presentatie - Dijkverbetering Waterschap Rivierenland

Startbijeenkomst
Dijkverbetering
Gorinchem-Waardenburg
welkom
Het projectteam
Gert-Jan Goelema
Martin Groenewoud
Hans Verkerk en Henriëtte Nonnekens
Jelle Sipkema
Ivo van de Berg
Lia Steensma
Ellen Roks
Hans van de Velde
projectmanager
techniek
omgeving
projectbeheersing
contract
secretariaat
communicatie
grondonderzoek
Programma
•
•
•
•
•
•
Welkom
Inleiding
Plan van aanpak
Betrekken en informeren
Vragen centraal
Tot slot
René Cruijsen
Gert-Jan Goelema
Hans Verkerk
Plan van Aanpak
•
•
•
•
•
Nog vers in het geheugen
Toetsing en programmering HWBP
Project Gorinchem-Waardenburg (GoWa)
Fasering project
Activiteiten verkenningsfase (2014-2016)
Vers in het geheugen
Historie
En nu weer?
€
€
Toetsing en programmering HWBP
Waterkeringbeheerder:
Toetsing dijken
Toetsresultaat
Gedeputeerde Staten
van de provincie
Toetsing proces en
verzamelen resultaten
Rapport
provincie
HWBP
Prioritering projecten
Landelijk
hoogwaterbeschermings
programma
Staatssecr.
Infrastructuur&Milieu
Rapport provincie juiste
voorschriften ed.
Relatie met Deltaprogramma
Deltaprogramma:
- Deltabeslissingen
 bijv. nieuwe normen
- Gebiedsvisies
 Voorkeursstrategie Waal en Merwedes
- Deltaplan waterveiligheid
 Uitwerking ruimtelijke maatregelen uit VKS
 Uitvoering HWBP
Project Gorinchem-Waardenburg
Faalmechanismen
Dijkvakken afgekeurd op:
• Hoogte (overloop en overslag)
• Macrostabiliteit binnenwaarts
• Macrostabiliteit buitenwaarts
• Piping
Voor animaties over faalmechanismen, zie filmpjes op Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywv
RyaDZ1K1gn
Fasering project
- Realisatiefase
Versterkte dijk
2 jaar
- Planuitwerkingsfase
Projectplan/
ontwerp/MER
3 jaar
Voorkeursalternatief
3 jaar
- Verkenningsfase
Verkenningsfase (2014-2016)
Informatie verzamelen
•
•
•
•
•
•
•
•
natuurwaarden
kabels en leidingen
niet-gesprongen explosieven
archeologie
cultuurhistorie
bodem (milieu en fysisch)
meekoppelkansen
stakeholders
Verkenningsfase
Informatie verzamelen
Veiligheidsprobleem in kaart brengen
- “hertoetsing” vanwege nieuwe inzichten
-
Gedetailleerder geotechnisch onderzoek
Ruimte voor de Rivier
Nieuwe veiligheidsnorm 2017
Ruimtelijke maatregelen Deltaprogramma
Structuurvisie Waalweelde
Zeef 1 Kansrijke oplossingen
-
technische bouwstenen
-
-
kansrijke meekoppelkansen
-
-
veiligheid, planning, geld
concreet, financiering, planning, win-win
belemmeringen (juridisch/bestuurlijk)
Kansrijke alternatieven
Zeef 1
Zeef 2
Zeef 2 Effectbeoordeling
-
landschap, cultuurhistorie en archeologie
kabels en leidingen
natuur
duurzaamheid
woon- en leefomgeving
kosten
Voorkeursalternatief
Betrekken en informeren
Even beter voorstellen:
• Taken:
- ruimtelijke inpassing
- samenwerking
- procedures/vergunningen
- onderzoeken
• Positie
Betrekken en informeren
De kern:
•
•
•
•
•
Informatie delen
Een vroege dialoog
Interesse in elkaars belangen
Ruimte bieden voor inbreng en contact
Analyse van de omgeving=start, wat speelt er allemaal
Omgevingsanalyse = start
Analyse van functies en waarden:
•
•
•
•
•
•
Natura 2000
landschap + cultuurhistorie
archeologie
bodem en water
kabels en leidingen
eigendom
Stakeholderanalyse:
1e overzicht van belangen en partijen
stakeholder
BESTUURLIJK
ministerie IeNM
ministerie EL&I
RWS
programmadirectie HWBP
gemeente Lingewaal
gemeente Neerijnen
gemeente Gorinchem
provincie Gelderland
provincie Zuid Holland
waterschap Rivierenland
MAATSCHAPPELIJK
recreatie en toerisme
Fort Vuren
Stichting Wandel en Fiets Forten
Veerdienst Gorinchem
Gemeente Zaltbommel
landschap en cultuur
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Staatsbosbeheer
DLG
Historische vereniging 'De Heerlijkheid Vuren'
historische vereniging 'Den Ouden Dijk' Herwijnen
historische vereniging 'Oud Gorcum'
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Gelders Landschap & Kasteelen
Stichting tot behoud van het peilschaalhuisje
issues
waterveiligheid, deltamanagement
behoud en ontwikkeling natuur
onbelemmerde scheepvaart
planning, budget, kwaliteit
structuurvisie WaalWeelde West / VKS Waal en Merwedes
structuurvisie WaalWeelde West / VKS Waal en Merwedes
structuurvisie WaalWeelde West / VKS Waal en Merwedes / EHS
waterveiligheid, inpassing, draagvlak, realisatie
exploitatie, bereikbaarheid, overlast
recreatie
bereikbaarheid
bereikbaarheid
vitaal leefbaar streekeigen landschap, compensatie
efficient beheer, vergroting natuurpotentie, extensieve recreatie
verzamelen en publiceren historische kennis
verzamelen en publiceren historische kennis
investeren en belangenbehartiging NHW
Gelders erfgoed
behoud, publiciteit, aanstaande status rijksmonument
(belangengroepen) bewoners en ondernemers
actiecomitee ContaineroverslagNEE
werkgroep Verontruste Vurenaren
stichting Vurense Uiterwaardennatuur
dorpstafel Haaften
dorpsraad Hellouw
dorpsbelangenvereniging Hellouw
grondeigenaren, pachters, beheerders
bewoners
ondernemers
actie tegen plan containeroverslag Van Uden Logistics
bereikbaarheid Waal, diversiteit functies Heuffterrein
natuur en recreatie Heuffterrein, bereikbaarheid Waal
stimuleren directe leefbaarheid
lokale belangenbehartiging en burgerinitiatiefnemer
lokale belangenbehartiging en burgerinitiatiefnemer
eigendomsrecht, landbouw, natuur
leefbaarheid, bereikbaarheid, hinder, schade
ondernemersklimaat, bereikbaarheid, schade
initiatieven locatie-ontwikkeling
Heuffterrein
Glastuinbouwbedrijf Klop
Fam. Van Wageningen
Steenfabriek Crob
Van Uden Logistics
Vuren, vm buitendijks steenfabrieksterrein
Haaften West, verplaatsing en herontwikkeling
Haaften West, zoekgebied woonkavels
Haaften West, uitbreiding en biogasleiding
Haaften, plan voor containeroverslag
… en nu de praktijk
• Informatieverstrekking grondonderzoek
• Samenstelling KBG
• Momenten participatie/communicatie omgeving
7 en 10 juli 2014
eind 2014
begin 2015
medio 2015
eind 2015
start, plan van aanpak
inventarisatie meekoppelkansen
samenstelling kansrijke oplossingsrichtingen
selectie en uitwerking kansrijke oplossingsrichtingen
notitie voorkeursalternatief
• Rol in uitvoering onderzoeken
archeologisch bureauonderzoek  lokale experts?
historisch onderzoek NGE  historische verenigingen
natuurtoets  lokale experts?
verkeersonderzoek  o.a. bewonersgroep Waalbandijk + gem. Neerijnen
handreiking ruimtelijke kwaliteit  iedereen
Meekoppelkansen
Wat is een meekoppelkans?
• Ruimtelijk of economisch plan
dat raakvlak met dijkverbeteringsproject heeft
• Groot en klein,
van overheid of ondernemer of persoon
• Divers van aard;
bouwen, agrarisch, natuur, water, energie, sociaal etc.
1e inventarisatie meekoppelkansen
Proces van inventarisatie en selectie
•
•
•
•
•
Inventarisatie PvA en aanmelding eind 2014
Verder uitwerken plan, raakvlak, planning, draagvlak, financiering
Met elkaar in gesprek over haalbaarheid + kansen + risicio’s
Selectie van de kansrijke; toets randvoorwaarden + besluit
Vastleggen afspraken in overeenkomst, voorjaar 2015
vragen
centraal
Tot slot
• Bekijken overzichtskaart, kaart met toetsresultaten, +
met elkaar in gesprek
• Inschrijving digitale nieuwsbrief
• Voordracht lid Klankbordgroep
• Aanmelding als lokaal expert natuur/archeologie/cultuur
• Aanvulling lijst belanghebbenden
www.dijkverbetering.water
schaprivierenland.nl >
projecten > GorinchemWaardenburg