwel ook zaken
20
Het totaaloordeel van de noodzakelijkheidstoets is gebaseerd op de casusregistratie. Voor 39 gevallen bleek negatieve
beoordeling te zijn aangekruist, terwijl uit de toelichting blijkt dat het om een positieve beoordeling gaat. In 37 gevallen bleek
daarnaast tijdens het onderzoek dat toch een eenvoudige behandeling is gehouden, terwijl dit niet als totaaloordeel was
aangegeven. De hier gepresenteerde gegevens over het totaaloordeel zijn gecorrigeerd voor deze latere bevindingen.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 44 van 109
waarin de rechtzoekende voor het moment voldoende is geholpen, maar waarbij de kans groot is dat deze op
een later tijdstip alsnog bijstand nodig zal hebben. Dit betreft bijvoorbeeld de rechtzoekenden die na afloop
van het spreekuur met een advies weg zijn gegaan waar zij nog over moeten nadenken (bijvoorbeeld ten
aanzien van het overwegen van mediation). Het is mogelijk dat zij zich opnieuw bij het Juridisch Loket melden,
waarna doorverwijzing naar de advocatuur of mediator mogelijk aan de orde kan zijn.
119
Selectiefunctionarissen hebben verschillende werkwijzen ingezet die ertoe hebben geleid dat de
rechtzoekende na het spreekuur weer zelf verder kan21. De belangrijkste daarvan is het bellen met de
wederpartij, om direct te kunnen afstemmen over de mogelijkheden om er onderling uit te komen.
Ook bieden zij direct ondersteuning door bijvoorbeeld berekeningen uit te voeren of gezamenlijk een brief op
te stellen. Daarnaast zetten zij in sommige gevallen in op het overtuigen van de rechtzoekende om af te zien
van verdere stappen of informeren zij de rechtzoekende over de kosten van een gerechtelijke procedure. In
andere gevallen is het ophelderen van het probleem al voldoende waaruit blijkt dat er eigenlijk geen sprake is
van een probleem.
120
Het starten van een eenvoudige behandeling wordt zinvol geacht in zaken waarvoor de
selectiefunctionaris tijdens het spreekuur net onvoldoende tijd heeft om de rechtzoekende voldoende te
helpen. De aanvullende drie uur zal de selectiefunctionaris besteden aan bijvoorbeeld het beoordelen of een
bezwaarprocedure zinvol is, aan het namens de rechtzoekende contact opnemen met de werkgever, aan het
regelen van mediation of aan het ondersteunen bij het opstellen van een bezwaarschrift. Uit de
registratiegegevens blijkt dat er ook eenvoudige behandelingen worden gestart in situaties waarin de
selectiefunctionaris nog niet zeker weet of het geschil binnen drie uur kan worden opgelost, maar dat wel wil
proberen.
121
De meest genoemde reden voor
directe doorverwijzing naar een advocaat is
Casus V
de reden dat een procedure gestart moet
De rechtzoekende heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing
worden. Dit is onmogelijk uit te voeren
inzake terugvordering van te veel ontvangen studiebeurs.
binnen de drie uur van een eenvoudige
Daarnaast heeft rechtzoekende een boete gekregen vanwege
behandeling. Ook in het geval van
het verschaffen van verkeerde informatie. Rechtzoekende
complexe zaken (bijvoorbeeld als de
betwist dit. Het financieel belang is groot (€ 4.000,-).
hoogte van een vordering in het kader van
Selectiefunctionaris heeft geholpen met het opstellen van een
letselschade onderbouwd moet worden) is
voorlopig beroepschrift en heeft de rechtzoekende doorverwezen
doorverwijzing naar de advocatuur aan de
naar een advocaat, omdat de rechtzoekende bijstand in de
orde.
procedure nodig heeft.
122
Er wordt een negatieve beoordeling
gegeven inzake verwijzing naar een advocaat als de zaak naar oordeel van de selectiefunctionaris toch geen
stand zal houden. Daarnaast is een veelgenoemde reden voor afzien van doorverwijzen naar de advocatuur
dat er nog alternatieve voorzieningen zijn, die de rechtzoekende nog niet heeft geprobeerd aan te wenden.
21
Bron: enquête onder selectiefunctionarissen.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 45 van 109
Ook worden zaken genoemd waarbij is besloten tot negatieve beoordeling in de nieuwe situatie vanwege het
te lage financiële belang (bijvoorbeeld een casus met financieel belang van 600 euro).
123
Enkele casussen waarbij is besloten tot negatieve beoordeling:
a.
Een casus waarbij bezwaar is gemaakt tegen terugvordering WW–uitkering. Rechtzoekende zegt aan
UWV te hebben doorgegeven dat hij heeft gewerkt, UWV stelt dat dat niet is gebeurd en vordert WW
terug met een boete. Rechtzoekende wil geen advocaat. Selectiefunctionaris heeft Sociaal raadslieden
aangedragen, wilde rechtzoekende ook niet. Selectiefunctionaris heeft wel een lijst met adressen
sociaal raadslieden meegegeven aan de rechtzoekende;
b.
Een casus gericht op een geschil met energieleverancier. Cliënt heeft veel zelf gedaan in de procedure,
maar nu de zaak voor dupliek staat, wordt het te moeilijk. Geen doorverwijzing op grond van het nieuwe
beoordelingskader. Geen reden om aan te nemen dat cliënt in een ernstige schuldensituatie zal komen
te verkeren;
c.
Klant krijgt per 31-3-2014 een afwijzing WWB in verband met volgens sociale zaken geen
levensvatbaar bedrijf starten. Klant wil restaurant beginnen pizzeria en heeft alle benodigde papieren.
Klant heeft al ervaring in de horeca als werknemer en wil nu voor het eerst als ondernemer aan de slag.
Klant is het niet eens met de motivering van sociale zaken, die is wel erg mager (er wordt alleen
verwezen naar het rapport van IMK) en om die reden al zou een bezwaar zinvol kunnen zijn. Klant
geadviseerd om de schade te beperken en de zaak te verkopen, om zich daarna via
schuldhulpverlening en eventueel WSNP en WWB in financieel veiligere situatie te brengen. Klant staat
echter op verwijzing naar advocaat voor bezwaar tegen afwijzing BBZ aanvraag. Vanwege pilot is de
klant de verwijzing niet onthouden. Klant nog wel geadviseerd om vanwege ondernemerscasus de
toekenning van een toevoeging af te wachten, zodat hij niet onverwacht voor hoge advocaatkosten
komt te staan;
d.
Een rechtzoekende heeft een auto gekocht via Marktplaats. De auto gaat al na 400 km kapot. De
rechtzoekende wil de verkoper/particulier aanspreken. Besloten tot negatieve beoordeling met als reden
dat er eerst een gedegen onderzoeksrapport moet komen.
4.8.2
124
Totaaloordeel per rechtsgebied
In het totaaloordeel is er verschil tussen geschillen van de diverse rechtsterreinen (zie figuur 14). Bij
huurrecht is het geschil relatief vaak al opgelost in het spreekuur of kan de rechtzoekende na het spreekuur
verder (41%). Start van eenvoudige behandeling vindt relatief vaak plaats bij arbeidsrecht (53%) en
verbintenissenrecht (43%). Er wordt relatief vaak doorverwezen naar een advocaat bij personen- en
familierecht (62%) en sociale zekerheidsrecht (50%).
125
Doorverwijzing naar de advocatuur op het gebied van personen- en familierecht lijkt relatief vaak aan de
orde omdat de twistende partijen er onderling duidelijk niet uit zullen komen. Het gaat veelal om zaken waarin
echtscheiding, gezag, voogdij of alimentatie centraal staat (en waarin verplichte procesvertegenwoordiging
geldt).
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 46 van 109
Percentage van totaaloordeel
70%
62%
60%
53%
50%
41%
36%
40%
30%
20%
50%
43%
36%
28%
25%
22%
21%
10%
30%
28%
23%
18%
18%
16%
1%
1%
39%
1%
4%
2%
2%
0%
Rechtsgebied van het geschil
Met het advies is het geschil opgelost óf kan de rechtzoekende verder om het geschil op te
lossen.
Start eenvoudige behandeling.
Positieve beoordeling ten aanzien van doorverwijzing naar advocaat en eenvoudige behandeling
niet aan de orde.
Negatieve beoordeling ten aanzien van doorverwijzing naar advocaat. Diagnosedocument
verstrekt.
Figuur 14. Totaaloordeel van de noodzakelijkheidstoets uitgesplitst naar rechtsgebied van het geschil
4.8.3
126
Weging criteria in het totaaloordeel
Aan selectiefunctionarissen is in de enquête de vraag voorgelegd welke relatie zij zien tussen de ‘scores’
op de verschillende onderdelen van de noodzakelijkheidstoets en het totaaloordeel. De opvattingen daarover
blijken nogal uiteen te lopen. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat juridische grondslag, financieel
belang en ‘waarborging van fundamentele rechten’ relatief zwaar meewegen in het eindoordeel. Kansrijkheid
van de zaak is voor de ene selectiefunctionaris van groot belang voor het eindoordeel, terwijl de andere
selectiefunctionaris aangeeft dat dit nauwelijks meespeelt (vanwege het feit dat dit slecht is in te schatten).
Zelfredzaamheid en beschikbaarheid van adequate voorliggende voorzieningen worden nooit genoemd als
doorslaggevend voor het eindoordeel. Geconcludeerd kan worden dat de noodzakelijkheid in de pilots door de
selectiefunctionaris niet vaak als ‘trechter’ is gebruikt, maar dat de beoordeling op de verschillende
onderdelen van de noodzakelijkheidstoets na afronding van de toets integraal zijn bekeken en op basis
daarvan een totaaloordeel is gevormd.
127
Op de vraag in de enquête of er typen rechtsterreinen zijn waar volgens selectiefunctionarissen bepaalde
criteria van de noodzakelijkheidstoets zwaarder wegen, antwoordt ongeveer een derde dat er geen verschillen
tussen rechtsterreinen zijn. Door anderen worden wel specifieke rechtsterreinen genoemd, maar daarin is
geen duidelijke lijn in vast te stellen. Hieronder worden de suggesties weergegeven (zo mogelijk met
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 47 van 109
onderbouwing). (Let op: onderstaande opsomming betreft de meningen van selectiefunctionarissen, zoals zij
hebben weergegeven in de enquête):
a.
Bij de rechtsterreinen huurrecht en verbintenissenrecht zou het criterium van een ‘adequate
voorliggende voorziening' zwaarder moeten wegen;
b.
Bij verbintenissenrecht is het financieel belang het belangrijkste criterium. Wanneer er sprake is van
een relatief gering financieel belang en er onvoldoende zekerheid is op succes, bestaat het risico dat
een rechtzoekende vanwege proceskosten en eigen bijdrage er financieel niets op vooruit gaat;
c.
Op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht gaat het vooral om het financieel belang, aangezien er
met uitkeringsinstanties of overheden vaak niet tot een oplossing wordt gekomen;
d.
Bij huurgeschillen en arbeidsrechtelijke geschillen zal de zelfredzaamheid een grotere rol spelen, omdat
de betrokken partijen een duurzame relatie met elkaar zullen (moeten) onderhouden;
e.
In het personen- en familierecht (indien onderling overleg onmogelijk blijkt), het vreemdelingenrecht (vrij
specialistisch rechtsgebied) en in spoedeisende zaken is het gezien de omvang, de korte termijn of de
verplichte procesvertegenwoordiging overduidelijk dat de zaak niet binnen drie uren en/of zonder
belangenbehartiging kan worden opgelost. Daarom speelt daarin het criterium ‘kansrijkheid’ de
hoofdrol;
f.
Bij het personen- en familierecht is de vraag of er een adequate voorliggende voorziening is vaak niet
van belang gezien de verplichte procesvertegenwoordiging;
g.
Bij consumentenrecht weegt financieel belang zwaarder;
h.
Bij geschillen met overheidsorganisaties (bijvoorbeeld sociale zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht)
zouden criteria wellicht minder zwaar getoetst moeten worden om toch een bepaalde waarborg te
bieden aan de burger.
4.9
128
Tijdsbesteding spreekuur
De tijd die door de selectiefunctionaris in het spreekuur besteed wordt aan de rechtzoekende is in twee
derde van de gevallen meer dan een half uur, de mediaan ligt bij ongeveer 35 minuten. De tijdsbesteding van
medewerkers van het Juridisch Loket is wat hoger (mediaan 35 tot 40 minuten) dan die van advocaten
(mediaan 30 tot 35 minuten; zie figuur 15). Het maakt hierbij verder geen significant verschil of de advocaat
gespecialiseerd is in het rechtsgebied van het geschil.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 48 van 109
Percentage van geschillen
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
25%
17%
10%
9%
0% 0%
3%
0%
3%
1%
17%
16%
20%
21%
17%
12%
11%
11%
4%
2%
Tijd besteed aan rechtzoekende in spreekuur
Jurist werkzaam voor het Juridisch Loket
Advocaat
Figuur 15. Hoeveel tijd (in minuten) heeft u besteed aan het gesprek met de rechtzoekende? Uitgesplitst naar type
selectiefunctionaris
4.10
129
Aanvraag en verstrekken toevoeging na spreekuur
In een deel van de geschillen wordt na het spreekuur alsnog een toevoeging aangevraagd. Onderstaande
resultaten gaan over een deel van de geschillen waarvoor de aanvraag en het verstrekken van toevoegingen
kan worden getraceerd. Het betreft hier geschillen waarvoor een geldig BSN beschikbaar was voor koppeling
met gegevens van de raad voor rechtsbijstand.22 Door de raad is met als peildatum 21 augustus 2014, twee
en een halve maand na afronding van de pilot, een controle uitgevoerd op alsnog aangevraagde
toevoegingen.23
130
In figuur 16 zijn de percentages van aangevraagde en verleende van toevoegingen weergegeven
uitgesplitst naar uitkomst van het spreekuur. Op het totaal is bij 46% van de geschillen een toevoeging
aangevraagd en in 43% van de gevallen ook definitief verleend. Een deel van de aangevraagde toevoegingen
is niet verleend. Afwijzingen op financiële gronden en aanvulling van onvolledige aanvragen kunnen
uiteindelijk alsnog tot een toevoeging leiden na respectievelijk peiljaarverlegging of aanvulling. Hierdoor zal
het aantal verstrekte toevoegingen mogelijk in de toekomst iets hoger worden.
131
Bij positieve beoordeling voor doorverwijzing naar de tweede lijn worden verhoudingsgewijs de meeste
toevoegingen aangevraagd (77%) en verleend (73%). Indien de behandeling in het spreekuur is afgerond in
de zin van een oplossing of dat de cliënt na het spreekuur zelfstandig verder kan, is er relatief het minst
sprake van een alsnog aangevraagde toevoeging (17%).
22
Geldigheid van het BSN is bepaald op basis van de 11-proef: een berekening op basis van het BSN-nummer moet een
uitkomst hebben die deelbaar is door 11.
23
Het is niet uitgesloten dat na deze periode alsnog een toevoeging wordt aangevraagd. Uit de registratie blijkt dat tot bijna
vier en een halve maand (133 dagen) na het spreekuur toevoegingen zijn aangevraagd. De kans op het aanvragen van een
toevoeging is na 2,5 maand echter niet zo groot meer. Van 76 tot 133 dagen na spreekuur neemt de kans op het aanvragen
van een toevoeging met 3% toe.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 49 van 109
90%
77%
80%
73%
Percentage
70%
60%
46%
50%
39% 39%
40%
43%
28% 26%
30%
17% 16%
20%
10%
0%
Eindoordeel spreekuur
Toevoeging aangevraagd
Toevoeging verleend
Figuur 16. Aanvragen en verlenen van toevoeging naar eindoordeel van het spreekuur
132 Advocaten
en juridisch medewerkers van het Juridisch Loket verschillen niet significant van elkaar in het
percentage alsnog aangevraagde of verleende toevoegingen. Wel zijn er verschillen tussen een aantal van de
rechtsgebieden (zie figuur 17 voor de significante verschillen). Bij personen- en familierecht en sociaal
zekerheidsrecht wordt relatief vaak alsnog een toevoeging verstrekt. Bij huurrecht en verbintenissenrecht is dit
juist relatief minder vaak het geval.
70%
60%
58%
58%
50%
Percentage
43%
40%
28%
30%
31%
20%
10%
%
Rechtsgebied van het geschil
Figuur 17.
Percentage verleende toevoegingen na spreekuur uitgesplitst naar rechtsgebied van het geschil
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 50 van 109
4.11
133
Toevoegwaardigheid en oplossingsmogelijkheden in het spreekuur
In voorgaande resultaten is geen rekening gehouden met de toevoegwaardigheid van zaken. In de
evaluatie heeft de raad voor rechtsbijstand een inschatting gemaakt van de toevoegwaardigheid van de
geschillen. In figuur 18 is de samenvatting aangegeven hoe de toevoegwaardigheid van geschillen in de pilot
is beoordeeld per type uitkomst van het spreekuur en per type selectiefunctionaris. Vervolgens is per type
selectiefunctionaris vastgesteld in welk deel van de toevoegwaardige geschillen vervolgens geen toevoeging
is verstrekt. Als er geen toevoeging is verstrekt voor de geschillen waarin geen positieve beoordeling voor
doorverwijzing naar de tweede lijn heeft plaatsgevonden, wordt deze aangemerkt als definitief opgelost in de
eerste lijn.
Spreekuur
Opgelost in het spreekuur
Verwezen naar eenvoudige behandeling
Positieve beoordeling doorverwijzing advocaat
Negatieve beoordeling doorverwijzing advocaat
Toevoegwaardig
134
Advocaat
Totaal
N = 537
N = 882
N = 58
N = 198
N = 84
N=5
N = 122
N = 117
N = 285
N = 13
N = 180
N = 315
N = 369
N = 10
% van de zaken die toevoegwaardig zijn
per uitkomst van het spreekuur per type
selectiefunctionaris
JL
Advocaat
Totaal
N=265
N=387
N = 652
Opgelost in het spreekuur
Verwezen naar eenvoudige behandeling
Positieve beoordeling doorverwijzing advocaat
Negatieve beoordeling doorverwijzing advocaat
69% (N=40)
73% (N=144)
90% (N=76)
100% (N=5)
54% (N=66)
53% (N=62)
88% (N=251)
62% (N=8)
59% (N=106)
65% (N=206)
89% (N=327)
72% (N=13)
Geen toevoeging verstrekt
Figuur 18.
JL
N = 345
% zaken waarin geen toevoeging is verstrekt
t.o.v. het totaal aan toevoegwaardige zaken per
type selectiefunctionaris
JL
Advocaat
Totaal
N = 115
N = 143
N = 258
Opgelost in het spreekuur
Verwezen naar eenvoudige behandeling
Positieve beoordeling doorverwijzing advocaat
Negatieve beoordeling doorverwijzing advocaat
10% (N=26)
29% (N=76)
5% (N=12)
0% (N=1)
12% (N=48)
11% (N=44)
12% (N=46)
1% (N=5)
11% (N=74)
18% (N=120)
9% (N=58)
1% (N=6)
Toevoegwaardigheid en oplossingsmogelijkheden in de eerste lijn
De resultaten van de pilot rekening houdend met de toevoegwaardigheid van de geschillen zijn als volgt
(zie figuur 18):
e.
Van de toevoegwaardige geschillen blijkt 11% (74 van de 652 toevoegwaardige geschillen) al tijdens
het spreekuur definitief te kunnen worden opgelost. Hierin is geen significant verschil tussen
loketmedewerkers en advocaten.
f.
Van de toevoegwaardige geschillen is in zeer beperkt aantal gevallen (1%) geoordeeld dat de
rechtzoekende op grond van het gehanteerde beoordelingskader niet voor een toevoeging in
aanmerking komt. Dit geldt zowel voor loketmedewerkers als voor advocaten.
4. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 51 van 109
5.
135
Eenvoudige behandeling
In dit hoofdstuk beschrijven we de bevindingen ten aanzien van de eenvoudige behandeling. In het
hoofdstuk worden de volgende onderwerpen achtereenvolgens behandeld:
a.
Kwantitatieve gegevens over de toepassing en het verloop van de eenvoudige behandeling:
i.
De mate waarin eenvoudige behandeling is toegepast;
ii.
De mate waarin eenvoudige behandeling volgens de selectiefunctionaris heeft geleid tot een
oplossing van het geschil;
iii.
Gemiddelde tijdsbesteding voor eenvoudige behandeling;
iv.
De frequentie waarmee na eenvoudige behandeling alsnog een toevoeging wordt aangevraagd.
b.
De ervaringen van selectiefunctionarissen24 met de eenvoudige behandeling;
c.
d.
Een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten binnen de eenvoudige behandeling;
Indien het geschil niet binnen eenvoudige behandeling is opgelost, een beschrijving van de adviezen
die aan de rechtzoekenden zijn gegeven hoe door te gaan met het vinden van een oplossing voor hun
geschil.
5.1
136
Toepassing en verloop van de eenvoudige behandeling
In totaal zijn er volgens het totaaloordeel van het spreekuur 374 eenvoudige behandelingen gestart.
25
Voor deze cases zijn in totaal 280 (75%) formulieren over de eenvoudige behandeling volledig ingevuld door
de selectiefunctionarissen en retour gestuurd aan het onderzoeksbureau. De respons onder advocaten was
aanmerkelijk lager dan de respons door juristen werkzaam voor het Juridisch Loket (zie tabel 7). Een deel van
de eenvoudige behandelingen door advocaten blijkt op moment van rapportage nog niet te zijn afgerond. In
totaal blijkt uit declaratie bij de raad voor rechtsbijstand dat door advocaten 83 eenvoudige behandelingen zijn
gedeclareerd en daarmee kennelijk zijn afgerond. Afgezet tegen de 53 ontvangen formulieren van advocaten
betekent dit een (gecorrigeerd) responspercentage van 64% van de afgeronde en gedeclareerde eenvoudige
behandelingen door advocaten. Het aantal ontvangen formulieren is van voldoende omvang om substantiële
verschillen statistisch betrouwbaar te kunnen toetsen.26
Aantal eenvoudige
behandelingen
o.b.v. spreekuur
Aantal ontvangen formulieren
t.a.v. eenvoudige
behandeling
Respons
Jurist werkzaam voor het
Juridisch Loket
235
227
97%
Advocaat
139
53
38%
Totaal
374
280
75%
Type selectiefunctionaris
Tabel 7. Respons formulieren eenvoudige behandeling
24
In dit hoofdstuk wordt conform de opzet van de pilot gesproken over selectiefunctionaris. Let hier op de eerder gemaakte
opmerking dat de advocaat in de rol als selectiefunctionaris bij eenvoudige behandeling optreedt als belangenbehartiger.
25
Het totaaloordeel is hierbij gecorrigeerd voor 37 gevallen waar aanvankelijk geen sprake leek van een eenvoudige
behandeling maar toch een formulier eenvoudige behandeling is ingevuld.
26
Het gaat hier om de gerealiseerde statistische ‘power’, de kans om een verschil van bepaalde omvang statistisch
significant te vinden. Een voorbeeld: met een aantal observaties van 227 versus 53 kan een verschil van 61% in de ene
groep tegen 39% in de andere groep met een kans van 80% (power) statistisch significant worden vastgesteld
(significantieniveau = 0,05; tweezijdig getoetst).
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 52 van 109
137
Van de in totaal 280 formulieren is 81% afkomstig van juristen werkzaam voor het Juridisch loket en 19%
van advocaten. Een klein aantal van 13 formulieren is afkomstig van advocaten die niet gespecialiseerd zijn
op het rechtsgebied. Dit lage aantal maakt het onmogelijk niet gespecialiseerde advocaten statistisch zinvol te
onderscheiden in de analyse.
138
Tabel 8 geeft de verdeling van de ontvangen formulieren van eenvoudige behandeling weer naar
rechtsgebied. Arbeidsrecht is het meest voorkomende rechtsgebied en personen- en familierecht komt het
minst voor. Er is echter geen sprake van significant afwijkende respons percentages tussen de
rechtsgebieden.
Aantal ontvangen
formulieren eenvoudige
behandeling
%
Personen- en familierecht
19
7%
Huurrecht
39
14%
Arbeidsrecht
91
33%
Verbintenissenrecht
48
17%
Sociaal zekerheidsrecht
59
21%
Anders
34
12%
Totaal
280
100%
Rechtsgebied
Tabel 8. Verdeling van formulieren eenvoudige behandeling naar rechtsgebied
139
In 52% van de eenvoudige behandelingen waarbij volgens het ingevulde registratieformulier de uitkomst
van de eenvoudige behandeling bekend is, heeft de selectiefunctionaris aangegeven dat het geschil is
opgelost (zie figuur 19). Hierbij is er geen significant verschil tussen juristen die werkzaam zijn voor het
Juridisch Loket en advocaten. Door de relatief kleine aantallen geschillen per rechtsgebied, is toetsing van
verschillen tussen rechtsgebieden beperkt mogelijk. Er zijn geen significante verschillen tussen
rechtsgebieden gevonden met betrekking tot de oplossing van het geschil met een eenvoudige behandeling.
60%
Percentage opgelost in EB
52%
48%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Totaal (N=270)
Ja
Nee
Figuur 19. Aandeel opgeloste zaken in eenvoudige behandeling
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 53 van 109
140
De duur van de eenvoudige behandeling liep uiteen van 10 tot 360 minuten. Gemiddeld duurde de
eenvoudige behandeling 121 minuten met een mediaan van 115 minuten. Advocaten gebruiken met
gemiddeld 149 minuten significant meer tijd voor een eenvoudige behandeling dan medewerkers van het
27
Juridisch Loket met 114 minuten (zie figuur 20).
Tussen de rechtsterreinen zijn geen significante verschillen
gevonden in de duur van de eenvoudige behandeling.
160
149
Duur EB in minuten
140
114
120
100
80
60
40
20
Jurist werkzaam voor het Juridisch
Loket (N = 215)
Advocaat (N = 52)
Type selectiefunctionaris
Figuur 20. Gemiddelde duur van de eenvoudige behandeling naar type selectiefunctionaris
141
De doorlooptijd tussen datum spreekuur en datum waarop de eenvoudige behandeling is afgerond, is
gemiddeld 20 dagen. Medewerkers van het Juridisch Loket ronden de eenvoudige behandeling gemiddeld
genomen met 16 dagen sneller af dan advocaten waarbij het gemiddelde 38 dagen is.28 Uit een
groepsbijeenkomst die is georganiseerd met selectiefunctionarissen blijkt dat advocaten in vergelijking met
juristen werkzaam voor het Juridisch Loket vaker per brief communiceren met de wederpartij, hetgeen leidt tot
langere doorlooptijden. Er wordt door de advocaten die hebben deelgenomen aan de groepsbijeenkomst
opgemerkt dat de doorlooptijd wel erg afhankelijk is van het rechtsterrein waarop het geschil betrekking heeft.
5.2
142
Aanvraag en verstrekken toevoeging na eenvoudige behandeling
Na afronding van de eenvoudige behandeling wordt in een deel van de gevallen alsnog een toevoeging
aangevraagd (33%) en verleend (31%). Indien het geschil na afronding van de eenvoudige behandeling lijkt te
zijn opgelost is in 10% van de geschillen een toevoeging aangevraagd, tegen 56% aangevraagde
toevoegingen wanneer bij eenvoudige behandeling het geschil nog niet is opgelost. Zie figuur 21. Deze cijfers
hebben betrekking op de geschillen waarvoor de aanvraag en het verstrekken van de toevoeging met een
minimale betrouwbaarheid kan worden getraceerd. Het betreft hier geschillen waarvoor de uitkomst van de
27
Totaal N = 267 en SD = 62; Advocaten N = 52 en SD = 68; juristen Juridisch Loket N = 215 en SD = 59.
28
Totaal N = 186 en SD = 22; Juridisch Loket N = 152 en SD = 20; advocaten N = 34 en SD = 21.
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 54 van 109
eenvoudige behandeling bekend is en een geldig BSN beschikbaar was voor koppeling met gegevens van de
raad voor rechtsbijstand met betrekking tot aangevraagd toevoegingen.
60%
29 30
56%
53%
50%
Percentage
40%
33%
30%
31%
30%
20%
20%
10%
10%
9%
0%
Geschil opgelost met eenvoudige behandeling
Toevoeging aangevraagd
Toevoeging verleend
Figuur 21. Aangevraagde en verleende toevoegingen na afronding eenvoudige behandeling
143
Bij eenvoudige behandelingen door advocaten ligt het percentage alsnog verleende toevoegingen (16%)
significant lager dan bij medewerkers in dienst van het Juridisch Loket (35%; zie figuur 22).31
29
Aangezien niet voor alle eenvoudige behandelingen een uitkomst bekend is op basis van een ingestuurd formulier (zie de
responscijfers in paragraaf 5.1), heeft deze figuur op lagere aantallen betrekking dan figuur 17 in hoofdstuk 4 waarin ook
eenvoudige behandelingen opgenomen zijn die nog lopen en/of waar geen formulier van retour ontvangen is.
30
Een deel van de eenvoudige behandelingen is afgehandeld na afloop van de pilotperiode (14%; N=186). Deels is de
datum van afsluiting van de eenvoudige behandeling ook onbekend. Hierdoor is observatieperiode voor alsnog
aangevraagde toevoegingen voor een deel van de eenvoudige behandelingen korter dan 2,5 maanden. Vergelijking met
een analyse met een strengere selectie op een minimaal 2,5 maand observatieperiode levert echter vergelijkbare
percentages aangevraagde en verleende toevoegingen op.
31
Een verklaring hiervoor kan zijn dat geschillen waarvoor advocaten eenvoudige behandelingen starten relatief gezien
minder vaak toevoegwaardig zijn (52%; N=44) dan geschillen waarvoor medewerkers van het Juridisch Loket eenvoudige
behandelingen starten (72%; N=193; zie bijlage D voor een toelichting).
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 55 van 109
Toevoeging verleend na EB
40%
35%
35%
30%
25%
20%
16%
15%
10%
5%
0%
Jurist werkzaam voor het Juridisch
Loket (N=194)
Advocaat (N=50)
Type selectiefunctionaris
Figuur 22. Verleende toevoegingen na afronding eenvoudige behandeling naar type selectie functionaris
Ook tussen de rechtsterreinen zijn na eenvoudige behandeling verschillen gevonden in het percentage
144
aangevraagde of verleende toevoegingen. Bij geschillen op het gebied van verbintenissenrecht worden
relatief weinig toevoegingen verstrekt na eenvoudige behandeling, en bij sociaal zekerheidsrecht juist relatief
veel (zie figuur 23).
50%
43%
Toevoeging verleend na EB
45%
40%
35%
31%
30%
25%
20%
15%
15%
10%
5%
%
Verbintenissenrecht (N=39)
Sociaal zekerheidsrecht
(N=51)
Totaal (N=244)
Rechtsgebied van het geschil
Figuur 23. Verleende toevoegingen na afronding eenvoudige behandeling naar rechtsgebied van het geschil
5.3
145
Toevoegwaardigheid en oplossingsmogelijkheden in de eenvoudige behandeling
De resultaten van de eenvoudige behandeling rekening houdend met de toevoegwaardigheid van de
geschillen zijn als volgt (zie figuur 18 in paragraaf 4.11):
a.
Van de toevoegwaardige geschillen blijkt, maar niet tijdens het spreekuur konden worden opgelost,
bleek 18% (120 van de 652 geschillen) definitief door middel van eenvoudige behandeling te kunnen
worden opgelost. Loketmedewerkers slagen er in 29% (76) van de (265) toevoegwaardige geschillen
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 56 van 109
tijdens de eenvoudige behandeling op te lossen, advocaten in 11% (44 van de 387 toevoegwaardige
geschillen).
b.
Bij elkaar genomen (geschillen die zijn opgelost tijdens spreekuur (11%) of eenvoudige behandeling, en
geschillen die volgens het gehanteerde beoordelingskader niet toevoegwaardig zijn) volgt uit de
pilotsituatie een afname met 30% van het aantal toevoegwaardige geschillen.
5.4
146
De ervaringen van selectiefunctionarissen met de eenvoudige behandeling
Deze paragraaf start met een aantal hoofdconclusies gericht op de ervaring van selectiefunctionarissen
over eenvoudige behandeling. In de subparagrafen worden specifieke aandachtspunten over de ervaring van
zowel medewerkers Juridisch Loket als advocaten uiteen gezet. De bevindingen zijn gebaseerd op een
enquête die selectiefunctionarissen aan het einde van de pilotperiode hebben ingevuld en waarin hen is
gevraagd naar hun ervaring met de pilots én op de groepsbijeenkomst die aan het einde van de pilotperiode is
georganiseerd met een aantal selectiefunctionarissen.
147
Over het algemeen zijn medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket positiever over eenvoudige
behandeling dan advocaten. In een situatie zonder pilotwerkwijze ervaren zij dat ze regelmatig
rechtzoekenden moeten doorverwijzen naar de tweede lijn omdat ze zelf niet voldoende tijd hebben om de
zaak op te lossen (en niet omdat ze niet over de juiste competenties zouden beschikken). De extra tijd die
beschikbaar is binnen de pilots ervaren de medewerkers Juridisch Loket als zeer positief en als een kans om
de rechtzoekende zelf te helpen bij het oplossen van het geschil.
148
Medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket zien eerder kans om een zaak met eenvoudige
behandeling af te handelen dan advocaten. Dit komt overeen met de kwantitatieve bevindingen benoemd in
figuur 9 waaruit blijkt dat een medewerker van het Juridisch Loket eerder start met een eenvoudige
behandeling. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de groepsbijeenkomst door de deelnemende
loketmedewerkers is aangegeven dat zij een lerend effect hebben ervaren in verloop van de pilotperiode; bij
start van de pilot waren zij optimistischer over de kansrijkheid om een zaak binnen eenvoudige behandeling
tot oplossing te brengen. Op basis van de opgedane ervaring in de pilots gaven zij aan naarmate de pilots
vorderen zij realistischer werden in de selectie van zaken. Dit wordt geïllustreerd door een quote van een
medewerker van het Juridisch Loket: “In het begin dachten we nog dat we met de gemeenten even overleg
konden voeren over een zaak”.
149
Advocaten zijn kritischer in de selectie van zaken waarbij zij een eenvoudige behandeling starten omdat
zij aangeven aan dat hetgeen bereikt kan worden binnen de tijdsbesteding van drie uur snel onderschat wordt.
Tevens geven advocaten aan dat zij geen eenvoudige behandeling starten voor zaken die zich op een
rechtsterrein bevinden waar zij niet op gespecialiseerd zijn. Wanneer een advocaat een zaak behandelt op het
rechtsterrein waarop hij/zij gespecialiseerd is, volstaat soms het beschikbare uur van het spreekuur om de
rechtzoekende verder te helpen of het geschil op te lossen en worden deze zaken daarmee niet naar
eenvoudige behandeling doorgezet.
150
Ten aanzien van de inschatting van het type zaken dat geschikt is voor eenvoudige behandeling worden
geen grote verschillen geconstateerd tussen medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket en advocaten.
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 57 van 109
In zijn algemeenheid worden huurrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht aangemerkt als rechtsgebieden
waar eenvoudige behandeling vaak kan worden ingezet. Dit komt overeen met de kwantitatieve bevindingen
zoals in figuur 10 weergegeven: arbeidsrecht, verbintenissenrecht en huurrecht worden kansrijk geacht voor
eenvoudige behandeling. Vaak is er bij geschillen op deze gebieden nog ruimte voor informele
onderhandeling met de wederpartij met als doel de partijen nader tot elkaar te brengen opdat een oplossing
gevonden kan worden.
151
Persoon- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht, bestuursrecht en vreemdelingenrecht worden door de
selectiefunctionarissen als minder geschikt gevonden voor eenvoudige behandeling. (Zie ook figuur 10 waarin
de kwantitatieve bevindingen in lijn zijn met deze bevinding).
a.
In het personen- en familierecht zit vaak veel emotie en om die reden kost het vaak al meer tijd om tot
de kern van de zaak te komen, aldus de selectiefunctionarissen. Procederen is vaak aan de orde in
deze zaken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket
over het algemeen iets positiever zijn en in een klein aantal gevallen mediation willen overwegen in
deze zaken;
b.
Bij sociaal zekerheidsrecht wordt vaak geprocedeerd en heeft men te maken met vaak logge instanties
waardoor eenvoudige behandeling niet mogelijk is;
c.
In bestuurszaken kost het veel tijd om het dossier goed te leren kennen en een bezwaarschrift te
schrijven. Pas als er een verweerschrift ligt is pas echt goed in te schatten wat er nog gedaan kan
worden in de procedure. Om deze reden zijn de meeste selectiefunctionarissen terughoudend met het
aanbieden van eenvoudige behandeling in bestuurszaken.
5.4.1
152
Medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket
Medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket geven aan positief te zijn over de eenvoudige
behandeling. Ze waarderen de uitvoering van eenvoudige behandeling gemiddeld met een 7,7 als
rapportcijfer. De extra tijd die beschikbaar is voor een zaak waarderen de juristen en maakt dat zij positief zijn
over de eenvoudige behandeling. Met de extra beschikbare tijd is het naar de mening van de juristen goed
mogelijk om met een gedegen juridisch voorbereiding te bemiddelen voor de rechtzoekende. Met name
wanneer de tegenpartij goed bereikbaar is (zoals een werkgever) lukt hen om een casus uit te diepen, contact
te hebben met de tegenpartij en door goed en snel contact met de tegenpartij tot handelen over te gaan.
153
Medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket zijn positief over hun rolinvulling tijdens eenvoudige
behandeling. Ze zijn van mening dat de onafhankelijkheid van hun rol de bereidheid tot medewerking van de
tegenpartij versterkt. Juist omdat ze optreden als neutraal persoon en dit ook benadrukken richting
rechtzoekende en wederpartij, hadden zij (geciteerd door een selectiefunctionaris): “Over het algemeen geen
last van het feit dat ze als belangenbehartiger gezien zouden worden”. Integendeel, een aantal
selectiefunctionarissen ervaart juist een toegevoegde waarde om als ‘neutraal’ persoon het verhaal van
rechtzoekende en wederpartij te horen en hierin te bemiddelen.
154
Medewerkers van het Juridisch Loket geven aan dat drie uur toereikend is om eenvoudige behandeling uit
te voeren. Zij zijn van mening dat geschillen op het terrein van arbeidsrecht, huurrecht of verbintenisrecht
bewerkelijker kunnen zijn en in die gevallen is de drie uur niet altijd toereikend. Dit is vooral gelegen in het
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 58 van 109
onderhoud met de wederpartijen: contact leggen met de juiste afdeling, intern overleg bij de wederpartij,
vervolgcontacten en terugkoppelingen naar de rechtzoekende. Dat drie uur toereikend is, blijkt ook uit de
kwantitatieve bevindingen zoals weergegeven in figuur 19.
155
Medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket geven aan dat zij eenvoudige behandeling starten
wanneer er sprake is van de volgende omstandigheden of kenmerken:
a.
De relatie tussen de rechtzoekende en de persoon/instantie met wie het geschil speelt. Indien de
verwachting is dat partijen er samen graag zonder procederen en met hulp van bemiddeling uitkomen,
wordt eenvoudige behandeling gestart. Een toelichting van een selectiefunctionaris illustreert deze
bevindingen. ‘Huurder en verhuurder hebben belang bij een goede verstandhouding. De benadering
vanuit het Juridisch Loket is informerend en oplossingsgericht en goed toepasbaar binnen eenvoudige
behandeling. Daarnaast zijn huurder en verhuurder niet gebaat bij langdurige procedures bij de
kantonrechter maar wensen in zijn algemeenheid op korte termijn overeenstemming te bereiken;
b.
De verwachting dat het geschil relatief snel kan worden opgelost. Wanneer de tegenpartij een logge
organisatie betreft (zoals overheidsinstanties of uitkeringsinstanties) worden stroperige procedures
verwacht hetgeen niet haalbaar is binnen een eenvoudige behandeling van drie uur;
c.
Situaties waarin er nog niet veel actie is ondernomen door de rechtzoekende en er nog geen contact is
geweest met de wederpartij na briefwisseling;
d.
Zaken waarbij geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging. Het voeren van verweer bij een
echtscheiding is bijvoorbeeld binnen eenvoudige behandeling niet mogelijk;
e.
De complexiteit van de zaak: In complexe/specialistische zaken is deskundig advies/inschatting
noodzakelijk;
f.
Eenvoudige behandeling kan ruimte bieden om de rechtzoekende inzicht te geven over de kansen
alvorens te gaan procederen.
5.4.2
156
Advocaten
Advocaten waarderen de eenvoudige behandeling gemiddeld met het rapportcijfer 6,6. Zij geven aan dat
voor hen de toegevoegde waarde ten opzichte van een LAT niet groot is. Ze voeren dezelfde werkzaamheden
uit.
157
De tijdsduur van drie uur voor eenvoudige behandeling vindt circa de helft van de advocaten voldoende
om een zaak op te lossen. Hierbij merken zij op dat als het geschil niet binnen drie uur kan worden opgelost,
het vaak een langdurige (en daarmee geen eenvoudige) kwestie betreft. De andere helft van de advocaten is
het (volstrekt) oneens met de stelling dat drie uur voldoende is voor eenvoudige behandeling. Zij geven aan
dat het lastig is om een inschatting te maken van de verwachte tijdsbesteding en de drie uur al snel is bereikt
wanneer men grote dossiers moet bestuderen. Uit figuur 19 blijkt ook dat advocaten meer tijd besteden aan
eenvoudige behandeling dan loketmedewerkers.
158
Advocaten geven aan dat zij eenvoudige behandeling starten wanneer er sprake is van de volgende
omstandigheden of kenmerken:
a.
De verwachting dat het geschil relatief snel kan worden opgelost. Bijvoorbeeld het schrijven van één of
twee brieven of een eenvoudig bezwaarschrift. Wanneer de tegenpartij een logge organisatie betreft
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 59 van 109
(zoals overheidsinstanties of uitkeringsinstanties) worden stroperige procedures verwacht hetgeen niet
haalbaar is binnen een eenvoudige behandeling van drie uur;
b.
Situaties waarin beide partijen gebrand zijn op een snelle oplossing;
c.
De verwachting van bereidheid tot coöperatie van de wederpartij, zoals blijkt uit de hoedanigheid
(professional of niet) maar ook uit de beschikbare correspondentie;
d.
Een wederpartij die zelf voldoende onderlegd is om in te zien hoe in de rechtspraak of wet bepaalde
problemen worden opgelost. Voorbeeld: huurrechtzaken waarbij de verhuurder een
woningbouwvereniging is die voldoende juridische kennis heeft om snel tot afwikkeling van de zaak te
komen;
e.
159
De schikkingsbereidheid van de rechtzoekende.
Advocaten geven aan zich prima te kunnen vinden in hun rol tijdens eenvoudige behandeling, aangezien
deze niet afwijkt van de rol tijdens de uitvoering van een LAT.
5.5
160
Activiteiten eenvoudige behandeling
Op basis van de analyse van uitgevoerde activiteiten tijdens de eenvoudige behandeling, wordt
geconcludeerd dat de medewerkers van het Juridisch Loket veel telefonisch contact leggen met de
wederpartij, correspondentie uitvoeren (brief opstellen voor rechtzoekende bijvoorbeeld) en een
bezwaarschrift indienen voor de rechtzoekenden of hen daarbij te helpen.
161
Een voorbeeld van een activiteit die is uitgevoerd door een medewerkers van het Juridisch Loket:
“Voorlopig bezwaar ingediend op nader aan te voeren gronden, dossier opgevraagd bij UWV en bestudeerd.
Contact gelegd met werkgever om aard dienstverband te bespreken, jurisprudentie onderzoek gedaan waarbij
doorslaggevende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is gevonden ten aanzien van rechtspositie van
de klant. Klant geïnformeerd dat de zaak juridisch niet kansrijk is. Klant heeft daarop besloten geen advocaat
in te schakelen voor verdere bijstand in bezwaar.”
162
In (verreweg) het grootste gedeelte van de zaken voeren advocaten tijdens de eenvoudige behandeling
ook correspondentie met de wederpartij uit. Daarnaast geven zij aan telefonische communicatie met de
wederpartij uit te voeren en te onderhandelen over beëindigingsovereenkomst. Er is geen verschil in
activiteiten zichtbaar tussen zaken waarbij eenvoudige behandeling wel of niet leidt tot oplossing van het
geschil.
163
Een voorbeeld van een omschrijving van een activiteit uitgevoerd door een advocaat: “Werkgever had al
een verzoek ingediend bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit verzoek was goed
gemotiveerd, zij het dat vergoeding en einddatum voor discussie vatbaar waren. De werkgever werd
bijgestaan door een goed bekend staand advocatenkantoor. Daarom is gezocht naar een opening voor
onderhandeling. De ruimte werd gevonden en er is alsnog overeenstemming bereikt tussen partijen.”
164
Uit de groepsbijeenkomst met selectiefunctionarissen blijkt - conform voorgaande bevindingen - dat er
weinig verschil in type activiteiten is dat door loketmedewerkers of advocaten wordt uitgevoerd. Advocaten
zullen over het algemeen eerder starten met het schriftelijk communiceren met de wederpartij, waar
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 60 van 109
loketmedewerkers vaak eerst telefonisch met de wederpartij contact leggen. Een advocaat gaf tijdens de
groepsbijeenkomst aan dat het feit dat een advocaat - en daarmee een belangenbehartiger - contact opneemt
met de wederpartij, een reden is om per brief te communiceren (“Een advocaat kan zijn jas van advocaat niet
uittrekken tijdens de eenvoudige behandeling”). Een medewerker van het Juridisch Loket belt vanuit een
onafhankelijke positie).
5.6
165
Advies aan rechtzoekenden indien de eenvoudige behandeling niet heeft geleid tot
een oplossing van het geschil
Wanneer het geschil niet met eenvoudige behandeling is opgelost, geven medewerkers van het Juridisch
Loket vaak als reden aan dat het geschil een punt bereikt heeft waarbij, gezien de belangen van de
rechtzoekende, belangenbehartiging noodzakelijk is en daarmee tussenkomst van een advocaat is
genoodzaakt. Een voorbeeld is een rechtzoekende die geen loon heeft ontvangen, de betreffende
rechtzoekende heeft er belang bij het dienstverband juist af te wikkelen in verband met rechten sociale
zekerheid. In dit geval zag de betreffende selectiefunctionaris geen andere mogelijkheid dan tegen het ontslag
in te gaan en daarom een advocaat de zaak te laten behandelen
166
Een enkele keer geeft de medewerker van het Juridisch Loket aan dat vanwege complexiteit of gebrek
aan specialisme de zaak niet heeft geleid tot een oplossing. Tevens wordt enkele malen aangegeven in de
registraties dat eenvoudige behandeling niet is gelukt omdat de wederpartij geen gehoor (meer) geeft aan
correspondentie of pogingen tot communicatie.
167
De medewerkers van het Juridisch Loket verwijzen in het grootste gedeelte van de zaken (ruim 80%)
waarbij eenvoudige behandeling niet leidt tot oplossing van het geschil de rechtzoekende naar een advocaat.
In circa 5% van de zaken geeft de rechtzoekende aan zich te berusten in de zaak. Bij een kleine 5% van de
zaken wordt mediation geadviseerd aan de rechtzoekende. Bij de overige zaken is nog niet bekend of de
rechtzoekende verwezen wenst te worden naar een advocaat.
168
Aangezien het aantal formulieren over eenvoudige behandeling ontvangen van advocaten gering is, is het
lastig om een uitspraak te doen over de redenen waarom eenvoudige behandeling niet leidt tot oplossing van
het geschil. In het kleine aantal casussen dat wij tot onze beschikking voor de analyse hebben, wordt een
paar keer als reden genoemd dat de tegenpartij zich niet wenst te schikken (Verhuurder betaalt niet of
werkgever wil geen regeling treffen). In de helft van de casussen waarbij eenvoudige behandeling niet heeft
geleid tot oplossing van het geschil, wordt in de toelichting vermeld dat op dit moment nog onduidelijk is of de
oplossing daadwerkelijk is bereikt.
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 61 van 109
Samengevat:

In 52% van de eenvoudige behandelingen heeft de selectiefunctionaris aangegeven dat
het geschil is opgelost. Hierbij is er geen significant verschil tussen juristen die werkzaam
zijn voor het Juridisch Loket en advocaten. Door de relatief kleine aantallen geschillen per
rechtsgebied, is toetsing van verschillen tussen rechtsgebieden beperkt mogelijk. Er zijn
geen significante verschillen tussen rechtsgebieden gevonden met betrekking tot de
oplossing van het geschil met een eenvoudige behandeling.

Na afronding van de eenvoudige behandeling wordt in een deel van de gevallen alsnog
een toevoeging aangevraagd (33%) en verleend (31%). Indien het geschil na afronding
van de eenvoudige behandeling lijkt te zijn opgelost is in 10% van de geschillen een
toevoeging aangevraagd, tegen 56% aangevraagde toevoegingen wanneer bij eenvoudige
behandeling het geschil nog niet is opgelost. Bij eenvoudige behandelingen door
advocaten ligt het percentage alsnog verleende toevoegingen (16%) significant lager dan
bij medewerkers in dienst van het Juridisch Loket (35%). Bij geschillen op het gebied van
verbintenissenrecht worden relatief weinig toevoegingen verstrekt na eenvoudige
behandeling, en bij sociaal zekerheidsrecht juist relatief veel.

Over het algemeen zijn medewerkers werkzaam voor het Juridisch Loket positiever over
eenvoudige behandeling dan advocaten. Ook zien zij eerder kans om eenvoudige
behandeling te starten dan advocaten.

Ten aanzien van de inschatting van het type zaken dat geschikt is voor eenvoudige
behandeling worden geen grote verschillen geconstateerd tussen medewerkers werkzaam
voor het Juridisch Loket en advocaten. In zijn algemeenheid worden huurrecht,
arbeidsrecht en verbintenissenrecht aangemerkt als rechtsgebieden waar eenvoudige
behandeling vaak kan worden ingezet. Dit komt overeen met de kwantitatieve bevindingen
zoals in figuur 10 is weergegeven: arbeidsrecht, verbintenissenrecht en huurrecht worden
kansrijk geacht voor eenvoudige behandeling. Vaak is er bij geschillen op deze gebieden
nog ruimte voor informele onderhandeling met de wederpartij met als doel de partijen
nader tot elkaar te brengen opdat een oplossing gevonden kan worden. Personen- en
familierecht, sociaal zekerheidsrecht, bestuursrecht en vreemdelingenrecht worden door
de selectiefunctionarissen als minder geschikt gevonden voor eenvoudige behandeling.
5. Eenvoudige behandeling
Pagina 62 van 109
6.
169
Kosten-batenanalyse
Zoals aangegeven in de inleiding van deze rapportage vormt een onderdeel van het onderzoek het
uitvoeren van een kosten-batenanalyse.
6.1
170
Reikwijdte kosten-batenanalyse
De kosten-batenanalyse beperkt zich tot de kosten in het kader van de pilot: spreekuur, eenvoudige
behandeling en toevoeging. Hierbij is uitgegaan van de regelgeving en praktijk rond rechtsbijstand zoals die
ten tijde van de pilot geldt. Eventuele andere kosten en baten die door de wijzigingen optreden worden niet
meegenomen (zo worden kosten ten aanzien van inrichtingsvraagstukken of wijziging van regelgeving rond
toevoegingen niet opgenomen). Ook is de analyse beperkt tot de geschillen die in de pilot terecht zijn
gekomen en heeft het geen betrekking op geschillen van rechtzoekenden aan wie de pilot niet is aangeboden
of die deelname aan de pilot hebben geweigerd (zie paragraaf 3.1). Zoals eerder opgemerkt heeft de balie
een filterende werking gehad ten aanzien van de populatie rechtzoekenden die participeert in de pilots.
171
De resultaten van de kosten-batenanalyse zijn dan ook niet zondermeer generaliseerbaar naar alle
geschillen die bij het Juridisch Loket worden gemeld.
172
De kosten en baten berekenen wij zo veel als mogelijk per zaak, zodat relevante uitsplitsingen zoals
bijvoorbeeld naar type selectiefunctionaris of rechtsgebied gemaakt kunnen worden. Of daadwerkelijk een
toevoeging is uitgespaard blijkt pas naar verloop van tijd. Hiervoor is een observatieperiode gehanteerd van
2,5 maand na afronding van de pilot.32
173
In het onderzoek zijn de kostenbesparende effecten als gevolg van de toepassing van de
noodzakelijkheidstoets inzichtelijk gemaakt. De kosten in de pilot worden veroorzaakt door het spreekuur,
eventuele eenvoudige behandeling en alsnog verstrekte toevoegingen. De baten worden bepaald door de
mate waarin kosten voor toevoegingen worden uitgespaard door de werkwijze in de pilot.
174
De vergelijking tussen kosten en baten heeft betrekking op de pilot en geeft daarom geen indicatie van
het te verwachten kostenvoordeel of kostennadeel indien bij de versterking van de eerstelijns rechtsbijstand
door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inrichtingskeuzes worden gemaakt die afwijken van de
pilotsituatie.
6.2
175
Rekenmethode
In het onderzoek worden de kostenbesparende effecten als gevolg van de toepassing van het
beoordelingskader inzichtelijk gemaakt. De kosten in de pilot worden veroorzaakt door het spreekuur,
eventuele eenvoudige behandeling en alsnog verstrekte toevoegingen volgens het huidige recht. De baten
worden bepaald door de mate waarin kosten voor toevoegingen worden uitgespaard.
32
Peildatum tot wanneer aanvraag van toevoegingen is gevolgd is 21 augustus 2014.
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 63 van 109
176
De kosten-batenanalyse bouwt voort op de resultaten met betrekking tot de spreekuren (hoofdstuk 4) en
eenvoudige behandeling (hoofdstuk 5). Op basis hiervan worden de kosten van geschillen in de pilot
berekend en vergeleken met een raming van kosten die naar verwachting met de betreffende geschillen
gepaard waren gegaan zonder pilot.
177
De volgende rekenmethode is gevolgd bij het opstellen van de kostenbatenanalyse (zie bijlage D voor
gedetailleerde verantwoording en tussenresultaten):
a.
In de eerste plaats zijn de kosten berekend van de geschillen die in de pilot zijn behandeld. Dit zijn de
kosten die gemaakt zijn door het uitvoeren van het spreekuur en indien van toepassing de eenvoudige
behandeling. Indien er na het spreekuur of eenvoudige behandeling alsnog een toevoeging is verleend,
behoren ook deze kosten tot de kosten van de pilot.
b.
Vervolgens is voor de geschillen die in de pilot zijn behandeld bekeken welke kosten voor deze
geschillen gemaakt zouden zijn in een niet-pilotsituatie. Er is per geschil gekeken of dit geschil
toevoegwaardig is en wat de kosten van de eventuele toevoeging waren. Om de kosten voor de
geschillen in de niet-pilotsituatie in te kunnen schatten moet gecorrigeerd worden voor geschillen
waarvoor geen toevoeging wordt aangevraagd, de aanvraag wordt afgewezen om inhoudelijke of
financiële redenen en het deel van de geschillen waarin een LAT wordt verstrekt in plaats van reguliere
toevoeging.33 Deze correctie is voor het geheel toegepast en niet verbijzonderd naar het type uitkomst
van het spreekuur, aangezien die niet is vast te stellen.
c.
Ten slotte is het verschil berekend tussen a. en b.: Voor de geschillen die in de pilot zijn behandeld is
berekend of de kosten zonder pilotsituatie hoger of lager waren.
178
De resultaten van de analyses worden weergegeven in tabellen met een gemiddelde en met een
(indicatief) betrouwbaarheidsinterval. Het betrouwbaarheidsinterval wil zeggen dat als de pilot herhaald zou
worden waarschijnlijk het gemiddelde dan weer in de betreffende bandbreedte zal liggen.
6.3
179
Vergelijking raming kosten van geschillen met en zonder pilot
In de kern gaat de kosten-batenafweging om het verschil in de raming van de kosten in de situatie van de
pilot versus de raming van de kosten zonder pilotsituatie. Voor een goed inzicht in de kosten-batenverhouding
dienen de kosten op casusniveau te worden vergeleken. Hierbij is eerst het verschil in kosten berekend
zonder te corrigeren (zie bijlage D). Voor de geraamde kosten van de geschillen in de niet-pilotsituatie dient
echter rekening te worden gehouden met de correcties (zie ook punt b. in alinea 148): voor een deel van de
toevoegwaardige geschillen wordt in de praktijk toch geen toevoeging aangevraagd, voor een deel wordt de
aangevraagde toevoeging alsnog afgewezen en een deel van de verstrekte toevoegingen zal een LAT
betreffen in plaats van een reguliere toevoeging. Tabel 15 geeft een uitsplitsing weer van de kosten en het
33
Voor deze factoren kan alleen op geaggregeerd niveau worden gecorrigeerd. De reden hiervan is dat niet exact bekend is
in welk geschil precies geen toevoeging wordt aangevraagd, wordt afgewezen of het uiteindelijk een LAT betreft. Correctie
op geaggregeerd niveau veronderstelt echter dat de correctie op alle groepen geschillen in gelijke mate van toepassing is.
In de praktijk gaat die assumptie niet geheel op, waardoor geaggregeerde resultaten bij uitsplitsingen tot enige overcorrectie
en ondercorrectie kunnen leiden voor subgroepen van geschillen.
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 64 van 109
kostenverschil van de pilot waarbij deze (overall) correctie is toegepast met een indicatief
34
betrouwbaarheidsinterval.
180
De pilotsituatie als geheel laat gemiddeld gezien geen financieel voordeel zien ten opzichte van de kosten
die naar verwachting gemaakt zouden zijn zonder pilot (zie tabel 9). De kosten in de pilot – indien alle
pilotsituaties worden samengenomen - zijn per geschil gemiddeld € 42 hoger dan de kosten in de nietpilotsituatie. Gewogen naar het eindoordeel van het spreekuur zijn de kosten na correcties gemiddeld € 39
hoger dan in de situatie zonder pilot (met een indicatief betrouwbaarheidsinterval van € 63 negatief tot € 14
negatief).
181
Het kostenverschil verschilt per type eindoordeel van het spreekuur. Indien het geschil na het spreekuur is
opgelost of de rechtzoekende verder kan om het geschil op te lossen is het gemiddelde gecorrigeerde
kostenvoordeel in de pilot € 118 (met een indicatief betrouwbaarheidsinterval van € 65 tot
€ 171). Het starten van een eenvoudige behandeling blijkt op de gecorrigeerde kosten geen kostenvoordeel
op te leveren maar juist extra geld te kosten, hetgeen ook geldt voor een positieve beoordeling. Voor een
negatieve beoordeling is er (op basis van een klein aantal waarnemingen) geen duidelijk kostenvoordeel
(gemiddeld € 34 maar niet significant afwijkend van € 0). Het ontbreken van het kostenvoordeel wordt onder
andere veroorzaakt door alsnog aangevraagde toevoegingen.
Eindoordeel spreekuur
Uitkomst spreekuur
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de rechtzoekende
verder om het geschil op te lossen.
Kosten pilot
€
Start eenvoudige behandeling.
€
Positieve beoordeling ten aanzien
van doorverwijzing naar advocaat
en eenvoudige behandeling niet aan
de orde.
€
Negatieve beoordeling ten aanzien
van doorverwijzing naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
Totaal
€
Gewogen gemiddelde
Buiten pilot
Verschil kosten Indicatief betrouwbaarheidsinterval
Spreekuur,
Raming
eenvoudige
gemiddelde
behandeling en
kosten
verstrekte
toevoeging
toevoeging
(gecorrigeerd)
laag
N
Weging
hoog
176,06 €
294,31 €
118,24 €
65,24 €
171,25
178
244
411,57 €
346,20 €
-65,37 €
-115,88 €
-14,86
224
375
564,75 €
454,98 €
-109,77 €
-138,62 €
-80,92
360
416
335,36 €
369,57 €
34,21 €
-128,21 €
196,63
18
20
426,77 €
385,10 €
-41,66 €
-65,61 €
-17,72
780
1.055
€
-38,52 €
-62,96 €
-14,09
780
Tabel 9. Overzicht van gecorrigeerde gemiddelde verschil in kosten tussen raming zonder pilot en kosten in de pilot
182
De gemiddelde meerkosten van de pilot verschillen per type selectiefunctionaris (zie tabellen 10 en 11).
De gecorrigeerde meerkosten van de werkwijze in de pilot zijn gemiddeld € 14 (maar niet significant te
onderscheiden van een verschil van € 0) voor juristen werkzaam bij het Juridisch Loket versus € 61 voor
advocaten (€ 76 meerkosten gewogen naar uitkomst van het spreekuur). Met name voor geschillen waarin is
34
Het indicatieve betrouwbaarheidsinterval is gebaseerd op het betrouwbaarheidsinterval van het ongecorrigeerde
kostenvoordeel (zie bijlage D). Doordat de correctie op geaggregeerd niveau wordt toegepast, is er niet eenvoudig een
correct betrouwbaarheidsinterval voor te berekenen. Doordat de spreiding in de kosten toeneemt door de correcties, zal het
betrouwbaarheidsinterval naar verwachting ten minste de omvang hebben van het betrouwbaarheidsinterval van het
ongecorrigeerde kostenvoordeel. Eventueel is het correcte betrouwbaarheidsinterval door herhaalde simulatie te bepalen.
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 65 van 109
gekozen voor eenvoudige behandeling is er verschil in de kosten-batenbalans tussen medewerkers van het
Juridisch Loket (meerkosten gemiddeld € 26 maar niet significant afwijkend van € 0) en advocaten
(meerkosten gemiddeld € 233). Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het verschil in kosten van
eenvoudige behandeling door medewerkers van het Juridisch Loket en advocaten (zie ook bijlage D). Het
maakt verder voor het kostenverschil geen significant verschil of de advocaat gespecialiseerd is in het
rechtsgebied of niet.
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
kostenverschil
pilot
(gecorrigeerd)
Indicatief betrouwbaarheidsinterval
Laag
hoog
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om het
geschil op te lossen.
€
148,87
€
56,34
€
241,41
58
71
Start eenvoudige
behandeling.
€
-25,59
€
-79,78
€
28,60
181
235
Positieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat en eenvoudige
behandeling niet aan de orde.
€
-99,33
€
-155,66
€
-43,00
84
101
Negatieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
-79,08
€
-394,23
€
236,08
5
5
Totaal
€
-14,44
€
-52,47
€
23,60
328
412
Gewogen gemiddelde
€
-14,25
€
-52,40
€
23,90
328
N
Weging
Tabel 10. Overzicht van gecorrigeerd verschil in kosten bij medewerkers Juridisch Loket als selectiefunctionaris
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 66 van 109
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
kostenverschil
pilot
(gecorrigeerd)
Indicatief betrouwbaarheidsinterval
Laag
hoog
N
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om het
geschil op te lossen.
€
103,44
€
39,02
€
167,86
120
172
Start eenvoudige
behandeling.
€
-232,82
€
-347,83
€
-117,81
43
139
Positieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat en eenvoudige
behandeling niet aan de orde.
€
-112,95
€
-146,49
€
-79,41
276
315
Negatieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
77,78
€
-118,49
€
274,06
13
15
Totaal
€
-61,42
€
-92,05
€
-30,79
452
641
Gewogen gemiddelde
€
-76,42
€
-108,76
€
-44,08
452
Weging
Tabel 11. Overzicht van gecorrigeerd verschil in kosten bij advocaten als selectiefunctionaris
183
Wanneer we kijken naar de verschillende rechtsterreinen, concluderen we dat geschillen op het gebied
van sociaal zekerheidsrecht het minst financieel gunstig uit de pilots komen. Een geschil op het terrein van
sociaal zekerheidsrecht kost gemiddeld € 89 meer in de pilot dan wanneer de zaak niet volgens de
pilotwerkwijze was behandeld. Bij andere rechtsterreinen betreft dit € 25 (niet significant afwijkend van € 0):
gemiddeld kosten deze zaken € 25 in de pilot dan in de niet-pilotsituatie.
Rechtsgebied
Gemiddelde
Indicatief betrouwbaarheidsinterval
kostenverschil pilot
(gecorrigeerd)
Laag
hoog
N
Sociaal zekerheidsrecht
€
-88,62
€
-128,32
€
-48,93
201
Ander rechtsgebied
€
-25,36
€
-54,41
€
3,69
579
Tabel 12. Gecorrigeerd verschil in kosten tussen raming zonder pilot en raming met pilot uitgesplitst naar rechtsgebied
184
Ten slotte berekenen we de kosten en baten van de pilotwerkwijze in de hypothetische situatie dat geen
eenvoudige behandelingen zouden zijn toegepast (zie tabel 13). Enerzijds vervallen dan de kosten van de
eenvoudige behandeling. Anderzijds is de veronderstelling dat in plaats van de eenvoudige behandeling een
positieve doorverwijzing zal volgen: voor geschillen die in een pilot tot een oplossing lijken te leiden zouden
zonder een eenvoudige behandeling de geraamde kosten voor toevoegingen buiten de pilotsituatie zijn
gemaakt. De gewogen gemiddelde meerkosten zijn € 54,-, met een betrouwbaarheidsinterval van de
meerkosten van € 71,- tot € 38,-. Het maakt hierbij geen significant verschil of de selectiefunctionaris een
medewerker van het Juridisch Loket is of een advocaat.
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 67 van 109
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
kostenverschil
pilot
(gecorrigeerd)
Indicatief betrouwbaarheidsinterval
Laag
hoog
N
Weging
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om het
geschil op te lossen.
€
118,24
€
65,24
€
171,25
178
244
Positieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat en eenvoudige
behandeling niet aan de orde.
€
-109,95
€
-126,66
€
-93,24
673
791
Negatieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
34,21
€
-128,21
€
196,63
18
20
Totaal
€
-60,23
€
-78,58
€
-41,87
869
1055
Gewogen gemiddelde
€
-54,44
€
-73,09
€
-35,80
869
Tabel 13. Overzicht van geraamd gecorrigeerd verschil in kosten indien eenvoudige behandeling niet wordt uitgevoerd
(eenvoudige behandelingen in de pilot worden meegerekend met positieve beoordeling)
185
Bovenstaande berekeningen zijn voorlopig. Om een aantal redenen is het mogelijk dat het werkelijke
kostenvoordeel in de pilot lager of hoger uitvalt:
a.
Voor een belangrijk deel van de eenvoudige behandelingen uitgevoerd door advocaten is geen
formulier ontvangen over het verloop van de eenvoudige behandeling. Daardoor is ook de duur
(tijdsbesteding) en de uitkomst van de eenvoudige behandeling niet in de berekening betrokken.
Zouden deze eenvoudige behandelingen wel in de gegevens beschikbaar zijn, dan zouden de
gemiddelde kosten van de eenvoudige behandeling nauwkeuriger bepaald kunnen worden;
b.
In de berekening van de kosten van de pilot is geen rekening gehouden met kosten en baten die zich
pas bij implementatie voordoen, bijvoorbeeld overheadkosten bij het Juridisch Loket of uitgespaarde
toevoegingen door verandering van regelgeving. Afhankelijk van de wijze van implementatie zal in
zekere mate sprake zijn van overheadkosten die de kosten-batenverhouding negatief zullen
beïnvloeden. Bij implementatie kan mogelijk ook het recht op toevoeging na een gunstige afronding van
een spreekuur of eenvoudige behandeling worden beperkt.
c.
Voor de kosten van de toevoegingen is gebruik gemaakt van gemiddelden over 2013, gecorrigeerd voor
een verhoogde eigen bijdrage. Het is mogelijk dat de werkelijke kosten van de toevoegingen bij
geschillen in de pilot afwijken van de over 2013 bekende gemiddelden;
d.
Het is mogelijk dat voor een deel van de zaken alsnog een toevoeging wordt aangevraagd. Ook is het
mogelijk dat eerder afgewezen aanvragen alsnog worden toegekend, bijvoorbeeld na
peiljaarverlegging. Doordat de aanvraag en toekenning van toevoegingen 2,5 maand na afronding van
de pilot is gevolgd, is de invloed van alsnog toegekende toevoegingen naar verwachting beperkt;
e.
De correctie van de kosten in de situatie zonder pilot (op geaggregeerd niveau) zijn gebaseerd op
assumpties die zijn afgeleid van bekende gegevens uit de pilot over niet aangevraagde en afgewezen
toevoegingen en algemene gegevens uit voorgaande jaren met betrekking tot het percentage LAT van
toevoegingen per rechtsgebied. Alhoewel deze assumpties zorgvuldig zijn vastgesteld, zijn zij van
invloed op de conclusies. Een sterkere correctie van de kosten in de situatie zonder pilot zou tot een
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 68 van 109
negatievere conclusie leiden ten aanzien van de kosten-batenbalans. Omgekeerd kan een minder
sterke correctie tot een positievere conclusie leiden ten aanzien van de kosten-batenbalans van de
pilot. Correctie op geaggregeerd niveau kent daarnaast een risico op overcorrectie en ondercorrectie
voor subgroepen van geschillen. In bijlage D is voor de volledigheid een analyse opgenomen waarbij
geen correctie is toegepast.
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 69 van 109
Samengevat
In het onderzoek zijn de kostenbesparende effecten als gevolg van de toepassing van de
noodzakelijkheidstoets inzichtelijk gemaakt. De kosten in de pilot worden veroorzaakt door het
spreekuur, eventuele eenvoudige behandeling en alsnog verstrekte toevoegingen. De baten worden
bepaald door de mate waarin kosten voor toevoegingen worden uitgespaard door de werkwijze in
de pilot. Als een toevoegwaardig geschil tijdens het spreekuur definitief wordt opgelost, leidt dit tot
een substantiële besparing (zie tabel 23 in bijlage D).
De besparing is gemiddeld € 682 bij de uitvoering door loketmedewerkers en € 648 bij de uitvoering
door een advocaat. Als een toevoegwaardige zaak door middel van eenvoudige behandeling
definitief wordt opgelost, dan leidt dit ook tot een besparing. Deze besparing is per zaak gemiddeld
€ 563 als een loketmedewerker de eenvoudige behandeling uitvoert, en € 336 als de eenvoudige
behandeling wordt gedaan door een advocaat. Deze besparingen gelden in het geval dat voor het
betreffende geschil in de huidige situatie wel een toevoeging aangevraagd zou worden. In deze
bedragen is derhalve geen rekening gehouden met het percentage van de zaken waarin in de
huidige situatie geen toevoeging wordt aangevraagd, de aanvraag om andere redenen wordt
afgewezen of een LAT wordt toegekend (zie ook bijlage D).
Op basis van gecorrigeerde verschillen in kosten zijn de voorlopige conclusies als volgt:

De pilotsituatie lijkt geen duidelijk kostenvoordeel op te leveren. De meerkosten zijn echter
relatief onzeker en liggen gemiddeld waarschijnlijk tussen de € 63,- en € 14,- per geschil,
gemiddeld in de pilot € 39,-.

In het geval van medewerkers van het Juridisch loket als selectiefunctionaris is het
kostenverschil van de pilotwerkwijze minder groot: waarschijnlijk tussen de € 48,meerkosten en € 20,- kostenvoordeel gemiddeld per geschil, gemiddeld in de pilot
ongeveer € 14,- meerkosten.

Bij geschillen op het gebied van sociale zekerheidsrecht zijn de meerkosten in de pilot
relatief groter en duidelijker dan bij andere geschillen: waarschijnlijk tussen de € 128,en € 49,- gemiddeld per geschil, gemiddeld in de pilot meerkosten van ongeveer € 89,-.

Het starten van een eenvoudige behandeling blijkt geen duidelijk kostenvoordeel op te
leveren. Bij eenvoudige behandeling zijn de kosten in de werkwijze van de pilot waarschijnlijk
tussen de € 116,- en € 15,- hoger, gemiddeld in de pilot € 65,- hoger dan buiten de pilot. In de
(theoretische) situatie dat geen eenvoudige behandeling wordt gestart, maar in de
betreffende situaties direct een toevoeging wordt verstrekt, lijkt op het totaal echter geen
duidelijke besparing te worden gerealiseerd.

De conclusies ten aanzien van de balans in kosten en baten van de werkwijze in de pilot zijn
mede afhankelijk van de mate waarin en methode waarmee kosten van de geschillen in een
situatie zonder pilot gecorrigeerd worden voor niet aangevraagde toevoegingen, afgewezen
aanvragen van toevoegingen en het percentage LAT van de verstrekte toevoegingen.
De vergelijking tussen kosten en baten heeft betrekking op de pilot en geeft daarom geen indicatie
van het te verwachten kostenvoordeel of kostennadeel indien bij de versterking van de eerstelijns
rechtsbijstand door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inrichtingskeuzes worden gemaakt
die afwijken van de pilotsituatie.
6. Kosten-batenanalyse
Pagina 70 van 109
7.
186
Ervaring rechtzoekenden
Zoals aangegeven in de inleiding meten we kwaliteit - naast het probleemoplossend vermogen van de
selectiefunctionaris - door de ervaring van de rechtzoekende te betrekken in het onderzoek. De ervaring van
rechtzoekenden met de pilots is gemeten op twee manieren.
a.
Alle rechtzoekenden die het spreekuur hebben bezocht is gevraagd of zij medewerking wilden verlenen
aan het onderzoek door het invullen van een enquête en/of telefonisch interview. De rechtzoekenden
die daar positief op hebben gereageerd (732 van de 1056 casussen) hebben per e-mail een uitnodiging
ontvangen om een online enquête in te vullen over hun ervaringen met het spreekuur. In totaal is de
vragenlijst door 234 rechtzoekenden ingevuld. De vragenlijst richtte zich op de ervaring met het
spreekuur;
b.
Een deel van de rechtzoekenden die hebben aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan dit
onderzoek, is telefonisch benaderd. In totaal zijn 60 rechtzoekenden gebeld, waarbij bij 30
rechtzoekenden daadwerkelijk een interview is afgenomen. In deze interviews zijn rechtzoekende
bevraagd op hun ervaringen met het spreekuur.
187
Vooraf dient opgemerkt te worden dat rechtzoekenden vrijwel altijd hun tevredenheid afmeten aan de
mate waarin hun geschil is opgelost; is het geschil opgelost, dan zijn zij tevreden over de dienstverlening, is
het geschil niet opgelost dan zijn zij niet tevreden.
7.1
188
Algemene waardering van het spreekuur
Een groot deel van de respondenten heeft het spreekuur als zeer positief ervaren. De rechtzoekenden
hebben het gevoel dat de selectiefunctionarissen de tijd hebben genomen om naar hun verhaal te luisteren.
Doordat selectiefunctionarissen doorvragen om het probleem helder te krijgen, hebben respondenten het
gevoel dat hun probleem serieus wordt genomen. De tijd die voor het doorgronden van het probleem wordt
uitgetrokken wordt door de rechtzoekenden gewaardeerd. De selectiefunctionarissen worden door de
respondenten omschreven als vriendelijk, geduldig en behulpzaam. Ook het empatisch vermogen van de
selectiefunctionarissen wordt geroemd: respondenten hebben het gevoel dat de selectiefunctionarissen met
hen meeleven. Rechtzoekenden stellen het op prijs dat er tijdens het spreekuur direct actie wordt ondernomen
om het probleem op te lossen.
189
Er is geen verschil waarneembaar in het oordeel van rechtzoekenden tussen rechtzoekenden geholpen
door een medewerker van het Juridisch Loket en rechtzoekenden geholpen door een advocaat. Desondanks
blijkt uit de antwoorden dat er door enkele respondenten toch anders aangekeken wordt tegen de
selectiefunctionaris als deze advocaat is. Zo geven respondenten aan zich in eerste instantie bezwaard te
voelen dat zij met hun probleem tijd van een advocaat in beslag nemen. Ook blijkt uit de antwoorden dat
enkele respondenten tegen de advocaat opkeken.
190
Een kritische kanttekening die door enkele respondenten bij het spreekuur wordt geplaatst, is dat zij het
jammer vinden dat hun probleem niet in de toegestane tijd opgelost kan worden en zij alsnog worden
doorverwezen naar een advocaat. Wanneer een andere advocaat dan de advocaat die het spreekuur heeft
7. Ervaring rechtzoekenden
Pagina 71 van 109
uitgevoerd de zaak oppakt, betekent dit dat de advocaat opnieuw begint met een probleemschets en het
stellen van (deels) dezelfde vragen als de advocaat die tijdens het spreekuur heeft gesteld.
191
De mate waarin de respondenten de dienstverlening positief waarderen hangt nauw samen met de mate
waarin het geschil is opgelost voor de respondent. Respondenten waarvan het probleem is opgelost
waarderen de wijze waarop ze door de selectiefunctionaris zijn geholpen beter dan respondenten waarvan het
probleem (nog) niet is opgelost. Respondenten die de dienstverlening lager waarderen omdat hun geschil niet
is opgelost, geven wel aan dat de selectiefunctionarissen de moeite hebben genomen om hun probleem op te
lossen. De meeste respondenten geven aan dat zij, indien het probleem (nog) niet is opgelost, voor het
huidige geschil niet meer teruggaan naar het Juridisch Loket voor hulp. Ze staan positief tegenover het
inschakelen van het Juridisch Loket voor problemen die zich eventueel nog in de toekomst voordoen.
7.2
192
Ervaren toegevoegde waarde van het spreekuur
Vrijwel alle respondenten vinden dat het spreekuur iets toevoegt ten opzichte van het contact aan de
balie.
a.
De grootste toegevoegde waarde zit volgens rechtzoekenden in de mate waarin er dieper op het
probleem wordt ingegaan. Respondenten waarderen dat hun probleem tijdens het spreekuur meer in
detail besproken kan worden;
b.
Daarnaast geven respondenten aan dat zij tijdens het spreekuur ook gerichter advies krijgen over hun
geschil. Aan de balie worden meer standaardoplossingen gegeven, terwijl er tijdens het spreekuur
advies op maat wordt gegeven, is de mening van rechtzoekenden. Een ander belangrijk punt waarop
het spreekuur wordt gewaardeerd, is het feit dat er niet alleen advies wordt gegeven maar dat er ook
daadwerkelijk stappen worden ondernomen om het probleem op te lossen. Zo helpt de selectiefunctionaris bijvoorbeeld met het opstellen van een brief of met het bellen van de wederpartij. Ook
ondersteunt de selectiefunctionaris door op papier te stellen welke acties de rechtzoekende zelf kan
ondernemen;
c.
De discretie die het spreekuur met zich meebrengt waarderen rechtzoekenden. Respondenten geven
aan dat ze aan de balie niet altijd voluit durven praten, omdat andere mensen kunnen meeluisteren.
Door de afgesloten setting van het spreekuur voelen rechtzoekenden zich meer op hun gemak om hun
probleem te bespreken;
d.
Ten slotte geven respondenten de tijd aan als argument waarom zij het spreekuur waarderen. Wanneer
zij aan de balie geholpen worden is soms sprake van een rij van wachtenden achter hen waardoor zij
het gevoel krijgen dat zij moeten opschieten. Zij ervaren dat er tijdens het spreekuur daarentegen echt
tijd voor hen wordt gemaakt.
7.3
193
Beoordeling stellingen en rapportcijfer
In de enquête voor rechtzoekenden is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd. De antwoorden
hierop zijn weergegeven in figuur 24. Met de stellingen is de meerderheid van de respondenten het helemaal
eens. Men is het meest positief over:
a.
De persoon die ik heb gesproken tijdens het spreekuur heeft een advies gegeven dat ik goed kon
begrijpen;
7. Ervaring rechtzoekenden
Pagina 72 van 109
b.
De persoon die ik heb gesproken tijdens het spreekuur vind ik erg behulpzaam;
c.
Ik heb het gevoel dat de persoon die ik heb gesproken tijdens het spreekuur mijn situatie echt
probeerde te begrijpen;
d.
De persoon die ik heb gesproken tijdens het spreekuur stelde voldoende vragen om het probleem
waarmee ik te maken heb helder te krijgen;
e.
De antwoorden die ik tijdens het spreekuur kreeg waren heel duidelijk.
De persoon die ik heb gesproken tijdens het
spreekuur stelde voldoende vragen om het probleem
waarmee ik te maken heb helder te krijgen (N=234)
7%3% 14%
Met het advies van de persoon die ik heb gesproken
tijdens het spreekuur wist ik goed wat ik moest doen
om mijn probleem op te lossen (N=233)
7% 5%
76%
23%
De persoon die ik heb gesproken tijdens het
spreekuur had veel verstand van het probleem
waarmee ik te maken heb (N=232)
8% 6%
24%
Ik vind dat de persoon die ik heb gesproken tijdens
het spreekuur mijn achtergrondsituatie over het
probleem heel nauwkeurig wilde weten (N=233)
9% 6%
21%
De persoon die ik heb gesproken tijdens het
spreekuur vind ik erg behulpzaam (N=234)
65%
62%
64%
6%3% 9%
81%
Ik heb het gevoel dat de persoon die ik heb
gesproken tijdens het spreekuur mijn situatie echt
probeerde te begrijpen (N=234)
7%3% 12%
79%
De antwoorden die ik tijdens het spreekuur kreeg
waren heel duidelijk (N=233)
8%2% 14%
Het contact tijdens het spreekuur heeft mij meer
opgeleverd dan het contact dat ik had met de
baliemedewerker van het Juridisch Loket (N=232)
9%
De persoon die ik heb gesproken tijdens het
spreekuur heeft een advies gegeven dat ik goed kon
begrijpen (N=232)
11%
76%
17%
63%
6%2% 17%
Door het advies dat ik kreeg tijdens het spreekuur kan
ik mijn probleem beter oplossen of is mijn probleem al
(deels) opgelost (N=233)
9%
Ik zou vrienden of familie zeker aanbevelen om bij
een probleem naar een spreekuur op het juridisch
loket te gaan (N=232)
13%
75%
29%
7% 4% 11%
48%
78%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(Helemaal of beetje) mee oneens
Niet mee eens en niet mee oneens
Beetje mee eens
Helemaal mee eens
Figuur 24. Wilt u bij de volgende stellingen de antwoordcategorie kiezen die op u betrekking heeft?
7. Ervaring rechtzoekenden
Pagina 73 van 109
194
Relatief wat kritischer (maar in meerderheid wel positief) is men ten aanzien van de volgende stellingen:
a.
Door het advies dat ik kreeg tijdens het spreekuur kan ik mijn probleem beter oplossen of is mijn
probleem al (deels) opgelost;
b.
De persoon die ik heb gesproken tijdens het spreekuur stelde voldoende vragen om het probleem
waarmee ik te maken heb helder te krijgen.
195
35
Op de stellingen gezamenlijk
is er geen significant verschil in de beoordeling door rechtzoekenden van
juristen werkzaam bij het Juridisch Loket en advocaten. Op specifieke onderdelen van de schaal worden
juristen werkzaam bij het Juridisch Loket wel iets positiever beoordeeld dan advocaten:
a.
De persoon die ik heb gesproken tijdens het spreekuur stelde voldoende vragen om het probleem
waarmee ik te maken heb helder te krijgen;
b.
De persoon die ik heb gesproken tijdens het spreekuur vind ik erg behulpzaam;
c.
Ik zou vrienden of familie zeker aanbevelen om bij een probleem naar een spreekuur op het Juridisch
Loket te gaan.
196
Rechtzoekenden geven de behandeling tijdens het spreekuur gemiddeld genomen een 8,4 als
rapportcijfer en 97% van de rechtzoekenden geeft een voldoende (6 of hoger). Het meest gegeven cijfer is
een 8 (35%) en een kwart van de respondenten geeft een 10. Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket
worden gemiddeld genomen iets positiever beoordeeld dan advocaten (zie figuur 25). Het maakt daarbij
verder geen significant verschil of de advocaat is gespecialiseerd in het rechtsgebied van het geschil.
10
8,6
9
8,2
Rapportcijfer
8
7
6
5
4
3
2
1
Jurist werkzaam voor het Juridisch
Loket (N=86)
Advocaat (N=142)
Type selectiefunctionaris
Figuur 25. Met welke rapportcijfer waardeert u uw behandeling door de persoon die u heeft gesproken tijdens het
spreekuur?
35
De stellingen vormen samen een goede schaal. Cronbach’s alpha = .97.
7. Ervaring rechtzoekenden
Pagina 74 van 109
7.4
197
Voorgenomen vervolgstappen
Rechtzoekenden is gevraagd welke (vervolg)stappen zij na de vervolgafspraak gaan zetten om hun
probleem (verder) op te lossen. Rechtzoekenden blijken de volgende stappen voor ogen te hebben:
a.
De rechtzoekenden gaan verder met hun geschil met behulp van een advocaat. Het is niet duidelijk of
de rechtzoekenden hiermee een eenvoudige behandeling bedoelen die door een advocaat wordt
uitgevoerd of dat ze door verwezen worden naar de tweede lijn. In geval van doorverwijzing naar de
tweede lijn geeft een aantal respondenten aan met hun eigen advocaat verder te gaan. In andere
gevallen stelt de selectiefunctionaris een advocaat voor die ervaring heeft met de betreffende
rechtsvraag. Een aantal rechtzoekenden betreurt het dat er door middel van het spreekuur geen
oplossing is gevonden voor hun probleem en ze alsnog gebruik moeten maken van bijstand door een
advocaat;
b.
Er wordt bemiddeling of mediation ingezet om tot een oplossing van het probleem te komen;
c.
De selectiefunctionaris is tot een schikking met de tegenpartij proberen te komen. Deze
rechtzoekenden zijn in de meeste gevallen nog in afwachting van reactie van de tegenpartij.
7. Ervaring rechtzoekenden
Pagina 75 van 109
8.
198
Ervaring van selectiefunctionarissen
Aan alle selectiefunctionarissen is door middel van een enquête gevraagd naar hun ervaring over de
pilots. In deze enquête is gevraagd naar de communicatie en de uitvoeringspraktijk. In voorliggend hoofdstuk
worden deze onderwerpen achtereenvolgens behandeld.
8.1
199
Communicatie
Er zijn vier vragen gesteld over de communicatie:
a.
Het algemene beeld van de communicatie tijdens de pilotperiode;
b.
De startbijeenkomst die voorafgaand aan de pilots is georganiseerd;
c.
De Wegwijzer waarin praktische informatie over de pilots is opgenomen;
d.
De informatieverstrekking die gedurende de pilotperiode via e-mail is verstuurd.
200
Deze vragen zijn beantwoord door in totaal 28 respondenten, waarvan 15 advocaten en 13 medewerkers
van het Juridisch Loket 36. Uit de analyse blijken geen grote verschillen tussen de type selectiefunctionarissen
in de wijze waarop de communicatie is beoordeeld.
8.1.1
201
Algemeen beeld van de communicatie
Verschillende betrokken partijen waaronder het ministerie van Veiligheid en Justitie, de NOVA en het
Juridisch loket hebben op verschillende manieren en momenten richting de selectiefunctionarissen
gecommuniceerd over de pilot rechtsbijstand. De communicatie door het ministerie van Veiligheid en Justitie,
de NOVA en het Juridisch Loket wordt door zowel medewerkers van het Juridisch Loket als advocaten met
gemiddeld een rapportcijfer 7 gewaardeerd. Medewerkers van het Juridisch Loket zijn vooral door hun
vestigingsmanager geïnformeerd over de pilots.
202
Een veel genoemde motivatie voor de ruim voldoende waarmee de selectiefunctionarissen de
communicatie beoordelen, is de duidelijkheid en bruikbaarheid van de informatie die zij ontvingen van de
verschillende partijen.
203
Het voornaamste knelpunt dat is ervaren is onduidelijkheid over de werkwijze van de pilots bij start van de
pilots. De selectiefunctionarissen geven daarbij aan dat deze onduidelijkheid echter snel werd opgelost. ‘Af en
toe waren er vragen, juist ook gezien de korte voorbereidingstijd. Echter bij vragen, werden deze snel en
duidelijk beantwoord door de aangewezen partij.’
8.1.2
204
De startbijeenkomst
Voorafgaand aan de pilots is voor iedere pilotlocatie een starbijeenkomst georganiseerd waarbij het doel
van de pilots uiteen werd gezet en een toelichting werd gegeven op de registratiehandelingen die verricht
36
In totaal hebben 29 selectiefunctionarissen deelgenomen aan de pilot.
8. Ervaring van selectiefunctionarissen
Pagina 76 van 109
dienden te worden tijdens de pilotperiode ten behoeve van de evaluatie. Tevens werd de startbijeenkomst
benut om praktische informatie uit te wisselen en vragen te stellen over de pilots. Bij de startbijeenkomst
waren betrokken namens het ministerie, de NOVA, het Juridisch Loket en het onderzoeksbureau dat de
evaluatie uitvoert aanwezig. De startbijeenkomst is door selectiefunctionarissen positief beoordeeld.
(gemiddeld rapportcijfer 7 - 7.5).
205
Een groot deel van de respondenten geeft aan dat de startbijeenkomst duidelijk was en dat er voldoende
ruimte was voor vragen en opmerkingen van deelnemers. Een enkele respondent geeft als tip om bij
startbijeenkomsten waar een nieuwe werkwijze wordt toegelicht, meer te werken met voorbeelden.
8.1.3
206
Wegwijzer
Bij start van de pilots is aan alle selectiefunctionarissen een document verstrekt dat bedoeld was als
handleiding. Dit document betreft de Wegwijzer. De Wegwijzer richt zich niet tot rechtzoekenden. De
Wegwijzer bevatte algemene informatie over de pilots, aanvullende informatie voor de selectiefunctionarissen
en informatie ter ondersteuning aan de communicatie richting de rechtzoekende. De selectiefunctionarissen
beoordelen de ‘Wegwijzer’ met een 6,9. Een enkele selectiefunctionarissen geeft aan de Wegwijzer
regelmatig benut te hebben tijdens de uitvoering van de pilots.
8.1.4
207
Informatieverstrekking per e-mail
Gedurende de pilots zijn de selectiefunctionarissen op de hoogte gesteld over de voortgang van de pilots
of werd hen via e-mail gevraagd om informatie over het verloop van de pilots. De informatieverstrekking die
gedurende de pilotperiode per e-mail is verstuurd wordt door medewerkers van het Juridisch Loket en
advocaten nagenoeg gelijk gewaardeerd met een (ruime) 7.
208
De selectiefunctionarissen geven als toelichting op hun positieve oordeel dat ze regelmatig op de hoogte
zijn gehouden van de ontwikkelingen door zowel het onderzoeksbureau als het Juridisch Loket. Verder wordt
de informatie die via de e-mail is verstrekt als goed, helder en snel ervaren.
8.2
209
Uitvoeringspraktijk
In de enquête is de selectiefunctionarissen gevraagd naar hun oordeel over de uitvoeringspraktijk van de
pilot rechtsbijstand. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de uitvoering van het spreekuur en de
uitvoering van de eenvoudige behandeling. De beoordeling van de eenvoudige behandeling is verwoord in
hoofdstuk 5 (Eenvoudige behandeling).
210
Medewerkers van het Juridisch Loket beoordelen de uitvoeringspraktijk van het spreekuur gemiddeld met
een rapportcijfer 7,5. Het oordeel van de advocaten is met een 7,2 iets lager. De meningen over de duur van
het spreekuur lopen uiteen. De meerderheid van de selectiefunctionarissen geeft aan dat de tijd ruim
voldoende is om de zaak te onderzoeken en een aantal eerste stappen, zoals het opnemen van contact met
de wederpartij, te zetten.
8. Ervaring van selectiefunctionarissen
Pagina 77 van 109
9.
211
Slotopmerkingen
Aan alle selectiefunctionarissen is door middel van een vragenlijst gevraagd naar hun ervaring over de
pilots. In deze vragenlijst is hen tevens gevraagd naar de mate waarin zij van mening zijn dat specialisatie een
vereiste is voor het hanteren van het beoordelingskader, hun mening over de mate waarin specialisatie een
vereiste is voor het uitvoeren van een eenvoudige behandeling en over welke competenties een
selectiefunctionaris dient te beschikken. Tevens is de selectiefunctionarissen gevraagd naar de kansen en
risico’s die zij zien voor versterking van de eerstelijn. In dit laatste hoofdstuk van de evaluatie, gaan wij in op
deze vragen.
9.1
212
Is specialisatie of generalisme wenselijk?
De medewerkers van het Juridisch Loket vinden specialisatie over het algemeen geen vereiste voor het
werken met een beoordelingskader tijdens het spreekuur. Naar hun mening vraagt het inschatten van de
‘kans van slagen’ van een zaak niet om specialisatie. De overige vragen van het beoordelingskader (zoals
zelfredzaamheid en aanwezigheid van voorliggende voorzieningen) zijn dermate feitelijk en door een
generalist daarmee goed te beantwoorden.
213
Juristen werkzaam voor het Juridisch Loket vinden specialisatie eveneens geen vereiste voor het goed
uitvoeren van een eenvoudige behandeling. Een respondent merkt op dat juist wanneer de focus ligt op het
trachten om partijen nader tot elkaar brengen, juridische specialisatie geen vereiste is: “Generalisten zijn in
vrijwel iedere zaak op de hoogte van ten minste de 'basisinformatie' en beschikken in grote lijnen over
verdiepende kennis”. Medewerkers van het Juridisch Loket geven aan dat bij bepaalde rechtsterreinen - zoals
vreemdelingenrecht - juist wel specialisme vereist is voor eenvoudige behandeling.
214
Advocaten geven aan dat, naarmate een selectiefunctionaris meer gespecialiseerd is in een vakgebied,
deze beter in staat is te beoordelen wat de kansrijkheid van een zaak is. “Je kan beter inschatten wat de
rechtzoekende zelf eventueel nog kan doen. Dit is een voorwaarde om het spreekuur soepeler te laten
verlopen”.
215
Uit de antwoorden op de vragenlijsten blijkt dat advocaten specialisatie juist wel een vereiste vinden voor
het goed uitvoeren van een eenvoudige behandeling. Vanwege de korte behandelingstijd is specialisatie
nodig om snel tot de kern van de zaak te komen en te kunnen beoordelen waar de mogelijke oplossingen
liggen.
9.2
Competenties van een selectiefunctionaris voor eenvoudige behandeling
216
In de enquête aan selectiefunctionarissen is gevraagd aan welke competenties volgens hen een
selectiefunctionaris zou moeten voldoen om tijdens de eenvoudige behandeling maximaal effectief te kunnen
zijn. Uit de resultaten blijkt dat advocaten andere eisen aan het profiel van een selectiefunctionaris stellen dan
juristen die werkzaam zijn voor het Juridisch Loket.
9. Slotopmerkingen
Pagina 78 van 109
217
Naast gedegen specialistische kennis worden kenmerken als levenservaring, overtuigingskracht, een
goed analytisch vermogen en daadkrachtig van aard door advocaten van belang geacht om maximaal
effectief te kunnen zijn tijdens een eenvoudige behandeling. Een groot deel van de advocaten vindt het
belangrijk dat selectiefunctionarissen kennis hebben van de wijze waarop procedures verlopen. Inzicht in het
procesrecht helpt de selectiefunctionaris om gedurende de eenvoudige behandeling de juiste beslissingen te
nemen. Ervaring wordt ook gezien als een belangrijk kenmerk van het profiel van een selectiefunctionaris. Tot
slot worden goede communicatieve vaardigheden, korte lijntjes met instanties en een goed netwerk door
advocaten van belang geacht om het maximale uit een eenvoudige behandeling te halen.
218
Medewerkers van het Juridisch Loket achten het van belang dat selectiefunctionarissen beschikken over
gedegen generalistische kennis (minimaal op hbo-niveau) om maximaal effectief te zijn tijdens een
eenvoudige behandeling. Daarnaast wordt een praktische instelling verschillende keren genoemd als een
belangrijk kenmerk van selectiefunctionarissen. Verder geven zij aan dat oplossend vermogen, creatief
denken, onderhandelingsvaardigheden en empatisch vermogen als belangrijke eigenschappen worden gezien
om een eenvoudige behandeling goed uit te kunnen voeren. Evenals advocaten vinden juridisch medewerkers
tot slot dat goede mondelinge en schriftelijke communicatie van belang is om maximaal effectief te zijn tijdens
een eenvoudige behandeling.
9.3
219
Kansen voor het versterking van de eerste lijn
Met name de medewerkers van het Juridisch Loket zien kansen voor het versterken van de eerste lijn. Zij
geven aan dat hun ervaring met de pilots is dat een aantal zaken op bepaalde rechtsterreinen opgelost kan
worden door het Juridisch Loket, op het moment dat zij meer tijd beschikbaar hebben per rechtzoekende. Zij
geven als voordeel van de eerste lijn aan dat de bemiddeling die hier plaatsvindt goed is voor de onderlinge
verstandhouding tussen rechtzoekende en wederpartij, doordat de communicatielijnen korter zijn en er niet via
advocaten wordt gecommuniceerd. De onafhankelijke rol van een Juridisch Loket (en daarmee dus geen
belangenbehartiger) zien zij als een groot voordeel om meer zaken in de eerste lijn op te lossen.
220
Om de eerste lijn te kunnen versterken is het volgens medewerkers van het Juridisch Loket van belang
om het Juridisch Loket meer tijd per zaak te laten besteden. Deze tijd kan worden besteed om de wederpartij
te benaderen of verdiepend onderzoek te doen om de rechtzoekende uitgebreider te informeren om zodoende
verwijzingen en daarmee toevoegingen te voorkomen. Als een zaak alsnog doorverwezen wordt naar een
advocaat, kunnen de acties die zijn verricht in de eerste lijn bijdragen aan het dossier van de rechtzoekende
en is het voor de advocaat sneller duidelijk wat er speelt en wat er nodig is, is de mening van de medewerkers
Juridisch Loket. Tot slot geven zij aan dat een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van groot
belang is. Dit kan onder andere vorm krijgen door goede relaties op te bouwen tussen Juridisch Loket en een
aantal advocaten zodat de medewerkers van het juridisch Loket makkelijk en laagdrempelig bij vragen even
contact kunnen opnemen met een advocaat. Juristen van het Juridisch Loket beargumenteren dat wanneer de
eerste lijn verder wordt versterkt, advocaten in de tweede lijn hun expertrol in het procederen kunnen
behouden.
221
Advocaten delen de mening van de medewerkers van het Juridisch Loket dat de eerste lijn kan worden
versterkt door meer tijd te laten besteden per zaak. In het spreekuur zou er dan bijvoorbeeld al contact
9. Slotopmerkingen
Pagina 79 van 109
kunnen worden gezocht met de wederpartij of een eerste brief verstuurd kunnen worden. Zoals eerder
aangegeven, zijn de advocaten van mening dat specialisatie een vereiste is voor de uitvoering van het
spreekuur. Wanneer een specialist wordt ingezet in de eerste lijn, kunnen meer zaken tijdens het spreekuur
opgelost worden dan momenteel het geval, is de mening van de advocaten. Ervaring en inzicht in het verloop
van procedures kan bereikt worden door eerstelijnsmedewerkers via praktijkstages te laten ervaren hoe
procedures verlopen.
222
De selectiefunctionarissen (zowel loketmedewerkers als advocaten) geven in de groepsbijeenkomst aan
dat meer contact tussen loketmedewerkers en de advocatuur ook bij zou kunnen dragen aan versterking van
de eerste lijn.
9.4
223
Risico’s voor versterking van de eerste lijn
Een risico dat door verschillende medewerkers van het Juridisch Loket is genoemd betreft het aantal
formatieplaatsen dat nodig is om extra tijdsbesteding in de eerste lijn door te voeren. Uitbreiding van de taken
is tijdrovend en mag niet ten koste gaan van het op de hoogte blijven van actualiteiten, kennis en
intercollegiaal overleg, is hun mening. Een ander risico dat genoemd wordt betreft het gevaar dat
medewerkers van het Juridisch Loket ongewenst als belangenbehartiger worden aangezien en dat partijen
daardoor onnodig in de verdediging schieten. Duidelijkheid over de invulling van rollen in de eerste lijn en
managen van de verwachtingen van rechtzoekenden op dit punt is belangrijk.
224
Enkele advocaten zien het risico dat het versterken van de eerste lijn niet leidt tot de beoogde filterende
werking van de eerstelijn. Wanneer in de eerste lijn meer inhoudelijk werk wordt uitgevoerd, heeft dit invloed
op het dossier van de rechtzoekende dat het werk van een advocaat bij een eventuele doorverwijzing kan
beïnvloeden. Het waarborgen van de kwaliteit van de eerste lijn is een gevaar dat door een aantal advocaten
genoemd wordt. Een andere zorg van advocaten betreft het risico dat er minder zaken worden doorverwezen
en dat rechtzoekenden daardoor worden weggehouden van tijdige en adequate rechtsbijstand door een
advocaat.
225
Tevens wordt aangegeven dat het verstreken van de eerstelijn op de manier zoals in de pilots is beproefd
consequenties heeft voor de huisvesting van het Juridisch Loket (er zijn meer spreekkamers nodig).
9. Slotopmerkingen
Pagina 80 van 109
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol
van selectiefunctionaris?
226
Om meer zicht te krijgen op de competenties die nodig zijn om op een kwalitatief adequate wijze de rol
van selectiefunctionaris te kunnen vervullen, is in opdracht van het ministerie Veiligheid en Justitie een
bijeenkomst georganiseerd. Drie advocaten en drie medewerkers van het Juridisch Loket die tijdens de pilot
de rol van selectiefunctionaris hebben vervuld, hebben deelgenomen aan de bijeenkomst.
227
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de opzet voor de bijeenkomst - na overleg met betrokkenen
namens de advocatuur, het Juridisch Loket en de raad voor rechtsbijstand - opgesteld. In bijlage E is deze
opzet opgenomen. Voorliggend hoofdstuk beschrijft de bevindingen van de bijeenkomst. Dit hoofdstuk kent de
volgende opbouw:
a.
Een beschrijving van de ingezette methode tijdens de bijeenkomst is opgenomen in paragraaf 1;
b.
De bijeenkomst is gestart met een inventarisatie van de competenties die de deelnemers noodzakelijk
achten om de rol van selectiefunctionaris op een kwalitatief adequate wijze te kunnen vervullen. Een
samenvatting van deze competenties wordt weergegeven in paragraaf 2;
c.
Aan de hand van casuïstiek hebben de deelnemers beelden uitgewisseld over de wijze waarop zij een
casus zouden aanpakken. Vervolgens hebben zij per casus gezamenlijk vastgesteld welke
competenties vereist waren voor de behandeling van de betreffende casus. De discussie over iedere
behandelde casus wordt weergegeven in paragraaf 3;
d.
Ter afsluiting van de bijeenkomst is gereflecteerd op de set aan competenties die bij aanvang van de
bijeenkomst is geïnventariseerd en is bekeken of deze op basis van de inzichten die zijn opgedaan
tijdens de bespreking van de casuïstiek aangepast dienden te worden. Een samenvatting van deze
discussie is verwoord in paragraaf 4.
228
Voorliggend hoofdstuk is opgesteld door Significant. Het hoofdstuk is voorgelegd en afgestemd met de
gespreksleider en de deelnemers aan de bijeenkomst.
Ingezette methode
229
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ervoor gekozen om tijdens de bijeenkomst de methode
intervisie in te zetten. De gedachte hierachter is de wens om professionals met ervaring van de pilots vanuit
hun professionele nieuwsgierigheid en betrokkenheid op een onthechte manier in een veilige sfeer een beeld
te laten ontwikkelen van de competenties waarover een functionaris moet kunnen beschikken. De bijeenkomst
is begeleid door een door het ministerie van Veiligheid en Justitie aangestelde gespreksleider.
230
Tijdens de bijeenkomst zijn acht casussen behandeld die daadwerkelijk in de pilot aan de orde zijn
geweest. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben een of twee van deze casussen behandeld.
231
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat tijdens de bijeenkomst casussen zijn
besproken die betrekking hebben op de rechtsgebieden huurrecht en arbeidsrecht. Binnen deze twee
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 81 van 109
rechtsgebieden zijn door Significant acht casussen geselecteerd. Deze selectie heeft op de volgende wijze
plaatsgevonden37:
a.
Uit alle op het spreekuur behandelde casussen zijn die casussen geselecteerd, die zijn behandeld door
de selectiefunctionarissen die aan de bijeenkomst deelnemen;
b.
Uit deze selectie zijn aselect casussen geselecteerd die betrekking hebben op huurrecht of
arbeidsrecht;
c.
Bij deze selectie is met de eis rekening gehouden dat de casussen verdeeld dienen te zijn over de vier
mogelijke modaliteiten waarin de casus tijdens de pilot kan zijn geëindigd:
i.
Het geschil is tijdens het spreekuur opgelost;
ii.
Na het spreekuur is eenvoudige behandeling gestart;
iii.
De selectiefunctionaris was van oordeel dat het geschil naar een advocaat zou moeten worden
doorverwezen;
iv.
De selectiefunctionaris was niet van oordeel dat het geschil naar een advocaat zou moeten
worden doorverwezen.
Samengevat: De selectie is zodanig uitgevoerd dat van elk te bespreken rechtsgebied alle vier de
modaliteiten vertegenwoordigd zijn. Omdat werd gestreefd naar bespreking van acht casussen en aan
de bespreking zes selectiefunctionarissen deelnemen, zijn van één advocaat en van één jurist van het
Juridisch Loket twee casussen geselecteerd;
d.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst hebben de deelnemers de voor hen geselecteerde casus
ontvangen.
232
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft na overleg met de advocatuur, het Juridisch Loket en raad
voor rechtsbijstand de selectie van deelnemers aan de bijeenkomst vastgesteld.
Inventarisatie van benodigde competenties
233
De deelnemers aan de bijeenkomst is gevraagd om aan te geven wat in hun ogen belangrijke
competenties zijn waaraan een selectiefunctionaris dient te voldoen. Deze competenties zijn besproken
volgens de clustering kennis, ervaring en vaardigheden.
Kennis
234
De aanwezige selectiefunctionarissen geven unaniem aan dat kennis over regelgeving belangrijk is.
Hiertoe behoort ook voldoende kennis over procesregels (bijvoorbeeld termijnen die gelden). Daarnaast zijn
alle deelnemers het eens dat kennis over actuele jurisprudentie een belangrijk vereiste voor de
selectiefunctionaris is. Ook toegang tot kennisbronnen wordt door alle deelnemers genoemd als belangrijke
basis. Tot slot zijn de deelnemers het erover eens dat kennis over de sociale kaart en kennis over de
mogelijkheden die buiten de juristerij liggen noodzakelijk is. Hiermee wordt bedoeld dat de selectiefunctionaris
kennis heeft van de mogelijke vervolgtrajecten buiten het juridische veld en dat hij kennis heeft van
alternatieven.
37
Zie ook bijlage E.
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 82 van 109
235
De deelnemers verschillen van mening over de vraag of een selectiefunctionaris een generalist of
specialist dient te zijn. Is specialistische kennis op bepaalde rechtsterreinen noodzakelijk om kwalitatief
hoogwaardige hulp aan de rechtzoekende te verlenen en in te schatten met welk vervolgtraject de
rechtzoekende het beste gebaat is? Of heeft een generalist voldoende kennis in huis voor de activiteiten die
de selectiefunctionaris ontplooit en is juist de brede, generalistische blik een voordeel voor de eerste hulp aan
een rechtzoekende?
Ervaring
236
De deelnemers zijn het unaniem eens dat selectiefunctionarissen oog moeten hebben voor niet-juridische
aspecten. Ook ervaring met gespreksvoering is een noodzakelijke eis voor de selectiefunctionaris. Hiermee
wordt bedoeld dat selectiefunctionarissen moeten kunnen inschatten hoe een rechtzoekende juridische en
andere procedures beleeft.
237
Oog voor de eigen lacunes in kennis en ervaring wordt ook als vereiste gesteld door de deelnemers. Zij
geven aan dat het noodzakelijk is om op basis van ervaring in staat te zijn om in te schatten of doorverwijzing
naar een advocaat noodzakelijk is. Tot slot wordt unaniem benoemd dat oog voor zelfredzaamheid van een
rechtzoekende en oog voor de context waarin een geschil zich bevindt belangrijk is. Het is belangrijk dat een
selectiefunctionaris kan inschatten of een rechtzoekende op eigen kracht door kan om het geschil op te lossen
en dat een selectiefunctionaris zich een beeld kan vormen van de situatie waarin een rechtzoekende zich
bevindt.
238
De deelnemers zijn verdeeld over de vraag of actuele ervaring met procederen een vereiste voor de
selectiefunctionaris is. Zo wordt enerzijds aangegeven dat procedeerervaring mogelijk leidt tot een betere
inschatting van het feit of er overgegaan moet worden tot procederen en meer inzicht in wat er komt kijken bij
het voeren van procedures. Anderzijds wordt aangegeven dat kennis over procederen en procedures
voldoende is, en de ervaring daarmee niet een absolute vereiste is.
Vaardigheden
239
Ten aanzien van vaardigheden zijn alle deelnemers het eens met de genoemde aspecten die van belang
zijn voor een selectiefunctionaris. Dit betreft op de eerste plaats gevoel voor en inzicht in de aard en dynamiek
van een conflict. Daarnaast worden communicatieve vaardigheden en oplossingsgerichtheid benoemd als
belangrijke competenties voor een selectiefunctionaris.
240
Tot slot: De deelnemers verschillen van mening in welke mate de selectiefunctionaris als
belangenbehartiger optreedt. Een advocaat is een belangenbehartiger en treedt namens de rechtzoekende
op, een jurist namens het Juridisch Loket treedt onafhankelijk op. Er is discussie onder de deelnemers of gezien de uitvoering van taken van een selectiefunctionaris - er daadwerkelijk verschil in werkwijze is. De
rechtzoekende heeft een probleem en de selectiefunctionaris - advocaat of jurist Juridisch Loket - probeert de
rechtzoekende te helpen bij het oplossen van dit probleem. Is deze hulp - ongeacht de functie die wordt
bekleed - niet altijd een vorm van belangenbehartiging? Of vervult een jurist van het Juridisch Loket meer de
rol van mediator/bemiddelaar?
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 83 van 109
241
Tevens wordt er kort gesproken over randvoorwaarden voor optimale uitvoering van de rol van
selectiefunctionaris. Dit betreft goede bereikbaarheid van de selectiefunctionaris (een rechtzoekende moet
snel en direct in contact kunnen komen met de selectiefunctionaris). Ook wordt aangegeven dat de
selectiefunctionaris moet beschikken over een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Casuïstiek
Aan de hand van casuïstiek hebben de deelnemers beelden uitgewisseld over de wijze waarop zij een casus
zouden aanpakken. Tevens is per casus benoemd welke competenties nodig zijn voor de behandeling van de
betreffende casus.
Casus 1: Huurzaak met huurachterstand
242
Omschrijving van de casus: Een klant heeft een dagvaarding ontvangen omtrent huurachterstand van een
kleine € 1.200,-. De klant had hiertoe met de woningbouwvereniging een betalingsregeling getroffen. Deze
regeling is de klant niet nagekomen omdat de klant een brief van de woningbouw had ontvangen met onjuiste
gegevens. De zitting staat gepland voor de volgende dag. De klant staat onder beschermingsbewind sinds
acht dagen. De klant geeft aan de achterstand te erkennen, maar niet akkoord te zijn met het ontbindings- en
ontruimingsverzoek. Namens de klant heeft de bewindvoerder inmiddels een directe betaling van € 1.000,aangeboden, echter de verhuurder wenst de titel te behalen. De klant betreft een niet zelfredzame burger.
Tevens geeft de klant in het spreekuur met de selectiefunctionaris aan niet naar een advocaat doorverwezen
te willen worden.
243
De deelnemers aan de bijeenkomst (exclusief de inbrenger van de casus) geven aan dat ze deze
rechtzoekende in principe zouden doorverwijzen naar een advocaat. Omdat in dit geval de rechtzoekende
hiertoe niet bereid was en er tevens een bewindvoerder actief is, adviseren alle deelnemers om de
rechtzoekende verder niet te helpen (niet door te verwijzen). Het gesprek dat tijdens het spreekuur is gevoerd
en het advies aan de rechtzoekende om zelf naar zitting te gaan (samen met de bewindvoerder) is voldoende
om de klant te helpen.
244
De selectiefunctionaris die de casus in de pilot heeft behandeld geeft aan dat dit ook de weg is die is
bewandeld. Het feit dat de rechtzoekende niet openstond voor een advocaat, is doorslaggevend geweest om
de rechtzoekende niet door te verwijzen.
245
Volgens de deelnemers zijn de benodigde competenties (kennis, vaardigheden en ervaring) in deze
casus de volgende: Juridische kennis inclusief kennis over bewindvoering en juiste bejegening richting de
rechtzoekende (in dit geval oog voor de wens om niet naar een advocaat doorgestuurd te worden).
Casus 2: Huurzaak met achterstallig onderhoud aan woning
246
Omschrijving van de casus: Een huurder constateert forse gebreken aan de woning (stankoverlast,
schimmel, ongedierte). De verhuurder - een woningcorporatie - komt telkens kijken naar de gebreken, maar
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 84 van 109
lost ze niet op. De huurder betreft een persoon die niet zelfredzaam is; deze persoon is niet in staat om zelf
brieven te schrijven naar de verhuurder.
247
Twee van de deelnemers aan de bijeenkomst geven aan dat zij als eindoordeel in deze casus tot de
beslissing zouden komen om de zaak door te verwijzen naar een advocaat. De redenen hiervoor zijn de aard
van de tegenpartij (een logge organisatie), een niet zelfredzame rechtzoekende, de complexiteit van de casus
en de opvatting dat een procedure noodzakelijk is. Drie andere deelnemers zouden eenvoudige behandeling
starten. Zij zien nog geen reden voor een gerechtelijke procedure en zijn van mening dat binnen drie uur het
contact met de wederpartij tot stand moet komen om het dossier verder op te bouwen.
248
De casusinbrenger geeft aan een eenvoudige behandeling gestart te hebben. De specialisatie van de
selectiefunctionaris maakt dat de inschatting is gemaakt dat de casus binnen drie uur opgepakt kan worden.
Wel geeft de casusinbrenger aan dat er is getwijfeld tussen doorverwijzen naar de advocatuur of zelf
oppakken met eenvoudige behandeling. De reden van de twijfel is gelegen is het feit dat de tegenpartij een
logge organisatie is. Met het argument “Als de verhuurder en gemeenten direct hun wettelijke verplichtingen
nakomen, is behandeling binnen drie uur reëel” is besloten tot start van een eenvoudige behandeling.
249
De deelnemers geven aan dat de competenties gericht op kennis van de wederpartij (een
woningcorporatie kan een logge organisatie zijn), kennis van de sociale kaart en kennis van problematiek met
onderhoudsproblemen in deze casus cruciaal zijn. De relevantie van de vraag of een specialist of generalist
noodzakelijk is verdient relativering, zo bleek bij bespreking van deze casus. De deelnemer die aangaf tot
eenvoudige behandeling te zijn overgegaan was juist géén specialist en deze vertelde dezelfde stappen te
overwegen als die door de betreffende wél specialistische selectiefunctionaris daadwerkelijk zijn gezet.
Casus 3: Huurachterstand en ontruiming
250
Omschrijving van de casus: Er is een verstekvonnis van 30 juli 2013, waarin als gevolg van een
huurachterstand een ontruiming is toegewezen. Op 16 april 2014 heeft de deurwaarder ontruiming
aangezegd, welke staat ingepland op woensdag 21 mei 2014. De rechtzoekende heeft een psychiatrische
aandoening, waarvoor hij wordt behandeld en medicijnen gebruikt. Zowel maatschappelijk werk als een
bewindvoerder hebben geprobeerd een regeling te treffen voor de openstaande vordering. Desondanks vindt
ontruiming van de woning plaats. De rechtzoekende heeft nooit eerder huurachterstand gehad en kan als
gevolg van psychiatrische aandoening financieel niet goed voor zichzelf zorgen. Om deze reden staat de
rechtzoekende sinds begin 2013 onder bewind.
251
Alle deelnemers aan de bijeenkomst geven aan dat zij in deze zaak tot het eindoordeel ‘positieve
beoordeling ten aanzien van doorverwijzing naar een advocaat’ zouden zijn gekomen. De beweegredenen die
worden genoemd betreffen: nader onderzoek door bestudering van processtukken is noodzakelijk, de
rechtzoekende is niet zelfredzaam, er is sprake van voldoende belang, de zaak is kansrijk, het is niet reëel om
binnen drie uur tot oplossing van het geschil te komen gezien de complexiteit van de zaak en omdat executie
kort geding noodzakelijk wordt geacht.
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 85 van 109
252
De casusinbrenger geeft aan dat in deze zaak de rechtzoekende is doorverwezen naar een advocaat. De
ingrijpendheid van een ontruiming en de complexiteit van de zaak zijn de argumenten geweest om de zaak
door te verwijzen.
253
De deelnemers geven aan dat voor een goede beoordeling van deze casus kennis van regelgeving
noodzakelijk is. Een ander belangrijk punt dat alle deelnemers benadrukken bij deze casus is het kennen van
de beperkingen behorend bij de rol van selectiefunctionaris zelf en het tijdig willen doorverwijzen naar de
tweede lijn die meer dan drie uur de tijd heeft om de casus te behandelen.
Casus 4: Loonvordering
254
Omschrijving van de casus: De rechtzoekende betreft een persoon met een licht verstandelijke beperking.
Deze persoon is in dienst geweest bij zijn ex-schoonzus. De rechtzoekende heeft inmiddels negen maanden
geen loon ontvangen. De rechtzoekende is een cliënt van het Leger des Heils. Het Leger des Heils heeft voor
de rechtzoekende brieven geschreven naar de (ex-)werkgever.
255
Drie deelnemers aan de bijeenkomst geven aan dat zij tot het eindoordeel ‘start eenvoudige behandeling’
zouden zijn gekomen. Het gebrek aan zelfredzaamheid van de rechtzoekende en een tegenpartij die relatief
goed te benaderen is, zijn doorslaggevende argumenten om eenvoudige behandeling te starten. Ook de
familieband tussen rechtzoekende en werkgever, die voor rechtzoekende van belang was, speelde hierin een
grote rol. Binnen de eenvoudige behandeling zou dan getracht worden om een betalingsregeling te treffen.
Een andere deelnemer zou de rechtzoekende doorverwijzen naar een advocaat om de reden dat zij aannam
dat in deze zaak het Leger des Heils al veel actie had ondernomen. De casusinbrenger licht vervolgens toe
dat het Leger des Heils naast het versturen van enkele brieven, geen actie heeft ondernomen. Met die
informatie zou ook deze deelnemer eenvoudige behandeling starten.
256
In deze casus is besloten tot eenvoudige behandeling. Het gebrek aan zelfredzaamheid van de
rechtzoekende en de kansrijkheid om binnen drie uur tot een oplossing te komen, zijn argumenten voor deze
keuze. Er is een brief aan de werkgever verstuurd met loonvordering.
257
De benodigde competenties in deze zaak betreffen volgens de deelnemers kennis van de rechtzoekende
en tegenpartij en kennis van de regels rondom arbeidsrecht.
Casus 5: Verzet tegen ontruimingsverzoek
258
Omschrijving van de casus: Een rechtzoekende huurt sinds september 2013 een woning. In november
2013 stopt de rechtzoekende de betaling van deze huurwoning. De rechtzoekende heeft geen inkomen
(uitkering is stopgezet). (Er is ten tijde van het spreekuurcontact onduidelijkheid over de stand van zaken
betreffende de uitkering van rechtzoekende). Hiertegen heeft de rechtszoekende niets ondernomen, waardoor
hij tot op heden geen (zicht op) inkomen heeft. De rechtzoekende heeft een ontruimingsverzoek ontvangen en
wil hier tegen in verzet gaan.
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 86 van 109
259
Alle deelnemers aan de bijeenkomst zijn het eens dat de zaak niet voldoet aan het criterium ‘kansrijkheid’.
Vanwege het kansloze karakter geven alle deelnemers aan dat zij tot het eindoordeel ‘negatieve beoordeling
ten aanzien van doorverwijzing naar een advocaat’ zouden komen en de rechtzoekende zouden uitleggen dat
juridisch gezien verzet niet kansrijk is. De casusinbrenger geeft aan dat deze zaak negatief is beoordeeld om
de redenen die door de deelnemers aan de bijeenkomst zijn genoemd.
De benodigde competenties voor de behandeling van deze casus zijn volgens de deelnemers kennis van de
juridische regels en inzicht in de drijfveren van de klant.
Casus 6: Arbeidszaak
260
Omschrijving van de casus: Een rechtzoekende met vast dienstverband heeft na een slechte beoordeling
een slechte relatie met zijn leidinggevende. De rechtzoekende heeft zich ziek gemeld en op advies van de
arbo-arts vindt mediation met de werkgever plaats. De werkgever heeft mediation afgebroken omdat klant zou
hebben aangegeven dat hij niet langer voor werkgever wil werken. Vervolgens wordt door de werkgever een
gesprek met de rechtzoekende gepland. De rechtzoekende heeft de indruk dat dit gesprek is bedoeld om te
spreken over ontslag. De rechtzoekende komt bij het spreekuur om advies te krijgen over hoe verder. De
rechtzoekende geeft aan het naar de zin te hebben op het werk en prettige collega’s te hebben om mee
samen te werken, maar problemen te hebben met zijn huidige leidinggevende.
261
Drie deelnemers aan de bijeenkomst geven als eindoordeel aan het gesprek tussen rechtzoekende en
werkgever af te wachten alvorens stappen te ondernemen. De overige twee deelnemers geven aan
eenvoudige behandeling te starten met als doel om binnen drie uur in contact te treden met de werkgever
over de mogelijkheden tot overplaatsing van de rechtzoekende naar een andere afdeling binnen het bedrijf.
262
De casusinbrenger geeft aan dat aan de rechtzoekende is toegelicht wat er zou kunnen gebeuren als de
werkgever inderdaad aanstuurt op ontslag. Omdat de rechtzoekende heeft benadrukt graag te willen blijven
werken bij de werkgever, is niet aangestuurd op inzet van een advocaat of eenvoudige behandeling, maar
eerst af te wachten hoe het gesprek met de werkgever zou verlopen. Na afloop bleek dat het gesprek tussen
rechtzoekende en werkgever positief is verlopen en de rechtzoekende is overgeplaatst naar een andere
afdeling. Deze casus leert dat de tijd in het spreekuur (maximaal een uur) nodig is geweest om de
rechtzoekende te informeren over diens positie en daarmee nadere trajecten zijn voorkomen.
263
De deelnemers geven aan dat de benodigde competenties voor deze casus, kennis van arbeidsrecht en
ervaring met inzicht in de klant gekoppeld aan de verhouding met de wederpartij betreffen.
Casus 7: Een arbeidszaak met loonvordering
264
Omschrijving van de casus: Een rechtzoekende heeft een aantal maanden voor een uitzendbureau
gewerkt. De inlener besluit om verder zaken te doen met een ander uitzendbureau. De rechtzoekende
vervolgt zijn werkzaamheden voor het nieuw ingehuurde uitzendbureau. De rechtzoekende had een
concurrentiebeding en het eerste uitzendbureau waarvoor de rechtzoekende heeft gewerkt, eist op basis van
dit concurrentiebeding geld. Voor deze casus is de rechtzoekende doorverwezen naar een advocaat. Tevens
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 87 van 109
geeft de rechtzoekende aan dat hij geen loon heeft ontvangen. Voor dit loonachterstand is de rechtzoekende
op het spreekuur.
265
Twee deelnemers aan de bijeenkomst geven aan dat zij de zaak zouden innemen voor eenvoudige
behandeling om een dossier op te bouwen en afspraken te maken met de werkgever over de loonvordering.
De andere deelnemers geven aan dat zij de zaak zouden doorverwijzen naar een advocaat gezien het feit dat
er reeds een advocaat actief is bij deze rechtzoekende en het feit dat de casus complex is.
266
De casusinbrenger geeft aan dat de zaak is doorverwezen naar een advocaat. De casusinbrenger licht
toe dat het opbouwen van een dossier niet meer nodig was, aangezien er een duidelijk dossier reeds
beschikbaar was en behandeling door een advocaat noodzakelijk leek. Op basis van deze informatie zouden
ook de deelnemers die tot het eindoordeel van eenvoudige behandeling waren gekomen, besloten hebben tot
doorverwijzing naar een advocaat.
267
De deelnemers geven aan dat het inzien van de grenzen van de rol als selectiefunctionaris een
belangrijke eigenschap in deze casus betreft.
Casus 8: Verzet tegen ontslag
268
Omschrijving van de casus: Een rechtzoekende geeft aan dat hij akkoord is gegaan met een aangezegd
ontslag. Werkgever formuleert dit echter alsnog de klant zelf ontslag zou hebben genomen. De rechtzoekende
is hier niet mee akkoord. De rechtzoekende heeft meerdere keren heen en weer gecommuniceerd met de
werkgever over deze casus, maar de werkgever persisteerde. De rechtzoekende wil graag doorverwezen
worden naar een advocaat om de WW-uitkering veilig te stellen.
269
De deelnemers aan de bijeenkomst komen tot eindoordeel ‘doorverwijzing naar advocaat’. De redenen
hiervoor zijn: binnen drie uur is het niet haalbaar om tot een oplossing te komen en er is een procedure
vereist. Bovendien heeft eerder contact via briefwisseling niet geleid tot oplossing van het geschil. De
casusinbrenger geeft aan dat om deze redenen de rechtzoekende is doorverwezen naar een advocaat.
270
De deelnemers geven aan dat voldoende juridische kennis noodzakelijk is om deze casus op een
adequate wijze op te lossen. Verder lijken er geen grote verschillen in de beoordeling tussen de generalisten
enerzijds en de specialisten anderzijds.
271
Samengevat wordt geconcludeerd dat bij geen enkele casus die tijdens de bijeenkomst aan bod is
gekomen er discussie is ontstaan over het gekozen eindoordeel. Voor zover deelnemers voor een andere
selectiemodaliteit zouden hebben gekozen, lijkt dat terug te voeren op nuances in de informatie die de
casusinbrenger in het gesprek met de rechtzoekende wel kon verwerven, maar in de korte samenvatting van
een casus tijdens de bijeenkomst wegvielen. Ook over de motivatie om te komen tot een bepaald eindoordeel
bleken geen grote verschillen van inzicht.
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 88 van 109
272
Waar sprake was van verschillen in de beoordeling of het eindoordeel, leidde dit niet tot verdeeldheid
tussen advocaten en loketmedewerkers. Ook door de advocaten en loketmedewerkers onderling werden
zaken verschillend benaderd.
Terugblik op benodigde competenties voor een selectiefunctionaris
273
Ter afsluiting van de bijeenkomst is gereflecteerd op de set aan competenties die bij aanvang van de
bijeenkomst zijn geïnventariseerd. Er is bekeken of de competenties op basis van de inzichten die zijn
opgedaan tijdens de bespreking van de casuïstiek aangepast dienden te worden. De conclusie die tijdens de
bijeenkomst werd gedeeld, is dat er geen aanpassingen nodig zijn in de eerder gedefinieerde set aan
competenties.
274
Ook is er gesproken over de discussie ten aanzien van de vraag of belangenbehartiging noodzakelijk is.
Bij de behandeling van concrete casuïstiek is de discussie over het behartigen van belangen of het meer
uitvoeren van de rol van mediator niet aan bod gekomen. Wat is exact de definitie van belangenbehartiging?,
is de vraag die wordt gesteld. De voorzitter van de bijeenkomst vat het als volgt samen: “Wanneer een
rechtzoekende zich meldt probeert de selectiefunctionaris deze zo mogelijk verder te helpen. Dat kun je
belangenbehartiging noemen. Maar je zou ook pas van belangenbehartiging kunnen spreken wanneer
‘belangenbehartiging ten opzichte van de wederpartij’ plaatsvindt. Vooral de dynamiek in de specifieke casus
blijkt te bepalen of die laatste vorm van belangenbehartiging aan de orde komt.” [Bij afstemming van dit
gedeelte van de rapportage merken de advocaten die hebben deelgenomen aan de bijeenkomst op dat zij
deze conclusie niet onderschrijven en geven nadrukkelijk aan dat dit niet de conclusie is die in ogen getrokken
kan worden].
275
Tevens wordt geconcludeerd door de deelnemers dat de tijd die beschikbaar is gesteld in de pilots38
belangrijk is bij het bepalen hoe tot een oplossing van het geschil te komen. Het tijd nemen voor een
rechtzoekende, het goed kunnen aanhoren en uitdiepen van het probleem en het eventueel contact opnemen
met de wederpartij lukt in een aantal gevallen goed binnen de gestelde tijd. Echter, er geldt ook dat
selectiefunctionarissen bewust moet zijn van de mogelijkheden voor uitvoering aan taken binnen de gestelde
termijnen en indien de uitvoering van bepaalde activiteiten niet reëel of kansrijk lijkt binnen de gestelde drie
uur (zoals bijvoorbeeld een procedure uitvoeren) doorverwijzing naar de tweede lijn zonder twijfel aan de orde
is.
276
Samengevat lijkt er bij afsluiting van de bijeenkomst overeenstemming te bestaan over wat een
selectiefunctionaris in huis moet hebben. De deelnemers aan de bijeenkomst geven aan dat een basisniveau
aan juridische kennis onontbeerlijk is. Empathisch vermogen (oog voor wat een rechtzoekende wenst, wat zijn
of haar situatie is, in welke context het geschil is ontstaan) is ook belangrijk bij de afweging om een
rechtzoekende al dan niet door te verwijzen. Tot slot wordt overtuigingskracht als belangrijke competentie
genoemd.
38
Door het spreekuur van maximaal een uur en eventueel nog drie uur tijd voor eenvoudige behandeling.
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 89 van 109
277
Uit de behandelde casussen (waarbij opgemerkt wordt dat dit slechts acht casussen betreffen en
daarmee geen sprake is van representativiteit) is niet naar voren gekomen dat specialistische kennis
noodzakelijk is, mits de selectiefunctionaris voldoende oog voor de eigen lacunes in kennis en ervaring heeft
en tijdig rechtzoekenden verwijst naar de tweede lijn. [Ook hier wordt opgemerkt dat de aanwezige advocaten
bij afstemming van dit hoofdstuk uit de rapportage aangeven zich niet te herkennen in deze conclusie en deze
conclusie niet onderschrijven.]
Welke competenties zijn benodigd voor de vervulling van de rol van selectiefunctionaris?
Pagina 90 van 109
A.
Definitielijst
Beoordelingskader
De toekomstige criteria voor verlening van een toevoeging, zoals genoemd
in de brieven van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie van 12 juli
2013 en 18 februari 2014.
Eenvoudige behandeling
Het verlenen van eenvoudige rechtsbijstand met een korte doorlooptijd
(max. 3 uur). Of een zaak zich leent voor eenvoudige behandeling wordt
op het spreekuur vastgesteld.
Selectiefunctionaris
De advocaat of medewerker van het Juridisch Loket die deelneemt aan de
pilots.
Pilot spreekuur
Een gesprek tussen rechtzoekende en selectiefunctionaris dat op afspraak
plaatsvindt. Voor het spreekuur wordt één uur uitgetrokken, inclusief de
registratie. Voor de inhoudelijke bespreking van de casus staat ongeveer
45 minuten.
Doel van het spreekuur is:

De rechtzoekende adviseren over diens juridisch probleem.

Vaststellen of de verlening van rechtsbijstand door een advocaat of
mediator in de tweede lijn langs de lijnen van het beoordelingskader
aan de orde is.

A. Definitielijst
Vaststellen of het geschil geschikt is voor eenvoudige behandeling.
Pagina 91 van 109
B.
Kenmerken rechtzoekenden
De achtergrondkenmerken met betrekking tot geslacht, woonsituatie, leeftijd en hoogstgenoten opleiding zijn
weergegeven in onderstaande tabellen.
Wat is het geslacht van de rechtzoekende?
Man
N
Vrouw
Totaal
Wat is de woonsituatie van de rechtzoekende?
Alleenstaand zonder kinderen
57%
452
1.052
43%
100%
N
Alleenstaand met kinderen
Samenwonend zonder kinderen
Samenwonend met kinderen
Gehuwd/geregistreerd partnerschap zonder
kinderen
Gehuwd/geregistreerd partnerschap met
kinderen
Anders
Totaal
Leeftijdscategorie rechtzoekende
jonger dan 20
20 tot 24
25 tot 29
%
600
%
531
51%
166
16%
69
66
7%
6%
57
5%
118
31
1.038
11%
3%
100%
N
%
22
121
154
2%
12%
15%
30 tot 34
35 tot 39
40 tot 44
115
110
119
11%
11%
12%
45 tot 49
127
12%
50 tot 54
55 tot 59
111
73
11%
7%
60 tot 64
37
4%
21
18
1.028
2%
2%
100%
65 tot 69
70 en ouder
Totaal
B. Kenmerken rechtzoekenden
Pagina 92 van 109
Wat is de hoogst afgeronde opleiding van de
rechtzoekende?
Geen opleiding
LBO
N
%
193
150
18%
14%
MBO
396
38%
HBO
WO
96
41
9%
4%
Anders
Totaal
169
16%
1.045
100%
Een van de mogelijkheden binnen de nuldelijn is het raadplegen van de Rechtwijzer. Aan de rechtzoekenden
is gevraagd of de Rechtwijzer is geraadpleegd. Ruim 96% geeft aan dat de rechtswijzer niet is geraadpleegd,
2,9% deed dit globaal en 0,9% grondig (N = 1.044).
B. Kenmerken rechtzoekenden
Pagina 93 van 109
C.
Noodzakelijkheidstoets
Bron: Wegwijzer Selectie aan de poort; pilots eerstelijns rechtsbijstand (februari 2014)
Een zaak (behoudens zaken op het terrein van het verbintenissenrecht en het huurrecht - zie
daarover paragraaf 2) wordt door de selectiefunctionaris niet doorverwezen naar de tweede lijn als:
1. Rechtzoekende zelfredzaam kan worden geacht, eventueel met behulp van:
a. Rechtwijzer;
b. Sociaal raadslieden;
c. Buurtbemiddeling, echtscheidingsbemiddeling of andere bemiddelaars;
d. Andere voorzieningen;
2. Rechtzoekende nog een beroep kan doen op een adequate voorliggende voorziening, zoals:
a. Een rechtsbijstandsverzekering;
b. Een geschillen - of klachtencommissie of andere vorm van arbitrage;
c. Vakbond.
3. Zo er een financieel belang is, het betwiste (financieel) belang onvoldoende is (het financieel
belang dient minimaal € 1000,- te zijn).
4. De zaak geen juridische grondslag heeft.
5. De zaak niet kansrijk wordt geacht.
Als er op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat geen recht bestaat op tweedelijns
rechtsbijstand, kan van die conclusie in bijzondere situaties toch worden afgeweken. Van zo’n
situatie is sprake indien uitblijven van gesubsidieerde rechtsbijstand tot zeer ingrijpende gevolgen
voor de rechtzoekende zou leiden.
In plaats van doorverwijzing naar de tweede lijn wordt een zaak doorverwezen voor eenvoudige
behandeling binnen de eerste lijn als:
1. Rechtzoekende niet zelfredzaam kan worden geacht; en
2. Rechtzoekende geen beroep (meer) kan doen op de bovenstaande voorliggende
voorzieningen; en
3. Het betwiste (financieel) belang voldoende is (het financieel belang dient minimaal € 500,- te
zijn); en
4. De zaak een juridische grondslag heeft; en
5. De zaak kansrijk wordt geacht om binnen 3 uur op te lossen.
NB. Het inkomen en vermogen wordt achteraf getoetst via de inkomensverklaring, maar heeft geen
invloed op de deelname aan de pilot.
Verbintenissenrecht/huurrecht
Bij verbintenissenrecht en huurrecht bestaat er alleen in bijzondere situaties recht op rechtsbijstand
in de tweede lijn. Een zaak kan wel worden doorverwezen voor eenvoudige behandeling.
Eenvoudige behandeling huurrecht en verbintenissenrecht
Een zaak kan worden doorverwezen voor eenvoudige behandeling binnen de eerste lijn als:
1.
2.
Rechtzoekende niet zelfredzaam kan worden geacht; en
Rechtzoekende geen beroep (meer) kan doen op de bovenstaande voorliggende
voorzieningen; en
3.
Het betwiste (financieel) belang voldoende is (het financieel belang dient minimaal € 500,- te
zijn); en
C. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 94 van 109
4.
5.
De zaak een juridische grondslag heeft; en
De zaak kansrijk wordt geacht om binnen 3 uur op te lossen.
Wanneer wel naar de tweede lijn
Van een bijzondere situatie waarin voor zaken op het terrein van het verbintenissenrecht en
huurrecht wel recht bestaat op rechtsbijstand in de tweede lijn is sprake indien uitblijven van
gesubsidieerde rechtsbijstand tot zeer ingrijpende gevolgen voor de rechtzoekende zou leiden.
Niet alleen voor het oplossen van het geschil is inzet van een advocaat of mediator nodig - getoetst
aan de criteria van de noodzakelijkheidstoets -, maar die inzet moet ook noodzakelijk zijn ter
waarborging van fundamentele rechten.
Enkele voorbeelden in dit verband:
 Een dreigende huisuitzetting die niet langs een andere weg kan worden afgewend; of
 Een verbintenisrechtelijk geschil waarbij zo’n hoog bedrag in het spel is dat betrokkene in een
ernstige schuldensituatie zou belanden bij verlies van de zaak.
Daarnaast zijn er zaken binnen de categorie verbintenissenrecht enkele geschiltypen die verband
houden met onrechtmatige daad, en waarin geen dreigende inbreuk op fundamentele rechten
aannemelijk gemaakt hoeft te worden om naar de tweede lijn te kunnen worden doorverwezen. Het
betreft:
 Geschillen die verband houden met slachtofferschap uit een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf.
 Straat- en contactverboden.
 Geschillen die verband houden met medisch handelen.
 Acties uit onrechtmatige overheidsdaad.
Bij deze geschiltypen vindt doorverwijzing naar de tweede lijn plaats wanneer aan de criteria van
de noodzakelijkheidstoets is voldaan.
C. Noodzakelijkheidstoets
Pagina 95 van 109
D.
Detail kosten-batenanalyse
D.1
Raming kosten van geschillen in de pilot
278
De volgende kosten zijn gerelateerd aan de werkwijze in de pilot:
a.
Kosten van het spreekuur (paragraaf D.1.1);
b.
Kosten van de eenvoudige behandeling (indien van toepassing) (paragraaf D.1.2);
c.
Kosten van de alsnog verstrekte toevoeging (indien van toepassing) (paragraaf D.1.3).
De totale kosten voor de geschillen die in de pilot zijn behandeld is opgenomen in paragraaf D.1.4.
279
Voor de kosten van het spreekuur en eenvoudige behandeling is voor een medewerker werkzaam bij het
Juridisch Loket het uurtarief van € 56,67 en voor het uurtarief van een advocaat € 128,22.39
D.1.1
Kosten van het spreekuur
De gemiddelde kosten van het spreekuur bedroegen afgerond € 60,- (betrouwbaarheidsinterval: tussen
€ 58,- en € 61,-).40 Spreekuren door juristen die werkzaam zijn bij het Juridisch Loket zijn relatief goedkoper
dan spreekuren door advocaten (zie tabel 14), ondanks het feit dat advocaten gemiddeld minder tijd besteden
aan het spreekuur (zie paragraaf 4.9). Spreekuren door advocaten die gespecialiseerd zijn in het rechtsgebied
zijn met gemiddeld bijna € 76,- het duurst.
39
Juridisch loketmedewerker: € 56,67 per uur. Advocaat: € 105,96, vermeerderd met 21% btw (aangezien advocaten btw
plichtig zijn, maar de raad voor rechtsbijstand de betaalde btw niet kan verrekenen). Er is geen rekening gehouden met
reiskosten, aangezien die in de pilotsituatie van marginaal belang waren doordat de deelnemende advocaten uit de directe
omgeving van het Juridisch Loket komen. Er is in de pilotsituatie geen rekening gehouden met overheadkosten voor de
selectiefunctionarissen. Afhankelijk van de wijze van implementatie zullen zich in de praktijk bepaalde overheadkosten
voordoen.
40
De berekening van de kosten is op basis van het uurtarief en de gerapporteerde tijdsbesteding aan het spreekuur in
eenheden van 5 minuten, met een maximum van 50 minuten. De waargenomen kosten per zaak op basis van de registratie
in de pilot variëren in de praktijk sterk in de bandbreedte van € 6,- tot € 107,-.
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 96 van 109
95% betrouwbaarheidsinterval van het
gemiddelde
Type selectiefunctionaris
Gemiddelde kosten
spreekuur
Jurist werkzaam voor het
Juridisch Loket
€
38,06
€
37,27
€
38,84
411
Advocaat, geen specialist voor het
geschil
€
68,83
€
65,67
€
71,99
208
Advocaat, gespecialiseerd in het
rechtsgebied van het geschil
€
75,63
€
73,54
€
77,72
432
Totaal
€
59,59
€
58,06
€
61,12
1.051
laag
hoog
N
Tabel 14. Overzicht van de gemiddelde kosten van het spreekuur uitgesplitst naar type selectiefunctionaris
D.1.2
280
Kosten van de eenvoudige behandeling
De kosten van de eenvoudige behandeling bedragen gemiddeld bijna € 149,- (zie tabel 15)41.
42
(Betrouwbaarheidsinterval: tussen € 135,- en € 163,-).
Eenvoudige behandelingen door juristen die
werkzaam zijn voor het Juridisch Loket zijn met gemiddeld ongeveer € 108,- goedkoper dan eenvoudige
behandelingen door advocaten (gemiddeld ongeveer € 317,-). Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het
verschil in het uurtarief. Daarnaast hebben advocaten gemiddeld genomen meer tijd besteed aan de
eenvoudige behandeling dan juristen werkzaam bij het Juridisch Loket (zie paragraaf 5.1). Het aantal zaken
behandeld door niet gespecialiseerde advocaten is te gering om voor deze categorie een afzonderlijke
gemiddelde prijs te bepalen. Eenvoudige behandeling door een advocaat is gemiddeld genomen duurder dan
een LAT (€ 181,-) terwijl eenvoudige behandeling door een jurist werkzaam voor het Juridisch Loket
goedkoper is dan een LAT.
95% betrouwbaarheidsinterval van het
gemiddelde
laag
hoog
Type selectiefunctionaris
Gemiddelde kosten
eenvoudige behandeling
Jurist werkzaam voor het
Juridisch Loket
€
107,97
€
100,54
€
115,39
215
Advocaat
€
317,45
€
278,07
€
356,82
52
Totaal
€
148,76
€
134,87
€
162,65
267
N
Tabel 15. Overzicht van de gemiddelde kosten van de eenvoudige behandelingen uitgesplitst naar type selectiefunctionaris
41
De waargenomen kosten per zaak in de pilot variëren van € 12,- tot € 769,-.
42
In de pilot is de tijdsbesteding in een aantal gevallen hoger geweest dan de drie uur die in de opzet van de pilot was
beoogd.
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 97 van 109
D.1.3
281
Kosten van alsnog verstrekte toevoegingen
Van de geschillen die in de pilot zijn behandeld, is de raad voor rechtsbijstand in hun administratie
43
nagegaan of er voor dezelfde persoon een toevoeging is verstrekt voor het (rechtsgebied van het) geschil .
282
De gemiddelde kosten van de verstrekte toevoegingen zijn € 694,- met een betrouwbaarheidsinterval
44
tussen € 684,- en € 705,- (zie tabel 16) .
Gemiddelde kosten toevoeging
€
694,31
95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde
Laag
hoog
€
683,56
€
705,07
N
382
Tabel 16. Overzicht kosten van alsnog verstrekte toevoegingen
D.1.4
283
Totaal kosten per geschil in de pilot
Het totaal van kosten van geschillen in de pilot is de optelsom van:
a.
Kosten voor het spreekuur (paragraaf D.1.1),
b.
Kosten van de eventuele eenvoudige behandeling (paragraaf D.1.2), en
c.
Kosten van de eventueel alsnog verstrekte toevoeging (paragraaf D.1.3).
284
Voor de zaken die na afronding van spreekuur en eenvoudige behandeling zijn gevolgd op een alsnog
verstrekte toevoeging op hetzelfde BSN bedraagt de optelsom van de kosten gemiddeld € 417,-, variërend
van € 5,- tot € 1.418,-. De gemiddelde kosten variëren per type eindoordeel van het spreekuur in de pilot (zie
tabel 17):
a.
Geschillen die met het advies in het spreekuur al zijn opgelost of waarbij de rechtzoekende zelf verder
kan hebben gemiddeld met € 165,- de laagste kosten;
b.
Geschillen met eenvoudige behandeling blijken in de pilot gemiddeld € 411,- te kosten, wat minder is
dan de gemiddeld € 562,- aan kosten bij positieve beoordeling met doorverwijzing naar een advocaat;
c.
In het geval van een negatieve beoordeling is in de pilot alsnog een diagnosedocument verstrekt. De
gemiddelde kosten van deze geschillen (inclusief verstrekte toevoegingen) liggen om die reden in de
45
pilot hoger dan enkel de kosten van het spreekuur .
43
Van de geschillen waarvoor eveneens een geldig BSN beschikbaar was (voor koppeling met de administratie van de raad
voor rechtsbijstand), bleken 43% alsnog een toevoeging te hebben ontvangen na het spreekuur (zie ook paragraaf 4.11).
Voor het overgrote deel waren dit reguliere toevoegingen, in 10 gevallen een LAT, en in 5 gevallen een mediation
toevoeging. Voor de kosten van deze toevoegingen is de opgave van de raad voor rechtsbijstand per soort toevoeging
gebruikt, inclusief de administratiekosten. Het betreft gemiddelde kosten voor verschillende categorieën over het jaar 2013,
gecorrigeerd voor de inmiddels doorgevoerde verhoging van de eigen bijdrage (correctie van € 46,- euro voor een LAT en
€ 127,- voor een reguliere toevoeging). Voor mediation toevoegingen geldt geen verhoogde eigen bijdrage. Het
uitgangspunt van de berekening is dat er per geschil één toevoeging wordt verstrekt. De mogelijkheid van dubbele
toevoegingen is in de berekening buiten beschouwing gelaten.
44
De kosten lopen uiteen van € 181,- (een LAT) tot € 1.375,-.
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 98 van 109
285
De gemiddelde kosten per eindoordeel van het spreekuur zijn gebaseerd op het beschikbare aantal
waarnemingen op het moment van het opstellen van deze rapportage. Voor een deel van de eenvoudige
behandelingen is echter geen formulier retour ontvangen. Door een gemiddelde te bepalen gewogen naar het
(gecorrigeerde) eindoordeel van het spreekuur in het geheel van de pilot (1.055 geschillen) wordt de mogelijke
invloed hiervan inzichtelijk gemaakt. Het gewogen gemiddelde is € 412,- met een betrouwbaarheidsinterval
van € 388,- tot € 436,-.
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
Gemiddelde kosten
Gemiddelde
95%
kosten
eenvoudige kosten
Gemiddelde
betrouwbaarheidsinterval
spreekuur
behandeling toevoeging
kosten in pilot
van het gemiddelde
N
laag
Met het advies is het geschil opgelost
óf kan de rechtzoekende verder om
het geschil op te lossen.
€
65,40 €
Start eenvoudige behandeling.
€
47,20 €
Positieve beoordeling ten aanzien van
doorverwijzing naar advocaat en
eenvoudige behandeling niet aan de
orde.
€
Negatieve beoordeling ten aanzien
van doorverwijzing naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
61,46 €
Totaal
€
58,27 €
Gewogen gemiddelde totaal
€
57,22 €
53,61 €
57,19 €
€
100,05 €
165,45 €
131,71 €
199,18
198
244
150,81 €
212,80 €
410,81 €
368,32 €
453,29
230
375
-
€
500,45 €
561,91 €
528,21 €
595,61
362
416
-
€
278,17 €
335,36 €
172,33 €
498,39
18
20
42,93 €
315,50 €
416,70 €
392,75 €
440,64
808
1.055
301,39 €
412,21 €
388,40 €
436,02
808
-
Tabel 17. Overzicht van totale kosten per geschil in de pilot uitgesplitst naar de uitkomst van het spreekuur
286
Weging
hoog
46
Voor de totale kosten per geschil in de pilot maakt het geen significant verschil of de selectiefunctionaris
een jurist werkzaam bij het Juridisch Loket is of een advocaat. De verschillen in de tarieven vallen in de totale
kosten weg doordat advocaten minder vaak een eenvoudige behandeling starten (zie paragraaf 4.8), meer tijd
besteden aan de eenvoudige behandeling (zie paragraaf 5.1) en hun cliënten minder vaak na eenvoudige
behandeling alsnog een toevoeging nodig hebben (zie paragraaf 5.2).
D.2
287
Raming kosten van geschillen zonder pilot
De raad voor rechtsbijstand heeft per casus in de pilot een raming gemaakt van de toevoegwaardigheid
van het geschil en de kosten indien voor de betreffende casussen een toevoeging wordt afgegeven. Deze
45
Bij invoering van nieuwe regels ten aanzien van het recht op toevoegingen zal in deze gevallen geen toevoeging worden
verstrekt. Daarmee zullen de kosten lager worden. Wel is er in die situatie de mogelijkheid van bezwaar en beroep waaruit
alsnog een toevoeging kan volgen.
46
De berekening van totale kosten kan alleen gemaakt worden voor de geschillen waarvoor de kosten van spreekuur,
eenvoudige behandeling én eventueel verstrekte toevoeging allemaal bekend zijn. De gemiddelde bedragen voor spreekuur
en eenvoudige behandeling wijken daardoor enigszins af van de bedragen in paragraaf 6.3.1 en 6.3.2 die op grotere
aantallen konden worden berekend.
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 99 van 109
47
raming is gemaakt op basis van de casusbeschrijvingen uit de casusregistraties en de huidige regelgeving .
De toevoegwaardigheid van de geschillen in de pilot is bepaald door een beoordeling van de raad voor
48
rechtsbijstand beoordeeld op basis van de beknopte casusbeschrijvingen . Als toevoegwaardig beschouwde
geschillen (72%) kosten in de situatie zonder pilot gemiddeld € 713,-. De kosten lopen uiteen van € 181,- (een
LAT) tot € 1.375,-. Inclusief de als niet toevoegwaardig beoordeelde geschillen zijn de gemiddelde geraamde
kosten € 516,- met een betrouwbaarheidsinterval van € 495,- tot € 536,- (zie tabel 18).
Categorie
Gemiddelde geraamde
kosten
Toevoegwaardig
€
Niet toevoegwaardig
€
713,12
95% betrouwbaarheidsinterval van het
gemiddelde
laag
hoog
€
706,33
€
N
719,90
723
-
277
Gemiddelde voor de
geschillen in de pilot
€
515,58
€
495,19
€
535,97
1.000
Tabel 18. Geraamde kosten toevoegingen buiten de pilot situatie
288
Op de raming zoals gepresenteerd in tabel 18 moeten de volgende correcties worden toegepast (zie tabel
19):
a.
Niet in alle toevoegwaardige geschillen wordt ook daadwerkelijk een toevoeging aangevraagd. In de
pilot bleek dat wanneer de uitkomst van het spreekuur een positieve beoordeling voor doorverwijzing
naar een advocaat is, in 22,4% van de gevallen toch geen toevoeging werd aangevraagd in de
onderzochte periode (zie paragraaf 4.10);49
b.
Niet alle aangevraagde toevoegingen worden ook daadwerkelijk verstrekt. Van de in de pilot
aangevraagde toevoegingen is 6,2% afgewezen om uiteenlopende redenen, waaronder 3,3% financiële
draagkracht van de rechtzoekende. Daar waar financiële draagkracht al is getoetst bedraagt de
correctie daarom 2,9%;
c.
De berekening gaat uit van de kosten van reguliere toevoegingen. In welke gevallen een LAT of een
reguliere toevoeging aan de orde zou zijn, kon op basis van de casusregistraties niet duidelijk worden
gemaakt. In de praktijk zal een deel van de toevoegwaardige geschillen echter een LAT betreffen en
niet de reguliere toevoeging. De gemiddelde kosten van een toevoeging buiten de pilotsituatie worden
47
Een negatieve beoordeling volgens toekomstige regelgeving is hierin niet meegenomen. Een deel van de geschillen zal
volgens nieuwe regels niet meer toevoegwaardig zijn.
48
Voor een deel van de geschillen was het voor de raad voor rechtsbijstand op basis van de beknopte beschrijving niet
altijd eenduidig of een casus toevoegwaardig is of niet (8% van de geschillen). Toevoegwaardigheid is daarnaast voor zover
mogelijk gecontroleerd op basis van daadwerkelijk aangevraagde en verstrekte toevoegingen. In de praktijk bleken er 144
geschillen te zijn die als niet toevoegwaardig of onduidelijk waren beoordeeld waarbij in een later stadium toch sprake was
van een verstrekte toevoeging. Die gevallen zijn voor deze analyse alsnog als toevoegwaardig beschouwd. Omgekeerd is
op basis van financiële toetsing geconstateerd dat 57 gevallen toch niet in aanmerking komen voor een toevoeging.
49
Dit percentage is niet uitzonderlijk hoog. Uit eerder onderzoek van de raad voor rechtsbijstand blijkt dat voor circa 20%
van de geschillen (17% van de rechtzoekenden) na afgifte van een diagnosedocument toch geen toevoeging wordt
aangevraagd.
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 100 van 109
hierdoor enigszins overschat. Op basis van percentage LAT van toevoegingen per rechtsgebied in 2013
is een correctie toegepast.
50
51
De gecorrigeerde raming komt uit op gemiddelde kosten van € 371,- per geschil.
Correctie op toevoegwaardige geschillen:
- Correctie gemiddeld 22,4% toevoegwaardig niet aangevraagd
- Correctie gemiddeld 3,3% aanvragen afgewezen op financiële gronden
- Correctie gemiddeld 2,9% aanvragen afgewezen op overige gronden
- Gemiddeld 5,1% LAT van toevoegingen
Gecorrigeerde raming gemiddelde kosten toevoeging per geschil
€
371,12
Tabel 19. Raming kosten per geschil buiten pilot situatie met correctie voor overschatting kosten
D.3
289
Ongecorrigeerde kosten-batenanalyse
In deze paragraaf worden de ongecorrigeerde kostenverschillen weergegeven uit de kosten-
batenanalyse. In het hoofdstuk kosten-batenanalyse (hoofdstuk 6) zijn de kosten buiten de pilotsituatie
gecorrigeerd voor niet aangevraagde toevoegingen, afgewezen toevoegingen en het aandeel LAT binnen de
toevoegingen (zie paragraaf D.2 voor de correctiemethode). Cijfers van de ongecorrigeerde kostenbatenanalyse zijn derhalve illustratief voor de uitkomsten indien er niet wordt gecorrigeerd voor betreffende
factoren.
290
Het verschil in kosten varieert sterk van de casussen die € 854,- meer kosten in de pilot tot casussen die
€ 1.354,- minder kosten in de pilot. Tabel 18 geeft een overzicht van het gemiddelde ongecorrigeerde
kostenvoordeel in de pilotsituatie. Voor de geschillen waarbij alle kosten bekend zijn betreft het gemiddelde
ongecorrigeerde kostenvoordeel van de pilot € 108,-. Gewogen naar het eindoordeel van het spreekuur betreft
het gemiddelde ongecorrigeerde kostenvoordeel van de pilot € 109,-, met een betrouwbaarheidsinterval van
€ 84,- tot € 133,-.
50
Gehanteerde percentages LAT: Personen- en familierecht 1,38%; Verbintenissenrecht 6,11%; Arbeidsrecht 6,22%;
Sociale zekerheidsrecht 3,05%; Huurrecht 6,50%; Overig 7,77%.
51
Het bijbehorende betrouwbaarheidsinterval is niet eenvoudig te bepalen, maar zal door de toenemende onzekerheid met
elke toegevoegde assumptie logischerwijs groter zijn dan het berekende betrouwbaarheidsinterval in tabel 13.
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 101 van 109
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
kostenvoordeel
pilot
(ongecorrigeerd)
95% betrouwbaarheidsinterval van het
ongecorrigeerde gemiddelde
laag
hoog
N
Weging
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om het
geschil op te lossen.
€
241,40
€
188,39
€
294,40
178
244
Start eenvoudige
behandeling.
€
69,03
€
18,52
€
119,54
224
375
Positieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat en eenvoudige
behandeling niet aan de orde.
€
62,87
€
34,02
€
91,72
360
416
Negatieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
182,31
€
19,89
€
344,72
18
20
Totaal
€
108,14
€
84,19
€
132,08
780
1055
Gewogen gemiddelde
€
108,61
€
84,18
€
133,04
780
Tabel 20. Overzicht van ongecorrigeerd verschil in kosten tussen raming zonder pilot en raming met pilot
291
Het gemiddelde kostenvoordeel van de pilot is in de geschillen die zijn behandeld door juristen werkzaam
bij het Juridisch Loket hoger dan bij de geschillen die behandeld zijn door advocaten (zie tabel 21 en 22). Het
ongecorrigeerde kostenverschil is gemiddeld € 138,- versus € 87,- (€ 138,- versus € 64,- gewogen naar
uitkomst van het spreekuur). Het maakt verder voor het kostenvoordeel geen significant verschil of de
advocaat gespecialiseerd is in het rechtsgebied of niet.
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 102 van 109
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
kostenvoordeel
pilot
(ongecorrigeerd)
95% betrouwbaarheidsinterval van het
ongecorrigeerde gemiddelde
laag
hoog
N
Weging
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om het
geschil op te lossen.
€
294,99
€
202,46
€
387,53
58
71
Start eenvoudige
behandeling.
€
115,70
€
61,50
€
169,89
181
235
Positieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat en eenvoudige
behandeling niet aan de orde.
€
76,49
€
20,16
€
132,82
84
101
Negatieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
128,85
€
-186,31
€
444,01
5
5
Totaal
€
137,56
€
99,53
€
175,59
328
412
Gewogen gemiddelde
€
137,14
€
98,99
€
175,29
328
Tabel 21. Overzicht van ongecorrigeerd verschil in kosten bij medewerkers Juridisch Loket
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
kostenvoordeel
pilot
(ongecorrigeerd)
95% betrouwbaarheidsinterval van het
ongecorrigeerde gemiddelde
laag
hoog
N
Weging
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om het
geschil op te lossen.
€
215,49
€
151,07
€
279,91
120
172
Start eenvoudige
behandeling.
€
-127,40
€
-242,41
€
-12,39
43
139
Positieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat en eenvoudige
behandeling niet aan de orde.
€
58,72
€
25,19
€
92,26
276
315
Negatieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
202,87
€
6,59
€
399,14
13
15
Totaal
€
86,78
€
56,15
€
117,41
452
641
Gewogen gemiddelde
€
63,80
€
31,46
€
96,14
452
Tabel 22. Overzicht van ongecorrigeerd verschil in kosten bij advocaten
292
Als een toevoegwaardige zaak tijdens het spreekuur of eenvoudige behandeling definitief wordt opgelost,
leidt dit tot een besparing. Deze toevoegingen kosten gemiddeld € 726 per zaak. Als een toevoegwaardig
geschil tijdens het spreekuur definitief wordt opgelost, leidt dit tot een substantiële besparing (zie tabel 23). De
besparing is gemiddeld € 682 bij de uitvoering door loketmedewerkers en € 648 bij de uitvoering door een
advocaat. Als een toevoegwaardige zaak door middel van eenvoudige behandeling definitief wordt opgelost,
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 103 van 109
dan leidt dit ook tot een besparing. Deze besparing is per zaak gemiddeld € 563 als een loketmedewerker de
eenvoudige behandeling uitvoert, en € 336 als de eenvoudige behandeling wordt gedaan door een advocaat.
Deze besparingen gelden in het geval dat voor het betreffende geschil in de huidige situatie wel een
toevoeging aangevraagd zou worden. In deze bedragen is derhalve geen rekening gehouden met het
percentage van de zaken waarin in de huidige situatie geen toevoeging wordt aangevraagd, de aanvraag om
andere redenen wordt afgewezen of een LAT wordt toegekend. Voor een nauwkeurige berekening van
gecorrigeerde kosten is een geaggregeerde correctie (zoals in paragraaf D.2 toegelicht) in dit geval niet
adequaat aangezien onder de toevoegwaardige geschillen waarbij in de pilot geen toevoeging is verstrekt ook
buiten de pilotsituatie naar verwachting een relatief groot deel geen toevoeging zou ontvangen. De feitelijke
besparing kan hierdoor lager zijn dan de hier genoemde ongecorrigeerde bedragen.
Type
selectiefunctionaris
Eindoordeel spreekuur
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om
het geschil op te lossen.
Start eenvoudige
behandeling.
Gemiddelde
kostenvoordeel
pilot
(ongecorrigeerd)
95% betrouwbaarheidsinterval van
het ongecorrigeerde gemiddelde
laag
hoog
N
Jurist JL
€
682,47
€
664,17
€
700,78
33
Advocaat
€
647,70
€
633,36
€
662,05
56
Totaal
€
660,60
€
648,83
€
672,36
89
Jurist JL
€
563,40
€
534,75
€
592,06
84
Advocaat
€
336,08
€
268,48
€
403,67
18
Totaal
€
523,29
€
492,03
€
554,54
102
Tabel 23. Overzicht van ongecorrigeerd verschil in kosten bij advocaten en medewerkers Juridisch Loket indien in een
toevoegwaardig geschil geen toevoeging wordt verstrekt.
293
Van de verschillende rechtsgebieden laat sociaal zekerheidsrecht met gemiddeld € 58,- een significant
lager ongecorrigeerd kostenvoordeel zien in de pilot dan andere rechtsgebieden (zie tabel 24).
Rechtsgebied
Gemiddelde
kostenvoordeel
pilot
(ongecorrigeerd)
95% betrouwbaarheidsinterval van
het ongecorrigeerde gemiddelde
laag
hoog
N
Sociaal zekerheidsrecht
€
58,49
€
18,79
€
98,19
201
Ander rechtsgebied
€
125,37
€
96,32
€
154,42
579
Tabel 24. Ongecorrigeerd verschil in kosten tussen raming zonder pilot en raming met pilot uitgesplitst naar rechtsgebied
Ten slotte berekenen we de kosten en baten van de pilotwerkwijze in de hypothetische situatie dat geen
eenvoudige behandelingen zouden zijn toegepast (zie tabel 25). Enerzijds vervallen dan de kosten van de
eenvoudige behandeling. Anderzijds is de veronderstelling dat in de gevallen van eenvoudige behandeling die
in een pilot tot een oplossing lijken te leiden zonder een eenvoudige behandeling de geraamde kosten voor
toevoegingen buiten de pilotsituatie zouden zijn gemaakt. Het gewogen gemiddelde kostenvoordeel is
€ 62,-, met een betrouwbaarheidsinterval van de meerkosten van € 44,- tot € 81,-. Het maakt hierbij geen
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 104 van 109
significant verschil of de selectiefunctionaris een medewerker van het Juridisch Loket is of een advocaat.
Eindoordeel spreekuur
Gemiddelde
kostenverschil
pilot
(ongecorrigeerd)
95% betrouwbaarheidsinterval van het
ongecorrigeerde gemiddelde
laag
hoog
N
Weging
Met het advies is het geschil
opgelost óf kan de
rechtzoekende verder om het
geschil op te lossen.
€
241,40
€
188,39
€
294,40
178
244
Positieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat en eenvoudige
behandeling niet aan de orde.
€
5,21
€
-11,50
€
21,92
673
791
Negatieve beoordeling ten
aanzien van doorverwijzing
naar advocaat.
Diagnosedocument verstrekt.
€
182,31
€
19,89
€
344,72
18
20
Totaal
€
57,26
€
38,90
€
75,61
869
1055
Gewogen gemiddelde
€
62,36
€
43,71
€
81,00
869
Tabel 25. Overzicht van geraamd ongecorrigeerd verschil in kosten indien eenvoudige behandeling niet wordt uitgevoerd
(eenvoudige behandelingen in de pilot zijn hier meegerekend als positieve beoordeling).
D. Detail kosten-batenanalyse
Pagina 105 van 109
E.
Opzet intervisiebijeenkomst
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, na afstemming met advocatuur, Juridisch Loket en raad voor
rechtsbijstand.
Doel en opzet van de intervisiebijeenkomst
Doel
Het doel van de bijeenkomst is enkele advocaten en loketmedewerkers die tijdens de pilots de rol van
selectiefunctionaris hebben vervuld zich uit te laten spreken over de competenties die nodig zijn om op
kwalitatief adequate wijze de rol van selectiefunctionaris te kunnen vervullen. Deze competenties kunnen
liggen op de terreinen kennis, vaardigheden en bevoegdheden.
Opzet
De bijeenkomst duurt één dagdeel (4 uren) en staat onder leiding van Jaap Swank (V&J). De opdrachtgever
voor de bijeenkomst in het Ministerie van Veiligheid en Justitie; Jaap Swank is de opdrachtnemer.
Het gesprek vindt plaats aan de hand van casusposities die daadwerkelijk in de pilot aan de orde zijn
geweest. Van elke casuspositie is de selectiefunctionaris die deze feitelijk heeft behandeld aanwezig om de
casuspositie en het gegeven advies toe te lichten. De omvang van de groep is 6 juristen (3 advocaten en 3
juristen van het Juridisch Loket). Van elke deelnemende jurist wordt tenminste één casus die hij of zij heeft
behandeld ter bespreking ingebracht. De gemiddelde bespreektijd bedraagt naar verwachting tussen de 20 en
30 minuten per casus.
Methode
De gebruikte methode is intervisie. Centraal staat de bereidheid van juridische professionals om met elkaar
een veilige sfeer te scheppen, en vanuit hun professionele nieuwsgierigheid en betrokkenheid van elkaar te
leren. Ter waarborging van de open en veilige sfeer zijn naast de 6 selectiefunctionarissen, de gespreksleider
en de onderzoeker van Significant geen derden aanwezig, ook niet in de rol van waarnemer.
Voorafgaand aan de bespreking van de casus inventariseert de gespreksleider bij de deelnemers welke
competenties zij noodzakelijk achten om de rol van selectiefunctionaris op een kwalitatief adequate wijze te
kunnen vervullen. Het is niet noodzakelijk dat daarbij consensus wordt bereikt. Verschillende opvattingen
kunnen naast elkaar bestaan. Vervolgens wordt het beeld van de benodigde competenties door middel van
casusbespreking getoetst.
Elke geselecteerde casus (zie daarover hierna meer) wordt schriftelijk en geanonimiseerd voorbereid
(situatieschets, beschrijving probleemstelling en relevante achtergrondgegevens). De voorbereide casus
wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt door de gespreksleider en desgevraagd toegelicht door de feitelijke
behandelaar. Vervolgens worden alle deelnemers in de gelegenheid gesteld om uit te spreken hoe zij op basis
van de toegelichte casusbeschrijving aankijken tegen de beoordeling van de noodzakelijkheid van tweedelijns
E. Opzet intervisiebijeenkomst
Pagina 106 van 109
rechtsbijstand en de stappen die zij zouden zetten om te komen tot oplossing van het probleem cq. advisering
van de rechtzoekende. Daarbij volgen zij het beoordelingskader dat in de pilot is gebruikt. De deelnemers
wisselen beelden uit over de aanpak van de voorliggende casus en, vooral, de beweegredenen daarbij tegen
de achtergrond van de noodzakelijkheidstoets. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van een advies aan de
feitelijke behandelaar. Als laatste komt de feitelijke behandelaar zelf aan het woord, die aangeeft hoe de
noodzakelijkheid in werkelijkheid is beoordeeld en welke aanpak is gevolgd. Daarbij geeft de behandelaar zo
goed mogelijk inzicht in de overwegingen die tot zijn/haar analyse hebben geleid. De behandelaar kan
aangeven of hij/zij het advies of onderdelen daarvan overneemt voor een vergelijkbare toekomstige casus.
Na afloop van bespreking van elke casus wordt de deelnemers gevraagd aan te geven:


Welke competentie(s) zij in deze zaak voor een kwalitatief adequate aanpak het meest belangrijk
vonden;
Of zij de aan het begin van de bijeenkomst geïnventariseerde competenties willen aanvullen.
Nadat de laatste casus is besproken, worden de deelnemers uitgenodigd te reflecteren op de inventarisatie
van competenties die aan het begin van de bijeenkomst heeft plaatsgevonden, en de aanvullingen die daarop
gedurende de bijeenkomst zijn gedaan. Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:



Of de casusbespreking zou moeten leiden tot wijziging van het overzicht van competenties;
Of de deelnemers het met elkaar eens kunnen worden over één overzicht;
Van welke competenties uit de casusbespreking is gebleken dat zij uit het oogpunt van kwaliteit het
meest kwetsbaar zijn.
Rol advocaat en juristen van het Juridisch Loket
Een verschil van opvatting over de meest geëigende aanpak van de zaak kan voortkomen uit de verschillende
rollen van advocaten en juristen van het Juridisch Loket. Waar advocaten belangenbehartiger zijn,
vertegenwoordigen de juristen van het Juridisch Loket de rechtzoekende niet. Bij de bespreking van een
concrete casus kan dit onderscheid relevant zijn. Waar de deelnemers ervaren dat de hoedanigheid van
advocaat of jurist van het Juridisch Loket een beperking of juist een kracht vormt - in de zaak die zij zelf
hebben behandeld, of in zaken van de andere deelnemers - worden zij uitgenodigd dit expliciet naar voren te
brengen.
Selectiecriteria voor de verschillende casus
Gestreefd wordt naar bespreking van 8 casus gedurende 4 uren. Van elke aanwezige selectiefunctionaris
wordt in ieder geval één casus besproken waarvan hij of zij de feitelijk behandelaar was. De 8 casus worden
door Significant geselecteerd uit het arbeidsrecht en tenminste één ander rechtsgebied. Gezien de meest
voorkomende specialisaties van de 3 uitgenodigde advocaten zal dit rechtsgebied het verbintenissenrecht,
huurrecht of sociaal zekerheidsrecht zijn. De keuze voor het rechtsgebied wordt gemaakt nadat van alle
uitgenodigde advocaten een reactie is ontvangen.
Binnen de rechtsgebieden worden door Significant casus geselecteerd op de wijze waarop zij in de pilot zijn
afgehandeld. Deze selectie vindt als volgt plaats:
E. Opzet intervisiebijeenkomst
Pagina 107 van 109



Uit alle op het spreekuur behandelde casus worden die casus geselecteerd, die zijn behandeld door
de selectiefunctionarissen die aan de bijeenkomst deelnemen;
Uit deze casus worden de casus geselecteerd die betrekking hebben op één van de twee
rechtsgebieden die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen;
Deze selectie wordt verdeeld over 4 modaliteiten waarin de casus tijdens de pilot kan zijn geëindigd:








Het geschil is tijdens het spreekuur opgelost;
Na het spreekuur is eenvoudige behandeling gestart;
De selectiefunctionaris was van oordeel dat het geschil naar een advocaat zou moeten worden
doorverwezen;
De selectiefunctionaris was niet van oordeel dat het geschil naar een advocaat zou moeten
worden doorverwezen.
Bij de selectie van zaken is niet gekeken of er later alsnog een toevoeging is verleend. In het kader
van de evaluatie van de pilot wordt die toets wel toegepast; op het moment dat de selectie van de
casus voor de intervisiebijeenkomst plaatsvindt, zijn die gegevens echter nog niet beschikbaar.
Per selectiefunctionaris die aan de bijeenkomst deelneemt wordt uit één van de 4 modaliteiten een
casus geselecteerd.
De selectie wordt zodanig uitgevoerd dat van elk te bespreken rechtsgebied alle 4 de modaliteiten
vertegenwoordigd zijn. Omdat wordt gestreefd naar bespreking van 8 casus en aan de bespreking 6
selectiefunctionarissen deelnemen, worden van één advocaat en één jurist van het Juridisch Loket 2
casus geselecteerd.
De geselecteerde casus worden door Significant vooraf globaal getoetst om zaken met een heel
atypisch karakter uit te filteren (zaken met een verloop dat sterk afwijkt van het gemiddelde, en
waarvan bespreking vermoedelijk weinig toegevoegde waarde heeft).
Deze zaken worden tijdens de bijeenkomst in willekeurige volgorde besproken. De feitelijk behandelaars
ontvangen uiterlijk donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst een kopie van de vragenlijst die zij gedurende
de pilot voor de geselecteerde casus hebben ingevuld. Aan de hand daarvan kunnen zij zich op bespreking
van die casus voorbereiden. Bij aanbieding van de vragenlijst wordt toegelicht hoe de desbetreffende casus
door Significant is geselecteerd.
Opbrengst
De opbrengst van de bijeenkomst bestaat uit een aanvullend hoofdstuk in de eindrapportage van de pilot.
Geschetst wordt wat de opzet is geweest van de intervisiebijeenkomst. Significant geeft verder per besproken
casus weer welke beoordeling en aanpak in realiteit hebben plaatsgevonden, en welke beoordeling hieraan
door de deelnemende advocaten en juristen van het Juridisch Loket tijdens de bijeenkomst is gegeven. In de
rapportage worden de verschillen zoveel mogelijk verklaard aan de hand van de overwegingen die door de
deelnemers tijdens de bijeenkomst zijn genoemd. Verder worden benoemd:



De competenties zoals aan het begin van de bijeenkomst zijn geïnventariseerd, en zo hierover aan
het begin van de bijeenkomst geen consensus is ontstaan, de verschillende opvattingen,
De competenties zoals deze na bespreking van de casus zijn genoemd, en zo hierover geen
consensus is ontstaan, de verschillende opvattingen,
De competenties die uit het oogpunt van kwaliteit het meest kwetsbaar worden bevonden. Zo
hierover geen consensus is ontstaan, worden de verschillende opvattingen weergegeven.
Uit de rapportage zal niet herleidbaar zijn welke selectiefunctionaris welke casus heeft behandeld. Hiermee
wordt beoogd een veilige sfeer te creëren waarin de deelnemers vrijuit kunnen spreken.
E. Opzet intervisiebijeenkomst
Pagina 108 van 109
F.
294
Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestaat uit:
a.
Geert Bary - raad voor rechtsbijstand
b.
Edwin van de Boom - Vestigingsmanager Juridisch Loket Rotterdam/Dordrecht
c.
Ricardo Eeuwes - raad voor rechtsbijstand , controller
d.
Reinier Feiner - advocaat, Advokatenkollektief Rotterdam
a.
Peter Hanenberg - advocaat
b.
Martin de Jong - raad voor rechtsbijstand
c.
Suzanne Koelink - programmamanager Juridisch Loket
d.
Lucas Korsten - Nederlandse Orde van Advocaten, afdeling beleidsontwikkeling
e.
Martijn Mulder - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Rechtsbestel, Project stelselvernieuwing
rechtsbijstand
f.
Lucien Weide - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Rechtsbestel, Project stelselvernieuwing
rechtsbijstand, voorzitter van de werkgroep.
295
Daarnaast namen de onderzoekers van Significant deel aan de werkgroep:
a.
Vicky Drost
b.
Wouter Jongebreur
c.
Ruben Lindenberg
d.
Jan Reitsma.
F. Samenstelling werkgroep
Pagina 109 van 109